Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

CLASA I B Step by Step


AN SCOLAR : 2011-2012

Aria curriculară: Limba şi comunicare


Disciplina: LECTURA
1h / săptămână
Nr. total ore : 34

Inv. PARASCHIV LUCRETIA


Scoala cu cls.I-VIII Nr.3
Cugir
OBIECTIVE CADRU SI DE REFERINŢA

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

1.1 Să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral-audiat;


1.2 Să pronunţe corect şi clar cuvinte din textele audiate;
l .3 Să redea idei din textul audiat ( citit), să exprime opinii personale faţă de personaje;
l .4 Să descrie personaje din text,să memorize versuri din poezii;
l .5 Să manifeste curiozitate şi interes pentru lectură;

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

2.1 Să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date
2.1 Să integreze cuvinte noi din poveştile audiate, în enunţuri proprii;
2.2 Să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi – să participle la jocuri d
rol;

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)

3.1 Să identifice litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul
scris de mână
3.2 Să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc
3.3 Să desprindă semnificaţia globală a unui text audiat ( citit);
3.4 Să citească în ritm propriu, corect un text cunoscut de mică întindere;
3.5 Să manifeste curiozitate pentru lectură

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

4. l Să scrie corect litere, silabe, cuvinte,pe baza unui suport ilustrat;


4.2 Să scrie corect, lizibil şi îngrijit propoziţii scurte formulate din poveşti şi poezii;
4.3 Să utilizeze convenţii ale limbajului scris(punctul, semnul întrebării, scrierea cu
majusculă)
4.4 Să manifeste interes pentru exprimarea scrisă
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

Nr. Obietive de referinţă Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


cr. ore
-să asculte texte despre I: ŞCOALA ŞI ŞCOLARII
1. şcoală  Şcoala lui Fănuţă 1 I 12.-16.09
2. - să schimbe informaţii  Primul an de şcoală 1 II 19.-23.09
- să exprime opinii faţă de
viaţa de şcolar
- să pronunţe corect şii clar II: POEZII SPUSE DE COPII
3. cuvinte din texte  Poezii despre animale 1 III 26-30.09
4. - să participe la un dialog  Dialoguri vesele ale copiilor 1 IV 03-07.10
-să recite în ritm propriu
-să descrie peersonaje din III:POEZII DESPRE VEŢUITOARE
5. text  Zdreanţă .- de T. Arghezi 1 V 10-14.10
6. - să memoreze versuri  Tanu – de Elena Farago 1 VI 17-21.10

-să redea acţiuni din text, cu IV: POVEŞTI FEMECATE


7. cuvinte proprii  Povestea gâştelor 1 VII 31-04.11
8. - să compare însuşiri ale  Cei trei purceluşi 1 VIII 07-11.11
unor personaje
- să participe la jocuri de rol
V: MUNCA ŞI ÎNVĂŢĂTURA
9. -să-şi xprime opinii  Copiii din crâng-povestire 1 IX 14-18.11
10. -să prezinte acţiuni proprii  Gospodina - poezie 1 X 21-25.11
11. -să memoreze  Legumele – poezie (proverbe,zicatori) 1 XI 28-02.12
proverbe,versuri
12. -să descrie personaje VI: MOŞ CRĂCIUN
13. cunoscute  Scrisoare-de Otilia Cazimir 1 XII 05-09.12
14. -să memoreze poezii  Uite, vine Moş –Crăciun! 1 XIII 12-16.12
-să manifeste interes pentru  Jocuri didactice
lectură - ,, Eu spun , tu corectează” 1 XIV 19-23.12
- ,, Continuă şi completează”

SEMESTRUL II
15. -să redea aspectele iernii VII: IARNA
16. -să folosească cuvinte şi  Darurile iernii 1 XV 16-20.01
expresii noi  Iarna – de Virgil Carianopol 1 XVI 23-27.01
-să identifice însuşiri VIII; POVEŞTI DESPRE COPII
17. fantastice  Fluierul fermecat-de V. Eftimiu 1 XVII 30-03.02
18. - să deosebească însuşirile  Albă ca zăpada -de Fraţii Grimm 1 XVIII 06-10.02
reale de cele fantastice
-să cracterizeze, sumar un IX: DESPRE ADEVĂR 13-17.02
19. personaj  Pinocchio-de C. Goldoni 1 XIX 20-24.02
20. -să analizeze calităţi şi 1 XX
defecte  Sâmburele-de Lev N. Tolstoi 27-02.03
21. -să prezine însuşiri ale unor X: FIINŢE DRAGI 1 XXI 05-09.03
22. fiinţe dragi  Mamei- de E. Dragoş 1 XXII
-să recite versuri  Bunica – de O. Cazimir
-să prezinte schimbări din XI: PRIMĂVARA
23. natură  Primăvara-de V. Alecsandri 1 XXIII 12-16.03
24. -să reţină cuvinte şi expresii  Buburuza-de E. Jianu 1 XXIV 19-23.03
25. noi  Sosirea rândunicii 1 XXV 26-30.03

-să compare însuşiri ale XII: DESPRE COMPORTARE


26. unor personaje  Puişorul şi vulpea-de I. Pas 1 XXVI 23-27.04
27. - să prezinte fapte de viaţă  Ciuboţelele ogarului-de C. Gruia 1 XXVII 30-04.05
28. -să desprindă mesajul  Jocuri didactice: - Cine face aşa 1 XXVIII 07-11.05
29. textului  În lumea poveştilor - repetare 1 XXIX 14-18.05
- să recunoască personajul
- să deducă regula şi să
continuie jocul
XIII: SĂRBĂTOAREA ABECEDARULUI
30. -să recite poezii  Alfabetul năzdrăvan 1 XXX 21-25.05
31. -să exprime păreri  Chipul cifrelor 1 XXXI 28-01.06
32. -să manifeste intere pentru  Poezii numărători 1 XXXII 04-08.06
33. cărţile din şcoală  Dialoguri vesele 1 XXXIII 11-15.06
34. - să se implice în  Lecţie şezătoare – în natură 1 XXXIV 18-22.06
organizarea unor jocuri
didactice

Matrice de evaluare
Obiective Instrumente de evaluare
de referinţă Probă orală Probă scrisă Muncă interactivă Portofoliu Observarea sistematică
O1 X X
O2 X X X
O3 X X X
O4 X X
O5 X

O6 X X X X X
O7 X X X X
O8 X X
O9 X X X
O10 X X X X
O11 X X X