Sunteți pe pagina 1din 19

PLAN DE MĂSURI

pentru eficientizarea activităţii Comisiei pentru


cetăţenie şi a Direcţiei Cetăţenie
CUPRINS
INTRODUCERE………………………………………………………………..........3
CAPITOLUL I
DIAGNOSTICUL STRUCTURII ANALIZATE...……………………………...…..5
Obiectivul structurii analizate………………………………...……….….5
Cadrul normativ……………………………………………………..5
Situaţia actuală………………………………………………………8
Problema majoră a fi soluţionată……………………………….11
CAPITOLUL II
PLANUL DE MĂSURI……………………………………………………………..12
Descrierea obiectivelor, soluţiilor, avantajelor/dezavantajelor,
riscurilor şi resurselor implicate………………………….……………12
Planificarea activităţilor…………………………….……………………15
CAPITOLUL III
PLANUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE……………………………...…17

Anexa nr. 1
Fluxul procesual al acordării/renunţării/redobândirii
cetăţeniei române…………………………………………………………………19

LISTĂ CU TABELE
Tabelul nr. 1
Situaţia comparativă a cererilor soluţionate potrivit celor două cadre
legale de funcţionare a Comisiei pentru cetăţenie…………………………...8
Tabelul nr. 2
Structura de personal, pe categorii, a Direcţiei Cetăţenie …………….….10
Tabelul nr. 3
Planificarea activităţilor………………………………………………………….15
Tabelul nr. 4
Indicatori de rezultate şi indicatori de impact……………………………….17
Tabelul nr. 5
Calendar evaluare intermediară şi finală……………………………………..18

2
INTRODUCERE

Prezentul plan de măsuri este rezultatul analizei problemelor relaţionate cu


Direcţia Cetăţenie. Documentul a fost motivat de existenţa unui număr mare de
dosare nesoluţionate privind redobândirea/acordarea cetăţeniei române.
Obiectivul prezentului raport este de a propune o serie de măsuri care să
conducă la eficientizarea activităţii curente a Comisiei pentru cetăţenie din cadrul
Ministerului Justiţiei.
Metodologia de elaborare a prezentului document se bazează atât pe studiul
documentelor interne, cât şi pe consultarea managementului Direcţiei pentru
cetăţenie, elemente esenţiale în cunoaşterea modului de funcţionare a structurii şi
definirea corectă a problemelor.
Astfel, pentru elaborarea planului s-a procedat la studiul Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Ministerului Justiţiei în vederea înţelegerii rolului şi
atribuţiilor Direcţiei Cetăţenie, a Ordonanţei de Urgenţă nr. 87/2007 pentru
modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 şi aprobată prin Legea nr. 70/2008
în vederea analizării atribuţiilor Comisiei pentru cetăţenie, precum şi a documentelor
interne prezentate de conducerea Direcţiei Cetăţenie. De asemenea, urmare a
consultării directe a Directorului şi Directorului Adjunct din Direcţia Cetăţenie, membri
ai Comisiei pentru cetăţenie, am beneficiat de o prezentare integrată a procesului de
verificare şi avizare a dosarelor de acordare/renunţare/redobândire a cetăţeniei
române.
Potrivit HG nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului justiţiei,
cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Cetăţenie este parte a aparatului
central al Ministerului de Justiţie, în componenţa sa intrând 23 de angajaţi. Principala
misiune a Direcţie constă în asigurarea funcţiei de secretariat tehnic pentru
Comisia pentru cetăţenie, al cărei rol este acela de a verifica şi aviza dosarele de
acordare/renunţare/redobândire a cetăţeniei române. În prezent există un număr de
aproximativ 38000 de cereri de redobândire/acordare a cetăţeniei române
înregistrate în perioada 2002 - septembrie 2007, iar potrivit estimărilor pe baza
înregistrărilor cererilor de programare pentru depunerea de cereri, în următorii ani vor
solicita cererea de redobândire/acordare a cetăţeniei române peste 650 000 de

3
cetăţeni, majoritatea din teritoriile Basarabiei şi Bucovinei de Nord. Numărul mare de
dosare nesoluţionate se datorează, în principal următoarelor cauze:
- caracterul nepermanent al activităţii Comisiei pentru cetăţenie până în
anul 2007 când, prin modificarea legislaţiei s-a instituit un caracter
permanent de activitate;
- instabilitatea Comisiei pentru cetăţenie motivată de schimbare frecventă a
componenţei Comisiei;
- dificultatea respectării caracterului permanent de activitate de către
unii membri ai Comisiei pentru cetăţenie, aceştia derulând în prezent şi
activităţi proprii direcţiei din care fac parte.
În condiţiile respectării caracterului permanent al activităţii, membrii Comisiei
pot soluţiona un număr de 200 de dosare pe zi, respectiv 4000 de dosare pe lună.
Pornind de la această restricţie au fost identificate următoarele posibile soluţii:
- asigurarea caracterului permanent al activităţii Comisiei pentru cetăţenie
prin numirea unor membri cu experienţă şi care să se ocupe exclusiv de
activitatea Comisiei;
- consolidarea echipei Direcţiei Cetăţenie prin delegarea imediată a unui
număr de 5 consilieri juridici care să sprijine activitatea Direcţiei, urmată de
suplimentarea cu noi posturi a actualei organigrame a Direcţiei.
Resursele necesare includ resurse de tip material, financiar şi uman. Astfel,
implementarea planului de măsuri presupune angajarea a 14 salariaţi,
achiziţionarea de bunuri necesare bunei desfăşurări a activităţii noilor veniţi (birouri şi
furnituri de birou, echipament IT, software gestionare dosare cetăţenie), resurse
financiare în cuantum de 75.000 RON, precum şi suplimentarea cheltuielilor cu
salariile ale Direcţiei Cetăţenie pentru noii veniţi de până la 45.000 RON/lună.
Evaluarea impactului implementării planului de măsuri se va face periodic,
cu urmărirea atingerii standardelor de referinţă. Documentul cuprinde atât calendarul
evaluării, cât şi standardele de referinţă necesare evaluării impactului. Astfel, se
aşteaptă ca rapoartele de evaluare să fi prezentate la următoarele date:
Evaluare intermediară Evaluare finală
15.01.2009 15.04.2010
15.04.2009
15.10.2009

4
CAPITOLUL I
DIAGNOSTICUL STRUCTURII ANALIZATE

Obiectivul structurii analizate


Cadrul normativ
Direcţia Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei este structura organizatorico-
funcţională prin care se asigură secretariatul Comisiei pentru cetăţenie, precum şi
cadrul instituţional şi tehnic în vederea aplicării prevederilor legale în materie de
cetăţenie1.
Pentru îndeplinirea competenţelor care îi revin, Direcţia Cetăţenie exercită
următoarele atribuţii:
a) primeşte, în mod direct sau, unde este cazul, prin intermediul misiunilor
diplomatice sau oficiilor consulare ale României şi înregistrează cererile de acordare,
redobândire şi renunţare la cetăţenia română precum şi sesizările de retragere a
cetăţeniei române, împreună cu actele necesare îndeplinirii condiţiilor prevăzute de
lege;
b) realizează o evidenţă a acestor cereri şi sesizări, alcătuind dosare pentru
fiecare caz în parte, şi asigură publicitatea cererilor în Monitorul Oficial partea a III-a;
c) aplică dispoziţiile Comisiei pentru cetăţenie referitoare la solicitarea de acte
sau relaţii de la persoane fizice sau de la autorităţile publice, necesare soluţionării
cererilor de acordare, redobândire şi renunţare la cetăţenia română;
d) înaintează Comisiei pentru cetăţenie, la termenele stabilite, spre
examinare, dosarele de acordare, redobândire, retragere a cetăţeniei române şi
respectiv renunţare la cetăţenia română şi consemnează dezbaterile şedinţelor;
e) redactează procesele-verbale şi rapoartele Comisiei;
f) elaborează proiecte de acte normative si asigura consilierea cetăţenilor în
materie de cetăţenie;
g) comunică persoanelor şi instituţiilor publice interesate date şi relaţii privind
stadiul cererilor înregistrate şi asigură corespondenţa referitor la orice alte probleme
privind materia cetăţeniei;

1
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ministerului Justiţiei, art. 149, pag, 76

5
h) redactează certificatele de cetăţenie şi îndeplineşte procedura de rectificare
a acestora;
i) asigură solemnitatea depunerii jurământului de credinţă faţă de România şi
păstrează evidenţa persoanelor care au depus jurământul de credinţă;
j) păstrează şi organizează arhiva comisiei;
k) asigură participarea funcţionarilor din cadrul direcţiei la programe de
formare şi perfecţionare in domeniul administraţiei publice. 2
În cadrul Direcţiei Cetăţenie funcţionează Biroul Documentare şi Consiliere pe
probleme de cetăţenie. Biroul Cetăţenie exercită următoarele atribuţii:
a) întocmeşte proiectele de ordine al ministrului justiţiei privind aprobarea
acordării, redobândirii, retragerii şi renunţării la cetăţenia română. De asemenea,
întocmeşte şi proiectele de ordine ale ministrului justiţiei privind respingerea cererilor
de acordare, redobândire, retragere şi renunţare la cetăţenia română;
b) întocmeşte proiectele de modificare sau completare a ordinelor al
ministrului justiţiei privind aprobarea sau respingerea acordării, redobândirii şi
renunţării la cetăţenia română, când aceasta se impune;
c) întocmeşte note de rectificare a unor ordine ale ministrului justiţiei privind
aprobarea acordării, redobândirii şi renunţării la cetăţenia română, la cererea
petenţilor sau a misiunilor diplomatice ale României din ţara în care petentul îşi are
domiciliul sau reşedinţa;
d) soluţionează cererile privind sistarea procedurii pentru dosarele avizate
pozitiv de către Comisie;
e) întocmeşte referate privind oportunitatea admiterii unor cererii de
acordare/redobândire/renunţare la cetăţenia română, în temeiul Ordinului Ministrului
Justiţiei nr. 393/C/2006;
f) întocmeşte propuneri de răspuns la interpelările adresate ministrului justiţiei
de către deputaţi sau senatori in materie de cetăţenie;
g) soluţionează petiţiile adresate Direcţiei Cetăţenie, în scris sau prin poşta
electronică în materie de cetăţenie, în termenele şi condiţiile stabilite prin O.G. nr.
27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
h) iniţiază proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;
i) întocmeşte anual sau ori de cate ori se cer rapoarte de activitate;

2
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ministerului Justiţiei, art. 150, pag, 76

6
j) asigură implementarea si monitorizarea sistemului de management al
calităţii la nivelul direcţiei;
k) realizează consilierea cetăţenilor români şi străini în domeniul cetăţeniei;
l) colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi cu instituţii
internaţionale cu atribuţii in domeniul cetăţeniei. 3
Aşa cum rezultă din prezentarea atribuţiilor Direcţiei Cetăţenie, principalul
obiectiv al acesteia este asigurarea secretariatului Comisiei pentru cetăţenie.
Funcţionarea eficientă şi eficace a Comisiei depinde, aşadar, de buna funcţionare a
Direcţiei Cetăţenie, relaţia de performanţă fiind valabilă în dublu sens.
Rolul, componenţa, atribuţiile şi modul de funcţionare a Comisiei pentru
cetăţenie sunt reglementate de OUG nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei
române nr. 21/1991 (aprobata prin Legea nr. 70|2008). Astfel, Comisia pentru
cetăţenie este o entitate fără personalitate juridică din cadrul Ministerului Justiţiei, iar
rolul acestei structuri constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege
pentru acordarea sau redobândirea cetăţeniei. Ca şi componenţă, Comisia este
formată din şase membri şi un preşedinte. Preşedintele Comisiei este Directorul
Direcţiei Cetăţenie iar cei şase membri fac parte din categoria personalului de
specialitate juridică asimilat magistraţilor din cadrul Ministerului Justiţiei, numiţi prin
ordin al ministrului justiţiei. În ceea ce priveşte funcţionarea Comisiei, aceasta îşi
desfăşoară activitatea în mod permanent, cel puţin în prezenţa a trei membri şi este
prezidată de preşedinte. În absenţa acestuia, lucrările Comisiei sunt prezidate de
4
către un membru desemnat de preşedinte.
Situaţia actuală
Comisia pentru Cetăţenie
Activitatea Comisiei actuale se desfăşoară în baza cadrului legal creat de
OUG nr. 87/2008 şi presupune, spre deosebire de cadrul legal ce reglementa
activitatea Comisiei precedente, permanenţa activităţii acesteia. Tabelul nr. 2
prezintă situaţia comparativă a cererilor soluţionate de cele două Comisii, respectiv
înainte de modificarea legislaţiei (până în septembrie 2007) şi după modificarea
legislaţiei (cadrul legislativ actual).

3
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ministerului Justiţiei, art. 152, pag. 76
4
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ministerului Justiţiei, art. 35, pag. 11

7
Situaţia comparativă a cererilor soluţionate potrivit celor două cadre
legale de funcţionare a Comisiei pentru cetăţenie
Tabelul nr. 1
Înainte de 15 După 15 septembrie 2007
septembrie
2007
Septembrie 2007 – După 3 octombrie 2008
3 octombrie 2008
1
Art. 10 (R.Moldova) 3666 4298 51
Art.10, alin.1 (redobândire) 1477 1282
Art. 8 (acordare) 1647 847 42
Art. 26 (renunţare)
TOTAL 6790 6427 93

Din tabelul de mai sus rezultă o îmbunătăţire a soluţionării cererilor de


acordare/redobândire/renunţare la cetăţenia română în perioada de după septembrie
2007, respectiv după modificarea legislaţiei, iar în cadrul acestei perioade, membrii
Comisiei care a funcţionat până în 03.10.2008 au înregistrat o performanţă
superioară celor care compun Comisia ce funcţionează în prezent, respectiv 536 de
cereri soluţionate lunar faţă de numai 93 de cereri ale Comisiei ce funcţionează
după 3 octombrie 2008.
Cauzele care au stat la baza acestei situaţii sunt de natură funcţională,
respectiv frecvenţa reunirii Comisiei. Până la modificare cadrului legislativ (2007)
Comisia avea în componenţă cinci magistraţi de la Tribunalul Bucureşti numiţi pe o
perioadă de 4 ani şi avea un caracter nepermanent. În ceea ce priveşte actuala
Comisie, performanţa mai slabă se datorează nerespectării caracterului
permanent al acesteia, membrii Comisiei desfăşurând în acelaşi timp şi activităţi
proprii Direcţiei din care fac parte. Un factor de performanţă îl reprezintă, de
asemenea, şi experienţa membrilor Comisiei. Cu cât membrii Comisiei sunt mai
familiarizaţi cu procesul şi procedurile de avizare şi verificare, cu atât timpul de
soluţionare a dosarelor se reduce, iar numărul dosarelor soluţionate creşte. Astfel,
performanţa superioară a primei Comisii de după 2007 în comparaţie cu cea
actuală se explică printr-un grad ridicat de stabilitate şi experienţă, membrii
Comisiei fiind, în acelaşi timp, membrii Direcţiei Cetăţenie. Un element de

8
performanţă care poate fi luat în considerare în adoptarea măsurilor de eficientizare
a activităţii Comisiei pentru cetăţenie îl reprezintă şi stimulare materială a membrilor
Comisiei, practicată, de altfel, din septembrie 2007 şi până în martie 2008. Acest
factor ar spori gradul de responsabilitate şi implicare a membrilor Comisiei pentru
cetăţenie dacă ar fi relaţionat cu performanţele lunare ale acesteia.
De asemenea, din tabelul nr. 1 rezultă că cel mai mare număr de dosare spre
soluţionare provine din rândul cererilor cetăţenilor din Republica Moldova. Acest
număr coroborat cu cel de 650 000 de cereri5 de programare pentru depunerea
cererilor de acordare/redobândire a cetăţeniei române, justifică o reorganizare a
Direcţiei Cetăţenie.
Direcţia Cetăţenie
Din punct de vedere organizatoric, Direcţia Cetăţenie este condusă de un
Director. În cadrul Direcţiei există un singur birou, Biroul Documentare şi consiliere
pentru cetăţeni, restul activităţilor care cuprind sarcini cu caracter omogen sau
înrudite, nefiind grupate în compartimente care să delimiteze procesele
desfăşurate.
Din punct de vedere funcţional, personalul Direcţiei desfăşoară două tipuri de
activităţi:
- Principale; În această categorie intră, pe de-o parte, activităţile de
înregistrare, procesare, avizare cereri de acordare, redobândire sau
renunţare cetăţenie (nu avizare, acesta este atributul comisiei), precum şi
cele de finalizare a actului de acordare, redobândire sau renunţare la
cetăţenie, iar pe de altă parte, activităţile de consiliere a cetăţenilor, de
întocmire a documentaţiei specifice procesului de avizare şi verificare,
precum şi de asigurare a calităţii serviciilor;
- Auxiliare; În această categorie intră activităţi de registratură,
corespondenţă şi expediţie, arhivare.
Din punct de vedere al resurselor umane, în tabelul nr. 2 este prezentată
structura de personal a Direcţiei Cetăţenie în funcţie de categoriile de personal
existente în cadrul acesteia.

Structura de personal, pe categorii, a Direcţiei Cetăţenie


Tabelul nr.2
5
Număr înregistrat la Consulatul României la Chişinău

9
Consilieri juridici asimilaţi magistraţilor 14 60,9%
Funcţionari publici cu statut special 4 17,4%
Funcţionari publici 4 17,4%
Personal contractual 1 4,3%
TOTAL 23 100%
Sursa:Prelucrare după OMJ nr. 516/C/2008

Din totalul de 23 de posturi un post de personal asimilat magistraţilor şi un


post de personal contractual sunt posturi vacante. Din Direcţia Cetăţenie mai fac
parte 2 persoane delegate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi o
persoană detaşată de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
De asemenea, se observă un procent ridicat al consilierilor juridici asimilaţi
magistraţilor, fapt ce reprezintă un aspect pozitiv dacă este privit prin prisma
specificului activităţii Direcţiei.
Din punct de vedere procesual, în cadrul Direcţiei se desfăşoară două fluxuri
majore:
1. fluxul „cetăţenie”, în cadrul căruia se primesc, procesează şi încheie ciclul
de acordare/redobândire/renunţare la cetăţenie.
În prezent există 35 000 de dosare de redobândire/acordare (întemeiate pe
art. 101) a cetăţeniei nesoluţionate fără, însă, să existe o normare a activităţii
Comisiei în funcţie de timpul alocat pentru soluţionarea unui dosar/persoană şi
numărul de persoane, Comisia fiind cea care impune ritmul de lucru în lanţul
procesual. În anexa nr. 1 prezentăm schema fluxului procesual.
2. fluxul „petiţii”, în cadrul căruia se asigură relaţia cu cetăţenii şi instituţiile
publice în materie de cetăţenie.
În prezent, numărul petiţiilor adresate de către cetăţeni sau instituţii publice se
ridică la peste 19000, lunar înregistrându-se aproximativ 2000 de petiţii. Această
situaţie, coroborată cu obligativitatea legală de a răspunde petiţiilor în termen de 30
de zile, impune o normare riguroasă a întregului flux în vederea bunei dimensionări a
personalului necesar.
Nu există o delimitare clară a atribuţiilor personalului Direcţiei în funcţie de
lanţul procesual al activităţilor, membrii acesteia fiind implicaţi în asigurarea ambelor
fluxuri. Această situaţie poate genera confuzie în cazul în care personalul nu
cunoaşte procedurile specifice Direcţiei.

1
Din punct de vedere procedural, există proceduri scrise la nivel de Direcţie,
fapt ce facilitează o bună cunoaştere a proceselor şi scade durata de integrare a
noilor veniţi aceştia devenind pe deplin operaţionali într-un termen relativ redus
(aproximativ 2 luni). Este necesară, însă, o actualizare a procedurilor existente prin
normarea riguroasă a activităţilor Comisiei şi Direcţiei în funcţie de programul de
lucru, personalul implicat şi timpul efectiv alocat fiecărei activităţi.
Din punct de vedere al resurselor materiale, Direcţia îşi desfăşoară activitatea
într-un imobil proprietatea RAAPPS. Spaţiul destinat birourilor de lucru ocupă o
suprafaţă de 170,55 mp fiind insuficient pentru asigurarea unor condiţii de muncă
conform standardelor în vigoare. Spaţiul destinat arhivării ocupă o suprafaţă de 27,50
mp neacoperind necesarul pentru arhivarea a peste 40.000 de dosare. Dotarea cu
echipament IT constă în 22 calculatoare, 9 imprimante şi 2 aparate multifuncţionale.
În condiţiile creşterii volumului de activitate a Direcţiei, este necesară suplimentarea
dotării acesteia cu echipamentele IT corespunzătoare bunei desfăşurări a activităţii.
Problema majoră a fi soluţionată
Din prezentarea situaţiei actuale se pot decela o serie de aspecte negative
care au stat la baza acumulării celor 38 000 de dosare nesoluţionate privind
acordarea/redobândirea/renunţarea la cetăţenia română.
Astfel, la nivelul Comisiei pentru cetăţenie, se pot identifica următoarele
disfuncţionalităţi majore:
- instabilitatea componenţei Comisiei; acest fapt generează încetinirea
ritmului de soluţionare a dosarelor şi este cauzat de reluarea, de fiecare
dată ce se numeşte o nouă Comisie, a integrării şi familiarizării noilor
membrii cu procedurile specifice activităţii ce urmează să o desfăşoare;
- nerespectarea caracterului permanent al activităţii Comisiei, aspect
care generează timpi neproductivi şi deci, creşterea numărului de dosare
nesoluţionate.
La nivelul Direcţiei Cetăţenie au fost identificate următoarele deficienţe şi
disfuncţionalităţi:
- inexistenţa unui software specific activităţii de gestionare a dosarelor de
cetăţenie;
- supraaglomerarea activităţilor personalului cu atribuţii care nu sunt
prevăzute în fişa postului;

1
- personal insuficient pentru atingerea nivelului optim de procesare şi
soluţionare dosare şi, respectiv, procesare şi soluţionare petiţii;
- lipsă spaţiu arhivare şi birouri personal;
- lipsa unui spaţiu dedicat exclusiv relaţiei cu publicul.

CAPITOLUL II
PANUL DE MĂSURI

Soluţionarea celor 35000 de cereri de acordare/redobândire a cetăţenie


române înregistrate în perioada 2002 - septembrie 2007, precum şi a dosarelor de
acordare/redobândire/renunţare înregistrate începând din septembrie 2007
presupune, pe de-o parte, adoptarea unor acţiuni imediate, prin care să se asigure
caracterul permanent de lucru al Comisiei pentru cetăţenie şi stabilitate acesteia, iar
pe de altă parte, iniţierea unor acţiuni pe termen scurt (1 an) care să conducă la
eficientizarea activităţilor Direcţiei Cetăţenie şi, implicit, ale Comisiei.

Descrierea obiectivelor, soluţiilor, avantajelor/dezavantajelor, riscurilor


şi resurselor implicate

Obiectiv general
Soluţionarea celor 38000 de dosare de acordare/redobândire/renunţare la
cetăţenie până la data de 31.03.2010

Obiective specifice
1. Aducerea celor 38000 de dosare în stadiul de „dosare avizate de
către instituţiile avizatoare potrivit legislaţiei în vigoare” până la
data de 31.12.2008
Soluţii propuse:
a) delegarea din cadrul MJ a unui număr de 5 consilieri juridici asimilaţi
magistraţilor
avantaj: integrare rapidă în structură
dezavantaj: nu a fost identificat
riscuri:lipsă de interes din partea personalului vizat
rezultat: atingerea numărului optim de procesare dosare pe zi

1
b) elaborarea unui OMJ de numirea a noi membri ai Comisiei pentru
cetăţenie care să îşi desfăşoare activitatea exclusiv în cadrul Comisiei
avantaj: numirea unor membri cu experienţă, din cadrul Direcţiei
Cetăţenie, care să nu necesite perioadă de integrare şi familiarizare cu
procedurile specifice
dezavantaj: numirea unor membri fără experienţă, a căror integrare să
necesite timp pentru familiarizarea acestora cu procedurile specifice
riscuri: numirea unor membri din cadrul altor structuri decât Direcţia
Cetăţenie
rezultat: Comisie cu caracter permanent

Resurse:
- materiale: furnituri de birou, birouri, echipament IT
- financiare: 15.000 RON, ocazionate de activitatea curentă a celor 5
consilieri:
- umane: 5 consilieri juridici asimilaţi magistraţilor
2. Reorganizarea activităţii Direcţiei Cetăţenie până la data de
31.12.2008
Soluţii propuse:
a) Elaborarea unui act normativ privind reorganizarea Direcţiei
Cetăţenie, inclusiv cu suplimentarea numărului de posturi, astfel:
- 5 consilieri asimilaţi magistraţilor;
- 8 funcţionari publici/funcţionari publici cu statul special;
- 1 arhivar
avantaj: asigurarea atingerii obiectivului general într-un ritm de muncă
normal
dezavantaj: nu a fost identificat
riscuri: neadoptarea în timp util a proiectului de act normativ
b) Asigurarea spaţiului necesar desfăşurării activităţii Direcţiei Cetăţenie
prin reconsiderarea suprafeţei de lucru alocată acesteia în interiorul
imobilului în care îşi desfăşoară activitatea

avantaj: desfăşurarea activităţii în condiţii de muncă optime;


dezavantaj: nu a fost identificat

1
riscuri: lipsa unei colaborări din partea celorlalţi locatari ai imobilului în
privinţa relocării acestora

Resurse:
- materiale: birouri, furnituri de birou pentru noii veniţi, spaţii birou
disponibile;
- financiare: 30.000 RON/lună, ocazionate de activitatea curentă a
noilor angajaţi, precum şi cu cheltuielile salariale aferente noilor veniţi;
- umane: 14 noi angajaţi
3. Reproiectarea sistemului informatic al Direcţiei Cetăţenie până
la data de 31.03.2009
Soluţii propuse:
a) achiziţionarea unui software securizat necesar gestionării dosarelor
de acordare/redobândire/renunţare la cetăţenie accesibil atât
personalului, cât şi cetăţenilor;
b) mărirea capacităţii serverului existent, în prezent fiind adaptat pentru
7 posturi.
avantaj: reducerea timpului de procesare a dosarelor, precum şi a
datelor şi informaţiilor; asigurarea unei capacităţi optime de lucru a
server-ului;
dezavantaj: durata relativ mare de implementare a reproiectării
sistemului informatic
riscuri: riscul lipsei sesiunilor de formare a personalului în utilizarea
software-ului

Resurse:
- materiale: echipament hardware şi software;
- financiare: 30.000 RON, ocazionate cu achiziţionarea produselor IT
- umane: nu este cazul

1
Planificarea activităţilor
Tabelul nr. 3
OBIECTIV GENERAL
Soluţionarea celor 38000 de dosare de acordare/redobândire/renunţare la cetăţenie până la data de 31.03.2010
Obiectiv specific 1 Activităţi Responsabili Resurse Termene Observaţii
Aducerea celor 1. Elaborare OMJ privind Direcţia Cetăţenie, Umane: 5 consilieri 10.11.2008
38000 de dosare în delegarea a 5 consilieri juridici DRUCSM asimilaţi
stadiul de în cadrul Direcţiei Cetăţenie magistraţilor;
„solicitare avize la Materiale: Furnituri
instituţii” până la de birou, birouri,
data de 31.12.2008 echipament IT; 10.11.2008
Financiare: 15000
2. Elaborare OMJ privind Direcţia Cetăţenie, RON
numirea a noi membri în DEANSD
Direcţia Cetăţenie

Obiectiv specific 2 Activităţi Responsabili Resurse Termene Observaţii


Reorganizarea pe 1. Elaborare act normativ Direcţia Cetăţenie, Umane: 14 noi 31.12.2008
baze procesuale a privind reorganizarea Direcţiei DEANSD angajaţi;
Direcţiei Cetăţenie Cetăţenie Materiale: Furnituri
până la data de de birou, birouri,
31.12.2008 2. Organizare concurs pentru DRUCSM echipament IT; 28.02.2009
ocupare posturilor suplimentare Financiare: 30 000
conform noii structuri şi RON
ocupare posturi vacante

3. Actualizarea fişelor de post Direcţia Cetăţenie, 15.03.2009


conform organizării noii DRUCSM
structuri şi instruirea
personalului

1
4. Asigurarea spaţiului necesar Serviciul Umane: nu este 31.12.2008
desfăşurării activităţii Direcţiei Patrimoniu- cazul;
Cetăţenie prin reconsiderarea administrativ Materiale: minim
suprafeţei de lucru alocată 100 m2 spaţiu
acesteia în interiorul imobilului Direcţia Cetăţenie suplimetar
în care îşi desfăşoară Financiare: nu este
activitatea DIPFIE cazul
Obiectiv specific 3 Activităţi Responsabili Resurse Termene Observaţii
Reproiectarea 1. Suplimentare capacitate Direcţia Cetăţenie, Umane: nu este 31.12.2008
sistemului server actual în funcţie de Direcţia cazul;
informatic al nevoile Direcţiei Cetăţenie Tehnologia Materiale:
Direcţiei Cetăţenie Informaţiei, echipament
până la data de Serviciul Achiziţii hardware şi
31.03.2009 Publice software;
Financiare: 30 000
2. Achiziţionare software RON 31.03.2009
securizat necesar gestionării Direcţia Cetăţenie,
dosarelor de Direcţia
acordare/redobândire/renunţar Tehnologia
e la cetăţenie Informaţiei,
Serviciul Achiziţii
Publice

Legendă:
DRUCSM = Direcţia Resurse Umane şi relaţia cu Consiliul Superior al Magistraturii
DEANSD = Direcţia Elaborare Acte Normative, Studii şi Documentare
OMJ = Ordin al Ministrului Justiţiei
DIPFIE = Direcţia Implementare Programe cu Finanţare din Împrumuturi Externe

1
CAPITOLUL III
PLANUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Procesul de evaluare se divide în două părţi. Pe de-o parte se va urmări


realizarea activităţilor planificate în termenele prevăzute şi cu resursele programate,
iar pe altă parte, se vor evalua rezultatele şi impactul implementării planului de
măsuri cu ajutorul setului de indicatori prezentat în tabelul nr. 4
Indicatori de rezultate şi indicatori de impact
Tabel nr. 4
Indicatori de rezultate Indicatori de impact
1) Număr de consilieri delegaţi la data de 1) Număr de dosare aflate în stadiul de
10.11.2008 „solicitare avize de la instituţii” la data de
2) OMJ privind numirea a noi membri în 31.12.2008
Direcţia Cetăţenie în vigoare la data de 2) Număr de dosare avizate lunar de
10.11.2008 Comisia pentru cetăţenie
3) Act normativ privind reorganizarea 3) Număr de petiţii soluţionate lunar
Direcţiei Cetăţenie în vigoare la data de 4) Număr de persoane care au depus
31.12.2008 jurământul de cetăţean român
4) Număr de persoane angajate la data
de 28.02.2009
5) Fişe de post actualizate la data de
15.03.2008
6) Capacitate server suplimentată la data
de 31.12.2008
7) Software gestionare dosare
achiziţionat şi funcţionabil la data de
31.03.2008

Responsabilă pentru monitorizarea implementării planului de măsuri este


structura/persoana în a cărei subordonare/coordonare se află Direcţia Cetăţenie.
Responsabilă pentru evaluarea rezultatelor şi a impactului implementării
planului de măsuri este Unitatea de Management Public.
Monitorizarea planului de măsuri se va realiza permanent, urmărindu-se
acţiunile întreprinse pentru implementarea măsurilor în termenele stabilite. Finalitatea

1
activităţii de monitorizare o reprezintă ajustarea planului la evenimentele neprevăzute
ce pot apărea de-a lungul perioadei de implementare, în vederea respectării
calendarului prevăzut şi a încadrării în resursele previzionate.
Evaluarea rezultatelor şi a impactului planului de măsuri se va realiza
conform datelor prevăzute în tabelul nr. 5
Calendar evaluare intermediară şi finală
Tabelul nr. 5
Evaluare intermediară Evaluare finală
15.01.2009 15.04.2010
15.04.2009
15.10.2009

Standardele folosite în evaluarea impactului planului de măsuri


Număr optim de dosare avizate = 4000 dosare/lună
Număr optim de petiţii soluţionate = 2000 petiţii/lună
Număr optim de persoane care au depus jurământul de cetăţean român =
1350 persoane/lună
Prezentele standarde se vor aplica începând cu data de 01.04.2009

Anexa nr. 1

1
Fluxul procesual al acordării/renunţării/redobândirii cetăţeniei române

Primire cerere

Întocmire dosar

NU
Dosar
complet?

DA

Publicare în Monitorul
Oficial

Solicitare avize de la
instituţiile avizatoare

Elaborare proiect OMJ


acordare/redobândire/re
Înaintare dosar Comisia
nunţare cetăţenie
pentru cetăţenie

NU
Aviz pozitiv?

Clasare dosar
DA

Stop proces

Publicare OMJ

Depunere jurământ

Stop proces