Sunteți pe pagina 1din 2

1. Definiția contabilitatea, ca disciplină științifică?

2. Care este rolul contabilității în activitatea entităților economice?


3. Ce impune, analiza evoluției contabilității și rolului său în cadrul procesului de
comunicare?
4. Ce studiază contabilitatea ca disciplina informaională?
5. Prezentați care sunt principalele tipuri de societăți comerciale, reglementate de Legea
nr. 31/1991?
6. Prezentați utilizatorii care sunt interesați de informația contabilă.
7. Care sunt procedurile, la care aplează contabilitatea pentru a fundamenta deciziile?
8. Care sunt caracteristicile calitative ale informatiei contabile, cerute de beneficiari?
9. Ce înseamnă a planifica?
10. Pentru ce sunt importante documentele financiar – contabile?
11. Care sunt elementele componente ale unui document justificativ?
12. Din punct de vedere al modului de consemnare în contabilitate a informațiilor
financiare, de câte feluri sunt documentele?
13. Care sunt funcțiile documentelor justificative?
14. Care este circuitul documetelor financiar – contabileîn cadrul desfășurării activității în
entitate?
15. Care sunt aspectele care trebuie urmărite în verificarea documentelor justificative?
16. Care este tratamentul erorilor constatate cu ocazia veficării acestora?
17. Care sunt registrele contabile obigatorii pentru agenții economici? Prezentați succint.
18. Clasificarea documentelor contabile după natura operațiilor înscrise în documente.
19. Clasificarea documentelor contabile după caracterul și funcția pe care o îndeplinesc.
20. Clasificarea documentelor contabile după locul de întocmire și circulație.
21. Clasificarea documentelor contabile după regimul de tipărire.
22. Clasificarea documentelor contabile după sfera de aplicare.
23. Care sunt obiectivele operationale pentru organizarea contabilității capitalurilor?
24. Organizarea sitemului de documente și a evidenței operative a capitalurilor.
25. Care sunt obiectivele și factorii organizării contabilității activelor imobilizate?
26. Organizarea documentelor primare privind activele imobilizate.
27. Care sunt operațiunile care se execută la sosirea stocurilor de la furnizor?
28. Prezentați metoda cantitativ – valorică a stocurilor.
29. Prezentați metoda operativ – contabilă a stocurilor.
30. Prezentați metoda global – valorică a stocurilor.
31. Prezentați metoda inventarului permanent.
32. Prezentați metoda inventarului intermitent.
33. Care sunt obiectivele organizării contabilității decontărilor cu terții?
34. Cum se realizează recunoașterea datoriilor și creanțelor?
35. Cum se realizează evaluarea datoriilor și creanțelor?
36. Care sunt obiectivele organizării contabilității trezotreriei?
37. În ce constau operațiunile de încasări/plăți fără numerar. Prezentați 3 instrumente de
plată adoptatet de sistemul de plăți din România.
38. Care sunt obiectivele organizării contabilității cheltuielilor?
39. Prezentați organizarea documentației primare pentru înregistrarea cheltuielilor.
40. Care sunt obiectivele organizării contabilității veniturilor?
41. Care sunt factorii care influiențează organizarea contabilității veniturilor?
42. Prezentați organizarea documentației primare pentru înregistrarea veniturilor.
43. Care sunt lucrările pregătitoare pentru întocmirea situațiilor financiare?
44. Prezentați inventarierea generală a activelor și datoriilor.
45. Prezentați inventarierea anuală.
46. Prezentați determinarea rezultatului exercițiului.