Sunteți pe pagina 1din 68

C<>porta : arh.

1h1llCIUS I®NEII

CUVINTUL AUTORULUI

ISRN 91'-9055-13-3

Multe au Ioet motivele care m-eu determtnat sa sceiu 8C€'I!IISm carte, dar prmcipalul re-zJdi;\ tn. Iaptul c:a foarte multi oameni nu suporta enumire medtcetlt, slmtlnd, tn acelail timp, uevota de a reveni la normal pe 0 cale muU mat naturale dedt cea pe care, spre exemplu, 0 oferi

chemnterapia. .

SctUnd ace astA carte, am a vu t 1n vedere ~isitu alia tn care enumite persoane, tn urrna unor tretamente. mal mult seu mei pu~in tndelungate, trebuie si pot n recuperate. recupererea lor Impunlnd metoda naturfste in prlactpal din cauza repulslel pe cafe au c<apatat-o taW de tratamenre. A:j adauga -$i caewlle clnd se instalea'Za Ienomenul de obi~nuintB faUI! de 0 medtcatle anume. in. aceastA situ<i;1te elmtindu-se nevota unet metode mal eftcece :!ii, deopotrlv;tIi, rHJ putam neglija aspectuj Intclerantsj fa'ti de anumile medjcemente, Intoxicaree bctnnvtlor, dependenta ecestoea fata de produsele lurmaceutfce ca !;Ii Iipaa din (armadi a uno r produse $train~ (sau chlar autohtone r). D eovtuluj, uneoet de-a dreptul Inuccesdblt etc.

N u rare au Icst cazurile in care utifizarea iodelungatA a .u numl tor prod use a dus la apart tla uncr forme de caacer, suu la declanearea unor accidents grave. In acest coatext. a~ nminti cuvtntela dcctorulul Sabin Ivan, autordJ volumulul .li1n """oj 10 tndemi"" oncui - PRESOPrJltJ/Q-

Ii

TURA" (Edltura Medic<::Ila, Bucucesif 1983. pp. 15· tA), care utrage atenria publlculul ciutcr asupm marelu! pericot ;,1 apnritiei asa-numitalor bon Lltro,2ene (bob datorute folosirii unumitcr medicaments, fie unut act chhurgical ~'JU medical ~fe<:tlJat In seep pronJ-'.Jt:til:'. de dlugnosttc sau terepeuuc : ~, .. bolt numtte jatn')g{~ne, conform suuisttctlor. ocupa lncul al lV 1(';'L pe hsra fIa~eleJor eoevne. dup.;i bo.ile cardiovasculare, cancer $1 accidents de circutatto. A::r1, de

cxemplu, csptrina.. provoaca hernoroqit d~esti\'~ plr.r-

mtdnnul. consumat peste milsura podc at.tea maduvu esoass. .. _ Ienateclna. pe care c g~'5im In aproapo toate ant L ncvralgicele, consumaea in mod abuzlv produce imboina"ire-a rmfchiului ~j chlur cancer uretral seu veztcal. S.:) mal dovedlt ca printre substentels cu potential canceri -cn se nun,:::j_r~ ~i ,.pt!nicilin.l nnastra cea de- toate zf lcle'",

Un r:lU Incomensurubn est« reflectat d~ starea de, nepu tintA sau Inutlf t<ltc soda U~ in cure J1 urnerost pacl €'::L \l sIn lndusl de c-iltrE' atlten fcluri de tranchillzente r ~i-aLJ IrTpN!si('Jn·,lt lndivizl C:3rE;' :;P hranesc cu II.:dCllJ(!d<;iol, ;1':1- aepam. Neuloutll etc. l-am \"~1.ut ~,dbL'''''. tram (rind, t 0_ rirtti de ginduJ mortiL. De Iteccre data, rnl m Ir-urin tat min tea In vederea e-3!>irii unet Mlvitrl !ii. deslgnr. n Ll'U l Indlt 13 Ynga ca la un slstem salvator I

Ct: j ce m-e Ineur ajat s..,Cj Ill,] edrcaez oamenilcr poe ace S n c."11p E'M~ prtza putcrnlca Ia marele public .pe care c are practlca Y nga in far d' n castra ca .,i ~r adul de ",WI de r;di t dr i 1~~lci;:eJ'q rnanifestat de rubli(~ fa~.<' ~£1 ncest 81 tern C (I., 6t> ~tie ~il. n rrneu in der piu! de dinutntea In rzicera ti riT'ii l lt r,lhlriL Ycea ];-Lf..J maea de dw it rt ... b(!rH·~~ld. t. 1a ncl dl mul n t ('''Iii, dintre cere

Inn, ) 'gil Clio" A ~n, n ..... \ ?1 I orlac I (tr.iduccra dln

Iimba C'l .Jf t, lU7~). Yoga fie i}l,eLc ut tuturo'T de G In L n tla ~ 1 rceer.u Fflarut (Hi; (1) I l'.og\1 - lo:-,vDr de

- ewte de N.C. 'tutoi, {197g) ~_3. Aeestec stnt drtil din L re pt.bflcul ::ll..!;]. iliSLL'jlt nu- nurnai no~ium elementare,

i n n.'f;!l destul d~ ndrcat prtvtnd teorta Yoga, Prin

oJl .. ulla cucsurtlc do Yoga, pubH~ a avut ~l_ are acccs

I J partes apllcativu a, .ststemurul. Yog~, ~OCI .se _ '!Jo.!~e' .u'n-rnu {~I atlt din punct da vedere teoreuc C"iC ... 1 rur:

I J M. t de \ @(Ie re prat:t le s-a prcdus 0 .ns ~nOI':i1 rem M 1-1bll.a 1 Yo ':1 lji public.

sc restmt, tot~L doua Iipsurt esentlale : rI unel mal .plcte sl subtile liwmtudzdri desprc Yog .. 1 pc de. 0

11', mi prottlarea unci litera tun YO-gd, in care am in- 1 prezentn carte

nih srorut ! meu in Yoga, ,'I jest Marln Vnicesc 1..1, ~l rm .IDial!. rninunatele post uri (U:·f!rH~), In cee a ,'L rna prr-

I 1" Dot spune c· Yt~U in prlmul rind rn-a ~n:"I~<lt sa 11 ai cun, mai ccrect. mat profunrl. tLl". senstbll, d tr 01 Sf.I. flu mal rezlstent, rna! -sfu1.1Ho!i. $,;.I mJ strut

ar etc. Dar (,C'e.'1 ce m-n tnvutut 1 mal i

Omul nu trebuic ~.1 trdia.::c<l. pentru .1 sc l'P",a..'li. I r buie "i1 fie Vet{CH1I.l ~i CIt me i i mpla, in

cons nd mere! scent al loti C\ h Hot'

to n ste n<;.,\ acum () [ntreb re 1 de e-cercltii Yes ... d n r- t- [rr ulhru ntar nmul 1 I

D~r ce i_nseamna poet, ma~matlcian. m.ozof, ingl,ner. sporttv, arhttect etc, ? Inaeemna tOt aUtla ~nlri nervost. coreapunaator], 111 echune. Yoga lace ca a~i ceern nerV~i sA se t1'€::;:ea.5c~ reactl vlnd odata eu ei facul hltile merale, sptrituaie, Intelectuule, fiziee ~i de caeactee social, pregiltlod indivldu] pentru a se ~eza pe .0 treaptA. de vaIidltate socJa!a tn Iumee In care tcaie1;te.

CE INSEAMNA YOGA?

Pentru multi dlntre nol, Yoga nu a tncetat s1 r1imlnii n t.nln.iJ orientaki., un ritual mistjc, un slstem Incifrat ~i mabordabil. Pentru ace! care, intuind rnlnunatele etecte Hie asan.elor, au tncercat s.3 0' practice $i n-au 3VUt puterea de a dep:i~l fire~tUe ei dificultAti" Yoga se prezlntd [.. n vie Inal t.a cu struguri copti. pe care nu it pot a tinge nlctodata cu mina.. Pentru aceta cere ,,0 practica'' ~i eteceete se araU a nu fl Javorabile ~~n.uatij, ci dlmpolrlvil, din prtclna executdrfl eronate $i a ncrespectarlt eondltlile @1 de baza, Yoga e un prtle] de chin ~i de tardiv{. rcgrete.

Dnr- ar putea Yoga sa ridice ctttca ebstaccle, sa rreeze II .. U,'l de probleme ? R~i.~puns.ul nu e chlar .nUt de stmplu ! S I 111('C'l'c.im to l~i sa C'larlfidt m aceasta dilema ...

Yf~~', ca slstem, eete un experiment multirnltenar, lim(1111 1I"'1terJi ~i al copilaril!i sale conrundtndu-se cu gerrnefill Hn:;lnlz~irilor trtbale Peate doar 'ltAcoperli~ul lumii" t III. I r-llcvelo civi.liza~H1or apuse ne-ar putea spune ceva .1.· 1111' II l'jIlf'rea at.;

I I t .'~'''Illr{! encacftatea prectfcij Yoga e Iesne de Ima,111.1 L II ".' mare este, din moment ce acest slstem nu • r It·H·a prln viilma:!Jagurlle tlmpurtlor ~ t')a~iilor, Hind

I J I. Ilumjr"D. malaCotic! a iOtiei ti:b.1.ane.

VO'~ fnslstn In a-l lamuri ca luptele C un ultment lmpcrt mt ~i bane necesar, ca st v eaetalelc. d.~ ,dtr~1 , sa nu In i vorbtm de .. pre lncerc a rea de a-t convmge CI..I alccolul co t xlc !jl Icartc daunamr orgtlnis~ulu~, c~. fuma~.ul es~ L '-Jeit...; c ... rt ~p{'p'r;-i, an de an, mi! ~l ~II ~e. viett, C"~ tc.l rr..nul de 3-1 ore Pe noapte este total tnsunctcnt ~I cs uc J.rmr"lri negJ.tiVe, Tot ( . ees ee e de dntorf a nOi1s~ta .'"'€' rezumu 1.1 a arirme ca 0 astfel de vi~?i duce pe mu111 spra un drum care se termina cu un pat de spltel sau il con-

sere un sftrsl t prematui- ill extstcnter. __

Yoga este lin izvor de sanatcto, esto h~\ orul f_emsani1- , i rtt (uneort gn~'li crcdlblls), dar- numal {"LJ condftla uner )11 l:lbilt' ruratirt .;I o;-g'lni:t;rnul·.i dp m.n~(':ritle r\~ ... ~lt~t-e' 11 tr 0 trntfonala attmentatte 0,;1 cum com vedec mat firJ J r l\ red ccr-ii CRr'ltit.litil d~ hrr1.!lfl I.

lei Yoaa tnscamna In prlmul rind ,"'i~tii r~UanalJ 1

lD

INDRUl\IARI PRACTICE

Yoga nt; este numal 0 glmnestrca a fizicnlui cl ~J. • metoda d).cae€' de autoretaxare, echHibrare- pslhlca $1 neuromotorle, de rctacere a fcrtelor vttale, regenerare ~i acumulare de pro"'Ci ', deci se djfc~ntlaz<i de sportul ~~_ rnpean e~re . se caracteeizeoan printr-un censure mare de ene~le ~l ti mp, eput 7'...1 rea reze rvelor- de oxlgen din corp, foJ O"ll fell .l1umal a enurnt toe grupc de In uschl (ceea ce estc u~ Iucru ~ dau~tor pentru echtlibrul crgarusmulul), sl, in fmc, 0 ~t mal redusa pertlcfpara a pslhtculuj. a1i.'IJdar dcaavan taJ{!o nete fa~ de caracteri:t)ticiJe prac tieU Yoga care, dup~ Cum vom vedea, ':Hinge scopuj sportulul eu: rcpean Intr-un tlmp ~urt, cu 0 spectacular-a eficienta_ Da~ mal Unem cent ~l de rapt ul ca prtn practicarea tor~ ~I repetata a asanelor ~i 3 respb-atief Yoga se pot evtta bol~ Inerente a.nu~t~or vlrsta, rctcse mirab!1a fortH a acestui slstem multrmtlcnar, nvantajele Indlscutabtle fa~ de ~le aJ; SP0.rtului european.

~oghlnul, In primal rind, eate un Indlvld cumpatat in prl".mta con~umuluj de- alimente . ell dupa cum afirm;'\ ~larJi ,gU,IU din scoala l~ SWami Shlwananda (pnntre care fl, arnintjm pe Gupta ~l Devanadaj nu trebuie sa manrnce ~tura1ie~ dnr nici prea putin, fn pdv!n~a acestel

nlVe~1 ~~r~~dd~u:~~~~~~~rl)s~~~l~nJf~J: ';~~~letlZ~ viata· VOm

12

condtttt de bazA loti eel CCLre practtca Yoga au ti1zut de ncord. E:i1e blne cunoscuta pcaitta pe care 0 au profesodi ~I sp~iali~ti1 de la I nstttutuj Yoga pentru cercetan ~ e.itament din Bombay, condus de Shry Yoghendra.. in pd\-'ir"lla efectului de puriffcere 3 organelor ~i nervnor (Mnlasudhi sl Nacllsudh.i) C'U ajutorul procedeeloe lor' Yoelune, dar cu oondit;ia respectaru crlteriului pcnderatlei .~lIm ntare.

o .. It(\ C€f"!n1a este evitarea abuzurUor de oetco Iel, in -P' cinl e-Itaree eensumulut de alecnl, tuum, cafee, sere, ,n'"imi animele ~j a ccndimentelor - considerate de t:HI.·t' Yoghini jnutija, ba chtar nocive, Yoghinii consuma, 11 marea IDr mejcrttate, alimente vegetale cum ar Il : 'II Ir ·,1, ceapa, usturoi. fasole, trueta multo, uvind pre fer ltrlu pentr u nuer ... Iune, serninte comestibile, m1eLe de rtbme {sint dusmant 'inv@r.j.unati a1 zah~rului, eeoarece .1 ' I,~ sclerozeaaa, peovocfnd 0 tmbatrinire timpurte ~i r r III I ute indelung chi nultcere) , frunze ccmcsttbtle. salute, ~I(' 1 altmente usor dige·rabile, bogatc In vitarrnne, f:J!igof·11 I 'utE.', protelne, grii.simi vegetate. btocatananten ete.

1)1' I<,.f!menea, Jgiena speclala $i generela esto 0 condIt ( Inndamentala pentru practlcarea slstemulul Yoga. lIlt, I vm prln igien~ speelaUl ilJien.a gurii ~i a nasutut, I ,'I' o.nsiderate de catra Yoghini, te cazul netngrijlrti

'I Ill! v.unte Iocare de inlec:t1e.

I'dll h lena generals Yoghinii lnteleg igiena carne rei II 'I r 1(" cxercltllle, igienH corpcrala, vestimentara.

II I Illrnt'ntar;·1 (puritat.ea alimentelor, proapettmea lor, I I> I 1r If 1 ienic de preparare. dar ~j de ccnsumaref , cu-

t t II I ! P!TI:'Ipct'meil, temperatura apel (pe care acestia

IJ HI c"mtiw\i mici dar des, pentru a-sl Bsigur(l

!j 1 l r1llrlfictlre A, organelor interne), Ma5J'l de obi! 1 1111.. prclcra sa o Ia slngurt, mincind Uni:;;titi, I II II '41u ,; ,n .. upra ma:9ticaUei, inghi~irli, Yoghintl

13

au urmatoaren ercnia : 1,ilktsa. de dlmlfll;!'at.:..t manrnc-c singur ('3: un egoist, cea de prlnz Imparte-o cu pnetenul. iarcen de seera dlJ-o dusmanulel''

o alt!i condglo a. practlC',j:Ldi eu succes a exercittifutYogL1 consta in executaroa lor corecta, dupa normele Pn!scrlse. sub dlrectn Indrumare !;ii. observatte u unu! guru 1 (eJ nu trebuia .5"- f;~ neaearat medlc de profesie - medic in jntelesul occidental] ; aJAturi de aceasta notam practicare-a zf tnlca, Q data, jar dup<'ll ani pjna In 3 crt pe :..-i a exercttlllor Yoga. ~i ca Sa nu uttam ecest din urma leitmotiv care in$Ote~te prncttcarea exercltlflor ~i a respireHllor Yoga, vcro amlntt. ca 0 condltie tot arit de tnsemnata. particlperea p.slhiL~, Filira respectarea eceetor conditii se recomande ca Yoga sa nu tie abordata, deoareee duce Ja efecte ccntrartj, de nedorrt ?:l

Yoga $i practicarea ruoneior ~i a respiratlilor de tip Yoga _'l:tnt lncompatfblle C'U vtcteree crganismului prfn conSUm de alcoot ~i prin fumat, care uzeasa anumltt centr! nervosl po care Yoga. :}i-i propune, cu s.igujE:1n~i3, a-! treai,

Sculatul la aceeast Ora a dimineti,i este 0 condlne a dlsclplmarfi elstemului neevcs : In prtvtnte orei de culcare Yoghinli considera d, ora 22 ests ceil rnaj potrtvlta. Dup~ CUm afirma Salvarajan Yesudlan : or.o- •• po:zi,ia coamtea a pdmlntl..llui fnalnte de miezul nop(ii e..l!ite de asa natura. Incit. sistcmut nerves beneficlazlL de radiatiHe cele mat Iavorabf le regenerarll", Aceasta a(itma\ie a marelul Yo-

1 A nu sc crede eS 9Uru e."tt-. ln mod ObU,Btor,iU ~ un tecreucian perfect .... Are. In ~himh. !nwntesmbile c~J.t~1i dE!' tmnsrruteee a cunostjntelcr pe cale pr.(llQl-icll; urr'l14~te evcluue elevllor 58j, obseJ'v,a, mod'ifi~rile care au Ice tn oreanl.tlmUl praeucianutut, ll\QdiIid. In cea de- necesuete, proiTarnU! YO,giI. al ecestute etc,

;!: 0 ool1ditie ~Q1JitaHI. c praclldrli m~emulUi Yo;u:a este ,1Ip,o'izul m~diC'I,J!w_

14

luu nu ccntreatcc cu nlmlc cercetartle M:cuh:!. a<;,upl".:J. h~ I pIJe;r;v-j, ['{~:-(.!dt.Il-j, Jn urm,r curcrn s-o stab.lIt t:A orele [ I x1m<. prodacerc e globulelor,r%I: de_c~tre or!;pn~l~ l aopcetice Cs.p.ltn.l .. (u:at, maduva ~tL:_) aint crcle 22-:---:1.

Este binc Cit lu destcptare s~ se cvlte rtdlcertte bruste

I paT r ralcr-ul ostc un crqan C?r:e sufer;} enorrn (~O

It 1:1 necare rtdtcare orusca in plt::loare! ?~ ~sem~ne,jJ. 1 11 ~i erterele care in tlmpul somnului I!j.' 1?t4;!tme~:

I lilt rttmul de Iuncttonarc. Cu tlmpu15upuse brusc urnn

1 rp etort . ecesteu "If' deregla:,z~. . ,

lnundcraa cor-pului, obicel tfplc al antmatelcr. lJn~I.(lt. [lll"~ trezlrea din somn nu reprezlnta altceva declt q 1 -nldnblld lntulre 11 f\cestUi marc adev'iir ~tiir:ltihc. YCl! til slut toarte prudenti in ecest sena :o;.i au un lI~en1.Tat

II II LIb po cnre-I .tlplidl tttainte de a s,E::' scuta dtn pat. l' j,' punct de vedere psihtc, mentionez eli este ideal ce I 'I ~I iul alnd al ~spirlill;~Nlul, ~i 13 511Il:are ~i _la treztre. ~ t' 10'mt'entre7P asupra SAn~t\l~1 ~I asupr-a a ceca cc IIfiC'IL'i-Ein;}tatf-r-l pentru trup ~i sunee. ~ja ere roh,d

nllturl:'! impudtAt11e epidermel ~j toxineta dcpusc

. ul.-nnn prln prcccsele speclfice. .

1 dlntre deprinderile bunc ale yoghj,?llar e~te mer'0:1( deseult. Radiatlile tarcstr-e rorbnc~ ;p .r;;tl~rnll-

, II mi~rn\ll, d31" ctmentut. as! Itul. tillpile inC'tll~i\[ ! -n -, titule LJn ebstacol pentru (Io1~, Estc binc cunos, Inti 01 FlfIlnH merg ore in~r~i descultt. rar~ a.obosL tur 1I11!1'-11 OCimen'l slmplt practlca f1ro!:':Gt ObICCJ_ .,,1'::Ld, t; l mtichita\H Arjstot~l. uza de aeest obtcel, so "I I I ! tn rr-rnediu trnpotrtva tuturor bolllor.

lilli, in tlmpnl (!!fedu~rii cscnetor. stnt co~pl:t

II I ! I tas-na. in camera blne aertstta. ei r~l ali-

, I il . 1 )idf'rmE'l cu hrana atlt de nece~ra piel!! :

II Itll .11' <IT!! or'ti}lio'!nli, In speclal, ~i prlvea:z;!i orI I inc! tcrmlna~iunile nervoase ale pieUi ee

1:;

ace~ti stimuli fi2ici naturuli (aer, vlnt, scare, vi:lri8itii de temperatura etc." CON Ijfnt 0 SLJrsa Inepuiz.abiJa de stlmuIere a slstemulul nerves in general .$i fn special a sjstemulu! nerves neumvegetattv eli cete do'U.~ ramurt de ba:za- : ortoslmpatlcul ~i parealmpeticul. Acest proces de excitere a tertninatlunllcr nervoase, pe ltflga erectele de tip purni!TVOS, mai are ~i sfectul de a Inarma corpul cu 0 reztstent--3 pe care nu 0 poate da niCi allmentatja, nlct sportul (mil rl!f~r Ia s:porturile practlcata in sl11i neanr'islte corect, supra.agJomerate, Si cum mai obtsnuieeo uml spcrtjvi Ill-

'\re~mtnta.'i gros), rilci tnedtcamentajs. •

Yoghi~ii Ist spalA n~rne cu ap~ sarata, trAgind ap.a .PC' 0 .n.ti:d ~I scorlnd-o pe eealalta, de trej ad pe 21, obligatortu tnatntca as(tneLor.

In Iucraroa sa Sport si YOga (scrisa in eclaborare CU E11,.bEth Hcfch], Salvarajan Yesudian da ° solutte d. vtndecare a celui mat rebel gutural prln spalaree n~rilor. gargara cu 0 soiufj:e de apa di1dut1i in cam s-a dizolv.rt o U.ngurita de bicarbcnat de sedtu ~j practtcaraa Sarvangesanet I. una dill asanale rasturnate, cu mare crlcecnato in prlvinta irigArU cu singe a crererului uchilcr 20nei vestfbujare, a ~lroidej ~i paratlroideJ, a puJmonil~r ~i a eonat superloare a pliiminUor_

~n ttl! n;~~areFJ ~!,alle lavern navole de dinti sl§n~to~l, YoghinlJ hlndusti folcsesc ~,i de~~ ~ .1 carer copat il mestec£ pin. ce flbrele, separiJlQu-se~ formeaza 0 orginai~ periu~. Cu aoeasta ei f~i perie ver-tical dintll fnJaturind tartrul dentar material dur care ae dapune pc dintll ~niH~i caualnd atH j:nb~lmivi.rea lor (aceasta pcete duce In ~i!idontoz.a) cit. ~ (puroiw), ee amet"l.in~ prfn iabucntrea reu-

lui lM'::..~U,lil 1000raiir1l. Elotel d~4 in. &OIfiUti earte Is eapilO-

Iii

mOlismulul pcuerttculee ~l rmbolnavirea g.-3vil a f nimh, JiJU tnrecserea rlnlcntlor ~i a alter Oi1jane, Yo~hinii J;intiu,i pretera accesta pE!riu~ n aturala. deea rece tHn] ~1J 1 '_'sle un dezinfecten t tae fi brele acastor crengu \C sant efustlce pllrie dIE! seva, euple ~ nu iril~ glngHle. fapt rU:Jtte important d.aca avcm in vedere ca printre ~I r"!'c pf'riei de dinti ~lA~luiesc, ~crc~i arornoda~i la medlul chtrnlc a1 rezjdurfler de pasta de dm~1.

Yoghinii stlu despre carne cl este un. atlm~nt gre1.L~ III (',lrul rebuturt ~l texine slJpl'aincal"cl tntestlnul g~s (t U IJU I d1gestlv In genera 1). Cc-l care de-esc si'i pr,f;l,t:t1~ Yll~U st stnt fnversunatl con.sum~tor-l .de ca~n:e, trebute

I ,It ca. yoghinU care au atjns vtrste lncrcdiblle au fost

""i!,'tarieni con .... in$i. , . •

C"'I"M.a ~I mlncar-ur-lle C'I."ase combu',-ate eli d!-JlC'!un .~l II ·(101 supresoliclta crganele ~i gfandele. ectcrforlnd in ! I I 1, I! act i v~ tatca stomacullli, a Hcetulul. pencreusulu I ~I lut .unulul. Ficatul ~i rinichii se inc-arC"a de mateelt to-

It I'. n-octul Intestinal so tncetlneste. Matertile incon_:tp1ct I H I rutu sw.tionca~ peste lim~ta, producind, ~devarate t, • .t re in cchilibrul organic. Ple1ea estc nevcita ~ facii It ,tI Ilrj lmense pentru cvacuarea toxtnelcr. 1ngr~~rea ~xI 1\',1 nu oste singura consccinta i dlabetul, tnfarctul rmo-

. IIII1 uccldentele vnsculere, degrtlciarea fllnctlonArii orI WI Ii;', rnmolismentul ~l ctunuitoarea .~ar-alizie - aces:

I. I Ult ronseclntete ccnsumulul abuzlv de manA. Cect I I "" tlnrc~ sa practice yoga trebute sa se debartlscze

II I pi D:';.t obicet In tot caaul, dezobi~nu_irea trebuj~ I III 1('111. tntruclt crganismul este invll\.<:It cu hrana I LI I I 'ul,\ • rn.ri'j 0 perlcada de tram:itic!, vom supu~~. orL 1111 tI~ul IUI~r dezechiHbrari fllnctlonale. !iubnutrt'll ~i IIIir II' ~I~ II rccuperabile, chiar primejdioasc 5~?~t.atIL

Jll' 4J r II i rnai avansati iii! Hatha-Yogrd. practlcianul '~J ,d,,,11 vA e recotmtre a activitAtii neurovegetative Ia

17

1 MUdra:5", «Sane to!(),Hoare mal ales unQr gl,i.nde CU seeeelie 19t~rnA.

:2) B12"dMS, metcde au bootrEl("tIe muscuJarli

.l PranaYOllla~ $tiin~ YDgQjnilor de a in~pira. ~T.ana ~j do iii o ~1i.'iprni.

. ',_.. . ha- Yo a dar fata a-I iD,'atf1 pc_el~:, ,mod~ll de :ljl~~~~L:I~~.

nivel vlscernl i'j>l pcate 1;"Cgla aC'C.;tc fl,lncllunJ_ 1:n(~tmlte. 11 t i IOr\~(d~ de pUI'lficJ.rE.!' fblC~. ~1 pt;lhl~ C?,J:.L~;oga~ Eroaprln p]"m·tjc.j_u·E~ CDre{:[ti a uncr asanc carb, prtn stbnula- ,It '11,~!;~ reccada or-lee forma de ptaC't~c.l ,._ nu-s!

I '~~ proprtoreceptorjtcr af).tlti ih. Ql'gf.U1clc abdoll,11na.lt'. pun lH'hd.!I-. P am aJn.lntit a facut. ca multi el~,:i ~t mUln tunetlune center nerves! vecgct~tivi din thalamus ~i hi- \' i l't cSa~ei exerdtille dar moo cu seuma _Lt auna. Yo" pothalamus .Dc fept. .')copul'"llE!ctirtij·J'loao;;tre slnt acelea 1)1 ·lLtL ~ ~bptul ca <.J.~~tia. ne:reu~ind 50;1 In1CI('a~~d 1 cl~ de a expune rnodul de ,,-iati1 caracter-lsttc vcghtnhor dar to ". ~rm care o guvernQaza• :'}i-au _ OOI1~u a t mo docr'ln ;;i de a arata c_lelor care sInt surorrnzt mlnunatele excr- 11 ~{r! ,OJ sea ~hut,iv dif'teriodndu-~I Ct'hlhbTU~ ,G!~ . cluc~

iHi pranayamiee dt ~t asanel? propr-iu-~i.s_e (v. C.£Ip, !,E1e('"o- 1\ ,I" ~i if'neuromotor. Oe aceea, Inaintu .de. ui,. m _n;. pe-

tole terupeutlca ale 4SandQr -'i1 pt'anayarw?tj. 1 ut .. 11"\ domc:nlw prQprlu-zls. vm ,,_or ': rm I

\l('~ul p.e jus, in pas de ,lJ1a., sl !notul ~ml .'j.por~url ' Hlt~r alfmentele nocive $i ccte care ~~nt1t'l P.r~~{il1~

pr-l"'1d-atc de yoghini. Inetul fund c6n~ldcn.l,~ sportul COTIl- I I ,ret:eni.nd ca ucest luau o Ioarte neCQs.1r unci ...

plot. Mm1,('-LI:, blnefntcles, tnunca ncrmcta este un factor I " I urn plate lnteJegcrl.

c-entte, pentru practicarea ststcmuhn roSa- Swami ShI- \Ir~,..,l com ,

~,·anada afirrnij cJ nu poate practtca yoga "CC'1 care nu

mllnc(I'li.t.e, dar nict CEIl care munce~te iratlonal de mutt,

nlci ool care nu mij.ninra suftclent, dar nlc! tel care r .. C'C

abuzurt altmantara, nid ~l cere docrrne pren mutt, nrc!

cl ce doarrne lnsutlctcnt.

Ernetlf lc prov(\IElcli. dcclansarea uncr "CUlentlu pertculO"1l (50: ~tle ctj erererui estc sedlul unor i:1ctivi~~j btcetectrice bogate,_ A~tfcl; ura. dtsprctul, Invidla, gelozta $1 .nile scn tlments jcsnlce, Care d~:?urn.tJ.l'1izca7.~, smt tot ~Utilt factor! do eutolntoxtcare nervoa~~ care poate devenl fataI~ 111 cicnva secunde.

o ercare pe care nu as vrca 5i1 0 ccrnit [dar- pc Care J11ulfi gu·m .[JU fflcut-o in rretatele de Yoga) este occea re-

-rerttoaee la graba en cera s.int expuse aeanaa (asanele" mudras I ~ b~ndhaS' 2 :JI pranaycma!l precurn ... j nccea de a deavalur seeretcle etapelcr supertcara care urmenea lui

lH

ALIMENTE "CU $1 FARA DE VIATA"

Nu se poate vorbl desp .J"

far~ de a aminU de 001 re Jrnentele care conttn prono

cOl1sider¢'j ;,!aTli vfatJ." ~pe c~ yogllinii, in genere, le Cons.ide-fa ca fac par~ t:t ea"";.f!;O]"la accs;tora, yoghinii anlm.rI]e ~i derivate-Ie acc..t;tora e carnUl"lJe, tnate gr~- .. trnlle

Din (~ategoria celur care· r

aHm-entele de natura '\i'€geta~ lin Plana tee parte toaie de aJ blna ferburUe uru , . aptc a, lact~tc] e, mterea mi n t~le '~ai ales a:le Ol;~ ~ ll.!}chi. aJgcle earnest! bHe I se~ rea searelui, bcstan etc, ~ !"I?~ :strl,ct aliment .. re ; fl03- rapeuti~t unrue ccjt, .s':'~u-:;a~~rJ 1 ahment.a.re ~i tole t:.ealcooJurl tera.pI~"utiee etc r ,P ante, tJrtctu.r~. bautun, gUl11elor ~i tructeJor yoghln_rrl\l'lnr-a zarzi:lVaturilaft a lerttaten maximA de 'ra1lQ 1lJ C~l1~lder:~ dI: ~le conti" candina, de pe clmp, s:1.i din a..:;nCJ C!md~ sn.H cuiese din grii.rna! lung, cu atlt cantitat i" Cu Clt hmpul de Qfilire e t~~j. se consid rn ca ~i a:St e prar;-a e~te rnal mied. Topatc"l valoarea pnmicli r ea. prllfl hldrtltare. I~i reca ..

Multi se vor intr~~ n. pro?Ortie d~ p~ml Ia 500/ •. mate .de eel totu~j. se fOJ~a;" c:~ner.l ~I gr-asi.Olile anitea Slnt aJimcnte ene eticc '; ~ .:1spuns:ul este ca aces-, ~ac un erort mai marerg d it $1:l sam Jiecesare celor Care sh·.H, Spre exemplu da af!:f1 ce ce s~ cere In stare p.a_ cons u rn~ un efcrt ~c:hi c 1 pentru SCrl-S sau CHit un om ora, PB'ntnl ~JXilatuJ d va entl CU J,'Hl caJorli/kilo-corp $i usume elor va con.sl.lrna 2,20, pen-

ti u mers tcu vnese de 4,5 km/odl:) 3,O(], pcntru dansat (ux.lrot 5,00, pentru sapat parr.tnt 7,00, pentru alergare U ,I' orizont3U 8,:' kg/ora 9,30, pentru patlna] 4,50-9.00, IH ntr'u ~hi 8,00-14.00 etc.

Doet, una e ~ eitestt 0 carte ~1 alta e sa sept ~m'in~ III $~IU sa faci tstovtteare antreoamente de schj r Un feJ (III nllm~t fti trebure atunei ctnd fad 0 munca intelec- 111,11.'1. altul Lind muncestl fide l Dar in aIara de activtI d II,~ ~nume('"ate mai sus mal f!'xLo;,;ta .!j:1 alicle m1Jlt. mal .. 11'11', a carer dcstasurare presupune nn consum de ener~II' mul1 mal mare,

xuma-ct tablou de mal jus ne va roifJca in acest sens :

Mesena prastata

Cheltutele energenca in

!Imp

56,6 eolfkg ~i 2~ Ore BJ ,0 cat/kg ~1 2';1; ore 57.5 cal {kg ~i 24 ore 72,2 calrkg ~i 24 0'"" 95.5 cal/kg ~i 24 Or. 81.:1 col/kg ~l 24 ore 72,3 cal/kg ~i 24 ore

I'," I tcarc ifemei

, "~I~lQr manual

I ttl 1m (rnunca de to<lmn~) 1III,r

I t Ii uiltur- rerestier til II t vaaonetar

I III III1 ruf

11 H 1It'll·~tia nu pot face yoga? Be da ! Dar cu ccndl,II I • !nalnte de Inceperea exercltlulul Sil Mea circa

HI t' mtr-c stare de relaxare.

, ,I I'll-I' mUDCCSC in mcdlu vatam8tor, Impreuna ell I • I' trcr- profesiune presupune un consum amotlv deeI It II! '\o'I'dE'I'C'a crcatlal sau a Interpretaru artlstice, au

14 .14. In plus! ~i de cxercilii de resptratle. adica de pra-

I Ir4J1lrj, jIC£"!')tea avind ,::i alta erccte POZIUV2_ In capftolul

II 1111111' ",F;!~cte!e t-erapeutice ale Man-e!or fi pmnaYl1fflt!!'i(,j" 'Ii 11'11 III ~~ de pentru Jiecare Cal in parte, sau pcntru fie-

e.rre categor-le fie caaur-l in parte, atit mcdul de executte ('Ol~ta e excrctrlllor-, cit ~i marlJe avantaje pe CDfC' acesH.''-I ]e aduc bolT]svHol',

In ceea ce prive~te gr';~rmj]C', se erode CH canSUlTIU! lor produce sclcrozarea anumlter tesunirl ala crgarusmuhn. CerC'C!l;;rile. totu!;ii, au dcvedn ca in Jirsa lor m ... l tndaunlEl:Hhi se produr- anumlte dE>regh;rt mal user ~i mal re .. pede collstatablle Ia ccpn, m.ateri.aUz;!I!te prtn Ingr~l·i exudative sau dC:<i('u'Hnative' i:ll£t piefii.

Dec! rc s.'i jn~Jeg('m din cele expuce pind acum 1 Un o n chibLuit va jntclege ca grJ'filmile trebu(e cnnsumate nenbuztv, I·n~lonal! In Drivin~ carntt, se suo cJ accst eHtncnt ')clprozC't:I.I:<" vascle de si:r.ge. Am arnt':lt mal sus -('J in siluil~ia unor rnunct grele. consumul lor e~ tctusl. pcr-mls. Dar r-e-i cere nu muneesc greu fi7lc ~i vcr !5V practk'c i'O~~1 au navcte sA consume came ~ E mal bine s.;_'t n-o consuma j S[lU dcca, totust, nu sc pot abtlne, ~a

rC"r ln ccuir ... ,cern]] de por-e C'U CE'.:a ric vaca, calc, be- .. 'bee. mid, 't,1tc\ pcs.te, mcluste, dar- m~i cu searnd ctt oua, .:o"lri nUMe, duph cum nrlrma yoghlnlt. ccntin ~"'a~a. adic~ prma

C~ c tntcre sant in acciI'iota prQbletnlJ e rapnn C':~l dup:. .dpro"im~th 6 Iuni - 1 an de pl·,[j{'tJ(':, YOf:",] (·OI'C'ct.i, S[l aimtc v u~llrare a corpulut .. 0 .satietn.to.· i @1I:pH(·,hili. semn ca organhrnUl -s-a umplut de prima, i .. tr- din dC"i'l moment e blne sa SC' profite de ace "'TA poart, d~"it'.bi~ spre 0 ... jolt ..... lUhg5 sl !..:l.' C! maninec din cc .&.n cc mal puftn, ftlriL

~1, c s-ur )Iftl" rn t n'Hj........ v ..... J".J.:.l_

RC2~I-YC'le- de prana i;'_·H .. n-ltc de: yog ini rn tlmpul cxerti corectc ~l u..~{Hlal~lar ~,i oi.l rQ~)pi!'atlj].or speciale, com-

r- .. :l~ .zl de 'i~ aj m i J:. l"l-p z,-'..;i i If't ch (.j~l, tlr~l1.-i ,:rrd penteu el .a(tM"\'"t1 dt¥ft uu r "rl,Ju r. ne t"1'll1'. Rroer, rare u !ug1\t ("Orptllu; If'!" m: \U"r~1 Jretlon .. L1.). poate -d .... enl nod .... ·

'I;.

II~, d.)r nu mdlj rnult d~ 0 ~anit.a. tar a dO~:l:.t l~ ~":~ rare a celuleter trE!bule privita ell 0 med[c.i.nA 3 viitorului,.j m-buto sa censume Iapte, Iructe. 2ar2~ 1 i'luc.ro n o rncdki.na sig-urn, ertceee ~i care, Impreuna cu acupunc-c.. 011. I uuga ~i[(lpuri n.atw.·al~: de r~u-ct.e. ce as ahar de lura ~i reflexologia I, anexale d extrern-or-lentale, va sub- ,~( ',l in 5itua~la cA accepla sH CJ~nc.a:"'~ un Pi file ~i stitul, in chip ideal. tntN:!sga gama a Ieacurilor care de 1,,1 I[;~d" cu (:ornesenii. Pentru de.7"lntoxlcare rna

rnulte orl ~-3U dovadit a f1 adevarate sr'i.bH eu d.ou3 tli-~, IIrrj' ~pcd-tu.e. . S 1 ce urmeazi surf. Ilupa mas:l. yogh'nul nu do~r"a:nc, ~mnu i a intestl-

In ceca ce prfveste consumut de vegetele comesttblle, 1111 ,\.j atrage dupii. sine imool'!avl:r-ea rl~tulu~, greutate nu exi:sta l'estrlctll, dec-it Indtcatra :Y nu se de~$eUscJ I wlltl" scleroz,lrt:a vaselor de smee, ere"!. ~a lnul trebul~ pcrttlte normals Ia mese -':i 51l nu se amastece peedusele. It\la se face numai innlntn de mtd:s.fl- . O~~d sau 51ud ci ~ se. consume din una ~i aceeasl mlncare pjnii ta re- l ~IUI t'le 7-8 ore pc noapte, cu cap spre D • JaUv3 saturatte, sa nu se bea apt1, nici jnatnte, l1jel in ill ule-l un eaz spre rasarit. _ . _.' - htntlor ccnumpul mesej, c.i ].0 0 jurnatate de ora dupa termlnarea 431. Iw h~jnd, repc:~m cA mares terar~e.: ~ogpo-nderata ~i Do asemenea yoghinul nu trebuje ~ man:inte Intr-un I.l HI PREVENIR&A BOLILOR pr n a

medlu agomctos, cu joe de lumtnt, discuttl In ccntradtc- 111,,·h·.lpl:\.

tcrlu • sau cu persoane skiitosTe, care sii-l provcacc Ia dls-

('utH ce perturba masucarta ~i buna funcncnare pslho-

hormonala care stau la baea unel dlgesttl corecte. M.in-

care trebule sa alba 0 temperatura moderate, nict rier-

btnte, nlei r4X."C. la tel ~i ape, care, totusl, nu erebuie sa

fie veche. In timpul rnesel yoghlnul nu trebute sa tie fr:t-

mlntat de ginduri, Daca 0 stare de enervare J~i face to-

tust lee in surtetut ycghlnulut (e ~i 4}J om l) el nu maninca

dent dupJ ICe starea respecttva trees de Ia s.ine.

Yoghjnul rnAnind. la ore fixe, doua-trei mese pe zt, De prQferi.nta dou~ - seera, de loc t Daea totusl roamee Il razbe~te spre sear-d. el trebute sa se rezume Ia Q canii - douol de Iapte, com pot, mtere de elblne. 0 fruc\.A. Dadi in Hpsn totalj de once alt4 ruln care gatita slnt obligatl t;ti manlnce 0 cceserva de carne S~11 peste, dupJ 0 jum;\\tate de ora de la termlnarea mesel trebule sa bee apS,

] Studiu aI I'etle-xelor. A 54!' vedea Ia stJ:r-t1tul dLrtH desenele occesnre l...elor- care VOl' sd ccmpleteze pral;:Uca. cu efeetde rezu.t· (ate din l'I'Ia$B;rea J;i!itt!!matll~A a ;wne.!D.r in~a:sate.

24

PRATHYARA

(EI;bcrarea cOll~til~tej de <olidtiiri negative ipterp~ ~i e- -tcJ;'nv)

21

s-a tnmsrrds prin prcverbul : t!Pe~te1e de la cap co str eli .!~ .. f!xp~.')ie ~-~i ga~~te ogitndtrea In rorH,€p~jH y~ ghinltur orlentali, Insusl Pavlov nu faooa declt 0' rode coperirs- a acestoi credinte atune] ctnd aftrma ra usu

sl dcreglarea fUDctiei organelor Ie datoreaza unel JC7.jf. I "'I A CUREI

Iraverslblle • cciuletor nsrvoase. Romanll, 1010s.ou di~1 \II'OItTAN'fA CURE<! DE CEAIUIt V

tonul .Minl<> saniit""sii In corp ",natos", Deslgur. ulta eu PRQDUSE APICQLE

ea aceeste mtnte, bolnav5 rttnd, trupuj, ehtar s.f4n,B.tos rI

mar are nrct 0 im portanta.

, _ Multe ~ stari ~si~ik~ deprestve produc adevarate btl hllti dtntre eel care dO::e5C sli ,P:3Ctice Ycga slnt 0$: !l:nC~. I.utii numm cttcva exemple : senzunlltatea exageraf,,, I I n- uu 0 oarecaee debllf tate Iizlca, un .~rmenaj ner m_~~lt!i de melancolls -}i geloele produce tubcrculoe. I 11 0 dereglarc endocrma, mul~ au boll renele, hefnc~ d~ ~O:Mte ,$i gtndul mCir*~i "", impetenta sexual II II I. Ill' pancreus SHU veetca biliarii. etc, , .

dezjtualn ~1 lfisah.sfa('~ia - predlspozjtie pemru ulcer st I I d I ucestta trehuic sa stlc ca prucucarea Sl:IJ:emulm

mBc~l: supreexcltarea nervoasa frecvc.nta tulburari " II_ bine sit se fad dupa ce tratarnentu! n:'edl('a~en ..

cardlace ~. varleele ; h~.rtuielile $i frlca prelungtta _ I, Illt·1 taL si btnelntcles atuncl clod rn~:cu.l lst ad

tarui creme gestro-Intesnnal ~ spatma subtta _ diaree I I, It t.unmtul, eventual. dupa 0 rur<i de CC.mUI"' ~l prozbuclurnul ~i tristetllo - celculu renalt :51 blllart etc, I I' II kolc. In caz eontrarlu, de regu!a, se pT~du.c neI lim cause supunertt organ1smulul Ia soltcltari sub ...

1'llIIh' rnedlcmale ~i Icgiitnra acestora en. Yoga.

I IIII lnelieni Intemeiaserii 0 adevaratn mc:ti~nA pe ,I I .l.mte I Accnsta 1Ue:dic.lnA avea un numsr unpre-

I ,acf':1~tA Pn!'OtIJP;JJ"r: era :La rei de prodiglOll~ c~ ., pre v.e:,.titi i medlel d:3 ci aml t'II'~!fte- :!ill TUl:'ld.de. II I nil acele tAbli.\e care, pe llng! (.If;',,,ctnt~ ~c 81\,1J'III r ,,"uprlnde-all numercese rejete d..i.n plante vl ndecaIt :.,\. pln4 In j')r¥.z.e'l'It, B flumel·aa..e flUme ducl~>e. de

,tlr.ln,lle precurn I}t de-.C-Cpe1'irea. 11'11 muhe U~F.::Zi.lTl. B II1nt., medkcale. e 'nell Q <l-m.'nd,"j in ac~l sen ... Herol'lr~rlt"'i ("64-4t2~ t.t'.:n,), j).I!1:li1.tc~te d.dP~ raptul ~

\', I .11'1~,I~io r- v~~~~{jr~~~:~if:.rn l~~~~~~~ (~nit:a~1 de

29

I t1.le\'aml r5 plantch .... mcdldrw'k! nu (jf[Ttl ccntl 11"r. ~~ ... -ltamine. dar- prln inal tul Icr gcad de a ... !lilt ·t..Jt~ st prtn Iaptut ca sint concentrate in properrur a l;l "'i se absorb si;nullar"l C'U «"lehw'f' ! rtncrlpli v ttamtnele pe (,";In.: It: conttn smt duo~cl.Jit de lm- 1111

hl'l pla"ll~' in AI caret- tructc se acunudeaea c mara I n!' vttamtnc ~ cxemplul eel miJi bun in accasta

,'1 1 it of"'"T.a fructele catlnel (Fructus Hippophae) care I) Ir~H v~lotoa.s."1 de vitemlna c.. ,31, 82, acid ntcoddd follc ~i alte substante cu veloara Lerap:·lHica. i putin valoroase s.int fructeJc maccsulut Frut'lI..J" I lull), Ja Iel de bogat.o In vttuaune, cum ar Fl vitaL 1, C, [{, A, 82. B!, P, acid uicotlnlo sa() urzica (UrI I I illil'~L) bogata in vitamlncle C. K, A, B2, emeurul II L idm.'u'i L.} r-are arc vttarnlnele A ~. C. murul (Ru- 111L LiCO!!iU'5 L.) care. :·;d el. ccntlne rnulte vltarnlne

m.rl I

I l' Lii urgart.ic" Au lin mare rol In terupte mulwi \~ t ,,0 'smi inlrili in. ccmpczjtfa tuf urcr ptunrclor ~i idt tlti<u";l mal ales in Ilchidul tlsular vegetal.

I 'rttjbiQr-i~te. AC'C~te prtnciplt au 0 Insemnatate Inti·lleU constttulc Iancertt carp frinaa2l tueesur in-

I Int.IH1T al agantllor patogcnl. .

) /IlU(,ld.<'!('. Sint principii cu ectlune (tntimic:robiana.

( • 'I In ("B:;::UJ frllctel&r cl~ ('IUI'Il\ (sao al altoe plal1te

utu vn.unme) fructele de maces. pe 111141\ wiw,mllle)e emi-

1,t' n11n Imsortante ruzervn de ultc substaate, ("11m J)f'

r 1, iH'"ld Malic, citrie, pect.lne. eaharurt. In cnzul cAtine-r 1111n ~u fito""I?I·olul. In(JZjl~tl.Jl, aC12i 8tB~j. ulct \"1J1.~tili.

I rntlllOldjci. ln '['aZIlI Ur-Zll:"t1. nmtntjtn substantelc ;).2:0-

"II I iii mucnusule, 11'1. nl smcurulut, oo:."i.nu] m.:ll,i': ~l ci- 11 rll. In nL murulul. ummnul, .QciO!ii l:U-,jl;JI\iCJ, navcn-

3]

5) HeterOl.ldele. Sint di t . 2

~~~~~~~~~~i~~a~v,ondzide S.C:~i~i:~~ ~j:~:~~~~Z~f~~li:~ _ t

1.1) Buh:crmu.ri.

6) Gl~~L~iOizU._ Tn »Iare prilldpiil~f b iV'e. plantele medtctnale au in

7) :Pn1iClpULe Q.mare, Au structurt difertte, dar se ca- I n p07.i~[c ~i' micl'Oe.~emente (lod, fhaor., cupru] Si ete-

racten~eazA prJn. faptul ea au gu.st amar. III tlli' min tale [rna roel~m@l1w},f adldA,I-j(I, Na, Mg. F'et

8', Holozl.deLe_ Dtmre care mill impoctante !)int. II, ('I, Iapt care Ic face ~i mal utile in eratarea uner- bQlj

~Ja~llle, 'pectlne1~, amldonuj, ceJuloz.fl., gurnele. C~t~~-' I uiu ur Ii Qt:lemille $i carentele vttamlntce. boUle de de-

:u mS~Jrj emollenta ; pectlne)i:!' sint roaguJante; ami~ I !hwralizat"c.a ~SUh,l~ui OS~ s.a.m.d. . .. . . _

onul" e~e.tge7jc. caluloea - important.1 pentru acu t, runntcle mat contin .:;;1 Insemnate canutatl de prctejne

::teall~testmUltll gros ~I ret in hranlr-ea QrganjsmuJut~ I !'tIle, pr-ccum ~j hormooi vegetal! ~i murre alta sub-

una ~I um~~.; mucllagme _ diverse roluri, I nt'. .

19) A1calO!zH, Sarurua cxrrasa din plante raprc . t1i PI' lillg~ efectele terapeutf ... "e ale plantelcr medlcinele

Va crease m(!di~anum,te. In sttuena In care intr~o ;~n til I I~' plnntelor, In ~enere, trebuic amintlt cit vnloarea ~ ~nHln~s~ mer tnultl al.aJob:i. planta rCSipe'cUvli:i e oppJ~ I I uu-lur I;;! tr.flductibila ~1 in caloril (lucru Icartc jmporI . ~~x Cd; xemplu , 1 eandruf n1~ lrBguna cueu to] m'~ ... I Itll j I;J(·,'\ ne gln.dirn cii aceste calor; j si n t foa:roo c ecesere .{m ~~. spJn:r.ul etc. ~, ~" I I!.U t tr atarii un or bolnu vi a U:3 rcr boo ta este usurata

10, Uleitl'ril,e grase-. Slnt prindf1li de! mara 1m t-tnn c~ ,I l.lu!"Hte ceaiutut consumat, sau cum se Jnttmpla : d~

in ,tr.atare.a uncr boll Cum ar n borne digestive r it,,~:a II Illj orl, cajornle ceatulul respectlv substf tule carcr+ua kL~JI;:. ale eperotulnj respirator me callor ur1 " e C cu II III I ce nu poata Ii consurnata ~e bolnavi o_per.a~i 14

11, Uteiurt uoiot.ile, PrlnCltpil active 1 nar;' II, ~ wr-tntea bucala, e-sofag~ stomac, intestine etc). Aeeste

tru efectul anll:rniL"tOblan :;;1 i;!.ntl~pUc mpcr ante pen- I III t' datoreazl1 glllctdelor, gnlsimilor st protetnelcr

J2) Rezitte. ' III 1.1 Hill'.

I I II popcare hi care ceaiurlle sc ccnsuma 'in $Cop lie Jndlentt. ttbctantt, chtneati, [apcneztl s.e.m.d. 11111·1 In. rlece zi 5-10 ceafurt fierblntL Atit puteree It ,\ rr-zultatfi din Jterbere, dt ~i calortle rezultate din Ilh uuu-nrve ale cccturnor rae ca eel care Je ccnsuII h un numar etll de mare ~j Ia intervale seurta sa

I. ITi1.1~ practtc, ncvola alter- mtncarur].

I t dj'd inca unul dlntre secretele supJ(!:~ii yoghiniIII «tnt mar], censcmotcrt de ceefurt : jat.Jl dec! incA II II 1111irl' secretele longcvitatli lor, secratul unu; trup t 'I HI. II, suplu, elaslic, dar cu 0. o.':iifica~ie roarte ee-

lid.ti dawratA ccaiurtlor cu efecta ramlncraltaante ale- .sl.s. ---------------------

temului' osos +. ."'n-1mi ren J)I;I~~i

sa: eonsultim din eurloallate ~i urmatoarea sche .~:::==~=:.;_-----==:::.~=:.-===-=::.:.::_ desprc care consider di ve :s:ug~ra trnporteote catorici 1 .... 11 rrUe' prOOl,1.J);tt plantelor medlcinale 2_ rum valortle . grarne pentru ttl' M.,ldllril\_ tnKt proaspat

grame attment consumabll : :;I.·,::f\f':a;~~t

____________________ ,,'1,

Gluddc LipJdI!! Profe.tn~ C"lori' ··;:;~.r V~11 ... .'" u~1!1II1~ n.ecul'AtniA! II olllllln\.I\ M.rf' u-r.ue • Ill' rlflne Jrrflll ~n ... ·I'l'II"'II! ill" .i'meurt

Del'lumirea plllntei

Anghi.nlllrea '1',5 0.' 1,7 3>
eNl'" UlM.1IItI 10,,5- 0.' I •• ..
CiUlpem '.- -,' ',' 3"
Ciupem u$Cale fortat 3O,!i '.f 11,7 3U
Nid.L(:hi de J,III:rna .., '.1 11,3 ..
;S1e.clfl l'O$ie '.0 '.1 1,3 _3
1fI:;!d,lll:ml de '1!1ln.i!I s.s 1),,3 rl.~ 33
Uezica 7.1 (]o;r ',' ~.
U:s;t'Urui 'G.' U 7',2 13.
Afina ((ructll'!-l=1mitJp!!!tel 130' M 0.1 "
Cin.'1 (t:ritl3rj proaspi!!it 111 .. B 0,4- '.' eo
Ci rese ob~nUit:e prou~te ' ..... C.' '.1 "
OUd~(fu~ttr pro8Spele" 14.,S '.' I.' ~1
..... rag piWu~an ptoa~p.llt 9 .. 1.' '.3 51
Cre(J[ru.l t (ru.ct PI'"Oa3'P.IU .. ' 0.' M 38 I ooda <i.lului (Equ~t'Um .ac~1U L.) are iarb.a (Hot.rba :Eq seur toarte boratA In m[lUrl de magnE!ziu. eodju, e31c:in ~ pot.:l5i~l. tesuslre COl!! st(1 J8 baza un:Ui. Pre:Par.at sub formA de putbei care se administrN.z! bolnavUor de aneene, Porumbul ,t I'tlal m~t(L.,;ea:sa (SUamata.MaYdis, slot bolate tn s.Aruri de 1!illeiu, cat .i potASi'U. Un e:lfemplu In a.ees:t. sena este ehlae lot pi.rul (A«ropy ~n'l.) nUmit ,i albe~. Mf'Uie ;5;:,iU ehir, ai c6rui r\~ml (Rhu.o.. CTiliminis, contln. );Ie IInfA multe a..tte principii a~tjve-. ~i I§.A de alliclu ,I pctastu eare te ree foarte cute rn ccmbaterca l fkl~nte-lor mjn@rs.li:zAr'J ale etstemulul ~OS,

2 YQJJ'linii nu: scpaIa ctllittilUe p1anteiot' [n IIIIIO\li; tma nut~ u ... .1 ~i una te.rupt'utiC'ii. el ron.s.ider! cA eceete dou<} 5ml IInIJ eatuatea vLlallzanUi. ;) platLtei r

34

IIIHUIl!! ill mure U .1. IIltI!'I'EI II dl' ~LHul W,llnt·

Ilt.~ .. clro Heeren WIITC!lui IHIC!' tif' dCiVII!D.C

4 I b1 .oaje

Cllldde LipidE! Peotetne Ca.lori:l
." 0.' o .. JO
0,' '.1 ... ••
21,8 1.2 4,' 127
Ui,9 '.- 0,3 ,.
14,1 1._ r.s rt
17,,2 '.' 0._ 14
13,B C •• I._ .,
'l.. 0,' I.' 05
Ci2,4: '.1 2.' 270
7C1,O J.' I.' "2
rs,o '." 62
a,7 0,81 ...,
l~' (1,16 m
I~' 0.'" ee
'.1 JO
1'1",4 '," ta
14,2 0,09 ..
'.7 (12., '.C 54.
,"'0 50 .. D 27,0 612
7.0 41,0 30.0 OLJ
13,'l:I 08,' 17,0 <100 ')

If nlldn fizicul, tJ.r~ a-I C'.Illi in prealabtl, decl, i.~r.~ .a-:-l .. 111,t.[l caei Yoga este muu mal rigurcasa :!J.l mar prrmej ..

II~ ! a (h~C'lt spcrtul eurapoan. ,

( J' treoute :s.c1 faca vncrul yoghln in aceasta dtrectle ? prlmul rind, tnebute s~ se ccntorrneae regulH de :<iPlt.I' " crtncnlor nazalc cu ups s.tiratA. ASt3 pentru a-s\

I III. 0 rcsplretfe corecta. eel ec refuz.ii Sit Iaca acest II II, S I nu pe-ecttce Yoga. 0 ,data' astgurat drcnajul cat- 1,ltale. trebule ~a inceapii efectuarca nguroese. zil-t lJ girnna..i!:iticii de invtorare. Ce, C' drept. tr-ebule :ii'i

II L ceva mal m'IU, progrestv, adkt'! ~a a~unga 13 an...,. unontc de 1~.......,.'30 rntnute, T.r~pul va In, Inainre de I' t I cu, invicrat cu aer pro.il$p5. t. P recucleoul ireIII. I '>f' ILlLi~nuia~~ cu glndul oa .corpul nu trnbule :sa, I oj.!i IJPOl ~t C'U pljemale, 1111~ r e. tronlngurt, pulovere .etC'.

II 'I. d:lm -r:CI exernplu yogh~nl1 tlbetani care se retrag

I l,lIb.'le ]01' !ii, pe un co .... ores special. asternut Pe [os, 111.1 excrcltltlc complet gel. Am tld.8.uga d in Tibet , -rur! Ioartc aspre. dar- )'nghi.nli, datorttn dfsctpllnct ,j ~iilta. nu ~tilJ nlcl m.ficar ee-l ecele guturalul ! In

1'1 w,imnasticii prcpr lu .. atse, vlitorul yoghln reebu!c s~ 111·l.t' ailnic miscari de rotatle a capulul in tecto diII ,10 mi-~~rj d~ f'QtaUe a busrulut incele doua sen-, qu-oximativ LO gencflexjunl. 10 aplf;!('rlri in ra~ cu.

! JI'oI. dusumelel ('!.I vjrJl,l1 qcg~t~lor (etentlc la pi-I I I olu trcbute s~ stea ltpuc ~i drepte in tot tirnpul Hi 1f'1I eplecartlor), cbllgatcrlu, minimum 3 flotari (Cu. lit UI,'.l !1otriCt:l 9 Indlcatfior- pr-lvtnd pozttta ('orpuluil IH I 11 flOl~ril), urmate 00 10 inspiratif prcfundc pes ! "tnorul practicten trebuje 5tt se cbtsnutasca ill aler-,

u'r- Iiber, E Ijine: .x'; 0 f.iH."'d de.scuJt pe un teren

I,

.. ,

PRroATlREA YlZICA IN VEDEREA PRACTICARn SISTElI'fULUl YOGA

Cu reate c.a exista 0 deosebirc .sub:!lt<mtlaJil Intre spc 'j.1 .sistcmul Yoga, trebule are tate punetcle comune- car Io annQnh:CilZ~i_.Atit sportfvul care dorestc s.a pracn Yoga cit ~! nespor-uvlt trebute s<l~! (de-a preg.bttirea prea l ... bihi pentru a se irto:-adra. In regulflc specific )loghln Astfel, eel crre este sporuv nu a fcst obtsnutt s~ f.Qc~ bel ~eneralJ lnalnre de . antrenamcnt, cl dupa, lucru neper rni') In. Yoga. Spcrttvut srle ca dupa antrenament trcbul 3ti-~i spcle u-upu], asudan Yoghitiit iqi. lngrtjesc plelea 1.1 mod deosebtt, ocoarece sttu eft aeensta btoenergta specie!~ oooumtta pl'IHUI 1~1 g[tSI;i.:;ite tatntccte ci:U de patrunde In carp st r·r~B ucest organ dslicat, Inzestrat cu functt dlvcr- ... e ,,="i Indlspcnsablle vletu. Pe lingii accst consrderen de banl, yoghinii stlu CQ piele;t repreztnt.t 0 Icarte intin· zon.:) prln care cxlgenul pAtrunde in organism vit.uUzin porit, ba mat mutt, pfolea ccnttnc mii sl mil de Iermina tii nervoase senzrtlve : !>tatii de inforn\~re urgenta a cen trflcr ruedulart ~i ccrucalt. cu toata vertetataa realitA\i din jur. E[ $UU ca aceste lPrmina$h,mi nervoas trebul ~ alba un anumit tonus, ~i cil. epa ~l aerul stnt cole ca rc ("onC(orii. Ienusul, dorit.

Nesportlvll care VOt ~ inccapa practlcarea sisternulul Yoga n u .a u vole sa sa grabeasc;1 ~I :Iii 0 inceapa f.ari!l Q_

• I I'

,." 1.1 [DI'ill.z.icC; :Sill (il(,l!'lzilni~,."dt".,prH~t'in1d !n znri '-';.1\1'

r "l ' , .J' I,

Gli

btne cxlgenat, tn sort, tar dad e Ierne, in trantng. Resplratla ~ va face astiel: insplra\ia pe nas, cxplrat;la pe gUToi:1. Ma I ti rzl u e bl ne St1 se in coree, dar 1[1 0 alergara 'in rum mat rnoderat sl explrarea pc nas.

Cum ae va race ncornodaree pentru (d r-gari mal inde! unga te ? Astrct : 25 m prl m a zl, :3 5 m a doua ai, 50 m 9 trela zl ~i restul sapUmInH, 75 m in a doun silIptlhnma, il50m tn a trela, 30B rn tn a patra, pln.§ se ajunge Ie I 000 m. Apo! se adaug~ (rcspecttnd a"",,~j fo'mul~) pind sc ajungc la 2.000 m, :W(]O 01, 400(J mt- cilra care- va d ... mine ulterior constantS.

o singu.rfi men~Jum~· e necesara : cind s-a ajuns 14 distanta de 1000 m, alergarea nu se va ffilLi face zllntc, d din doua in doua zlle. Clnd se ajuege la 2000, din 3 in 3 zfle. la 30(10 d.in patru in patru ztle, Ja 400U din 5 in 5 enc. Altfelt riscam sa plafonam reatstenta fizidl.

In roats aceesta perjcada altmentatia trobule sa fie C'on~i-s:tenta. dar ponderata, dtversa, bogata in vltamine, in special in vttamfnc C ~_I B, consumul de apa corospunza ..... to r, prelerlndu -se spa mlneraUi bogata in Her, potastu. aod, magneziu, Iosfor, mangan (la not ttpul Borsec, Su- 2:i.a~. Herghlta Perla Casinulul); se vor oonsuma lacta ... Ix! , earn 0 de vita ~I erudl tAIl. 1:ot in eceasta perjoad~ • indica! ~ se oea 1-3 eealurt dturettce Intre mesele prmcipale. Mal eflcace este dacA se beau, intercalindu ... se ceaju.ri diuretlce !ji depuratlve (cu condltta :s.a nu se bee mal mult de 3-4 c~a.iuri pe zl)_ fn Ilpse acestora, cu loans bunc l"@7-ultate sa poate folcsl oe:aiu] de soc, ceerur de mace~. ceal ul de uraici sau de musetel, Pen tru perscancto nevrouce esee Indtcat sears, Ieelnte de culcare, ceaiul de nod de salcle (1 ceat, attt l). Pentru eele care au ni .. &.ip la vezica biliad .• rinichi sau vez;ka urlnara, ceaiul de macese, coat de c:ire$i ~l eel de rnatassa porumbulut (eo .. eel lila; indic.tJ. Pentru reumatiet rei de urzici. (runze d.

38

."tui dar mel alC8 cnronada nuwraHi de rn!," tie. 'dimi,..8\41: pe stemaeul go], CU 0 JUJJl~tate ora inai~t.e de rn~<;At pftpura~ astrel : 1 lingud de msere dlzol'llatj tntr-o C(JI')lI"'t~ de 350 ml apll proaspiitll c~ 0 liilniie ".,a~e slo.r.~ ~nl' Indulcirea cu mjere de aalclm. Pentru ICe. anemlCl .. rerornancla ceatul tonlc, indulcit cu rnrere oo·agr~ de munW_ Pcntru cei care .i;1U boli hep.a_tlce cauzate de In.tC>ak.til ~i obcsell. :'5-C rccoma,nda. pol~ pOunor de~ a1~!I't~ N.r<' se va adm in Is tra de trel 0'" pe zr, ame:st-ecat in ~ r"~' lIMit' cu mJ.erc de cortandru. cite 0 lingut~ ell ~ 0 orB tnatn... mescler- prlnclpele. Dupa mese, la 0 ]umatate de ora, luprruituri :,li Ia 0 o~ ccet hepatic. ape ~in beI~~ I~ cura ... vttarmnu B. Aesasta curn va eeneta din admin'5ir.[lrC3,

",tomato:u! got, dtmtneata, a tmel canti~ti ech;valen~e t u t1 HnglJrlta de dr-ojdie de bere feu 0 ora rnalnt_e~ n;e5~1).

1 n ttmpul pregiH.ir-H fizlcc pentru Yoga, hcparlcn, tnatnII.' mceperea alerg~t.ur'llor, vcr face marsurt Jente tlmp ... n luni, exerci\ii de apjccart (serll d 10). VO~ consu~a ,I rvnlurl deputative ~j de soo ~i. in mod exceptIonal (pm.;} I. lm-eperea asanetbi), vor dQrml :3 ore tn ~ Umpul zil~i tn.lnt(. de masa de prinz. Lapte dulce dUpa mese. EVl"n'll efcr-turf lor mati. psntru cardtaci, tot polen. dar In Imt .... tee cu mlere de tei _ 1 t'1 cazul cl Mn t cbezt, vor- c~nMlnhl eumal polenu1 stmplu . .cealu] contra tulb~~rdQr Glrdlol('f'. plus ccalul de mAce~e !j.i eel ~c. trandaflri VOi' lCIauuiI comert de .5unAtate ceder cardracl. Ace~t'a vor .... u". dOZ3 de apH, c;1utind .s~ 0 su.bstit~ie prtn censure fmmh'rJ.l) de Iapte acru degresat sau apa ln~u)~?M .:dab N 1I1II'r'C! do tot :!iii. ell. adeoa de 2cama de lamlle (In tre mw'). C.i,.Lrdlaciit Inainte de incepe.rea exercitiilcr Yoga

buk' ~.cl se antreneze minimum 6 luni in rnarsur}, aler-.

1 YOI hfnil cutllW'm' epa in can mtt\.i mJ(t1. 'btn-d~fJ df!S_ cam .. J tn l O:rl!. lQtdt'aUn.a.

39

li'Iarl pe dl,l.Onl.' d .. , t()O 'm nrmate de 100m mars ~iin epecte! mot~ dar,' utcntte ! numat (;u,'("apul~ \a -su.pr;,tla'ti,! 'Ei j~i vor' face,ol In Joede "hiii,. masa]e C'U prosopul ud, urmate de "Eri~til1ni pe'pjt;le cu tl"OSO~ lust-at, ulte.r'i~r. du.\1.ur-i -dese. Vo-r stu tntin~t 2 ore pc :1J FfirA efort Iizic ~i

'ener-vciri. .

, Astenletl, pe ling;} CUr'<J dl8 pclen (in arnestec ell miore tf-c munte]. vcr face~1 *1 0 (1Jra de' 18pti~or de matcli. .In imkl1e de salcltn, ell edaos de cura do coat de cJtirrl. La "'["ezultam 'slabe ee rata eura de pelen IT'! miero de rtoarea eeareiuf, tel- ~i- cortandru cu adaOS de ex tract de propo ... 11<, boob. de ,,",tura ~i separnt I.pll~r do malc<\. A.,tet'J.ilo.ii :5~ vcr cutes maximum 18 0['(1 21,00 ~i se vor scuta 1a 5,00, Nu V01' dorm! 'Zilla d .i~~ vor Istcvt trupul prtn .al~r·garl ~l mot, gimt12Ji:,tie<l rnulta, dormind ca capu! numat spre nord. Vo.· avna zgomotut, contuctele ~i ~mottile :!$i i:l;li VOl' intensifica eeuvttatea erotica (flzlologtca), vcr consume carne de vit1l. ~~ peste, dar'mi.lii ales de bet-bee, cu lID pahar de vin ncgru dupa aeeastA ftipturij, Zlua 3 ~.'c,fliU!1 de hamel, tar- seura. Inctnro de culcare, 0 jumat..u1(! Jltru Iapte duke fterblntc Tndulct't cu mlcre de tei. Vor ccosuma ~i Tructo, nucl, arahtde, atune, semlnte d dovleac ~l Iloareu soarelul. Pslhopa~ii vor consume 3 ce!;l~ iu'ri de flori de salcie, pe zi. ::;;1 vor apllca regula neutraliz.ilrH e:motillor ~i a glndurtlor funeste {':i de at, djpu de dipa, ortunde, or+curn ! Consummd din 3 In 3 ore jumAtete litru Iupte duke caldut, seara, !inl:;.t.ir'etL va fi sl-

gurJ.! " .

ec:i care au derpglari endor-rtne st sin( gr.(:l~i din acc.1sti ,C'I;LUUt, esre bhle sa Inca. Inainte de a. Inccpe precttoeres ststamulut Yoga;, 4 rur.a de I,) lunl - 1-.D.l"l. cu ceai· diete .. tic', dar cu condttia ca ucest ceai sa nu Ilc jndulclt, tat du(;A se be-a poe stcmacul degajat de ellmenta, etccnn sau e deplin. Daca in pertoadu ca1d~ ~uferi:rl:'di.11 va mrhca~ Zt

d@ ~ cite 0 .salaw. - . daua din Irunzc de' p3p&diJ9~ glMd&It? sale se vcr regia pin.\i )8. vmdecare. Ulterior. p~rin ~ II! va puteaajunge Ia .tunctlcnarea lor normals. Pe-?-lru teol cu dE.'rcglbl endocrine. e tndjcur sa nu consume auere. Ppnlru eel 8. cAror glande Iucrcalir.sub Iimtte, .e i.ndi~t Ilpli,orul de m.tcii fArii mie",: ~ prtvlnl;a PTeg~lIrll, nllre~-I! blne s4 0- fac.:\, d:CJ'r cu gnja, progresl:,. eviund ~ potrivA toate ceuec.c care due _19 tulbunlT1 nervoase;

Pentru inthdrea plgrnlrrllcr slabl se rt'COm~nda 0 :-uril. dIP u~ai din. mugurt de pin (VB ajuta ~l pe em bo~avl de W7ka urlnar~), indulcit intens cu mlere mont:ao(t,'tapte • ('upra rosie, c:hJfteJu~ ficrbinti poe sw-maCUI go!. prepaI'8tf' din enrne d1J cal, zer in loc de apJ, tn Ipt.;,l de aer. bor~ prcespat, seu de ur_s, carne de' miel, )fru.l'(. (laic sau vaca, u6cr de vaca, mtere ~C,,! unt, ~t.e Jr0'" glUfoZi1 ( z 1.1 vttamtna C1 alt'r~9n u~_ara In lJ.e~ 'ltber, pmn cu geamurttc dC-<j,Chi~ (e blne 5~ ~12. doar:rrul. in_:te,111,.( ... 'tmtual Tn sac de doemtt), cvtterea apci rccr, a bliil-«;[" ("p face fric.tiunea cu PTOSOPtl~ ud ~i LIe •• uscat), ~la]!l IHnH-e mat ~f. tunte, expunlnd spatele mal mult, ,lImp. p I lin an de pregaure, vlit.orul practlclan VI] uvea pl~nil inlKri~~l Iur Yoga va fi cea eerc ii va oczvolta.

('( i rare au un ... tomee bclnav. (linn Ie Inceperca pta;c:rH ..,htf!mulul Yoga, e blne sl fad 0 sornnoteruple, clHP,L aceca S!l faca 0 curd de rnlcre ou al~. rntere ~u

4 dulce ~i ceui de musetel, sa consume ml~('arurt din fI •. rt, carlon fle-rU seu ccptf fripl,.udi. de vttct la gd- 11~ uno. ~i 0 cur! de mlntmurn 6 Iuni cu ccai~ gastrl;, h'lI V[Jr rezolva problema. aprnape eomplet, 1: oga e~-

tnlnd upc! cauzu t Cel care au problema ell de{eL"'8tla~ ,Il ~ t fk Ionrte utentt, cr)ci una din eauae pcate fi ",UYIfI}:" cere dereg~eaz3 function.area nervlior vegNs-' I ll.r -11 iLW. ("LIUz.li pcate Ii ~i :suprainclircare-a'stomalilt ·H mtncur-urt prea eons! .. lcrlie, Data llldivi-dw 'CSt'

H

cornod din fi..re ~l-j pi.aee sa se culee du p:l ce lb~n'inc4, r~ulQre e .xpllroll e ~i moi clarl, In u nolo <1<IZUJ"I, 0 bU. len~ Incettneste a.Clul inte>;tm.L Dect, u-ebuie sii ... J.& .severe !Ii irnediate ma~urj de pretntlmplna!"e a unui adevllirat deaastru, inc:ep1nd prln cllriittr~ intestinulul gros de periculoasde otrAvuri care s~U.:i~luiesc in ungherele mai greu accesibll. ale acestul organ, prln red ucerea cantiUtil de branil Itt l.icca.re masa, prin suspendarca imediata a mcset de seara, prin Inlcculrea C'~_rnurilor de once Iel cu 'Io'egelalt"! w;;or dj,ge.rabU(!o (salate, compoturl de fructe, ~tevie. urt'cI. mere, spanac, unttscr, frunze de mnrar, 10- boda, sttr, pateunjel etc), laple dulce. Iaurt in combine~ie cu .rniere de cerlandru (0 lingur-i~ retere Intr-un borcan de Iaurtj. EI nu mal trebule sa doarma zlua, c1 Ia o jumiitate de ora dupa mese sit. fad mersuri tstcvttoure, .~ 'p~rg" lem"" etc. 1 n !lee;) r. dupa -a ml.za va bee, cam dupa 3 ore de La termnarea prinzului, 0 cena de ceai (ccncenlra~) de crusin ; sau va Jolcsl oeel Iexatlv (nu gr-t!sese ,m ct aoo?- ~care tolcscsc, in. 1O(."U I cent ulut, pul bere Jaxativ-purgatlV.tI.). Totu$i coeja de crustn (Cor-tex Frangutacj e eea mal indica.t8. fntruclt prlnclpule etnere antruchinnni ce au un efecr purga tiv ~j gI.L.- !j.j :n u prod u c I)o~nuintA en alte purgative vegetaja. Acest ceal folosit i~cii d.in_ vecbilil7 are 8c~une de aen yare asupra bHei len ese ~I a Iicatulut, aJullnOU-l F~ eel graIl ,~ slilb.as<a, Crusdnul mal e bun ~i In vtndeenrea hernorolzilor, in caau] prezentel In Intestine a prctozoarulut dcnumtt Trichomonas vag1nal~s se npelcaaa Ia ceaiul de hamel (e bine in acest cas Sa se bea nalndulcit. EilcacitaieO:l se datcreeza unul ulel volatll cit 'i1 lupulonel ~i humulonet (principtt actlve~ •. alter s~bstantc pe ~.ilt"'\l Ie contin conurtle plantet (Strobl~l Lupuli)_ Consumat ulnic. va eltmine prot""UfUI. B~ rnai mull, U va ajuta ~i pe eel care n-au :s.e!CTe'tii gastrice suncren te, pe cet ee nu au ,Pofta de mtncara, pe ces

'2

care nu au tiealul erttv, pc eel care au tubercutoza, reurna tisrn st IS IJt~., ee i cer-e au acnee ~i seeorec (pr i n cornprese eu inf'uzie 4 '/.). Ceaful este Indlcar ~I celcr care: au 0 ""l:ita~ie pubarala ealrnmdu-le aceasta. stare I.

Pen trw C'C i care au compl! catt i cardtece. de- pancreas, bolt ale veztcil ur-inarc, eruPtli pe ptele, acnee (cosurl) ,i in acelast timp st gum. reurnatlsrn ~i hldropizte (apii In tesuturtj, dlspepsil de Jerrncntctte, bronsite acute, balonari, balon&i~i de stomae ~i texine in corp rccomand o "unl de eea; din ted de jasore. In prirn![.vara urm.atcare se face 0 curA de ceal din boabe de icnupar, ier tn pertoada de Iernd, deci parfcada de mijloc, 0 cura dl' eeat din musehl de ptatr.i a se bea Indulclt ell mtere ntloHgr;!li de munta). Pentru eel a cllror- pfele este senslbUd ~i so infecte.z;l mal des, cu 0 circulatle peru ... rIca sl.noo1 !ilndin aOC'I~i limp .$i pcrsoane cu nervtl irita~it ,""ufetinde de Inaomnh, p]n~ la Ineeperea exercrtulor Yoga (~i chtar- un limp ~i du~ Inceperea lor) se recomanda un ercmaueant pentru bHi user de procurat de la. Pia far (cu ccmpoaitjn cernplexa). Dad nu se peste g.i151. .. va pr-epar-e aca~ din flor"i de levanUea, muguri de plop ,I rizomi de snnjeneL Baia so va face cu 0 [umatato ora 'n.llintc de somn. Este blne, tot in aceastA sttuctte, sii. se eonsume de cUeva eri Pe z:i stropurl de macese in comotnLl~I(! cu strop de ro.tina. cu ojipa rnlnerala Bor,'ioct't IndulIbt~ cu mteec de tei sau Jloarea soarelul, cu adaos de IeUincl naturala din soia ~1 ealctu, plus vltamlna C_ Efectul • ~ I mal mare daca la un pehar de 350 mise El.UIH uga 0

anUt.are de 50 ml yin negru Caber-net.

I Treuute combttuL6. plire;rel! eli yoghinli rae Iib~ti(1el'll'" se'11 ... 1 Pc de altA parte- unu autcrl In~,jm::.A 5il.j in vmovi!!,t'.<iSCi ,m"l l\1-e .. ,pe ees 4;3I'e Pr'l!lCUc! forma Ilanlric6) de;- eXCI!_W s~'U.IIJe df'Wlr~ )'~hini nu rae .nl~ exceee, nicl ilb5tinltn~. et se. mrn~ .. ntl tit .:re t!lollte ell!- MC1'" .. 1 ,

Eltrntnarea sar-H din mtncaec ~1 a tuturcr excitentelcr nervoase (catea, cacao, ~00rti~otlr3, pip!!r, beta. ardei lute, tutun, akool" ventlte etc) plus aplicarea rcccmanddetlor racutc in priv1n~a preg.i::l.tlr11 nerea prealabll efectuar-lf excrclttllor Yoga VOl."" pregatl tercnul, unut opum {I('(:o(!S 4i.pre sistemul Htltha yoga persoanetor care sufera de rneladtill? mai sus enurnerata,

'Par numai cu ccndttiu err psihtcul accstoea ~ se descctortseasca, Ineetul "U Incctct, de- rele, cum er Ii : rnlma, lnvldla, gelozia, elevetlrea, cinf smul, rsutatco, Iasf tatea, agtrcenla, ingratltudinea. orgoliuJ, Ienca, uta, fries neln .. temelate, pcrtidifl, JJc{J-mia, nesoccttnta, ill general de toete sterile cmoftonale ncgattve, care degrudeaaa sl Irnpur1fJca peraonelltatea I

• I

PRACTICJ\&EA SISTEl'IUL I YOGA ~I Tl'rtPORTAN'fA LUI YAMA $1 N1YAMA

ETAPE~ICLASnnCARll YOGA

E binc M ae stte coil sropudle. L,lrmaritLl de- Yoga sdnt = ~ Il r ~'c:'i unea fizid, In telectualn :;.1 sufleteesoa. Acest 1 ucrv au e ell putlnt.EJ, sa se n~aliz;e:l:e deelt de catre eel dctetl lj nlllltA rabdarc .:;;1 de catre cei cere iubesc Yoga ~!. 0 111 duic,j cored, z] de at. lntreruperea c.i 0 putern asamaea

Ircbir H L,It"LC?i dlntre verlgtle unut lant tiainlc_" MuJ~ IH' vcr rcprcsa ca sintem prea categoriej. Aeevarul este

, l pgn nu trebuta tntrcrupta in conditll Hrestt, normele.

Ahlm i cind atarea organisrnulut (boal;J, tnroctlc, r.n-lura, accident iO!k.) reclam~L 0 Inererupere. ea bule ucu~ mra. nfct 0 temerc Atune! toatA energta llJCI~ di.rljatll de pslhic va lucra mcti blee chiar decn

I impul exerseru :!,ii va ajuta erganlcrnul Sa-$l revtna lit ,IUh aituatie dWcUa. Dcet Intreruperea nu va coma ,I reruperu, Ci dtmpotriva : e de ajuns crt yoghinul sli. l praM se degaj~ din rezervorul ei speclal, asemeI [ : j ldurh din so b(l dupi:'i rn oicomtrea v iipiHlo.. de pe 1 Illnii roslettcl, ~ s~ ereada cu stllruinta in vlndecerea ,llllicu - ~cca~ta se VCI produce!

Mlll~1 au1.ori susttn ~ Yoga trebute practlcata I r.n III '\!lii sustln ca se pl"acUOi:l \t -inainte de apusul' sea-

relul. P-e ClD~ .sa credem r In comH~i.H. ELlJ"O~.i: de azi e preterabtl ~ se practice -d u pA am la.za,. .!ipl"l~ oil! pus. De ce 1 Europeanu), literalm.entll!!, nu are timpl Totust, dlmlneeta. lmedl at dupa t:t-2l.l re, ~i dllpj pregi tlN:.. pen tru Yoga se pot pr.actica exercitll ca cele pl!:ntru eehl ~i psi_ hie. E~.mplif;d.m, Netra SakI! Vlka,u", Netta Vyo:ya.rna.:rn, .Ddshtl Nasa,gra~ Madhyana, Brumadhya, SuryaNama.:!ca;r.am (salutul soerejun, Sahaj A.pi.~l"iII: Dhcuu. :IIdic-.ii curatb-ea abdomenuluj prln aer .,i .!i!Il.£·e (acesta II?: chiar recoma.ndabU ;:::i. ee facA d1mi.neat,a, Simhilsma (:p<;I~ :zJlja leu lui}, Vsta.i:&nas.a:na ·{po2±tia peutru g.&.ze)1 "Uddylana bandhaj ccmprlmerea abdomenlulut), Naull ,izolaru.H abdomcnulujj, Thala:s.ana· {poz.:ltta palrnfer-ulul) etc. Noi nu reccman dam in~ a se executa dl nil i ncatlil: exercttt I di fIelle. cum (H· fi Halasana ,plugul)~ Sarvnngasana (luminareaj, Kurmasana (brcesca ~eslo.a.sj_l·, Salubhasana (laC:l,lst.a,. .Shlrahasnna (pozitia sttno in cap" Chakrawne (rQ;;I;t.3, :'iii .i:J]te ex.erdUi de aeest gen. obIdleti. cxej'"C-lWJ~ grele, care marese prestunaa singelul in vasele neaeemedate Ia cjoetuj de zi, care, neexecutete ccrect, pot dauna priLcticia-. nulul. Aceasta p.re:cizat·e ccnsntuta deopotriv,a un eemnul de ala rma pentru ace i a ca ee depasesc 56~60 ilni (vasele de sins:e ale ueeatore .sirlt mai rfgtde).

Alit G,fa;r1Q$ cit ~i Pra'PlAlyflma e bine ~ se facli in mijlocul naturti (preferebn pe malul m.a.-H. a laeunlor't in pddura, pc iniUt:fmj eu brazi, pe pcdlsurt sat! 'in eel rnai r~ u CoIf2 in parcu rl sau gradini. Daca. totust, n u se pot race dec-it in casal camera e btea sil tie varuJt,a des, dusumeeua ~pdlat.1i allnlc, eli mobm~r sumar. de.~inf!:!ctat des, cu u~a seu tcresteje cameret desehtse permanent, tame ,. obli,ga torju 10. m1nu tel inain te de execetarea lE!);.er~ c1"~Ulor (in Urn put executarn i!!!X"~n::.irm(l.r ~ ViLU. u.;.a. ~i i:·eamur.lle se !neh.id ~l se .1iIIJ~teapta pin:l: e. .illb:lill nu e flIrt rece, niCi celdj. Capu.l se crrenteaaa spre nord, E

Ideal s.;I nu ee .il.l.'Ldi n [I!I un zgomtrt, tar- aeeasta c!lI.!m:~ril. sa fie folo:Ji.tl exd"U.$i\", pe cn. ee PCi!ltll!!', ~k.ru ~:!(£:i"citille Yoga.

Y AMA (Condi(i6uIea moroJa.J

Cu tcate ci se r(lnsldera cli. cele 5 pr'I~5;erlp~i 1 ar h valeblle numet pentru urfentall, ooMlder.<lm c:J cle nu trebttie s:.ii lie ignoJ'ate· njet de net, scsstea :liifnt :

l) A "" lace riiu <i • nu v:l.tAma (Ahims.). Proccdlnd in 5prij inul ~1 pentru apltcaree o hinuei, suffet ul l..~Ll se construlesta ea un edifldu de Il:lmin~. l:nc~pr.tc.r ~1 pent [""1.1 if! ltll, fiJIlosi tor cmeetrti.

2) Sinceritatea (Saryam}_ E blne col Eu} s.1 se tnsrruiasd! de Ia v'irsta fra;ge~ spre: a fl stnccr. Po\l spune adey.;1rul pe care-t poI11 in tlne, cad .a:s.curuhi.d eLi mal' rnclinrndu-ta in fat a hngusirft : Hind cempldce la carom-

nil si mtnciunf nu lE!~ti slneer, .

J) N.polti,.,,~ (Asteyarn). A,I'yam se ",!or;! ta combat.~rea tuturce portelcr care- sfnt de man ill!rQ de a deecncra, conductnd la degradaraa pe:rson.alitarH. Inamte ri e a com bate Jnsuefrea de- bun uri. de exemplu, ce nu-tt .... parttn (insustrca prin Iortn SCI II vlclenic), Iupta tee bute «..LU in rollii1iintli. In acest ca ... , ea se va :soIda CU cee rna! sigu.ra victene.

t) Castltatee (Brahmacharyc). Dat:a nu e~hi-ta ordo., <11 il pe Ilnta gfndlre-cuvlm -actiune, nu se ponte a pl tea. Ycgb in I.1l C".1TC nu (I !lpH~ nu poatc cbtlne rezul rate mart cu a.l:cml1$ ~i pran.ayam.a..

a) Apartoraha (NeaVAt[U.Fl.). Dectt s.8. ne lunglm brff~ t~'I~ pentru :j;l prlrni darurf • mai b~ne .sa le ofedm celor en I., .0 ~teapU\ demul t, Ie me-rita demul t, dar nu li: s-au ofcett I

41

NIYAMA (depriorlerjle)

1) Austerttetea (Tap"). 0 vi.\« OIlmpiltat., I~ra. vlct! etc.

2) Studiul (SvAdhyay.). Spiritul, ell <it e mal bin hranit, cu atlt c mui lnalt !

3) Multumfrea (Santcha). Fericirea ta estc supcrtul redcirii cmeotrtl. CUIti.varea acestet stert ~i lupta irnpctrlva rautii\ii cmenesti constitute gal"<:!:fJtia polci1 pc glob. Dllca se va apllca aeeaste ~Odii a bucuria;", v~ fi fericlre $1 lumina in sufletul ficcJruia_

4) Purttat ea (Lauchem). Purltatea fizica ~I purttatea psihk~, Ce-a ih:lca ee obtlna prtntr-c altmentatie ratlc .. nula, igie~1 somn etc. Cee p:!i;ihica~ prln controlu L em otiflcr ~r n dorlntelcr, necxcluzlnd eont-etut Ilsupra gIl1didi Insa~.

Dar pentru eel care au bale III apartament ~i nu 0 Iolosesc dedt cu 0 oerecare .,tem~", vern spune C'a deseaba e un om bun deca in acelasi ttmp e murder pe plele. Yoga nu se va cbttne nici la eel Igtenic corporal Care e murdo!" pe dlnAuntrll, Qdi~ eel ell suflet haln.

5) Supunerea 1a binele omenesc ~i absotut, deer supuncrea Ia teguc evoluttet cosmlce (l.shuara-Pravid.h.ana I. Lumca lntreega trece prin incerclri grele causate de 1*nu.rla de cnergje. 1n ccest context, Karma ~ se poata traduce ~i prln tn~e:Jgetea accstet sttjd gener~l~ CCi. .fiind 0 stare de lucrurl diflci1ii, un cxamen mal greu de trecut

1 Yoghjnii indlent traduc In:£ISt lsM1.Ia1'/l·Pra,!:ih.IHuJ t·;Ii pe dOl'iPla &kltclJPrinzdt.oare 0lil fiin,el de ;) 5E! imm.d.a eli Iublrc

:2' Karma.' t"rectet~ It'l1dep.'l.rt.a1.e 512' a.cuml.J~:J~ $1 !I'I vlrtutea UI1f}j' lone- ccsmtce SI!'Ie<'l]'L'C atcetuleec roml)lexe 'cal.'trz.al.e.

pcntru eel slab! moral, examcn cere de faPL pr'CSup .. me un. ercrt al .ratlunH In lata rtstpel neoantrclate.

lata cum Yama ~i Niyma se tr.anslorma ~i pec .... t!'lt joghlnul european 'in doul eodurt, In doua statute caredesemneaza .0 prima ~i 0 a doua empfi in calea re ... 1i~rii pt.acticii Yoga, luind chip de legi umene. re-ne ~i \.miversale r..

PRANAYAMA SIIU

"egemon;. Eului asupra fOJ1eJOt vHale

Cuvintul PT<I""ya"", i.vor~te din sonscritul I'''''na ""'" fn~seamna fcrta V'ltaM. (bloonergie) ~i oyama care in.~mE1CII hegernome, _domi.nare, dec] st.apinire a Jortetor vltele.

Cum se 0 b\Hle .ceasta put<>ro de c:ltre yogMn ?

... ~um.al prtn pl".acticlII:~ cerccta a unor anutniie exer~~u de resplratte, InsotiM de praetlcarea (I$CI.n.eh)" Ina~n~ de a expllca modul [.n care trebuie ~ se resplre, lllSl:s~m asupea unut amanunt : ingrijil'ea speciala a nasului. Nasul. prtn pozitia $i forma pe care 0 are, ptin strue, tura ~a. ~te organul rnenlt a permtta Jntearea aenuui in o~,arusm. Incepind de la devtetltlc de sept ~i terminind ell ~mlfe~~1 nasul poute surert de diferlte bolt. deformattt, mfecpl Care- actlQneaz.Ei. negativ asupra fcsclor inflamin<lu.1e,. deformlndu-Ie, 1111~orind c:avitclti1e sau numnl Pe una djn tre €ole, de r 1m pled teind aeru I si:l In tre cu aceeast pras luna pe am bele niiri. Respr ratia ~ D a [ngutol nar! nilll, -dupa Cum crcd YOghlnti, duoe 18 adcvarntc tutbumn mintal~ $[ endocr-tna (cu oxceptia enumttor proccdee ycghine apl1eate In seep terapeutic, in cazuri spcclalej Cert este (aptul ca toatc aecste tnfundaet ale nasutu, au drept consecintil obligarea Insuluj Ia 0 respiratie v1cio~sa. adid fespiratia pe gun\. Respiralia pe gutii arc urmar'i din cele

maj cefertene. In primul rind, infiamat'l!:a unor organ .. important. cam ar n . a~alel~ fa.ringE!It!, lr~hec"4- br.nhUle, p1.iimlnji care, pnmmd un aer rece se ~nn~meaz!l oferind teren slab bacll ului lu! Koch. Tot din l~teratura Yoe:;a se ~tiil!" cJ r«splratiiil pI!: gurA aiec1e.:r:a u-

ruida oCii p:arat'lr-oidot!lil'. • ~ •

Alectar'eiil plam1nilor 1 -epreztnta I,In p@:rko~ imens ~ntru Indlvid : pl~minU bolnavl nu sint e:pabl." sa. ~e~m;" .xic@n suftcient, oxihemoelobina va fi ~l e .. In~utl.cIe:t'1tll,.. oxjgenarea ~uturiJor ineompletA. ca .Gtare QPa,ri\~a !'it~ril.r de anemte este inevitahila. dec lnsul nu mal e UD:

\I .. nr~o:~~!a~ul~i dtntre ncl nu ~tlm sa re.s.piran:_. A~ .uita. e,ti. Insptraua se i2feClu.jI;li7~ pe nas ", am uttet Cit n~splra\lato

vebute sa He rjtrn.ic3, profunda, rnrn..; .

In recra Y. og.u S-fL ami nti t despre tl purl Ie de respl r a.tie, .Succlnt, prezentnte, ere sjnt ur]'nat,o~re~e: ..

1) lorr'lcoicii seu cinvtculura. denurnite ~l respn [)lle su-.

~I ~~a:~tal;1 inferioara 5<Hl mijlod~ ;

3) dinlrllglnstioa_ ..

Primul tip epartine mal rmrlt femeiloT (atentle Ia c.orsere si !5utlene) !j.i e eel mat deficient mod de a .rcsplratr intrueit numai partea de sus a plamjn110r Co venuleta. Tlpul 2. se Inlilne,te (dtn plicate) ~i ja biirb"\1 ; dttctaree plQ;rntniJor nu e tote.lil., lc lei COl :!lit a~iL:~iLre-.a lor .. Ttpul .3' e-tc un tip mai aproplet de Ycga : chafrOllBmu.l. 1.0. mspi-

t ""le, lunec::tr in j03 dlnd posjbihtatea Iundulul pJamintlor sa ee ·prirneasca (U aer pro8spiH"! avanta] onorm {canUtutea de aer o incomparabU mal mare ntuncr clod eJ

~ mai ~dl! 6@" Im!Joln:h·!!:i'bl! d. 'l'..B.C. ua ind.i\ild carenlllI t"hpi,i ~R<t dedi c@l care litl. (on" de binecuoo""ut,,,le reUll t!11l }Ri'r.r..:i re'5P.ir~'Dri.i.

oC'up.r-i n 'de loat.a. . .,u:prolata pMrntrtildJ"" ft!8pcdiv, n~'Jl'njruJ

... alveolalo- active}, 'I

Desfundarea ~i ",destcpenirea"" i 'tutUfQr .. tl\-cuJeror

pulrnona.re eate un prim ohie.ctiv al 1i"'ranayam~t. 1

Nu se pcare concepe trecerea dlrectA ta ~i'LeciJtA..tE.s asctne~a;r f~ n"i. Prana.y.amtl~ cRe! cell ta tea :lj.jngelui nu estc f:iuperjO~ri1 (e 'verba de ox!g&narea ~I de purttatea 'lui) din moment ce ineil nu s-a rfl5u~t ,modul de 'purirk",rc <>:i o:xh!enare pr-in reo;pirafie Up Yoga, Aceeste exte e exonca fh.· puc rued [calf, 1.

Una dtn gre.~ellle cutortlcr de cifrtl Yoga csta ace} a (",j ut au uital ca eurcpeanu! ~i ... a dereglaL rUmul r~pira~ tor- ~I c-ii reglarea. e cesrur ritm este 0 problema pentru europennul Civilizat ,.i preset de tirnp, A~tfel. europeanul devine Irttabl] ~or1dt de mare atrac-tie stmte fata dIP, Yog:.a) ... tunei clnd trebuta M numere in g~nd cit dtireazt} purak~ in,~pjr.i1'ii:l apoi ·antaro kttmbaka (suspendaroa respir.atiei dl'Pii efectuarea Inslprattef}, rechaka (expirapa), bahya I:umbaka (f;uspendarca resplratfci dupJ etectuaroa exptra~i(;'i,. Aceasta numerare devine ou Hmpul intuitivw,. Pin,ii atunct . asptrantul cat'''"' e ~i nerves, gdbit ~l neSUHY~ numik:'i. aland.a!a, jncurC'A ~i rndlrc~te ~j 'chiar sqbstlh,ie rltmurfle falclot,

Medltlnd asupra at:J.ilpt.drii ststernutut Y~a [~ rtrea cu I'QpeQl1.C\, am dod us cH e:nstl'i: c .sing 1J.rii. sotu tie de r'e ... anlvarc a acesmj impediment: executarea C:ltc["citHlor de re~piratle cu suspendarea rel;nerlloI de acr, dar cu ~licurea rjtmuJui respir'atoriu strict optnn st !"jpecU1~ fiC'C""drift organism. A~a con,:Sidenlm ca tre-blJ'je .sa .{lff npllce

j OdtJt~ ~~u.ndate, nlvcolere I$i m~l'SC ~'()Iu.muj ,;i-~ devlu

{..,t.·,Ji('tJ ,i acttve. , • j

, 2" E.A'"PlJeaHa Yoga y UrJllAtO{irea; prin aphc ur ca Prnnaytrrrd ~. intl'OdUCfo, be dcpozl(eaza. !jJ se r:('J)artlz(!'<t~il" PM:na in COrp,

53

un_2i tchnlct vltale $i hotarltoare in Yoga: parliciparea

p;,hloA_ ~

Trebui 5.a nl se ier,t,e faptul C'~ nu am i.mistat mai mull . as~pra unor detalu releritoH1'c Ia av • mtejelc ststcmuJul \: ega fa1a de sport; e:xplicatij medicare savante : ~~t~ dln. literat~ra v~ic~ sau eea tlbetana. da~ ~rn con.'

o at en lucfurHe sm! !ndeo~te cunoscure : de altf 1 ,m~m .. , rut rna~ al pr~("hClenilor din Romani a , e eel mai temcln~c mobv. de e':'itar-c a e:x.pli~a~LUor complicate.

.. . La. ~cea'i~ta ~ mal 3daug~ motivul cfl inrenttcnam sa 1111 Inv.ntam 1: ogn H'1 prfmul rind pe coplj I.

Aceastn nu inseamna ca eel ce au gre}it catca spre Yo~a. (mu!~i auto.ti au d~.s;partlt Yoga de oeea ce are ee mal Irnporta.nt: d~zlnto . ...:icatia prln aUmentlitico rationala, p:e?:~~. lmd, in schim b. cere mal complicate Cl.Wn e .:;;i resPLmtll care, rn~U!$ite in grab~~ far~ a se trecc prtn etapa u nor On I d," dotln !oxl O':IO , ~ I preg~ tire Ii, Iou ~I p'jhic~. :u daunat U'J loc sa !aca blne). cei CI:! au intrer:upt-o eel a. tare m.l. au dat reeultate altc CU;surl, nu vcr p~tea. pr"1ntr-o aSldu11 aplicare a aces tor recomnndart 5a-~j ga-

seasea ~ c~le ~Ul.t mal u.~oar~ spre Yoga. Consid~r.i1m de altfel .. ca ~l vlclatli prln eonsurn de tutun, bautcrtl. gurn:anz~i, ~al~ji ~l asteniL'l\ii prin excese sexunfe, respectmd Indlcat~lle .~a~ la capitolu; Pr~gaJi.rea jizicd in tJedf;!r~a praCucuru. ststemuh,d Yoga (7 ani va dura dezlnto](lcare~ totaJa J) ~er putea sa cuJeagfi savuroasele roadf! ~de ~C:i vit~de-Vle, pe care, mal tlrsau, c-u. saivatcare lntuit:ie, au sttut $i 0 sideasca 2',

54

CLASlFICARI IN YOGA

In faiIno.5w 'Poem filozofic BhogCwad-9itQ, am 1ntilnit.

o dudat5. clasificare a ststemuhd Yoga, dupa cum ue-. meaza : 'in carten a doua, YogB discriminarli ; in a treia" Yoga faptel ; In a patra, Yoga cunoastertl ~ a faptel ; ,~D a Incea, Yoga renuntarit , in a ~I Yoga ~on~entr3rll ;. in a ~apt"", Yoga cunoastertt ~I • Inl"lego:rll; in, • -opta • Yoga salv.arH in Brahmen : in a-ncu ... "Yoga tamel roeIe.~ti ; 'in a zeeea. Yoga tmruchlpartlor divine. Fura dear II peata, tntreaga Upanisa<l.! e pres!!ratii cu _""Ie :mal incLnt.atoare revelalil~ lnsil din d1alogul lui ArJLma cu zeul Kereehna mi-au retfnut atenjta dte'l/Q pasaje le;gate de yoga concentrartl.

!!Ill) St.ato,mh~'Lndu-~1 sln,g-ur Intr-un 10': curat, ~. ~~lire tare, nici prea in.aitlli~ rrid preu jOltSa. acopel'1bl C:u u pin?~. piele de caprlcara s~u erba kU9l3 , _, 12) A ~eziDdu~se acclc, full ndu-~l mlntea 8SU pr a uJ]~) alngur punct, CU activiW:tea slmturllor ~i g~ndirU staplnile, $11 practice Yoga pentru purlflcarea Sinelut. _

J3} Aeelast, necltnttt, tlnjnd nemiscate corpul, caput ,I gi tu 1. atlnund pr1virea spre virful nasulul, llira sa prt-. ve a "iC.H in spatlu ... "

(Bhagavad - gila, VI, 7-17)_ _

Acea prlvtre a prnctlcianulul spre' Virful prepr+uluj soi1u nee ml s-a pArul a ft nu 0 slmpla speculatle ttloaollro-poetic-a, cl chlar Yoga adeverata.

UoH yogblni cia.s:ific:a intr-un fcl etapele in Yoga, alIII in chip dilcMt,

Swami Shtvanada, Vlshnu, Gupta, Ijevancnda ~i eel dl n uceesta ~coal~ au ill vizat. a!ltfel etapele : N 'yPmll .. Arana.:s • .Pranaya:m.a .. Prathyara, Dhara.na, Dhyaq.Cl, .Sa",adhi,

Salvaradjan \ Yesudlan- le--a ola.s.i,fiC1!t:i, "duprl cum ur:!t1ll;>aza:

"i,· .~onlr"J!i1 as upea con~tiln~~; ~ . .c0oUql~1 asupra

,·t.:2-'tpira~jei : 3, Controlul asupr-3 fn':lOlolicI, • '.1

I Ph. d~. Mer! c Je clasl fica estfel :

1. Yama ; 2. ,Niyama; 3_ Asenas , 4. ~J'i1na.y,~m~: Eli.

Prot\:tyara; 6. Dhurana : 7. Dhyene : 8. San'Ujdhi, • , 'Am mal Intilnit ~i aUe dasifkilrj lnteresante.:

l. Htltha_Yog~ .. 2, Laya-Yoga; 3. D~yana-¥,o,",; 4.

R'!-i'!-Y<>g{I,

, P~t:mj.li q Imperte ~i .1 In opt el.p~; I. Y«l'w.; 2.

Ni1J!1itla .. ~ . ..A.sanll.~~ lfp.tha-Yoga, Mt¢ra.s~ ~and.hf1:-s j 4. Prrina)lamn; 5. Pra'''yara .. O. Dharana; 7. DhyoM" 8. Sa.mCldh.i (ctapa Raja).

Dlntre foartc multele ramurt ale sistcmului ypga ~i cnume : Hath4, inana,. raja, dhyana, bllQ.kt. l,aya. Kanna. sJw kH, rrwntra ,agny, yantro. ;PM:Pla, MnrrQ: ctc., europeenul pcate alegc rcertc grcu etapele adccvate.

H. de Champigni a dat 0 eeaoivace eeva mal eurepecng. prezenUnd urrndtoa ... easehem~ .e, etapelcr : I. flathtJ.; 2. Ma1ttra ~i !,£t:.y~ ~ 3. Bhakti !jl Shktj; 4. Yanlra; .5. Dh.lIana; 6, Kar.tn.a st Prnna; 7. Kundalilll,' (l;. S,unad/t.i .. 9: Beju.

Ccea ce 01 se pare Interesant In clavtncaree din jJ'ha~ gCl1Jet-glta consta In Iaptul cl. dtntr-o dal.1:l. prfntre atttca .I:Ip~ic .. 1ri spfrituale, ap~:re 1loi un exnrr-lfiu eva ... lflzic: COncontmrea. E clar ~ e 0 Yo~.il Indiana, YQ~a ce Qx('('leo,lZil Jf'I. exe ... cttll ale splrttulut, nevalabtle penrru eurepeni.

In -ceee cc prlvestc Yoga pe care trebute s.;,i 0 ujegcm n 01, yoghi.n ii din Homanla, con ~ i de-ram ('t~ ea nu ~ te fi dccncaa care are Ia bazA 0 nllmcntatfn dro"'e!blt de penIX'rara. avlnd in vedere faptul cA nth (}UrU cit ~'i venerabflii inl$latl (verbtnd de aeestta de f',.;:tpt r eprewntlm dH~ yoghinilor ortenten ; maesrtll Tlbetului ~i al Indlei I,

56

nu 5-.3(' fi putut ddica Ia inlt.ltimea cunoastcrtl Ior, daca pr!n ci seoatc nu st-er fi tntrucbipat vlrlu~ila-. C\I deo~ebirc pc cea .u in fr I nilr1i cxces ivei pone de mi ncn re ~1. II tendintel omutut de a mrnca mal ale!; came l La ora uccuala 13 nOl in \ar-d. !;if! Ieee yoga. Problema este ~ 0 odd pIA'" perfect !

Yoga propu~ de not l:jl. ststcmattxeeza J!';tf-el cele 3 vcetcbre :

I. Pur'iftcarea nelntreruptj a trupulut ~i a psihtculut prtn aljmcntauu ri:lllo;n~l,fi,~ fgiena ~I miqcare in aer Hbc r, gtmnastica, sport. inot, mar¥lri etc, i

II. PrfJtkyarul Pronayj]ma~i ASClTV4';

III, Armonteerce Eului personal eu Eul tuturor Ilin&12'!or umane, prin emiterf!a unor gindurl bunc.

EFECTELE TERAPEUTICE ALE ASANEIDR

$1 PRANAYAMEl .

PRANAYAMA

Trei f.lurl de respiratie

Resp~TG~l.a abdomiooU! me prima din cele trei tipurl de rcsplratll yoghiniC'e pe 'Care le recomandam, a dcua fiind 31 tcmettva {dar numej cu suspendarea retincrh detier), Iar n treta resplratia in mers (stngura pe care 0 admitern cu apllcarea retirt~rij de .a ar, dar num [:Ii in fe1ul ~l eond l tlile pe care le vorn ardta urtert or). 1

MotivuJ pentru care nu recomendem celelehe tipur] de resplretle tons~ in faptul c:A foarte multi il:spirFl.ntl nect-lantall ~-au tmbolnavlt grav din cauza cfectu<irH grc~ite 8 apneel ~i a conoentl'ar1i nccorcapunzatoare a pslht .. cutut 1n timpul exercttiulut pFcmayamic. Yom da numai clteva excmple, astCel 1ndt espiranrul sa-si dee seam ca eceste exerdtU respjratorff, chiar bine exccutate, pot fl noclve pent-ru eel ce au anumite "maladti sau sint predispu~i sa le ccetracteec.

1 In C4IIZ:W eeesre as.pJrantul 11.11 e1edua ce:!;piratia yoel'l inlt:' rompleu. cere IIIn~te eeje tRi rt!;Pira,ii : diilllnlllPlWti .. i. :wa-Ui It. tnmioarl lllii torAcieA futr-c l!!Iin,uri n:!5piratie ampli "I "P'oftmdlt lin .tJpt, IftSplr.il'tlc ~ct. yoiJtjrulCPJ' (rt:!-Pjc,a,i* coml)leUJ.) ..

58

Uddjai (ccsptratla sarpelutj, cu toate ca e 0 resplrette care ajuu. ja reglarea glandelor. ponte d.r.untl fOru"t(.> mult celcr care au hipertenstune ar1eria!a sau 0 man exctta, bilftate, B(J$trica (foolele). da asernenea, este daunatcare celcr care $\.Ireta de inim~. dar st celor CU hip rtenslune, Suk purvak (prtrnflyama C<Jm(Jdiil e mal puttn indicatA. celcr care au 0 CQnstructie firav~. 1n cazul Kaprrl(lbaHd (rC'.$pira~ia de purificarc) e de-ajuns en eceesta sa [1U fie insllii1ta perfect ca ea sa produca Iealunl pulmonare in Rituatia in Care dupe 20 de ciclurl nu se face g. paw.:i (cu acea retmer-e de: aer}, ce peats produce astenil1: ~i IriUtre nctvoa.s:ii.

In domua de a ajuta pe aceta care au avut dereglAr1 din cauza practtcdrtl nepermlse oR exercltlllor prenayemlce ,I, mal ales, 1n dortnta de a :S012! evrta astfel de cozurt, eecornendnm s~ se renuntc {mAcar pentru 0 periceda de un an) la preetfcaree celorlelte, In speranta eM prln spoort (mal alC!s pr+n root ~i alergere) eavitatea vitalii. (toraciC'A) I nsplranttlor .sil'l se m:irca~cii.. randumenrul maxim puundu-se aUnge dupa depaslrea nccsrci perloade crjttce. II a"'lgLl~'in pe asptrsntl ca reaultata bune so pot obt.ine door prtn praetlcarea celcr trel tipurt de resptratte reocmandotc de not.

I. RESPIRATIA ABDOMINALA YOGIDNICA

F..de respiretie rea mal simple ca mod de- exccutte ..

Indleata Intr-ue mara numfir de maledll (boll nervoese, p-Ihfee, cardtace. de ctrculatle, andccrtne. resplraiortt, boll rontractate prin tntoxfcana. boli de Itcat, stcmec, pancr@as.,. LII • fntestine, tmpotenta s.exuala etc.

F..'ite. indi.spe:rulabilA tJstlMlor,

59

Precatlril

Nu ~[",Io execuen cind !;i-a consumat alcoot, nlci cinL} (.i.e la ul tlma mesa nu s-au scurs minimum 3 ore. PL"t'SUiliH .. -le CU opera(H la cavttatea abdom.irialit trebule si\ prln'le:asc<i evtaut mediculul chjrurg. Cel cate~uferi1 de pMmini 0 vor executa .sUnd in pictoere. Cet cu tensiune preu lrni'ci1. 18 Inceput, vor efectua numai :3 rcsplratjt pe dclu. urrmnd ca dupa echlfibrurea tensfunii s.d rn.ilrC8.IOC'a 10 Iiecere lunil. numarut. ell c rcsplratle in plus. ptna S(! ajuii.ge la numarul de 10 mccst numar de resptrnttl ccnsutute un clclu .. 'ii se rocomandd la 1nceput efectuarea unut srogur rjclu pe al, ell 0 jl.lm.l;itate de ora-o ora tnnjntea meset de prtnz, cu sau f.:lrii) asanej. Se executa numnl dupa: spnIeren nesulut cu a~ saratA.

Timp de e%ecu1;ie.

Esta neceear ca rcmplcxul de lr.ro:r!· e .sa rt u 'dureae rnl:ll mul t de 0 [umatate de i'Jia. Combtnat cu St:U.iCl8t:1n(J: I, 'rrcbuie ~ durcee exact 10 minute. In prirtcipiu,.o resptrtltie dureaza nt'it cit 1i trebule dfafragrnulul sa etcctucac. ncfur-tat, Imprcuna (,.'U mu~hjl abdomtnelt, apasarea ~! rtdtcare.

Pl!!'r.iootW de practiol1r~ T~1;'I1a vtata. Se cxcepteaea Hpsa lOlula de aer curet, Jjngli de produse cnirmce etc. j\lenfiune

,

in ree de tratarnent. in abatcare, cirnifire. fabrici

Se csortcaza In or-lee asana. Irralnte mire sau oup;l. a:salJe, o'b1igatoriu Inafntea Sevesenet. Et ideal pesu-u ·('~~4-

eerc care prcduc mtirirea tenslunli. .

I Posrure mcrrulat. !'olOdul tl de eXe<:lJt;tl,(ot este e.xp1ict,Jt I.

-caJlltolul A~(lf~a,j;. ~! t·

ModU!t d'e e:reru~c!,r6 ·1,

DUJja ~p:!UareQ pr'E"Blabil~ a fntreguiut corp. esplrantul intra in camera de Yoga ~i .inehlde Ierestt'elc (dac;i e i<lrna). Se culca pe spate ~i desface pic;ioarele. evlnd grljA ~ ~I a~ingerea podercr s~ so f.l;i.ca pe parte-a de sus a occfpuluJtH ~_ Se ccnoentreeae asupre cuvtntclcr l,PaC'~ pe etbb''. .. Ferjclre pcetru .uma.n.itate~. !1SAnEita"tiJ [uturor f'ilntelor p .. e-nlce''. Se @:xecuta resptratta pra.nicd prtn mi~C"i\ri eatrne i ~;i~ure! complete, in sensur-ile ,.in sus« :;Ii .. in jo,o:- nle-

mU1('.hllbr abd'ominaJi st tlterragm. Inspirat1;) produce bomberee .fIbodomQnul-ui\ expjratta, decemprtmarca lui. AUt tnspir.at-]<l. cit :;;;1 -ex.p1Ntia so tac, obllgatoriu. pe nas. f;jr:i parttciparea musehllor cos-tali, fadi dlletarea votta a ltleaccuu. .Se urrndreste atit ccnceetrarea psihicu lui pentru bucurta ~ijtii prone'; in : plexul solar~, cit .!ioi pcntru .fl!f'tl.ll de p'111l'lficare .u Htntet cu ajurorul pronei .. in. rma-

lnetle, {C'~d .oc.h.ii se tin inc:hW suu Intredeschtsn se urrnArf'~te eldicarea ~i cobom-ca abdcmenului. lntrc Inspiratieo si explratte nu se fac pauze rna! mart ca cele PI' oare. Jet face un om 00 de-abtc tncepe :s.a dear-rna

A.hd.ameMI trebule !'Iumfiat la maximum. tar la OMft:f\O trcbuie:sa se a~ asupra crganelor interne, 1ft ~a fel tnclt apasaraa sa se fuca dinsprc cptgastru.3 'proP pubis.' Perscenclc cu pstbtc ~lab ver Iipi tn timpul eiKt u :irii scastot resplretil, vlrful poi ice] ui cu eel at 'rJlt:1torului miinii drcpte, cafa ClJ vointa slaba accleasl d.·,;t'le, dar de 18 mimi .sUng;:}. Respir.atta ebdommala tret .. 4". sJl. He ritmieA {dar nu predpita:l~), profunda, farn f'tlU'I.C inutile, ~i. numai pe nas. AC@<lsta mlscara, de Ia ~

1 On::ipl.U - ~W care lQJ"memA 5patE!lt: ~.1t.Jt"[ erantene.

:.:: ZOna cpi.lEilstrica i!iiocotLt1Ii de yoa.hini loea.., al comenetlce , .. uro-vegetenve : \Jslerle v:ronJod, 100 situat tn· j()~ut.1 $.tcrrullui.

J Loc: situat pe abdomen, i.nh"e ombilic 11jl pubis.

61

dlafragm spre hlpogastru, di Jmpre$la d. onlli.n1a'Pe a ebdomenulu!, ('8 mersul unui ~.arpe_ Se trece, d'Upil cele 10 rE!!j.piiaUl, lu Savasana.

2. IlESPIRA'fIA ALTERNATlVA CARB UN~TE CELE DOUA FORTE LAUNTRICIi:

p,.ernufu

NlJ se va execu ta decjt dupa s~loi:1.rca in1r.ulu1 rorp eu ap;\ !I sapun ,I a nArilor cu .pa oAr.li. Nu se va e'XE!CUt.a In medii neaertstte, cu texme 1 I.mpuTitili, sau tn apropterea fabricilor de ehlmleale, a abatOlirelor i a cimlttrclor. Nu se executa dec-it Pe stomacul gal (minimum dupil :3 ore de In ultima masa), Nu se executa de ·cAtr·e ret care au consumat alcocl cu 24 ore Imdnte. Nu se execut-li de c~tre eel care au Una sau ambele "mid newdrenate.

Periooaa de- practicon

Nu: s rocomanda sa se practice conttnuu, zi de 2i.

Ea trebuie pracucata clnd asplrantul arc dlficuHii\i privlnd activitatea ccrebrala sau p!;i_hica: surmenaje nervouse, apul7Ari ~l perturbart ale actlvltfitii de cereetare, Ilborator, prclcctare, &rtistica etc., de catre eel .8 clror fo.r\ii .sexuaJil se epuizeaza prea repede, de calre ce.i care eu bell conscmptive).

MenUun.e

Se aSorteaza 1.1 toa:te exerc:.ltl.i1e yoghinice CUll! se executa cu ochu (dupa executarea acestcr-e) ; se O.K'Uta ina .. intea Savasanel pentru teraple asteno-sexueja In a!OC1atie co Shirsh aeane I st Danurasana 2.. Dacli. a~piJ"an1ul nu "

1 :?oShITa. .. stine! tn Clp·.

:2 Postu/a .... re .... lw· ..

'.1

bolnav, e preferebll sA.. 0 execute Uri (1SQne de 2 orl pe zi, dupA-ami~" ~i seere, eu " ora Illalnte de apusul seeeelui .. Se mo.i fo", si Itlainte.o IIddyanei blimlh." I.

M odul d~ 1!!.%«(Uta.r1!:

In cameea b)no ..... slt;\. (pref ..... bU p" maJuI mArli. pe fi ia umeda, intre brazi, in pidure. par-e, clmp, pe platouri etc.j, Pe un (..'Ovor~, numai In potiUa Sukhasana.::II. pentru adultii care lac "Voe-a de curind ; pentru est care pot executa Padmasana (I 0 :r~andl!lm pe aceesta : Pentr-u eei cu fncheieturUe enchiloaate, stlnd pe scaun sau in sezut • simplu, cu lata spre nord, Se conrentrea:tfi. 85Upta euvmtelor ItSu..Elet curat", "Inima tare", t11n\elegere pentru eel slab", .atlt inaintea primulut clclu, ("it ~i Intre cicluri. Se asrup& nara stinga cu pclfcele 4. miinH stingi prj rt comprtmarea n~rU sting-i, ae inspi.r~ pe nat-a dreopta, f,'r~ pau.J. mns!,tenUl. So astupa repcde, cu aTA:tatorul m(inii stingi, nara dreaptli) in tlmp ce poljcelc eUberea1"~ nara stlng~. Cornprimindu-s@ nara dreaptJ, ~c evacueaza aerul pe nara sting~, Aceasta e 0 resptratle alterneuva, rornpleta. Ctclul de 3 astfe! de resptrattt n recomandam pentru asplranttl prtrnului an. Darn c nevote, sc pot face de dowl. elrl pe 21 eiro tret astfel de clclurt. Pentru rei dol' unul dol, ciclul va fi de 4 re.spiratn complete alternative pe etclu, de dOUR ori pe zi cile tret cicluri. Pentru cei dr- «nul trot, c:idul va fi de 5 respiratll complete alternutlve. Reccmandam, din anul tret, sa se execute 0 datA I}I' 7.i, fara pHUz8, trel ciclurl a cincl respiratii Ilecarc, din anul patru, patru ctclurt a ctnct resptrattt ftecare, din .mut clncl, .B ctctun D. clncl resplraril ffecare, din sow

t PO§h.lrB .. conkacLYrii abd.omi!ouJUi"", 2: PC-2Jtla .,stiDd t.l.l.n::~t.e".

J. PO!.I~fa .. Jotusului".

4. Ocgctul mare.

63

sase, ,.-;.asc cidl;ri a cfnci resptratlt ftecore. din anul sepre, !iaPfQ:, cicluri a C'inci respirotii {ie('ar~ Numnrul de J"e~pira~ii a aspi:ral1tulu~ .(,lin an",' ,~Pte IJWnjn~ cHn,stant pentru tot re..stul Vie-til. Condijlile obligaiQ:rii in tlmpul praclicarii acestcr resplratjl sint de a se ~1'jIC:::- splneree perfect dr~pt.'! ~i capul drept, jn wntinuarel!l:'ip,n;!irli ; far£r indcpllnjrea acestce condiW_ au .segaranteazA efjc lente excr ... c~Vu~lIi. c,i d.impotr.iva. -Se urruarcste ca .aUt tnsplratra CIt ~1 exptraua ~ na l;)cute prtn comprlmarea 88u bornberea muschllor abdomjnajl $i EI dtarrunmulut, ca la resplretln ebdomrnata I. Pentru aceesta e bine Sa se lac;] exercitll prealebfle de intArite:, prin gtrnnastlca, a muscnllor abdomtnan.

3. RESPlRA'fIA DE CAPTARE PRANICA IN TIMPUL MERSOLUI

. E~te 0 resplretie pentru ,Y08hini robust! ~i dtnemtct. dnr CD.["C din pacate sint1 cei ce ced.e8Z1i {mel ales in umpul emo~iil-or) eel met re:pede rezervele de prana alepstbrculut.

Prt!coufU

'lu se executa de rei care beau .... elcool. cafen :}i fLJ~ meaza. N'u se executa cu n~rUe necuratate cu apA ..,Ari:lt1i, Nu SIo'! executa ell corpul fmblcstt de sudoerc sau mater-ll .Ii;lrtllne corpului (ulei, benztne, motortna, Va.,iJ(n.EL. dlternc unguents farmcccuttca seu cosmetlcc, ulcjurt ccsmctfce, pnr lumuri nrttftctale, deodora1"'ltet sapunurt cu mires pcr-

1 J\('piIantul l'l1J trebuie sta se speric di1(;"a IJm~e arneteu In limp, rl eccste! resplra\H. du.pa. 0 scurtA odihn.i vn relu8. erectus ... ea no .. pit.rI\lei.

04

/.-..t.:ont etc'j, in general acolo unde, ,Atit oam~nll cit ~I rn."h:nj]f\ 0 p6lueaZL'l. chlrnlc, vizuul, acuxtlc. St-' call 1,.[1 fi,,:-iol umcda ';:.{ plujclcr, C:lrih"ile dt"epte de pe spinarilp :TIllntlior (numnj eelo de p~du:ti urnbrlte), netezirnea i1Cr i -, H,j u plntnurllor, cirnpul curet, ell n~olt.1 prone •. ccdrtt, ma!ul r-lurf lcr- ~i al tacurilor. Nu se efectucaz ... ' scorn. dlf'i du to rita pfil"l"'I e1 prea a bundente nu '!JC va pu tea d orm i LlI'-~lIlbi enerqie, cl numcr dimincap, in zor~. B \line sl'i Ie I.!'Xl' nte 00· (>!lni nu depa~it sapte ani de practtc:i Introducuva in; Ha.lha-yo~a, mal ales cet care lac CIrone care ·)rOvotH:H. hi.pMda 1 arganelor vitulc : creter, tnirnrl, nervi, tint,

:'\Ili se e-Ie<·tueaZ'"d de dragnl de a race, ct numal atune! dnd con~tlin\h yoqhinulul va "'=p<l """""l.atcacapIJrii po prona. N'u sc- face dedi dupe ris,.,ie Hath a-yogh lntoc, dar inalnten exercltJ,ilor pentru echt, atune] clnd, din mIlIA elih!:!r-~ril une; m'(]ri for,G! vltare, ,(Is-anele ~i ('elel,~ltl' respir.n~li prdnayamice sc dovcdesc intap.e.bHe :ne H producc l'OJ..,.i."r<'. r"rlei pozlltvc ell C'ea neg'~livil .

Tlnlp de exerntie '

SC .vdiJUg.a In timpul ne,rcsa:r in-spiratlt;i ~i cxpira_~l'" I (el necesar npneet, 11 rettnerl! de aer. SC ia ln con ;,.idrr:ltlC'3i tlmpul mersulul cu rep8q..,o:; de !,e1ipirn~Ie-, Nu M:

V~ l'pii')i 19:--15 minute, C'U totul, ustc, mal ales in ~.w.~pl '''lor evoluall).

11r'f"iooda de pr.a~t100.T~ ,

B·~l;.; strict dclirnlbrt~ de iMllimea. subtlljtatea excrrl~BIQr de ccncentrare, dar met ales ~ virsta. Nu ~f' f'\!1 {lm'ln(j~ vtrstetor Iu care lnima Incepc sa slabeasc HI' I'X('(_'pteaza yoalnnu lacto-vegeterient Iongcvtvl.

I ,.,1jU'(· [le· Jipsfi. il QxigerlUlui r['~imti~ de Intn;Jl.ul orGanis.m • 'I uumat d~ catre enutmte organe ale eorpuluJ,

Me nuune

Sc a'Wr~ La to.ue nsnnelc care prcvoacs hlpoxla 7i cele psthotcrapeutlce . Mai ale. II: ]<:'1 cele dln et.apelc supcrtoare : Laya, Dyana. Raja. etc. E lo.u~i prelerahil :.la se {'f~1 uoze nu.mai dupe eoncentrare.

Moolll d.e ej;€C'u.tare

11""1 more, CI,J splnarcu dreapra, (':U !!:Ita spre nord, capul in: (·(mljrIUOlI"~~ :s.p.im'i.:rii. In primii 7 ant (esta dupa cet -;- ani de Iraroducerc in Hatha) se V8 rcspfru D.:tllfe1 : <;jIB in:-;pira pe nmbcte n.rlri prefund, ptH prtn mtsearea abdornlnntn cit ~i prln cea a mu~ch,lor ccstalt :Ji a clavlculelor. c.ux- ridic~, ccestele martnd cavltatea vitall (ceca ce i1f1- plica to,.nte resplr-attflc : infQr:ioiJrH. mljlocle !l' s.uperioan1, tratute de manualelc de Yoga). Insplratta durcaen timpl\). de f'_'({\CU1;.trq u 4. p..'J.~1 fAcu\i. onerglc (nu repedoj. Apoi. nrtntr ... o rnlscarn :!'I_pt.."ClalU ~l brusca a cplglotel, Iartngclut jarln-'lplui _<;;i prtntr-c umflnra sp!it·itlM. n limhil ~C! hlcd1i.-'a:.o-..H: altul pentru a tiL( .. (' permttc aerulul sli i~ din ~j!~lmin i Sc mel Iac <tIt[ patl"u, P.l;L!-:;i energjct in continUi;'I(E! ~i, rtiri. e7-itari Ilalce .... all mer a rlc, apct. in tlmpul r-Ieetu(irii u1 tor 4: ~j IiDerglci, ve evaeuca71i tot acrul roxidual. A<,(· ....... la repTeJ:intA 0 resplratle complcta in mers. E~ ~~' f"w .. • ln 4 x ::r = l2 pao:;i J'nergicL Clclul poete ruprlndo (dUfl;l r el saptc ani) 1!l respiratH de acest tip. Sc pnlctk~l numut IX! stomar-ul gel dup~ rnlnlmum :J on> tlp 1<1 I rlf lma mtl-v.H ~i se mEiJnjnc-i~ duplj 0 orA (pentru U JrI:s.i.I tlrnp sunr-lrmt prnccsulut de Inmttg8l:inarc ~i distrlbutrc pmnir,."(i',

In ttmpu! respu-atjel ill mera, In rettnere. pslhieul Sf' vn conrentra pe ideea c-.l pron('l illtra In tQP :$i maduva. d' ~u". din balta cercasce. ~r se VQt pronunta In gitl.u c'uvintelr- "!'!Iau pmnt' spre a 0 da tuturor color cAro-r:l 1·' lir.<;. ... vte-. In acela~i titnp, no vom strndut sA scrrdcm 'on':iti('n~i de faptul vl vlntcm s1iLpinii eelul mal Irumo-,

plal din lume, cu oamenil cej met buni ~I darntrt l earo uu crcat 0 ecmuettoarc spmtuentate.

PRANAl'AMA - CONCLUZIE aile noliuni yoga

In ccncluale, nxerclttlle PTf.u'H'lyamicL':: :'-.1:' u'XeC'1.ltli. cu rata sau capul spre nord, CU stomacul d~aj.ut d.e alimente (3 ore de [a ultima masa), in medii b~ate in pruna : plaj,u~ mari platourt rnatte, muntt cu padur! de brezi, cimpii. matun de rlurl, lucurt, codrit parcuri cu vegetatie bogt\Ui.~ dear dac.a nu e po~ibil ulHel. in cumarn de Yoga, bfnc dezinfectntd ~i permanent .tIe.rls.itii, ~ n~ t cvoras speclal. Corpul (ca ~t pentru asanc] trebute s.a fi o spalet, in pre.ul a b u. Nu s.e permlte sp~l,j)re.n ul teriDO.lf'il. 1 So m ilnlnci dupa 0 or.. Psi MOll trcbu Ie sa 11" ltnlsttt in timpul practlcil. Educatle sa se facti pr-in "pronunt3~ in glndl( a trszelor indicate 1~\ f~e~iire exe,rcitiu. ~descri!j., Rel'Omandam practtcerea resptratlei a~onunale Inalntea tiecar.pi asene : 1a tnccputul asane-tor uieregul ctclu, InaInte de a doua asand ~1 Inalntea urm5toarelor asene de :J orr, UtA retincri de aer. Respiratia alternettva «"I ~i «'lI abdominaJ.:i) c urmata de Snvasena, dar nu SO fat_yo tntre aMifie, Ambclc se rae f~ra retinere de uer ; conform H'('omandiiri1 {duprl un an de practice Be pot executa -1i "L I re Hnere de a ~r) 1_ Dc-abla atuncl corpul este deatntcxtc .. It -9i poate raztstn forfel pmnice care poate distruge un C 0"1) necillit in acest seep. Captarea in rners e btne sa se f <H'<t in afaru zenelor- poluate sau vlciate : id~a.l In muntt. 1 ' dmpic etc, Insph-atllle $i explrati.ile se executa ell

~rca se face [n jumAtatea tJmpulul de in!;plr ilji expte ImJi.ll de !tun!

67

nusu! curi:1t.;1t in prealabll , la resplratta altC-l"nuU\,,-. ,.. Ja C'C'J. In mers spjnarea ~ cepul trebule "5.il stc..l pcrf~N dreptc, ml~d1rllC! rltmlce ale difragmulul ~i muschllor nb ... rlo~in[j_li (In cea In mees ~i a tcraceluf). aSigurind rcspt .. r atta yoghtnA, ul c~rei traseu se vizul;l:li7.eu7li." de cdtrc yoghin inrepind de Ja fntearea a~rulul pe nns plna 1:1 njungerea lui in pMmini. ~l invent Unul din m.ijloa('()}{· cere mal eftcace fotosltc de Yoga 'in tr-atarea di!crll lor ilrccti~ni • pstho-sorneuce este relaxarea. Dar, de {apt, r~prcllnlfl uceasta, rum SoC produce? Yoghinijl CQnsidei'J ca relaxarea j nu poete fj facu1J. de Ciltre eel ce r~ftJ7.~ ~L 'K' pu n.li df! OC'Ord cu pr! ncl pltle de haza a! e practtcil Y~g.a~, intrucU nerespectsrea acestora duoe loa nemuuumin care so ccumulcaza in stera subccnstscnnnut tar de ~id st ptna Ia mEmif~ta.rca semicoD~tlc_nM, lfLvo[untar~, ('<l.tc :II? reslmta negj;q~b v asupra consdjntet st 1 rupu Iu 1, n u e d! Sotl) n , a mare. caci asa rum flzicul pCl"ccpc: p<;Il hl rul, tot "~'1 .,; pelhlcul percape fi,irul. datorjta multo. c.lltntl Pc care oI;IC(!~~a le Incumba J. Cel ce nu arc constftnt.t puri!l trcbnla sA ~J-o purlrlcc, jar purjftcarea JiU se ponte jw:!'C d '('it prtn anularea caUor care au due spre Impurltlrare, CUeva oxemple ~ dad un ins a slablt rntrucrt nu ~I-fl n:~p~'t~t ~rog~amul de odlbJ"l.i, el nu ae va putea insA .. ndto~t dcclt revenind la stereo de dinaintea prcducertl

1 Ca de alUd ii cere-laUe pr.aCtil!i }'oglUne.

2 Se Jn~Ie-.e col e verb .. d.o! Yama ~i Ni)'i.Jma.

l 2·1 catHi~i (gUrlD) ~ ~pd. ram. gandha. ltpar",ha. ~a!1lJ.:hya. p!ll"iTn47t;tl, pl'C~kt-ua. s!tf."lYCIG'Q. t,ibhdt/C. pllratPlil, Qpt'iratoo, gu.rril dJ'IJh!tva, SVE"llJ, ,sabrta, b-udhi, .s:u.kh.a.. d1!.hkha, .ic-cM. dv~sa. prllt/tltn4, dharmll-t alih.O.rma "ii .s1i:m,li'Imrra (cutcaee, gu.~tl mifOi\, ~Cl, numar, mburi\. ~r\~dutJtle, le~~turA. sepererc, departerc, i1p1"OPle~ grelltat~. flUlI:ht;uk. ,-tsooDtat.e, sueet .. eUr'l~tint6, du, ~~~~~n~~~l~, ura, crcrt de voin~, vJ!"tute, nevtrtete. CiL~tlA [I

60

ace-lei 'sliibirj 'j da~~1 ctecva oil nrrat un bun .01 altuliJ,ror.':otiin~~ nu 11 v n {'rt,lta dectt ntunct cind ii va lnapoin iJd,g"bitnlui hLJI"lUl rcspecttv : deca un individ tc anttpau- 7P-';.r~, lfi."'bu~e ~tl g~~~H in proprts-tt fijnta~i in proprHlp-\l df'fpcte cauaa antlpatlei lui ~l sA tJ. Je atenueal, pina 13 I ern cclct 111ni nutve 5in('e:ri~ti. csutatc otern-umana care .. U\~J~'.1 ortce a: ..... erSiurlC!; dac~ ptcrzt culortllc Imbolnj \ ·n~ u-te din ~Cf!"l.~ta, te vet inslinAto~~ numal H1 u-rn. rv L1!")(r~rH oi:IC~"'t6t;~ etc. Decl rctaxarca esto un prcccdr I (' rr': dup,j yoghini, nu drl reeultatele scontetc declt in rnasu r~ 1 n care eel I n teresa t respectd criterf lc prcscr i ",e de ~1tit{ti:l Yoga, Relaxaren eceesta etc 0 stare J[ctat..'i du COl"I.!jitlint.,'i.; 0 stare de llnlste geli'Leral~ cbttnuta lu imcput prtn nemiscare ootporat~ ~i ucalmjc nervou .... , , Lmtrolatll permanent), iar apoi (dupA lungi nntrcnnmentct ob,lnuhl in ortce poaitie, tnrepaosl in miscure, in conrlttll til' zgomot, Ligitatie,. iaolat, fetr-c aglom~ratleJ in tren, jn o1pii, in eer. pe uscet etc, Yogh.lnU aplld1 ralaxur-cu .. tit meintea efeclu~di a .. sannlor- sau oil pranayurncl. c t

~j ('\:1 exercltlu in _;:;int!, sau, dacn e cezul, in seep proit II tic sau tJii!r.opeulic_ Ce:i care- nu pract!rn Yoga, dar xint tr'IL1'i dp un specialtst pstbtetru, neurolog, ('-i:lrdiolnr, elr_ unll ,j tehnicl socoute rnodeme, care au 1<1 u.azil. ucelusi b-;I\.'cchi i?vor: Yoga. sa vedem care smt prlncipalclo tr Imid de relaxurc cunoscute de mcdlclna fil cpucuc de

I 1<1 ora actualli. :

Tehnil:a lui M. Jarreau $i R, Klotz

Itclnuvul estc asezet pe spate sal! pur ~i sfmplu P" un scuun cornod ~ estc cducat in a-st relaxa musculaturn. Uu me ... Hc tcrapcut palpeazg muschtt bolnavului !jot xtublfevtc zoncrc in care relsxarea musculaturtl nu S-Ii pr-oill I ... (a"ii1 .. nurrutele zone de contrncturd musculara), prtn

69

-eluuree uxcrcltlflor st prln relaxarea nccstcr- eone de ccntructura mu .. tular<l (care sint de multo ori acne duroi().)W). se renltzcaza vtndccarfle multor boll. M('toda este di(icilti. Intruelt impllcol particip.;lrea spectahstilor.

Tthnirn llLl Aijingu

FoloS(!~tc ca baza un el~ment eaentral ul pracUcii Yoga: J"espitatiu consttcnta. I se recomandj botnavutat ~ respire rttrnlc, lent ~ profund. Efectul nerutut (astrel in.s.pir·<lt) nsupra nuclallur- subccrtfcali arc 0 r~rcu~iune pozitiv.fl se regleaza. centrtl cardtovascujarj. centrtt dtgesttvl, .sexualit ~i Iuncjtet urtnara etc .• dlspar insomnia ~i i rttarca pslh.icii. li-i neI"V03~; dispar-, de asemenea, stj ... rile de clngO~~ ~i alte starf maladi ve, rum ar fi obsesttlc ~i dcprim;"'jrHe. mehmccllu etc. Auterul .u.fjrma cii vtndc .. (',;]1"10:'..1 co prodl'~ datcrlla supraveghorii re!:ipiri[l~iei de ('.;1 teo bol n av, ~ educir J 1 nccstetn. Tehnie.B are pfirlji deiceiLlO.[1';~ .nHt din cauaa pozlt1cl ., Vizitiu de birja'', poattto 'in. care reolJplrobLtla nu e mmpletli, crt ~l dln cnuza ebetertt pe Ct1l'''C auioru! 8 fUeut-o de Ia rcgulile Yoga prtvind obliqattvtturea efcctuarll rcsplr-attct numal cu stomacul got (tehnfca de~('risa obligA bolnavul s.1i fllC';i exerctttjle de resptrctle dup;;t mesele prtncjpclc, Ia cce. 0 [umatate do or,)).

Tehnica btl Jacobson

Boinavu! este tnstrun in a-~i contracta muschll bratulut. abdomenuluj, spatelut, plciorulut, cent etc. in sccpul de a c-on~ti~ntiza senzetta rnccrdsru muvcul • rre. Apei el Jnsu~i poate onion a ccntesctta suu de-onrractta muschlulul respecttv. Ceea ce se urrt1ilrp_~te ecte perccpcrea aUt a npar'ltlcl st.j_H'ii de contractta musculara, cit. ~l a stiirii opuse. Ultertor, bclnavul 0 iostrwt in e-st centrola rnuschll in da~rite [pcstaze scclere, acest Jucru in scopul an-

1U

!.fcniJrli lruck . .ctulut :-;i unuti:iril ruturor cmctl+lor, a stnr-ilor negi:lIlve generate de tmprevtafbnere contructurl mus-ulure prnduse de- !j.t.ressuri ~i sccurt psihil"l:_ Tehnica ur'lilft_~te ca bolnavut sa fie atotputerrue U1 Jete ecelcr ~tfu-i .ro-ttve care prcvuaca contrecturt muscular • Dar pre,dnw Inconveateate datcrtta foptullil c.ti. nccesitil t. rilp-outi. electromlograf peotru verificarea caliLiitii ant renementclor. cunoastcrea perrecta a miologle.i. dar -'ii pentru cii antrenamentela so fae tar (de 3-4 OJ'! pe s .. iptcImina) .... j au o du..rat:L mare (1 or;} antrennment].

Te-hn!ctl- lui J.H. Schultz

(Numtta :51 tehntca de relexare autOREmJi), Consta din m .. ti multe etepe. 1n prima etnpa bolnuvul so in::ituleaw mtr-c camera lini~titii (cutorul tehntcll ,j;I, neglijat aerlslrea prc.:dabiJlL Il • Intr-un trenina (H~l-l ceva nu e perm is Tn YogoL1) sau 0 heine uscara st oHdopM PQZiU3 d()rjtil: Tn Intcllu (pczttta _vizitlu in birja~). lntlns pe spate cu ur-nunchn rid.irn~ sau pur $i almplu lntin:tll pe spate In pczittu mortuluf, pozrtte ce ccrespunde cu Savaaanu sau. I cntrnr prescrtptiilcr- Yoga. in puturt a-..emi'ln,jtoare unor folnlH C'U speteaza la 0 anumitti Incltnstle. In etapa care urmeaza, bclaavul sta un tirnp cu ochlt 1ncf'li~1 pcntru I ... iai Iert de ortce stjmull VIZUU]i. Urnwa7il ctapejc de sutocalmare, in care bolnavul se C'Oncentrea7.i;i asupra ditcrf tclor fndemnurt, ce : .. Sint perfect caltn6l. ... Ma relaxc:t J1f'rfcctv. etc. Apot se ccncentreaza pentru obtrncrea, reali/area unct greut5.t;i ccrpcrale nbstractc a membrclor (tot l"iI. prtn rosurea truer roemuto de autoconvtneere htpno-

,Ij, ul"I"Iiat5. de dcrontrilctilri progrestvc ale rnusrlrllor I nrpulu i ; decon tr~ctari 1 e produc starea inc.-rtfL a ccrpul ut Ilrmcadl rcanaarcn sen2a,iL:.l de cnldurn rn mumbre !":j in I ur p (tot prtn rostlree uncr comoeat tntcrtoare), u nor-

t Hz irli calmului (de fapt, a senzatlel de Hnl~t1rc dig(!~ti\'it ctc.). In urma exer rtt 7.ilnlN!' (m~":imul1) 2 ani} se obtm Icarte bune rezultate in tretamentu) boll lor de (Jri~ine p:."Iiho-ne:rvoo~

De Iapt, Schultz a obtinut, prin Iojostraa ecestel tehnlcl I vducarea peclentflcr in vederea crectunru Savasanai, (,,'\'l·n.!i,i U complex de relaxare carnctcr+snc C'irJp(t1 Hathav 0[., a, en efectele spectlfce acestej a.x.Il1f. Dacn, ~p~'c cxcmpill, s-ar fi glndit ("",Ii ·I~i Instruteste bctnavtr :";;it execute 1("L' .. t exercftiu zllnlc de-a Iungul iDlregH vtctt, asa cum prevede Yoga. bolnavtl lui aveau taste saneelc sA -devinA ... levltrati yoghjni!

Maj o.;int ~ eltc tehnlcl ~1 metode d.e relaxarc cafe se ~lplJC".[J (it;upra calor apltalizatl (matoda l\'1~1.rcel Houet, Gerda AJex.::rndoQr etc.), dar nu vom tnststa in descrtereu .e'tt'~tora. Intructt mljloiollcele ~l scopul urrnartt stnt uprcxtmauv Hl"ell'a.~i ~i cltltorul i~i vo da perfect de blne SCDm.n eli: ue-stea f~t au iZVOI'ul in multtmilunarul experltnent Yoga,

Yo~hlnii dau expllceftl sttmttncc nC(l£!II;!l;l~ii relaxarf crt sl r~laxi1"'ii In stne, Pentru clarHiCf1r , e necesura 0 :S' U ;l tocursiuno in dcmentur toorlel ~tiinlifi("(' Yoga.

Ycchtnu Orlentului au 3 legt de '~(ah~oltlt concordeeto cu legile gindirii contemporane) ; t , J...lIgeJ~ alternanter j 2. Lege.e manffestartt : 3. Lcgua IdeaUunii.

Ar n necesare foarte multe pagll1t pcntru exphearea !ro~ilor enumerate, dar vnm evtta uxpltcattfle lan~l. mernmd epre cscntili. Prima lege e numtta ~n textclc :<;'In<erite K lpo En reprczintg dOU8 dlntre starne rculuful: xtnrua conwructtva :]i staree destructlvn. FtlQ20ril ucelor t.irnpuri au e-cpllcat ca accsta doua stAri alterneaza Ia tnrtnrt. ma!. r-Iallzmdu-sa in "nop,i" st ":z!le"" ale Universulul, Zi!(,j(' prelau stadlllc zlletor precedents prtn l?OC"uri rcgeestve, evclutnd pe 0 Jinie escendenta. AsUel, lurrnjc se; nase,

72

.. e de-zvallii ~i pier (Iumlte preacnte fiind superlosre eelur LIre CJ.U disparU.1.). A doua lege e nurnilu In -t xtcle sanct-itc Vtvartha (virt'-.!j). Prtn aceu ... ta lega ~oghjn,1 Qxplh:a multe despre Iencmanele din Unlvers, daY" In prmrtp.rl f' <uxttne faptul ('~ Univer.sul este dinarrilc $1 structurat Je virt ej 1, Ac@i!l~bl lege ma] suatlne ~i ccuza care e IdenI k~i. r u sine im;~:!ti ~l nu peale Ii mcdtnceta de. ~l~ 01117<1 produce erectul cl, dar r~m]no lnalternbi!a. A trnlu

leqe sustine cli. existA 0 forttl dominanU in Unlvers, car7 "t' fCropnga peste tot. hnbr ctnd forme vtbratortt, de:1 l! niH'l'"SUI cste akii:lult din vibr-a,ii. Prm aoaasta, cred et, -ar e-epltca diferHele ,t· rl rue Materi I 1, Asc expliC'fi ei r;'·./t't~lbilltat~1 und -corpus.cul, 0 cu::mtti gamma Iovlnd un nucicu etomrc se ponte trans-forma jntr-un electron

i mtr-un pozitron • cnergta cuanti~ se trans:form;L in rna o...a de repa~. :r perechll electrcn-pozt tron plus energ la i ndic.il c:omu.nicr:.U ector doua partjculc 3i. ToOt ~ cste

pli{,oAt ~i Inversuf ucestut prcces 4. In. sflr it, III ]eglh~ mtntlte vcm adauga ~ cele douJ. prtncfpli de bat11.: a) Prlncipiul attiviUHii conform diiUi!:~ tot oa exist;'). se mat Ut:'S1ii ; b) Prineipiul modif.icarH care susttne ("3 exi~ten~a t' modiftca prtn pro~l"in ei adivit~te. ~, ' ..

1 n virtutea ultimel legl (expllcata mal sus), yog,hlnn ustln ell materia c a1~atuitA dJn vtbratti. Dar nu numni ruu tcr-l a anorganlca, c L ~i CC!LI cere eompu n a organi.'illIe ~ vtl. Conform ol:lce:st8!i legi, ei au d~VQltat 0 tIJOri0 Ci:U·I:,

1 -reorto core are conI.r;ml1n ectume nt-t ~Uifl~inc;e. 'TeorLL'" Ioaete IL5l!"mt\nitOal'"e n~idi mtcronerncutetoe.

j Acest renomeu uimltora (o..1t imortlilUr.at pe peiiCul" de u« !il\·:ul~h de eenumc Fred~rlc Jollot ~i Irene Curte "in unut I I

I .-.;1' p .... \. nfl~ e dllU..I. mdla\.i.~ gamma 'n urma clOl't'hr,l c rcn.n lUI cu po~lil'onul prtn amhttaren ml.llooltl ;_ accatora,

pinA nu dcmult, era t[linuiUi ~I ~cli~lkt de miUic-u hlrtdu~j~ dar care, oduta cu Inflintarea atltor centre sau institute de yoga, in India ~ in resnn Inrrnt, iJ Iost fAlut., publtca. Mill prects, yoghmi; consider-a c-.1 mater-in suporio,urcl, scuva, a Uruversuhn, u<:l("oza~. Impu]o;ionmc1 de centru] uctlv universal, intr<.'1 Ia un moment. d"tt 1n .. u.rea ~,e y~bJ"atic, emlttnd particule .subtlle, adjca pranG. Mat ~l(:l pranJcA fncepe .sA se prorage. cu aceeast Intenstrate In t?at dlrecrnlc, in Untvees. Neabsorbtta, fragnlentcle s~btiJe de prana soc Intorc in cerpurtle m::''02ice r-Incarcfndu-tc. Cele care ajung pc Terra :sint Irncdlat absorbtt doE' :~Hre organis.mele vrabtlc in rapor-t do Tn7. strerea spcel.al~ a u stcra de a capta pranQ., AsUel, cea mat mare putera de capture u pronei 0 au plantetc, 'indeosebi coto cu frunze vcrli sau flcri multieolore, Aelmalele care se hranesc ell vegetale au ~ pIe eceasta putere de a capta prana, c1atorltA puritiitli crganlsenelor lor st mat ates d?tori t:a reze r velor de prnna din vcgetale. Totust. o~gams~ul lor nu e cepebu sa depozitcza pn:'!l'UI:. Anlma]Q]e carnivore .su!eni tocmai datortta taptului ca SI2 hr~npA(' ~ v1ek,~i Care ,,1q cedeHzal.4 pranll. dar [I('&1'::.W prami nu Intrn pc calc Itreasca In ccrpul lor. ci prea repcde, moUv pen tru care devine primejdioasa : la pert ur bcaza sistGm u 1 nerves. scurtlndu-Ia astfel vlata. ~i emu; care se nr~.n ste ell produse anlmala are aceeasl soarta ! Totust. omul, rJatoril£1 C'on~t11nteJ sale, a puterjj de glndlre ra~iona}a. e cnpabfl sfi·~l dca .s ema de aoost perlcol st S~ hr~np~tp divers, prclungiodu~i asttct vIO¥l. Cet care se bean SC' numa! C'\I vegctule .e;fnt longevtvt. Ace~tiHt dar mat ales eel care devln initiali 111 modul de a eapta $i tnmagazina ;pran.a triiH~ peste Ilmftelc normalulut, atjngtnd v irste lnrredtbttc (in [ur de SOU de unl). La animale, prona se ab.."wOI1:rbe dtn hran:i ~i apa. La om pr-a.n.a e'.'l-tc I;_'licflle mHI

7!

ales pe cele rcspirntortc : prana resplrata odata. cu acrul t, ir.beste tcrminatturule nervoase din zona olracnva, 0 parte infi~ se scurgc ca un curant pinli la creler stimulind centrll corticaU ~i bipotalamo-hipofi7..arl. deci stimulind Vt.lt-a psiho-nervoasa, alta parte se depo:zitea~ in chorlo.! (chok-ras}J mai ales Ia nivelul plexului solar, iar 0 alta IIi.lrt~ ajunge, plio fiwcul sangutn, la oelelalte porttunl ale «tsternulut nerves petiferic uncle stimuleaza ganglionii nervosi :'ii ta ccrebel, unde, Influentlnd neuronll, provoaca in Huxurflu nervoase care determtnn in cea mat marc parte aC"tiv"Ltatea organelor, aparatelor, ststemelor etc. Important de ... Uut estc ca in tlmpul relnxartt, pmna e captaU pc toat.i ZOna plcfit, prtn tre pleoape, chtar prin zonele pielii capului ~, blnalntctcs, prm in.splrnlH. De mentlcnat c;t uCt.")t fenomcn eate posibil numnt datoritA colmarii, ponder Irit sUtrii de: r-ela1Lvil vlbr[JUe a eelulelor cenmtor palhfcl, a cetoe care compun org anul inlmll, in general .. cclulelor Intregulut organism. Ded e bine 5ti. se retin':' c~l in timpul !,Jt.lriloi negative prana e e::-tpulzfI,Ui din corp, pe cmd in timpul relaxarll prana este ucumulnta cu usurin~.:.\ ~i re1,.inut.li jn tntreglme.

E usor de dedus c<l acumularea pranei jnseatnnn Iorta fizic.:l ~i psihicl. Iongevttate. Deel recomandam eroctunrce 7.lInic~ <1 Savasanet, cxcrciliu tipic de relaxare yoghln~c:a i in mod. obligaloMu in timpul asane:lor ~i cxcrcttttlor pranayan.ice. !

1 .\tmo~fi!!'t.J. este ecn ca-e e 1mJ)Tn2Ha de pra'!(J: din at('[Iosfer.ll.

PWl c.ecurtul apet in. natura. pra.rta ~Jun.re In milrl. Il.:::ei:lnC, rturt. .curt etc.

75

.l\sunCle eu nctiune sigllril ~i benefi.~

CU,vmtu[ USaf!il'1 n lost tradua (~U i.lproxlm.l;l.liq co fiJn:l o ~.2I~!C rezonabild. placutfL OaCi;1 extfndem, e verba de p~.~tl.lrJ (li:-I~e create nnurns pentru a echlllbra ststemut pSlho-n(:'uI"O,,;hO'rn'lf)h.£It ~i t'~lc. C!<lra-cterh:ate pr'ln ll~urin(tl ~n_ exec:u,ie, ~emi~iiill'\C' $1 at a btlltete. Efectele lor coestau Ln. ma!lre.a VI zi~H~ ,~ vita 1i tB.ti i prt:tctl clanur ul ~j r-eqlaren pslhl~ ljIi oo.n~be.nhzf1rell aulut vegetaUv. Ele :';E! produc ~.~um<:H)~ eel, care .au f.licut anterior dezintcxlcaren fizidi ~I p~lh_lC'a prtn stimularea centruor nervost rna! putin i.U:tlVl !j.1 trezlrea cetor ee vegeteaza sau chler par a 11 mo~~~ ; pl"i,n ttmcraraa voitli. a acelar centrt care (tot detu~~ta _unal dezordin, psihice preextstente] stnt Intr-o In~tIJ?rato?rc S~IJ chi",r furlbundA uctivitatc, fapt ce tul~~jri-l, adlnc, ~an~tatea. Ele se executa in dffeme po.titii ~ culcat pc fa~ ~I pc spate, il~zat. in ptelcare, cu cornu! drcpt suu chiar Incltnat.

Se ~rm.'i:e~t C.i1 prln ramlnceca in anumtre pOliUi (~reabllcJ ~ se pronte de crectur de stlmulare a pro~r1?rccep.torllor at1oC:i,i 1n organeta interne! in tendoane, .1["II,"uI8111, musch; etc. prln ceea ce c.araetfo!rb~e,fl2:'" mal L.inc ~i lnti~ f~cce asa.ntl in parte : elcngettt, pres.1ri. con .. t.ruC-~II, torslcnaet, creari de vld, umplert cu prana, su-

7lj

prnullmcntart cu since seu provocaree hfpoxlcl, tncennlrea irigariJ cu alnge a anumltor muachi, crgane, pie .. Kurt etc. in mod constlent, rtgurcs, n~aparat sub ouscrvena unor guru. plini de altruism, dotati ~j rafinaU in ce prtvcste alegerea ~i modul de executare a asanelor penlru Ilece practjcien i'n parte. !n prine.ipiu, aSQfl.Clle se rae numn! dupa ce cerpul e spalat, n~rne de asemenea. ca ... mera higle.nlzat;i (condltllle sfnt tdentlce eu cele privj[ld }Jmnayama), filnd practicata. de cei care Inteleg $A mr 5@ gr.1beascA (Yoga nu e sport. cu toate ca ~ Irate geaman cu acesta l), de cet care $nteleg sH nu in~apa practtca Yoga fnelnte de a fi facut dezlntoxtcere pre.edablHi: ~i pre~dtire.j], fizica. Nu trebule Sa Sf" practice de. rei care nu sinr convinst de atectele ei pozltlve. Alcoolicii :$i alll viclatl, daca vor putee reusl sl....:jol inving~ stare's de booH\ lfi V'Or respecta indtcati i Ic date pri:n rcpeterea eannelor !lii ~J exercltlllor de suflu yog11 i n~c se vor putca bucuru de o vi.!~, "nato""". Ei trebule ,a ~tie ell din ]JESt. B mlllcarte 1 de as.a;ne (~it zic scrlerlle vadante ;i Iegendete hlnduse) se vor g.iisi :jot pentru el cltG!V{J. bune l 'I'utul C' C[] practlclanul sa. nu se gr.fibea.;;c.l. EI trebuie s..l l1e odthnit, calm, optimist, atune; cTnd Intra in earners en de Yoga. Trcbule ca eel ce executa ,a.~atW!.a S.} :$-rlc 15a-1jii {a pozi\ia Inainte, sa rabde ell senlnatate rlgoare-a poettrei yoghinc fit !loa. revlnii lini.$tlt." odihnitor, din aceaste, Ia pozltia no r- ~ mala. Assnele poartd denum[ri de [lod (Pa.dmasana).t, mlmale (Cobra);, arbor! (Thalasana).I;, tenomene cosmortmcalcrlce (Vajrasann) 5, de fiS1.1ri gccmetrtcc (Trikona-

I Nun\lIrW asanetce euncscutc f17..l este Tnlilt mal nuc Iji ",!\ume

M" tifr~az.j\ La cuevn mil. 2 r.orusut : :1 Cubra; .. Pntmreeul : ~ i·"ul,K£rul j

77

78

cole uirkile allele car-e rclaxeazu. E btne ca. pra<:tlcianul ... I -onsume Inamtea dactuilrH U80n.e!Or- circa 350 ml apr. !Jr).;I!->JXilJ1~ pe stomacul sol (vratw i:mpuls1onata dt' cen- 1)'. deja acttvat! prtn efectunrea asanelor actelereazo! meraboltsmu! ~~ runc~HJe tuturcr- organelor, 1ar astn presupunc pI"e"1.cnhl unel cantlul\i supltrnentare de apR In or~ .. mism 1).

A.\·jnd in vedcre Influcnta buna cere se maetresta i.I.~UfJrH cetoe Care se odihnesc cu caput spre polui nord, rec-ornundern (i)i prtn aceesta nu se contruzic Ieglle Yoga, ,I stnt servile) erectu~.rca(ls-andor prtn care urmartrn capt.ir e l pranicCi (in combtnatte cu l')NHwyama) numai ell rata SILl caput spre E'I oro ,

Gtu'll au in~truC'torl HI.c-~i dtntre rei mal bun! elevt. prtn tnterrnediul c:~r.i.l tst tin tccttne pubttce de Yo:r.:L'I, ~i c jtreec : cum sh PUt1[L un jJrofc~or-doct(lol' pe un studcut sJ predea Irt -t:"lLtedr.:l. tor- eJ~ ca simplu Jnvi1t.."i-Celt &<1 -0;,\('.1 in b.il_i.lc-li in Iatu celut mutt inferior lui? Nu este ncvote do etatnrl de trupur! gcale pr-ln Ci;'i.r~l: Yoga sc tr-anamite dlrect de- la guru I 13 practlclun 0$1 aceasta consntu!e nu numal 0 slmpla trudltle. ci in acest mod se urrn.reesc reacttlle biologice ale practlclanului etc."

Se stle ea aducatla (j.i {ormarea fiziM $1 moralll a emulUI se face mal ales la vrestc roplJ<'IIrleL Yoga, btne upllcatli Ind.i de Ia virsta copilatie.l. fcrmeaza oamenu, dina societoiiltll memorn ut.ili, Cr "dint-a yoghlnllor estc ca. daca

1 AutOl;"ul eartH nu kebuie aslmilat cu guru. A~l:i din Urrn"i ,In!: rolul Ij,!:! a. tr n nspune Indica,iI1e din esc-tee de Yoga. Ill" I vulubil pentru toaec eentretc de prucuceee Y08ct!

! ):oga s-a tram,mi!i mu 'l mil de ani petn forma ,At: ,1:1. '(I" ,1 :,'1 urechc' sua rnlrLt1~al·e", unci prncttct secrete, tocrna- penu u motrvut en guru nu 9.1" Ii petut .nIUe! control n stnrcn ~dn~- 11'1 , el[.~·nor·!i.li.i: etevut trecute su tie aocll r ... ,:1 de [1Um. Ao;_;~ 1 \'1, [lln[l ~l mclitutcla de YOfla p.ts't-retl~il ijJ;eeasl.u rmdtttc.

Yoga s nr apLic[) la un mnment d

nr."ra~jn Unt':lrd, pe liog« fapt 1 ~ at pe tot ~lobuJ IH f.:t;.> .. extraordjnnj- de capabl I U c .. s'-tt,!. forma lli~t(! OWl1enl u.~lu pentru, c.:l yo hinil~' e-ar desflinta =1i oIll"maleIc, ;Ofl mente bun. In ceig care t'~~i se de_zvoltli un sutl@-t Hfel'alsentimente negative! SI t yoghin1 adeveratt j nu Incap

1. ThnlaSana (Palmierul)

Este '0 aron/l pate-a' special eonceputa pentru copu. Efl 5C va executa ustrcl : (oy:.Hul e pus cu 1(l\a spre nord. rn ptcleere, cu mHnik pe ling" trup, spinarea drenpta. picinarele departate ("proxlmatlv 30 em), n punem ,A .hln~" [)llmnlojpdi ~l so bombeze plep!Ul. Apoi spuncm ecptlului sJ-:;;;i rtdtce mflnile i' S.l respire :regulat (el :ta rrebtu ';.'1 :r.imbe~r5cA tot Hmpul execuMrl1 exetcltlu.hll). Miini lc i~i conttnua mi~cat"ea de r ldicare. In llmpul, rldicarit bratclcr , jncepe ~i '0 ridtc.ill'e Fe -virfl1l'Ue pkionretor, dE" nsa ~mmic:r~ Incit, atunel clnd mllnllc njttng &U~. corpul sli fle ci('jR sustlnut de vtrturtle p1cioarelor. Avtrrd grij!1 ca gltu; sa fh., drept. ciutAm sa sugeram copllutu' ss-st Inlind c l verfebrele ccleaect ~i $~ gtndtoasd la 1ntlnderea accstela sl a adiculaW1or. 0 cllpaj et va ramine i'n ar' '<Isla pozitie ('U gjndul :a~ln(J-i aSllfr. cre!t:Le.rii sale. Re,,~ ph-Iud re:gulat, el va revenl Ince Ia pozitia inltia\c1. Va rcpetu inc<'i de douJ. crt aeeasta asaltd,

Chfur st eel mal intirz~ali in cre~t.Ccfe ~e vcr alungl ([up-/] ere~tuarea acestet a.s:C.m~. avfnd gdj;! ca minc.fiTud~ cure conttn calclu ~i vltaminu D s~'i. nu \ipsC!"<lscii. de ILl m.ua C'OpHului : adlca- muf t Iapte, brtnzeturt, piine nea ... r,r r. O~t~, peste; Ilcat, tructe. rnlere, uot etc

81

de museht al spateluj roarte necesarl mtscern ~i vietii -<;i fortifican.'oi.) r orespunzatcere a uner rnusch! ubdominali. Dezvolta ::i slmtut de crcatie, intultia. Se exet"utGl astfet tot pe un covoras, tot ell capul spre nord. respirlnd reeulat, cu palmele rnfinilor asezate pe sol, in dreptul uruertlce, copllul ve Incepe rtdtcarea capului &i ducerea ace~tufa spre spate prln inccrdarea rnuschilor dcrsali. Atunci Lind cspul a ajuns aprcepe de zona iomban"'L (spre bazin) copllul ve sta cit va secunde t (2-:3 secunde} apol va rcvent, tncet, baalndu-se numal in muschtj spatelui : eli tirupul, el nu sc va rnai ajuta eu mitnllc, nici la rldicare nicl 1.1 ravenlre, semn en Q.Sa1W u Iost perfect Insu~Ha, Se va adii.uga. In Iiecare luna, cite 0 mlscare, pina 5E! va (!junge 1.0 repetarea mi:!lcarli Cobra de 8 crt. Apoi se con- 1inUa tot cu 8 ml~c-arL Se VOr face pauze de 1 mlnut I ntre mi~c!lrHe de rldtcare, decarece acesf exercitiu e greu . .Atentia ccpilulu! se va ccncentrn pe coloana, sac n picot ~t Sa 2,

Acesre cscae sint indicate ccptnor ell 0 dezvoltare 1''111 nta15 sJaba, celcr cu Intlraler-l In erestere ~i celor care au Iunctiurrile endocrtne Incete datorltA nedezvcltdri! corcspunzatuare a glandel or! precum $1 din alte cauze.

Se tntelege elL pentru copn nu tr-ebUie aplicata cura de dealntoxtcare allmentara, dar cu atit mal mult c vali1bHA recornandarea privind necesltatea npliciirii pregatlrfi fizko-morale !1i a canrii trupulu] cu apii. aer ~i scare. Ce ~j pentru adultl, expunerea Is scare a trupulul se va (ace numei intre orele 5-9 ~i 17-2D pentru absorbti.t:t r aze lor ultraviclete,

I Alcn tle ! El trebule :sa :!>I.e.. .a!}a aj utat dear de mll,l."jchi i 'pat.clui, nu d~ mtlJ'li.

:;I Li se Interalce coplllor sa lacli. ex~rcl'li de eesptrajte yoJ hinLci.

Dupa ~apte enl de practicara a .i.l.ceSWr exercltll elc :s.e VOr putea face ~I cu resplratiile preserlse in Iiteratura

yo~hiniCii Hath. '. '

GRUP DE 7 ASANE PEN1.'RU CREATORI, tNSOl'lTE DE RESPIRA'fIA ABDOMINALA

1. V<lriant4 a Cobr,,;; 2, Viparita Karani ; 3. Sarv",,ga.. s ana j< 4-. Hclasana ; 5_ Shirshasaoo," 6, Matsyasana;

7. Sa",,"ona,

Un vechj proverb Indian :zjce c~ I.In tjmp ce ld.iotul se .gilA sub ,,",llele necrutatoarc, eel !ntelept J$i CXPUl10 trupul numai atunci clnd razele sint oer-eute de nor), sau Ia crete dlmtnatil $i tnalntea apusulul scarelut''.

Cel ce nu tine cone de aceasta 2loalii nu poate fi yoghin, Intruclr energille scarejul dlfer~ in Junette de orele zllel, sl nurnai dlrnineata ~l dupa-amlaza, sau atunct clnd razele tree prln perdelers nct-ilcr. s'int Javcrebtle s5nat"tH i inciir-carea psihlcului cu alte enetgii este in cornpalibilA cu praeucarca Yogai. Coneluziu care ee desprlndc : Yoga nu se face sub an;ita soarelul ; r.tiC"tJt~ asa, e dJunaitoare !

Daca practlclenii au respectat lndlcatltle prlvtnd dezlntoxtcarea generala care dureaza 7 ani ~r cele prlvlnd prcgtifuea fizka ~i morala, ei VOr putea trece Ia executarea acestor 7 asane, LAra tearna, c~ci pentru ei nu vor exlstn rontraindicatll 2.

1. Varianta a C.obrei, Pe lings efectele claslcel Cobra • .(lC'east.a varianta are l1i un ~fect unic de stlmulare H cen-

I Lucru valabtl ;ti pcntru praclicienU adulU 1

2 creston i b;!'l. tl'ln [ care a IJ deviert de roloa:nli VCltI" face dcae l"espir3\lc attematjvA.

84

peste trup~l ncsteu I Dllpii 30 seeunde (accaslll duratil. ~~te oda~a cu trocerea antler plna Ia 3 minute) se ro-. vine lent ~l so apas.'l cu cMdlele In sol, u~or, Du,", 0 pauz:; s trees la cere 3 resptratj! abdominale =ii apot se exectit..U .

3" Sarvangasana (sau lum.inarea) in urmatcnrl fel· . b Vrparlta Karani, se aduc picloarele Ilplte drepte' f~ su.'). lnce.~ ~ar ete se ridica spre tavan, dropte' ca 0 lu'mi .. ~:~;. 1'.'IJlnl~C vor sprijini trunehlul In ZOna dorsa-tom,

r,,; Ate_ntta se va concentra pe vertlealltat ea po2itiel st fOO ,!lrolda .. S" revine Incet, Dupa pauza ~I ",,1. 3 resplra,n nbdOl'nmtLle se trece Ia :

, 4. H .• I.d.ana (Plugu!) care ae executa prin duceroa 3mbelor pIClo.~e li pi i:e. drept, 'pre 'pate. pin;; co vlrrurile degetelor "~m~ du~u,,:e.ua. E bin. ca reallzarea .~ se lac" In ."p.raUe. Dupa 0 seurtii slalionare In aceasill po?1.~I.e ~.f' rcvlne Ineet, In momentul maxim (atuncl clnd ;~ftU~'le,_ degetelor a ti ng sclul in spate) atcn lio S€ CQn. S r aza pe modu \ de curbare a colon nel ~j pe re.plra!!e. tte.~poatc ~epeti!l de 3--:-6 crt (in Iunct!o de anh de prae. c":_'. Dupa 0 rnult rn •• jllngA pauza (cca 1 mtnut] Be lac l~Cil 10 respi~atii $i practlctamit se rtdicd incat, in ccatu s. genu1?-chl., lnalntlnd ase (tenshmea create brusc Ja d .. dlC'area m plCIOare) spre carpeta pAtra.tti. :!i-i f)ufoascl (even t~ol poate fi $; prosop, In tncepur ~i 0 pernitd de burel) ~' se trece I. pozitl. :

~. Shlr.sh<JSClna (slind 'n cap) avlnd c:r1jA ca protectl~1 p07.ltiei sa fie asigurata prin aUi.turar·~a d{!ogetelo de La umbele rnunt care vor Incudra caput ce SC' .~prijin; pe parten fronta[O~parietall.i (in aceasta pceltte sprljlnu! e p~ antebrate care forJn@Qzii L'1l Ifma coatelor desfacute uproxlrnatfv 40 em, un trlunghl). Se Incepe prin dezdoi~ rl.:.:..L plc!Otlrcior de Ia genuncht (astn C poziUn celel mai

I M;aj "_loi!'~ pe acn fl. Lir.oid.ei.

uscara ridicHri in cap) ~i a dezdolrll, ineJ 0 data~ a plctoarelcr din sold. Sc 'Iii. in cap avlnd gella ca psihlcu! si'i sc concentreze spre mlclle '!oviUeU ale VCf'ticalltill~i u-upulut $i redresareu lor urgenta. Se sta asa timp de ro rcsplratH apol, C"U grija, tncet-lncet. se revlne ~j~ fara a se ridiC'3 rrupul. roloslndu-ne de mersul anterior exceutiirli Sh.t1'sha.sanei, decl In ocate ~i genunchi, revcntm pe coverasul nostru treclnd trnedlat in poett!u :

6. 11atsyosana (pozitia Pesteluf} care se xecut<'i asttel : dupe 3 respiruttt abdomtnatc se aduc talpllc una :spre alta, Iasmdu-se genum:hii, in Iaturl, aproupe ~Piti de sot. Concoml tent cu ace-as tl} rmscarc se Jace 0 brusca born u.[!rt?' a pleptulul, urmata de rasturna.rea rapulul ~i sprljinlrca <;a I~ occtpur. Be stA in pozltla neeasta minimum lJ secunde (yoghinl\ trecutl de eel 7 ani de pr3ctlc~ a usanc.or stnu ~; 1 mtnut), ape! se trace direct in ·poz.ilia finala uenumiti :

7. Snccscnn (pDziti£l mortului) care se executa astfel : curcat pe spate eu mjtnile $1 preioarelc cit mat larg desf'H"ute, C'U capul sprtjlntt pe par tea occtpltala, se ~ole~t., capul de ginduri tlmp de 1 minut (procesul accsta este nespus de greu I. [nceput I). apot !imp de 3 minute ('0- mandem relaxarea tobIn. a Iiecaru] muschl ~1 orqan In parte. Tlmp de alte 3. minute- ne Incalputm c.ii tnatzl filI.tH. noestra rtu-I ajtceva dccjt un nor care pluteste lin peste pasuni jnvei-zlte. Apoi (in faze a 111 .... 1 .a Suvasanei), limp dc'incii. 1 mlnut (.atcntiune : e al 8-lea minot, st ultlmul, at exercttiulul), vlzlondm in drcptul Saha.~rt1Tci, in {apt .. eptfazr-l, 0 ttcare frumoasa, proterata de noi : lotus! narl:is!l, rcgina-noptf}, margaret-I-lt trandallr' etc, jar daca nu ne putern Jmagtnn 0 jlcare, ortce alta (Until fa care ttnem din i~imi3. Ace .. t lucru va fi aproape lmpcsjbil ILl lnceput. Intruelt, dupa cum afi"rma yoghinl1 Indleni, tendlntel .... din ,1 m ice ale fiin{ei nc imp ledl C'.a sa ne con cen tr<l m nsu-

~fl ~!wi sjnl~ure .i~U1q-jni in:-~rjoilr.:!, Cu t lrnoul, se at ].:.-'_0iI Jucc user vmcnurea. Ridlcaraa se VLl roeo Incet de pe podea.

Acest gl·Uf-J de q"one este recornandat pentr ce! care f~~. 0 ~uncil de creatle (indire:rent di c tehnlcd snu ar+istl{~.J)., Va uvea un erect pozttlv, LiUt asupra Jaturii Ilzlce en ~I_ ttS~pra celcj pslhlce. Creatia va fi. Inzeelt.i. Interzi('l',m 1 ~sa acesta esane perscanelcr care au defecttunl de (J~o,m,at, color cu trupul vielat do consum de carne, C.(;t:f>~I. tutun: alccot, ~tor cu psthlcul neaetlv, cardlClcilur, -\,lmentatI8 c:eatorilor trebula :'iii se compunf (lin peste ~~_~ ... :U"ne.[I albn, brrn~:l de vaca, verdeturl, legume, [rude, .: t' _ oLI.U~: mlerc, Pilnea abundonta, pr ecu In sl cnrnea ~! . .H.rnsund", au efecta de nedorrt ssupra psihlculul lO1"_ Ceil I ut ~edaUv va corupleta efectuj Yoga, iur ~tLLnC'1 clnd "S(~ va SI~U nevota, creatorul treburc s~ apeleee ~! 10 pro ... thJse. eplccls. L~ uccsts asane se recorrmnda nucl, alune,

I ,I h I de. E hi ne cu .sa se bea Intre rnese stro p de tulare eu adaos de otet de rniere ~i mlerc (l lingurita de otcr loa un pahar CU apo, in car-e '-"U dizolvat 2 Iingurlle de mlere).

Laptelc dulce este indlspensabll Inainte de culcare : se bea cald, Ilerbinte, minimum 0 jurnatate de litru

GRUP DE 5 ASANE PENTRU CEI CU f<'UNCTIUNI DEFECTOASE ALE ORGANELOR INTRAABDOMINALE : FICAT, STOI'lIAC, PANCREAS, ElLA ETC.

1 I nr de pif!opt, !=;;.J1..l l'(~t!ilI1tosiJn~' tl Ut}U3 ocnume-e -a Ll·:-;\t-ij a;,Ut"LE").

'ctnt ... mele peesoane care uu Iunct iunlle dtgesttve malt mcetimte. Indiferenr de cauzc, Q.$(mele acestea vor face d ir a('[!i bolnavl, oameni sanatosl.

l rd<tlyanu Imndha (srw. COtnprim{l.Tea abdomcnuluiJ, SI! t ts=i.ueua i_l'ilHel : stlnd in picloare, cu plcioarcte 30 40

III tndepartuie. practlctunu .:'Ie tlp!~3(::U brLlS-C1 sprljlnlndu-se l~U palmele Pc coapse (ge-nunc1111 soc tndcatc de la inc. pupn)_ Ajutindu-nc df' muschlt nbdomlnali ~I mui ales de di.[1 fragrn.aI Iacem 0 evscuare totatli a acrulul din Jj\c"mir'li t. In accasta sttuatle . abdcmenul apere ca supt nsprc eoaste, cu un. !=!ol vlzlbll. Pri ntr-un procedeu ebll

'lns-htdem gitul t'.[L eerut sa nu intre in pliimmi. Pslhlcul ,t' I 'Qncen treJ:lz<i spre ri d lcarca o rg.a ne lor J cnese ~ 8. u bolnave

~lmu1.l.m 0 mspiratle : prln rldicarea coastelcr se reazn preslunea negativa din cutin tcrecica. D.atodn lJr C"( .... l.pi prr-siunl negative. orgenele inir.aabdominalel t>e dep1'lseaz~ in sus ~i tntcstlnele dcvln active, eva,ulnd, ulterror. Impurttctllc. ptozde organelor digestive. ale uterului. recturut, rinichllor se vlndccn rapid. Dupf eceusta t- executa Halasana de 2--4 ori. exerd1i1l deja deser-ts, l)cmuras'!lna de 2-4 ori. Se efectuenzt 10 J"cspirn.tii a11- dcmtnale. Apoi se apliC'ii tehnlca ('uratirii ubdominale prin W'· ~i smgc, prln apasiiri ell dcgctele ambclor mfini pp onu hipogastrici"L Se Iac intre 25-50 astlel de apasfir-l, rpct s ~ trece Ia Dvipada (apropierce qcnunehllcr do plept, JI,L ~ (Jr.aianasana) care so executa cutest pe spare pdn

ducerea gcnunchilcr la piept ~L menttnerea lor .in aC4?iJst.a V(ll.jUe, se creeal;1 0 presiune pe ubdcmen care are un ('1 p('t de attmularc ~ tractusulul g.rtstro-int-estinal sl un cvi-

L Expuleerea ner-ulut se rac-e putermc, 'tgumotoll;, pe gurJ.

dent efeet caemlnatlv '. Persoanelc C.lTC vor precttca aceste asune VOr constnta 0 minunata reintinerjre, Pslldcul se conc..:e'!trea.tij pe organe!c intraabdcmjnale, Alimcr aua W accnstu perioadz; se va beza pc vegel ale.

GRUP DE 5 ASANE PENTRU RESTABILlREA FUNCl'IILOR PSIHICE:;i1 ERVOASE, DEZINTOXlCARE, INTARIRE FlZICA $1 RF.8TABILIREA CIRCULATIEI SrNGELUI

I. Si.ta P?-opsan.(lsana (pozitla orientalt1); 2. l'rllQSa?io; Ustra.,,,na (pozjtla dimilel); 4. Trikono s cna (triunqhiul) ;

5. Bndra.,ana (po,llla tronulul),

1. Si!~ Prop.rona.ona (pozltla orlentala). Este 0 a,"n~ de ba2~ J n Yoga pentru red resarea ech iJ i brulu i nerves. S~ executa stind in plcloare (dup~ citeva respiiRtti con~~lE"nte), Corpul e drept, umerit Indreptutl, picloarele Hpl~e, labele pi~ioarelor user .deJl!.'1rtatc, Greutatea eorpului e.st, repartjzata pe extertoruj l~belor ~i sprc dC'g'pte. Se rldlc~1 antebratele ~i se irnpreuneazu palrnele in 1,1, a sternuluf com la 30 em dtstanta. Se goleste CUP\l. d. gll"lduri. Ochlt se inc.hid po jumutnte. lneep cliain"lr~ ale corpului care trcbule Invinse. Electul pcatdv se produce numn] d.acii. se gole~te ccrnplet capul, .4S,(HHl se (J}.:ecUitl cu fapl sprc nord.

2_ Vrl.:ascma (stl'utul). Asan.a a rcechlllbrcru fi.zjee sl nervoase. !?in pozitla stind in plcicare cu {uta apre nord, -Se duce rruna d.r~aptA pe sold, cu mina slingd se apucll laba piclcruluj stIng car e indolt spre spate. Sc tine asifel picloruj tlmp de 3 minute. In ncest limp. echillbr I e usjgurut numal de plclcrul drepr. Se relu dup.r.Jj 0 SA..UI tii

110

p..iuz..i. de data. aeeasta eu sprijinul pe. :pkiorul st1ng~ Psihicul este concentrat in a asrgurc echllibrul pc un stngur pl.no r. Se fae 10 re.piralii constient e. Apoi se trece 13 :

.1. UstTa,ana (pozilla ciimilel). Se .Iii I;> ge,nunchi cu faca "pre nord. Ducind palmele spre spate, mdolm coloo~a lasrnd eorput 'P' •• pate ~l in jo s, Ne prmdern. cu nadejde, ambele ciHdie, fiecare cu ctte 0 ~ina. Ne m~~tlnom in aceasta pozttle limp de 1-2 minute, respirind regular (pe nas), Aten!"" se concentreaza asupra gland.lor din git st din cap, dar ~j asupra coloanei vertebrate.

S. trece direct Ia :

f. Tril<Q7UlSana (triunghiul) care se eXe<:Utii din ~zi~ li,1 stind In plcioare, Ne aplecarn ~i pun em palma sltnga pe pudea, i.ntre plcioare. care slnt desfa:u~ ... (cu 0 dlst~nlA de ,0 em intrc etc). Mlnn dr ea phi so fld,~a $\ se Int!nde perteet, cu pulma spre exterior. Caput ~e .rasu.ce*le spre palma drcapta, ochtt atintlti spre aeeeasi dJ'e::t,e. Se _ce.pir/l llni~Ut. r ltrnlc, in limp. ce gindl\ul. se~ mdreapf:U l~ procsut dezlntoxtcarll biologlce_ Dupa lOCH. 10 respiratu abdominale se trecc Ia :

:;. Bodras"na (pozi\i. tronulul}. Pe lingii afectele spc~ clale de iortificare a Iunctici aexuale st de regtare 0 cole! urlnare, asana tronulut regleaz.a Iuncrtile ca~iace ~i ?C~C rLSrif'!toril prin excitarea. pY'opriore-ceptor1lor .aU.* Hi zon bazinului. coupseler, Ilgamentelor, ?onE!!lor, In-qhinal~ Q muschilnr sl urgnnelcr sexuale. Ace:;;tl proprlorcceptorl ImrrQ..~ioncaza centril htpotalamiei vegetativi, a .... tf~l ca SCI ..... t::'dl5. :}i acuvuatea inimii sl a respiratieL

Aceste asanc se vor fl:!ce numal diminea\H. Aliment Itil pe baza de brmzeturt grcse de ot, ouli. :C:P_ii! uslure i I peste de lIpa dulce. zeama de Iructe, rodtll:::lrtoase fI -rte sau in sa late rructe eu contlnut mare de gtucjde (!llru~urj, rnure. ba~ane, currnale, coacaze, zrneura. prune

U l

etc): deai de macesc ~I soc, in comb lnatie, lapte b~ltut 'co ccapa maruntit<1 ; dlmlneata, Inainte de usane, so VOr Cbnsum" 350 ml de up,; proaspata. '

GRUP DE 4 ASANE PEIIITRU RlDICAREA POTENTEI VIRQ.E (SAU TRATAR . A FlRIGIDI'I'NfIl FE;\IININEI, IN'IERCA.LATE·· CU RESPIRAl'lA AL'l'EaNATIVA

L Uddiy.a110 bandha; 2, D(Ht1ira.,.ona," 3_ Shirs/to:.sano;

4. Uespirat!~a alter~tativu.

J:t~Sri~ .... ua e ccrnpusa dln 3 ctelurl t:. !j resplratll anul 1 s.a.m.d, conform lndlcatlllm- date in capttolu! IIPranayamu". Aceste as-ane s-au deserts anterior ~i slnt curioscute. 0 rnenticnc : In timpul cxecutartl Suv[JsaT1.ei. (care durcaZrl 8 minute), in ultlmul mlnut se va vtzlonn un trundaftr rosu-Intens snu chipul Iemell adorete. In cazul irigidlt(1tli Iemlnlne, 0 Iloure mov sou chipul bnrbatulut iubit. Alimentatin in aceast.r periouda se va baza pe carne de borbec, vtn rosu (un stngtu- pahar dupa mnsa) alue. dimlne-n~1.".I OL1f, cu mtere, laptc dulce ~l unt, aenru creter in pergument eu uera sau lcre, lurlulil, maduvtoare cu vln ncgr-u, rnlerc. cu nucl Intre mese. Nu trebute ~J. ~Qvalm in p:rivint.n. acestst reeomandar l de alimentatic, ~](,oarecc seild erca vh-l 1 ita tJi e u n CUE.: cu totul s peel 8J. Pozitiile yoahlnice ~i resplratla alteennttva vor rezolva boala pslho-bcrrnonc-somatlcn a Impotentei sau a fdgid1tatU. Un ritm sexual adecvat va rcpune partenerul afcetat in H .. ate drepturlle virstcl, dar ell potenta ~t llbidc-uj crcscute,

GRUP DE ASANE COr.mINATE CU (

RESPIRA1'IE ALTERNATIVA

Pentru vindecarea nas;ului. a urechilor. gitului, .bronsuclor. ustmulul, a slnusurllcr bclnave,

I. I?espirara a[ternativa; 2. Exercitiu~ d~ o.rigcman'? .Il ,nu.,d.Hol- facial; $1 a aoner nas, glt, uTecht; .3. Com..tu ... ",,!·~a Mat"1lQs"nei ctL Simhasana (pozi\ia Iculul) ; 4. Re.'Fi'·"lia abdominala (10 resplratiil ; 5. Ha..ta1"'dIls.na (co-

cst.ircul). d "

1. Re:"pir-atia. altCfnativi:i.. Se face in r~port of' ann r.'~lidiril el, conform tndtcatillor din capltolul . .Prunu-

cma", .

2. Exerciftut de o:rigenurc a mU$cllllor faclall ~1 ~ ~ori II as, gilt urecht se f.nee prin repetrl:.eil ~e 50 de ort a mfl.rrl i concornttente a ambllor obrajl ~l su.q;erea lor. "~5t ~xerci\iu este unul din cele mut clicace ~l previne crmarcn rldurllor

:1. CD mbtnQ rea , Ma.Lsyasanei iI;'U SimlKtsana! (pcsture ,",ului) sc face efectuind Mats!lasana, dar I,:, 10c de !" .duce braretc in liiturl. ele vo r upas..a pe coapse, lac. ~racti~lan.ul VLI s.{'-o~te Ilmba cit va putea mat rnult, respirlnd rrtmtc, lini~tit sl va trirnltc prana spre zonele Ietel, gilulul, .nasulu', urcehilor. [ncordareu degatelor pe coupse va~ .aJut~ pnrcttclanul sa-~! concEnt,r€'ze pslhlcul pentru 0 Cit mal (>fidt"f'!tit dirtjare a prcnet.

4. Urmea;,/i 10 re<piratii abdominal.. . .

5. JIastapadoson" (coco,tiT""l) se c"ecLlt~ (lme<ll~t) cu tutu spre nord, prlntr-c apleeare ." ?u,t.ulLl~ ~pre plCJOa~ rt'\c lipite s! drepte de 13 genunchi &-1 prm Hptrea C<'!,pulu~ ,u [nIntH) de g.mbe. Miinile vor prlnde tendoanele lUI

~

1 Se nl.,'lti poole eombma ~; cu Supt.a 'valrasanu OIHln!iI:!'l't!'B).

Achile. E blne sa se stea, fiir.if aer, clteva secunde. in uceasta pozi~ie. Pslhlcul Sf' va Indrcpta asupra li~nirn prone; din plexut solar ~i nciv.alirii ei in. zonelc ubrajfjcr . .0 gitului, n.1S111ui, urechllor, eapuhrl.

GRUP DE 3 ASANE PENTRU INTINERffiEA rrsur ~I A lNTREGULUI ORGANISM

1. Viparita Karani - 3 minute mlmrnum (se mcepe cu 15 secunde $i se progreseaza 3 rnjnute/J. nn), 10 rC'Splratjj abdcminale.

2, Darmrnsana ~ se executa de G crt 1-3 rind, cu pauze de 10 secunde, 10 respirnlii abdominale.

3, S"p!a Va;raSan(1 (intlndcrea) 5~ executa cu multa utenUe intrucrt esta un exereltiu mal dlflcil, Din pozilia ing'enuncheat practlclanul se a~ea%a pe cAJdie. Far;] a desface plctcarele, ne llisUm 'in~et spre spate. spr ijinindu-ne pc- coate, Ne culcam cu spatele pe cover st ne punem miinlle sub cap in chip de pema. Stlim asa 1-3 minute " Pslhlcul se va preoeupa de inim5, avind grija ca recut pmnic sa se reverse Iericlt pe sub 10atA ptelsa nO.ilstriL E blne sa sur idem in flcoeasta pozitie, constientl de electul ei de Intlnet-ira In aceasta pericada e blnc ca alimentutia soi:i se bazeze pe siropuri (de casa) din Jructe si mult Iapte dulce.

1 Se i.nccpe cu :;. eecunde, pT'"tm~ s.liptAm!ni'l. 10 secunde a rtcua Sii.p1~min.tJ s.a.m.d. 'p'na ctnd ee ajunge 101. 1 nunut. Se counmm In al dcilen an cu :2 mlnuto, ~f1 ct treuea an eu 3- mliluic - dUrLUF.Ii maxima. J

POZI'f1A CALclIEWR SPRIJINITE PE PERETE eu CORPUL PE PAT

Eitc un exercitlu complex care revitalizeaza urganisnul vtndeclnd, In special, astmut breasfe, unele boll do I ni m~·t ~1 de circulatle, DO! 'i Ie venelor sl a tc ;;J rterelor. r ini"'hii, veatca urtnard, pj-ostata, Intestrnul gros ~i pe eel !iub~ire, alto organa lntraabdominala, [rnporcntu, uterul botnav . ancrnille cerebrate etc. Face parte tot din g.rupul l'xercitmor UHnuite de ubetanl $i htndusf, de milenii '. E'("'~lItarC'a lut e simplA ea si »umele. Cu stomacul gol lt ... proxlmattv 3 ore, dupii 0 bale gcner-ahi, bolnavul i$i a!:j'::~I.t.:'J pe pat fundul, spatcle ~i capu). piclcnrele sprijinmdu-le de per-ete, liStr~1 ca Intre bazln ~l pleloarc sft se I"rm~z(. un unghi drept (90 gr"de)_ Ycghlnll YOr race ~i o J'espir,j:J:tic in mers, trmlnte ell 0 or:i de tneeperea exer'itiuluL Li1 inceput se va sta numai 15 secunde. Se va prop,J"C:I1.3 ell 0 secunda pe zi p:inJ ]u rnlnut, upot CU un nu nut ln Ilecare h"ma1 pin,ii &12 ajungc 1.<1 25 minute, num.r- ('C VD ['am~ne constant. E%ercitiul e rearte eftcace, d;11 pretlndc. in cazul unor bolt cardtace avansate, 0 aknll 1Jflnt'irire din partea unor- medici 'li guru inzestt'atL SIn, sh~ul" ca dupa Infllntarca Instltutulul roman de ter;lpie p-rin Yoga acest exerclttu va Il apllcat Ioarte des j E bine tutus! s.a se $Ue c~ palhlcul trebule :!!iii .. mature", lr 'lrnpul cfcctucrl! acestui exercttlu, t'I tcatc unqherele ,. .mse' ale eorpulul ducind prana dinspre tiilpl 'pre 'rt'~tel, crlcl nici va facc C3 adevarata vlndecare. Se va consume in ilccasttt Jlcrjoad~ ceal de muschi de' piatra. III I"("~c si sOC. Alirnentatta va n Iactc-vegetartena.

I P('n11't1 eel care :<iuferu de anumtte boll ale aurtel I,J a cor.

,luLll proprru-zu-, ~ bLne ea medtcul 5B flprobo jnrepe-te~-l peacl rr L .... cescet lj$fmc!

1HRt."1IWL' fm~J.U flLTLYij'tE'fn OCHILOR 81 AL PSIHTCULUI PKECEDAT DE S~IRSIJ~ANA $1 umIAT DE RESPlRA'fIA

,r ALTERNATIVA

~

Al,", pontru ce! cure c.'elJillzi1 dt pentru j oghtut,

our m:d ales pentru acelu ce au tl!Jldin\~ .. pleU1.at1ln~ de Imb.:itrlnire psihiea ~ plerdere a- ~'ed~rii. recornundsm nceste e:xcrcili.i, al carer efeot e eel reaultet din combtI1Jl'e .... lor'. Ele so eXt-"Cut! cu ochii dr"'5chi~i) «stfel : uceste QBa1,if: :i •. l tac ill [urul nrot 16· ]UjOD~ ell fat;; "prf" nord. in camera acriflHA. stind tur(!"~t~~ (U I:ipinHrbl ~ cHpul d r ('ple,nemi!jCat., ;j tulie1rj ~l 3 ('000'[,1 ale tlobi lor ocukrrt (ca. munci ~(t)cr 411" urmarl un object ce se ddie.l *! C'''lxl~''" din tnvnn sp .... dusumoa). /lC<l.I!A e Ii rnpul J. Se l1li~<'I'I: oehn (de 3 oet dus ~l 3 m-i Into,') oe la drmpt" 'pre sungu ~cestlL e timpul 11. g" rotesc ochll incet de tor, oine deschl sl. de 3 o.ri, de let .stin~a spre dreupta. Aeesta' e timpul 1fT. Iar in timpul IV se 'CtiCC tot de 3 orl retiree, dar in sens lnvers. Se executa apol Shi.rsh08tlna urmntA. de r('!)plratia. alternaf l'cll (Vezi cap. ,)Pran.cryama").

GKUP DE :} M,ANTE PF,NTltU PRACTICIE 'II CAlm AU A,JUNS LA 0 ANUMITA ROBUSTE'fE YOGHINICA (PRINTR-O ALIMENTA'f1E EXCLUSIV VEGE'I'ARIANA) :

1. H"la"""a .. 2. Mat~wa,ana; ~. Viparite Kal'01lI: 4, Do- 1!W-asart-c. ell apllcarea a rlte 3 resptratii abdomtnule 1t1ain .. h"'L IIcJi(j_":(fm~i ~i apllcaree ':'1 cite 3 respiratil abdcrninale

$i Inatntea celorlaite cscne. lnehelerea va (i fti.CytA prtn ,sut:asallQ.

In Iunctle de calltatee rezultatelcr obflnute in "re.tie, teraple !;i fcrtiflere, ce urrnare a aplicAtli acestor asane ~. exercifii pranayam1ce vom ,:ontinua sau. ~~ ~reocup.a.--:rea noastra ~ vizind populartzarea precuctt ststemulul

\ oga Ia noi in tara. .

Ccrsm scuze marilor initiati din TIbet ~i India pentru faptul ca am trotat prea succint prob1emele, dar Yo~a de care am vorblt este cea mal putin comeutablla, ea flInd 0 Yoga {ouropeoi,ata, de esen\4 phcUcli, e"pusli alci in seep terapeunc r

HUMI

TRATAMENTUL COMPLEMENTAR paIN MASAREA ZONELOR DE REFLEXE

LA PICIOARE

In dorlnta de a venl in ajuterul celor sufer-lnai, pent;u care as'afiele sinl diltcile, adaugam 6 planse pe Care srnt reprezentate, zonale de reflexe la plcioare.

Yogh'inU din China, .Iaponia (dar ~i cet din Indta si Ti bot 1) sint Iinl cuncscatort al acestei metod. de tratare a multo. boll, flira a consldera, totusi, metod. ca fUnd s(»para~ de Yoga proprlu-ztsa. Practlc (bin<'fnte1es di s€' respecta Ildel indicatnle inilia\Uot crtentall !), tratamenlui consta din masarea Ump de 10 minute, zi de xl, a zcnel Interesate,

Expe.rienta de mtlenh a Orlentului ne garantealA rezultatele cele mal slgur e. S. atrage atentla c~, 'a lei 0" ~i in Yoga, rezultatele nu se aratii tmedlat, ci dupli. Iun I de zl 1 e : aband one rea tea t .. men tului fnseemnn esec, iar in

97

ce prtveste mcdul de viata ce se cere acelula care aeeepta sa lad aeest tratament, es te identic cu al yoghirnlor. 1\.fasajul e recumandabi] a fi executat de:- eel bo'lnav, ~i FlU de maseur- angajat special !

Mesarea e preIerabil sii se filea SE'8ra, dupii un mars de minimum CI ora ~i dupA ce s-a f.lcut 0 bale licrblnte a plclcarelor. In lipsa uleiurilQ;r er lentale preparate ell extracts speciale din plante exotlce, se vU'lace 0 masare timp de 5 minute ~u ulei de ricin, ilPOI, inca ;} minute, masarea se va contInua cu crema de lanolin;). B bine sa sl:' ~t_ept~ cca 30 minute ce pielea sa absoarba grasimiJe. apoi, inainte de culcare, sa se puna \,1TI clorap de bumbac gros. InitlatH orlontali reeomanda rnasarea limp de 10 minute a tuturcr zonelor indicate $i nrirma ca dupa. el{ICtuarca acestui tratament se produce vlndecarea totala a ortcarel boii. Yoga ve consclida sl1nJ.t~tea dob~nditA pe i1ceast~ cale I

TRATAl\lENTUL CU AJUTORUL PLANTELOR VlNDECATOARE

F..ste binecunoscuta prlceperea stramosllnr nostri in arta culegerri, eonservdrll ~t a prcpararf plantelor de leer

Bxorbitanta vegetali. de P" mcleagurlle carpato-istrneuxtntene, desebita varletate geo~rafico-hotanir:a. au!" de neprctuH a] VIET1l, iradir:l7..a de mu de> ~Ini subtile :;.i pol icrome ene~ii. $tiinta romaneasca, unan irn recunnscuta pe toate coordonatele Terrel, nu n neqhj.u ~i nu va neglija. nictodata rraditionalc terapie :1 Rozer-voi ulut Vie Iii : pluntele !

Pentru (lei care vor practica timp lndelunqat Yoga in plina natura, C3 ~i pentru oceln care (yogh in! sau spor-

uvi) tndragesc ~i drumetrile, publicam planse care repre.mta fidel imaglnea pdnclpalelor plante msdjclnale reromandate in aceasts carte.

Pe ling;} avantajul reC'unoa~tcrii cu multa u~urin~il ,1 jrlantelnr amlntite, yoghinii, cu timpul, vor indrijgi accste plante, devenind, la rindul lor} tscusit J culcg5tori .t.d aCE!~((11- ptante.

o <>

II

ZI

=,;,n. __ . :!Z

21.1 "",2l

.... <>

'"

2,

U. J

24. 2

25

26

26. 1

as I

8.

;8. 3

111

1I4

115

111

- ...

LISTA ILUSTRA'flJLOR

ASANE DIFICILE CONTRAINDICATE PEHSOANELOR, CU BOLl DE COLOANA

DE CORD, TENSfUNE l':I'C. '

Chnkrasana (roBt.)

2 At1j;ln(:ok'lSHlla (sfoa{".;;l.)

:l K urm "san a (p<'><i Ii, bro"'iWi)

-I i,I.h~tLlpadiiL")~a (cxtensfn mlinl-picsoare) - ver+nnta 5 Sl rnsuua (variunta Lueeanskj]

Ii Salabhasana (Ificusta)

7 Ht,lhsan~ (pJugul,

.6 Paschimottcnas . ana (postura cJ~'e:1 ri ~ v3rhnf.:, ] l

fj Yr;ga mUdra (aplscare joas.u Inalnte ; In traducerc £'''-:1.0;.1;..0,

strnbolul yoga)

]0 Paschimottanasana (verlanta 2) 11 Pas, hlmcttunasana (varianta 3) L P,t~, !limottannsana (integraJa)

l~: : ljlrsh:~:.iana (s' rid in cap; din io,n,s) Poziti.a de 1 I{ ure ,\. il'r"t'.I<.;.:ma {~'in lotus} Pozltla nn::llfj

1;; L tuo.: UI sprijinir~ in mtlnt

POZITn ESTE'TICE Hi \1;11 lLl~,-ma (PI"',,:-tEle) _ v~ ri.tnra

]7 V .r kl',15'.I1:1 (per-lura splralei]

)20

1 rt Nabraja.sana

{If Garudusana (pos.tllr •• vuluu ul~,j) :":1) Gomuchn~and (pozi\ia Hpw.,urll,' ~l Vairasana (pozlUr. diamantulu)) '~~ Salabhasana (po'lit1a hit uvtel)

POZITIILE CICLURILOR

23 Rcsplratlu abdornini:llii ~4 Resplratia altemativa

23 Re'>pirati.a. 'in mers . '2<1 Thalasana ,pozHia palmierulut] :!j Danurasana (arcul)

~13 Vtpar! la Kcrani (efectul tnvers) 29 Surv~mgasana [lumlnarun]

3U Italas.ina {pll1~1..11,

J I Shi"loosona (stjnd In cap) 1. pO"I\i~ de pier"," ; 2. po;1' i a de desprin d ere: 3. Iaza spre :"stincl in cap'" ; 4. pozi~ia iIIstind in cap" realizatil,

32 M.3tsia.sana (postura pcstelut). _ .

:13 Savasana (posture relaxilrii totale sau a mor_tulul}_

H Uddiyana bandha (comprimarea abdomenulul). 1. Momentul expulzar ii aerulul poe gura. 2, Mementul srmuUrE, inspiratle'. 3. Srmularea Inspirati i (vanunta a pO.';i.turii).

35 Sahaj agnisal"a dhouti (tehnica de p~:ri.nca.rc a "bdnmenulut, prln aer ~i singe) 1. POZ:lt1U de plecare. 2,

Comprlrn .. liea, , • "

~Hi Dvlpada sau Vatnlanasnna (poZltia pentru ellminarea oazelor).

:17 SUa propsanasa (pozltis ortentala) In stings. Vrkasana

(stru \:III) In dreapta, . . . ... .

Ustrasana (poziUa d'imilcl) in st1ng,,1 rmuemu. 't'rtconssana (poz:iU.a tr-iunghi.ulul) in dreapta imaginll

12J

3~ Badrusenn (pozitia tronului)

40 Exercltlu pentru cxigenurea muschrlcr faciali : 1 :;;i :t 41 A<:.1nL"i combrnata : Sirnhasana (pozjtia leutui) ell Supta

vairasana (inttnderca).

·~2 l Iastapadasana (coeosttrculj

<13 1son~ combinatg , Stmhasena (leul) cu 10Il1O"l

. -l Supta valraaanc (Inttnderea) varfanta cemcda 45 Pozi\i. cAicliolor sprfjln ile pe perete

40 Exercltf i pentru ocht

47 CoL,,, (sarpele Cobra) varianta. 1. axtensle : 2. Intoar-, cere spre dreapta . :1 Intoareera spre stlnga,

48 Grup, L Lotus (stinga Imaglmi] j 2. Semf lotus (dreapta imaginii); 3, Sukha •• na (stlnd tu-ceste) in fund"lul lmaginu.

123

7'1'\ l.. ..... A PIi;IO~ u," 1.1'

j1rtl)Jf;

IN

ZDlIl£LE JJE IItFLEXE I-A P/ClOAfU

1 .. ', ...... "1.t;tJ':J.R,'# .. t..-1 D~l:PT

j§J.."'"tIA \~"'~1." 5,1 ~hJ 'tOR_f~'AA

~l'.».ItS'S::!iT".;It. .;S~fN."'L.IO..,.jt.of:, !...~I't"1~T'e • .... ,..'O''t!: btl eoa..t:..

.d.'Ht';H·I"'-,6, ~r~O-;..tr..LA,

1II',:>CA.

I I

'I".'-t't: t'l[lor ... t:

......... ;w . ..k~IC'-.:AJ

127

.. --

.~CII."-#ofI1,; t.PL."5"-':~I{\'Il'I~ ~!!Vl'li.t!'

(kAJ'olQ;' _,._--- IN~iI'NALA IUbOAlPAA;

1

~~J

"~»

<w lEVW[lCA

J30

131

r'

I f

132

,-

CUPRINS

5

e 11 oI.,~ ,[1:L Y()ga '~ 9

Ind rumarl P ; cticc 1~

\ mente " I si f~lr.a de v iata!> '20

pr-athvara (Ehberarea cOn!}tiln\ei de solicitAri nega-

uvo .nte:rne ~\ externe) 26

1 np(Jt·1·~'1.~_l curet de cealLlrl si ill curet ell produsv

upl 1 J 2g

PLlHT re m _::l.ic:tu31i' ~i leRCitura acestora cu Yoga 29

Pt cJ, a: ir".J. iizic8. in vederca ptactid'itH ststernu-

lu y~, 36

1'( t. area ~lstemului Yoga ~i importantLl lU1 Yama

1l NlvJ.m3, Etape sl c\asilicA.ri In Yoga 43

Yarna l nd ~lonarea mOTa~l1) 47

'\; j\ 1 .• [dcpr lnderilci 48

Dr.l If m.t "h(l'gemQn~:l. Eulul nsupra for1;elor vi-

t'llr:.> 50

CI "II "I in Yoga 55

Eft!'!. tete lE'ru.!]€utice ale D.sanelor ~ pranayamei

P[" In ·l~J_tH.l [ret joluci de [C!:l[lira\ic ':-18

H t r l\i'l dominaHi YO"Jh'nicJ.

133

RE'~pjl"th altcrrs th a c.ire unests cele uoua [ rte

lfiunt rir:

RQspir~ltia c1Q caprare pranica 1n timpul 11CI ~'):ui Pranayama - coneluzle, aIte notlun! yoga

As, nas, Asanele ell actiune sigur5. ~i benefic:>. Grup de 3 asune pentru copii

Tll<:ilasana (palrnierul)

Danurasana (arcul)

Cobra (~arp[!le cobra)

Grup de 7 asane pentru crcator-i, insotite de respi-. ratla abdorninala

Grup de 5 asane pentru cei cu func\iuni defectuoase Ie organelor Intraabdorninalo : fiC3 , stm I':le, p .11- creas, bilii etc.

Crup d !J asane pentru rest:Jbllirea ~ [lilcr p~iJ ice ~i ncrvoase, dezlntoxtcare, Intarlre fi zied ~i

rostublfir a cir{'ulatiel singdlli no

Grup de 4 asane pentru ridicarea potontct virile

(sal! tratarca frigidii<'i\ii feminine) intercalate cu

resprratia alternattva 92

GI'Up de asane combtnate cu r plratta altern atiy!j

pC'ntru vinclecarea nasului, a urcchilor, ~itu;ui,

bronsitelor, astrnulul, a sinusurllor bolnave , 93

Grup de 3 asanc pentru Intincrfrea plclii ~i it lmrc-

gului orgunism . 94

Poz;tin calciielor sprijinitc P'" pen>te cu corpu] pe

pat 95

Mlrabllul exercitiu al tlneretli ochilor <; a psihicu-

lui preeedat de Shirshasanu ~i urm. t d(· resplratla

alternatlva 96 .

134