Sunteți pe pagina 1din 72

Solidaritatea,

o nouă sursă de putere economică

Bune practici din economia socială

www.economiesociala.info
Fotografii coperţi: Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara
2
Solidaritatea, o nouă sursă de putere economică

Bune practici din economia socială

Bucureşti, 2011
Manualul de bune practici din economia socială din România şi din alte state europene „Solidaritatea, o nouă sursă de putere economică” a fost
realizat în cadrul proiectului strategic „Economia socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate”, imple-
mentat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) – Compartimentul de incluziune socială, în parteneriat cu ENSIE - Reţeaua
europeană de întreprinderi sociale de inserţie (Belgia), Bernard Brunhes International (Franţa), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, Asociaţia Integra România, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – sector 1 Bucureşti, Direcţia de Asistenţă Socială
Comunitară Timişoara şi Primăria Piatra Neamţ, în perioada noiembrie 2008 – octombrie 2011.

Autori:
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Adina DRAGOTOIU (manager de proiect - coordonator)
Alina Ioana MARINOIU (consilier superior - coordonator)

Bernard Brunhes International


Simona Maria STĂNESCU (consultant - coordonator)
Valentina VASILE (consultant)
Mihaela VEŢAN (consultant)
Andreea GATMAN (consultant)

ENSIE
Patrizia BUSSI (consultant)
Aurelie DUPRES (consultant)

© Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 2011

4
Cuprins
Listă abrevieri 6
Cuvânt introductiv 7
Metodologie 8

ROMÂNIA
Serele oraşului 11
Sunt independent 14
Valorificarea produselor din gospodăriile ecologice certificate 16
Când poţi să spui „acasă” 18
Parfumul meseriilor uitate 21
Zâmbetul vârstei a treia 24
Microfermă pentru tineri seropozitivi 26
Bijuterii cu poveste 28
Biblioteca este şi pentru nevăzători 31
Sala de evenimente socio-culturale 34
Util Deco 36
Teatrul de păpuşi la tine acasă: ia o jucărie, descoperă o poveste 39
„Satul” copiilor 41
Întrajutorare financiară bazată pe servicii TIC 43
Întrajutorare financiară în localităţile mici, inclusiv mediul rural 45
Atelier de inserţie socio-profesională prin economia socială şi solidară 47
Sacoşa de pânză 50
Promovarea on-line a cooperaţiei meşteşugăreşti 52
Comerţul solidar în sprijinul agriculturii locale 54

EUROPA
Austria: Volkshilfe Beschäftigung 57
Belgia: Terre 58
Franţa: Le Relais Nord Pas de Calais 60
Irlanda: Clare Accessible Transport 61
Italia: Arcobaleno 63
Polonia: reţeaua de întreprinderi sociale Cogito 65
Spania: reţeaua andaluziană pentru dezvoltarea economiei sociale 67
Ungaria: Hotel Panda 68

5
Listă abrevieri
ANPH Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
CARP Casă de Ajutor Reciproc pentru Pensionari
CM Centru Maternal
CNFPA Consiliul Naţional de Formare Profesională pentru Adulţi
DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
DEEE Deşeuri de echipamente electrice şi electronice
ES Economie socială
FSE Fondul Social European
IFN Instituţie Financiară Nebancară
ONG Organizaţie Neguvernamentală
UPA Unitate protejată autorizată
SRL Societate cu Răspundere Limitată
UE Uniunea Europeană

6
Cuvânt introductiv
Economia socială, bune practici în rea în practică a numeroase proiecte de
Europa şi în România promovare a economiei sociale,
proiecte susţinute financiar prin Fondul Social
Economia socială are deja o lungă European şi implementate cu sprijinul
istorie internaţională, însoţind de-a lungul societăţii civile şi al administraţiei publice
timpului toate schimbările sociale majore: locale.
de la întrajutorarea reciprocă la societăţile Printre activităţile de susţinere a economiei
cooperative şi la corporaţii. sociale, menţionăm promovarea exemplelor
de bună practică privind economia socială
Economia socială a fost şi rămâne o sursă de atât din România, cât şi alte state ale Uniunii
inovaţie prin capacitatea sa de a se adapta Europene.
tuturor schimbărilor economice şi sociale.
Economia socială a lansat marile mişcări de Prezentul manual de bune practici sprijină
astăzi înscrise în istorie şi în viaţa cotidiană: această iniţiativă. Manualul prezintă realităţi
mişcarea societăţilor cooperative, băncile selecţionate dintre numeroase experienţe
cooperatiste, casele de asigurări şi casele de şi activităţi variate din economia socială,
ajutor reciproc. astfel încât ansamblul constituie un răspuns
adaptat dificultăţilor de natură economică,
Graţie principiilor suple de funcţionare socială şi de mediu cu care se confruntă
şi capacităţii de a coagula iniţiativele astăzi societatea.
antreprenoriale şi de a mobiliza
societatea civilă (cel mai adesea cu sprijinul Ţinând cont de numărul limitat de pagini al
sectorului public, dar şi al celui privat), acestui ghid, selecţia celor mai bune practici
economia socială s-a dezvoltat continuu prin a fost dificilă, dar aceasta nu înseamnă că
experimentarea unor forme inovatoare în exemplele care nu se regăsesc aici nu merită
plan social de promovare a incluziunii soci- toată atenţia noastră. În final, aş dori să
ale prin dezvoltarea cooperativelor sociale, a adresez un cald salut activităţii organizaţiilor
întreprinderilor sociale de inserţie, a econo- selecţionate, precum şi tuturor întreprinde-
miei solidare şi a serviciilor de proximitate. rilor de economie socială din România.
Cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale, prin departamentul Adina DRAGOTOIU
responsabil pentru problematica incluzi- Director
unii sociale, România a ales să sprijine Ministerul Muncii, Familiei
această mişcare internaţională prin pune- şi Protecţiei Sociale

7
Metodologie
Principalul obiectiv al manualului este iden- ale salariaţilor; cooperativele de credit; unui comportament activ etc.).
tificarea exemplelor inovatoare de bună societăţile cooperative de gradul 1 reglemen- • caracterul inovator:
practică în domeniul economiei sociale în tate prin Legea 1/2005 privind funcţionarea »» dacă iniţiativa propusă este inovatoare
România, în acord cu principiile recunoscute cooperaţiei şi societăţi cooperative de gradul (este necesar ca acţiunea să răspundă
în domeniu. Conform concluziilor raportului 22. Selecţia exemplelor de bună practică a într-o manieră inovatoare la problemele
de cercetare realizat în cadrul proiectului1, luat în considerare varietatea formelor de or- actuale ale societăţii, propunând răspunsuri
economia socială este un concept complex, ganizare specifice ES în România, acoperi- alternative faţă de cele tradiţionale);
care beneficiază de definiţii şi interpretări rea geografică a ţării şi inserţia profesională »» dacă iniţiativa propusă prezintă
diferite, în funcţie de contextele socio-politice a grupurilor defavorizate, cu precizarea că elemente cu potenţial de multiplicare
în care s-a dezvoltat. ES nu se referă exclusiv la acest aspect. (acţiunea nu necesită condiţii extraordi-
Principala provocare în includerea exemplelor nare sau măsuri disproporţionate pentru a
Iniţiativele naţionale şi internaţionale din europene a fost impactul adaptării experienţei putea fi pusă în practică. Acţiunea prezintă
manual se înscriu în direcţia promovării acestora la constrângerile şi oportunităţile totodată potenţialul necesar de a fi extinsă
schimbului de bune practici în economia specifice contextului românesc. unui sector mai larg de activitate sau în alte
socială, promovării antreprenoriatului şi locaţii, chiar dacă are un caracter local).
oferă detalii practice necesare încheierii unor La evaluarea iniţiativelor de ES au fost avute • dezvoltarea locală sustenabilă:
parteneriate de colaborare. în vedere următoarele criterii de selecţie: »» dacă iniţiativa propusă promovează
Publicaţia se adresează antreprenorilor soci- • incluziunea socială: economia de proximitate, prin utiliza-
ali, angajaţilor formelor de ES, reprezentanţilor »» dacă iniţiativa propusă vizează rea eficientă a resurselor şi susţinerea şi
instituţiilor publice, profesioniştilor şi, nu în soluţionarea unei probleme sociale dezvoltarea de produse şi servicii locale;
ultimul rând, cetăţenilor. relevante la nivel comunitar; »» dacă iniţiativa propusă promovează
»» dacă iniţiativa propusă promovează tradiţiile locale (acţiunea se realizează
Formele specifice de organizare a ES în inserţia profesională a persoanelor prin luarea în considerare a specificului lo-
România sunt: organizaţiile nonprofit care defavorizate; cal, exprimat prin caracteristicile istorice,
desfăşoară activităţi economice, indiferent »» dacă iniţiativa propusă contribuie demografice, geografice, economice,
de domeniul de activitate (în interiorul lor la creşterea autonomiei grupului ţintă sociale şi culturale);
sau prin societăţi comerciale); organizaţiile (încredere, stimă de sine, dezvoltarea »» dacă iniţiativa propusă asigură atragerea
nonprofit organizate sub forma caselor de relaţiilor sociale, dezvoltarea capacităţii de noi iniţiative la nivel local.
ajutor reciproc (CAR) ale pensionarilor şi de soluţionare a problemelor, promovarea • dimensiunea economică:

1
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale „Raport de cercetare privind economia socială în România din perspectivă europeană comparată”, 2010
www.mmuncii.ro p. 20
2
Idem p. 45

8
»» dacă iniţiativa propusă promovează bile. Manualul se constituie într-un argument în condiţii competitive sub aspect calita-
dezvoltarea economică prin menţinerea şi practic şi real de susţinere a dezvoltării şi tiv şi funcţional. Scopul final al prezentării
crearea de locuri de muncă; legiferării economiei sociale în România ca acestor exemple este de a disemina
»» dacă iniţiativa propusă rezistă presiunii segment al complexului economic naţional experienţele practice considerate de autori
concurenţiale pe piaţa muncii; menit să asigure ocuparea persoanelor vul- ca viabile pentru România şi de a ne inspira
»» dacă iniţiativa propusă urmăreşte nerabile în scheme specifice, adaptate, flexi- din experienţa europeană pentru implemen-
reinvestirea profitului. bile, în funcţie de natura vulnerabilităţii sau a tare de activităţi similare la nivel local.
• dezvoltarea de parteneriate: dizabilităţi şi acordarea de servicii specifice
»» capacitatea de atragere a partenerilor în acestora. Autorii consideră ca prezentarea
vederea soluţionării problematicii vizate; acestor iniţiative de ES va contribui la
»» capacitatea de a atrage atenţia Integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa reconsiderarea potenţialului local în
asupra problematicii vizate (campanie de muncii şi asigurarea serviciilor suport de inte- susţinerea unor activităţi de
conştientizare). grare socială în sistem de parteneriat asigură inserţie profesională şi socială;
degrevarea sistemului public de asistenţă valorificarea potenţialului de muncă al
Experienţele de ES prezentate se află în socială. Iniţiativele prezentate sunt consi- persoanelor cu vulnerabilităţi temporare
diferite etape de implementare. Pe de o derate sustenabile pe termen mediu şi lung sau permanente, în funcţie de cunoştinţele,
parte, sunt descrise activităţi funcţionale, sub aspectul tipurilor de activităţi promovate competenţele şi capacitatea individuală;
cu rezultate în promovarea de activităţi (necesare şi/ sau oportune pentru mediul şi la flexibilizarea formelor de ocupare şi
specifice de ES bazate pe asigurarea social din România), dar şi din perspectivă incluziunea profesională a persoanelor cu
pre-inserţiei şi inserţiei profesionale a financiară, dovedind atât potenţialul de dizabilităţi.
persoanelor vulnerabile şi investirea sur- atragere de resurse băneşti private, cât şi
plusului din veniturile obţinute prin comercia- de accesare şi utilizare eficientă a fonduri- Sperăm că acest demers va sprijini
lizarea produselor realizate pentru activităţi de lor structurale sau a altor surse de finanţare sensibilizarea populaţiei şi deschiderea spre
incluziune socială a persoanelor vulnerabile. europene şi nu numai. acceptare şi incluziune socială a grupurilor
Pe de altă parte, sunt prezentate şi iniţiative vulnerabile, educaţia pentru promovarea
de ES aflate la început de implementare, Iniţiativele prezentate au impact economic şi egalităţii de oportunităţi la locul de muncă
însă cu potenţial sustenabil de dezvoltare. social direct şi sunt inovatoare din mai multe şi în viaţă, în comunitate. Experienţele
perspective: pe de o parte, prin activităţile propuse în manual vor contribui la pro-
Iniţiativele de ES incluse în manual asigură propuse, capacitatea de adaptare la nevoile movarea cetăţeniei active prin sprijinirea
sprijinul necesar pentru facilitarea ocupării locale, posibilitatea de utilizare a servici- voluntariatului şi a spiritului antreprenorial;
în muncă a persoanelor vulnerabile, inclusiv ilor TIC; pe de altă parte, prin promovarea formarea unei culturi a incluziunii active, cu
prin etape tranzitorii de angajare temporară sistemului reţelelor sociale şi al parteneri- sprijinul actorilor locali în contextul promovării
sau parţială în întreprinderi de ES. Totodată, atelor (public - privat şi privat - privat) în parteneriatului public – privat.
se promovează servicii suport pentru sfera activităţilor specifice ES şi a integrării
integrarea socială: veniturile obţinute sunt produselor realizate în activităţile iniţiate
reinvestite în beneficiul persoanelor vulnera- pe piaţa bunurilor şi serviciilor naţionale,

9
ROMÂNIA
Serele oraşului
nia este în plin proces de reformă, urmând
Promotorul iniţiativei de economie dezvoltarea serviciilor de reabilitare, reinte-
socială: Fundaţia Caritabilă „Orizonturi” grare şi incluziune socială5 a celor cu tulburări
Forma juridică de organizare: organizaţie psihice.
neguvernamentală
Adresă: strada Ion Hălăuceanu numărul Reabilitarea socială include un demers indi-
1, Câmpulung Moldovenesc, judeţul vidualizat de implicare şi responsabilizare a
Suceava persoanei în mediul său social, astfel încât
Tel.: 0230 314 431, fax: 0230 314 431 să-şi recâştige drepturile şi capacităţile
www.orizonturi.org prin: posibilitatea participării la producerea
Persoană de contact: Gabriel Grosu de bunuri, recompensa fiind obţinerea unui
ongorizonturi@yahoo.com statut de producător de valori sociale sau Fundaţia are în administrare „serele oraşului
avvagabi@yahoo.com economice; posibilitatea de a avea o locuinţă pentru dezvoltarea activităţilor de
proprie, mai mult sau mai puţin protejată în legumicultură, floricultură şi întreţinerea
În calitate de stat membru al UE, Româ- funcţie de nevoi, dar care să se constituie spaţiilor verzi ale oraşului prin integrarea
nia şi-a asumat responsabilitatea într-un spaţiu de viaţă privat; posibilitatea socio-profesională a persoanelor cu tulburări
pentru îmbunătăţirea situaţiei persoanelor de a avea acces la reţeaua de suport social psihice compensate medical”. Activităţile se
cu afecţiuni psihice şi promovarea incluzi- (Saraceno, 1995). desfăşoară cu pacienţii compensaţi medical
unii lor sociale, fapt certificat prin elaborarea ai spitalului de psihiatrie din localitate, dar şi
strategiilor naţionale3. Conform evaluărilor4, Iniţiativa de ES a Fundaţiei Caritabile Ori- cu voluntari din comunitate.
implementarea strategiilor se realizează cu zonturi se bazează pe parteneriatul pu-
dificultate, asistenţa persoanelor cu dizabilităţi blic - privat. Conform hotărârii din februarie Scopul proiectului este promovarea inclu-
fiind tributară modelului instituţionalist 2009 a Consiliului local al oraşului Câmpu- ziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi
biomedical, în detrimentul serviciilor comu- lung Moldovenesc, fundaţia a primit drept psihice prin facilitarea inserţiei profesionale.
nitare de reabilitare şi incluziune socială. de folosire gratuită a unei suprafeţe de 8532 Locurile de muncă protejate acoperă
Totodată, domeniul psihiatriei în Româ- m2 de teren pe o perioadă de cinci ani. domeniile: reabilitarea şi modernizarea

3
„Plan de acţiune pentru implementarea reformei în sănătate mintală”; „Strategia în domeniul sănătăţii mintale a Ministerului sănătăţii din România”; „Memo-
randumul comun privind incluziunea socială”; „Strategia naţională pentru dezvoltarea de servicii sociale”; „Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2006-2013”
4
„Strategiile de dezvoltare regională” şi „Programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane”
5
Termenul de „incluziune” poate fi definit drept un sistem eficient de îmbunătăţire a drepturilor de acces la viaţa economică şi socială, la noi oportunităţi, la
redobândirea statutului şi reducerea impactului creat de o dizabilitate.

11
legume, stative, scăriţe şi alt mic mobilier
legume ecologice; pentru sere.
• prestare servicii către comunitate - În primul an au fost create locuri de muncă pe
toaletare spaţii verzi, găzduirea pe perioadă nedeterminată pentru persoane cu
perioada de iarnă a florilor ornamentale dizabilităţi mintale. Au fost reabilitate şi alte
de la instituţii şi persoane fizice; tronsoane de sere. Momentan se cultivă flori
• comercializare flori pentru agenţi eco- pentru înfrumuseţarea oraşului şi legume. În
nomici şi persoane fizice şi legume pentru viitor se pot cultiva legume (cartofi, varză),
aprovizionarea cantinei spitalului de psi- pomi fructiferi, plante medicinale.
hiatrie şi pentru piaţa locală, în funcţie de
volumul producţiei obţinute; Activităţile s-au realizat cu implicarea per-
• amenajarea şi întreţinerea unui „hotel de soanelor cu tulburări psihice şi a altor per-
flori şi plante decorative” pentru perioada soane interesate din comunitate (voluntari,
de iarnă - pentru florile din gospodării şi aparţinători). Pe baza parteneriatului cu
serelor oraşului, ferme ecologice pentru
ale instituţiilor locale; veniturile obţinute spitalul de psihiatrie, activitatea la sere a
cultivarea legumelor bio şi crearea de staţii
sunt destinate dezvoltării serelor, iar devenit o practică de terapie ocupaţională,
de reciclare şi implicarea în activităţi cu rol
surplusul subvenţionării cheltuielilor cu cu implicarea voluntară a celor cu tulburări
de protejare a mediului înconjurător (co-
contribuţiile sociale. psihice pe perioada internării în spital.
lectarea de deşeuri, staţii tocare deşeuri
lemnoase).Pentru a preveni instituţionalizarea
beneficiarilor datorată recăderilor, se Până în prezent au fost angajate două
doreşte construirea pe viitor a unor locuinţe persoane cu tulburări psihice. După reabili-
Pentru piaţa locală au fost oferite servicii protejate, dar şi a unor spaţii de petrecere a tarea integrală a serelor se pot asigura până
noi: timpului liber pentru beneficiarii serviciilor din la zece locuri de muncă pentru salariaţii
• activităţi de grădinărit (cultivare legume domeniul sănătăţii mintale.
şi flori în sere), ca formă de suport pen-
tru pregătirea inserţiei profesionale a per- În 2010 a fost reabilitat primul tronson de
soanelor cu dizabilităţi psihice compen- seră şi s-au demarat lucrările specifice
sate medical prin promovarea agriculturii de grădinărit. O cantitate mică de legume
ecologice; produse a completat necesarul de alimente
• amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi pentru cantina spitalului de psihiatrie din
ale oraşului aflate în responsabilitatea localitate (unde au fost internaţi pentru trata-
comunităţii locale, folosind producţia de ment, până la compensare, lucrătorii din
flori din sere; sere). Clădirile de pe terenul dat în folosinţă
• pregătirea prin training la locul de au fost curăţate, renovate şi reamenajate în
muncă pentru creşterea şi întreţinerea de scopul desfăşurării activităţilor de tâmplărie,
flori ornamentale şi producţia intensivă de confecţionare şi reparat lădiţe pentru flori şi

12
temporari şi zece pentru voluntari. Se va „Mărturisesc rolul benefic pe care fundaţia l-a pertiza unor parteneri internaţionali pentru
urmări angajarea şomerilor şi a absolvenţilor avut asupra mea. Venind la clubul fundaţiei abordarea eficientă a acestei problematici.
cu pregătire în domeniul horticulturii şi Orizonturi, am simţit încurajare (...) Motivaţia
legumiculturii pentru coordonarea activităţii a pentru care lucrez la serele Fundaţiei Finanţarea este asigurată din colectarea
două – trei persoane: legumicultor, floricultor, Orizonturi este dragostea pentru plante şi a 2% din impozitul pe venit, sponsorizări,
tâmplar. sprijinul financiar. Îmi place să lucrez cu donaţii, vânzarea produselor din sere şi
plantele care îmi conferă un sentiment de donaţii internaţionale (Germania).
Profitul obţinut din realizarea activităţilor linişte interioară. Pentru mine, sera este Printre principalii parteneri implicaţi se află
este reinvestit pentru finanţarea activităţilor un loc de muncă de 4-5 ore zilnic în care Primăria Câmpulung Moldovenesc, care
curente, crearea de noi locuri de muncă şi a concesionat terenul şi clădirile existente
dezvoltarea întreprinderii sociale (staţie de pe acest teren către Fundaţia Orizonturi.
reciclare, de tocare deşeuri lemnoase). Partenerii din regiunea Schwaben (Ba-
varia) şi Trieste (Italia) au asigurat trans-
Beneficiile iniţiativei de ES asupra ferul de know-how şi finanţarea parţială.
comunităţii sunt: valorificarea unui bun Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldo-
public lăsat neutilizat (serele oraşului), venesc a sprijinit lucrările de reabilitare a
crearea locurilor de muncă, reducerea serelor.
ratei şomajului, promovarea societăţii
incluzive, dezvoltarea unei reţele comuni- Iniţiativa de ES are perspective ridicate de
tare care va aborda problematica incluziunii sustenabilitate datorită parteneriatului
sociale a cetăţenilor. Resursele pentru comu- public - privat, promovării voluntariatului şi
nitate au crescut: au fost atrase fonduri de la reţelei de colaborare între partenerii locali
investitorii străini şi s-a utilizat mai bine forţa (spitalul de psihiatrie, primăria oraşului etc.)
de muncă existentă. muncesc cu plăcere pentru fortificarea or- şi partenerii străini (Germania în prezent şi
ganismului, pentru liniştea sufletească şi Italia în perspectivă).
Pentru grupul ţintă s-a redus rata de spitaliza- pentru sănătatea mintală. Menţionez că am
re şi au fost prevenite îmbolnăvirile. S-a reuşit cunoştinţe de grădinărit, de cultura plantelor, Caracterul inovator constă în parteneria-
îmbunătăţirea statusului economic, creşterea cunoştinţe însuşite cu plăcere de la părinţii tul public-privat. Concesionarea serelor
calităţii vieţii, participarea la viaţa comunităţii, mei care au grădină şi solar”. oraşului şi implicarea autorităţii publice
reducerea stigmatizării şi discriminării, locale ca partener în acest proiect reprezintă o
îmbunătăţirea imaginii în comunitate, Incluziunea socială a persoanelor cu oportunitate şi un criteriu de reuşită pentru
valorizarea personală prin transformarea din dizabilităţi psihice sau motorii reprezintă o dezvoltarea ES în comunitate şi îmbunătăţirea
consumatori de fonduri în contribuabili, prioritate, dar în acelaşi timp şi o problemă calităţii vieţii cetăţenilor. Acest model de
cetăţeni cu drepturi depline. nerezolvată la nivel naţional, regional, local. succes în ES poate fi replicat în alte comunităţi
Comunitatea din Câmpulung Moldovenesc sau pentru alte grupuri vulnerabile.
poate beneficia acum de sprijinul şi ex-

13
Sunt independent
• obţinerea acreditării din partea ANPH în
Promotorul iniţiativei de economie vederea deschiderii şi funcţionării unităţii
socială: Fundaţia „Pentru Voi” protejate;
Forma juridică de organizare: organizaţie • dezvoltarea activităţilor productive
neguvernamentală realizabile de către adulţii cu dizabilităţi in-
Adresa: strada Ion Slavici, numărul 47, telectuale şi care să fie cerute pe piaţă
Timişoara, judeţul Timiş (activităţi de copy center, confecţionare sau
Tel.: 0256 228 062, fax: 0356 421 215 reciclare ambalaje, decoraţiuni, activităţi de
www.pentruvoi.ro grădinărit, brutărie, tipărituri etc.);
Persoană de contact: Elisabeta Varga • furnizarea serviciilor de angajare asistată
pentruvoi@pentruvoi.ro (consiliere profesională, evaluare, club de
muncă); Numărul adulţilor cu dizabilităţi angajaţi în
Fundaţia Pentru Voi oferă servicii sociale • sprijinirea angajaţilor pentru descoperirea unitatea protejată „Pentru Voi” a crescut
(centre de zi, locuinţe protejate, sprijin la talentelor profesionale, însuşirea deprinde- semnificativ: de la 7 în 2007 la 45 în 2011.
domiciliu, angajare în muncă asistată, rilor de lucru şi formarea unor noi abilităţi prin Acest lucru a fost posibil datorită creşterii
respiro) pentru adulţii cu dizabilităţi intelec- participarea la cursuri de pregătire (iniţiere în numărului de parteneriate cu companii, în
tuale din Timişoara. Subliniem că din totalul calculatoare, brutar, finisor în construcţii); contextul sensibilizării comunităţii locale.
adulţilor cu dizabilităţi din judeţul Timiş, cei • promovarea unităţii pe piaţă şi dezvoltarea Atât comunitatea, cât şi angajatorii şi clienţii
cu dizabilităţi intelectuale ocupă ponderea colaborărilor cu companiile din Timişoara. acestora au devenit din ce în ce mai
cea mai mare, de 22,31 % (ANPH, 2010).
informaţi asupra problematicii persoanelor
cu dizabilităţi intelectuale. S-a conştientizat
În 2007, fundaţia Pentru Voi a deschis uni-
faptul că şi aceste persoane au dreptul la
tatea protejată Pentru Voi, desfăşurându-
viaţă în comunitate, la un loc de muncă şi
şi de atunci activitatea fără întrerupere.
că au abilităţi lucrative care le-ar permite
Angajarea adulţilor cu dizabilităţi intelectuale
acest lucru, cu condiţia să li se ofere o şansă
se realizează atât pe piaţa liberă a muncii,
profesională.
cât şi în cadrul unităţii protejate „Pentru Voi”.
Demersul se bazează pe colaborările cu
Angajarea persoanelor cu dizabilităţi intelec-
firme din Timişoara, dar şi din alte oraşe, care
tuale a schimbat în bine viaţa acestora, cu
achiziţionează produse şi servicii realizate în
efecte directe asupra familiei şi comunităţii.
cadrul unităţii protejate.
Câştigând un salariu, adulţii cu dizabilităţi
contribuie la venitul familiei, învaţă să devină
Principalele etape care au stat la baza
mai responsabili şi să interacţioneze în
dezvoltării iniţiativei sunt:
societate – paşi esenţiali pentru integrarea în

14
sunt: promovarea produselor, axarea asupra verigă în realizarea unor produse folosite în
produselor cerute pe piaţă, păstrarea unei întreaga lume.
legături apropiate cu clienţii şi fidelizarea
acestora, pregătirea continuă a angajaţilor, Un alt parteneriat de succes care a
urmărirea permanentă a modificărilor contribuit la dezvoltarea unităţii protejate
legislative şi desfăşurarea activităţilor de este cel stabilit cu Vodafone România în
lobby şi advocacy în vederea îmbunătăţirii noiembrie 2007. Particularitatea acestei
acestora. colaborări a constat în faptul că a sprijinit două
grupuri de beneficiari: pe de o parte adulţi cu
În ceea ce priveşte partenerii, una dizabilităţi intelectuale care lucrează în ate-
dintre primele companii care a sprijinit lierele unităţii protejate, iar pe de altă parte
unitatea protejată „Pentru Voi” în vederea beneficiarii altor organizaţii din Timişoara,
angajării în muncă a adulţilor cu dizabilităţi ca de exemplu persoanele din mediul rural.
intelectuale din Timişoara a fost compania Aceştia au beneficiat de diverse produse şi
Kromberg & Schubert. Fundaţia s-a bucurat servicii realizate de persoanele cu dizabilităţi
de o deschidere deosebită în ceea ce priveşte angajate – broşuri, materiale promoţionale,
identificarea împreună cu reprezentanţii pachete de Crăciun şi delicioase cornuri. De
societate, abilitare şi dobândirea unui grad firmei a unor activităţi potrivite persoanelor asemenea, Clubul Rotary este un partener
crescut de independenţă. cu dizabilităţi intelectuale. În urma analizei, important în promovarea Unităţii protejate
În urma promovării unităţii şi a serviciului de s-a ajuns la preluarea de la companie către „Pentru Voi”.
angajare asistată în muncă, Fundaţia „Pentru atelierele din unitatea protejată a unei serii
Voi” a fost contactată de persoane dornice de operaţiuni printre care menţionăm: conec-
a lansa iniţiative similare şi au fost solicitate tarea unor dispozitive de plastic (clipsuri),
recomandări pentru angajarea persoanelor potrivirea unor borne folosite în producţia
cu dizabilităţi în locurile de muncă nou cablurilor de maşini sau sortarea pentru re-
create. Colaborarea cu alte unităţi prote- folosire a unor pungi de plastic utilizate în
jate a condus la încadrarea în muncă a 12 cadrul liniilor de producţie. O grupă de lucru
persoane cu dizabilităţi intelectuale la alte inedită s-a înfiinţat prin implicarea a peste 20
unităţi protejate înfiinţate în Timişoara. de persoane cu dizabilităţi intelectuale se-
vere care au lucrat la realizarea clipsurilor, în
Principalul element inovator este reprezen- prezent fiind implicate în sortarea pungilor de
tat de valorizarea grupurilor sociale plastic. Este aproape incredibil faptul că
marginalizate, prin facilitarea implicării lor în oamenii care în urmă cu câţiva ani de zile
economie. stăteau acasă fără a avea acces la servicii
sociale specializate şi neacordându-li-se
Factorii de succes ai acestui demers de ES nicio şansă în lumea activă, sunt acum o

15
Valorificarea produselor din gospodăriile ecologice certificate
de pe piaţa din Sibiu şi, pe de altă parte, produsele alimentare realizate la nivel local.
Promotorul iniţiativei de economie lipsa pieţei de desfacere a produselor din
socială: Biocoop Sibiu gospodăriile tradiţionale. Grupurile ţintă sunt Caracterul inovator se materializează
Forma juridică de organizare: societate reprezentate de micii producători agricoli prin promovarea micului producător în
cooperativă şi consumatorii din judeţul Sibiu şi judeţele continuarea tradiţiilor şi metodelor ţărăneşti
Adresa: strada Avram Iancu numărul 11, învecinate. de obţinere a produselor. Nu se are în vedere
Sibiu, judeţul Sibiu optimizarea sau extinderea afacerii.
Tel.: 0269 862 206, Înainte de formalizarea iniţiativei Biocoop,
mobil: 0752108184, schimburile comerciale între producători Producătorii şi-au desăvârşit abilitatea de
fax: 0269 862 206 erau găzduite într-un spaţiu pus la dispoziţie a forma consumatorul pentru astfel de pro-
www.biocoop.ro de şcoala Waldorf din Sibiu. Ca iniţiativă duse tradiţionale şi ecologice, dar care sunt
Persoană de contact: Willy Schuster informală, Biocoop a prins formă iniţial toc- percepute uneori ca produse exclusiviste
willyschuster@yahoo.com mai datorita dorinţei membrilor de a-şi asi- datorită preţului mai ridicat, comparativ
info@biocoop.ro gura un trai decent şi o alimentaţie sănătoasă cu preţul produselor obţinute în urma unui
pentru familiile lor. Trocul a fost o formă proces industrial şi care se regăsesc în fi-
Paradoxal, piaţa produselor ecologice sau naturală de tranzacţionare astfel încât micii nal pe rafturile unui hipermarket. Cunoscân-
tradiţionale este o piaţă în formare în ţara producători au devenit primii consumatori ai du-se reciproc, producătorii au înţeles de
noastră preponderent agrară. Acţiunile de Biocoop. Aceste schimburi între producători unde provine şi cum este stabilit preţul pro-
informare şi conştientizare a populaţiei asu- au reprezentat şi un moment de întâlnire duselor fiecărui membru. Au dispărut astfel
pra consumului alimentar responsabil contri- cu cetăţenii din Sibiu. Prin cunoaştere şi posibilele suspiciuni legate de nivelul
buie la valorificarea acestui potenţial. colaborare, producătorii au construit o relaţie ridicat al preţurilor. Cu timpul, producătorii
de încredere reciprocă, care a condus la
Societatea cooperativă Biocoop înfiinţarea Biocoop.
reprezintă o structură democratică de
sprijinire a micului producător reprezentat În conformitate cu prevederile Legii 1/
de ţăranul român. Biocoop este o platformă 2005 privind organizarea şi funcţionarea
de valorificare prin care ţăranii producători cooperaţiei, Biocoop s-a formalizat în 2006
bio pot obţine valoare adăugată prin sub forma unei societăţi cooperative de valo-
vânzarea directă a produselor agricole. În rificare a produselor ţărăneşti.
aceste condiţii, consumatorii nu trebuie să
suporte costurile semnificative ale serviciilor Obiectivele Biocoop sunt promovarea
de intermediere pentru vânzarea micului producător şi dorinţa de a creşte
produselor. Problematica vizată este, pe de nivelul de conştientizare a consumatorului
o parte, lipsa produselor agricole tradiţionale în ceea ce priveşte alimentaţia sănătoasă şi

16
Pentru ca adaosul comercial ce ar putea etapă, în unele cazuri se întâmplă ca actul de
îngloba costuri de distribuţie să fie cât mai vânzare să se mute de la magazin la ferma
mic, membrii cooperatori prestează activităţi şi în gospodăria producătorului, lăsând astfel
în interesul general al societăţii coopera- locul unui alt producător care are nevoie de
tive (renovarea magazinului, informarea sprijinul societăţii cooperative.
consumatorilor) şi plătesc o cotizaţie lunară
care acoperă şi perioadele cu vânzări mai Principalii parteneri naţionali ai acestui
scăzute. Se respectă totodată un principiu al proiect sunt: Consulatul Germaniei, Şcoala
fidelităţii faţă de Biocoop; membrii coopera- Waldorf Sibiu, Fundaţia pentru Cultură şi
tori practică preţuri mai mari în cazul vânzării Ecologie Mediaş, Biserica Evanghelică
produselor proprii în magazine concurente. Sibiu. Partenerii germani sunt: Fundaţia Karl
Scopul micilor producători nu este de a deve- Ludwig Schweissfurt, Wolfgang Radacz
şi-au desăvârşit capacitatea de a forma ni producători cât mai mari, ci de a rămâne fi- şi Asociaţia Freundeskreis Osteuropa din
consumatorul. Principalul argument este deli consumatorilor şi de a răspunde nevoilor Ludwigslust. Wolfgang Radacz a sprijinit
înţelegerea importanţei calităţii vieţii şi a unui acestora prin furnizarea alimentelor obţinute extinderea societăţii cooperative în special prin
trai decent prin asigurarea unei alimentaţii prin mijloace tradiţionale de producţie. furnizarea de consultanţă pentru
sănătoase. întâlnirea ofertei de produse tradiţionale cu
Demersul de ES are impact asupra a sute cererea pieţei. Atât Consulatul Germaniei,
Pentru desfacerea produselor tradiţionale de familii din Sibiu şi împrejurimi care îşi pot cât şi Fundaţia Karl Ludwig Schweissfurt
către publicul larg, cooperativa a închiriat procura hrană sănătoasă pentru ei şi copiii şi Asociaţia Freundeskreis Osteuropa au
un spaţiu în centrul istoric al municipiului lor. În acelaşi timp, membrii cooperatori sunt susţinut iniţiativa prin acordarea de mici
Sibiu. Pentru a scuti costurile angajării unui capabili să asigure un venit decent familiilor granturi şi donaţii.
vânzător, fiecare mic producător vindea iniţial lor.
la magazin câte o zi pe săptămână. Tradiţia a
fost însă păstrată, astfel încât consumatorii „Cooperativa este cea mai democratică
se pot întâlni zilnic cu unul dintre producători formă de organizare cu scop lucrativ.” (Willy
şi pot discuta despre produse. Relaţia dintre Schuster, membru fondator Biocoop)
producător şi consumator este importantă
pentru constituirea unei relaţii de încredere, Caracterul inovator constă în faptul că
de transparenţă şi de colaborare pe lungă magazinul nu este doar un punct de vânzare
durată. şi de întâlnire între producători şi consuma-
tori, ci este, de asemenea, şi o „vitrină pen-
În 2007-2008 societatea cooperativă a tru membrii cooperativei” (Willy Schuster).
cunoscut un real succes câştigând clienţi Pe măsură ce producătorul devine cunos-
fideli şi fiind recunoscută ca brand la nivel cut, îşi dovedeşte credibilitatea şi cucereşte
naţional. un grup fidel de consumatori. După această

17
Când poţi să spui „acasă”
oraşului Timişoara se confruntă cu un număr morărit, grădinărit şi creşterea animalelor.
Promotorul iniţiativei de economie din ce în ce mai crescut al persoanelor fără Activităţile sunt desfăşurate cu 12 angajaţi,
socială: Federaţia Caritas a Diecezei adăpost. În căutarea unei soluţii, Federaţia foste persoane fără adăpost care provin
Timişoara Caritas a Diecezei Timişoara a inaugurat din azilul de noapte. În SRL funcţionează
Forma juridică de organizare: în anul 2000 azilul de noapte Pater Jordan, ateliere de tâmplărie, lăcătuşerie şi întreţinere
ONG şi SRL cu o capacitate de 80 de paturi. Pe lângă mecanică. În fermă sunt lucrate 230
Adresa: sat Bacova, judeţul Timiş cazare, oamenii străzii din Timişoara şi hectare de pământ din care 130 sunt
Tel.: 0256 323 541, 0256 499 554, zonele limitrofe beneficiază şi de: cină caldă arendate de la săteni, iar 100 hectare de
fax: 0256 494 812 preparată la cantina socială a Federaţiei
www.federatia-caritas.ro Caritas a Diecezei Timişoara, mic dejun
Persoane de contact: pregătit în bucătăria azilului de noapte;
Herbert Grun, Oster Reiner igienizarea corporală săptămânală obliga-
fcdt@federatia-caritas.ro torie; consiliere pentru întocmirea actelor
de identitate şi obţinerea drepturilor băneşti
Iniţiativa de ES reprezintă o serie de cuvenite; informare despre alte servicii
servicii sociale furnizate persoanelor sociale oferite de instituţiile publice şi private
fără adăpost în centrul de integrare şi îndrumare către alte instituţii de profil.
socioprofesională din ferma Federaţiei
Caritas a Diecezei din Timişoara, Pater Federaţia Caritas din Dieceza Timişoara
Paulus din satul Bacova. a deschis în 2000 o fermă în satul
Bacova. În cadrul fermei funcţionează SRL
În contextul crizei economice, locuitorii Martinus, având ca principal obiect de
activitate cultivarea terenului, respectiv
cultură mare de grâu şi porumb. Acţionar unic
al SRL-ului este Federaţia Caritas. Producţia şi
serviciile obţinute sunt valorificate atât
în Federaţia Caritas, cât şi în exteriorul
acesteia.

Activitatea economică se realizează


direct de către angajaţi (morărit, grădinărit
şi creşterea animalelor), dar şi indirect, prin
intermediul SRL-ului. Activitatea economică
directă include în special activitatea de

18
servicii din exterior, ferma funcţionând ca siguranţa unui adăpost, poate totuşi mai pot
centru de sprijin. schimba ceva.” (D.V., 43 ani)
Încadrarea în muncă a persoanelor fără În opinia iniţiatorilor, elementul de inovaţie
adăpost este un proces dificil şi îndelun- este faptul că timpul de şedere în centru este
gat. Absenţa unei locuinţe împiedică un stil nelimitat. Angajarea celor 16 persoane (în
de viaţă stabil şi ridică bariere birocratice în prezent sunt angajate doar 12) nu se face
găsirea şi păstrarea unui loc de muncă. Pen- pe o perioadă limitată de timp, ci până la
tru a răspunde nevoii de încadrare în muncă reabilitarea socio-profesională a per-
a persoanelor fără adăpost, Federaţia soanelor angajate. Persoanele sunt susţinute
Caritas, în colaborare cu DGASPC Timiş, a până la ieşirea din situaţia de criză prin
la Federaţia Caritas. Cultivarea grâului şi înfiinţat în 2007 un centru de reinserţie socio- reintegrarea lor în societate. După aceea, la
porumbului reprezintă principala activitate. profesională în ferma Pater Paulus. Prin fermă urmează să fie primiţi alţi „locuitori tem-
Iniţiativa de ES a condus la crearea a 20 proiectul Ferma - centru de reinserţie socio- porari” cărora li se vor oferi servicii suport.
de locuri de muncă pentru grupurile vul- profesională pentru adulţii fără adăpost Pentru o parte din actualii angajaţi, acest loc
nerabile, acoperind meserii de electrician, Pater Paulus au fost construite 16 locuri de de muncă tinde să se permanentizeze, în
instalator, lăcătuş şi tâmplar. Sunt încadrate în cazare pentru 16 persoane provenite din
activitate atât persoane marginalizate social azilul de noapte. Proiectul a fost finanţat
provenite din azilul de noapte, cât şi meseriaşi din fonduri europene pe o perioadă de 18
din comunitate specializaţi în domeniile luni. Fondurile comunitare utilizate s-au ridi-
de activitate ale fermei. În cadrul întreprin- cat la suma de 155.000 €, iar contribuţia
derii există o echipă de intervenţie socială Consiliului Judeţean Timiş, respectiv cea a
(asistent social şi psiholog), care oferă Caritas Timişoara, la câte 19.375 €. Aktion
servicii de sprijin persoanelor marginalizate Renovabis e. V. din Germania a construit două
social. pavilioane cu 16 locuri.Amenajarea locuinţelor
cu mobilă şi aparatură electrocasnică s-a
Activitatea economică a fermei şi a SRL-ului realizat din fondurile UE. Apa caldă şi parţial
răspunde nevoilor punctuale din proiectele încălzirea celor două case sunt asigurate
Federaţiei Caritas. De exemplu, produsele prin instalaţie cu panouri solare.
alimentare din fermă deservesc azilul de
noapte şi cantina socială. Atelierul de „Am auzit de acest centru de la angajaţii
tâmplărie asigură repararea şi recondiţionarea azilului de noapte din Timişoara, şi am spus
mobilierului, tocuri pentru geam etc. SRL- <<de ce nu?>>, aşa că am încercat şi eu, iar
ul funcţionează ca un „centru de logistică” şansa mi-a surâs, am fost admis în centru.
pentru diferitele servicii ale Federaţiei Cari- Aici am posibilitatea să mă gândesc din nou
tas din Dieceza Timişoara. Astfel, Federaţia la viitorul meu, beneficiez de multe servicii,
Caritas nu mai cumpără diverse bunuri şi acum am un loc de muncă, un venit lunar şi

19
special datorită dificultăţilor de angajare în turi reduse. Se favorizează astfel dezvolta-
altă parte. rea relaţiilor durabile pe termen lung între
angajaţii fermei şi membrii comunităţii locale.
„Am nevoie de aceste servicii, nu ştiu cât voi Ferma reuşeşte să fie sustenabilă şi să
sta în acest centru, dar vreau să mă redresez asigure aproximativ 80% din salariile
din punct de vedere financiar. Nu este uşor angajaţilor. Profitul, atunci când există, revine
să găseşti un loc de muncă la vârsta mea. Federaţiei Caritas care îl reinvesteşte în
Sper însă la ziua în care voi redeveni ceea demersurile necesare atingerii obiectivelor
ce am fost, nu vreau să devin o povară pentru sociale.
nimeni”. (D.A., 56 ani)

Chiar în absenţa unui cadrul legislativ specific,


se poate spune că pentru angajaţii proveniţi
din programul de inserţie socioprofesională,
Federaţia Caritas funcţionează conform
principiilor specifice întreprinderilor sociale
de inserţie. Angajaţii beneficiază de servi-
cii de suport complementare: calificare la
locul de muncă, asigurarea unei locuinţe
în pavilioanele fermei şi a mesei de prânz
servite de luni până vineri (angajaţii primesc
zilnic şi jumătate de litru de lapte şi pâine).
Persoanele în dificultate lucrează alături de
angajaţi din comunitatea locală, care le oferă
sprijin în realizarea activităţilor, inclusiv o
formare iniţială la locul de muncă.

Sunt asigurate servicii de consiliere


psihologică oferite de profesionişti(doi
asistenţi sociali şi un psiholog angajaţi
ai DGASPC Timiş) şi servicii de
îngrijire medicală. Persoanele cu copii mici în
îngrijire au posibilitatea de a-i lăsa la cen-
trul de zi al Federaţiei Caritas din satul
Bacova. Acesta este deschis şi copiilor din
comunitate proveniţi din familii cu veni-

20
Parfumul meseriilor uitate
cap, situaţia socio-familială, distanţa faţă de
Promotorul iniţiativei de economie domiciliu (minimizarea cheltuielilor) şi
socială: Fundaţia umanitară de orientare proximitatea serviciilor. Pe baza evaluării
şi integrare socială HAND-ROM iniţiale şi a unui plan de integrare, se asigură
Forma juridică de organizare: organizaţie consiliere şi pregătire adecvată capacităţii
neguvernamentală individuale de muncă. La început se lucrează
Adresa: strada Negru Vodă numărul 36, în domeniul legătoriei (cusut manual în
Curtea de Argeş, judeţul Argeş fascicole) şi realizarea lumânărilor. În etapa
Tel.: 0248 268082, următoare se lucrează la legătoria în spi-
mobil: 0723 914 172, fax 0372 875 461, rale cu maşină off-set. A urmat dezvoltarea
www.handrom.ro unei mini-tipografii pentru confecţionarea
Persoană de contact: Costel Nicolae produselor de papetărie şi furnizarea de
handrom@yahoo.com servicii specifice în comunitate. S-a ajuns
la asigurarea unei miniproducţii pe bază de
Tinerii absolvenţi cu dizabilităţi nu au comenzi individualizate de la beneficiari:
posibilitatea de a urma cursuri de pregătire tipizare şi personalizare registre, agende,
preprofesională, nefiind primiţi în licee sau caiete, registre speciale (registrul agricol).
la şcolile tradiţionale de arte şi meserii.
Ca urmare a închiderii şcolii speciale de la HAND-ROM a reuşit finanţarea a trei salariaţi
Tigveni şi a şcolii de ucenicie fete Suici, copiii prin fonduri provenite de la fundaţia Soros,
cu dizabilităţi se confruntă cu inexistenţa unei
şcoli speciale în nord-vestul judeţului Argeş.
Pentru a răspunde constrângerilor privind secundar inferior. Acoperirea geografică
accesul la educaţie şi la terapii specifice, include Curtea de Argeş şi comunele
fundaţia HAND-ROM a înfiinţat, începând limitrofe (Albeşti, Aref, Băiculeşti, Corbeni,
cu 15 septembrie 2002, centrul de zi Tigveni, Valea Danului, Valea Iaşului şi altele
MARINA şi, de la data de 1 iulie 2009, din cele 21 arondate muncipiului).
atelierul protejat DIZAB-ROM de pregătire
preprofesională în meseriile de lumânărar Atelierul protejat DIZAB-ROM oferă
şi legător manual poligraf. Grupul ţintă este servicii de sprijin al integrării sociale
reprezentat de absolvenţii cu dizabilităţi a persoanelor cu dizabilităţi: pregătire
accentuate, medii şi uşoare (handicap preprofesională, ucenicie şi calificare.
psihic, locomotor, auditiv) ai centrului de zi Activităţile propuse se bazează pe analiza
Marina care nu pot fi integraţi în învăţământul gradului de independenţă, tipul de handi-

21
Impactul social rezidă în posibilitatea a instituţiilor rezidenţiale pentru protecţia
dobândirii unor deprinderi de muncă în persoanelor cu handicap”.
activităţi adecvate persoanelor cu handicap
uşor şi ulterior certificarea competenţelor. Caracterul inovator al iniţiativei de ES
Este favorizată pregătirea prin cursuri în derivă din modul integrat de a aborda traseul
sistemul naţional de formare şi pregătire educaţional şi profesional al persoanelor
profesională a adulţilor. Este vizată cu dizabilităţi. Conform strategiei judeţene
integrarea economico-socială a persoanelor a municipiului Curtea de Argeş, 16,3 %
cu handicap uşor, iniţial prin activitatea din din populatia judeţului este în căutarea de
atelier şi ulterior suport post-angajare pe servicii sociale şi locuri de muncă. HAND-
piaţa muncii. S-a reuşit integrarea pe piaţa ROM este singura organizaţie care furnizează
muncii a trei persoane cu dizabilităţi. Nu în servicii sociale în Curtea de Argeş, prin cen-
ultimul rând, s-a dezvoltat o reţea socială trul de zi Marina şi atelierul protejat DIZAB-
un salariat finanţat prin fonduri obţinute prin
pentru persoanele cu handicap uşor şi inte- ROM.
redirecţionarea a „2%” (din contribuţia din
grarea acestora în activităţi specifice adec- Centrul de zi Marina oferă servicii
impozitul pe venit al persoanelor fizice) şi
vate. sociale pentru 97 copiii şi tineri, cărora li se
un salariat prin subvenţii acordate conform
adaugă familiile care nu mai sunt nevoite să
Legii 34/1998 privind acordarea unor
Iniţiativa de ES contribuie la dezvolta- meargă la Piteşti sau la Câmpulung Mus-
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române
rea activităţilor necesare comunităţii prin cel. 57 copii sunt preşcolari sau înscrişi în
cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
valorificarea capacităţii de muncă a per- clasele I-VIII. Pentru 40 de elevi ai şcolilor
administrează unităţi de asistenţă socială.
soanelor cu handicap uşor şi educaţie publice se asigură terapii. Freventarea
Atelierul are capacitatea de a executa
şcolară minimală. Oferta DIZAB-ROM pe
lumânări în diverse forme, mici comenzi
piaţă acoperă domenii cu potenţial pe
(servicii de legătorie pentru arhivare
termen lung: restaurarea bibliotecilor şi
documente) sau produse de legătorie în
cărţilor bisericeşti rare, diferite tipuri de
format special sau personalizate (registre,
legare (legarea în fascicole a cărţilor
carnete şi agende).
vechi) sau realizarea registrelor speciale
necesare administraţiei locale. Asigurarea
Atelierul şi-a început activitatea cu finanţare
locurilor de muncă pentru persoanele cu
printr-un proiect implementat de ANPH şi a
dizabilităţi în domenii cerute de piaţă contri-
continuat cu finanţare de la fundaţia Soros
buie la implementarea „Strategiei Naţionale
prin fondul de urgenţă. Produsele obţinute
pentru protecţia, integrarea şi incluziunea
sunt comercializate, veniturile obţinute aco-
socială a persoanelor cu handicap în perioa-
perind sub 10% din cheltuieli.
da 2006-2013”, a „Strategiei Judeţene în do-
meniul asistenţei sociale pe perioada 2007-
2009” şi a „Planului judeţean de restructurare

22
şcolilor publice reprezintă un prim pas spre legatură între atelierul protejat DIZAB- sociale a persoanelor cu dizabilităţi uşoare,
promovarea incluziunii sociale a per- ROM ca formator pentru piaţa muncii a care, cu puţin efort din partea colectivelor în
soanelor cu dizabilităţi. Centrul de zi Ma- beneficiarilor şi unitatea protejată Nicos- care se integrează, pot desfăşura activităţi
rina oferă 19 locuri de muncă pentru cadre mail ca beneficiar al activităţilor atelierului. economice şi se pot integra social.
didactice. Alţi cinci specialişti lucrează la Misiunea atelierului protejat este de
HAND-ROM. Pentru a fi cât mai aproape de educaţie, instruire şi formare profesională Implementarea iniţiativei de ES a fost
domiciliul beneficiarilor, după modelul cen- continuă. Atelierul protejat DIZAB-ROM oferă posibilă datorită parteneriatului public
servicii de pregătire preprofesională, - privat. Primăria municipiului Curtea de
ucenicie şi calificare, servicii de consiliere, Argeş, prin Hotărâre a consiliului local, a pus
informare şi consultanţă intreprinzătorilor şi la dispoziţie spaţiul cu titlu de folosinţă gratuit
agenţilor economici, precum şi activităţi de până în anul 2014. Consiliul Judeţean Argeş,
plasare a forţei de muncă. Unitatea protejată DGASPC Piteşti şi primăria Curtea de Argeş
autorizată Nicosmail oferă finalitate prin susţin programele şi proiectele fundaţiei,
integrarea în muncă a celor pregatiţi să facă precum organizarea evenimentului „Daruri şi
faţă cerinţelor şi responsabilităţilor de la locul Tradiţii”, ajuns în 2011 la cea de-a V-a ediţie.
de muncă.

Capacitatea de transfer de bune practici


este ridicată pentru activitatea de legătorie -
restaurare a cărţilor vechi şi relativ facilă prin
asigurarea cursurilor de pregătire la locul
de muncă pentru legătoria personalizată şi
mini-tipografie. Este, de asemenea, de
reţinut experienţa de dezvoltare a unei reţele
trului de zi Marina, a fost deschis centrul de zi
Paraschiva în satul Retevoieşti pentru
copiii de pe râul Valea Doamnei. În 2011 a
fost frecventat de 25 copii pe ruta Domneşti-
Dărmăneşti.

Un alt element de inovaţie este conexiunea


între atelierul protejat şi unitatea protejată
autorizată. Asemănările dintre cele două
(beneficiari persoanele cu dizablităţi şi
promovarea inserţiei lor profesionale)
creează adeseori confunzii. Există o strânsă

23
Zâmbetul vârstei a treia
tre membrii organizaţiei care să asi- coafor. Membrii cu venituri reduse au acces
Promotorul iniţiativei de economie gure susţinerea reciprocă în rezolvarea la aceste servicii la costuri reduse sau chiar
socială: Asociaţia Casa de Ajutor Reci- problemelor cotidiene pentru menţinerea şi gratuit. Asociaţia CARP Omenia dispune şi
proc a Pensionarilor „Omenia” Bucureşti ameliorarea condiţiilor de viaţă, creşterea de un punct de distribuţie alimente de bază
Forma juridică de organizare: casă de calităţii vieţii şi păstrarea sănătăţii psihice, (zahăr, făină, orez, mălai şi ulei etc.) la preţuri
ajutor reciproc a pensionarilor a lor şi a familiilor. Iniţiativa se adresează de aprovizionare. Zilnic sunt distribuite câte
Adresa: strada Amurgului numărul 53, membrilor asociaţiei - pensionari la limită de două pâini, gratuit, pensionarilor săraci din
sector 5, Bucureşti vârstă, pe caz de boală, pentru incapacitate Bucureşti sau din localităţi limitrofe.
Tel.: 021 456 36 99, de muncă, cu handicap, cu pensii de urmaş Membrii au acces la un punct de distribuire
fax: 021 423 17 49 sau fără venituri. Totul se desfăşoară cu a produselor farmaceutice Hofigal şi la ser-
www.carp-omenia.ro implicarea persoanelor aflate în risc social vicii medicale: punct medical, servicii de
Persoană de contact: Gheorghe Chioaru din cauza veniturilor reduse sau a proble- asistenţă medicală prin cabinet stomatolo-
carpomenia@yahoo.com melor medicale cronice, în folosul lor şi al gic, cabinete medicale de medicină generală
altor persoane defavorizate din Bucureşti şi de familie, geriatrie şi gerontologie, medicină
În cadrul unei case de ajutor reciproc zonele limitrofe. dentară, fizioterapie etc. Pentru pensionarii
pentru pensionari (CARP), ES constă foarte săraci se acordă ajutoare nerambursa-
în desfăşurarea unor activităţilor menite Asociaţia CARP Omenia oferă ajutorare bile în bani, alimente de bază, medicamente,
să reducă riscul de excluziune socială şi financiară membrilor pe principiul mutualităţii: produse igienico-sanitare şi sunt furnizate
sărăcie ale persoanelor vârstnice. Principalul împrumuturi în condiţii avantajoase, ajutoare servicii gratuite la domiciliu prin voluntari,
obiectiv al Asociaţiei CARP Omenia este de deces, ajutoare sociale în produse şi asistenţi sociali şi medici din cadrul asociaţiei.
crearea unei comunităţi de ajutorare în- ajutoare financiare nerambursabile (în situaţii Pentru furnizarea serviciilor mai sus
de nevoi, pentru compensarea parţială a menţionate, în cadrul Asociaţiei CARP
costului spitalizării sau tratamentului în Omenia au fost create peste 60 de locuri
staţiuni balneare). Acordarea de împrumuturi de muncă pentru persoanele cu vârsta mai
cu dobânzi avantajoase se adresează unor mare de 50 de ani sau pensionari cu venituri
persoane neeligibile pentru bănci. reduse (sub 600 lei pe lună) şi a fost obţinută
acreditarea Ministerului Muncii, Familiei
Pe lângă întrajutorarea financiară reciprocă şi Protecţiei Sociale ca furnizor de servicii
a membrilor, Asociaţia CARP Omenia sociale. Activitatea asociaţiei este sprijinită
promovează activităţi specifice ES: de un număr de peste 80 de voluntari.
reparaţii ale aparaturii electrocasnice,
reparaţii radio - TV, reparaţii instalaţii În centrul de zi s-au pus bazele unei reţele
sanitare, lucrări de tâmplărie, lăcătuşerie, de socializare prin desfăşurarea unor
croitorie, reparaţii încălţăminte, frizerie şi activităţi de ES: tricotat (Cercul de mâini

24
unei reţele de întrajutorare economică (Budeşti, Fundulea, Gurbăneşti, Lehliu Gară
şi de dezvoltare socială pentru persoane şi Tămădau Mare), Dâmboviţa (Lunguleţu,
de vârstă a treia şi asigurarea de servicii Tărtăşeşti, Pucioasa, Valea Lungă), Giurgiu
sociale la costuri reduse sau chiar gratuite, (Adunaţii Copăceni, Călugăreni, Ghimpaţi,
prin voluntariat al membrilor şi/ sau al mem- Mihai Bravu, Mihăileşti), Mehedinţi (Dro-
brilor comunităţii locale. Se are în vedere o beta Turnu Severin), Teleorman (Alexandria,
reţea integrativă de activităţi economice, Drăgăneşti Vlasca) şi Vâlcea (Frănceşti şi
sociale, culturale: promovarea unui sistem Drăgăşani).
integrat de servicii specifice persoanelor de
vârsta a treia cu venituri reduse (sub nivelul Partenerii care susţin mai ales financiar
pensiei medii pe economie). activitatea Asociaţiei CARP Omenia sunt:
îndemânatice) sau confecţionarea produselor Fundaţia United Way România, Fundaţia
artizanale (Cercul de pictură). Venituri- Un alt element inovator îl reprezintă Principesa Margareta a României, Asociaţia
le obţinute din vânzarea produselor sunt dezvoltarea unui post TV pe internet pen- Naţională de Protecţie a Consumatorilor
utilizate pentru ajutorarea membrilor săraci tru promovarea activităţilor de economie şi Promovarea Programelor şi Strategi-
ai comunităţii, a celor cu dizabilităţi sau boli socială şi a acţiunilor desfăşurate în folosul ilor, Societatea de Cruce Roşie Română,
cronice. Persoanele vârstnice pot participa la membrilor aflaţi în situaţii de risc social Filiala Sectorului 5 Bucureşti, Ministerul
corul pensionarilor, la cercul de ecologie, la (nedeplasabile, greu deplasabile, cu venituri Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale
cercul de jocuri (şah, table, remy), la diverse mici etc.). Asociaţia şi-a stabilit caracterul de (subvenţii), Laboratoarele CMA Pajura, Vel
activităţi de voluntariat în folosul celor aflaţi asociaţie cu caracter privat la data de 22 iulie Pitar România, Sindicatul liber al salariaţilor
în nevoie, au acces liber la bibliotecă şi la 1997, când şi-a adaptat şi înregistrat statutul din cadrul SC Electromagnetica, Fundaţia
cursurile de iniţiere în folosirea calculatoare- conform cu noile realităţi economico-sociale Panis Angelicus etc. Alte persoane fizice
lor. Asociaţia CARP Omenia organizează din România. sau juridice anonime susţin proiectele de
regulat excursii şi pelerinaje, organizează Sustenabilitatea iniţiativei de ES este ajutoare a membrilor cu venituri foarte mici
vizionări de spectacole în beneficiul mem- asigurată de continuitatea în furnizarea prin acordarea de donaţii, sponsorizări sau
brilor şi le pune la dispoziţie spaţiile de unei palete largi de activităţi şi servicii so- pachete lunare cu alimente sau alte produse.
cazare într-o casă de odihnă din staţiunea ciale. Principalul obiectiv este sprijini-
Pucioasa. rea membrilor asociaţiei care locuiesc pe
raza Municipiului Bucureşti, precum şi în
Impactul social constă în creşterea încre- localităţi din zone apropiate unde acesta are
derii beneficiarilor în serviciile oferite de sucursale: Ilfov (1 Decembrie, Afumaşi,
asociaţie şi ajutorarea unui număr cât mai Baloteşti, Bolintin Deal, Bolintin Vale, Bra-
mare de pensionari cu venituri mai mici gadiru, Brăneşti, Buftea, Chitila, Ciorogârla,
de 600 lei pe lună (circa 500 de persoane Clinceni, Cornetu, Dărăşti, Dragomireşti Vale,
asistate lunar). Inovaţia constă în crearea Fierbinţi Târg, Fundeni, Ghermăneşti, Jilava,
Măgurele, Popeşti Leordeni, Vidra), Călăraşi

25
Microfermă pentru tineri seropozitivi
agricole. După perioada de pregătire de trei
Promotorul iniţiativei de economie luni au fost eliberate certificate de absolvire,
socială: Asociaţia „Speranţa” pentru dar acestea nu sunt recunoscute de CNFPA.
ocrotirea bolnavilor cu SIDA Schimbul de experienţă pentru activităţi eco-
din Constanţa nomice similare este realizat prin interme-
Forma juridică de organizare: organizaţie diul unor stagii de pregătire în cadrul cărora
neguvernamentală sunt organizate vizite la unităţi similare din
Adresa: strada Primăverii numărul 12, Luxemburg şi Japonia.
Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa,
Tel.: 0341 489 022, fax 0341 437 592 Principalul rezultat obţinut a fost acela că tine-
www.asperanta.ro rii au căpătat deprinderi de autogospodărire,
Persoană de contact: Popescu Ioana grădinărit şi cultivarea florilor, îngrijirea
office@asperanta.ro animalelor astfel încât microferma să poată
familial, cu cel puţin opt clase de şcolarizare, funcţiona ca o întreprindere socială. Tinerii
În judeţul Constanta trăieşte un număr mare cu stare bună de sănătate, dar cărora le au început să ducă o viaţă independentă,
de tineri HIV seropozitivi, mulţi dintre ei orfani lipsesc deprinderile de a trăi independent şi ceea ce a contribuit la creşterea respectului
sau abandonaţi, proveniţi din 12 case de tip nu au o perspectivă imediată de integrare de sine.
familial înfiinţate în anii ’90. Pe lângă diverse socio-profesională prin angajare pe piaţa
activităţi derulate de Asociaţia Speranţa de liberă a muncii. Impactul economic constă în integrarea pe
peste 20 de ani, în iulie 2007 a fost demarată piaţa muncii în unităţi de ES a persoanelor
realizarea locuinţelor pentru tinerii HIV Instruirea vocaţională s-a făcut pe baza HIV seropozitive. Acestea au fost angajate
seropozitivi care au părăsit casele de tip unor curriculumuri adaptate beneficiarilor
familial şi organizarea a două ateliere şcoală: astfel încât tinerii absolvenţi să înveţe
microferma şi sera pentru grădinărit a să ducă un trai independent, să se
unei microferme (legumicultură şi zootehnie) autogospodărească, să înceapă să se
în sistem de autogospodărire. autofinanţeze şi să facă primii paşi spre
găsirea unui loc de muncă. Modulele
Principalele obiective urmărite sunt: sprijin teoretice şi practice de pregătire au acoperit
şi orientare profesională, pregătire la locul domeniile: alimentaţie şi pregătirea hranei,
de muncă, ocupare temporară şi promova- activităţi de menaj, administrarea gospodăriei,
rea voluntariatului. Tinerilor li se asigură şi îngrijirea animalelor şi creşterea plantelor.
o locuinţă temporară. Grupul ţintă vizat este Asociaţia a pus la dispoziţie baza materială:
constituit de tinerii HIV seropozitivi, cu vârsta casa şi gospodăria rurală, grădina, solarul şi
de peste 18 ani, proveniţi din case de tip sera, adăposturile pentru animale şi utilaje

26
profesională. Astfel, 50 tineri HIV seropozi- Luxemburg (Actioun Hellef Fir d’Kanner
tivi din judeţul Constanţa, dintre care unii Betemburg) şi Japonia (Act against AIDS
proveniţi din casele de tip familial înfiinţate AAA, Tokyo). Alte surse de finanţare sunt:
în anii ’90, au învăţat cum să ducă o viaţă 2% din contribuţia din impozitul pe venit al
independentă. persoanelor fizice, donaţii private
ocazionale, accesarea unor fonduri naţionale
Caracterul inovator al activităţii de din liniile de finanţare specifice categoriei de
ES constă în: furnizarea know how-ului persoane cu dizabilităţi şi, nu în ultimul rând,
în dezvoltarea unei ferme integrate de proiectele PHARE.
legumicultură-zootehnie şi ocuparea în Partenerii din Japonia şi Luxemburg au
acesta fermă a tinerilor infectaţi HIV care susţinut financiar construcţia casei sociale şi
cu timp parţial de muncă pentru activităţi sunt excluşi de pe piaţa muncii. S-a creat au furnizat o parte din echipamentele folosite
desfăşurate în microfermă. Potenţialul de astfel posibilitatea ca persoanele cu acest tip în microfermă (tractor).
dezvoltare a microfermei este de până de dizabilitate să ducă o viaţă apropiată de
la zece angajaţi. S-a reuşit producerea şi normal şi să-şi câştige respectul de sine. Se colaborează cu fundaţia „Aripi pentru
livrarea pe piaţa locală a produselor copii” pentru integrarea socială şi
vegetale şi animale (legume, ouă, pui, etc.). Un alt element inovator îl reprezintă orientarea profesională a persoanelor HIV
Acestea au fost comercializate pe piaţa locală dezvoltarea parteneriatului privat – privat seropozitive prin asigurarea sesiunilor de
în măsura în care producţia a depăşit nevoile cu fundaţia „Aripi pentru copii”. Acesta constă pregătire practică în horticultură prin activi-
de consum ale celor ce locuiesc în casă. în desfăşurarea activităţilor de cultură a tatea în seră. Coaliţia „Marea Neagră” oferă
plantelor în solar şi seră, cu angajare informare şi consiliere tinerilor seropozitivi
Iniţiativa de ES ajută la crearea unor noi locuri temporară sau voluntară pe perioada căutării din judeţul Constanţa, dar şi din ţară. World
de muncă prin angajarea în muncă a tinerilor unui loc de muncă pe piaţa muncii locală sau Vision asigură burse pentru tinerii din proiect.
seropozitivi. Pe baza dobândirii deprinde- în perioada continuării studiilor şi în activităţi
rilor practice, o parte dintre tinerii seropozitivi de sprijin şi orientare pentru integrarea
au fost angajaţi pe piaţa locală (hoteluri sau profesională, training la locul de muncă.
îngrijirea spaţiilor verzi) sau în cadrul
asociaţiei „Aripi pentru copii”. Pentru o Activitatea de ES reprezintă un pas impor-
mică parte dintre tineri s-a reuşit angajarea tant pentru incluziunea socială a tinerilor. În
temporară în asociaţie, până la integrarea pe acest sens, atât ocuparea, cât şi activităţile
piaţa muncii sau până la finalizarea studiilor. de voluntariat s-au realizat în echipe mixte
compuse din persoane infectate HIV şi
Ca impact social menţionăm faptul că neinfectate.
tinerii dobândesc abilităţi vocaţionale, prin
parcurgerea teoretică şi mai ales practică Principalele surse de finanţare sunt
a unor module de pregătire şi calificare constituite de donaţiile externe din

27
Bijuterii cu poveste
Asociaţia Touched România furnizează sunt pregătite pentru distribuţie în urma unui
Promotorul iniţiativei de economie în cadrul serviciului social de tip rezidenţial training specializat. În prezent, sunt 5 mame
socială: Asociaţia „Touched” România Centrul Maternal (CM) „Casa Agar”, condiţii distribuitor şi 5 mame implicate în producţie.
Forma juridică de organizare: organizaţie de locuit şi de muncă, educaţie parentală Podoabele confecţionate în atelier sunt
neguvernamentală şi medico-sanitară, consiliere, terapie comercializate în cadrul târguri-
Adresa: strada Badea Cârţan numărul 8, ocupaţională prin artă, orientare şcolară şi lor, al expoziţiilor cu vânzare, online
sector 2, Bucureşti profesională, cursuri de formare acreditate (www.bijuteriicristaleswaroski.ro) şi prin
Tel.: 031 405 77 61, fax: 031 405 77 62 CNFPA, sprijin pentru integrarea profesională distribuţie directă. Un sfert din venit este
www.touchedromania.org şi socială pe o perioadă până la maxim doi destinat mamelor, un sfert costurilor cu
Persoană de contact: Luminiţa Alexandru ani, un program de post-rezidenţă (reinte- materie primă, un sfert acoperă
lumi_alexandru@yahoo.com grare şi sprijin) după ieşirea din CM, un grup parţial cheltuielile de întreţinere în
de suport şi un program de mentorare pentru
mame.
Pentru o perioadă iniţială de la 6 până la 12
luni, CM asigură cazarea familiilor monopa-
rentale (mama şi copilul) în condiţii complete
de autogospodărie. În CM, mamele sunt
implicate în Atelierul de terapie ocupaţională
prin artă, facilitând astfel dezvoltarea
stimei de sine, favorizând creativitatea
mamelor şi oferind şansa unui venit
suplimentar. Ca activitate tranzitorie pe
perioada căutării unui loc de muncă, toate
mamele creează şi manufacturează diverse
Iniţiativa de ES urmăreşte prevenirea aban- podoabe şi mărţişoare.
donului copilului mic prin susţinerea şi
facilitarea (re)integrării profesionale şi Touched Collection a dezvoltat până acum
sociale a mamelor vulnerabile. Aces- două linii de bijuterii: gablonzuri (din sticlă,
tea provin din sistemul instituţionalizat de lemn, piatră naturală etc.) şi semipreţioase.
protecţie, din familii dezorganizate sau Producţia este asigurată prin implicarea
din medii defavorizate. Lipsite de sprijinul mamelor din CM şi a voluntarilor. Dacă unele
familiei şi al tatălui copilului, ele nu au un mame sunt implicate şi abile în manufactu-
venit, nu au o locuinţă, fiind adeseori abuzate rare, atunci ele sunt specializate în producţie.
sau excluse din familiile lor. Celelalte mămici cu potenţial de distribuitor

28
sunt organizate cursuri de pregătire practică Activităţile Asociaţiei sprijină integrarea
pe subiecte precum autogospodărirea şi socială a unei categorii vulnerabile de
bugetul de familie, educaţia şi disciplinarea salariaţi (mame cu copii în întreţinere şi
corectă a copiilor, stabilirea obiectivelor, lipsite de suportul familiei), reducând astfel
petrecerea timpului liber cu copii, relaţiile şi riscul de abandon al copiilor. Este dezvoltată
gestionarea conflictelor, sănătatea copiilor şi astfel o reţea socială de suport a familiilor
alimentaţia adecvată vârstei. monoparentale cu copii.
Cât timp mamele sunt la muncă, voluntarii
se joacă cu copiii, îi conduc spre grădiniţă/ Iniţiativa de ES aduce câteva elemente
şcoală şi îi ajută la teme. Asistenţa post- inovatoare: mamele implicate pot lucra
angajare se asigură pentru o perioadă de podoabele şi pot face distribuţie de acasă,
adaptare de 6 luni. în timp ce îşi cresc copiii. Există şi posibili-
tatea organizării unor ateliere de manufactu-
cadrul CM, un sfert este profitul Grupul de suport post-rezidenţial, rare contracost, în care 5-7 participanţi sunt
reinvestit în întreprinderea socială. Mamele organizat lunar şi constituit în 2010 oferă învăţaţi de traineri cum să îşi confecţioneze
economisesc banii fie pentru chiria locuinţei mamelor oportunitatea de a-şi împărtăşi podoabele dorite în funcţie de preferinţe (cu-
la ieşirea din CM, fie pentru lucruri nece- experienţele de viaţă şi de a se încuraja lori şi modele).
sare locuinţei. Dobândirea unor deprinderi reciproc. În februarie 2011, CM a aniversat 5 Promovând această iniţiativă de ES, ONG-
profesionale reprezintă un prim pas ani de activitate şi, conform statisticii efectu- ul a reuşit dezvoltarea unei reţele de suport
în obţinerea independenţei financiare ate, a lucrat cu 50 mame şi 75 copii. mamă-copil şi sprijin pentru integrare socială
atât de necesare integrării în societate. Odată cu angajarea mamelor, a început pe piaţa muncii graduală, cu asistenţă
Lucrând împreună în atelier, mamele capătă pregătirea pentru independenţă. La ieşirea post-angajare, în funcţie de necesităţile
competenţe de muncă disciplinată în echipă, din CM, le este asigurată (6 luni) caza- individuale ale mamei.
îşi dezvoltă comunicarea şi inter-relaţionarea, rea în apartamentul de tranziţie, susţinut
învaţă să îşi asume responsabilitatea pentru financiar din bugetul ONG-ului prin
munca depusă (produse originale, unicat, sponsorizare. Apartamentul este pus la
manufacturate la un anumit nivel de calitate) dispoziţie mamelor până la găsirea unei
şi au ocazia să îşi promoveze iniţiativele. locuinţe cu chirie şi în acest timp (ele) se
autogospodăresc.
În perioada de rezidenţă în CM, mamele
sunt asistate holistic (medical, psiholog- Finanţarea ONG-ului este asigurată din
ic, educaţional, profesional, relaţional cu donaţii şi sponsorizări, fonduri naţionale şi
copilul, cu familia extinsă, cu prietenii, colegii internaţionale. Se urmăreşte consolidarea
de muncă) şi pregătite pentru traiul indepen- pieţei de comercializare a podoabelor la
dent alături de copiii lor. Pe lângă pregătirea preţuri avantajoase.
profesională pentru şi la locul de muncă,

29
ONG-ul încurajează şi implicarea voluntară sprijin financiar.
pentru susţinerea unor acţiuni caritabile Partenerii acestui demers de ES sunt:
pentru copii vulnerabili în special cei bolnavi Consiliul Director şi membrii Asociaţiei,
sau abandonaţi în spitale. finanţatorii externi din SUA şi partenerii din
România.
„Când am venit în prima zi la Centrul Mater-
nal «Casa Agar», eram însărcinată în opt Partenerii publici ai acestui demers sunt:
luni (...) Chiar în prima zi, am învăţat să fac Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei
bijuterii care mi-au ieşit foarte bine; mă Sociale, DGASPC-urile din toate sectoarele
liniştea acest lucru şi mi-a plăcut foarte mult Bucureştiului, Spitalul IOMC, Spitalul „Marie
(...) Am învăţat cum să hrănesc bebeluşii, Curie” şi Spitalul Fundeni.
cum să îi spăl, cum să am responsabilitate
faţă de copilul meu şi faţă de alţi copii. Sunt Partenerii privaţi principali din România pe
foarte bucuroasă că celelalte mame pot avea lanţul de producţie - desfacere, finanţare
încredere în mine să îmi lase copiii lor în sau asigurare de servicii sunt: Fundaţia
grijă.(...). La «Casa Agar» am avut parte de Vodafone, United Way România, Fundaţia
consiliere, care ne ajută să ne liniştim şi să „O lume mai bună”, NESsT, firme şi com-
încercăm să găsim soluţii pentru a rezolva panii: L`Oreal, Avon, dar şi alte ONG-uri /
problemele pe care le întâmpinăm în viaţă. Fundaţii active în domeniu, cum ar fi: Fundaţia
Am învăţat să fac pâine de casă, să vorbesc Sensiblu, Clinica Pro Vita, World Vision
engleza, să comunic, să fac bijuterii şi să România. Alţi parteneri: Şcoala Britanică,
vorbesc despre problemele mele. (...) vreau Şcoala Americană.
să vă mulţumesc că m-aţi ajutat să devin
o persoană responsabilă şi prietenoasă”. Comunitatea locală şi voluntarii sunt implicaţi
(Mămica A.M. – 2010) Sustenabilitatea iniţiativei de ES este în furnizarea serviciilor specifice de îngri-
sprijinită de existenţa surselor de finanţare jire a copilului pe perioada de rezidenţă (în
Ajutând mamele vulnerabile să aibă un loc şi a personalului specializat care acordă timpul în care mama este la muncă),
de muncă şi să fie independente, se sprijină consiliere pentru promovarea şi dezvoltarea dar şi post-rezidenţă. Astfel, Asociaţia
capacitatea acestora de a îşi creşte singure iniţiativelor antreprenoriale. Touched România are impact social asupra
copiii. comunităţii.
Organizarea activităţii Asociaţiei a avut ca Un rol motivant şi suportiv în dezvoltarea
resursă experienţa din SUA a fondatorilor Touched Collection l-a avut un alt ONG
şi a primilor angajaţi în ceea ce priveşte - NESsT Romania. În calitate de mem-
integrarea socială a mamelor şi copiilor în bru prin portofoliul NESsT, Touched
situaţii de dificultate. România primeşte asistenţă privind
dezvoltarea capacităţilor şi, de asemenea,

30
Biblioteca este şi pentru nevăzători
a reduce acest handicap, Fundaţia Cartea
Promotorul iniţiativei de economie Călătoare produce şi distribuie cărţi în
socială: Fundaţia „Cartea Călătoare” sistem audio Daisy şi comercializează
Forma juridică de organizare: organizaţie echipamente pentru ascultare numite
neguvernamentală generic cititoare Daisy6.
Adresa: strada Bârsei, numărul 4, bl. H, Prin tehnologii de acces şi metode
ap. 29, Focşani, judeţul Vrancea speciale de conversie, informaţia vizuală
Tel.: 0237 214 004, fax: 0237 214 004 devine perceptibilă unui alt simţ rămas valid:
www.fcc.ro www.cartidaisy.ro auzul. Faţă de scrierea în relief Braille care
Persoana de contact: Mircea Bucur apelează la simţul tactil, sistemul Daisy
office@fcc.ro permite navigarea independentă în carte.
Standardul Daisy nu este un format
Studiile de specialitate demonstrează că comercial de stocare a informaţiei şi
aproximativ 80 – 85% din informaţia primită permite codificarea datelor pe care le conţine, audio Daisy asigură persoanelor cu deficienţe
de o persoană perfect sănătoasă se face prin motiv pentru care este singurul acceptat de de vedere posibilitatea de a se bucură de
intermediul vederii. Evoluţia rapidă a societăţii marile biblioteci ale lumii pentru distribuţia drepturi egale cu orice alt cetăţean. Persoa-
moderne sporeşte importanţa informaţiei cărţilor audio. În conformitate cu legea 448 / na nevăzătoare poate merge la bibliotecă cu
vizuale şi adânceşte dezavantajul 2006 privind protecţia şi promovarea dreptu- soţia, soţul sau cu copilul văzător şi fiecare
persoanelor nevăzătoare (cu capacitate rilor persoanelor cu handicap cu modificările poate împrumuta pentru acasă cartea pe
vizuală redusă, nevăzători, dislexici). Pentru şi completările ulterioare, fundaţia „Cartea care şi-o doreşte sau de care are nevoie.
Călătoare” distribuie începând cu 2010 cărţi
şi cititoare Daisy în bibliotecile publice. „Cărţile dumneavoastră m-au făcut din nou
fericită, la atâţia ani de când mi-am pierdut
Înaintea accesibilizării audio, a avea o vederea. Sunt de profesie filolog şi cea mai
bibliotecă personală cu operele marilor cla- mare plăcere a mea este să pot citi singură
sici era ceva de neimaginat pentru o persoană cărţile pe care le doresc. Nu ştiu cum aţi făcut,
cu deficienţe de vedere, deoarece ar fi dar aţi venit exact în întâmpinarea gusturilor
inclus exclusiv cărţi scrise în Braille, costu- mele. Sunt încântată şi de vocile lectorilor
rile ar fi fost foarte ridicate, iar volumul ocu- (...) care sunt adevăraţi profesionişti, şi vă
pat ar fi fost uriaş. Promovarea naţională a rog să le transmiteţi felicitările şi mulţumirile
serviciului de împrumut al acestor cărţi mele.” (L.T., Oneşti)

6
Echipamentele sunt realizate de compania Humanware, asociaţia fiind distribuitorul în România.

31
S-a reuşit distribuirea în două grădiniţe, şapte ajuns la crearea şcolilor şi liceelor speciale sul de predare şi pregătirea lecţiilor pentru
şcoli şi licee de nevăzători, două universităţi7 pentru elevii cu deficienţe de vedere. Chiar şi clasă. Pe termen lung, adoptarea standar-
şi 48 de biblioteci din diverse oraşe8. Activita- aşa problema accesului la educaţie nu a fost dului Daisy în România sporeşte şansele de
tea se extinde şi peste hotare: în Chişinău şi pe deplin soluţionată. Manualele în format integrare în învăţământul de masă a
Nürnberg. Braille sunt puţine datorită costurilor ridicate elevilor cu deficienţe de vedere. Astăzi,
de producţie şi a timpului mare de realizare. ei sunt obligaţi să se despartă de familie
Activitatea de ES se bazează pe parteneria- Efortul depus de un elev cu deficienţe de ve- pentru a învăţa la licee speciale pentru
tul public - privat pentru dezvoltarea, dere pentru a asimila informaţia cuprinsă în persoane cu deficienţe de vedere,
implementarea şi exploatarea produselor şi curriculumul de învăţământ este poate de trei medii protejate care izolează şi nu pregătesc
serviciilor. Biblioteca pentru copii şi tineret ori mai mare decât pentru un elev obişnuit. nevăzătorul pentru integrarea în societate.
„Duiliu Zamfirescu” din Focşani pune gra-
tuit la dispoziţia fundaţiei spaţiul de găzduire Manualele în format Daisy permit elevilor În calitate de câştigătoare a ediţiei din
a unui studio profesionist de înregistrări. să urmărească întocmai recomandările 2008 a competiţiei întreprinderilor sociale
Printr-un proiect pilot, în studio au fost profesorilor şi facilitează îndeplinirea organizate de NESsT, Fundaţia „Cartea
realizate primele cărţi Daisy, iar activitatea sarcinilor şcolare în clasă şi acasă. Pro- Călătoare” a primit un grant de 8.000 €
continuă şi astăzi. Celelalte biblioteci din ţară fesorii de matematică9 care au testat pentru demararea afacerii şi consultanţă
asigură spaţiu echipat pentru lectura cărţilor, manualele s-au declarat încântaţi de cât de tehnică. Alte surse de finanţare sunt:
dar şi opţiunea de a împrumuta cărţi şi uşor se folosesc. Faptul că elevii se pot duce colectarea a 2% din impozitul pe venit,
cititoare Daisy celor interesaţi. direct la un paragraf, la o problemă sau la donaţii şi fonduri internaţionale (Mecanismul
Cu ajutorul voluntarilor, unele biblioteci au un capitol, le uşurează profesorilor proce- Financiar al Spaţiului Economic Europe-
implementat serviciul „Cartea la domiciliu”: an, Fondul pentru ONG-uri, Democracy
printr-un simplu telefon, persoana Small Grant). Veniturile proprii obţinute din
nevăzătoare cu dificultăţi de deplasare comercializarea cărţilor şi cititoarelor
primeşte acasă cartea Daisy dorită. Cu Daisy acoperă un sfert din costurile aferente
sprijinul DGASPC-urilor şi bibliotecilor se activităţii.
poate dezvolta o reţea naţională de studiouri
de înregistrări pentru cărţile Daisy. Ca impact economic, s-a reuşit accesibili-
De-a lungul anilor, foarte puţine persoane cu zarea produsului cultural editat şi educaţional
deficienţe de vedere au putut fi integrate în tipărit în sistem tradiţional, precum şi
învăţământul de masă deoarece nu aveau dezvoltarea şi modernizarea tehnologiei
acces independent la manuale. Astfel s-a specifice de învăţare şi instruire pentru

9
Ioniţă Vasile (Liceul Regina Elisabeta, Bucureşti), Aurelia Burtea şi Ion Sebeni (Liceul de deficienţi de vedere Buzău).
7
Facultăţile de Psihologie şi Facultăţile de Ştiinţele Educaţiei din Bucureşti şi din Cluj-Napoca
8
În România sunt 5300 de biblioteci publice judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale.

32
persoanele nevăzătoare. S-a reuşit a persoanelor nevăzătoare prin dezvoltarea audio. Asocierea audio-text va permite
dezvoltarea unei activităţi generatoare de unei reţele de cititori ai cărţilor Daisy. acoperirea nevoilor de acces la informaţie
venit (producţia de carte audio Daisy). Piaţa şi pentru o altă categorie vulnerabilă:
specifică primară curentă este compusă din Caracterul inovator al acestei iniţiative persoanele dislexice.
48 biblioteci publice din România şi două de ES constă în: accesibilizarea informaţiei
biblioteci pentru românii din străinătate. pentru nevăzători şi promovarea Principalii parteneri şi susţinători sunt:
Piaţa secundară este reprezentată de cele parteneriatului public - privat. Accesibilizarea NESsT, Ambasada SUA la Bucureşti,
90.000 de persoane cu deficienţe de vedere tehnologică este compatibilă cu cea folosită Romanian American Foundation şi bibliote-
din România. Chiar dacă beneficiarii finali pe plan european şi în conformitate cu cile publice.
sunt persoanele cu deficienţe de vedere, standardele internaţionale. În acest moment,
piaţa ţintă este reprezentată de cele 53.000 doar cărţile audio în format Daisy permit unui
de biblioteci publice din România care nevăzător să se deplaseze prin structura lor,
conform prevederilor legii 448/2006 au având exact aceleaşi facilităţi de lectură ca şi
obligaţia de a deschide standuri de carte în cele de care se bucură o persoană văzătoare
formate accesibile persoanelor cu deficienţe care citeşte sau răsfoieşte o carte tipărită.
de vedere şi citire. Profitul obţinut este
reinvestit în dezvoltarea activităţii. Creşterea Asigurarea unei forme moderne de
nivelului de instruire a condus la o creştere a acces la informaţie pentru persoanele
posibilităţile de ocupare a nevăzătorilor. cu deficienţe de vedere facilitează
dezvoltarea şi educaţia personală, partici-
Din punct de vedere al impactului social, parea la viaţa culturală şi integrarea pe piaţa
s-a reuşit creşterea nivelului de educaţie şi muncii. Activitatea începută în 2008 are o
informare pentru nevăzători cu ajutorul sustenabilitate ridicată în condiţiile în care
tehnologiilor moderne de acces (siste- sistemul Daisy este abia la început, iar numărul
mul Daisy). Au fost distribuite peste 100 de cititorilor este în continuă creştere. Fundaţia
titluri în peste 2000 de exemplare în 50 de şi-a propus extinderea capacităţii de producţie
biblioteci din ţară şi străinătate. Au fost donate pentru a acoperi cererea de pe piaţă. Pe
120 de cititoare Daisy după cum urmează: viitor se doreşte aducerea pe piaţă a
bibliotecilor publice judeţene, municipale altor tipuri de cititoare Daisy, mai accesi-
şi orăşeneşti din România, Germania şi bile financiar, astfel încât cititorii nevăzători
Republica Moldova (91 echipamente); să împrumute de la bibliotecă doar cărţile,
liceelor pentru deficienţi de vedere (26 nu şi cititoarele. Pe viitor, se va dezvolta şi
echipamente); Facultăţilor din Bucureşti şi sistemul Daisy text, generaţiile moderne
Cluj-Napoca (trei echipamente) şi grădiniţelor ale echipamentului permiţând atât lectura
pentru nevăzători (două echipamente). cărţilor în format electronic prin utilizarea unui
Totodată s-a realizat socializarea indirectă sintetizator vocal, cât şi a cărţilor în sistem

33
Sala de evenimente socio-culturale
asupra familiilor, conducând la analfabe-
Promotorul iniţiativei de economie tism şi neglijarea copiilor. Mulţi copii ai căror
socială: Asociaţia Hercules părinţii sunt plecaţi în străinătate se confruntă
Forma juridică de organizare: organizaţie cu riscul abandonului şcolar sau sunt în peri-
neguvernamentală col de a dezvolta comportamente deviante.
Adresa: strada Victoriei numărul 40,
Costeşti, judeţul Argeş Scopul Asociaţiei Hercules este preve-
Tel.: 0723 623 159, fax: 0248 673 384 nirea şi combaterea abandonului şcolar şi
www.asociaţiahercules.ro familial, delincvenţei în rândul adolescenţilor,
Persoană de contact: Petruţa Stănescu violenţei în familie, excluziunii sociale a
asociaţiahercules@yahoo.com familiilor defavorizate sau izolării bătrânilor.
Activităţile desfăşurate oferă posibilităţi principalelor „nişe” care să permită iniţiativei
Oraşul Costeşti se află situat la 130 de de socializare şi implicare socială pentru de ES o poziţionare cu sorţi de izbândă
km vest de Bucureşti, lângă oraşul Piteşti beneficiarii de toate vârstele, aducând într-un mediu concurenţial.
şi este singurul oraş din zona de sud a laolaltă copiii, părinţii şi bunicii din comuni-
judeţului Argeş. Cuprinde multe sate mici, iar tate. Întreprinderea are ca obiect de activitate
majoritatea celor 10.000 de locuitori trăiesc furnizarea serviciilor de organizare de
din agricultură. Singura întreprindere În ultimii ani, Asociaţia Hercules a demarat evenimente în sala de festivităţi situată în
industrială are 200 de angajaţi şi este în mai multe activităţi de autofinanţare (intra- curtea asociaţiei. Sunt vizate manifestări
pragul falimentului. Lipsa oportunităţilor de rea în franciza Fornetti, atelier de covoare, socio-culturale (Zilele seniorilor, Zilele
angajare, veniturile reduse, şomajul ridicat ateliere de obiecte decorative) pentru francofoniei), seminarii, nunţi, botezuri,
şi infrastructura slab dezvoltată au impact creşterea sustenabilităţii financiare. Deşi onomastici sau petreceri aniversare.
activitatea centrului a fost susţinută iniţial de Pachetele de servicii oferite cuprind
către finanţatori şi donatori, criza economică închirierea sălii, servicii de catering şi servicii
a demonstrat asociaţiei importanţa colaterale precum: confecţionarea invitaţiilor
autosusţinerii financiare. (de nuntă, botez), amenajarea şi decorarea
sălii (huse, decoraţiuni din baloane şi flori)
În octombrie 2008 – aprilie 2009 s-a con- şi servicii de sonorizare. Tarifele practicate
struit o sală de festivităţi urmată de dotarea variază în funcţie de pachetul de servicii
acesteia. Decizia de a construi sala de contractat de client. S-a stabilit că întreprin-
festivităţi s-a bazat pe un studiu de derea socială va asigura o creştere a venitu-
fezabilitate care a permis analiza concurenţei rilor proprii de la 5% la 20% în primii trei ani,
şi înţelegerea caracteristicilor pieţei în zonă. estimându-se un profit de 5000 € în primul
Concluziile studiului au sprijinit identificarea an.

34
Profitul obţinut urmează să fie reinvestit în şi servirea mesei sau îngrijirea grădinii de
activităţile sociale ale asociaţiei, ceea ce va legume.
permite deservirea mai multor beneficiari.
Managementul şi-a stabilit ca un minim de Caracterul inovator constă în a fi reuşit
5-10% din totalul cheltuielilor asociaţiei să iniţierea unei activităţi economice într-o
fie suportate din profitul realizat de către comunitate săracă şi aparent lipsită de
iniţiativa de ES. Indicatorul asumat este alternative, care are un impact trans-
rezultatul unei etape de maturizare a versal asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii
iniţiativei. De la darea în folosinţă a sălii de beneficiarilor.
evenimente până în prezent, asociaţia a în-
registrat profit. Ca parteneri, Fundaţia Principesa
Ca direcţii de dezvoltare, se doreşte Margareta a României a asigurat
îmbunătăţirea serviciilor sociale furnizate, iniţiativă generatoare de venit, asociaţia a finanţare, instruire şi consultanţă. NESsT
completarea echipei cu un psiholog în primul demarat prudent această activitate. Întâi România a oferit suport financiar pentru
an şi un educator în al doilea an. Pe termen a fost renovat spaţiul, apoi s-a reuşit prin începerea unei afaceri sociale, asistenţă în
lung, se are în vedere dezvoltarea a noi diferite finanţări dotarea sălii cu echipamente dezvoltarea capacitaţilor organizaţionale
servicii şi înfiinţarea unui centru rezidenţial specifice evenimentelor (mobilier, bucătărie necesare acestui demers şi a sprijinit echipa
pentru 15 persoane vârstnice. pentru servirea mesei). Organizaţia pune la de implementare în dobândirea abilitaţilor
dispoziţie şi o mică infrastructură de cazare, necesare demarării şi conducerii unei
Iniţiativa de ES reprezintă în primul rând sub forma a două camere de tip agroturism. întreprinderi sociale. Donaţii materiale au
o sursă de venit independentă pentru fost oferite de: Akzo Nobel, Mercedes Benz
susţinerea principalei activităţi a asociaţiei: Funcţionarea întreprinderii sociale nu şi Romstal. Asociaţia Chappeau (Franţa) şi
educaţia copiilor. Deşi nu se află la prima necesită pentru moment costuri supli- Linde Lindebau au asigurat suport financiar.
mentare pentru angajarea personalului. O
parte din personalul asociaţiei este implicată
în organizarea evenimentelor (bucătar,
administrator, contabil, ajutor de bucătar).
Printre angajaţii asociaţiei se numără
reprezentanţi ai grupurilor vulnerabile: şomer
de lungă durată şi tineri post-instituţionalizaţi.
S-a reuşit responsabilizarea într-un mod
inovator a beneficiarilor (părinţii copiilor,
persoane vârstnice) şi voluntarilor în
pregătirea serviciului prestat, respectiv
confecţionarea decoraţiunilor pentru sală,
decorarea şi aranjarea sălii de festivităţi, dar

35
Util Deco
România promovează activităţi Pentru angajaţi, acest loc de muncă
Promotorul iniţiativei de economie specifice ES care acoperă trei domenii: reprezintă „singura şansă de angajare. Altfel,
socială: formare profesională în şase segmente de nu se uită nimeni la noi, chiar dacă suntem
Fundaţia „Alături de voi” România activitate, consiliere şi orientare profesională buni în meseria pe care o avem.” (N.F., 21
Forma juridică de organizare: organizaţie şi integrare în muncă. ani)
neguvernamentală Obiectivele urmărite sunt: furnizarea „La acest loc de muncă putem discu-
Adresa: strada Vovideniei, numărul 10, serviciilor de formare profesională a ta deschis despre problemele noastre,
Iaşi, judeţul Iaşi, cod 700079 beneficiarilor în domenii căutate pe piaţa despre diagnosticul pe care îl avem şi sun-
Adresa pentru corespondenţă: muncii, crearea unei reţele de structuri cu tem înţeleşi”. (A.A., 22 ani)
Bulevardul Chimiei, numărul 12, Iaşi, rol economic activ în procesul de incluziune
judeţul Iaşi, cod 700393 socială (înfiinţarea atelierelor protejate, a În cele trei UPA se realizează obiecte
Tel. şi fax: 0232 275 568 atelierelor de terapie ocupaţională, decorative de artă meşteşugărească
www.alaturidevoi.ro www.utildeco.ro dezvoltarea de unităţi protejate) şi crearea a (împletituri macrame, obiecte din fire tex-
www.unitatiprotejate.ro patru centre de resurse în domeniul ES. tile, ţesătorie, articole şi accesorii vestimen-
Persoană de contact: Angela Achiţei tare); lucrări de pictură (unele pe sticlă) şi
office@alaturidevoi.ro În 2004 ADV a dezvoltat ateliere de produse specifice legătoriei manuale
terapie vocaţională şi ateliere protejate, prin (carnete, agende, coperte de catalog,
Inserţia profesională a tinerilor este dificilă, Fondul Global de luptă împotriva HIV/ SIDA,
indiferent că este vorba despre tineri tuberculozei şi malariei. În cele 11 ateliere
care nu au absolvit mai mult de opt clase, sunt asistaţi 117 tineri.
tineri infectaţi cu HIV sau tinerii peste 18
ani care au părăsit sistemul instituţionalizat În 2008 au fost înfiinţate trei unităţi protejate
de protecţie a copilului. Un loc de muncă autorizate (UPA) în judeţele Iaşi, Constanţa
poate reprezenta primul pas spre integrarea şi Mureş. Dezvoltarea şi susţinerea sunt
celor cu dizabilităţi în viaţa socială, cu efecte asigurate în proporţie de aproximativ 80%
multiplicatoare pozitive în viaţa comunităţii din două proiecte strategice finanţate prin
din care fac parte. FSE10, la care se adaugă fonduri proprii şi
veniturile generate din ES.Prin dezvoltarea unui
Pentru sprijinirea acestor tineri vulnera- exemplu propriu de inserţie profesională, s-a
bili, Fundaţia Alături de Voi (ADV) reuşit angajarea a 29 de tineri cu dizabilităţi.

10
„Primul pas spre o viaţă independentă” (2008 -2011) şi „Alianţa pentru dezvoltarea ES” (2010 – 2013) cofinanţate din FSE prin POS DRU, axa prioritară 6.
„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea ES”:

36
şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările
ulterioare. Se deschid astfel oportunităţi de
colaborare care pot asigura autofinanţare
Util Deco, denumirea UPA a ADV Romania.

Pe baza analizei nevoilor beneficiarilor, ADV


România oferă servicii psiho-sociale, de
formare, lobby şi advocacy. Se asigură
consiliere pentru angajare şi pentru adap-
tare la cerinţele pieţei muncii. Se organizează
dezbateri despre ES şi inserţia grupurilor
vulnerabile cu oamenii de afaceri în calitate
coperte de carnet, cutii, calendare, pli- de potenţiali angajatori şi cu reprezentanţii desfăşoară activităţi de documentare
ante etc.). Activitatea include şi servicii de autorităţilor locale. ştiinţifică în domeniu, asupra modelelor de
arhivare şi multiplicare (documente, pliante, bună practică din ţară şi alte ţări UE. ADV
fluturaşi etc.), realizarea de spoturi şi bannere Angajaţii UPA au accesat un complex de România a publicat în 2010 „Catalogul
publicitare la comandă, bannere web, servicii – au fost formaţi în atelierele de unităţilor protejate auto-rizate din România”.
afişe, cărţi de vizită, pliante, reviste, terapie ocupaţională şi au frecventat Clubul În 2011 a organizat şi a doua ediţie a Târgului
diplome, ecusoane, semne de carte, invitaţii Tinerilor, serviciu de socializare şi petrecere Unităţilor Protejate din România.
de nuntă, botez, machete sigle firme etc.; a timpului liber pentru dezvoltarea abilităţilor
precum şi realizarea unor lumânări simple sau de viaţă independentă. ADV România a realizat proiecte de
personalizate. Se asigură personal- dezvoltare a ES, sprijină înfiinţarea de noi
izarea cănilor şi a tricourilor, precum şi Serviciile ADV România sunt „bune, utile ... UPA şi diseminează rezultatele experienţei
confecţionarea diverselor articole de Pentru noi, cei din centrele de plasament, a acumulate prin cursuri de economie socială.
îmbrăcăminte sau de uz gospodăresc. fost o şansă ... să ne descurcam în primul „Alianţa pentru dezvoltarea economiei
rând cu mijloacele de transport. Serviciile sociale” nu este doar un proiect în
S-a reuşit crearea locurilor de muncă oferite de Clubul Tinerilor ne-au învăţat apoi parteneriat, ci un act de solidaritate cu cei
pentru grupurile vulnerabile şi pentru cum se curăţă şi se taie un cartof, cum se care doresc să se dedice ES.
specialiştii care îi asistă. Programul de face un sandwich, iar acum lucrăm şi avem
lucru în UPA este adaptat nevoilor angajaţilor. salariul nostru”. (V.T., 21 ani) Caracterul inovator rezidă în reuşita
Varietatea produselor realizate este UPA Util Deco în domenii de activitate
binevenită pentru firmele cu peste 50 de ADV România este promotor al ES şi cu concurenţă pe piaţa muncii şi în care
angajaţi care pot opta pentru achiziţionarea al sistemului de auto-reglementare în propunerea de produse şi servicii are un
produselor UPA în conformitate cu art. 78 domeniu, dezvoltă antreprenoriatul social plus de valoare prin unicitatea produsu-
(3b) din legea 448 / 2006 privind protecţia şi oferă asistenţă internaţională. Fundaţia lui, complexitate şi execuţia manuală. S-a

37
reuşit transformarea unui sector tradiţional Dintre partenerii privaţi, Fundaţia Motiva-
dependent de asistenţa socială, într-unul tion România este implicată în realiza-
în care se lucrează ca în orice altă afacere: rea de schimburi de experienţă în ES sau
prin departament de vânzări pentru sec- dezbateri regionale cu actorii sociali implicaţi
torul de business, direct pentru consumator în ES. Fundaţia va crea un centru de resurse
prin magazinul on-line www.utildeco.ro şi în domeniul ES pentru municipiul Bucureşti
magazinul social din incinta Util Deco Mureş. şi regiunile arondate, va realiza cursuri de
Oferta este permanent actualizată în funcţie formare pentru reprezentanţi ai altor ONG-
de nevoile identificate pe piaţă şi cerinţele uri sau instituţii care doresc să dezvolte pro-
clienţilor. grame de ES.

Parteneriatul public - privat este o condiţie Partenerul internaţional Cooperativa Socială


cheie în implementarea acestei iniţiative de „Il Poliedro” din Italia facilitează contactele
ES. Printre partenerii publici ai iniţiativelor de cu organizaţii active în ES din UE, susţine
ES menţionăm Direcţia Generală Protecţia cursuri de formare în domeniul ES şi
Persoanelor cu Handicap din cadrul diseminează în România modelele euro-
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei pene de bună practică. De asemenea, este
Sociale, care, prin intermediul proiectelor implicat în dimensiunea internaţională a
dezvoltate în comun, asigură sprijin prin Târgului Unităţilor Protejate şi promovarea
facilitarea de contacte cu alte instituţii cu www.socialeconomyeurope.eu .
activitate în domeniul ES în vederea realizării
de schimburi de experienţă, promovarea
atelierelor protejate, atelierelor de terapie
ocupaţională şi UPA din ţară, promovarea
site-ului naţional www.unitatiprotejate.ro şi
a site-ului european www.socialeconomyeu-
rope.eu.

DGASPC Iaşi a asigurat în Iasi spaţiul


pentru atelierele de terapie vocaţională,
îndrumă beneficiari pentru accesarea
cursurilor de formare profesională acreditate
ale ADV România şi participă la schimburi de
experienţă în domeniul ES.

38
Teatrul de păpuşi la tine acasă: ia o jucărie, descoperă o poveste
Ca răspuns la aceste probleme, Asociaţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului).
Promotorul iniţiativei de economie pentru o Comunitate Solidară Asistenţii sociali şi psihologii asociaţiei
socială: Asociaţia pentru o Comunitate şi Intervenţie Socială şi-a propus oferă servicii conexe terapiei ocupaţionale
Solidară şi Intervenţie Socială deschiderea unui cadru de lucru adap- şi sprijină paşii necesari inserţiei pe piaţa
Adresa: Calea Moşilor, numărul 215, bloc tat. În timp ce mamele lucrează, copiii lor muncii. Mamele primesc consiliere
21, scara B, apartament 37, sector 2, desfăşoară activităţi educative cu voluntarii vocaţională. În colaborare cu programul
Bucureşti asociaţiei. APEL, mamele sunt pregătite pentru a face
Tel.: 021 211 30 94, Iniţiativa a început ca activitate pilot în 2007 faţă cu succes unui interviu, pentru a avea
fax: 021 211 30 94 prin confecţionarea unor păpuşi degetar un comportament adecvat obţinerii unui
www.acsis.ro www.prindeviata.ro oferite în schimbul unor donaţii. Ulterior a serviciu.
Persoană de contact: Iuliana Vulpeanu prins contur ideea desfăşurării unei activităţi
acsis@acsis.ro potenţial generatoare de venit, dar care să Atelierul nu a fost organizat ca formă juridică
asigure mamelor consiliere vocaţională. distinctă deoarece s-a dorit menţinerea
Numărul familiilor monoparentale din S-a optat pentru înfiinţarea unui atelier de sa în primul rând datorită rolului de terapie
România s-a dublat în 2008 comparativ cu confecţionare a jucăriilor textile. Ca produs comportamentală şi nu de sursă de venit.
datele de la recensământul din 2002. 90% vandabil, au fost alese jucăriile marionetă De la deschiderea atelierului în 2008, 75 de
dintre familiile monoparentale sunt alcătuite datorită faptului că ajută comunicarea mame au lucrat şi au beneficiat de serviciile
din mamă şi copii11. Sărăcia extremă, prin joc între mamă şi copil. Îmbunătăţirea sociale ale asociaţiei. Totuşi, este dezirabil
nivelul scăzut de educaţie şi de pregătire relaţiei dintre mamă şi copil este unul dintre ca atelierul să se autosusţină financiar.
profesională, în contextul lipsei sprijinului factorii cheie care poate contribui pe termen
din partea familiei şi a partenerului, al unei scurt la creşterea încrederii în sine a ma-
vârste fragede a mamei şi al confruntării cu mei şi la asumarea rolului în familie, iar pe
prejudecăţile legate de statutul de mamă termen lung la inserţia profesională a mamei.
singură determină multe mame să îşi aban- În cazul mamelor vulnerabile, copilul este
doneze copilul. În plus, oferta slabă de adeseori blamat pentru insuccesul personal
servicii sociale de îngrijire a copilului expune şi dificultăţile întâmpinate, ajungându-se
mamele unor constrângeri majore: nu se chiar la abandon. Pe fondul crizei economice,
pot angaja pentru că nu au cu cine să lase numărul copiilor care au intrat în sistemul
copilul. Ele trebuie să fie permanent lângă de protecţie a crescut în primul trimestru al
copilului mic şi îl iau cu ele oriunde au nevoie anului 2009 cu 50% comparativ cu aceeaşi
să se deplaseze. perioada a anului 2008 (Autoritatea Naţională

11
Ghid de bune practici pentru respectarea egalităţii de şanse, BNS, 2009

39
prinse între trei şi zece ani. Ele pot fi mâ- Partenerii au sprijinit iniţiativa de ES
nuite cu uşurinţă atât de către copii, cât şi prin suport financiar şi consultanţă în ve-
de către părinţi şi contribuie într-o manieră derea perfecţionării activităţii, promovarea
ludică, dar şi educaţională, la îmbunătăţirea produselor atelierului sau medierea
calităţii comunicării între membrii familiei şi la participării asociaţiei la diferite târguri
dezvoltarea imaginaţiei copilului, a şi evenimente sau organizarea unor
creativităţii. Jucăriile sunt certificate con- spectacole de teatru pentru copii. Prin-
form standardelor legale în vigoare (HG tre parteneri menţionăm: BRD - Groupe
396/02.04.2003). Société Générale (partener principal),
şcoli şi grădiniţe din Bucureşti, Compania
Mamele asistate locuiesc în Bucureşti şi Ca impact social menţionăm capacitatea General Expo Bucureşti, Sinergia Toys,
zonele limitrofe. De la demararea activităţii ONG-ului de a atrage atenţia opiniei publice Librăria Sophia, Jocoteca şi SC Petit
economice, trei mame au fost angajate asupra problemelor sociale care accentuează Caprice SRL, Asociaţia Medor (Elveţia),
în cadrul atelierului. În anul 2009 au fost dificultăţile de inserţie profesională ale NESsT Venture Fund, Western Union,
valorificate 1232 produse realizate în mamelor singure. Accentul pus pe relaţia Fundaţia United Way România şi Fundaţia
atelier în cadrul a nouă evenimente şi au fost mamă-copil, recuperarea şi direcţionarea Soros România.
organizate 17 spectacole de teatru copilului către serviciile educaţionale puse
interactiv în şcoli. Sumele încasate au fost la dispoziţie de stat, precum şi către alte Asociaţia colaborează cu DGASPC-uri, dar
destinate sprijinirii beneficiarilor asociaţiei şi ONG-uri reprezintă valoarea adăugata care şi cu alte ONG-uri pentru a prelua cazurile
desfăşurării activităţilor atelierului. În 2010, asigură rezolvarea problemei nu doar pe semnalate de asistenţii sociali.
atelierul a produs aproximativ 1800 de termen scurt, ci şi mediu şi lung.
produse, iar pentru 2011 obiectivul este de
rentabilizare a acestei activităţi economice. Întreprinderea socială a contribuit la
creşterea gradului de incluziune socială a
Jucăriile confecţionate sunt din material familiilor monoparentale aflate în situaţii de risc
textil şi se adresează copiilor cu vârste cu- social, la asumarea responsabilităţii ce vine
odată cu un loc de muncă, la generarea
de locuri de muncă pentru mame singure
aflate în dificultate, la formarea unor abilitaţi
transferabile pe piaţa forţei de muncă în
vederea angajării într-un mediu orientat spre
profit, la schimbări pozitive în atitudinea
comunităţii faţă de mamele singure aflate în
dificultate, la generarea de venituri care au
permis sprijinirea altor beneficiari.

40
„Satul” copiilor
personal specializat pentru îngrijire şi
Promotorul iniţiativei de economie întreţinere. Permanent este asigurată
socială: Asociaţia Acţiunea Felix prezenţa a cel puţin unui adult în fiecare casă.
Forma juridică de organizare: organizaţie Copii învaţă în şcolile publice din Oradea.
neguvernamentală Unii adolescenţi continuă studiile universita-
Adresa: Calea Sântandrei, numărul 118, re în ţară sau în străinătate. Adolescenţii care
Oradea, judeţul Bihor optează să nu continue studiile pot fi implicaţi
Tel.: 0259 427 481, fax: 0259 427 485 în activităţile economice ale asociaţiei sau
www.actionfelix.org www.caminulfelix.org pot face pasul spre o viaţă independentă
Persoană de contact: Marcel Filip în facilitatea „Teenage House” din Oradea.
marcelfilip@aol.com Copiii cu deficienţe fizice sau mintale care vin zor pentru unul dintre cei mai mari procesa-
în cămin sunt îngrijiţi şi iubiţi în egală măsură tori de lapte din România. În 2010 a început
Misiunea de căpătâi a Asociaţiei Acţiunea şi sunt sprijiniţi în a-şi găsi un loc de muncă şi distribuţia proprie prin intermediul a trei
Felix este de a veni în întâmpinarea nevoilor în fermă sau în atelierul de croitorie. automate de lapte: unul situat în Oradea, unul
fizice, spirituale, emoţionale şi sociale ale Pentru suplimentarea veniturilor disponibile în Sântandrei şi unul în Sânmartin. Capaci-
copiilor orfani sau abandonaţi prin oferirea pentru creşterea copiilor, asociaţia a iniţiat tatea de producţie zilnică de lapte este de
unui mediu plin de dragoste. Mai mult de 200 diverse activităţi economice. Printre 3000 de litri. 9000 de litri sunt distribuiţi lunar
de copii şi-au găsit astfel o casă, o familie, activităţile desfăşurate menţionăm ca bune prin intermediul celor trei automate. Angajaţii
o comunitate. Odată ajunşi la maturitate, au practici: ferma de vaci, centrul de croitorie şi fermei sunt persoane adulte, copii crescuţi
primit sprijin pentru găsirea unui loc de muncă creaţie „Sun Flower Design” şi motelul agro- în cadrul Fundaţiei Căminul Felix. Manage-
sau pentru o locuinţă. Fundaţia Căminul turistic „Noble House”. mentul asociaţiei îşi doreşte organizarea pe
Felix reprezintă o infrastructura compusă Ferma de vaci a Asociaţiei Acţiunea Fe- viitor a unei fabrici care să asigure producţia
din 16 case, în două locaţii care adăpostesc lix este cea mai mare fermă din vestul ţării: proprie pentru lapte şi produsele lactate.
familii sociale unde sunt îngrijiţi, ocrotiţi şi 250 de capete adăpostite în două hambare Centrul de croitorie şi creaţie „Sun
crescuţi copii alături de părinţii lor sociali. nou construite. Hrănirea şi îngrijirea ani- Flower Design” şi magazinul de desfa-
Fiecare casă oferă spaţiu de locuit pentru 12 malelor se bazează doar pe produse natu- cere sunt găzduite în incinta căminului, nu
copii: şase fete şi şase băieţi alături de părinţii rale. Ferma a fost iniţial concepută pentru a departe de motelul agroturistic. Aici sunt
sociali. Găzduirea copiilor se bazează pe răspunde exclusiv nevoilor proprii de hrană realizate produse tradiţionale româneşti:
sprijinul public - privat între DGASPC Bi- cu lapte şi produse lactate pentru cei 200 de accesorii de bucătărie, articole de baie şi
hor şi Asociaţie. Spre deosebire de siste- copii. Cererea de pe piaţă a demonstrat fap- uz casnic, jucării, saci, şorţuri şi păpuşi.
mul de stat, nu există o perioadă limită tul că valorificarea potenţialului economic al Produsele unicat de înaltă calitate sunt
de găzduire şi îngrijire a copiilor. O familie fermei poate reprezenta o resursă financiară vândute în magazinul din cadrul atelierului
socială poate locui în casa primită 5, 10 sau importantă pentru îndeplinirea obiectivelor sau cu ocazia concertelor susţinute de corul
20 de ani. Asociaţia pune la dispoziţia caselor sociale ale organizaţiei. Ferma este furni- fundaţiei în întreaga lume. Atelierul asigură

41
şi realizarea la comandă a produselor per- siv celor din asociaţie sunt: solarii, atelierul dispune în a ajuta pe cei aflaţi în nevoie.” (Teo
sonalizate pentru restaurante, companii sau de reparaţii auto (cu patru angajaţi, foşti Bonaciu)
persoane fizice. Atelierul a fost deschis copii proveniţi din Fundaţia Căminul Felix) şi Un alt aspect important este faptul că
în primul rând pentru a asigura pregătire atelierul de tâmplărie unde se realizează folosind la maxim resursele locale
profesională de specialitate şi locuri de mobila şi diversele accesorii pentru grădină disponibile s-a reuşit satisfacerea ne-
muncă pentru tinerele femei provenite din şi case (are doi angajaţi, copii crescuţi în voilor proprii. Surplusul a fost direcţionat
Căminul Felix, inclusiv cele cu dizabilităţi Fundaţia Căminul Felix). către piaţă, ajungându-se să se răspundă
psihice sau fizice. Din echipa actuală de Având exemplul unui model de ES ce a unei cereri de produse şi obţinându-se un
nouă persoane, şapte sunt angajate cu dispus de fondurile necesare dezvoltării, venit suplimentar ce este reinvestit pentru
normă întreagă pe termen nelimitat. „Sun caracterul inovator al iniţiativei demarate atingerea obiectivelor asociaţiei. În plus,
Flower Design” aparţine Asociaţiei Acţiunea în 1995 constă în realizarea unui „sat” în au fost asigurate locuri de muncă de lungă
Felix, ceea ce înseamnă că poate funcţiona care copii cresc, învaţă, sunt îngrijiţi, iubiţi durată.
ca orice altă companie care produce şi şi au posibilitatea de a se dezvolta şi de a Parteneri au fost misionarii din toată lumea
vinde bunuri. Salariile sunt acoperite din deveni ceea ce îşi doresc. Nu se doreşte care au construit casele ce găzduiesc
veniturile obţinute în urma comercializării izolarea copiilor în acest sat şi se depun familiile şi copii. Familia de fermieri care a
produselor. Acţiunile incluse în acest de- eforturi pentru incluziunea lor socială şi în locuit şi muncit voluntar cinci ani în
mers de ES reflectă grija faţă de me- afara satului. Unii adolescenţi au găsit de România a pus bazele acestei iniţiative
diul înconjurător şi dezvoltarea durabilă. lucru în cadrul asociaţiei, devenind chiar şi a contribuit la consolidarea ei.
Materialele utilizate sunt prietenoase pentru manageri ai unui nou program investiţional al Printre organizaţiile înfrăţite, menţionăm:
mediu şi se acordă prioritate celor produse Asociaţiei Acţiunea Felix, alţii s-au angajat în Casa Minunată; Theranova. Alţi parteneri
local. alte părţi. sunt: Asociaţia Acţiunea Felix, Amblecote
Motelul agroturistic Noble House este „Proiectul în sine reprezintă una dintre Christian Centre, Assist International,
rodul viziunii Lindei Hörnberg, fondatoarea cele mai bune oportunităţi de a sprijini People to People, PMU Interlife, Remem-
iniţiativei Fundaţia Căminul Felix. Un spaţiu integrarea în societatea economică, cât şi ber the Children, Rotary International,
dezafectat a fost transformat şi reamena- dezvoltarea profesională a celor doritori de a Samaritan’s Purse, The Hope Alliance,
jat iniţial într-un spaţiu conceput ca atelier lua parte la acest program. Personal găsesc Whitlesea Assembly of God, biserici din
de artă pentru copii şi apoi într-un motel proiectul ca fiind în primul rând o sursă de Anglia, Australia, Norvegia, România,
rustic cald şi primitor. Motelul deţine în prezent venit pentru susţinerea familiei, iar în al doilea Suedia şi S.U.A.
12 camere amenajate cu toate facilităţile rând, pe plan profesional, consider că sunt Iniţiativa se bazează pe parteneriatul
mo-derne, însă păstrând tradiţia locurilor. provocări la care sunt nevoit să mă adaptez public - privat. Procesul de găzduire a
Preţul per persoană este de aproximativ corespunzător, în fiecare situaţie. Recunosc copiilor decongestionează activitatea
15 €, incluzând trei mese servite pe baza faptul că stimulentele materiale sunt cu mult DGASPC-ului Bihor. Totodată, terenul a
produselor locale. Sunt asigurate facilitaţi depăşite de cele care reies din activitatea fost iniţial concesionat de către primăria din
pentru organizarea unor seminarii sau şi provocările zilnice. Sunt foarte încântat Sânmartin pentru organizarea activităţilor
conferinţe. să fiu parte a unui astfel de proiect, să pot economice. Ulterior organizaţia a deţinut su-
Alte iniţiative economice destinate exclu- să văd rezultatele, cât şi potenţialul de care ficiente resurse pentru a-l achiziţiona.

42
Întrajutorare financiară bazată pe servicii TIC
Activitatea este nonprofit şi are la
Promotorul iniţiativei de economie bază următoarele obiective: dezvolta-
socială: Casa de Ajutor Reciproc rea legăturilor de solidaritate, sprijin şi
RATB IFN întrajutorare materială a membrilor. Toţi
Forma de organizare: casă de ajutor membrii pot participa în mod egal la buna
reciproc a salariaţilor desfăşurare a activităţii, având aceleaşi drep-
Adresa: strada Virgiliu numărul 15, turi şi obligaţii. Pentru a asigura transparenţa,
apartamentul 2, sector 1, Bucureşti CAR RATB IFN afişează pe portal modificările
Tel.: 021 336 35 85, fax: 031 402 22 60 importante şi transmite membrilor în mod
www.carratb.ro regulat pe e-mail situaţiile financiare. CAR
Persoană de contact: Mihaela Stoica RATB IFN încurajează controlul utilizării
contact@carratb.ro fondurilor prin publicarea regulată, adecvată
şi precisă a situaţiei financiare şi organizarea
Înfiinţată în 1949, Casa de Ajutor Reci- conferinţelor anuale ale membrilor.
proc a Salariaţilor din cadrul Regiei Membrii sunt susţinuţi să participe la
Autonome de Transport Bucureşti programe educaţionale privind împrumuturi-
(R.A.T.B.) este o asociaţie fără scop patrimo- le şi alte servicii şi sunt informaţi şi îndrumaţi
nial, creată pe baza liberului consimţământ pentru utilizarea noilor instrumente şi canale
şi voinţei de asociere a salariaţilor şi a de plată. În condiţiile în care o cincime din
foştilor salariaţi (respectiv pensionarii care membrii nu sunt angajaţi RATB, se are în ciare cu risc redus, titluri emise şi garantate
provin din rândurile salariaţilor), având ca vedere atragerea unui număr cât mai mare de stat, depuneri la instituţii financiare acre-
scop dezvoltarea legăturilor de solidaritate, de membri cotizanţi din cadrul instituţiilor de ditate de BNR. Finanţarea este asigurată din
sprijin şi întrajutorare materială a membrilor stat, multinaţionale sau societăţi pe acţiuni. depunerile la fondul social al membrilor şi din
prin acordare de împrumuturi. CAR RATB dobânzile plătite de aceştia la împrumuturile
IFN îşi desfăşoară activitatea în baza unui CAR RATB IFN utilizează pârghiile cadru- primite; donaţii sau alte venituri din activităţi
statut propriu, aprobat în conferinţe anuale lui legislativ actual (scutirea taxelor) şi fără scop patrimonial. După suportarea chel-
şi care respectă statutul Uniunii Naţionale a ale statutului propriu pentru întrajutorarea tuielilor statutare, excedentul se întoarce în
CAR ale Salariaţilor şi hotărârile acesteia. membrilor prin acordarea unor împrumuturi cu fondul social al membrilor sub forma de be-
dobândă rezonabilă comparativ cu costurile neficii anuale sau se repartizează la fondul
Activitatea specifică ES de întrajutora- serviciilor similare ale instituţiilor bancare de rezerva sau fond de deces.
re a salariaţilor se bazează pe folosirea sau nebancare. Se are în vedere protejarea Activităţile se bazează pe principiul ajutorării
sistemelor moderne: internet banking, ATM, fondurilor sociale ale membrilor împotriva reciproce a membrilor: participare la con-
POS sau gestiune on-line a contului personal inflaţiei prin plasamente în active lichide pe stituirea fondurilor şi acordarea de împru-
la CAR. termen scurt şi investiţii în instrumente finan- muturi pentru sprijin financiar temporar.

43
Împrumuturile s-au acordat iniţial pe baza Membrii aflaţi în situaţie temporară de şomaj care sunt virate salariile prin editare directă,
unui fond social constituit de membrul solici- îşi menţin calitatea de membri, cu aprobarea POS. CAR RATB IFN trimite pe email extrase
tant, ceea ce a restricţionat accesul la oferta consiliului director, dacă garantează ram- ale situaţiei financiare individuale cu det-
de produse cu privire la tipurile de împrumut. bursarea împrumutului conform legislaţiei alierea componentelor de rate şi SMS pentru
Adaptându-se evoluţiei financiare a pieţei, în vigoare. Ei pot solicita reeşalonarea rate- informare şi confirmarea plăţilor.
au fost introduse tipuri de împrumut bazate lor cu respectarea termenului prevăzut de Ca mijloace inovatoare de activitate,
doar pe consimţământul giranţilor şi pe bo- statut. Solicitările de prelungire a perioadelor se lucrează cu diferenţierea gamei de
nitatea financiară a membrului solicitant (un de rambursare au fost satisfăcute în măsura împrumuturi şi adaptarea schemelor de
istoric bun al plăţilor). Împrumuturile se acor- posibilităţilor pentru a îi sprijini pe cei cărora rambursare pe categorii de beneficiari în
dă diferenţiat cu sau fără facilităţi în funcţie li s-au desfăcut contractele de muncă sau au funcţie de situaţia financiară generală a ţării
de istoricul personal şi de situaţia financiară suferit diminuări salariale. În cazul decesu- (în speţă actuala criză financiară) şi gestiune
şi socială. Pe fondul crizei economice, au fost lui unui membru CAR, moştenitorii legali pot financiară preventivă (constituirea provizi-
majorate sumele împrumutate şi numărul primit un ajutor de deces nerambursabil în oanelor pentru risc financiar). Sistemul este
ratelor de rambursare. Pentru a sprijini mem- cuantumul stabilit de adunarea generală. flexibil şi acceptă depuneri anticipate pe trei
brii au fost reduse dobânzile împrumuturilor Sursa de finanţare a acestui ajutor o luni, reeşalonări şi refinanţări.
şi au fost extinse canalele de tranzacţionare reprezintă fondul de deces. Ca recunoaştere a activităţii depuse, CAR
(plată rate, dobânzi, depuneri în fonduri Finanţarea cu costuri minime a unui îm- RATB IFN ocupă din anul 2007 locul întâi în
sociale, acordare împrumuturi) fără costuri prumut, fără comisioane de acordare, a clasamentul anual Top 10 al CAR coordonat
suplimentare. comisioanelor la depuneri sau retrageri, a de Uniunea Naţională a CAR ale Salariaţilor.
Dintre cei 14 angajaţi una este pensionară. comisioanelor de rambursare anticipată Capacitatea de transfer de bune prac-
Vârsta medie este de 40 de ani şi 80% sunt şi lipsa penalităţilor constituie argumente tici este ridicată şi se bazează pe creşterea
femei. Faţă de cei circa 9900 de membri solide în alegerea CAR pentru rezolvarea încrederii membrilor în serviciile oferite,
înregistraţi la jumătatea anului 2011, numărul problemelor financiare. posibilitatea de extindere a serviciilor la un
angajaţilor este optim. Managementul În vederea asigurării unor servicii de calitate, număr tot mai mare de membri din zone
urmăreşte mai degrabă profesionalizarea corecte şi rapide membrilor, C.A.R. R.A.T.B.- ale capitalei şi preorăşeneşti cât mai largi;
angajaţilor pentru a răspunde unei plaje I.F.N. a înţeles necesitatea utilizării mijloace- posibilitatea asimilării experienţei de către
variate de cerinţe decât un număr mai mare lor moderne de informare, implementând unităţi similare, cererea fiind excedentară
de angajaţi. permanent noi soluţii de business. Activi- ofertei.
Iniţiativa de ES contribuie la ameliorarea tatea financiară este derulată cu sprijinul Principalii parteneri sunt Uniunea Teritorială
condiţiilor de viaţă sau protejării în caz de serviciilor TIC: sisteme moderne de înregis- a CAR ale Salariaţilor Bucureşti care oferă
nevoie. Pot fi scutiţi de plata depunerilor trare, stocare, prelucrare a datelor membrilor consiliere, îndrumare si control, clarificări
la fondul social, fără pierderea calităţii de şi a tranzacţiilor şi plată a ratelor. funcţionale şi acordarea de împrumuturi
membru şi a vechimii în CAR, femeile pe Pe lângă sistemele clasice de plată a rate- din fondul de lichidităţi, după necesitaţi.
durata concediului de maternitate şi lor sunt utilizate: internet banking, ATM, or- Se lucrează şi cu patru bănci pentru facilităţi
concediului pentru creşterea copiilor din de plată, reţinerea automată bilunară a de plată şi rambursarea împrumutului fără
şi bărbaţii care satisfac stagiul militar. ratelor şi depunerilor la fond din conturile în comisioane de depunere.

44
Întrajutorare financiară în localităţile mici, inclusiv mediul rural
în beneficiul direct al acestora. turi speciale (de sărbători). Pentru a veni în
Promotorul iniţiativei de economie Grupul ţintă vizat este reprezentat de sprijinul membrilor, s-a reuşit acordarea de
socială: Casa de Ajutor Reciproc a salariaţi şi de foştii salariaţi pensionaţi ajutoare directe şi indirecte pentru
Salariaţilor Învăţământ Fălticeni I.F.N. din sistemul de învăţământ, membri de persoanele aflate în situaţii speciale:
Forma de organizare: casă de ajutor familie sau persoane care au devenit rambursare prin co-plătitori, reeşalonări,
reciproc a salariaţilor membri la recomandarea celor din asociaţie. aprobarea unor perioade mai mari de
Forma juridică de organizare: casă de Membrii au în general venituri reduse, ma- rambursare pentru tineri, posibilitatea de
ajutor reciproc a salariaţilor joritatea nefiind eligibili pentru obţinerea a rambursa sume mai mari decât limita
Adresa: strada Republicii numărul 5, unui credite bancare. Sprijinul financiar oferit legală de unu şi trei din salariu şi venituri,
oraş Fălticeni, judeţul Suceava, de CAR reprezintă o alternativă mai puţin reducerea ratelor pentru persoanele cu
cod 725200 costisitoare comparativ cu sistemul creditelor dificultăţi financiare sau retragerea parţială
Tel.: 0230 541 742, fax 0230 541 742 de nevoi personale acordate de sistemul din fondul depus. Membrilor li s-a acor-
www.carfalticeni.ro bancar datorită dobânzilor şi costurilor dat opţiunea de a constitui depuneri lunare
Persoană de contact: Lionte Antoneta totale ale împrumuturilor relativ mai minime din care să poată fi constituit la
car_inv_falticeni@yahoo.com reduse, schemelor flexibile şi adaptate de nevoie un ajutor de deces (fondul special de
corespondenta@carfalticeni.ro rambursare, consilierii în acordarea cotizaţii pentru deces).
împrumuturilor şi posibilităţii de garanţii Pentru a disemina exemplele pozitive de buni
Casa de Ajutor Reciproc a Salariaţilor reduse sau chiar fără garanţii. platnici, a fost organizată o tombolă pentru
Învăţământ Fălticeni I.F.N. este o Iniţiativa de ES a început cu dezvoltarea membrii care au primit împrumuturi şi care
asociaţie fără scop patrimonial, cu sistemului tradiţional de împrumut din fondu- respectă graficul de rambursare.
personalitate juridică, creată pe baza li- rile depuse de membri şi repartizarea surplu- Conducerea CAR Învăţământ Fălticeni este
berului consimţământ şi voinţei de asociere sului între aceştia, pe criteriul contributivităţii permanent preocupată de a fi mai aproape
a membrilor. Activitatea specifică de la fond. A urmat dezvoltarea sistemului
ES constă în întrajutorarea financiară şi fondurilor opţionale şi a împrumuturilor
desfăşurarea unor activităţi sociale comune acordate din acest fond, ca soluţie de
pentru membrii asociaţiei. Sprijinul financiar diversificare şi flexibilizare a posibilităţilor
se adresează unor nevoi curente şi se acordă de acces şi utilizare la nevoie a unor
cu scopul ameliorării condiţiilor de viaţă sau fonduri, pentru persoanele cu venituri relativ
depăşirii unor situaţii dificile (operaţii, deces). mai ridicate.
CAR Învăţământ Fălticeni IFN şi-a început Adaptându-se cerinţelor pieţei, CAR
activitatea în 1926, odată cu înfiinţarea Băncii Învăţământ Fălticeni a diversificat tipurile de
Corpului Primar Baia, transformată în anul împrumuturi acordate: împrumuturi pentru
1958 în C.A.R. Activitatea este sustenabilă, tineri până în 35 de ani, împrumuturi în li-
se bazează pe contribuţia membrilor şi este mita fondului şi în perspectivă sau împrumu-

45
de membrii asociaţiei pentru a facilita co- de salariaţi şi pensionari cu venituri mici rural. Înfiinţarea unor locuri de muncă în
municarea cu aceştia şi a permite creşterea şi foarte mici. S-a constat îmbunătăţirea aceste agenţii permite creşterea impactului
operativităţii în activităţile specifice. În acest nivelului de trai şi creşterea calităţii vieţii în social al iniţiativei.
sens, au fost dezvoltate în teritoriu 12 agenţii cazul membrilor care au accesat serviciile Membrii CAR Învăţământ Fălticeni se declară
de lucru, dintre care cea mai recentă în Gura CAR Învăţământ Fălticeni. Oferta de servi- foarte mulţumiţi de serviciile oferite datorită
Humorului (2011). cii financiare este adaptată nevoilor mem- transparenţei, promptitudinii în acordarea
Finanţarea este asigurată din contribuţiile brilor astfel încât se acordă ajutoare în cazuri împrumuturilor, documentaţiei simple, dar şi
membrilor şi din dobânzile plătite de aceştia speciale (deces) şi facilităţi fiscale pentru ca- mediului ambiant potrivit, precum şi sfaturi-
la împrumuturile primite; la nevoie se pot zuri sociale deosebite (persoane disponibili- lor şi ideilor constructive oferite de salariaţii
primi împrumuturi din fondul de lichidităţi al zate, probleme familiale deosebite). CAR pentru rezolvarea favorabilă a proble-
Uniunii Naţionale a CAR-urilor, ca membru. „Cu banii de la C.A.R. mi-am ajutat băiatul melor financiare cu care se confruntă. Alte
Din punct de vedere al impactului econo- să-şi recapete lumina ochilor. Am sentimen- elemente interesante pentru membri sunt:
mic, CAR Învăţământ Fălticeni IFN asigură tul că l-am născut a doua oară.” (femeie) perioada mare de rambursarea a împrumu-
suportul financiar pentru acoperirea promptă Activitatea CAR Învăţământ Fălticeni prezintă turilor (până la 36 luni) şi dobânzile atractive
a unor de nevoi curente ale membrilor o serie de elemente cu caracter inovator. practicate. Lipsa comisioanelor este un alt
asociaţiei precum dezvoltarea gospodăriei Printre acestea menţionăm: constituirea punct forte care oferă încredere celor care
sau asigurarea costurilor pentru studiile fondului de ajutor de deces prin contribu- doresc să obţină un împrumut.
copiilor. tivitate, diferenţierea gamei de împrumu- Iniţiativele CAR Învăţământ Fălticeni sunt
„Împrumut aceşti bani pentru a completa turi (împrumut tradiţional, opţional, garan- recunoscut la nivel naţional, situându-o de
suma necesară fiicei mele care pleacă cu o tat cu fondul) şi adaptarea schemelor de ani de zile în clasamentul anual Top 10 al
bursă de studii în Spania.” (bărbat) rambursare pe categorii de beneficiari (ti- CAR coordonat de Uniunea Naţională a CAR
Împrumuturile cu dobânzi reduse se neri, persoane cu venituri foarte reduse, ale Salariaţilor.
adresează salariaţilor şi pensionarilor persoane cu dificultăţi financiare şi sociale Capacitatea de transfer de bune prac-
cu venituri foarte mici, care constituie un temporare) şi flexibilitate în rambursare (ram- tici este ridicată şi se bazează pe creşterea
grup neeligibil pentru instituţiile bancare. bursare anticipată fără penalizări sau costuri încrederii populaţiei în serviciile oferite,
Demersul de ES reuşeşte să creeze locuri suplimentare). Este promovat un sistem posibilitatea de extindere a serviciilor
de muncă pentru gestionarea fondurilor la flexibil de contribuţie pentru fondurile oferite la un număr tot mai mare de membri
sediul central şi la agenţiile locale. Surplu- opţionale: fără termene şi fără limită de depu- din zone cât mai largi, inclusiv în localităţi
sul din veniturile din dobânzi este redistribuit nere. Membrii au totodată posibilitatea de a mici, îndepărtate, din mediul rural etc.,
între membrii, se capitalizează şi se rambursa împrumutul prin co-plătitori. prin reţea de agenţii; posibilitatea asimilării
reutilizează ca fond general de rulment Dezvoltarea agenţiilor CAR Învăţământ experienţei de către unităţi similare.
pentru acordare de împrumuturi membrilor. Fălticeni în teritoriu reprezintă un indicator Principalii parteneri implicaţi sunt membrii
Activităţile desfăşurate au condus la al grijii faţă de cei aflaţi în nevoie. Astfel se asociaţiei şi Uniunea Naţională a CAR-urilor
creşterea încrederii beneficiarilor în servici- elimină bariera geografică, se evită costurile de Salariaţi (UNCARS) care asigură consi-
ile oferite, la dezvoltarea unei reţele locale a suplimentare de transport ale membrilor şi liere, clarificări funcţionale şi acordarea de
membrilor şi la ajutorarea unui număr mare este facilitat accesul membrilor din mediul împrumuturi din fondul de lichidităţi.

46
Atelier de inserţie socio-profesională prin economia socială şi solidară
tatea economică. În prezent, atelierul are 20
Promotorul iniţiativei de economie de salariaţi în procesul de inserţie şi nouă
socială: Ateliere Fără Frontiere persoane în echipa permanentă. Acest loc
Forma juridică de organizare: organizaţie temporar de muncă reprezintă o rampă de
neguvernamentală lansare profesională în câmpul muncii.
Adresa: Bulevardul Basarabia numărul
256, sector 3, Bucureşti Activităţile includ: reciclarea deşeurilor
Tel.: 031 425 90 10, fax: 031 425 90 10, de echipamente electrice şi electronice
www.atelierefarafrontiere.ro (DEEE), mentenanţă informatică, logistică şi
www.atelierdecalculatoare.ro pregătirea comenzilor, transport, amenajări şi
Persoană de contact: Raluca Ouriaghli reabilitări, confecţii textile (sacoşe de pânză
contact@atelierefarafrontiere.ro ecologice). Acompanierea socioprofesională
individualizată constă în asigurarea Activitatea AFF promovează economia
Problematica socială vizată de Ateliere Fără consi-lierii sociale şi psihologice; sprijin în socială şi solidară prin reciclarea DEEE,
Frontiere (AFF) este inserţia persoanelor rezolvarea problemelor urgente (locuinţă, respectând normele europene şi naţionale
în dificultate socioprofesională, dobândirea sănătate, acte); deprinderea abilităţilor de şi refolosirea materialului informatic uzat
autonomiei de către acestea printr-o stabili- muncă şi viaţă, gândirea şi construirea colectat de la companiile responsabile
tate socioeconomică şi profesională ale cărei unui proiect de viaţă, definirea proiectului social. Atelierul de inserţie are la bază un
baze sunt consolidate de parcursul gradual profesional, orientare, formare şi calificare proiect economic, deci este e o unitate
de inserţie în atelierul de economie socială profesională, medierea angajării, evaluarea de producţie specializată, o soluţie pen-
şi solidară. Se urmăreşte îmbunătăţirea şi monitorizarea post-angajare. tru companiile private şi instituţiile publice
accesului grupurilor vulnerabile la servicii care trebuie să se conformeze normelor
necesare pentru a-şi construi un proiect de europene pentru tratarea, reciclarea şi
viaţă şi pentru a se integra în societate ca eliminarea deşeurilor lor de echipamente
actori ai propriei lor vieţi. Beneficiarii sunt electrice şi electronice şi reînnoirea parcu-
persoane adulte fără adăpost, cu dizabilităţi, rilor informatice. Companiile plătesc timbru
tineri post-instituţionalizaţi, şomeri de lungă verde unui eco-organism, dar există puţine
durată, persoanele cu adicţii, boli care soluţii viabile de securitate, trasabilitate
afectează viaţa profesională, imigranţi în difi- şi respectarea normelor europene pentru
cultate socioprofesională. tratarea şi reciclarea DEEE. Numeroase
echipamente încă funcţionale sunt tratate ca
Lansat în 2009, atelierul asigură zece locuri deşeuri, deşi nevoia de echipament IT este
de muncă finanţate prin FSE şi zece locuri foarte mare.
de muncă susţinute prin subvenţii şi activi-

47
venituri modeste. defavorizate la tehnologie. Atelierul poate
Rezultatele înregistrate la 31.12.2010 sunt: scoate pe piaţă calculatoare la un preţ social
un atelier de inserţie prin economia socială şi de 250 RON şi care beneficiază de licenţele
solidară funcţional, care derulează activităţi de operare incluse, inclusiv un kit dezvoltat
de colectare, reciclare şi recondiţionare de in house pentru cele mai frecvente programe
echipamente IT uzate şi confecţionare de utilizate (contra-cost).
sacoşe de pânză ecologice; 43 de salariaţi
în inserţie angajaţi în atelier, dintre care 17 „În 2010 am rămas fără resurse, aşa ca am
încă în atelier la 31.12.2010, şi integrarea pe ajuns pe străzi, fără haine, fără acte, fără
piaţa muncii a 12 salariaţi în inserţie. 1542 ...nimic. Am apelat la Asociaţia Samusocial
calculatoare complete şi 50 imprimante au care m-a sprijit cu refacerea cărţii de identi-
AFF propune optimizarea valorificării echipa- fost donate prin programul Assoclic şi pro- tate şi cu un loc de muncă temporar în cadrul
mentelor IT&C prin tratarea şi reciclarea lor iectele de solidaritate digitală unui număr de asociaţiei AFF. Am fost recrutat în octombrie
în conformitate cu directiva DEEE transpusă peste 187 ONG-uri, şcoli şi instituţii sociale 2010 şi îmi place ce fac aici (...) în departa-
în legislaţia naţională. Ateliere fără Frontiere din toată ţara pentru proiecte de educaţie, mentul de recondiţionare a echipamentelor
lucrează cu un eco-organism – ECOTIC, care formare profesională, integrare pentru copii IT. Prin AFF, am fost sprijinit cu o locuinţă
varsă o parte din timbrul verde şi validează şi tineri defavorizaţi, cu peste 13935 benefi- temporară, iar viaţa mea a început să prindă
un certificat de distrugere şi un borderou de ciari. 73 tone de DEEE au fost colectate (din din nou o oarecare stabilitate şi contur. Prin
trasabilitate a deşeurilor. care 3424 calculatoare, 3125 monitoare, ceea ce fac aici mă simt util şi motivat, mai
Calculatoarele colectate sunt testate şi 1092 imprimante). Au fost reciclate 45 tone ales ca multe din PC-urile recondiţionate
recondiţionate pentru a servi unor scopuri DEEE, respectând normele de mediu şi de mine ajung la copii nevoiaşi. Îmi doresc
sociale şi educaţionale, fiind donate către trasabilitate. Autofinanţarea din activitatea de ca după programul atelierului să-mi găsesc
ONG-uri, şcoli, instituţii, prin program- economie socială reprezintă 15% din bugetul o slujba în domeniul IT, să-mi construiesc
ul ASSOCLIC - concurs de proiecte la asociaţiei. o casă şi să aloc mai mult timp creşterii şi
nivel naţional, favorizând astfel optimiza- educării fiicei mele.”(F.O.)
rea integrării şi accesibilităţii la tehnolo- Caracterul inovator constă în transforma-
gia informaţiei a comunităţilor nevoiaşe, a rea persoanelor beneficiare de asistenţă din
copiilor şi tinerilor defavorizaţi, prin donar- sistemul social în resurse care îşi (re)câştigă
ea a 1542 de calculatoare, echipând locul pe piaţa muncii. Activitatea de reciclare
informatic 200 de organizaţii din toată ţara. are un puternic impact asupra protecţiei
Beneficiarii primesc pack-urile informatice mediului înconjurător. Recondiţionarea
complete: hardware şi software cu licenţă, şi refolosirea prelungesc durata de viaţă a
gratuite şi de calitate. echipamentelor şi reduc poluarea. Activita-
În 2010, AFF a început o campanie de tea este sustenabilă economic prin oferirea
vânzare a calculatoarelor către persoane unor produse competitive tehnologic la un
fizice, cu un preţ modic pentru persoane cu preţ modic, permiţând accesul persoanelor

48
AFF a încheiat numeroase parteneriate de angajaţilor în inserţie pregătire de speciali-
colaborare, prezentate în continuare. tate pentru operaţiuni simple.
Samusocial din România este singurul
ONG din Bucureşti care oferă ajutor medi- AFF a încheiat parteneriate cu ONG-uri ce
cal, asistenţă socială, consiliere psihologică furnizează servicii personalizate grupurilor
persoanelor adulte fără adăpost. În condiţiile ţintă: SAMUsocial din România, Asociaţia
în care în capitală trăiesc aproximativ 5000 Casa Ioana, ASIS, AMURT, Fundaţia Motiva-
de adulţi ai străzii, implementarea proiectelor tion, Asociaţia Semn de viaţă, SOS Satele
care să-i ajute să îşi recapete identitatea şi Copiilor, Asociaţia Valentina şi Fundaţia
să se integreze social şi profesional era mai Estuar.
mult decât necesară.
Printre furnizorii de calificări şi recalificări
ECOTIC este o organizaţie colectivă de Companiile private BRD, GDF Suez profesionale cu care se colaborează
gestionare a DEEE din domeniul IT&C şi Energy România, Lafarge, Carrefour menţionăm: Asociaţia de Sprijin a Şomerilor
al electronicelor de consum. ECOTIC a România, Cora au sprijinit angajarea a Dâmboviţa, Asociaţia Serviciul Apel, Fundaţia
fost constituită în aprilie 2006 în temeiul persoanelor din atelier şi pentru colectarea Dezvolta-rea Popoarelor, SC Calificări
Directivei europene 2002 şi 96/EC şi al HG 448 de DEEE. Deserventi SRL şi compania de turism Accor
/2005 în scopul preluării responsabilităţilor (încadrarea unei salariate pentru formarea în
producătorilor şi importatorilor în dome- Activitatea se sprijină pe o serie de parteneri meseria de cofetar şi patiser).
niul colectării şi reciclării echipamentelor tehnologici. Parteneriatul cu Blanco oferă o Se colaborează şi cu ONG-uri care asigură
electrice şi electronice. ECOTIC acţionează soluţie profesionistă şi garantată de ştergere accesul la cunoaşterea şi utilizarea tehnolo-
ca o interfaţă între consumatori, pe de o a datelor prin metoda data-wiping. Aplicaţia giei informaţionale al persoanelor aflate în
parte, şi colectori şi reciclatori, pe de altă oferă posibilitatea de audit, software-ul situaţii defavorizate: EOS sau Civitas.
parte, având următoarele obiective: fiind acreditat internaţional. Parteneria-
• să colecteze sumele cuvenite procesului tul cu Microsoft prin programul Registered
colectării şi reciclării de la producători şi Refurbisher oferă posibilitatea instalării unui
importatori (timbru verde); software licenţiat pe PC-urile donate ONG-
• să încheie contracte cu colectorii, recicla- urilor, software-ul ar fi altfel inaccesibil. Prin
torii, transportatorii; parteneriatul cu Nobrand Express Team se
• să monitorizeze piaţa pentru a instaura un recondiţionează laptop-uri, monitoare LCD
regim egal pentru toţi jucătorii de pe piaţă; şi tot ceea ce implică intervenţie electronică,
• să efectueze studii de piaţă şi să determine parteneriat care pune la dispoziţie şi
cuantumul necesar acoperirii costurilor de training de specialitate pentru operaţiuni
colectare, reciclare, logistică şi educare a specifice simple pentru angajaţii în inserţie
populaţiei; interesaţi. Prin parteneriatul cu Agil Print
• să raporteze periodic Ministrului Mediului. se recondiţionează imprimante şi se oferă

49
Sacoşa de pânză
logice atente la mediu (vopseluri naturale şi
Promotorul iniţiativei de economie tehnologii prietenoase mediului), etichete
socială: „ViitorPlus” Asociaţia pentru din hârtie reciclată şi prinderea etichetei cu
dezvoltare durabilă ajutorul materialelor rămase după croit.
Forma juridică de organizare: organizaţie Atelierul şi-a propus obiectivul de zero
neguvernamentală deşeuri.
Adresa: Intrarea Buturugeni numărul 26, Proiectul include şi un mesaj educaţional:
sector 5 ,Bucureşti informarea şi responsabilizarea publi-
Tel.: 021 210 20 31, fax: 031 432 86 64 cului în legătură cu impactul negativ al
www.viitorplus.ro comportamentului individual asupra mediului
www.sacosadepanza.ro înconjurător.
Persoană de contact: Iulian Ifrim
viitorplus@viitorplus.ro Angajarea grupurilor vulnerabile contribuie la În plan social, soluţia de reintegrare a vizat
rezolvarea unor probleme sociale. Lucrătorii un plan de ajutor pe termen lung, nu o soluţie
„Sacoşa de pânză” este rezultatul iniţiativei sunt sprijiniţi să se adapteze cerinţelor punctuală ce poate ar fi rezolvat o problemă
de a da naştere unui proiect care să profesionale, să respecte programul de actuală, dar nu şi sursa acesteia. Angaja-
înglobeze principiile dezvoltării durabile prin muncă, norma de producţie şi regulamentul rea în atelier pe o perioada de 6 până la 18
corelarea mediului înconjurător cu societa- de ordine interioară. Trei angajaţi lucrează luni asigură nu doar un loc de muncă, ci şi
tea şi economia. în atelier şi trei persoane cu handicap fizic sprijin în reintegrarea socială şi profesională.
lucrează la domiciliu. Scopul este ca persoanele vulnerabile să
Atelierul de tranzit pentru inserţia profesională devină independente, capabile să se susţină
promovează (re)integrarea pe piaţa „Proiectul Sacoşa de Pânză în aceste patru fără a mai avea nevoie de asistenţă socială.
muncii a persoanelor aflate în dificul- luni mi-a adus multă experienţă. Pot să zic că În primul an de activitate, trei persoane din
tate: şomeri de lungă durată, persoane cu aproape am învăţat o nouă meserie. Înainte program au fost integrate cu succes pe piaţa
dizabilităţi, minorităţi etnice, tineri ce provin de a intra pe proiect aveam doar o idee muncii.
din sistemul de protecţie a copilului, vârstnici despre lucrul la maşina de cusut, însă acum
şi persoane fără adăpost. ştiu să o manevrez foarte bine, ştiu cum să Finanţarea este acoperită prin donaţii
fac tivul, am învăţat cum să fac întărituri, cum pentru utilaje, sponsorizări, dar şi surse
Proiectul oferă o alternativă ecologică să pun sponul, să bag aţa în ac. (...) Îmi place proprii provenite din comercializarea
(sacoşa de pânză) pentru folosirea pungilor deoarece nu mă bate nimeni la cap, am sacoşelor de pânză. Este în lucru un plan
de plastic dăunătoare mediului înconjurător. responsabilităţi clare date la început de zi şi pentru dezvoltarea unui atelier de imprimare
Activităţile proiectului includ: confecţionarea apoi mă descurc. În plus, îmi place colectivul pe material textil. Până în prezent, au fost
produselor din bumbac organic şi alte ţesături şi doamnele maistru care au avut răbdare cu realizate şi comercializate peste 22.000 de
naturale, imprimarea prin procese tehno- noi şi au vrut să ne înveţe. “ (G.D. – angajat ) sacoşe, despre care se estimează că au în-

50
locuit două milioane de pungi din plastic. dorit pe termen lung, este influenţat chiar de proiectul „Sacoşa de pânză” este unul dintre
Atelierul înfiinţat în 2009 asigură 90% din publicul larg în calitate de beneficiari. câştigătorii primei ediţii a competiţiei între-
totalul cheltuielilor prin comercializarea Un alt element distinctiv îl reprezintă designul prinderilor sociale organizat de NESsT. Suma
sacoşelor. sacoşelor, cât şi mesajele înscripţionate pe câştigată este folosită ca fond de investiţii
ele. Deşi concepute cu scopul de a înlocui pentru dezvoltarea şi extinderea proiectu-
Iniţiativa ecologică a proiectului vizează pungile de plastic folosite în special pen- lui. Compania de cercetări de piaţă GfK a
comunitatea ca ansamblu, publicul larg tru cumpărături, sacoşele de pânză sunt sprijinit realizarea unui studiu de piaţă
căruia i s-a oferit o alternativă ecologică realizate astfel încât să fie mai practice, prospectiv. Prodin, furnizorul de materie
pentru pungile de plastic. Obiectivul vizat nu având modele şi forme ce le permit folosirea primă, asigură furnizarea materialelor nece-
este unul pe termen scurt. Proiectul nu şi-a în scopuri multiple, nu doar la cumpărături. sare producţiei sacoşelor, realizate din
propus să rezolve o problemă oricum greu de Designul modern le face să fie apreciate cu ţesături naturale. Platforma de antreprenoriat
rezolvat, nu elimină imediat pungile de plas- preponderenţă de către publicul feminin. social RoPot a diseminat informaţii
tic din consum. Fiind o sacoşă rezistentă în Mesaje inscripţionate reflectă viziunea şi referitoare la iniţiativa de ES cu scopul
timp, aceasta elimină, pe parcurs, un număr cauza promovată. Sacoşele pot fi persona- de a oferi sprijin, inspiraţie şi modele de
mai mare de pungi de plastic. Proiectul de lizate şi individualizate, pentru a se adapta antreprenoriat social tuturor celor interesaţi.
mediu nu este doar un proiect de curăţenie, diferitelor categorii de public. Alţi parteneri sunt agenţii economici care
de eliminare a produselor poluante, ci o achiziţionează sacoşele ecologice.
tentativă proactivă, de prevenire şi oferire a Iniţiativa de ES prezintă o serie de elemente
unei alternative, pentru a preveni şi înlătura inovatoare: grija pentru mediul înconjurător
alte posibile acţiuni dăunătoare. Prin mesa- şi pentru oameni, asimilarea şi adaptar-
jul educaţional se încearcă, în acelaşi timp, o ea unor experienţe internaţionale similare
responsabilizare a publicului larg şi o încer- la condiţiile specifice pieţei din România;
care de a determina o schimbare de com- posibilitatea de extindere şi la alte categorii
portament. Un mediu mai curat, rezultatul de organizaţii, bazate pe muncă individuală.
Sunt îmbinate cu succes preocuparea
pentru incluziunea socială a persoanelor
defavorizate şi problemele de mediu, cu care
ne confruntăm la nivel global.

Principalul partener al proiectului,


„Ateliere Fără Frontiere”, realizează recrutarea
personalului şi sprijină inserţia profesională.
Partenerul „The Body Shop Founda-
tion” a susţinut investiţia şi cheltuielilor din
primele luni de funcţionare. NESsT a oferit
proiectului consultanţă tehnică. Totodată,

51
Promovarea on-line a cooperaţiei meşteşugăreşti
minisite de prezentare unde cumpărătorii
Promotorul iniţiativei de economie interesaţi pot vedea întreaga gamă de
socială: Societatea Cooperativă produse şi au acces la informaţii relevante,
Meşteşugărească „Publiter” inclusiv datele de contact. Vizibilitatea este
Forma juridică de organizare: societate mare, iar potenţialii clienţi pot contacta soci-
cooperativă meşteşugărească etatea cooperativă pe e-mail sau telefonic.
Adresă: Strada Subcetate numărul 118, Portalul include şi un magazin online ex- proprie, a fost creat portalul Promocoop,
sector 1, Bucureşti, cod 012817 celent promovat (produse de nişă, de arti- menit sa permită diseminarea informaţiilor
Tel.: 0230 314 512, fax: 0230 314 512 zanat şi artă populară realizate preponderent necesare consolidării relaţiei din-
www.publiter.ro în cooperaţie), un forum pe teme coopera- tre producători şi cumpărători. Publici-
Adresă magazin: strada Drumul Taberei tiste, tutoriale video, articole şi rubrici de in- tatea în revista „Gazeta Viaţa Cooperaţiei
numărul 44, sector 6, complex 7 formare, newsletter cu peste 250 abonaţi (din Meşteşugăreşti” editată de UCECOM asigură
Tel.: 0723 314 012, 0753 029 888, structura uniunii cooperaţiei meşteşugăreşti, vizibilitatea acestui portal de comunicare şi
0726 178 393, fax: 021 317 04 13 dar şi alte persoane interesate), sondaje de comerţ online.
Persoană de contact: opinie etc. Intenţia iniţiatorilor este de a crea Finanţarea provine în general din finanţări
Dumitru Turbeţeanu o comunitate online a cooperatorilor, activă primite de la parteneri externi, donaţii
admin@promocoop.ro şi performantă, care să susţină dezvoltarea şi 2% din impozitul pe venit. Pe viitor se
propriilor afaceri, în beneficiul membrilor intenţionează găsirea unei formule contribu-
Activitatea de ES constă în realizarea cooperatori şi al familiilor acestora. tive a membrilor (în sistem mutual) pentru
unei reţele online de societăţi coopera- Portalul funcţionează fără întreruperi din susţinerea costurilor de funcţionare a porta-
tive meşteşugăreşti pentru dezvoltarea 2007. Sustenabilitatea depinde de ca- lului şi a magazinului virtual.
activităţilor comune (participare la târguri, pacitatea de a găsi o formulă de finanţare Din punct de vedere al impactului econo-
evenimente culturale tradiţionale în ţară şi a costurilor acestui portal, fie prin Uniunea mic, portalul a contribuit la facilitarea acce-
în străinătate) şi a unui magazin online pen- Naţională a Cooperativelor Meşteşugăreşti sului pe piaţă al cooperativelor cu dificultăţi,
tru valorificarea produselor meşteşugăreşti (UCECOM), fie prin contribuţiile membrilor promovarea online a relaţiilor comerciale
tradiţionale. Scopul este creşterea vânzărilor de pe portal. În această variantă, aceştia ar cu cheltuieli minime, creşterea veniturilor
pentru societăţile cooperative meşteşugăreşti urma să se asocieze în sistem mutual pentru membrilor prin eliminarea intermediarilor,
şi pentru meşteşugarii individuali, printr-o activitatea comună intermediată de site. la maturizarea şi revitalizarea pieţei speci-
mai bună vizibilitate a produselor pe piaţă. Ca etape de dezvoltare, totul a început fice de produse artizanale sau hand-made
Portalul Promocoop www.promocoop. cu achiziţionarea unui soft specializat în ţară şi străinătate, creşterea activităţii la
ro a fost creat aşadar pentru promovarea pentru magazinul online cu sprijinul Camerei producători. Dialogul cu clienţii şi prospec-
online a produselor şi serviciilor oferite de Meşteşugarilor din Koblenz (Germania) şi tarea pieţei au condus la diversificarea
societăţile cooperative meşteşugăreşti. Site- prin surse financiare proprii. Ulterior, într-o produselor, tendinţa fiind acea de îmbinare
ul găzduieşte pentru fiecare cooperativă un concepţie complet nouă şi realizare software a tradiţionalului cu modernul. Cererea pentru

52
produse artizanale este în creştere şi variază meşteşugarilor individuali ca urmare a lărgirii de diversificare a activităţilor sau dezvolta-
în funcţie de sezon. Cele mai multe vânzări pieţei de desfacere a produselor artizanale, rea unor activităţi de nişă (produse noi ce
sunt în perioada sărbătorilor de Paşti şi de tradiţionale şi nu numai. îmbină tradiţia românească cu utilitatea în
Crăciun. „Mulţumim pentru atenţia manifestată faţă gospodăriile moderne).
Activitatea de ES a condus la crearea unei de arta populară în general şi pentru co-
reţele de cooperative, dintre care unele operativa noastră în mod special. Porta- „Personal, sunt mulţumită de reacţiile unor
izolate geografic şi cu posibilităţi reduse lul Promocoop ne ajută în obţinerea de co- clienţi din afară care au accesat minisite-ul
de vizibilitate pe piaţă a produselor rea- menzi. Am fost solicitaţi telefonic sau pe nostru http://marama.promocoop.ro chiar
lizate. S-au pus bazele unei reţele sociale e-mail pentru diverse produse de artizanat. dacă nu sunt suficient de mulţi, dar sunt
a meşteşugarilor, ceea ce dă posibilitatea Considerăm că este eficient acest mod de nemulţumită de faptul că nu am reuşit să
membrilor de a se cunoaşte reciproc şi de a promovare a produselor de artă populară şi pun la dispoziţia dvs. şi mai multe fotografii,
organiza activităţi comune (târguri, expoziţii). artizanat. Considerăm că nu este necesar să cu produse care au cea mai mare căutare
Dezvoltarea variantei în limba engleză a venim cu sugestii deoarece dvs. dispuneţi şi cu cele pe care dorim să le promovăm.”
site-ului va ajuta ca produsele tradiţionale de suficiente mijloace de promovare şi nu (Mihăilă Micşunica, Preşedinte SCM Mara-
româneşti să fie cunoscute şi pentru clienţi şi duceţi lipsă de tehnică şi specialişti în acest ma Musceleană)
turişti din străinătate. domeniu. Vă dorim (…) să ajutaţi (…) bunul
mers al cooperaţiei meşteşugăreşti.” (Hor- Transferul de bune practici este posibil cu co-
„Arta populară şi meşteşugurile artistice tensia Bercu, Preşedinte SCM Haţegana) laborarea şi sprijinul UCECOM, care poate
sunt prea puţin promovate atât în ţară, Principalul element de inovaţie îl reprezintă facilita contactele şi poate susţine parţial cos-
cât şi în străinătate. Unde sunt târgurile magazinul şi portalul online pentru turile de funcţionare a portalului. Multiplica-
de artă populară? Era atât de costisitoare membrii cooperatori, în general izolaţi sub rea iniţiativei s-ar putea realiza în cazul unor
această manifestare anuală? (…) am avut aspect geografic; asimilarea experienţei asociaţii sau uniuni de societăţi cooperative.
un an bun, colaborăm cu colegii noştri din unor unităţi similare din străinătate şi adap- În acest caz, noua structură ar desfăşura
sistem şi sperăm să rezistăm (…) Mulţumim tarea acesteia la condiţiile specifice pieţei şi activităţi conexe promovării pe Internet,
pentru raza de lumină pe care ne-o trimiteţi din România; posibilitatea de extindere şi respectiv crearea unui sistem integrat de
din când în când.” (răspuns la una din ediţiile la alte categorii de organizaţii, bazate pe servicii prestate către societăţile mem-
newsletter-ului Promocoop) munca individuală. bre: realizarea materialelor de promovare,
Este facilitată valorificarea produselor organizarea târgurilor, asistenţă acordată
Demersul de ES contribuie la conserva- tradiţionale româneşti în străinătate prin operaţiunilor de comerţ exterior etc.
rea şi păstrarea unor activităţi tradiţionale: dezvoltarea unor sisteme moderne de Partenerii care susţin acest demers de ES
confecţionarea de ouă pictate pentru distribuţie a produselor (online) care vin sunt: UCECOM, membrii cooperatori care
sărbătorile de Paşti, realizarea măştilor în completarea comercializării tradiţionale participă la portal, meşteşugarii independenţi,
populare pentru sărbători. Acest lucru (pentru turişti străini). Un astfel de demers în special din mediul rural, izolaţi geografic
conduce la îmbunătăţirea nivelului de de ES permite regândirea creativă a între- de centrele tradiţionale de comercializare a
trai şi la reducerea riscului sărăciei prin gului lanţ de producţie – desfacere şi poate produselor meşteşugăreşti, şi partenerii de
creşterea veniturilor membrilor cooperatori şi oferi membrilor flexibilitatea şi posibilitatea afaceri pe lanţul de producţie-desfacere.

53
Comerţul solidar în sprijinul agriculturii locale
conduc la dispariţia acestora în timp, aspect un model francez, iar prima prezentare a
Promotorul iniţiativei de economie pus în evidenţa şi de experienţa altor state acestui concept a fost făcută în Timişoara în
socială: Centrul de Resurse pentru din UE. luna septembrie 2007 de către Denise Vuillon
Iniţiative Etice şi Solidare Iniţiativa CRIES oferă o soluţie şi problemei (iniţiatoarea demersului în Franţa), în cadrul
Adresa: Bulevardul Bogdan Petriceicu asigurărilor sociale şi de sănătate pentru unui eveniment susţinut de Consiliul Europei.
Haşdeu numărul 11, Timişoara, judeţul micii producători agricoli şi pentru persoanele Iniţiativa de ES a fost demarată în iunie
Timiş, cod 300016 care fac munci sezoniere, datorată condiţiilor 2008, prin susţinerea primului producător
Tel.şi fax: 0365 422 405 neprielnice de activitate şi unei rentabilităţi agricol din judeţul Timiş, comuna Belinţ (Ioan
www.cries.ro, www.asatromania.ro foarte scăzute, în contextul pieţei dominate Jivu), care a încheiat atunci parteneriate cu
Persoană de contact: Mihaela Veţan de producătorii agricoli intensivi. Totodată, un număr de 20 de familii de timişoreni. Ca
office@cries.ro, asat@cries.ro , se acoperă lipsa de informaţii în rândul con- mecanism de funcţionare, primii paşi
mihaela.vetan@cries.ro sumatorilor cu privire la calitatea produselor au fost selectarea micului producător şi
agricole comercializate. În acest moment desfăşurarea acţiunilor de informare şi sensi-
Formă informală a ES, iniţiativa a cunoscut există un nivel scăzut de conştientizare bilizare a opiniei publice în vederea semnării
succesul pe mai multe continente, obiecti- în rândul populaţiei largi cu privire la contractului cu producătorul selectat.
vul fiind prezervarea contribuţiei valoroase a impactul alegerilor cotidiene asupra Încheierea parteneriatului între producător
economiei ţărăneşti prin reconectarea ruralu- dezvoltării durabile. Exerciţiul propus de şi grupul de consumatori interesaţi se
lui cu urbanul. În Timişoara, proiectul a pornit CRIES este un răspuns simplu la întrebarea: face concomitent cu achitarea de către
ca iniţiativă în cadrul unui program european cum putem susţine economia locală prin consumatori a unui avans care permite
sprijinit de Consiliul Europei şi este coor- alegerea a ceea ce mâncăm? micului producător să facă lucrările nece-
donat la nivel naţional de către organizaţia sare pentru pregătirea culturii. Parteneriatul
Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice „M-am implicat din două motive în acest presupune de asemenea împărţirea
şi Solidare (CRIES). parteneriat: pe de o parte, solidaritatea între consumatori şi producător a riscului
Principala problemă avută în vedere de socială. Prin banii daţi, am vrut ca persoa- de pierdere a unor produse, din cauza unor
acest demers se referă la capacitatea redusă na respectivă să aibă un salariu decent şi intemperii. Se discută împreună şi se stabi-
a micilor producători agricoli de a valorifica asigurare socială, asumându-ne alături de ea lesc de comun acord de către producător
în condiţii echitabile produse de o calitate riscul în caz de calamitate. În al doilea rând, şi consumatori legumele ce urmează să
ridicată, specifice agriculturii tradiţionale. am vrut să am certitudinea asupra originii şi fie cultivate. Sunt organizate vizite la ferma
Există o puternică presiune de a stabili calităţii produselor pe care le primesc, mai producătorului pentru a vedea la faţa locu-
preţuri mici de achiziţie la produsele agri- ales că am o familie cu doi copii mici. Chiar lui stadiul producţiei. Distribuirea produselor
cole de către agenţii comerciali, care fac vreau să fiu sigur că morcovul din care le fac agricole către consumatori se realizează
puţin rentabilă activitatea micului producător suc nu este plin de chimicale.” (Iosif, primul săptămânal, într-un interval de două ore şi
agricol. Veniturile mici obţinute de agricul- consumator ASAT) într-un spaţiu fix. Distribuirea se face unitar
tori nu acoperă munca şi investiţiile făcute şi Parteneriatul ASAT este dezvoltat după şi egal de către producător, dar cu sprijinul

54
a doi consumatori voluntari. Consumatorii o garanţie reală în privinţa comercializării cial economia locală fără a fi nevoie de mari
se organizează prin rotaţie astfel încât să produselor agricole, consumatorii încheind investiţii, capacitatea de a crea încredere
ajute micul producător la punerea în coşuri un contract de achiziţionare de la producător şi responsabilitate, atât din partea micilor
a produselor până la ora stabilită de ridi- pentru durata întregului sezon agricol. Se producători, dar şi din partea consumato-
care. Regulat se analizează şi se evaluează reduc astfel timpul şi energia consumate rilor - parteneri. Totodată, caracterul inovator
modul de colaborare şi se pregăteşte pentru vânzarea produselor, deoarece se datorează faptului că beneficiarul final nu
contractul pentru anul următor. producătorii reuşesc să distribuie produsele este doar un simplu cumpărător, ci participă
În anul 2010, numărul de consumatori care într-o singură zi din săptămână, la o locaţie activ la susţinerea agriculturii locale prin
a încheiat parteneriatul cu domnul Jivu a şi într-un interval orar stabilite împreună elementul de co-responsabilizare propus
crescut de şase ori, ajungând la 180 de cu grupul de consumatori. Astfel, poate fi de aceasta iniţiativă. Implementarea acestui
familii. dedicat mai mult timp producţiei. Totodată, tip de demers are un impact important şi în
Începând cu anul 2011, Asociaţia CRIES a legumele sunt proaspete şi nu îşi pierd cali- dezvoltarea cetăţeniei active, facilitând tre-
sprijinit alţi doi producători din judeţul Arad: tatea nutritivă prin depozitare pe termen lung cerea de la statutul de consumator pasiv la
Mia Leordean şi Marcel Haş, facilitând în pieţe. cel de consumator responsabil, respectiv
formarea unor noi grupuri de consumatori Parteneriatele ASAT asigură producătorului consum-actor.
pentru aceştia. un „preţ echitabil”, care permite includerea
tuturor costurilor determinate de realizarea „Acum, după ce am consumat aceste
Principalele rezultate socio-economice producţiei. Acest demers susţine agricultura produse şi mi-am adus aminte de gustul
sunt: creşterea numărului de mici producători locală, adresându-se cu precădere micilor copilăriei mele, organismul meu va refuza
interesaţi să producă natural; creşterea producători agricoli. Sunt dezvoltate locuri produsele ameliorate... trebuie neapărat să
numărului de angajaţi implicaţi în agricultura de muncă în domeniul agricol. Totodată, continuăm.” (Adi, consumator ASAT).
de mici dimensiuni şi creşterea numărului de ASAT favorizează practicile ecologice
consumatori interesaţi să consume produse (folosirea îngrăşămintelor naturale, absenţa Principalii parteneri implicaţi sunt:
sănătoase, realizate la nivel local. S-a reuşit pesticidelor), biodiversitatea locală şi pro- Consiliul Europei (sprijin financiar
dezvoltarea unei atitudini mai responsabile dusele sănătoase, obţinute în ritmul naturii. pentru vizite de lucru 2007-2008), Platfor-
cu privire la rolul consumatorilor în susţinerea ma Europeană IRIS (sprijin metodologic),
micilor producători agricoli în contextul Caracterul inovator este dat de Platforma Urgenci (sprijin metodologic),
informării opiniei publice cu privire la avan- forma informală adoptată în promovarea primăria Municipiului Timişoara (sprijin
tajele extraordinare pe care le oferă unităţile acestui tip de ES, respectiv colaborarea între logistic şi în campanii de comunicare în relaţie
economice bazate pe gospodăria ţărănească un ONG care asigură suport tehnic, informa- cu consumatorii); prefectura Timiş (sprijin
tradiţională. Nu în ultimul rând, intensificarea rea comunităţii faţă de problematica vizată, un logistic şi sprijin în campanii de comuni-
relaţiilor urban-rural a contribuit la creşterea mic producător din sectorul privat şi sectorul care în relaţii cu consumatorii), mass-media
coeziunii sociale şi la reapropierea dintre public reprezentat de Primăria Timişoara, locală - diseminare şi susţinerea procesului
două medii de viaţă destul de polarizate de care a sprijinit promovarea iniţiativei la de conştientizare a nevoii de către consuma-
ultimele decenii de dezvoltare. nivel local. De asemenea, caracterul inova- tori şi cetăţenii din Timişoara care s-au impli-
Această iniţiativă de ES oferă producătorilor tor constă şi în capacitatea de a sprijini so- cat în promovarea voluntară a demersului.

55
EUROPA

56
Austria: Volkshilfe Beschäftigung
creează o punte între şcoală, cerinţele pieţei dizabilităţi şi a şomerilor pe termen lung. În
Promotorul iniţiativei de economie muncii, programe sociale şi serviciile de cadrul iniţiativei este asigurată formarea la
socială: Volkshilfe Beschäftigung terapie ocupaţională. Partener al iniţiativei locul de muncă, calificarea şi plasarea pe
Forma juridică de organizare: „Dyson”, proiectul VH Sanspeed furnizează piaţa primară a muncii. Pentru aceasta, se
organizaţie de utilitate publică servicii de curăţenie realizate cu lucrători oferă consiliere, pregătire pentru solicitarea
Adresa: strada Zollergasse numărul 8 şi persoane cu dizabilităţi. VH Würfel oferă ser- unui loc de muncă şi pentru plasarea forţei
4, cod 1070, Viena, Austria, vicii de transport, curăţătorie şi comercializa- de muncă. Ocuparea angajaţilor variază de
Tel.: +43 1408 3232, fax: +43 1408 5144 re a diferitelor produse către două magazine la şase luni (VH SÖB) până la doi ani (VH
www.beschaeftigung.volkshilfe.at mari second-hand şi către două magazine Jobfabrik).
Persoană de contact: similare de mai mici dimensiuni. În cadrul Susţinerea financiară este asigurată prin
office.beschaeftigung@volkshilfe.at proiectului VH Kommuna sunt furnizate subvenţii obţinute de la nivel european
diverse servicii locale. Proiectul VH Merit (FSE), nivel regional (AMS: serviciul de piaţa
Volkshilfe Beschäftigung (VHB) este o este dedicat exclusiv femeilor şi oferă servicii muncii, Bundessozialamt: Biroul federal şi
organizaţie de utilitate publică specializată de producere, întreţinere şi comercializare a naţional de bunăstare socială) şi nivel local
în furnizarea de servicii de transport pentru hainelor. Angajatele pot alege între activităţi (Waff: Vienna Employee Promotion Pool şi
uz domestic (mobilier şi articole casnice), specifice confecţionării hainelor (design, MA40: Biroul de administrare urbană pentru
activităţi de reciclare şi deţine patru maga- coasere), activităţi casnice conexe (modi- bunăstare socială).
zine de vânzare la mâna a doua. Organizaţia ficarea hainelor, călcatul rufelor), activităţi În 2008, VHB avea 350 de angajaţi dintre
şi-a început activitatea în 1997 cu trei pro- de comercializare a hainelor sau servicii care 70% persoane cu abilitaţi profesionale
iecte în domeniul pieţei muncii, ajungând de administrare a biroului. Iniţiativele VH foarte reduse, 20% persoane cu dizabilităţi şi
să deruleze opt proiecte în 2010: VH Box, Würfel, VH Kommuna şi VH Merit formează 2,5% foşti condamnaţi.
VH Jobfabrik, VH Sanspeed, VH Würfel, VH VH SÖB (Sozialökonomischer Betrieb). Caracterul inovator constă în dezvoltarea
Kommuna, VH Merit, Spacelab şi JE_TZT. Proiectele Spacelab şi JE_TZT realizează structurilor reţea capabile să răspundă
Prezentăm în continuare fiecare proiect legătura între angajatori şi angajaţii cu diferitelor faze ale integrării sociale şi pro-
orientat către diverse categorii de grupuri dificultăţi de inserţie pe piaţa muncii. În acest fesionale a grupurilor vulnerabile. Au fost
vulnerabile. În proiectul VH Box, hainele sens, este asigurat un stagiu de pregătire înfiinţate întreprinderi care, pe de o par-
colectate sunt sortate şi recondiţionate de ale cărui costuri sunt susţinute financiar prin te, asigură locuri de muncă, iar pe de altă
persoane cu dizabilităţi angajate. Produsele proiect. Proiectele sunt implementate parte, reprezintă oportunităţi de dezvoltare
obţinute sunt vândute în magazinele second împreună cu partenerii Caritas resp Wien, şi furnizare de asistenţă personalizată,
hand VHB.În proiectul VH Jobfabrik, tinerii cu WUK şi Wiener Jugendzentren. Spacelab formare profesională, consiliere pentru
deficienţe de învăţare sau tulburări de dez- a început ca un nou concept în 2010 şi se grupurile vulnerabile.
voltare sunt angajaţi în servicii de catering, adresează tinerilor în dificultate. Scopul Partenerii implicaţi sunt: UniCreditGroup,
zugrăvire şi secretariat. Şansa de a se ma- proiectului îl reprezintă plasarea temporară Bank Austria, BMD Business Software şi
turiza şi de a dobândi abilităţi profesionale pe piaţa forţei de muncă a persoanelor cu Municipal St. Pölten.

57
Belgia: Terre Grupul Terre include o asociaţie non-pro- companii comerciale cu scop social. Terre
fit (Terre), patru întreprinderi societăţi cu s-a organizat ca întreprindere cu răspundere
finalitate socială (Co-Terre, Pan-Terre, limitată cu scop social. Acţiunile acestor
Promotorul iniţiativei de economie
Recol’Terre şi Tri-Terre) şi un ONG (Autre companii aparţin patrimoniului asociaţiei
socială: Grupul de întreprinderi „Terre”
Terre). Terre promovează educaţia continuă mamă şi nu există nici un acţionar privat. Din
Forma juridică de organizare: asociaţie/
la locul de muncă. Întreprinderile se ocupă punct de vedere al grupului, dar şi mulţumită
organizaţie non-profit
de colectarea, selecţia şi valorificarea acestei structuri duale, capitalul poate fi
Adresa: strada de Milmort numărul 690
hainelor la mâna a doua, a hârtiei, sticlei şi considerat ca fiind „neutru”. Profitul obţinut
B-4040, Herstal, Liege,Belgia
maselor plastice (Recol’Terre SAFS EI şi este reinvestit în crearea, întreţinerea şi
Tel.: +32 4240 5847, fax: +32 4240 5879
Tri-Terre SAFS EI), construcţii metalice consolidarea întreprinderilor.
www.terre.be
şi izolări acustice12 (Co-Terre SAFS El şi
Persoană de contact: Salvatore Vetro
Pan-Terre SAFS El). ONG-ul Autre Terre Inovaţia este cuvântul de ordine în aceste
salvatore.vetro@terre.be
promovează internaţional bunele practici structuri aparţinând clasic cunoscutei
în ES şi desfăşoară campanii naţionale de „economii sociale”, dar a cărei punere în
Grupul Terre include întreprinderi sociale informare şi conştientizare a relaţiilor dintre practică necesită adeseori soluţii creative de
şi asociaţii al căror scop este crearea unor nordul bogat şi sudul sărac. logistică şi management.
locuri de muncă stabile pentru persoanele
cu dificultăţi de inserţie profesională, în În 1979, primele activităţi au fost cele de Grupul de întreprinderi îşi desfăşoară
special datorită nivelului scăzut de califi- reciclare a hainelor strânse de voluntari. activitatea într-o manieră democratică
care profesională. Ca domeniu general de Profitul astfel obţinut a fost investit în dez- şi participativă. Deciziile strategice sunt
activitate, Terre a optat pentru econo- voltarea proiectelor sociale. Unul dintre aceste dezbătute şi votate într-o adunare generală
mia socială şi solidară, considerată un alt proiecte sociale a fost gândit ca răspuns local compusă din aproximativ 70 reprezentanţi
tip de antreprenoriat, ce pune economia la criza economică internaţională şi continuă ai muncitorilor13 din 300. Într-un an sunt
în slujba oamenilor şi nu invers. Obiec- să asigure 300 de locuri de muncă în regiunea organizate cel puţin trei adunări generale.
tivele organizaţiei sunt: redarea demnităţii valonă a Belgiei. Activităţile sunt dezvoltate Consiliul director, preşedintele şi directorul
oamenilor prin muncă, favorizarea integrării pe plan intern (colectarea primară, selecţia şi general sunt aleşi din rândul muncitorilor, cu
economice şi sociale, participarea evaluarea hainelor la mâna a doua). mandate de trei ani. Deciziile operaţionale
democratică la administrarea întreprinderii, şi cotidiene sunt administrate de către
protecţia mediului înconjurător şi promova- Dezvoltarea iniţiativelor de afaceri a consiliul director şi directorul general. O
rea solidarităţii între ţările din nord şi cele implicat crearea cadrului legal pentru aceste întâlnire de o oră cu toţi lucrătorii este
sărace din emisfera sudică. noi entităţi de natură comercială. În Belgia organizată săptămânal, fie la nivel de sector,
este reglementată organizarea unei astfel de fie de întreprindere. Frecvent se organizează

12
Panourile de izolare acustică „Acoustix Pan-Terre Nature” au primit premiul Natura Plus.
13
Care doresc să se implice şi au experienţă de muncă în Terre de minim trei ani

58
atât întâlniri de învăţare permanentă pe necesară, aşa că avem mai puţine opriri. persoane erau implicate în selecţia tex-
subiecte sociale sau economice, cât şi şedinţe Am primit un bonus la sfârşitul anului, pentru tilelor, 44 de persoane în colectarea tex-
în care se discută schimbări din organizarea că am reuşit să ne atingem obiectivelor de tilelor, 34 persoane în vânzarea prin
sectorului. Anumite subiecte (ex. candida- calitate fixate. Am fost foarte mulţumit! “ magazinele second-hand, 31 persoane în
turi) sunt analizate în aceste întâlniri înainte (Nano, sortare carton – Herstal) colectarea deşeurilor de hârtie şi sticlă şi 20 în
de a fi supuse votului în adunările generale. selectarea deşeurilor de hârtie. În 2009,
Alte subiecte sunt discutate şi votate di- În discursul din 29.04.2010 al Co-Terre a avut 22 angajaţi, Autre Terre 12 şi
rect în adunarea generală şi apoi expuse omului de ştiinţă francez M. Albert Jacquard Pan-Terre 9.
muncitorilor în şedinţele săptămânale. despre sistemul de management participativ
Diverse grupuri de lucru sunt convo- promovat de Terre, acesta sublinia: „astăzi, în De-a lungul timpului, au fost încheiate
cate uneori după astfel de şedinţe sau timpul participării mele la şedinţa lucrătorilor parteneriate de colaborare la nivel
pentru pregătirea propunerilor de prezentat de la Terre, mi-am spus că aceşti oameni au instituţional (cu Centrul pentru Acţiune
în adunările generale. construit democraţia, un spaţiu real unde Socială, cu ONG-uri din nord şi din sud)
oamenii participă la construirea destinului şi nivel comercial (Acoustix). Terre este
Terre joacă un rol important în regiune în lor. Şi această democraţie a fost dezvoltată membru al diferitelor reţele regionale:
ocuparea forţei de muncă şi prevenirea în această întreprindere, la locul de muncă. Reţeaua Întreprinderilor Sociale (Res asbl),
excluziunii sociale. Totodată, activităţile de Acum pot să spun că există cu adevărat Federaţia Valonă a Întreprinderilor de Inserţie
reciclare contribuie la protejarea mediului şi că pot să vină să vadă ce se întâmplă (Atout EI asbl); Reţeaua Întreprinderilor
înconjurător. la Fontaine-l’Evêque, în Belgia. Aşa o Sociale Active în Activităţi de Reciclare
claritate din partea conducătorilor, aşa o şi Producţie prietenoase faţă de mediul
„Cel mai important eveniment în 2009 a dorinţă din partea lucrătorilor de a înţelege înconjurător (Ressources asbl); Asociaţia
fost instalarea lanţului de sortare. Începutul despre ce este vorba, atâta energie în 21, Reţeaua pentru Dezvoltare Durabilă
a fost greu, cu o mulţime de probleme de formare şi educaţie, acestea sunt şi Solidaritatea Alternativelor Valone şi din
instalare. Nu am renunţat şi acum, aproape ingredientele pentru a continua crezând cu Bruxelles (SAW-B), precum şi Platforma
toate problemele sunt rezolvate. (...) a schim- adevărat.“ Economiei Sociale şi Solidare. Printre reţele
bat modul nostru de a investi. Lucrând mult, naţionale şi europene din care Terre face
toate punctele de lucru trebuie să fie ocupate Lucrătorii sunt o parte integrantă a întreprin- parte, menţionăm: Reţeaua Europeană a
permanent, este o constrângere pe care derii, direct implicaţi în bunul mers şi deciziile Întreprinderilor Sociale de Inserţie (ENSIE) şi
nu am avut-o înainte. Dacă selecţia iniţială luate. Voluntarii care au pus bazele activităţii Inter-reţeaua Europeană a Iniţiativelor Etice
permitea 10-12 de tone, acum am ajuns la Terre prin colectarea hainelor continuă să şi Solidare (IRIS).
18 tone pe zi. Putem selecta un volum mult joace un rol important.
mai mare şi acest lucru înseamnă foarte mult
pentru noi.”(Carlo, sortare textile - Fontaine Terre avea în 2008 un număr de 186 angajaţi
L’EVEQUE) dintre care jumătate emigranţi, 27% persoane
cu nivel de calificare foarte scăzut şi 5%
„Întreţinerea liniei este mult mai puţin persoane cu dizabilităţi. În 2009, 94 de

59
Franţa: Le Relais Nord Pas de Calais
acţionează ca organizaţie. „Le Relais înseamnă a lucra cu femei şi
Promotorul iniţiativei de economie bărbaţi care au fost şi continuă să fie capa-
socială: Le Relais Nord Pas de Calais De peste un sfert de secol, Le Relais susţine bili să inventeze altceva, să creeze o lume în
Forma juridică de organizare: societate conceptul de ES, lucru recompensat prin care mizeria este vindecată, nu doar tratată”.
cooperativă câştigarea în 2009 a „Premiului antreprenor- (Jean-Philippe)
Adresa: strada Zal du Possible, chemin ului social al anului”. Distincţia este atribuită
des Dames, cod 62700, de Fundaţia Schwab şi Boston Consulting Societatea cooperativă Le Relais reprezintă
Bruay- la-Buissiere, Franţa Group în semn de recunoaştere a viabilităţii un răspuns adaptat problemelor de
Tel.: +03 2101 7777, fax: +03 2162 0278 economice, a capacităţii inovatoare şi a ocupare de la nivel local. Aşadar, activităţile
www.lerelais.org impactului social. desfăşurate au impact regional, naţional
Persoană de contact: Lucie Contet şi internaţional, precum şi asupra mediului
contact@le-relais.net Le Relais s-a confruntat în 2004 cu o fază înconjurător.
critică, depăşită cu sprijinul financiar al
Înfiinţată în 1984, Le Relais este o reţea de „Contribuţiei de Mediu în domeniul Tex- În activitatea de colectare şi reciclare a
întreprinderi sociale care oferă locuri de til”, fond destinat organizaţiilor care se materialelor textile, Le Relais colaborează cu
muncă durabile în special pentru persoanele ocupă de strângerea şi sortarea textilelor. alte asociaţii (Grupul Terre Belgia, Emmaüs
aflate în dificultate. Activ în reciclarea Această mână de ajutor a redat organizaţiei Franţa), parteneri economici, peste 3300
materialelor textile, Le Relais are ca obiective: încrederea în sine, a permis dezvoltarea unei de comunităţi locale şi cetăţeni dornici să
lupta împotriva excluziunii sociale, a sărăciei strategii de dezvoltare şi a făcut posibilă doneze.
şi condiţiilor precare de locuit şi contribuie la angajarea din rândul persoanelor aflate în
dezvoltarea durabilă şi echitabilă între nord şi dificultate. Numărul angajaţilor a crescut Le Relais este membră a Federaţiei
sud. Starea de spirit dominantă în organizaţie constant: de la 457 în 2007, 503 în 2008, la pentru Recuperare, Reciclare şi Valorifi-
este inspirată de principiul lui Emmaus: 585 în 2009. Din acel moment organizaţia care (FEDEREC), care reuneşte principalii
refuzul activităţilor caritabile „negative” şi şi-a extins activitatea: în Franţa a deschis actori din domeniu în Franţa. Este compusă
nevoia de a te baza pe putere economică. 20 de întreprinderi de sortare a textilelor şi din opt sindicate regionale şi 11 naţionale.
deţine trei magazine în emisfera sudică: în Le Relais aparţine şi Uniunii regionale SCOP
Lucrătorii sunt direct implicaţi în funcţionarea Burkina Faso, Madagascar şi Senegal. (URSCOP) şi Uniunii Regionale de Inserţie
şi conducerea democratică a organizaţiei. prin Activitate Economică (URIA).
Activităţile economice generatoare de profit „A lucra în Le Relais reprezintă posibilitatea
sunt: reciclarea materialelor textile, vopsire, de a sparge prejudecăţi şi stereotipuri; a
locuinţe sociale, precum şi activităţi afe- arăta oamenilor politici, economiştilor şi
rente demersurilor de inserţie profesională. sociologilor că se poate şi altfel, că şomajul
Profitul obţinut este reinvestit în activităţi de nu este o situaţie ireversibilă.” (Dominique)
incluziune socială în Franţa şi în ţările în care

60
Irlanda: Clare Accessible Transport
Ca răspuns la nevoile de transport ale în special a celor izolaţi sau vulnerabili,
Promotorul iniţiativei de economie comunităţilor rurale, CAT implementează persoane cu dizabilităţi, vârstnice sau cu
socială: Clare Accesibile Transport programele „Accesul comunităţii” şi posibilităţi financiare reduse.
Forma juridică de organizare: companie „Centrul de formare”. Primul asigură
cu răspundere limitată prin garanţie transportul celor mobilizaţi a participa la „Nu şofez şi nu am acces la o ocazie. Dacă
Adresa: Creamery, Feakle, County Clare, diverse evenimente locale. Al doilea oferă nu ar fi fost serviciul zilnic de transport, nu
Irlanda sesiuni de formare la preţuri convenabile aş fi putut merge la muncă. Disponibilitatea
Tel.: +353 6192 4311, pentru publicul larg, organizaţii de voluntari, acestui serviciu în mod regulat mi-a oferit un
fax: +353 6192 4333 agenţii din domeniu şi şoferi de transport mijloc de transport şi încrederea de a căuta
www.catconnects.ie public din afara comunităţii, responsabili un loc de muncă în afara casei, după ce
Persoană de contact: Laura Ward pentru siguranţa la locul de muncă. m-am ocupat timp de zece ani de îngrijirea
lward@catconnects.ie Cursurile de specializare sunt autorizate şi părinţilor în vârstă. Datorez mult CAT-ului.”
reprezintă una dintre sursele de finanţare (membru CAT, 36 ani)
Clare Accesibil Transport (CAT) este a organizaţiei. Profitul obţinut este reinves-
o companie cu răspundere limitată prin tit în serviciul de transport pentru comu- CAT are impact asupra dezvoltării serviciilor
garanţie cu statut caritabil14. Iniţiat în 2000, nitate. Este în fază de proiect un autobuz de mobilitate (în aceeaşi direcţie cu con-
CAT asigură servicii de transport pentru toţi itinerant cinema, o caravană dotată cu ecrane cluziile sondajelor de opinie şi consultărilor
locuitorii din comunitatea din County Clare, de proiecţie pentru zonele inaccesibile altor publice locale) şi consolidarea politicilor
în special pentru cei din zonele izolate. mini cinematografe mobile similare. şi procedurillor pentru furnizarea serviciile
Autobuzele sunt dotate cu platforme joase ce sociale locale.
coboară din podea la oprirea în staţii15. CAT CAT are în vedere îmbogăţirea ofertei locale
contribuie la asigurarea accesului la servicii de transport, dar şi conectarea la reţeaua „Văd sănătatea oamenilor deteriorându-
de educaţie, formare, ocupare, sănătate şi la naţională de transport. CAT este cunos- se, deoarece nu pot obţine îngrijirea de
participarea la viaţa comunităţii. cut la nivel local şi naţional prin activităţile care au nevoie atunci când au cu adevărat
economice şi sociale desfăşurate, care con- nevoie de ea. Programările şi tratamentele
tribuie la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, au fost amânate din cauza lipsei de trans-

14
Societăţile cu răspundere garantată funcţionează ca şi societăţile cu răspundere limitată a membrilor. O astfel de companie nu are capital garantat, dar mem-
brii în calitate de garanţi înlocuiesc acţionarii. În cazul în care compania este într-un litigiu sau într-o situaţie similară, răspunderea limitată ia forma garanţiei
adusă de membri: membrii plătitori vor plăti o sumă nominală în perioada în care sunt membri, plus un an după încetarea mandatului lor. Valoarea garanţiei
poate fi şi 1 €. Forma este utilă pentru organizaţiile non profit care desfăşoară activităţi economice.
http://www.sfsgo.com/guaranteecompany.asp
15
Primul autobuz cu podea accesibilizată a fost dat în folosinţă în 2003.

61
port, oamenii pur şi simplu nu mai vin. Servi- a merge la doctor. Fără CAT aş fi stat doar pot accesa serviciile de sănătate şi contactul
ciile de sănătate mintală ar trebui să fie uşor acasă. Mi-aş fi dat toată pensia ca să plătesc social atunci când este nevoie. Ei pot rămâne
accesibile tuturor. Lipsa transportului taxiul. Aş fi fost foarte singură altfel.” (MM, 77 independenţi în comunităţile lor. Dacă ar fi
împiedică tratamentul şi creează pro- ani) plasaţi în centre rezidenţiale costul ar fi de
bleme. Un serviciu ca acesta [CAT] este în 600 € săptămânal pentru fiecare persoană.
interesul tuturor.” (Director, Centru de Dincolo de serviciile de transport oferite, CAT Acesta este sensul îngrijirii în comunitate şi
Sănătate Mintală) poate fi considerat un serviciu social integrat. o legătură vitală în programul nostru de ges-
Este asigurat transportul în bune condiţii a tionare a cazurilor de îngrijire.” (Directorul
CAT are impact şi asupra programelor de persoanelor cu dizabilităţi şi a celor izolaţi, Centrului de Zi de Îngrijire din East Clare)
educare şi formare pentru personal. care altfel nu ar putea merge la lucru.
Personalul CAT este compus din 19
„Transportul este un mare obstacol pentru cei „Există persoane care nu au carnet de persoane, dintre care jumătate aparţin gru-
foarte izolaţi.” (Consilier ocupare, Biroul de conducere şi care trebuie să ajungă la purilor vulnerabile: o persoană cu dizabili-
Plasare a Forţei de Muncă din Clare, 2009) cursuri de alfabetizare.(...) A.C. este unul tăţi, o persoană în vârstă fostă şomeră
Un alt exemplu: Sean a părăsit şcoala de dintre cele mai de succes plasări pe piaţa de lungă durată, un susţinător al unei
timpuriu, fiind judecat. Alternativ închisorii, forţei de muncă, acum lucrează aproape familii monoparentale cu venituri mici, două
s-a decis ca el să participe la Youth Reach cu normă întreagă. Accesul la un mijloc de persoane cu nivel scăzut de pregătire şi
sub consiliere. Datorită dependenţei de transport sigur a jucat un rol important în patru beneficiari de VMG. Principalii clienţi
transportul local, CAT şi Youth Reach au găsit obţinerea unui loc de muncă la care poate sunt locuitorii comunităţii, dar serviciile sunt
o soluţie pentru transportul lui Sean, altfel merge fără a ocoli foarte mult sau fără a plăti deschise tuturor, inclusiv turiştilor.
obligat să ispăşească pedeapsa în 12 € zilnic pe taxi. (...) este într-o zonă izolată
închisoare. Beneficiile sociale ale acestui când nu ai un mijloc de transport”. (Consilier „Este foarte bine că vizitatorii noşti au
gen de sprijin comunitar sunt uriaşe asu- ocupare, Biroul de Plasare a Forţei de Muncă autobuz (...). Cei de ieri au spus că a fost cea
pra tânărului, ca să nu mai menţionăm din Clare, 2007) mai bună zi a sejurului lor! Şoferul i-a luat
economiile pentru închisoare. direct de la biroul de turism şi s-au alăturat
Persoanele vârstnice sau bolnave sunt unei orchestre care mergea în oraş. Au fost
Calitatea şi eficienţa serviciilor oferite transportate pentru tratament ambulatoriu şi impresionaţi de grija şoferului la urcarea unui
asigură respectarea angajamentelor faţă nu mai este nevoie să fie plasate în centre pasager în scaun cu rotile.” (Clubul de Gold
de comunitate. CAT asigură tuturor locuito- rezidenţiale. East Clare)
rilor accesul independent şi egalitatea în
participarea la activităţile cotidiene „Sunt oameni care vin la centrul nostru CAT şi-a propus să atragă noi surse de
desfăşurate în comunităţile unde trăiesc. pentru a beneficia de fizioterapie şi finanţare, să îşi extindă flota de autobuze
sprijin. Dacă transportul nostru nu ar fi şi să îşi dezvolte capacitatea de a mobiliza
„Acesta este singurul mod de a merge disponibil pentru ei, ar trebui să îşi părăsească resurse, independent de capital, în scopul
oriunde. Îl folosesc în fiecare sâmbătă ca să locuinţele şi să fie trataţi în centre rezidenţiale asigurării de autobuze necesare serviciilor
merg la cumpărături şi uneori vinerea pentru de îngrijire. CAT oferă un serviciu prin care ei prestate.

62
Italia: Arcobaleno
„cocktail” între executivul din industrie, colectare separată a deşeurilor la schema de
Promotorul iniţiativei de economie experţii tehnicieni şi cei mai vulnerabili colectare selectivă a deşeurilor.
socială: Arcobaleno muncitori, toţi implicaţi în mod egal în Cetăţenii separă deşeurile de hârtie şi car-
Forma juridică de organizare: realizarea unui proiect comun. În 2009, cifra ton în pubele galbene speciale (50 litri)
cooperativă socială de afaceri a fost de aproximativ 16 milioane situate sub cutiile poştale sau în
Adresa: strada: Via Paolo Veronesse €. containere mari (până la 600 de litri).
numărul 202, Torino, Italia, cod 10148 Aproape 150 de camioane asigură colecta-
Tel.: +3901 1384 1511, Activităţile de ES includ colectarea rea zilnică a deşeurilor de la peste 10.000 de
fax: +3901 1384 1525 diferenţiată a deşeurilor de hârtie, carton şi puncte (rezidenţe, proprietăţi ale mai multor
www.cooparcobaleno.net din construcţii vechi nocive pentru mediul familii, spaţii comerciale şi platforme indus-
Persoană de contact: Giacomo Giargia înconjurător (azbestul). Începând din 2008 triale) răspândite peste tot în oraş. Datorită
g.giargia@cooparcobaleno.net şi pe baza fuzionării cu cooperativa Soeko schemei de colectare selectivă, Torino este
se colectează diferenţiat deşeurile pentru oraşul italian cu cel mai mare procent de
Înfiinţată în 1992, Arcobaleno este o primării. Sunt oferite şi servicii de consultanţă, deşeuri reciclate: 42%. Cartesio asigură
cooperativă socială de tip B, conform proiectare şi avize pentru instalarea de colectarea a 27% din totalul deşeurilor re-
legislaţiei italiene16, activă în procesul panouri fotovoltaice. Arcobaleno include ciclate. Serviciul este realizat în numele com-
de integrare a persoanelor defavorizate. şapte întreprinderi dintre care cele mai paniei municipale din Torino, responsabilă
Principalul scop al cooperativei sociale este mari sunt Cartesio, Ingombranti, Transistor şi pentru gestionarea deşeurilor.
consolidarea rolului muncitorilor prin crearea Dinamo. Similar, întreprinderea Soeko se ocupă de
oportunităţilor de angajare care reuşesc să Proiectul Cartesio este implementat de peste reciclarea deşeurilor în alte localităţi decât
scoată la iveală adevăratul potenţial al celor 15 ani şi este considerat una dintre cele Torino.
cu un nivel redus de calificare profesională. mai performante iniţiative în acest domeniu
Arcobaleno a dezvoltat un sistem propriu de la nivel naţional. Biroul tehnic al proiectu- Ajutaţi de 20 de camioane, 30 de muncitori
inserţie profesională prin care cei consideraţi lui „Implementarea sistemelor integrate de din întreprinderea Ingombranti colectează
drept probleme sociale sunt convertiţi în colectare a deşeurilor” este compus din zece zilnic deşeuri voluminoase (saltele,
resurse utile pentru întreprindere. Printr-o persoane care proiectează sisteme integrate mobilier, frigidere). Urmând schema de
organizare dinamică şi o mentalitate inova- de colectare a deşeurilor şi dezvoltă soft- reciclare selectivă, materialele sunt depozi-
toare, se are în vedere adaptarea lucrătorilor ware de management şi cartografie. Princi- tate într-un punct central de unde urmează
la provocărilor profesionale aferente fiecărui palul obiectiv este sprijinirea municipalităţilor să fie reciclate. Serviciul este de asemenea
tip de afacere. Arcobaleno este un bun locale pentru a trece de la clasicul sistem de realizat în numele companiei municipale

16
Cooperativele sociale de tip A acoperă domeniul educaţiei şi al prestaţiilor sociale. Cooperativele de tip B desfăşoară activităţi economice în alte sectoare,
cu scopul îmbunătăţirii situaţiei grupurilor vulnerabile, precum tineri sau femei aflaţi în situaţii de risc, mame singure, persoane cu dizabilităţi (legea 8 / 1991).

63
responsabile pentru gestionarea deşeurilor. mănuşi, ochelari). Pentru atingerea acestor (15 – 24 ani), trei persoane deţinute închise,
Întreprinderea Transistor se ocupă de obiective, cooperativa a dezvoltat un birou trei părinţi singuri cu venituri reduse, două
strângerea deşeurilor de echipamente tehnic care cercetează domeniul şi dezvoltă persoane vârstnice (peste 55 ani) şomere pe
electrice şi electronice pentru companii schema activităţilor necesare şi a instrumen- termen lung, două persoane fără adăpost,
private şi municipalităţi locale responsa- telor computerizate. două persoane marginalizate care aparţin
bile pentru colectarea acestora în locuri minorităţilor etnice şi o persoană refugiată
speciale17. Materialele adunate sunt de- Proiectul „Energiile regenerabile” este care a solicitat azil. Repartizarea angajaţilor
pozitate temporar la sediul central al Ar- dezvoltat în colaborare cu universităţi şi proveniţi din grupuri vulnerabile în fiecare
cobaleno şi apoi redirecţionate către companii private, abordând un domeniu întreprindere în 2009 este prezentată în
depozitele de deşeuri saucătre cei respon- relativ nou de studiere a noilor forme de graficul de mai jos:
sabili de reciclarea finală. Proiectul implică 17 exploatare a surselor regenerabile de
muncitori şi asigură colectarea anuală a energie. Un nou proiect AlgaeNRG, Activităţile de reciclare a deşeurilor au un
1.500 tone de echipamente. finanţat recent de Fondul European de impact de netăgăduit asupra protecţiei
Întreprinderea Dinamo se ocupă Dezvoltare Regională, analizează producţia şi mediului înconjurător. Membrii cooperativei
de instalarea sistemelor de panouri prelucrarea biomasei acvatice de apă dulce sunt preocupaţi permanent de dezvoltarea
fotovoltaice de producere a energiei şi sisteme (alge) în scopul exploatării biologice şi durabilă şi de aspectele conexe ocupării
termo-hidraulice pentru apa caldă. Clienţii producerii de energie (biodiesel). grupurilor vulnerabile. Convinsă că primul
sunt persoane fizice, organizaţii publice pas al integrării sociale este asigurarea unui
şi private. Proiectul este implementat cu În 2009, cele şapte întreprinderi Arcobale- loc de muncă, Arcobaleno explorează mereu
o echipă de 25 tehnicieni, cercetători şi no însumau 308 muncitori aparţinând gru- noi nişe pentru crearea oportunităţilor de
instalatori. Sediul Dinamo este echipat cu purilor vulnerabile, dintre care 109 munci- angajare pentru grupurile vulnerabile.
cea mai mare centrală fotovoltaică din oraş: tori asociaţi. Aproximativ jumătate dintre Totodată, cooperativa a investit şi în activităţi
251kw. aceştia sunt angajaţi în Cartesio, care se sociale şi culturale. În 2010, Arcobaleno
ocupă de colectarea deşeurilor de hârtie şi a realizat un film despre propria poveste,
Întreprinderea Altri servizi furnizează mici carton. Principalul scop al cooperativei este intitulat „40%”.
servicii precum autoîndepărtarea deşeurilor angajarea persoanelor vulnerabile, lucru
de azbest sau cercetarea în energiile re- oglindit în structura şi diversitatea lucrătorilor:
generabile. Proiectul „Autoîndepărtarea 87 foşti deţinuţi, 70 persoane cu nivel scăzut
deşeurilor de azbest” permite îndepărtarea de pregătire, 59 persoane din familii aflate în
deşeurilor de azbest (maxim 40 m2) dificultate, 49 persoane aflate în tratament
pe baza unor instrucţiuni speciale şi de revenire după dependenţă de droguri, 24
folosirii unui echipament adecvat (cizme, emigranţi, patru tineri şomeri pe termen lung

17
Conform directivei 96 / 2002 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27.01.2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi decretului
legislativ italian 151 / 2005

64
Polonia: reţeaua de întreprinderi sociale Cogito
Întreprinderile sociale Hotel Cogito, Biroul sionat pe o perioadă de 40 de ani o clădire
Promotorul iniţiativei de economie de închiriere biciclete Cogito şi Laborato- istorică ce necesita urgente demersuri de
socială: Hotelul Cogito rium Cogito Sp. z o.o. desfăşoară activităţi renovare. Lucrările necesare deschiderii
Adresa: strada Michala Baluckiego, diverse - de la servicii hoteliere, la închiriere de hotelului au fost acoperite în proporţie de
numărul 6, Cracovia, Polonia, biciclete şi servicii. Numitorul lor comun este 60% prin Fondul de Stat pentru Reabilitarea
cod 30318 obiectivul social şi personalul care lucrează Persoanelor cu Dizabilităţi. Restul de 40% a
Telefon: +4801 2269 7200, în aceste întreprinderi, alcătuit predomi- fost acoperit prin diverse granturi.
fax: + 48 012 269 7202 nant din persoane cu probleme de sănătate
www.pcogito.pl mintală (în cea mai mare majoritate a cazuri- Un alt obiectiv comun al acestor compa-
Persoană de contact: lor, schizofrenie). nii este de a oferi clienţilor servicii de înaltă
Agnieszka Lewonowska-Banach calitate care să garanteze continuarea
recepcja@pcogito.pl Funcţionarea acestor întreprinderi este activităţii pe piaţă. Întreprinderile funcţionează
un răspuns adaptat dificultăţilor de inte- ca entităţi clasice de afaceri, ca actori pe
Promotorul iniţiativei de economie grare demnă pe piaţa muncii a acestei ca- o piaţă liberă concurenţială, urmărind
socială: Biroul de închiriere biciclete tegorii vulnerabile, care în Polonia numără maximizarea profitului. Profiturile obţinute
Cogito aproximativ 400.000 de persoane. sunt reinvestite în totalitate pentru reabilita-
Adresa: strada Na Błoniach, numărul 1, rea personalului: achiziţionarea medicamen-
Cracovia, Polonia, Iniţiativa de a face ceva pentru persoanele telor necesare, organizarea unor excursii de
Tel.: +48 503 47 38 37, cu probleme de sănătate mintală a prins reabilitare sau cursuri de formare.
www.rowery-cogito.pl contur la începutul anilor ’90, pe baza unor
Persoană de contact: schimburi de experienţă între Casa de Întreprinderile au fost înfiinţate cu sprijinul
rowerycogito@op.pl oaspeţi Six Mary’s Place din Edinburg şi finanţării Equal cu scopul sprijinirii creării
organizaţii poloneze active în domeniu. unor locuri de muncă pentru persoanele cu
Promotorul iniţiativei de economie Granturile de începere a activităţii au fost dizabilităţi psihice. Aceste soluţii alternative
socială: Companie de catering obţinute în 2000 - 2002 din Marea Britanie la cele din piaţa muncii reprezintă un loc de
Laboratorium Cogito Sp. z o.o. şi au acoperit costurile financiare şi 20% învăţare şi dezvolare personală şi o rampă
Adresa: strada Zielony Dol, numărul 4, din costul investiţiei. ONG-uri din Scoţia au de lansare pentru inserţia profesională.
Cracovia, Polonia, cod 30228 susţinut financiar activităţile şi au asigurat su- Întreprinderile profesionale de dezvoltare au
Tel.: +4801 2425 1102, pervizarea implementării proiectului. fost aşadar înfiinţate cu scopul de a facilita
fax: + 4801 2267 1191 angajarea persoanelor cu handicap grav.
www.catering-cogito.pl Parteneriatul public - privat a fost ex- Principalul scop al proiectelor a fost asigu-
Persoană de contact: trem de important în fazele de început. Pen- rarea pregătirii vocaţionale şi resocializarea
zamowienia@catering-cogito.pl tru deschiderea Casei de oaspeţi U Pana activă a grupurilor vulnerabile. Demersul a
teresa.misina@catering-cogito.pl Cogito, autorităţile din Cracovia au conce- urmărit să înveţe persoanele vulnerabile cum

65
să trăiască într-o comunitate şi, în măsura în suferind de schizofrenie. „De când lucrez aici acestor lucrări.
care este posibil, le-a pregătit pentru a duce am câştigat respectul celor de acasă. (...) Hotelurile Holiday Inn şi Regent din
o viaţă plină, independentă şi activă. Sunt din nou pe picioarele mele.” (angajată) Cracovia au avut de asemenea
Casa de oaspeţi U Pana Cogito a fost amabilitatea să găzduiască o parte din
înfiinţată prima. Acest lucru a fost posibil şi Casa de oaspeţi U Pana Cogito are statutul de stagiile de pregătire ale persoanelor cu
datorită subvenţiei de la Primăria Cracovia. Centru de Instruire şi Dezvoltare Profesională dizabilităţi psihice candidate a lucra în
Laboratorium Cogito Sp. z o.o.a fost înfiinţat pentru grupurile vulnerabile, ceea ce îi face întreprinderile sociale. Printre ONG-urile
pentru a lărgi sfera de activităţi de care eligibili pentru a primi subvenţii naţionale. active în domeniu care au sprijinit această
beneficiau persoanele cu dizabilităţi mintale, iniţiativă menţionăm: Fundaţia „Hamlet”,
dar şi pentru a oferi mai multe locuri de muncă Laboratorium Cogito şi-a început activitatea „Atelierele de Terapie Ocupaţională”,
faţă de cele oferie de U Pană Cogito. Cogito prin reabilitarea unui spaţiu pus la dispoziţie „Asociaţia pentru Dezvoltarea Asistenţei
Laboratorium oferă aşadar locuri de muncă de autoriotăţile publice. Asumarea riscului Comunitare pentru Afecţiuni Psihiatrice” şi
şi organizează clasele de terapie pentru de a renova spaţiul deteriorat în condiţiile „Asociaţia Familială pentru Sănătate Mintală
persoanele cu dizabilităţi mintale. acordării unei concesiuni de utilizare pe din Cracovia”.
perioadă determinată s-a dovedit a fi de
În 2003, Casa de oaspeţi U Pana Cogito bun augur, organizaţia obţinând dreptul de Sprijinul financiar a venit din partea
şi-a deschis porţile. Înainte de inaugurare au folosire în continuare a terenului. comunităţii europene prin programul Equal,
fost organizate cursuri speciale de pregătire Laboratorium Cogito oferă astăzi servicii dar şi din partea autorităţilor naţionale
pentru toate meseriile cerute într-un hoteliere de înaltă clasă şi pune la dispoziţie prin Fondul Naţional pentru Sprijinirea
hotel (ajutor la bucătărie, curăţenie, recepţie). celor interesaţi spaţii pentru organizarea Persoanelor cu Dizabilitaţi.
Un număr total de 40 de persoane care au de evenimente profesionale şi personale.
suferit de tulburări psihice în trecut au fost Sala de conferinţe găzduieşte seminarii,
pregătite şi au efectuat stagii de pregătire conferinţe şi chiar întâlniri de lucru pe tema
sub îndrumarea personalului specializat ES între actorii publici şi privaţi relevanţi din
din alte hoteluri sau cafeterii. „Au devenit regiunea Malopolska. Pitoreasca grădină
muncitori independenţi şi responsabili, care a hotelului găzduieşte adeseori nunţi.
vor fi în curând capabili să îşi găsească un Persoanelor cu dizabilităţi angajate în ho-
loc de muncă pe piaţa muncii.” (Agnieszka tel li se oferă posibilitatea de a locui în case
Lewonowska-Banach, manager) complet echipate, situate în imediata
apropiere a hotelului.
În 2005 a fost deschis al doilea corp de
clădire. Juridic, aceasta este o entitate Unul dintre principalii parteneri este
separată faţă de prima, dar activităţile şi Municipalitatea din Cracovia, care a pus la
veniturile sunt ţinute împreună. În acest dispoziţie infrastructurile care au fost refăcute
moment, în Casa de oaspeţi U Pana şi care găzduiesc astăzi întreprinderile
Cogito lucrează 21 de persoane, majoritatea sociale, dar şi subvenţii necesare desfăşurării

66
Spania: reţeaua andaluziană pentru dezvoltarea economiei sociale
centre de dezvoltare antreprenorială (Cade)
Promotorul iniţiativei de economie şi peste 1.000 de specialişti calificaţi în Organizaţiile reprezentative de susţinere
socială: Fundación Pública Andaluza crearea şi gestionarea întreprinderilor. a structurilor ES au avut un rol important,
Adresa: strada numărul , Sevilia, Reţeaua asigură furnizarea de servicii pen- în special prin înfiinţarea primului program
Spania, cod 41010 tru toate categoriile de clienţi (cetăţeni, educaţional în domeniul ES, alături de
Tel.: 955 92 98 06, fax 955 92 98 08: antreprenori sau companii) peste tot în Federaţia Andaluziană pentru Cooperativele
www.andaluciaemprende.es regiune. Muncitoreşti.
Persoană de contact:
Paula Rodríguez Modroño Printre tipurile de servicii oferite menţionăm: Unul din factorii de succes este
info@andaluciaemprende.es activităţi de informare şi instruire, consil- reprezentat de capacitatea de mobilizare a
iere tehnică, consultanţă pentru identifi- diferitelor tipuri de resurse: financiare de la
Iniţiativa propune dezvoltarea unui carea modalităţilor de finanţare şi pentru organizaţiile internaţionale, dar şi naţionale,
instrument complex de susţinere a politicii consolidarea parteneriatelor de colaborare. regionale şi locale. Întreaga structură are
publice pentru promovarea antreprenoria- Proiectele inovatoare şi generatoare de locuri o abordare de „jos în sus”, plecând de la
tului social. Misiunea principală este de a de muncă sunt susţinute în mod particular. sate. Acesta este principalul motiv pentru
contribui la consolidarea activităţii economice care actualele 200 de centre de dezvoltare
şi dezvoltarea regiunii Andaluzia, sprijinind Caracterul inovator al acestei iniţiative de antreprenorială sunt organizate începând cu
crearea şi consolidarea întreprinderilor ES constă în profilul şi modul de funcţionare satele.
sociale ca forme de ES care să promoveze a parteneriatului dintre formele de ES
ocuparea forţei de muncă. O atenţie deosebită şi reprezentanţi ai administraţiei publice Partenerii acestui demers sunt: Fundaţia
se acordă grupurilor vulnerabile (femei, tineri centrale şi locale. Întreprinderile sociale, în Publică din Andaluzia, întreprinderi
în dificultate, precum cei care abandonează calitate de forme specifice de organizare sociale şi organizaţii reprezentative pentru
şcoala, tineri absolvenţi cu studii a ES, asigură implementarea activităţilor ES, Ministerul Muncii şi autorităţile din Re-
superioare) şi sectoarelor emergente (în- solicitate de piaţă. Autorităţile regionale giunea Andaluzia.
treprinderi tehnologice, industria cultural- (ministerele) sprijină iniţiativele prin di-
creativă, aeronautica, iniţiativele “verzi” de verse resurse precum atragerea fondurilor
protecţie a mediului înconjurător, proiecţie europene, diverse investiţii, acordarea
socială). Demarată în 1999, iniţiativa de de burse pentru programe educaţionale
ES este organizată ca o instituţie publică, destinate antreprenorilor şi managerilor de
reglementată sub incidenţa legislaţiei ES. Autorităţile locale sprijină iniţiativele
fundaţiilor. în special prin acordarea unor condiţii
favorabile de utilizare a spaţiilor necesare
Reţeaua teritorială „Sprijin pentru pentru desfăşurarea activităţilor de ES.
întreprinzători” cuprinde peste 200 de

67
Ungaria: Hotel Panda
Principalul obiectiv ale deschiderii calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, a-
Promotorul iniţiativei de economie hotelului Panda a fost demonstrarea faptului meliorându-le motivaţia şi stima de sine. S-a
socială: Hotel Panda că prin implicarea persoanelor cu dizabilităţi constatat că după două luni de muncă,
Forma juridică de organizare: ca resursă de forţă de muncă se poate angajaţii care sufereau de afecţiuni psihice
organizaţie neguvernamentală pune pe picioare o afacere profitabilă. Pro- severe au înregistrat o îmbunătăţire a stării
Adresa: strada Pasareti numărul 133, iectul şi-a propus să schimbe mentalitatea de sănătate cu 20%.
Budapesta, Ungaria conform căreia grupurile vulnerabile trebuie să
Tel.: +36 1 394 19 35, execute doar munci ocazionale, prost Hotelul oferă pachete turistice pen-
fax: +36 1 394 10 02 plătite şi nemotivante. Activitatea Hotelului tru persoanele cu dizabilităţi: servicii de
www.hotelpanda.hu Panda este favorizată de reglementările în călărie pentru cei ce suferă de afecţiuni
Persoană de contact: Béla Kocsy vigoare: statul subvenţionează 70% din locomotorii, căi de acces pentru drumeţii
manager@hotelpanda.hu salariile a maximum 20 de angajaţi persoane în aer liber adaptate nevoilor specifice sau
sales@hotelpanda.hu cu dizabilităţi. sistem de vizitare ghidată a peşterilor din zonă
pentru persoanele cu deficienţe de auz.
Distins cu premiul European Entreprise Award Funcţionarea cu succes a hotelului este Majoritatea clienţiilor revin cu încredere, fiind
201118, Hotelul Panda reprezintă o iniţiativă dovada că persoanele cu dizabilităţi pot plăcut surprinşi de atmosfera primitoare. Un
unică în lume datorită faptului că 95% dintre fi la fel de productive şi pot avea aceeaşi profit mai mare înseamnă mai multe locuri
angajaţi sunt persoane cu dizabilităţi sau, rentabilitate a muncii ca orice altă persoană. de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi şi
aşa cum preferă să fie prezentaţi, „persoane Există recepţionişti cu deficienţe de vedere salarii mai mari pentru cei angajaţi.
ce necesită condiţii de muncă adaptate”. foarte apreciaţi de către clienţi. Programa
Hotelul de patru stele este situat într-o zonă de pregătire profesională a fost adaptată Hotelul este şi un model de inovaţie
pitorească centrală din Budapesta. la deficienţele de învăţare. Personalul este pentru industria turistică, reuşind să rezolve
Motivaţia deschiderii hotelului o reprezintă calificat şi pregătit pentru absolut toate o problemă frecventă în branşă: impac-
oferirea unor şanse profesionale pentru tipurile de activităţi dintr-un hotel. Toţi tul fluctuaţiei de personal asupra calităţii
persoanele cu dizabilităţi, confruntate angajaţii vorbesc engleza şi o mare parte serviciilor oferite şi veniturilor obţinute. Hotelul
frecvent cu discriminarea în căutarea unui loc două, trei limbi străine. Un rol important în Panda are o fluctuaţie de personal foarte
de muncă şi la locul de muncă. Pe durata unui motivaţia de a munci îl joacă un program redusă datorită motivaţiei angajaţilor.
an de pregătire şi cu sprijinul organizaţiilor special de instruire şi perfecţionare care le
active în domeniu, au fost identificaţi şi permite trecerea de la o activitate la alta, în Puternicul impact economic şi social
instruiţi actualii angajaţi, iar hotelul a fost măsura în care îşi doresc acest lucru. An- al iniţiativei este dat de reuşita inserţiei
transformat într-un loc de muncă adaptat. gajarea are impact pozitiv asupra creşterii profesionale a grupurilor vulnerabile.

18
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/637&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

68
De asemenea, hotelul oferă programe de in-
struire pentru tineri cu dizabilităţi, care astfel
vor avea şanse mult mai mari să îşi găsească
un serviciu în cadrul unui hotel sau în cadrul
altei activităţi, corespunzător pregătirii
dobândite. Este o afacere viabilă, cu un
impact etic şi moral.

Semnalăm prezenţa la evenimentele hotelu-


lui a unor înalţi reprezentanţi ai administraţiei
publice. Primarul oraşului Budapesta a
participat la inaugurarea hotelului.
Hotelul a găzduit o conferinţă pe tema
copiilor cu dificultăţi de învăţare la care au
participat prima doamnă a ţării şi soţiile a doi
foşti preşedinţi ai Republicii Ungare.

Printre partenerii care sprijină hotelul


menţionăm: Asociaţia Persoanelor Surde
sau cu Dificultăţi de Aud (SINOSZ), Fundaţia
Motivation şi Federaţia Naţională a
Asociaţiilor Persoanelor cu Dizabilităţi. Ei au
sprijinit realizarea a trei camere speciale şi a
unui SPA adaptat.

69
71
Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI


ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Titlul programului: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial


Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Titlul proiectului: „Economia socială – model inovator pentru promovarea incluziunii
active a persoanelor defavorizate”
Editorul materialului: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Data publicării: 2011
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene şi a Guvernului României.

www.economiesociala.info