Sunteți pe pagina 1din 1

I. II. III.

MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI Formular nr. 2


LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI CERERE
. Nr. intrare: .................................................
OFICIUL REGISTRULUI de verificare disponibilitate şi
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL
rezervare emblemă Data : .........................................................

.....................
Stabilirea emblemei se face la opţiunea şi pe răspunderea solicitantului cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi ţinând seama de
criteriile prezentate în Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare
a informaţiilor; oficiul registrului comerţului răspunde numai de exactitatea datelor furnizate pe baza acestei cereri.
IV.
CALOIAN GEORGIANA
1. Subsemnat (ul/a) ...........................................................................................................................................................................
BACAU BRADULUI
domiciliat în ..........................................…. str. .............................................................................................................. 15
nr. ............
bloc. ............. scara. ........ etaj ........ ap. ......…. judeţ/sector .................................................... telefon .........................................
15 A 0 2 BACAU 0742309360
BULETIN
act identitate ....................... ZC
seria ............ 145263
nr. ...................….... SPCLEP BACAU
eliberat de .....................................................................................
la data ......................…....CNP/NIF
24.02.2019 ......................................................... în calitate de ..................................................................
administrator
prin .....................................................................................................................................................................................................
conform .....................................................................................................................................................................................…... .
2. pentru firma : ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................... solicit verificare disponibilitate(1) şi rezervare emblemă(2).

V. 1. Tip emblemă : …figurativă …verbală …


✔ complexă (combinaţie de reprezentări grafice şi denumiri)
2. Reproducere emblemă (machetă) Firma noastră oferă produse cosmetice naturale la prețuri mai
3. Descriere : .................................................................................................
mici decât prețurile de pe piața actuală. Produsele naturale sunt mereu
........................................................................................................................
asociate cu un preț mare, însă noi vă arătăm că nu este așa. Punem la
........................................................................................................................
dispoziție cele mai fine produse pentru față și ten, gândite și create pentru a
........................................................................................................................
oferi clienților noștri o experiență de relaxare și răcorire, purtându-le și
........................................................................................................................
folosindu-le cu plăcere. Finețe, delicatețe și eficiență sunt cuvintele care
........................................................................................................................
Reprezentarea grafică maximală este de
6 cm x 6 cm caracterizează produsele noastre.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
4. Diviziune / secţiune:
⏐__⏐__⏐.⏐__⏐.⏐__⏐__⏐............................................................................................................................................................
⏐__⏐__⏐.⏐__⏐.⏐__⏐__⏐............................................................................................................................................................
⏐__⏐__⏐.⏐__⏐.⏐__⏐__⏐............................................................................................................................................................
⏐__⏐__⏐.⏐__⏐.⏐__⏐__⏐............................................................................................................................................................
(se completează de referent cu maxim 4 coduri şi textul corespondent din nomenclatorul “Clasificarea internaţională a elementelor figurative ale mărcilor”;
se va utiliza cod de diviziune numai în cazul în care aceasta nu are secţiuni)

VI. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicată cu modificările
ulterioare(3):
TANȚOȘ MARIA IULIANA
1. Nume şi prenume: ................................................................................................................................................................... .
BACĂU
2. Adresa: localitatea ............................................................... LETEA
str. .............................................................................................
13
nr. ................... 13
bloc................... C
scara.............. 3
etaj.............. 11
ap........... BACĂU
judeţ/sector.................................................................
600121 telefon .....................................
cod poştal................ 0774430423 maria.tantos09@gmail.com
fax ..................................... e-mail ....................................................... .
3. …
✔ Solicit comunicarea dovezii care atestă efectuarea rezervării emblemei în registrul comerţului prin:
…
✔ poştă …
✔ e-mail … biroul eliberări, la sediul instituţiei

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte, precum şi săvârşirea de acte de
concurenţă neloială sunt pedepsite conform legii.

26 FEBRUARIE 2019
Data : ............................................ Semnătura .....................................

Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere şi în actele doveditoare sunt supuse prelucrării, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 şi Legea nr. 26/1990.
Notă: (1) Verificarea disponibilităţii se efectuează numai pe aria judeţului;
(2) Dovada rezervării emblemei este valabilă trei luni de la data emiterii acesteia;
(3) Rubricile din casetă se completează numai în cazul în care persoana diferă de solicitantul cererii.
cod : 11-10-182

S-ar putea să vă placă și