Sunteți pe pagina 1din 4
ROMANIA NECLASIFICAT MINISTERUL APARARII NATIONALE Exemplarul ar. Nr. din ORDIN PENTRU MODIFICAREA $I COMPLETAREA ORDINULUI MINISTRULUI APARARIL NATIONALE NR. M. 5/2015 PRIVIND ORGANIZAREA $I FUNCTIONAREA SISTEMULUI DE SPRIJIN AL FAMILIILOR PERSONALULUI DIN MINISTERUL APARARII NATIONALE CARE PARTICIPA LA ACTIUNI MILITARE Pentru aplicarea dispozitiilor art. 10 alin. (3) din Ordonanja de urgenfi a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant 1a actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, republicata, cu modificarile ulterioare, ministrul apararii nationale emite prezentul ordin, Art, I. — Ordinul ministrului apararii nationale nr. M. 5/2015 privind organizarea si functionarea sistemului de sprijin al familiilor personalului din Ministerul Apararii Nationale care participa la actiuni militare, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea 1, nr. 85 din 2 februarie 2015, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1, Articolul 3 se modificd si va avea urmitorul cuprins: »Art. 3. — In sensul prezentului ordin, termenul «structura participanta» semnificd detasamentul/formatiunea/subunitatea independenta/unitatea/structura constituiti temporar care participa la acfiuni militare.” 2, Titlul eapitol II se modifica si va avea urmitorul cuprins: »CAPITOLUL II Organizarea $i functionarea sistemului de sprijin familial” 3. Articolul 4 se modifica si va avea urmitorul cuprins: Art. 4, — Organizarea si funcfionarea sistemului de sprijin familial se realizeazi pentru depasirea unor situatii deosebite, vizéndu-se adaptarea la schimbarile si solicitarile provocate de pregitirea misiunii, executarea acesteia si reintegrarea in familie/comunitate dupa intoarcerea din misiune a personalului armatei.”” 4, La articolul 5, alineatul (1) se modifi siva avea urmatorul cuprins: ding Imprimare: 26.02.2020 14:07:12 NECLASIFICAT Art. 5. — (1) Sprijinul familial funcfioneaza in perioada de pregatire, pe timpul executarii misiunii si dupa incetarea misiunii, astfel: a) pe o durati de 3 luni, pentru actiunile militare cu durata de minimum 6 luni; b) pe o durata de 1 séptimana, pentru actiuile militare cu durata de pana la 6 luni. 5. La articolul 9, litera d) se mo ied si va avea urmitorul cuprins: ud) la nivelul brigazilor/similare, batalioanelor si altor structuri militare care asigura incadrarea cu personal a unor funcfii din statul structurii participante — un responsabil pe linia sprijinului familial, care este loctiitorul comandantului;” 6. La articolul 10 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ..d) participa, prin reprezentantii sai desemnati, 1a activitijile de informare si educare instituyionala organizate in jar’, precum si la diverse intalniri organizate cu personalul participant, pe timpul desfiigurdrii acfiunii militare.” 7. La articolul 11, alineatul (2) se modified si va avea urmatorul cupri 2) Planul prevazut la alin. (1) se elaboreaz& pentru structurile participante 1a acfiuni militare in afara teritoriului statului roman in luna decembrie, pentru anul urmator, de catre secretariatul Comisiei, sub coordonarea vicepresedintelui, si dupa aprobarea sa de caitre Comisie se trimite, prin grija secretariatului acesteia, categoriilor de forje ale armatei/similare si comandamentelor, care il distribuie, in parjile ce le privesc, structurilor care participa cu personal la actiuni militare.” 8. La articolul 12 alineatul (2), litera f) se modificd si va avea urmatorul cuprins: af) participa, prin reprezentanjii sai desemnafi, la activititile de informare si educare institufionala organizate in fara, precum si la diverse intalniti organizate cu personalul participant pe timpul desfasurarii actiunii militare. 9, La articolul 13, partea introductiva se modified si va avea urmatorul cuprins Art, 13. — Responsabilul pe linia sprijinului familial prevazut la art. 9 lit. c) si d) are urmatoarele atributii” 10, Articolul 14 se modified si va avea urmatorul cuprins: Art. 14. — Responsabilul pe linia sprijinului familial prevazut la art. 9 lit. c) si d) asigurd, cnd este cazul, legatura dintre familia personalului participant la actiuni militare al structurii din care face parte, Comitetul de sprijin familial si Grupul voluntar de sprijin familial.” 11, La articolul 15 alineatul (1), partea introducti litera b) se modifica si vor avea urmitorul cuprins: Art, 15. — (1) Comitetul de sprijin familial se infiinjeaz4 prin ordin de zi pe unitate si se ‘compune din personalul care raméne in unitate, astfel: NECLASIFICAT 2ding Imprimare: 26.02.2020 14:07:12 NECLASIFICAT b) membri: reprezentanti ai microstructurilor de personal, logistic’, operatii, comunicafii si informatica, asistenfa medicala, asistenta psihologica, asistenta religioasa si relatii publice, precum si responsabilii pe linia sprijinului familial prevazuti la art. 9 lit. d);" 12, La articolul 15 alineatul (3), litera a) se modified si va avea urmatorul cuprins: a) elaboreaza si supune aprobarii comandantului structurii participante propunerile care se trimit esalonului superior pentru elaborarea Planului cu activitayile de informare si educare institufionala organizate pe linia sprijinului familial in Ministerul Apararii Nationale, pentru acfiunile militare desfaigurate in afara teritoriului statului roman; ” 13. La articolul 15 alineatul (3), dupa litera a) se introduce 0 noui liter’, litera a!) cu urmatoral cuprins: a') elaboreazA o anexa la documentele de organizare si desfasurare a actiunilor militare pe teritoriul statului roman, cuprinziind activitijile de informare si educare institufionala organizate pe linia sprijinului familial; ” 14, La articolul 15 alineatul (3), litera b) se modified si va avea urmitorul cuprins: .b) elaboreaz’, supune aprobirii comandantului si pune in aplicare Planul de sprijin al familiilor militarilor participanfi la actiuni militare, in conformitate cu obiectivele sistemului de sprijin famili 15. La articolul 16, litera c) se modifica si va avea urmitorul cupri 46) aproba Planul de sprijin al familiilor militarilor participangi la actiuni militare si coordoneazii indeplinirea acestuia;” 16, La articolul 22, partea introductivai se modified si va avea urmatorul cuprins: wArt, 22. — Pentru fiecare structuré participant, in perioada de pregitire a misiunii, pe timpul desfésurarii acesteia si dupa incetarea misiunii, se organizeazi urmatoarele tipuri de activitai:” 17. La articolul 23, partea introductiva si litera b) se modified si vor avea urmatorul cuprins: Art. 23. = (1) Pentru actiunile militare cu durata de minimum 6 luni, activitijile de informare si educare institutionala se desfasoara astfel: b) pe timpul misiunii, la jumatatea perioadei de dislocare, pe parcursul unei zile, numai cu familiile personalului participant, concentrat pe furnizarea de informatii despre desfisurarea misiunii, pe gestionarea problemelor familiale si modalitatile de atenuare a stresului generat de aceasta si pe probleme de pregitire a familiei in vederea intoarcerii celui plecat in misiune;” 18. La articolul 23 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmitorul cuprins: NECLASIFICAT Imprimare: 26.02.2020 14:07:12 3 din 4 NECLASIFICAT (2) Pentru actiunile militare cu durata de pand la 6 luni, a tatile prevazute la alin. (1) se execut conform specificului misiunii, dupa caz, fard luarea in considerare a termenelor prevaizute Ja art. 23 alin. (1).” 19, Articolul 29 se abrogi. 20, Articolul 31 se mo ic si va avea urmatorul cuprins: Art, 31. — Pentru misiunile/activititile ordonate prevazute la art, 2 alin. (1) lit. e) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M 88/2016, cu modifiearile si completarile ulterioare, activitatile de sprijin familial se desfagoara post-factum.” 21. Articolele 32 si 33 se abrogi. 22, Articolul 34 se modified si va avea urmitorul cuprins: Art, 34. — Departamentul pentru relajia cu Parlamentul gi calitatea vietii personalului este structura de specialitate a Ministerului Apararii Nationale abilitatd si asigure cadrul metodologic si coordonarea unitara a sistemului de sprijin familial al personalului armatei care participa la actiuni militare.” 23. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art, 35. = (1) Activititile de instruire a personalului cu responsabilitati pe linia sprijinului familial acordat personalului armatei participant la actiuni militare se realizeaza pe baza Manualului 24. Articolul 37 se modified si va avea urmatorul cuprins: Art, 37. — Directia general’ de informafii a apararii si Comandamentul Forfelor pentru Operatii Speciale isi organizeaza propriul sistem de sprijin familial.” Art. I. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1 Ministrul apart nationale, Nicolae-Tonel Ciuca Contrasemneazi: NECLASIFICAT 4din4