Sunteți pe pagina 1din 4

SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNCIULUI

Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau


Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII


COMISIEI METODICE”MATEMATICA, STIINTELE NATURII SI INFORMATICA”SEM I, AN SCOLAR
2019/2020

Înanulşcolar 2019-2020activitateaprofesorilorComisieiMatematicășiȘtiințes-a
proiectatşidesfăşuratpetreicoordonate:
 Activităţicurriculare
 Activitățiextracurriculare. Concursurişiolimpiadeşcolare
 Formareprofesionalăcontinuă / perfecţionare
Obiectivele din programul managerialșiprogramul de activitățiaprobateîncadrul
al Comisiei metodice Matematică și Știinţe în anul şcolar 2019-2020, au fost concretizate
prin activitati specifice:
1. Pentru sporirea eficienței actului didactic s-aurealizat următoarele activități:
 Stabilirea componenței catedrei și a responsabilului comisiei;
 Analiza activității comisiei metodice din anul școlar 2018-2019;
 Întocmirea planificărilor anuale și semestriale. Avizarea lor de către responsabilul
comisiei metodice și a directorului școlii;
 Propuneri de activități/termen de realizare/responsabilități penrtu anul școlar
2019-2020;
 Participarea la activitatilecercurilorpedagogiceorganizatepe discipline;
 Pregătireasuplimentară a elevilorpentruEvaluareNationala la claseleVI-VIII,
pregătireasuplimentară a elevilorpentruparticiparea la
concursurişiolimpiadeasigurate de profesoriicatedrei de matematicăcontribuie la
optimizareaprocesului de învăţământ.

Puncte tari:
- Totimembriicomisieimetodice au predat la timp planificările aualesisemestriale,
cunosc noutățile cuprinse în noile Programe școlarepentruclaseleaV-a , a VI-asi a
VII-a

- Proiectarea activitatilor didactice şi conceperea strategiilor adecvate în concordanţă


cu particularităţile fiecărui colectiv de elevi.

- Planificările au fost individualizate în funcție de colectivul de elevi pe care îl


conduce fiecare professor

- intocmireagraficului de pregatiresuplimentara a elevilorpentru EN la claseleaVI-a


si a VIII-a darsipentruConcursurisiOlimpiade;

2. Un altobiectivurmărit pe parcursulanuluișcolartrecut a fostevaluareaelevilorcuscop de


orientare și optimizare a procesului de învățare.
SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNCIULUI
Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau
Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

 urmărireaprogresuluişcolar a avut ca punct de plecareaplicareatesteloriniţiale cu


valorificarearezultatelorsiplanificareaevaluărilorscrise .
 S-au stabilit și aplicat evaluările inițialela clasa aV-a , baremele de corectare si
notare
 S-au analizat rezultatele obținute și s-au stabilit .masuripentruimbunatatireaactivitatii,
s-au discutat modalități de recuperare și dezvoltare.

Puncte tari:
- Membriicomisieimetodice au organizatevaluărileinițiale, formative, darși summative
la sfarsit de capitol cu stabilireaunormasuride recuperare,
ameliorareșidezvoltareprecumsievaluarilesemestriale;
- Notarea s-a facutritmicpe tot parcursulsemestruluicorespunzator cu numarul de ore;
3. În urma verificării documentelor și aasistențelor la oră s-au constatat următoarele:
Puncte tari:
- In cadrul activitatilor demonstrative sustinute la nivelul comisiei metodice ,
profesorii au aratat o buna stapanire a disciplinei predate si cunostinte actualizate
in specialitate;
- Se folosescstrategii diverse, bine implementate in cadrulfiecareilectii
- De asemenea, s-a incurajat invatarea centrata pe elev, invatarea in grup si invatarea
in diferite contexte ;
- Profesorii au asigurat materiale clare, lizibile si care au sporit calitatea
informatiilor;
- Elevii au fost implicati in evaluare si li s-a oferit feed-back in legatura cu progresul
realizat ;
4.Comisiametodică s-a preocupat de formareacontinuă a cadrelordidactice .Astfel, însemestrul
I:

 Formarea continua șiperfecționareacadrelordidactice a


vizatatâtactivitățilemetodico-științificerealizate la
nivelulcomisieidarsiactivitatilecercurilorpedagogicepe discipline;
 ToţimembriiComisieiMetodice au participat la activităţilemetodiceorganizate la
nivelul ISJ Buzau: Consfătuirilecadrelordidactice, activităţile din
cadrulCercurilorpedagogice, precumși a Comisieimetodice. ;
 Toateactivităţileproiectateîngraficulsemestrial al Comisieimetodice au
fostrealizateînconcordanţă cu obiectivelepropuseşi la termenelestabilite;
 Lectie demonstrativa la Biologie : Clasa a VI-a, “Digestia la om”-
Noiembrie2019-prof Taras Dicuta;
 -Referat metodic:„Interdisciplinaritateaîn aria curricularămatematicăşistiinţe ale
naturii”prof. Stoica Tudora.

5.PROIECTE DERULATE ȘI PARTENERIATE CU ALTE INSTITUȚII


SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNCIULUI
Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau
Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

Concursul de matematică  ”MatePlus”esteorganizat


de ŞcoalaGimnazialăValeaRamnicului
Parteneriimplicaţiînproiect

 Asociatia Părintilor Scoala Gimnaziala Valea Ramnicului va asigura


colaborareacadrelor didactice cu părintii elevilor participanti la proiect;
 Primaria Valea Ramnicului asigură sponsorizarea necesară realizării afiselor,
diplomelor si premiilor.
6.CONCURSURI ȘCOLARE
 Olimpiada de matematica –etapa pe scoala: 16decembrie2019-18 ianuarie2020
 Olimpiada de matematica –etapa locala1 februarie2020
 Olimpiada Satelor -6 februarie2019;
 Concursul de matematică  ”MatePlus”-aprilie 2019;
 Pregătireasuplimentară a elevilorpentruparticiparea la
concursurişiolimpiadeesteasigurata de profesoriicatedrei de matematică conform
graficelor de pregatirepentrulotul de elevistabilit.

CONCLUZII
PUNCTE TARI :
- personalul didactic este calificat in proportie de 100%

- relatiile interpersonale (profesori –elevi, profesori-profesori profesori-parinti)


favorizeaza crearea unui climat educational deschis, stimulativ

- asigurarea calitatii actului educational prin orientarea invatarii spre formarea de


capacitati intelectuale si actionale, folosirea metodelor interactive, stimularea gandirii
creative, logice

- formarea si dezvoltarea la elevi a unor abilitati de rezolvare a problemelor pe baza


relationarii cunostintelor din diferite domenii, precum si pe inzestrarea lor cu un set de
competente, valori si atitudini

- cadrele didactice care care predau fizica ,chimie, biologie au urmarit, conform
curriculum-ului ,ca elevii sa-si dezvolte capacitatea de a intelege si interpretafenomene
fizice si chimice prin prisma sistemelor de legi si principii specifice fizicii sau chimiei ,in
relatie cu celelalte stiinte ale naturii,
SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNCIULUI
Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau
Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

PUNCTE SLABE:

- importanta minima pe care o acorda unii parinti activitatii educative scolare

- implicarea insuficienta a familiei in activitatea deeducare a copiilor

- starea materiala precara si nivelul de cultura si instruire scazute ale unor familii.

.Masuripentruimbunatatireaactivitatii:

1. Creştereaexigenţei, atâtînceeacepriveşteprocesul de învăţare, câtşicel de evaluare.


2. Îmbunătăţireaprocesului de învăţareprinraportare, la particularităţilepsihologiceşi
de vârstă ale elevilor, prinadaptareademersului didactic la nevoileelevului.
3. Program concret de pregătiresuplimentarăpentrufiecaredisciplină
destudiu din catedrăpentrueliminareaneajunsurilor;
4. Organizarea de activități practice
pentrucreștereainteresuluielevilorpentrustudiereamatematicii,fizicii,chimieișibiolo
giei;
5. Diversificareametodelor de lucru cu elevii (lucrudifențiat,lucrulînechipă);

6. Creştereafrecvenţei laorele de pregătiresuplimentarăprinimpartireacolectivelor de


elevipegrupe de nivel.
7. Se vaîncerca o maibunăimplicare a familiilorînviațașcolii;

Responsabil Comisie metodica, STOICA TUDORA