Sunteți pe pagina 1din 6

.

Analiza ofertelor creditelor bancare


Etapa premergătoare celei de selectare a surselor de finaţare străine este cea de analiză a
creditelor oferite de diverse instituţii de creditare, pentru ca decizia luată în acest sens să asigure
un efect maxim în rezultatul realizării proiectului. Oferta de produsebancarepentruinvestiţii este
des intîlnităpepiaţabancarădinRepublicii Moldova, aceastaîmbrăcind diverse forme cum
sunt:creditulpentruinvestiţii, creditulpetermenmediu, finanţareainvestiţiilorprin diverse programe
de finanţare (inclusivgranturi) etc.
Sumacredituluiacordat este de regulăstabilităreeşinddincostulproiectului, eficienţa
business planului, ţinîndcont de marimeacontribuţieipropriialeinvestitorului, de
solvabilitateaacestuia, de istoria lui creditară , şialtele.
Pentruanalizacomparativa a ofertei de creditebancarepentruinvestiţii au
fostutilizateinformaţiifurnizate de următoarelebănci:

Figura 6.AnalizabancilorcomercialedinRepublica Moldova


Sursa : [Elaborat de autor]
Înanalizarespectivă s-au urmăritaşa aspecte ca:
- documentaţianecesarăpentruobţinereacreditului;
- termenulcreditului;
-sumamaximă a creditului;
-garanţiilenecesare;
- rata dobînzii;
Referitor la documentaţianecesarăpentruobţinereacreditului,
reiesecătoatebăncileurmăresc:
• O analiză a rentabilităţiiactivităţiidesfăsurate de solicitantulcredituluipentruinvestiţii;
• O asigurarepentrurentabilitateaproiectului de investiţiipebazaplanului de afaceri si
astudiului de fezabilitatesolicitatînacest sens;
• O asigurarepentrucapacitatea de plată, aceasta va trebuisăfacăfaţă la
rambursareaserviciuluidatoriei si la cheltuielile de
funcţionarepentruactivitateadesfăsuratăprecumşiceleaferenteproiectului de investiţii,
pebazafluxului de încasărişiplăţi.
Referitor ladurata de acordare,
reiesecăcreditelepentruinvestiţiisuntcrediteacordatepetermenmediuşilungîntrucîtatîtdurata de
execuţie a investiţiilorcîtşiposibilitatea de a produceprofituriviitoaredepăşesc de regulă un an.
Înurmaanalizeidateloroferite de BancileComerciale, s-a pututobserva căperioada de acordare
este aceeaşi, diferenţafiindînfaptulcăunelebăncicoreleazădurata de acordare a
credituluicudimensiunea si complexitateaproiectului, ciclul de producţie al întreprinderi,
valorilorînmărfurişimaterialepropuseîncalitate de asigurare, ceea ce arînsemna o corelare a
durateicredituluicuparticularităţileproiectului de investiţii.
Înprivinţagaranţiilornecesare, dinanalizărezultăcă se acceptăgaranţiiatîtreale
(cuceledouăforme, mobiliareşiimobiliare) cîtşi personale. Principiul
deprudenţăbancarăimpune ca valoareagaranţieisă nu depăseascădublulvaloriicredituluiacordat.
Ceea ce se poateremarca este faptulcăbăncileşi-au diversificatgaranţiilepentru a-
şiapropiaserviciilelorcătrenevoile de finanţarealecompaniilor. Portofoliul de garanţii al oricărui
client (format dingaranţiirealeşi personale) trebuiesăasigurebancaîmpotrivariscului de
insolvabilitate al clienţilorsăi.
1) B.C. “Victoriabank” este Prima BancăComercialădin Moldova care a
pusbazeleprocesuluide dezvoltare a unuisistembancarîn Moldova încădin 22 decembrie 1989.
Victoriabank esteliderulimplementăriinoilortehnologii, fiind Prima Bancă care a
operatcucarduribancare, fiind Prima care a adusbancomateleîn Moldova,
pelângăcelelalteproduseşiserviciiinovativeîncăneimplementatepânăatunci. Toateacestea ne fac
săfimcu un pas înainteacelorlalţiconcurenţi!
Victoriabankştie ce vădoriţipentrucăvăsolicităpărereaprinintermediul feedback-
uluitehnologic!
Victoriabankştie cum săvăîmplineascădorinţele – şiasta o confirmăritmul de atragere
al clienţilor, iar ca rezultat - noisuntemprimii!
Victoriabank – un brand curenume la nivelnaţionalşiinternaţional!
Victoriabankoferăcredite corporative cuurmătoarele rate ale dobânzii:
- 20.0% anual - pentruMDL;
- 8.5% anual - pentruUSD; --8.5% anual - pentru EUR.
Creditele se acordăpetermen de 36 luniDeciziareferitor la stabilirearateidobânziipentru un
anumitcredit se iaîncadrulşedinţeiComitetului de Credit, îndependenţă de setul de
criteriipentrusporireasaumicşorarearatei de bază a dobânzii. Încazulschimbăriirateidobânziişi/sau
a mărimiialtorplăţipână la stingereacreditului, banca este îndreptsămodificeîn mod unilateral rata
dobânziistabilităconformContractului, înfuncţiede:
a. rata de refinanţare a BănciiNaţionale a Moldovei;
b. rata inflaţiei;
c. evoluţiapieţeifinanciare.
2) B.C. «MoldovaAgroindbank » - Experienţaactivităţii de 24 ani, continue
sădemonstrezecăMoldova Agroindbank este liderulpieţeibancaredinRepublica Moldova.
Moldova Agroindbank este o bancăinovativă, orientatăspreprestareaserviciilorfinanciareînalt
tehnologizate. Serviciilesuntoferitetuturorsegmentelor de clienţi, persoanefiziceşijuridice, care
activeazăîn diverse sectoaredineconomianaţională. Instituţiaoferăceamai mare varietate de
serviciişiprodusebancare care exista la moment înRepublica Moldova.
Credit „BUSINESS +”- oferim un plus de valoare business-uluitău!
Sumacreditului: de la 10.000 până la 1.800.000 lei:

1 pentrucheltuieli de consum – până la 1.000.000 lei,


2 pentrucompletareacapitalului circulant - până la 1.000.000 lei,
3 pentruinvestiţii – până la 1.800.000 lei.

Termenul de rambursare :

1 pentru capital circulant – maxim 36 luni,


2 pentrucheltuieli de consum – maxim 60luni,
3 pentruscopuriinvestiţionale – 120 luni.

Moneda: MDL
Garanţii:bunuriimobiliareşi / saumobiliare
Rata dobânzii:flotantă dar se stabileşteînmărimefixăpentruperioadedeterminate de timp (rata
dobânziipoate fi modificatăsemestrial).
Beneficiariipotenţiali :
▸Persoanejuridice (societăţicomerciale),
▸Persoanefizice care practicăactivitate de întreprinzător (întreprinderiindividuale, titulari de
patente),
▸Persoanefizice care practicăactivitateprofesională (avocaţi, notari, executorijudecătoreşti,
interpreţi, traducătorişialtepersoane care practicăactivitateprofesionalăautorizată/înbaza de
licenţăetc.)
▸ Alte persoanefiziceprecumasociaţi, acţionarifondatori de întreprinderi, care deţin cote
părţiînafacere.
Experienţa de activitatesolicitată:minim 6 luni
Avantaje:
✓soluţiaoptimăpentruproiecteleşiinvestiţiile de micăamploarealeafaceriiDvs.,
✓aveţilibertatedeplinăînutilizareafondurilor (investiţii, procurareautilajelor, achitareaplăţilorsaua
furnizorilor, finanţareacheltuielilor de consum etc.)
✓văgarantămrapiditateşiprofesionalismînexaminareacererii de credit.
3) B.C. “Comerţbank ” – noiorizonturişicontinuitateadezvoltării!
EficacitateaactivităţiiBăncii se realizează, înprimulrând, datoritămanagementuluicompetitiv
şipersonaluluiînaltcalificat. Îmbunătăţireaechipamentuluitehnic alBăncii,
dezvoltareanoilortehnologiiinformaţionale, permit în mod semnificativextindereaspectruluilarg
de serviciipropuseşiefectuareadeserviriiclienţilor la un nivelînalt. Caurmare,
îmbunătăţireacontinuă a calităţiiserviciilorşioptimizareatehnologiilor, a poceselor de afaceri
interne, oferăbăncii perspective clare de dezvoltareşisucces.
25 deani de experienţă permit bănciisăpriveascăcuîncrederespreviitor. Cu
toateacestea, prioritateaComerţbankconstăînasigurareabunăstăriifinanciare a fiecărui client.
Creditele- reprezintămijloacebaneşti, acordate de catre BC "COMERŢBANK" S.A. clienţilor
săi, cutitlurambursabil, conditionateatît de utilizareaeficientăşiconformdestinaţiei, cîtşi de
platauneidobinzi.
Cinepoatebeneficia de credite la BC "COMERŢBANK" S.A.
 Clienţicorporativi;
 Clienţi, reprezentanţi ai business-uluimicşimijlociu, care desfăşoarăactivitateaeconomică;
 Persoanefizice.

Principaleleproduse de credit, acordate de către BC "COMERŢBANK" S.A.:

 Linii decredit revolving pentrumajorareacapitalului circulant


şiextindereaactivităţiieconomice;
 Linii de creditpentruexecutarealucrărilor de construcţieşireconstrucţie;
 Creditepentruprocurareautilajelor; 

Tabelul1Banca şi rata dobinzii

Instituţia financiar-creditară Rata dobinzii


1.BC “Victoriabank” SA 11%-MDL
2.BC “Moldincombank” SA 10,5 %- MDL,

3.BC “MoldovaAgroindbank” SA 12,5%-MDL

4. BC “MobiasBanca” SA Variabil

Tiparul pe format mare este un nou trend înmediulpublicitar din ziua de azi. Posterele,
benereleșipanourilepublicitare sunt prezentepeste tot atrăgândatenţiapotențialilorclienți!
Decuparea Cutter-Plotter reprezintădecupareaconturuluiimaginii, pe
foliiviniliceautoadezive. Tehnologia de tăiereesteextrem de exacta, iarrezultatul final este de
mare efect.

Compania BM Public se clasifica ca fiind full service cu servicii de


productiepublicitarăpentru exterior cîtșiinterior
cucalitategarantatășirezultateevidentepentrucliențiinoștrii. Dispunem de propria sistemă de
producție ,dotată cu ceamainouătehnologieîndomeniuldat,
ceeacegaranteazăcalitateexcepționalășiprețuri de producător.

http://bmpublic.md/
http://somersbi.md/
http://creativmedia.md/
https://www.casaperfecta.md/property/proiect-casa-126-mp-2/
Utilaje:
https://www.zspotmedia.ro/blog/cutter-plottere-si-taierea-vinilului/
https://www.zspotmedia.ro/imprimanta-ecosolvent-p324.html