Sunteți pe pagina 1din 22

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI

CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ


ŞI SPORT
BUCUREŞTI

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI
DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE
FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE
DE LICENŢĂ

FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

Sesiunea iulie 2016 - februarie 2017


1
CUPRINS
Preambul ........................................................................................................... 3
A. Precizări privind probele examenului de licenţă ………………………………...... 4
B. Precizări privind elaborarea lucrării de licenţă …………......................................... 4
1. Generalităţi ………………………...................................................…..……… 4
2. Precizări privind prevenirea plagiatului ...............................................……...... 4
3. Structura lucrării de licenţă …...........................................................……......... 5
4. Reguli de redactare a lucrării de licenţă ….................................…………........ 6
C. Metodologia aplicării procedurii de verificare antiplagiat a lucrării de licență .. 6
D. Precizări privind înscrierea la examenul de finalizare a studiilor universitare de
licenţă …………………………………………………………………………….. 8
E. Precizări privind organizarea, susţinerea şi promovarea examenului de
finalizare a studiilor universitare de licenţă ....................………………………... 8
F. Precizări privind eliberarea diplomelor………………………...……...................... 10
G. Precizări privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor
universitare de licență pentru alți candidați ……………………………………….. 11
1. Precizări pentru absolvenții altor promoții ……………………………………. 11
2. Precizări pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior …………… 12
3. Conținutul examenului de selecție pentru absolvenții altor instituții de
învățământ superior …………………………………………………………. 13
H. Dispoziții finale …………………………………………………………………… 14
Anexa 1 Coperta - model.........................................................................................…… 16
Anexa 2 Pagina de gardă – model .........................................................................…… 17
Anexa 3 Planul lucrării – model ............................................................................…… 18
Anexa 4 Bibliografie – model .................................................................................…… 19
Anexa 5 Proces verbal de control al originalităţii lucrării ...................................…… 20
Anexa 6 Avizul coordonatorului privind admiterea lucrării în vederea susţinerii….… 21
Anexa 7 – Cerere pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor ……...…...… 22
Anexa 8 - Calendarul desfășurării examenului de finalizare a studiilor universitare
de licență ....................................................................................................................
23

2
PREAMBUL
Examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă se desfăşoară:
În conformitate cu O.M. nr. 3098/2016 privind Metodologia - cadru de
organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație,
În conformitate cu art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza Legii nr. 228/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr 60/2000 privind dreptul absolvenților
învățământului superior particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la
instituții de învățământ superior de stat acreditate,
În conformitate cu prevederile O.M. și al Ministrului delegat pentru învățământ
superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 657/2014 pentru aprobarea
Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior,
În temeiul H.G. nr 26/2015 privind organizarea și funcționarea MECS, și al O.G.
nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației
publice centrale și pentru modificarea unor acte normative cu modificările și
completările ulterioare,
Conform Cartei UNEFS şi a prezentei metodologii.
În cadrul UNEFS, examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă se
organizează pe parcursul unui an universitar, în două sesiuni: sesiunea de vară (iulie) şi
sesiunea de iarnă (februarie).
Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de finalizare a
studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă.
Programele de studii universitare organizate în baza legii învățământului nr.
84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții care
au beneficiat de prelungire de studii, se finalizează cu examen de licență / diplomă,
pentru studiile în învățământul universitar de lungă durată sau cu examen de absolvire,
pentru studiile în învățământul universitar de scurtă durată.
Disciplinele la care se susţin examenele, au fost avizate de către Consiliul
Facultăţii de Kinetoterapie în data de 19.01.2015 şi aprobate de către Senatul UNEFS la
data de 21.01.2015.
Tematicile şi bibliografia au fost stabilite de către membrii Departamentului de
Motricitate Specială şi Recuperare Medicală în conformitate cu standardele ARACIS,
planul de învăţământ şi fişele disciplinelor după care au studiat absolvenţii promoţiei
curente și au fost avizate de către Consiliul Facultăţii de Kinetoterapie în data de
09.02.2016 și de către Senatul UNEFS în data de 10.02.2016.
Prezenta metodologie a fost aprobată de Senatul UNEFS la data de 10.02.2016.

3
A. PRECIZĂRI PRIVIND PROBELE EXAMENULUI DE
LICENŢĂ

Examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă constă din două probe:


Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (scris)
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (oral).

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate


Este o probă scrisă în cadrul căreia se evaluează cunoştinţele acumulate la
disciplinele Kinesiologie, Bazele generale ale kinetoterapiei şi Kinetoterapia
deficiențelor fizice și senzoriale (3 subiecte, câte unul/disciplină).

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă


Această probă se susţine oral în faţa unei comisii formată din cinci membri.

B. PRECIZĂRI PRIVIND ELABORAREA LUCRĂRII DE


LICENŢĂ

1. Generalităţi
Tematica lucrărilor de licenţă este elaborată de către membrii departamentelor
UNEFS şi avizată de Consiliul Facultăţii de Kinetoterapie.
Studenţii au obligaţia să aleagă tema lucrării de licenţă până la încheierea anului
II, sem IV. Coordonatorul ştiinţific al lucrării de licenţă poate fi unul din următoarele
cadre didactice: profesor universitar, conferenţiar, lector sau asistent universitar cu titlul
ştiinţific de doctor; pot îndruma lucrări de licenţă şi asistenţi doctoranzi sub
coordonarea unui cadru didactic cu titlu didactic superior.
Lucrările de licenţă pot aborda teme care presupun experiment sau nu; lipsa
experimentului nu atrage depunctarea candidatului.
Candidatul îşi poate schimba opţiunea iniţială până la încheierea semestrului IV cu
acordul cadrului didactic coordonator. După această dată, schimbarea temei sau a
coordonatorului sunt posibile numai cu aprobarea decanului.
În cazul în care, între conducătorul ştiinţific şi student apar divergenţe de
colaborare, cu cel puțin trei luni înainte de data susţinerii examenului de finalizare a
studiilor, decanul facultăţii poate desemna alt conducător ştiinţific. Schimbarea
conducătorului științific se poate aproba o singură dată pentru un student, cu menținerea
temei aleasă inițial.
Pentru candidaţii absolvenţi ai promoţiilor anterioare, tema lucrării trebuie
confirmată/aleasă cu minim 6 luni înaintea examenului de licenţă. Excepţiile sunt
admise numai cu acordul decanului.

2. Precizări privind prevenirea plagiatului


Lucrările de licenţă trebuie să fie originale, să respecte aspectele legate de
proprietatea intelectuală şi regulile antiplagiat.
4
În acest sens UNEFS a achiziţionat programul antiplagiat Strikeplagiarism.
Procedura de evaluare a originalităţii lucrării se aplică în conformitate cu
Regulamentul Antiplagiat.
Se consideră plagiat însuşirea, copierea totală sau parţială a ideilor, operelor altei
persoane prezentându-le drept creaţii personale; comiterea unui furt literar, artistic sau
ştiinţific.
Pot fi reproduse exact texte din diverse lucrări, inclusiv cele traduse de autor sau
preluate de pe Internet, fără a fi considerate plagiat, dacă sunt scrise între ghilimele şi
deţin referinţa precisă a sursei.
Reformularea în cuvinte proprii a textelor care aparţin altor autori sau rezumarea
ideilor acestora trebuie să deţină referinţa precisă la textul original.

3. Structura lucrării de licenţă


Lucrarea de licenţă este structurată pe capitole şi include următoarele elemente
obligatorii:
a) Copertă pe care se vor insera o serie de informaţii conform Anexei 1;
b) Pagina de gardă întocmită conform Anexei 2;
c) Planul lucrării în care se precizează numărul capitolului, titlul capitolului şi
subcapitolelor aferente, precum şi numărul paginii la care începe fiecare capitol şi
subcapitol (vezi exemplul din Anexa 3 la care se pot introduce capitole şi subcapitole
conform specificului temei şi deciziei coordonatorului ştiinţific sau a candidatului).
d) Abordarea în extenso a lucrării/capitole:
Capitolul 1 - va fi structurat în mai multe subcapitole în care se pot aborda:
noţiuni generale, motivaţia alegerii temei, gradul de noutate / originalitate a temei,
obiectivele generale ale lucrării etc.
Următoarele capitole (2,3,4 etc.) vor fi divizate în subcapitole şi vor aborda
aspecte teoretice, practic/aplicative în funcţie de caracterul lucrării.
În cazul unei lucrări de tip experiment, partea teoretică va conţine date
actualizate, concepte, teorii care fundamentează ştiinţific partea practică.
Partea practică evidenţiază gradul de originalitate a lucrării, contribuţiile
autorului. Această parte trebuie să conţină obligatoriu ipoteze, sarcini, obiective, etape,
subiecţii şi locul cercetării, metodele de cercetare ştiinţifică utilizate, prezentarea şi
interpretarea datelor.
Ultimul capitol se va intitula Concluzii şi va conţine o sintetiză a datelor
desprinse din literatura de specialitate, rezultatele cercetărilor efectuate, modul de
valorificare a acestora şi potenţialele direcţii de cercetare legate de tema abordată.
Bibliografia reprezintă ultima parte a lucrării şi va conţine în ordine alfabetică
lista tuturor surselor de informare utilizate pentru redactarea lucrării de licenţă: cărţi şi
capitole în cărţi, articole şi lucrări la conferinţe – tipărite sau disponibile on line, lista
site-urilor consultate. Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al lucrării. Anexa 4
prezintă modul de întocmire a bibliografiei.
Lucrarea se încheie cu ANEXE (dacă este cazul) care nu se numerotează ca
număr de pagini şi capitol. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul
lucrării. Anexele se numerotează crescător (Anexa 1, Anexa 2, etc.);

5
4. Reguli de redactare a lucrării de licenţă
Volumul lucrării de licenţă este de 40-50 pagini, format A4, cu respectarea
următoarelor elemente:
a. Marginile paginii (Page Setup -> Margins): stânga: 3 cm; dreapta: 2,5 cm; sus:
2,5 cm; jos: 2,5 cm.
b. Spaţierea între rânduri va fi de 1,5 linii (Format->Paragraph->Line spacing->
1,5 lines);
c. Alinierea textului în cadrul paragrafelor se va realiza între marginile din stânga
şi dreapta (justified). Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1,5 cm
(Format-> Paragraph-> Indentation-> Left). Excepţie fac titlurile capitolelor, care pot fi
aliniate centrat, precum şi etichetele tabelelor şi figurilor (a se vedea explicaţiile de mai
jos);
d. Fontul utilizat pentru redactare este Times New Roman, cu dimensiunea de 12
puncte; este obligatorie utilizarea diacriticelor, specifice limbii române;
e. Numerotarea paginilor începe cu pagina de titlu şi se inseră în partea de jos a
paginii, până la ultima pagină a lucrării, fără anexe.
f. Menţionarea autorilor citaţi în text impune notă de subsol - cu următoarele
precizări: numele autorului, anul, titlul lucrării, editura, pagina sau adresa de Internet.
g. Tabelele se numerotează cu 2 cifre (prima cifră reprezintă numărul capitolului,
iar a doua cifră numărul tabelului din capitolul respectiv). Fiecare tabel are număr şi
titlu, care se menţionează deasupra tabelului, aliniat centrat. Dacă este cazul, după titlul
tabelului se precizează sursa datelor: numele autorului (lor) şi anul. Numele autorului,
anul, titlul lucrării, editura, pagina sau adresa de Internet completă se completează şi ca
notă de subsol;
h. Figurile (includ imagini, grafice, scheme, capturi de ecran) se numerotează cu 2
cifre (prima cifră reprezintă numărul capitolului, iar cea de a doua cifră numărul figurii
din capitolul respectiv). Fiecare figură are număr şi titlu, care se menţionează sub
figură, centrat. Dacă este cazul, după titlul figurii se precizează sursa datelor: numele
autorului (lor) şi anul. Numele autorului, anul, titlul lucrării, editura, pagina sau adresa
de Internet se completează şi ca notă de subsol.

C. METODOLOGIA APLICĂRII PROCEDURII DE


VERIFICARE ANTIPLAGIAT A LUCRĂRII DE LICENȚĂ

Toate lucrările de licență vor fi supuse procedurii de verificare antiplagiat. În


baza hotărâri Senatului UNEFS din data de 12.02.2013 și în conformitate cu
Regulamentul antiplagiat.
Metodologia de aplicare a procedurii de antiplagiat, prevede următoarele:
- Înainte de aplicarea procedurii antiplagiat, conducătorul ştiinţific înscrie pe pagina de
gardă a lucrării acordul în vederea depunerii lucrării și semnează. În cazul în care
calificativul este Respins, conducătorul ştiinţific prezintă decanului facultăţii un referat
explicativ.

6
- Persoanele desemnate (operatorii) pentru aplicarea procedurii de antiplagiat se
stabilesc la propunerea Decanului, cu avizul Consiliului Facultății și cu aprobarea
Prorectorului;
- Demersul aplicării procedurii de antiplagiat cuprinde următoarele etape:
o Cu cel puţin 15 zile înaintea începerii perioadei de înscriere, lucrarea de licență
trebuie predată operatorului sistemului antiplagiat, în format electronic şi
tipărit, pentru a fi supusă procedurii de combatere a plagiatului, evaluată şi
notată. Textul lucrării în format tipărit trebuie să fie identic cu cel în format
electronic; în vederea aplicării procedurii de antiplagiat, lucrarea poate fi
depusă numai cu avizul și semnătura cadrului didactic îndrumător, care va
nota pe prima pagină a lucrării ”De acord cu depunerea lucrării”;
o Operatorul de sistem are obligația să examineze Raportul de Similitudine din
punct de vedere al apariţiei în lucrare a unor împrumuturi neautorizate și să
completeze ”Procesul verbal de control al originalităţii lucrării” (conform
modelului din Anexa 5).
o Dacă se depistează un coeficient de similitudine 1 care nu depăşeşte 50% şi un
coeficient de similitudine 2 care nu depăşeşte 5%, lucrarea va fi admisă în
vederea susţinerii publice; după verificare, operatorul de sistem va preda
lucrarea la secretariatul Facultății.
o Dacă se depistează prezenţa unor asemănări neautorizate („alertă”), lucrarea
necesită o evaluare suplimentară din partea îndrumătorului pe baza Raportului
Complet de Similitudine. Operatorul de sistem va înștiința îndrumătorul
referitor la împrumuturile neautorizate și va preda acestuia lucrarea și procesul
verbal de control al originalităţii lucrării. Totodată îi va prezenta
îndrumătorului raportul de similitudine al sistemului.
o Pe baza Raportului Complet de Similitudine, îndrumătorul va pregăti avizul
său (conform modelului din Anexa 6) în care analizează dacă lucrarea conţine
sau nu împrumuturi neautorizate (plagiate) sau dacă împrumuturile conţinute
de lucrare, care au fost marcate reprezintă și nu ridică suspiciuni din punct de
vedere al originalităţii lucrării elaborate de către student.
Îndrumătorul trebuie să verifice în special următoarele aspecte:
a. Dacă lucrarea conţine porţiuni mari de text (cel puțin 50 de cuvinte)
identificate de către Sistem ca fiind asemănătoare;
b. Dacă apare un număr prea mare de potenţiale împrumuturi dintr-o singură
sursă;
c. Dacă intervine o coincidenţă între tematica lucrării analizate şi potenţialele
surse de împrumuturi;
d. Dacă lucrarea conţine caracteristici de redactare care indică prezenţa unor
împrumuturi „mecanice”.
- Dacă în urma verificării antiplagiat lucrarea ESTE ADMISĂ în vederea susţinerii
publice, aceasta va fi recenzată de către coordonatorul ştiinţific. Dacă nota acordată este
minimum 5 (cinci), lucrarea este admisă şi candidatul se poate înscrie pentru susţinerea
examenului de licență.
- Dacă în urma verificării, rezultă că lucrarea NU CONŢINE nici o dovadă de
comitere a plagiatului de către autorul ei, ci doar un număr mare de citate, indicând un
grad scăzut de originalitate – lucrarea NU va fi admisă în vederea susţinerii publice.
7
Studentul, după o consultare prealabilă cu îndrumătorul său, va realiza modificări în
lucrare, urmând ca aceasta să fie supusă încă o dată întregii proceduri antiplagiat.
- Dacă în urma verificării, rezultă că lucrarea REPREZINTĂ UN PLAGIAT, aceasta
nu va fi admisă în vederea susţinerii publice.
- În acest caz, Rectorul va iniţia pentru autorul lucrării o procedură disciplinară, în
termen de 14 zile de la transmiterea informaţiilor, conform regulamentului stabilit în
cadrul Universităţii;
Se interzice comercializarea lucrărilor de licență în vederea facilitării falsificării
de către cumpărător a calității de autor al unei lucrări de licență.
În cazul depistării unei astfel de situații, Rectorul va iniția o procedură
disciplinară, conform Regulamentului stabilit în cadrul Universității.

D. PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE


FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

La examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă se pot înscrie


absolvenţii care au promovat sau au echivalate prin sistemul ECTS toate formele de
evaluare prevăzute în planul de învăţământ pe durata celor 3 ani de studii. De asemenea
se pot înscrie și absolvenţii studiilor de lunga durată care nu au susţinut / nu au
promovat la prezentări anterioare.
Înscrierea absolvenţilor pentru susţinerea examenului de licenţă se efectuează cu o
săptămână înainte de începerea sesiunii.
Înscrierea se realizează pe baza unei cereri tip eliberată de secretariatul facultăţii şi
se completează odată cu depunerea lucrării de licență (un exemplar dactilografiat, legat
şi copertat) şi a unui CD cu formatul electronic al lucrării. CD-ul va fi ataşat într-un
plic, pe coperta interioară, prin lipire şi va avea inscripţionat numele şi prenumele
candidatului, facultatea, programul de studii și anul susținerii examenului de finalizare a
studiilor de licență (Anexa 7).
- Lucrarea va fi însoţită şi de un scurt rezumat întocmit de candidat.
- După încheierea perioadei de înscriere în vederea susținerii lucrării de licență,
secretariatul facultăţii va întocmi „Lista candidaţilor înscrişi la examenul de licență” pe
care o va afişa împreună cu programarea desfăşurării examenului de finalizare a
studiilor universitare de licență.

E. PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA, SUSŢINEREA


ŞI PROMOVAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A
STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență se pot organiza în 3


sesiuni în perioadele stabilite de către Senatul UNEFS, dintre care 2 sesiuni în anul
universitar curent și o sesiune în luna februarie a anului universitar următor.

8
Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe
specializări/programe de studii, prin decizie a rectorului UNEFS, la propunerea
consiliilor facultăţilor.
În vederea desfășurării examenului de finalizare a studiilor universitare de licență
se constituie următoarele comisii:
- Comisia centrală – formată din prorector și decanii facultăților;
- Comisia de elaborare a subiectelor – formată dintr-un cadru didactic cu grad
didactic de cel puțin lector universitar pentru fiecare disciplină / grup de
discipline cuprinse în tematica probei 1;
- Comisia de corectare – formată din 2 cadre didactice cu grad didactic de cel
puțin lector universitar pentru fiecare disciplină;
- Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor - formată dintr-un cadru
didactic cu grad didactic de cel puțin lector universitar pentru fiecare
disciplină / grup de discipline cuprinse în tematica probei 1;
- Comisia de supraveghere – formată din președinte cu grad didactic de
conferențiar sau profesor universitar și membri;
- Comisia de susținere publică a lucrării de licență - formată din președinte cu
grad didactic de conferențiar sau profesor universitar, membri și secretar;
membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul
didactic de lector universitar, conferenţiar universitar sau profesor universitar.
Un cadru didactic nu poate fi concomitent membru în comisiile de elaborare a
subiectelor, de corectare și de analiză și soluționare a contestațiilor.
Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență
nu este publică.
Decizia comisi de analiză și soluționare a contestațiilor este definitivă.
Conducătorul ştiinţific nu poate fi membru al comisiei de susținere publică a
lucrării de licență. Nota acordată de acesta, este orientativă pentru comisie.
Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă cel puţin
gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a
documentelor.
Componența comisiilor pentru examenele de licență și a comisiilor pentru
soluționarea contestațiilor se publică pe site-ul web al UNEFS.
Conform legii, atât membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor, cât şi
secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor nu se pot afla, cu cei evaluaţi, sau
între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.
Probele examenului de finalizare a studiilor se desfășoară în prezența, în același
loc și în același moment, a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei probe și a
examinatului.
Prezentarea și susținerea lucrării de licență sunt publice.
Tematica și bibliografia se publică pe site-ul web al UNEFS.
La o specializare/un program de studii examenul de finalizare a studiilor se
organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de
forma de învăţământ la care a fost organizată specializarea/programul absolvit.
Examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă începe cu proba 1,
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate. Durata susţinerii probei scrise

9
este de 3 (trei) ore. În timpul desfăşurării probei scrise, candidaţii pot preda lucrarea şi
părăsi sala după minimum 1 oră.
Media probei de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
reprezintă media aritmetică a notelor membrilor comisiei acordate pentru discipline de
pregătire fundamentală și a notelor membrilor comisiei acordate pentru discipline de
specializare în programul de studii şi se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Media de promovare a probei 1 trebuie să fie cel puţin 5 (cinci). Absolventul care
nu promovează această probă nu poate susţine lucrarea de licenţă, fiind declarat respins.
Rezultatele obţinute la proba scrisă se afişează în cel mult 48 de ore de la data
susţinerii acesteia. Eventualele contestaţii se depun la Secretariatul facultăţii în termen
de cel mult 24 ore de la afişarea rezultatelor. În maximum 48 ore de la data încheierii
depunerii contestaţiilor, Comisia de contestaţii le analizează şi le soluţionează.
Deciziile comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
Timpul alocat prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă este de 7 minute.
Rezultatele acestei probe se comunică/se afişează în termen de cel mult 24 ore de la
data susţinerii.
Media pentru prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă este media aritmetică a
notelor acordate de fiecare membru al comisiei şi se calculează cu două zecimale, fără
rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 10 la 1.
Nota de promovare a probei de Prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă
trebuie să fie cel puţin 5 (cinci). Absolvenţii care nu obţin nota minimă 5 (cinci) la
prezentarea şi susţinerea lucrării sunt declaraţi respinşi.
Pentru susţinerea şi prezentarea lucrării de licenţă nu se admite depunerea de
contestaţii.
Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență nu
este publică.
Media examenului de licenţă se stabileşte ca medie aritmetică între media probei
de Evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi media obţinută la
Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă; se calculează cu două zecimale, fără
rotunjire.
Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6 (şase), în
condiţiile obţinerii minim notei 5 (cinci) la fiecare din cele două probe de examen.
Prima prezentare la susţinerea probelor examenului de licenţă este fără taxă.
Dacă absolventul nu s-a prezentat sau nu a promovat examenul de finalizare a
studiilor universitare de licenţă în una din cele două sesiuni organizate pentru promoţia
sa, îl poate susţine în anii universitari următori, cu absolvenţii anului respectiv şi cu
suportarea taxei pentru examenul de finalizare a studiilor într-un cuantum stabilit anual
prin hotărâre a Senatului UNEFS.
Conform art. 146 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un
examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii, dacă se dovedeşte
că a fost obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de
etică şi deontologie universitară.

10
F. PRECIZĂRI PRIVIND ELIBERAREA DIPLOMELOR

Eliberarea diplomelor şi a suplimentului de diplomă pentru absolvenţii care au


promovat examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă în programul parcurs
începe după cel mult 12 luni de la data promovării, dar nu mai devreme de 6 luni.
Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a
studiilor universitare de licenţă primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire, care conferă
titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma. Adeverința de absolvire conține
funcția, numele, prenumele și semnatura persoanelor responsabile din instituția de
învățământ superior precum și informațiile următoare:
a) Domeniul de studii universitare;
b) Programul de studii / specializarea;
c) Perioada de studii;
d) Media de finalizare a studiilor;
e) Statutul de acreditare / autorizare provizorie, forma de învățământ, limba de
predare, locația geografică, numărul de credite și actul normativ care le
stabilește (hotărârea guvernului, ordin al ministrului, după caz).
Absolvenții pot solicita eliberarea diplomei și a suplimentului de diplomă într-un
termen mai mic de 6 luni de la finalizarea studiilor universitare de masterat. Cererea
poate fi soluționată în limita formularelor existente și cu plata unei taxe de urgență într-
un cuantum stabilit anual de Senatul UNEFS.
În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverințe urmează
procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor universitare de
licenţă primesc, la cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde aceleași
informații consemnate în adeverința de absolvire eliberată absolvenților care au
promovat examenul de finalizare a studiilor cu excepția mediei de finalizare a studiilor
care se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.

G. PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI


DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A
STUDIILOR PENTRU ALȚI CANDIDAȚI

1. Precizări pentru absolvenții altor promoții


Absolvenții promoțiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a
studiilor universitare de licență în sesiunile programate.
Examenul de finalizare a studiilor la o specializare/program de studii, se
organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii, indiferent dacă
studiile absolvite de aceştia au fost organizate conform Legii Învăţământului nr.
84/1995 sau conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare.
Solicitarea pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor se depune la
secretariatul facultății cu minimum 6 luni înaintea desfășurării sesiunii de examen. În
cererea depusă se va specifica titlul lucrării de licență (din tematica lucrărilor de licență

11
aprobată de către Consiliul Facultății) și coordonatorul acesteia; avizul coordonatorului
este obligatoriu.
Cererea va fi avizată de către Decanul facultății și aprobată de către Consiliul de
Administrație.
Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor va respecta dispozițiile punctelor
C și D din prezenta metodologie.
Dosarele absolvenţilor din promoţiile anterioare, care solicită înscrierea la
examenul de finalizare a studiilor trebuie să conţină:
- copia diplomei de bacalaureat (sau echivalentă);
- copia foii matricole/suplimentului la diplomă
- copie legalizată a certificatului de naştere,
- două fotografii format ¾ (realizate recent, pe hârtie fotografică, color).
Absolvenţii promoţiilor anterioare achită taxa pentru susţinerea examenului de
licenţă, aprobat de Senatul UNEFS.

2. Precizări pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior


În cadrul UNEFS se pot organiza și desfășura examene de licență / diplomă și
pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior acreditate sau autorizate
provizoriu, în oricare dintre sesiunile programate, cu acordul Senatului UNEFS.
În limita capacităţii de îndrumare şi de evaluare, la studiile universitare de licenţă
pot fi acceptaţi şi absolvenţi de la alte universităţi, care au absolvit programe autorizate
să funcţioneze provizoriu (conform legislaţiei în vigoare la data înmatriculării promoţiei
din care face parte absolventul), în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii
şi cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administraţie (ale
instituţiei absolvite şi ale UNEFS).
Susținerea examenului de licență este condiționată de promovarea de către
absolvenți a unui examen de selecție organizat de către UNEFS.
Examenul de selecție promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de
examene de licență, dar numai în cadrul UNEFS.
Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă pentru absolvenţii altor
universităţi, care susţin examenul de finalizare a studiilor la Universitatea Națională de
Educație Fizică și Sport din Bucureşti, se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca şi pentru
absolvenţii proprii.
Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor va respecta dispozițiile punctelor
C și D din prezenta metodologie.
Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de alegerea temei lucrării de
licenţă şi de stabilirea conducătorului ştiinţific cu cel puţin opt luni înainte de susţinerea
examenului.
Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe bază de solicitare scrisă,
depusă la secretariatele facultăţilor/departamentelor, cu cel puţin 15 zile lucrătoare
înainte de susţinerea examenului cu anexarea următoarelor documente:
− copia hotărârii de guvern prin care specializarea este autorizată provizoriu;
− lista absolvenţilor care au dreptul să susţină examenul de licenţă conform legii;
− adresă nominală de înaintare, prin care Rectorul, Decanul şi Secretarul Şef
confirmă exactitatea şi legalitatea datelor înscrise în suplimentul de diplomă şi a

12
tuturor documentelor eliberate de facultatea la care s-a organizat și desfășurat
programul absolvit.
Dosarele absolvenţilor vor fi puse la dispoziţia secretariatului UNEFS, cu 5 zile
lucrătoare înaintea desfăşurării examenului de licenţă. Acestea vor cuprinde
următoarele:
− Cererea alegerii temei şi a conducătorilor ştiinţifici, datată corespunzător;
− Cerere tip emisă de către UNEFS (Anexa 1);
− Diploma de bacalaureat, în original şi în copie legalizată;
− Supliment la diplomă, în original şi o copie a acesteia, legalizată de către
facultatea care o eliberează;
− Adeverinţă de absolvire (cu precizarea promoţiei, programului de studii /
specializării absolvite, duratei studiilor şi a formei de învăţământ cu semnăturile
Rectorului, Decanului şi secretarului şef în original);
− Certificat de naştere, copie legalizată şi certificat de căsătorie, copie legalizată
(dacă este cazul);
− Buletinul sau cartea de identitate, în copie nelegalizată;
− 3 fotografii color recente, dimensiunea 3/4 cm., pe hârtie fotografică mată.
− Proces verbal de control al originalităţii lucrării, conform Regulamentului
antiplagiat (Anexa 2)
− Avizul coordonatorului privind admiterea lucrării în vederea susţinerii (Anexa
3)
Costurile aferente desfăşurării examenului de finalizare a studiilor se stabilesc,
anual, de către Senatul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din Bucureşti
şi se suportă de către instituţia de învăţământ superior de la care provin absolvenţii ce
urmează să susţină examenul de licenţă.
Absolvenţii altor universităţi care vor susţine examenul de finalizare a studiilor la
Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din Bucureşti au obligaţia de a
cunoaşte şi respecta prevederile prezentei metodologii.

3. Conținutul examenului de selecție pentru absolvenții altor


instituții de învățământ superior
Examenul de selecție constă dintr-o probă scrisă - evaluarea cunoştinţelor
fundamentale şi de specialitate – cu o tematică și bibliografie identice cu cele prevăzute
pentru examenul de finalizare a studiilor univeritare de licență (proba 1).
Nota minimă de promovare a examenului de selecție este nota 5 (cinci).
Desfășurarea examenului de selecție va avea loc cu minimum 30 de zile înaintea
desfășurării examenului de licență.
Înscrierea la examenul de selecție se face de către candidat, pe bază de solicitare
scrisă, depusă la secretariatele facultăţilor/departamentelor a instituției în care s-a
efectuat școlarizarea, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de susţinerea examenului
de selecție.
Cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de desfășurarea examenului de selecție,
instituția de învățământ superior care solicită desfășurarea examenului de finalizare a
studiilor universitare de licență în cadrul UNEFS, va depune la secretariatul UNEFS,
următoarele documente:
13
− copia hotărârii de guvern prin care specializarea este autorizată provizoriu;
− decizia Senatului și avizul Consiliului de administrație privind înscrierea și
susținerea examenelor de selecție și de finalizare a studiilor universitare de licență în
cadrul UNEFS;
− lista absolvenţilor care au dreptul să susţină examenul de licenţă conform legii,
cu precizarea mediilor de promovare a anilor de studii;
− adresă nominală de înaintare, prin care Rectorul, Decanul şi Secretarul Şef
confirmă exactitatea şi legalitatea datelor înscrise în suplimentul de diplomă şi a
tuturor documentelor eliberate de facultatea la care s-a organizat și desfășurat
programul absolvit.

H. DISPOZIȚII FINALE

Componența comisiilor pentru analiza și soluționarea contestațiilor și a comisiilor


de susținere a lucrării de licență se publică pe site-ul UNEFS.
Toate situațiile neprevăzute în prezenta metodologie se vor soluționa de către
Senatul UNEFS la propunerea comisiei centrale de organizare și desfășurare a
examenului de finalizare a studiilor universitare de licență.

14
Anexa 1
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

LUCRARE DE LICENŢĂ

Coordonator ştiinţific
(Titlul didactic prescurtat-titlul ştiinţific prescurtat - Prenume Nume)

Absolvent
( Nume - iniţiala prenumelui tatălui - prenume)

BUCUREŞTI
2016

15
Anexa 2
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

Titlul complet al lucrării

Coordonator ştiinţific
(Titlul didactic prescurtat-titlul ştiinţific prescurtat - Prenume Nume)

Absolvent
( Nume - iniţiala prenumelui tatălui - prenume)

BUCUREŞTI
2016
16
Anexa 3

PLANUL LUCRĂRII
(model )

Capitolul 1 – Titlul capitolului …………………………………………….. pag.


1.1. Titlul subcapitolului........................................................................... pag.
1.2. Titlul subcapitolului........................................................................... pag.
1.n. Titlul subcapitolului........................................................................... pag.

Capitolul 2 - Titlul capitolului …………………………………………….. pag.


2.1. Titlul subcapitolului........................................................................... pag.
1.1.1. Titlul subsubcapitolului .......................................................... pag
2.1.n. Titlul subsubcapitolului .......................................................... pag
2.2. Titlul subcapitolului........................................................................... pag.
2.2.1. Titlul subsubcapitolului .......................................................... pag.
2.2.n. Titlul subsubcapitolului .......................................................... pag.
2.3. Titlul subcapitolului........................................................................... pag.
2.3.1. Titlul subsubcapitolului .......................................................... pag.
2.3.n. Titlul subsubcapitolului .......................................................... pag.
2.n. Titlul subcapitolului........................................................................... pag.
2.n.1. Titlul subsubcapitolului .......................................................... pag.
2.n.n. Titlul subsubcapitolului .......................................................... pag.

Capitolul n - Titlul capitolului …………………………………………….. pag.


n.1. Titlul subcapitolului........................................................................... pag.
n.2. Titlul subcapitolului........................................................................... pag.
n.3. Titlul subcapitolului........................................................................... pag.
n.4. Titlul subcapitolului........................................................................... pag.

Capitolul m – CONCLUZII .......................................................................... pag.

Bibliografie ..................................................................................................... pag.

ANEXE

17
Anexa 4

BIBLIOGRAFIE

Pentru cărţi si cursuri universitare se precizează în ordine alfabetică:


Autorul/autorii, anul apariţiei, titlul cărţii, editura, oraşul
Exemplu:
1. Manno, R., 1996, Bazele teoretice ale antrenamentului sportiv, SDP 371 – 374,
CCSP, Bucureşti,
2. Weineck, J., 1994, Biologie du sport, Editura Vigot, Paris,

Pentru articole în reviste se precizează în ordine alfabetică:


Autorul/autorii, anul apariţiei, titlul articolului, titlul revistei, volumul, paginile
Exemplu:
Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton R. A., 2000, The art of writing a
scientific article. Journal of Scientific Communications, 163, 51 - 59.

Pentru citări site de specialitate:


Link-ul de unde au fost extrase informaţiile
Exemplu:
http://www.olympic.org/rio-2016-summer-olympics (ultima accesare)

NOTĂ: Bibliografia va fi întocmită ca un tot unitar, în ordinea alfabetică a


autorilor cărţilor şi revistelor. Link-urile vor încheia bibliografia.

1. Manno, R., 1996, Bazele teoretice ale antrenamentului sportiv, SDP 371 – 374,
CCSP, Bucureşti,
2. Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton R. A., 2000, The art of writing a
scientific article. Journal of Scientific Communications, 163, 51 - 59.
3. Weineck, J., 1994, Biologie du sport, Editura Vigot, Paris,
4. http://www.olympic.org/rio-2016-summer-olympics (ultima accesare)

18
Anexa 5

PROCES VERBAL DE CONTROL AL ORIGINALITĂŢII LUCRĂRII

Autorul: _____________________________________________________

Titlul:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Coordonatorul ştiinţific: ________________________________


Facultatea: ___________________________________________
Tipul lucrării:

 lucrare de licenţă

 lucrare de disertaţ
ie

Evaluarea Raportului de Similitudine indică următoarele:

 lucrarea nu conţ
ine împrumuturi neautorizate

 lucrarea poate să conţină împrumuturi neautorizate *

Observaţiile Operatorului Sistemului referitoare la împrumuturile neautorizate:


.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
în acest caz trebuie să se listeze Raportul Complet de Similitudine şi să fie transmis către îndrumător împreună cu
solicitarea de elaborare a avizului privind admiterea lucrării în vederea susţinerii sale conform modelului anexat – anexa
nr. 2 la Regulamentul antiplagiat.

Data Semnătura Operatorului Sistemului

Confirm primirea procesului verbal de control al


originalităţii lucrării şi
Raportul Complet de Similitudine
………………………………
Semnătură coordonator ştiinţific

19
Anexa 6
AVIZUL COORDONATORULUI
PRIVIND ADMITEREA LUCRĂRII ÎN VEDEREA SUSŢINERII

Declar ca am luat la cunoștinţă Raportul Complet de Similitudine generat de către Sistemul


Antiplagiat pentru lucrarea:
Autorul: ……………………………………………………………
Titlul:…………………………………………………………………………..…………………
……………………………..………………………………………………………….…….……………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………....................................................................................................................
După analizarea raportului am constatat următoarele:

 împrumuturile care au fost depistate în lucrare sunt justificate (citate) şi nu poartăsemne de plagiat.
De aceea, consider că lucrarea a fost scrisă individual şi admit susţinerea acesteia.

 împrumuturile care au fost depistate în lucrare nu poartă semne de plagiat, însă numărul foarte mare
al acestora trezeşte suspiciuni din punct de vedere al valorii de fond, fiind corelat cu lipsa de
originalitate a autorului său. De aceea, consider că lucrarea trebuie sa fie redactată încă o dată,
limitându-se numărul de împrumuturi.

 împrumuturile care au fost depistate în lucrare nu sunt justificate şi poartă semne de plagiat.
De aceea, nu admit lucrarea în vederea susţinerii şi transmit înştiințarea către Rectorul
Universităţii în scopul analizării situaţiei din punct de vedere al procedurilor interne ale
Universităţii.

 în lucrare apar denaturări intenţionate ale textului, care indică o tentativă de disimulare a
împrumuturilor neautorizate. De aceea, nu admit lucrarea în vederea susţinerii şi transmit
înştiinţarea către Rectorul Universităţii în scopul analizării situaţiei din punct de vedere al
procedurilor interne ale Universităţii.

Motivare:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………............................
.................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Nota acordată la recenzia lucrării:


__________________________________________
Semnătura coordonatorului ştiinţific:
________________________________________
Data

20
Anexa 7
UNEFS APROBAT,
FACULTATEA …………………………. ... DECAN
Nr.__________ din ___________

CERERE
pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor universitare de
…………………
1. Date privind identitatea persoanei
Numele: __________________________________________________________
Prenumele: ________________________________________________________
2. Data şi locul naşterii:
Ziua / luna / anul _________ / __________ / __________
Locul (localitate, judeţ) ___________________________
3. Prenumele părinţilor:
Tata: ________________________
Mama: _______________________
4. Domiciliul: localitate / judeţ _________________str.________________________,
nr.________, cod poştal_________, telefon______________, e-mail____________________
5. Sunt absolvent(ă) promoţia:______________
6. Forma de învăţământ absolvită: cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă,
7. Solicit înscrierea la examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă /
masterat, Sesiunea _________________anul________________
8. Lucrarea de licenţă / disertaţie, pe care o susţin are următorul
titlu:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. Coordonator ştiinţific:__________________________________________________
10. Menţionez că susţin examenul pentru prima oară / a doua oară / _____________ şi
Declar că lucrarea este elaborată de mine şi nu a mai fost prezentată la nici o altă
facultate sau instituţie de învăţământ superior din ţară sau străinătate în vederea obţinerii
unui grad sau titlu ştiinţific ori didactic.
Declar pe propria-mi răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 143 din
Legea 1/2011, fiind conştient de faptul că, dacă se dovedeşte contrariul, diploma obţinută prin
fraudă poate fi anulată, conform art. 146 din Legea 1/2011.

Pentru înscriere depun următoarele documente:


- dosar plic
- diplomă de bacalaureat, în original
- certificat de naştere, în copie legalizată
- 3 fotografii color, pe hârtie fotografică, de dimensiunea ¾;
- rezumatul lucrării (1 pagină)
- un exemplar al lucrării dactilografiat, legat şi copertat însoţit de formatul electronic al lucrării (CD)

DATA _______________ SEM NĂTURA CANDIDATULUI____________________

21
Anexa 8

CALENDARUL
desfăşurării examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă,
sesiunea iulie 2016

PERIOADA ACTIVITATEA
13.06.2016 – 17.06.2016 Obţinerea rezoluţiei verificării originalităţii lucrării
21.06.2016 – 24.06.2016 Înscrierea candidaţilor
27.06.2016 – 01.07.2016 Desfăşurarea examenului

Orarul operatorilor în vederea aplicării procedurii antiplagiat, pe facultăți /


programe de studii, va fi afișat în timp util.

22