Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI

Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau


Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

PROGRAM DE MĂSURI
PENTRU PREGĂTIREA ELEVILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EVALUĂRII NAŢIONALE
ORGANIZATE PENTRU CLASELE a VIII-a
ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Nr. OBIECTIVE INSTRUMENTE RESPONSABI MODALITĂŢI INDICATORI DE


ACTIVITĂŢI TERMEN
Crt SPECIFICE RESURSE L DE EVALUARE REALIZARE
1. Cunoşterea 1.Afişarea Metodologiei de Metodologia de Director, Consemnarea Procese-verbale
metodologiei organizare şi defăşurare a organizare şi Prof.Ilie Simona aspectelor încheiate în urma
de organizare Evaluării Naţionale desfăşurare a discutate în şedinţelor cu elevii
şi desfăşurare pt.clasele a VIII-a. Evaluării Naţionale procesele-verbale şi părinţii acestora
a Evaluării 2. Prelucrarea pt.clasele a VIII-a Chestionare la toate clasele a
Naţionale Metodologiei de organizare aprobată prin aplicate elevilor VIII-a
şi desfăşurare a Evaluării Ordinul nr. Diriginţii
Naţionale în cadrul 4916/2019 claselor a VIII-a Octombrie
Consiliului profesoral. Prof.Dristaru 2019
3. Informarea elevilor şi a Horia
părinţilor cu accent pe Prof.Voinea
următoarele aspecte: Mihaela
-disciplinele la care se
susţine Evaluarea
Naţională;
-programa şcolară
corespunzătoare fiecărei
discipline;
-perioada de desfăşurarea a
Evaluării Naţionale;
-evaluarea şi notarea
lucrărilor;
-rezolvarea contestaţiilor;
-răspunderea diciplinară.
2. Parcurgerea Realizarea proiectării Programele şcolare Profesorii de Semestrial Directorii şi Raportul pe
integrală a didactice conform avizate de M.E.N. specialitate: şefii de comisii discipline privind
materiei la programelor şcolare, în -Ilie Simona metodice verifică parcurgerea
disciplinele la vigoare; -Turturica lunar parcurgerea materiei, realizat de
care se susţine Feliceia materiei conform şefii comisiilor
Evaluarea -Zamfiroiu planificărilor metodice
Naţională Elena calendaristice.
-Stoica Tudora
3. Conştientizarea 1) Testare predictivă pe Teste specifice -Responsabilii Semestrial: Raport al comisiei La sfârşitul
de către elevi a discipline; fiecărei discipline comisiilor Octombrie de notare ritmică: sem.elevii să aibă un
propriilor 2) Comunicarea elaborate în cadrul metodice: 2019 nr.suficient de note
cunoştinţe rezultatelor obţinute la fiecărei comisii -Voinea Mihaela Deembrie în concordanţă cu
(deţinute, testele predictive atât metodice; -Stoica Tudora 2019 nr.de ore alocat
eventuale elevilor, cât şi părinţilor Lucrările elevilor; Diriginţii; Ianuarie 2020 fiecărei discipline de
neînţelegeri) acestora; Manuale, fişe de -Profesorii de studiu
3) Evaluarea continuă în lucru, caiete, specialitate;
timpul orelor de curs, la portofolii.
fiecare disciplină Martie 2010
Mai 2020

4. Crearea şi Utilizarea metodelor -Material didactic; Profesorii de -Semestrial; -Interasistenţe Fişe de asistenţe la
stimularea didactice de tip activ- -Material auxiliar; specialitate -Asistenţe lecţii pentru toţi
motivaţiei participative în procesul de realizate de profesorii, cel puţin
pentru studiu a predare-învăţare-evaluare; directori şi şefii o dată pe semestru;
elevilor de comii -80% dintre elevi să
metodice participe activ la
aceste activităţi
5. Aprofundarea, 1) Elaborarea graficului Subiecte elaborate Profesorii de Conform Evidenţa Grafic de pregătire
recapitularea şi de pregătire de SNEE pentru specialitate graficului de prezenţei elevilor suplimentară
recuperarea suplimentară; Evaluarea pregătire la orele de pt.fiecare dintre cele
materiei în 2) Planificarea materiei Naţională suplimentară pregătire doua discipline de
vederea pentru orele suplimentară examen
susţinerii suplimentare.
Evaluării 3) Rezolvarea variantelor
Naţionale propuse şi apărute pe site-
ul M.E.N.
6. Simularea -Informarea si pregătirea - Săli de clasă, Responsabilii de Martie 2020 - informarea Participarea tuturor
Evaluarilor elevilor în vederea bănci; comisii metodice elevilor elevilor la probele
Nationale sustinerii testelor la - Copiatoare, coli Profesorii de scrise
disciplinele Lb. si Lit. tipizate specialitate
Romana respectiv -monitorizarea Promovare de peste
Matematica desfasurarii 65%
-Asigurarea tuturor probelor de
conditiilor pentru buna simulare
desfasurare si organizare a
simularii evaluarii
nationale
-Informarea parintilor cu
privire la rezultatele
obtinute
7. Desfăşurarea în -Pregătirea sălilor în care - Săli de clasă, - Director; Conform -Verificarea Îndeplinirea de
bune condiţii a se susţine Evaluarea bănci; Ilie Simona graficului sălilor de clasă; 100% a cerinţelor
Evaluării Naţională; - Copiatoare, coli - Secretar: prevăzut în -Verificarea impuse de
Naţionale -Asigurarea funcţionării tipizate. Cotea Aneta metodologie; evidenţei tuturor metodologie
copiatoarelorpt. - Informatician materialelor
multiplicarea variantei de Voicu Viorel necesare bunei
subiect; desfăşurări a
-Instruirea membrilor Evaluării
comisiei şi a asistenţilor cu Naţionale
privire la Evalua Naţională.
8. Susţinerea şi Participarea elevilor Resurse umane: - Director; Conform Lista cu elevii Să nu fie înregistrate
promovarea claselora VIII-a la elevii claselor a - Profesori: graficului prezenţi la absenţe la Evaluarea
Evaluării Evaluarea Naţională. VIII-a, profesorii. prevăzut în Evaluarea Naţională
Naţionale metodologie Naţională şi
notele acestora
9. Transmiterea Comunicarea rezultatelor Lucrările elevilor Profesorii de În termen de 2 Situaţia Procese-verbale
corectă a obţinute de elevi părinţilor română, zile de la rezultatelor semnate de părinţii
rezultatelor acestora; matematică care aflarea obţinute pe elevilor, precum că
obţinute la predau la clasele rezultatului; fiecare disciplină, au luat la cunoştinţă
Evaluarea a VIII-a la fiecare clasă de rezultatele
Naţională În cel mult 2 obţinute de elevi.
zile de la
comunicarea
rezultatelor
finale.
10. Analiza Compararea rezultatelor Rezultatele - Director: Situaţia statistică Procentul de
rezultatelor estimate cu cele obţinute; obţinute de elevii - Profesorii de pe discipline a promovabilitate pe
obţinute la Redactarea unui raport claselor a VIII-a la specialitate de la rezultatelor fiecare disciplină să
Evaluarea structurat pe evaluarea Evaluarea clasele a VIII-a obţinute. fie de cel puţin 70%.
Naţională gradului de realizare a Naţională
indicatorilor.

DIRECTOR,
Prof. Ilie Simona