Sunteți pe pagina 1din 26

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris
CZU: 657.47:687/ 4 (478) (043)

IRINA GOLOCIALOVA

Calcularea costului producţiei


în industria de confecţii

Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică

AUTOREFERAT
al tezei de doctor în ştiinţe economice

CHIŞINĂU

2005

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Teza elaborată la catedra „Contabilitate şi audit”, Academia de Studii
Economice din Moldova.

Conducător ştiinţific: Viorel Ţurcanu – doctor habilitat în ştiinţe


economice, profesor universitar

Referenţi oficiali: Vladimir Iacuşenco – doctor habilitat


în ştiinţe economice, profesor universitar

Natalia Stratulat – doctor în ştiinţe economice

Susţinerea tezei va avea loc la 11.03. 2005, ora 16, în şedinţa Consiliului ştiinţic
specializat D 32.08.00.12 – 02 în cadrul Academiei de Studii Economice din
Moldova, pe adresa: 2005, or. Chişinău, str. Căpriana nr. 50, bloc C, b. 210.

Teza de doctorat şi autoreferatul pot fi consultate la biblioteca Academiei de Studii


Economice din Moldova

Autoreferatul a fost expediat la 9 februarie 2005

Secretar ştiinţific al
Consiliului ştiinţific specializat,
doctor în ştiinţe economice,
profesor universitar: V. Bucur
Conducător ştiinţific
doctor habilitat în ştiinţe
economice, profesor universitar V. Ţurcanu
Autorul I. Golocialova

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


I. Caracteristica generală a tezei
Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Problemele privind
contabilitatea consumurilor şi calculaţia costurilor într-o astfel de ramură importantă, cum este
industria confecţiilor, sînt studiate insuficient, de aceea a apărut necesitatea de a analiza
contabilizarea consumurilor şi calculaţiei costului la întreprinderile de confecţii şi de a elabora
propuneri în vederea perfecţionării acestora.
O dată cu implementarea relaţiilor de piaţă, se lărgeşte treptat autonomia întreprinderilor,
inclusiv şi în problemele privind contabilitatea consumurilor şi alegerea metodei de calculaţie.
Administraţia determină de sine stătător căile privind gestionarea întreprinderilor de confecţii. În
aceste condiţii sarcina calculaţiei este nu numai calcularea costului produsului fabricat, ci şi
utilizarea unor astfel de metode de determinare a acestuia care vor permite reflectarea obiectivă a
consumurilor pe procese de producţie, ceea ce constituie o premisă importantă pentru funcţionarea
eficientă a întreprinderii în ansamblu. Din această cauză în prezent o importanţă prioritară are de
asemenea şi calcularea costului de prognoză (previzibil), întocmirea calculaţiilor standard bazate pe
sistemele flexibile de standarde, executarea controlului asupra respectării lor în procesul de
producţie.
Contabilizarea consumurilor şi a calculaţiei existentă la întreprinderile industriei confecţiilor
nu răspunde cerinţelor privind asigurarea procesului de producţie eficient din cauza lipsei unui
sistem raţional de planificare şi control al costului confecţiilor. Întreprinderile utilizează aceleaşi
metode de calculaţie a costului care au fost elaborate în perioada funcţionării economiei centralizate
şi unica sarcină a calculaţiei o constituie repartizarea „echitabilă” a consumurilor pe tipuri de
produse fabricate.
Însă experienţa teoretică şi practică a ţărilor dezvoltate a elaborat noi metode de calculaţie a
costului producţiei, aplicarea cărora asigură intensificarea controlului asupra utilizării raţionale a
tuturor tipurilor de resurse, repartizarea justificată a acestora pe obiecte de calculaţie şi ca rezultat –
optimizarea procesului de producţie.
O serie de economişti din Rusia (Şeremet A. D., Bezrukih P.S., Palii V.F., Mişin Iu.A. etc.),
Ucraina (Ciumacenko N.G., Golov S.F.), S.U.A. şi Anglia (Droory K., Antony K., Horngren C.),
Germania (Hahn D., Mann R.), Moldova (Carauş M., Ţurcanu V.), România (Oprea K., Carstea G.)
etc. acordă o mare atenţie acestei probleme. Cu toate că procesul de studiere a calculaţiei este în
continuă creştere, în ţara noastră acest proces se află în stadiu de dezvoltare şi necesită o prelucrare
asiduă. Multiple probleme sînt concepute de cercetători în mod diferit, iar propunerile unora din ei

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


sînt discutabile. Prin urmare, apare necesitatea obiectivă în ameliorarea abordării metodologice în
problemele organizării calculaţiei costului producţiei.
Argumentarea ştiinţifică a alegerii metodei de calculaţie a costului şi a celei mai obiective
baze de repartizare a consumurilor indirecte de producţie constituie o sarcină actuală pentru
întreprinderile de confecţii. Este necesar de a elabora recomandări concrete pentru realizarea
scopurilor gestionării operative a producţiei în ramura confecţiilor, ţinînd cont de particularităţile
structurii organizaţionale şi tehnologiei producţiei.
Scopul şi obiectivele tezei constă în elaborarea unei metode moderne de calculaţie a
costului producţiei la întreprinderile industriei de confecţii care corespunde condiţiilor de piaţă în
cadrul cărora acestea funcţionează. În vederea realizării acestui scop propunem:
• examinarea principiilor generale şi relevarea criteriilor de bază privind alegerea metodei de
calculaţie a costului producţiei şi sistemului de evidenţă a consumurilor;
• formularea recomandărilor privind cerinţele unice de formare a locurilor de apariţie a
consumurilor, ţinînd cont de particularităţile organizatorice şi tehnologice ale producţiei
industriei de confecţii;
• determinarea principiilor puse la baza întocmirii unor devize rigide şi flexibile;
• alegerea celei mai raţionale baze de repartizare a consumurilor indirecte şi a metodicii de creare
a unui sistem flexibil al standardelor consumurilor indirecte care condiţionează formarea
costului standard pentru realizarea unei din cele mai importante sarcini a contabilităţii
manageriale – planificarea;
• elaborarea elementelor rapoartelor interne de producţie care corespund necesităţilor de
evidenţă, control şi analiză.
Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific. Drept bază teoretică şi metodologică a
cercetării ştiinţifice au servit: Legea contabilităţii, Standardele Naţionale de Contabilitate în
vigoare şi alte acte normative ale Republicii Moldova, bazele teoretice şi principiile expuse în
lucrările privind contabilitatea managerială şi calculaţia costurilor a le economiştilor din Republica
Moldova, Rusia, S.U.A., Germania, România, Ucraina. În procesul cercetării ştiinţifice au fost
utilizate legile logice – legea identităţii, legea negaţiei, principiul raţiunii suficiente şi metodele
cunoaşterii ştiinţifice – inducţia şi deducţia, analiza şi sinteza, modelarea şi materialismul dialectic.
Obiectele cercetării sînt întreprinderile industriei confecţiilor, inclusiv subdiviziunile şi
sectoarele acestora, consumurile de producţie şi produsele finite. În cercetare a fost utilizată şi
studiată baza informaţională a întreprinderilor „Ionel” S.A., „Bălţeanca” S.A., „Vestra” S.A.Î.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute a lucrării constă în formularea propunerilor
privind perfecţionarea metodei de calculaţie a costului producţiei pentru întreprinderile de confecţii,
esenţa cărora constă în următoarele:
• utilizarea metodei calculaţiei funcţionale a consumurilor (ABC) care răspunde mai integral
tehnologiei producţiei confecţiilor;
• întocmirea devizelor rigide şi flexibile pentru subdiviziunile structurale de producţie ale
întreprinderii;
• elaborarea mecanismului de determinare a standardelor consumurilor indirecte de producţie
(CIP), inclusiv a standardului părţii care se reflectă în cheltuielile perioadei ce asigură
posibilitatea contabilităţii operative şi controlul consumurilor de producţie;
• argumentarea modelului de calculare a capacităţii de producţie a întreprinderii exprimată în
ore-maşină;
• recomandarea evidenţei produselor fabricate în conturile contabile la costul standard cu evidenţa
separată şi controlul abaterilor şi repartizarea acestora pe tipuri de produse fabricate.
Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrarii. Semnificaţia teoretică constă în
următoarele:
- s-a constatat necesitatea abordării complexe a problemei privind costul producţiei;
- s-a studiat modul de contabilizare a consumurilor şi de calculaţie a costului producţiei în ramura
de confecţii;
- s-a argumentat necesitatea utilizării sistemelor de organizare a evidenţei consumurilor pe locuri
de apariţie şi centre de responsabilitate a acestora care corespund principiului verificabilităţii;
- s-a propus metodica de întocmire a devizelor rigide şi flexibile şi s-a elaborat modelul
sistemului flexibil al standardelor argumentate din punct de vedere ştiinţific;
- s-au evidenţiat avantajele metodei de calculaţie a costurilor standard-cost şi s-a demonstrat
necesitatea utilizării acesteia la întreprinderile industriei de confecţii.
Valoarea practică a lucrării constă în elaborarea propunerilor concrete referitoare la
perfecţionarea evidenţei consumurilor şi calcularea costului şi anume:
• utilizarea planului de lucru al conturilor analitice privind consumurile şi a structurii acestora
care asigură realizarea principiului acumulării consumurilor pe centre de consumuri şi de
responsabilitate;
• folosirea bazei de repartizare a consumurilor indirecte de producţie – capacitatea de producţie
exprimată în ore-maşină ca un factor care condiţionează apariţia consumurilor indirecte de
producţie la întreprinderile de confecţii;

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


• aplicarea contului 815 „Abateri” şi a conturilor analitice pentru efectuarea unui control
eficient şi analiza abaterilor de la consumurile standard;
• implementarea modului de repartizare a abaterilor consumurilor indirecte de producţie prin
decontarea ulterioară a acestora în conformitate cu metoda de calculaţie standard-cost;
• utilizarea formularelor rapoartelor interne de producţie, scopul cărora constă în asigurarea cu
informaţie operativă privind consumurile curente şi abaterile.
Aprobarea rezultatelor tezei. Rezultatele cercetării ştiinţifice reflectate în lucrare au fost
prezentate la conferinţele internaţionale „Dezvoltarea asigurării informaţionale a învăţămîntului
economic în Republica Moldova”, Republica Bielarus, or. Grodno, 31 mai–1 iunie 2001; „Probleme
regionale în contextul procesului de globalizare”, Republica Moldova, or.Chişinău, 9-10 octombrie
2002, „Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători”, Republica Moldova, or.Chişinău, 18-19
aprilie 2003; au fost acceptate la şedinţa catedrei „Contabilitate şi audit” şi la seminarul ştiinţific de
profil al ASEM.
Materialele lucrării sunt utilizate la predarea cursului „Contabilitate managerială” pentru
specialităţile „Contabilitate şi audit”, „Finanţe şi contabilitatea firmei” în cadrul ASEM. Unele
rezultate ale cercetării sînt implementate în practică, fiind atestate în actele de implementare a
elaborărilor la întreprinderea „Ionel” S.A.
Structura lucrării. Obiectul şi problemele cercetării ştiinţifice şi-au găsit reflectare şi sînt
studiate în capitole interconexate din punct de vedere logic. Lucrarea constă din introducere, trei
capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii şi recomandări, bibliografie şi anexe.
În introducere se argumentează actualitatea temei, sarcinile înaintate faţă de cercetarea
ştiinţifică, importanţa şi valoarea ştiinţifică din punct de vedere teoretic şi practic, care sînt
reflectate în publicaţii şi în actele de implementare a propunerilor autorului prezentei lucrări.
În capitolul 1 „Principiile de bază privind evidenţa consumurilor şi calculaţia costului
producţiei” se tratează rolul şi importanţa costului producţiei în gestionarea producţiei; se studiază
un cerc larg de probleme legate de elaborarea şi implementarea metodei standard-cost pentru
calculaţia costurilor confecţiilor; se argumentează necesitatea descentralizării consumurilor în
cadrul sistemului calculaţiei funcţionale bazat pe principiul verificabilităţii; se examinează
posibilitatea utilizării metodei calculării uzurii productivităţii.
În capitolul 2 „Situaţia contabilităţii consumurilor de producţie la întreprinderile de
confecţii şi căile de perfecţionare a acesteia” se studiază detaliat particularităţile producţiei
confecţiilor şi influenţa lor asupra organizării evidenţei consumurilor; se examinează modul de
contabilizare a consumurilor directe care este în vigoare şi se formulează propuneri privind

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


îmbunătăţirea lui care răspunde sarcinilor gestionării operative a producţiei; se propun căile de
perfecţionare a evidenţei şi de repartizare a consumurilor indirecte de producţie.
Capitolul 3 „ Analiza metodelor existente de calculaţie a costurilor şi perfecţionarea
acestora” este dedicat analizei comparative a două metode de calculaţie – existentă (care este în
vigoare) şi standard-cost (propusă). În acest scop se caracterizează metoda de calculaţie utilizată în
industria de confecţii şi se indică direcţiile de perfecţionare a calculaţiei costurilor confecţiilor în
baza metodei de calculaţie propusă de autor.
În sinteza rezultatelor obţinute, concluzii şi recomandări se prezintă rezultatele generale
privind cercetarea efectuată, recomandările practice referitoare la îmbunătăţirea calităţii sistemului
de calculaţie a costului producţiei la întreprinderile de confecţii.
Cuvinte-cheie: metoda funcţională de calculaţie a consumurilor, centru (loc) de consumuri
şi de responsabilitate, consumuri directe şi indirecte, consumuri variabile şi constante, cota de
repartizare a consumurilor, cota abaterilor, baza de repartizare, bugete rigide şi flexibile,
coeficientul de utilizare a utilajului tehnologic, coeficientul de variaţie, zona de responsabilitate,
metoda standard-cost, costul producţiei.
Publicaţii. Conţinutul de bază al lucrării este reflectat în 7 publicaţii cu volumul total de 3,7
coli de autor.
II. Tezele de bază ale lucrării de doctorat
Capitolul 1. Eficienţa gestionării producţiei depinde de faptul cît de raţional este construit
sistemul contabilităţii curente la întreprindere şi cît de obiectiv reflectă procesele de producţie ale
acesteia. În opinia noastră, în aceste condiţii se extinde sensul noţiunii „cost” care constituie un
indicator sintetic al eficienţei activităţii de producţie care este chemat să evalueze produsul fabricat
la o etapă concretă a procesului de producţie; o totalitate de consumuri legate de fabricarea
produselor condiţionate de tehnologia şi organizarea producţiei. Prin urmare, informaţia privind
costul este determinantă la orice etapă a gestionării producţiei: planificarea, contabilitatea şi
evaluarea, controlul şi analiza şi , ca rezultat, luarea deciziei operative.
Calculaţia costului producţiei este legată strîns de contabilitatea consumurilor. La obţinerea
indicatorului „cost” organizarea contabilităţii consumurilor trebuie să se bazeze pe două principii:
gruparea consumurilor pe obiecte contabile şi locuri de apariţie a acestora care presupune existenţa,
alegerea, evidenţierea unor anumite articole de consumuri, componenţa cărora depinde de
activitatea de producţie a obiectului supus contabilizării (secţie, sector, brigadă); gruparea
consumurilor pe obiecte de calculaţie care presupune repartizarea consumurilor pe tipuri de
produse, cu divizarea acestora în consumuri directe şi indirecte. Fiecare din acecte grupări răspunde

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


sarcinilor contabilităţii manageriale, şi anume: prima grupare – pentru controlul nivelului
consumurilor pe locuri de apariţie a acestora, a doua grupare – pentru evaluarea stocurilor.
La baza clasificării consumurilor autorul a pus principiul care determină esenţa şi
însemnătatea costului, adică caracterul complex, şi anume: o parte din consumuri se examinează
din punctul de vedere al calculaţiei costului (directe şi indirecte, de bază şi de regie, consumuri de
producţie); o parte din consumuri se examinează ca obiecte contabile pentru luarea deciziilor
privind realizarea eficienţei producţiei (variabile şi constante, diferenţiale şi marginale) şi
influenţează asupra costului ca un indicator sintetic al eficienţei procesului de producţie; o parte din
consumuri se examinează ca obiecte de control în scopul înlăturării fenomenelor negative care apar
în procesul de producţie şi optimizării consumurilor de producţie.
Studierea metodelor de contabilizare a consumurilor şi de calculaţie a costului producţiei
aplicate în activitatea practică a permis autorului să conchidă că cea mai progresistă metodă este
metoda standard–cost care dă posibilitate să se înregistreze nu numai consumurile efective, ci şi să
se ţină contabilitatea operativă a abaterilor de la standardele consumurilor de producţie.
Elementele de bază ale metodei specificate sînt: cotele standard (standardele); evidenţa abaterilor;
controlul şi analiza abaterilor.

Studierea de către autor a metodei standard–cost referitor la industria de confecţii a evidenţiat


trăsătura distinctivă a acesteia, şi anume, aplicarea standardelor nu numai pe unitatea de produs, ci
şi pe fiecare centru de responsabilitate a fabricării acestuia (standardele consumurilor indirecte
variabile de producţie şi consumurilor indirecte constante de producţie). Aceasta asigură
posibilitatea comparării consumurilor efective şi standard la orice etapă a producţiei şi capacitatea
stabilirii abaterilor. Pentru evidenţa fiecărui tip de abateri trebuie să se deschidă conturi speciale.

În lucrarea de doctorat se propune a acorda o atenţie deosebită alegerii metodei optime de


repartizare a CIP şi de decontare a abaterilor acestora. În acest scop s-a studiat problema privind
aplicarea în practică a metodei calculaţiei funcţionale a consumurilor (ABC), ceea ce asigură
exactitatea raportării lor în fiecare caz aparte. La prima etapă de utilizare a metodei ABC se asigură
divizarea consumurilor pe tipuri de activităţi, cum sînt reparaţia şi deservirea maşinilor, secţia de
control tehnic, serviciile de transport care asigură procesul de producţie etc. , iar cea de-a doua
etapă prevede repartizarea consumurilor indirecte de producţie în conformitate cu o astfel de bază
de repartizare care este determinantă pentru fiecare centru de consumuri în parte, pe tipuri de
produse (purtători de consumuri).
În lucrare se analizează procedurile de decontare a abaterilor de la consumurile standard la
utilizarea metodei standard–cost: a) raportarea la cheltuielile perioadei, adică acestea sînt acoperite

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


integral de veniturile obţinute în cursul perioadei de gestiune, iar stocurile produselor finite,
producţiei în curs de execuţie şi costul produselor vîndute se evaluează pornind de la consumurile
standard; b) repartizarea abaterilor între stocurile produselor finite, producţiei în curs de execuţie şi
produselor vîndute.
Pentru utilizarea eficientă a metodei standard–cost este necesar a stabili responsabilitatea
concretă pentru consumuri, adică repartizarea împuternicirilor la luarea deciziilor între diferite
niveluri de conducere. Managerul structurii de producţie descentralizate trebuie să ia decizii privind
anumite probleme de sine stătător şi operativ şi să poarte răspundere pentru rezultatele activităţii
subdiviziunii în ce priveşte planificarea resurselor şi eficienţa utilizării acestora. Pornind de la
această premisă, controlul costului producţiei este asigurat de controlul consumurilor la locul de
apariţie a acestora, şi anume de contabilitatea pe centre de responsabilitate. Organizarea şi
funcţionarea acestei evidenţe prevăd: determinarea centrelor de responsabilitate; întocmirea
planurilor (bugetului) valorice pentru fiecare centru de responsabilitate; întocmirea regulată a
rapoartelor privind executarea bugetului; analiza cauzelor.
Bugetele funcţionale cuprind date exacte privind consumurile aşteptate în cadrul
subdiviziunilor. Consumurile pot fi planificate pe subdiviziuni sub formă de buget rigid sau flexibil.
Bugetul (devizul) rigid se elaborează pentru subdiviziunile, consumurile cărora nu depind relativ
de volumul producţiei întreprinderii. Întocmirea devizelor flexibile pentru locurile de apariţie a
consumurilor (LAC) înlătură acest neajuns, întrucît drept bază de calculare a acestora serveşte
divizarea strictă a tuturor consumurilor în constante şi variabile, iar apoi se întocmeşte devizul,
ţinînd cont de modificarea consumurilor variabile în funcţie de solicitare.Este de remarcat că
bugetele se întocmesc numai pentru consumurile proprii care se acumulează pe locuri de apariţie a
acestora. Însă, în momentul repartizării consumurilor pe obiecte de calculaţie, apare necesitatea
contabilităţii separate a consumurilor transmise (primite), ce corespunde principiului
verificabilităţii, care presupune contabilitatea separată a articolelor de consumuri necontrolabile. În
acest scop autorul propune a prevedea în Planul de conturi un subcont separat.
La divizarea CIP în variabile şi constante apare problema alegerii metodei calculării uzurii
pentru utilajul de producţie. Autorul consideră că pentru utilajul de confecţii este raţional a utiliza
metoda calculării uzurii productivităţii, ca fiind o metodă care corespunde mai exact
particularităţilor procesului tehnologic şi schemei obţinerii avantajului economic în perioada de
gestiune şi care are o serie de priorităţi faţă de alte metode, şi anume: corespunde metodei analizei
valorice şi funcţionale a consumurilor, adică suma uzurii se repartizează în conformitate cu baza de
repartizare aleasă (ore-maşină) pe tipuri de produse fabricate; se asigură posibilitatea controlului
părţii variabile a uzurii calculate a mijloacelor fixe incluse în zona de responsabilitate; în cazul

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


solicitării insuficiente a capacităţilor de producţie suma uzurii nu influentează asupra mărimii
cheltuielilor perioadei ale secţiilor de producţie.
Contabilizarea consumurilor care corespunde sarcinilor de gestionare a producţiei necesită
elaborarea unor formulare ale rapoartelor interne de producţie pentru calcularea costului în care
trebuie să se înregistreze nu numai consumurile efective, ci şi informaţia care răspunde sarcinilor
contabilităţii manageriale în ansamblu şi elementelor acesteia: planificarea, contabilitatea,
controlul şi analiza.
Capitolul 2. Studierea şi analiza caracterului şi particularităţilor procesului tehnologic la
întreprinderile de confecţii au permis a trage concluzia că contabilitatea consumurilor şi calculaţia
costului producţiei se efectuează pe fiecare comandă în parte, întrucît punctul de plecare la lansarea
în producţie a modelului elaborat este comanda de producţie.
Se ştie că contabilitatea consumurilor trebuie să corespundă cerinţelor structurii de
producţie a întreprinderii. Astfel, la întreprinderile de confecţii se efectuează fabricarea în serie a
produselor pe loturi care au caracteristici generale şi individuale condiţionate de particularităţile
constructive ale modelului (un detaliu deosebit, tip de material, furnitura). În acest caz se păstrează
setul standardizat de operaţiuni de producţie executate în secţiile de croit şi cusut. Consumurile de
materiale de bază şi auxiliare se contabilizează după o anumită comandă de producţie la fel ca şi
consumurile directe privind retribuirea muncii, în conformitate cu normele de consum al
materialelor (specificaţiile) elaborate şi cheltuielile de timp (schema tehnologică „Diviziunea
muncii”) pe fiecare model în cadrul comenzii.
Însă una din funcţiile contabilităţii manageriale este controlul consumurilor. Studierea
acestei probleme a arătat că realizarea funcţiei de control este posibilă în cazul organizării
contabilităţii consumurilor pe locuri de apariţie şi centre de responsabilitate a acestora. Pentru
realizarea acestui scop în lucrare se propune: 1) întocmirea raportului privind calcularea
consumurilor directe de producţie pe locuri de apariţie a acestora, cu utilizarea conturilor
analitice ale contabilităţii manageriale, pentru depistarea operativă a abaterilor şi raportul
privind abaterile de la consumurile de producţie standard, întocmit pentru fiecare loc de apariţie a
consumurilor în parte; 2) elaborarea planului de conturi de lucru al consumurilor şi abaterilor şi a
structurii acestora, care dă posibilitate a primi informaţie detaliată privind consumurile şi abatirile
pe locuri de apariţie a consumurilor şi centre de responsabilitate, pe acticolele acestora, în cadrul
fiecărei comenzi şi model în parte şi pe factorii care le condiţionează. Un exemplu de cont analitic
este prezentat în fig.1.
În raportul abaterilor privind locurile de apariţie a consumurilor şi centrele de responsabilitate
se generalizează informaţia controlului operativ al consumurilor şi se efectuează calculul abaterilor

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


prin compararea consumurilor de producţie standard cu cele efective, ţinînd cont de influenţa
asupra abaterii generale atît a factorului valoric, cît şi a celui cantitativ.
811 х х х х х

criteriul care
caracterizează locul criteriul care
(centrul) caracterizează
de apariţie a consumurilor modelul în cadrul
(numărul secţiei) comenzii

criteriul care
criteriul care criteriul care caracterizează comanda
caracterizează tipul caracterizează
de consumuri articolul de consumuri
(variabile şi
constante)

Fig.1. Structura propusă a contului analitic al consumurilor de producţie

Contabilitatea operativă a abaterilor este necesară nu numai pentru controlul asupra


consumurilor, ci şi pentru depistarea cauzelor şi persoanelor vinovate de abateri şi luarea deciziei
manageriale respective. Sub aspect general, calculul abaterilor din raportul privind abaterile cu
utilizarea conturilor analitice propuse este prezentat în tabelul 1.
Tabelul 1
Calculul centralizator al abaterilor de la consumurile materiale standard, sectorul de croit şi
secţia de cusut, februarie 2004
Consumuri standard Consumuri efective Abatere (815), lei
Contul şi
codul cantitate
abaterilor preţul, suma, preţul, cantitatea, suma,
a, 01 02 total
lei lei lei m/buc. lei
m/buc.
12.0 570 6840 13.0 585 7605 585 180 765
81521145
1.5 190 285 1.76 190 335 50 - 50
15.0 690 10350 17.0 690 11730 1380 - 1380
81521146
1.0 230 230 1.25 230 290 60 - 60
4.0 /150 600 10.0 /150 1500 900 - 900
81531145
2.5 /150 375 5.0 /160 800 400 25 425
6.0 /150 900 15.0 /160 2400 1440 60 1500
81531146
3.5 /150 530 7.0 /150 1050 525 - 525
Total × × 20110 × × 25710 5340 265 5605

Cercetările efectuate au arătat că contabilitatea şi repartizarea CIP pe fiecare comandă şi


model sînt foarte complicate. Modul de contabilizare şi repartizare a CIP care este în vigoare
denaturează informaţia privind consumurile incluse în costul produselor fabricate. De aceea în
lucrare se propune a implementa la întreprinderile de confecţii sistemul ABC, ceea ce va asigura

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


repartizarea exactă şi contabilizarea CIP pe fiecare operaţiune de producţie în parte, şi, ca urmare,
calculaţia exactă a costului. Pentru realizarea acestei sarcini în teza de doctorat:
1) s-a evidenţiat activitatea de producţie din structura generală de producţie;
2) s-au delimitat consumurile pe locuri de apariţie şi centre de responsabilitate;
3) s-a determinat baza de repartizare a CIP pentru fiecare loc de apariţie a consumurilor şi centru
de responsabilitate.
Autorul a propus un model de calculare a bazei de repartizare a CIP, exprimate în ore-maşină
care include următoarele elemente: argumentarea şi alegerea bazei de repartizare a CIP; calcularea
capacităţii de producţie normative şi efective exprimate în unităţi de măsură a bazei de repartizare;
formarea articolelor de consumuri indirecte de producţie şi a tipurilor acestora, ţinînd cont de
particularităţile procesului tehnologic; întocmirea bugetelor rigide şi flexibile pentru locurile de
apariţie a consumurilor. La alegerea bazei de repartizare a CIP trebuie luate în considerare structura
generală a întreprinderii, amplasarea acesteia şi eficienţa calculelor. Formula de calculare a
capacităţii de producţie normative şi efective se propune în unităţi naturale (baza de repartizare a
CIP).
În calitate de formulă componentă de bază s-a acceptat coeficientul de utilizare a utilajului în
cazul executării operaţiunii tehnologice (k). Se propune calcularea acestui coeficient în baza
schemei tehnologice a diviziunii muncii pentru industria de confecţii care conţine informaţii privind
normele de timp atît ale muncii manuale, cît şi a celei mecanice utilizate la executarea operaţiunii
de producţie, întrucît importanţa acestuia depinde de particularităţile procesului tehnologic.
Cercetările i-au permis autorului să efectueze formarea articolelor CIP şi a tipurilor acestora,
divizîndu-le riguros în variabile şi constante, cu ajutorul coeficientului de variaţie şi calculul
acestuia pentru neutralizarea influenţei consumurilor semivariabile. Astfel, sînt create premise la
întocmirea bugetelor rigide şi flexibile pentru locurile de apariţie a consumurilor.
În lucrarea de doctorat s-a propus modul de calcul a cotei de repartizare a CIP variabile şi
constante în conformitate cu principiul verificabilităţii care stă la baza metodei ABC . În acest scop
CIP variabile şi CIP constante calculate în bugetele rigide (flexibile) se împart la capacitatea de
producţie normativă a întreprinderii în ansamblu (Р n.pr ), apoi se determină cota standard (Кst.) a
CIP, utilizată pentru repartizarea acestora pe obiectele de evidenţă a consumurilor. Acest calcul este
prezentat prin formula: Кst.=CIP lac./Рn.pr.
La repartizarea CIP pe perioade de gestiune (lună) pe secţiile producţiei de bază acest calcul
se propune să se efectueze prin înmulţirea Кst. cu capacitatea de producţie a secţiei (Рi), prevăzută
de documentaţia tehnică a comenzilor executate în perioada supusă analizei după formula::
CIP st. = К st. × Р i

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Însă nu întotdeauna capacitatea normativă a întreprinderii corespunde capacităţii calculate şi
în cazul în care capacitatea calculată este mai mică decît cea normativă este necesar să fie prevăzută
posibilitatea de determinare a cheltuielilor legate de solicitarea insuficientă a producţiei. În acest
scop autorul propune să se utilizeze formula: Кcalc. = CIPlac./ Р calc. , unde Р calc. este
capacitatea de producţie calculată.
Compararea cotelor standard şi calculate de repartizare a CIP permite a determina cota
abaterilor privind solicitarea după formula: К ab.sol. = К calc. - К st, ceea ce constituie o premisă
pentru determinarea, contabilitatea şi controlul cheltuielilor perioadei.
Cotele standard de repartizare a CIP trebuie să fie determinate o dată pe an; modificările în
cadrul unui an se produc numai în cazul cînd aceasta este necesar în urma schimbărilor esenţiale în
procesul de producţie (modificarea tehnologiei, instalarea utilajului nou etc.). Pentru contabilitatea
consumurilor indirecte de producţie pe locurile de apariţie a acestora, cu excepţia documentaţiei
care reflectă calculele planificate de control, este necesară întocmirea borderourilor în care vor fi
reflectate atît CIP efective, cît şi CIP standard, în scopul depistării abaterilor.
CIP standard trebuie să fie calculate în conformitate cu baza de repartizare stabilită (ore-
maşină) şi cotele de repartizare a CIP calculate în devizele rigide şi flexibile. Informaţia privind
orele-maşină standard pe fiecare locuri de apariţie a consumurilor se conţine în documentaţia
tehnică de diviziune a muncii, conform căreia se efectuează calculul CIP standard pe operaţiuni
de producţie referitoare la o comandă de producţie concretă (etapa finală a metodei ABC).
La întocmirea registrelor contabile trebuie să se ţină cont de faptul că, în afară de CIP proprii,
în borderoul de evidenţă a consumurilor al secţiei producţiei de bază vor fi incluse şi CIP ale altor
secţii (auxiliare). Mărimea CIP transmise se determină pornind de la cota calculată de repartizare a
CIP ale secţiei respective (auxiliare sau de deservire) şi numărul de ore-maşină planificat pentru
utilajul de producţie din secţiile producţiei de bază. Cu scopul neutralizarii influenţei acestora
asupra consumurilor locurilor de bază ale apariţiei acestora şi centrelor de responsabilitate şi
controlul eficient autorul a propus un subcont separat - 8139 „Consumuri indirecte de producţie
acumulate ale secţiilor auxiliare şi altor secţii” în cadrul contului 813 „Consumuri indirecte de
producţie”. Controlul acestor consumuri va fi asigurat prin compararea consumurilor efective cu
cele standard, în conformitate cu modul de contabilizare a consumurilor pe locuri de apariţie şi
centre de responsabilitate (tab. 2).

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Tabelul 2
Borderoul centralizator de evidenţa a CIP ale secţiilor auxiliare şi ale altor secţii
(sectoare) în ansamblu pe întreprinderea de confecţii
(lei)
Ct CIP efective CIP standard Abateri
Dt 521 531 533 539 124 … 813 total Кst ore- total de la ca- în
maşina pacitate consum
(714)
81351 800 - - 600 - … - 1400 0.01 14500 145 1255
81352 450 450 130 400 755 2185 0.077 14500 1117 145 923
81311 500 - - 600 - - 1100 0.025 5500 137 963
81312 450 250 70 - 350 … 1120 0.28 5500 1559 385 (824)
Total 2200 700 200 1600 1105 … - 5805 × × 2958 530 2317
813229 × 478.5 478.5 0.087 5500 478.5 × ×
211 1696 1696 0.3 1696
813329 × 783 783 0.087 9000 783 × ×

Total × 2958 2958 × 14500 2958 2847

În lucrare o atenţie deosebită se acordă modului de contabilizare şi control al abaterilor


consumurilor indirecte care poate fi divizat în următoarele etape: depistarea abaterilor în baza
informaţiei privind consumurile efective şi standard conţinute în documentaţia primară; reflectarea
în registrele contabile a abaterilor pe tipuri de consumuri în cadrul locurilor de apariţie a acestora şi
centrelor de responsabilitate; analiza factorială a abaterilor depistate.
Pentru analiza abaterilor CIP şi examinarea influenţei acestora asupra consumurilor de
producţie ale întreprinderii de confecţii autorul lucrării propune întocmirea unui raport privind
analiza abaterilor pentru locurile de aparaţie a consumurilor, cu utilizarea contului analitic 8153
„Abaterile consumurilor indirecte de producţie” (tab. 3).
Tabelul 3
Calculul şi controlul abaterilor CIP , sectorul de croit

Contul şi Consumu Consumuri standard, lei Abateri privind Abateri (8152), lei
codul ri solicitarea (714)
abaterilor efective, standard (Abat. s.)
lei Кst, Ore- Suma, Кst, Ore- Suma, de la în
lei/ore. maş. lei lei/ore maş. lei capacita- consum
maş . maş te (01) (02)
8152134 21500 2.98 5500 16390 +5110
8152234 39485 7.92 5500 43560 1.98 5500 10890 (14965)
Total 60985 10.9 5500 59950 ×
Total × 1.98 5500 +10890 (9855) -
abateri
Abaterea +1035 ×
totală

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


În teză se propune mecanismul de calculare a abaterilor CIP în baza căruia s-a primit
egalitatea balanţieră:
1035 lei (60985 – 59950) = 1035 lei (10890 + 5110 – 14965).
Raportul privind abaterile asigură administraţia cu informaţii manageriale solicitate şi este
necesar pentru exercitarea unui control eficient pe centre de consumuri şi de responsabilitate.
Astfel, metodica de planificare, gestionare şi control al CIP propusă în teza de doctorat se
bazează pe abordarea complexă a problemei de contabilizare a consumurilor, cuprinde metodele
moderne de contabilizare şi control ale consumurilor, fiind îmbinate cu formularele rapoartelor
interne elaborate şi permite a rezolva sarcinile puse de contabilitatea managerială la
întreprinderile de confecţii.
Capitolul 3. Calcularea costului producţiei trebuie să se efectueze în conformitate cu
particularităţile procesului tehnologic şi producţiei fabricate. Studierea organizării contabilităţii
consumurilor şi calculaţiei costului producţiei care este în vigoare la întreprinderile industriei de
confecţii a permis autorului lucrării să conchidă că la întreprinderile menţionate se aplică metoda de
calculare pe comenzi, cu utilizarea elementelor metodei normative în cadrul consumurilor directe de
producţie. La finele perioadei de gestiune în cazul înregistrării producţiei finite la depozit se
întocmeşte calculaţia pe comenzi pentru toată producţia în baza informaţiei privind consumurile
efective ale perioadei de gestiune, contabilizate pe articolele respective ale consumurilor de
producţie. Calculul costului producţiei fabricate conform metodei existente este prezentat în lucrare.
Cercetările efectuate au arătat că în prezent scopul calculaţiei nu constă în obţinerea unei
informaţii veridice şi importante despre costul producţiei fabricate, ci în repartizarea echitabilă a
consumurilor „istorice” pe tipuri de produse, iar metodica de calculare a costului producţiei utilizată
are două neajunsuri esenţiale: 1) lipseşte organizarea contabilităţii consumurilor care va include
următoarele elemente: stabilirea centrelor de consumuri şi de responsabilitate; calcularea
standardelor pentru toate tipurile consumurilor de producţie; elaborarea formularelor rapoartelor
interne de producţie care asigură legătura reciprocă dintre centrele de consumuri şi de
responsabilitate; 2) nu este elaborată metodica de repartizare a CIP care corespunde cerinţelor şi
sarcinilor contabilităţii manageriale.
Neajunsurile specificate cauzează calitatea joasă a informaţiei privind costul producţiei
fabricate la întreprinderile de confecţii, şi anume: se micşorează costul producţiei în curs de
execuţie a secţiei de croit care trebuie să includă consumurile privind retribuirea muncii pentru
croiala executată, dar neutilizată de secţia de cusut; se majorează costul producţiei finite în perioada
de gestiune; informaţia neautentică privind costul producţiei fabricate ca rezultat al utilizării bazei

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


neobiective de repartizare a CIP; calcularea costului producţiei fabricate este posibilă numai la
finele perioadei de gestiune cînd a fost efectuată evidenţa şi au fost formate consumurile de
producţie pentru perioada respectivă; lipseşte posibilitatea controlului şi analizei consumurilor de
producţie incluse în costul produselor fabricate pentru determinarea eficienţei procesului de
producţie.
În scopul lichidării neajunsurilor menţionate şi îmbunătăţirii calculaţiei costului în lucrarea de
doctorat se propune a utiliza cea mai modernă metodă numită „standard-cost” care este adecvată
nivelului procesului de producţie al ramurii date a industriei şi asigură activitatea managerială
eficientă a întreprinderii în ansamblu.
Elementul de bază al metodei standard-cost este sistemul de standarde progresiste care
include standardele consumurilor directe de producţie şi standardul CIP ce corespunde
particularităţilor procesului tehnologic şi structurii de producţie a întreprinderii. Analiza procesului
tehnologic al întreprinderilor de confecţii a arătat că sistemul de standarde în cadrul consumurilor
directe de producţie este destul de dinamic. Altfel stau lucrurile cu CIP. Pentru acestea este posibilă
elaborarea unui standard în baza devizelor rigide şi flexibile pe locurile de apariţie a consumurilor şi
capacităţii de producţie planificate în perioada analizată. Este mai raţional a elabora standardul CIP
pe un an şi el trebuie să rămînă invariabil pentru această perioadă. În teză se propune mecanismul
de elaborare a standardului CIP. Astfel, pentru întreprinderile industriei de confecţii va fi format un
sistem de standarde „practice” care va permite a calcula costul standard al producţiei fabricate în
orice moment şi, după caz, va asigura obţinerea informaţiei privind consumurile efectuate la
executarea unei comenzi, la fabricarea unui model sau produs individual.
În lucrare este prezentat modelul de calcul al costului confecţiilor, în conformitate cu metoda
standard-cost propusă şi metodica de determinare a cotei CIP. O particularitate a acestui calcul
este determinarea costului standard pe fiecare tip de produse şi posibilitatea gestionării
consumurilor prin intermediul controlului şi analizei abaterilor pe fiecare centru de apariţie a
acestora şi de responsabilitate.
În acest context a apărut necesitatea alegerii modului de repartizare şi decontare a abaterilor
CIP pe conturile contabile respective. Autorul propune să se efectueze reflectarea, repartizarea şi
decontarea acestora prin procedurile din cadrul metodei standard-cost, ţinînd cont de factorul
obiectivităţii abaterilor CIP (abaterile apărute din cauza activităţii de producţie poartă un caracter
subiectiv, iar abaterile legate de activitatea întreprinderii pe piaţa cererii şi ofertei mărfurilor şi
serviciilor sînt obiective). Reflectarea decontării abaterilor subiective se propune în felul următor:
1) În cazul depistării abaterilor favorabile ale CIP constante ale sectorului de croit:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Dt 8152 “Abaterile sectorului de croit”, subcontul 8152234502 “Abaterile CIP constante ale
sectorului de croit, comanda 4, modelul 5”
subcontul 8152234602 “Abaterile CIP constante ale sectorului de croit, comanda 4,
modelul 6”
Ct 612 “Alte venituri operaţionale”
2) În cazul depistării abaterilor CIP variabile condiţionate de supraconsumul resurselor:
Dt 714 “Alte cheltuieli operaţionale”
Ct 8152 “Abaterile sectorului de croit”, subcontul 8152134501 “Abaterile CIP variabile ale
sectorului de croit, comanda 4, modelul 5”
subcontul 8152134601 “Abaterile CIP variabile ale sectorului de croit, comanda 4,
modelul 6”.
În cazul depistării abaterilor obiective decontarea lor se reflectă pe conturile contabile: 711
“Costul vînzărilor”, subcontul 7111 “Costul produselor finite vîndute” sau 7113 “Costul
serviciilor prestate”; 216 “Produse”, subcontul 2161 “Produse finite” şi 215 “Producţia în
curs de execuţie”, subcontul 2151 “Produse în curs de execuţie” sau 2152 “Servicii în curs de
execuţie”.
Întrucît cotele de repartizare a CIP se calculează o dată pe an, decontarea abaterilor
obiective este mai raţional să se efectueze la finele anului curent, adică abaterile trebuie să se
acumuleze ca rezultat al comparării CIP efective cu cele standard, iar analiza detaliată a abaterilor
va asigura posibilitatea introducerii modificărilor în standardul CIP şi aprecierii activităţii centrului
de consumuri.
Însă pentru contabilizarea corectă a abaterilor este necesară sistematizarea lor. Studierea
procesului tehnologic la întreprinderile de confecţii a permis autorului să elaboreze Clasificatorul
abaterilor consumurilor efective de producţie de la consumurile standard pe cauze şi persoane
vinovate.
În teză se compară rezultatele calculelor a două metode de calculare a costului confecţiilor:
metoda utilizată la întreprinderile de confecţii şi metoda utilizată în practica înternaţională. Pentru a
face comodă compararea acestor metode, în lucrare sînt generalizate rezultatele obţinute pe fiecare
metodă (tab. 4).
După cum se observă din tabel, are loc majorarea costului calculat în conformitate cu
metoda în vigoare, în comparaţie cu costul calculat după metoda propusă. Acest lucru se explică, în
fond, prin lipsa repartizării eficiente a CIP, contabilităţii şi analizei abaterilor.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Tabelul 4
Compararea rezultatelor diverselor metode de calculaţie a costului confecţiilor,
comanda 53, februarie 2004
Confecţionarea modelului 5 – 140 unităţi
(lei)
Articole de Metoda standard-cost (propusă) Metoda
consumuri tradiţională
Costul standard Abateri Costul efectiv
general unitar favorabi nefavorabil general unitar
le e
Consumuri
materiale 6800 47.00 - 2140 8691 62.50
Consumuri privind
retribuirea muncii 4795 35.00 - 720 5730 41.00
CIP 5421 38.70 506 256 6217 44.50
Total 17016 120.7 506 3116 20638 148

În baza generalizării rezutatelor obţinute au fost evidenţiate următoarele avantaje ale


calculului la utilizarea metodei standard-cost şi metodei ABC pentru repartizarea CIP: s-a format
un sistem necesar de standarde care asigură posibilitatea evidenţei operative şi controlului
consumurilor de producţie; a apărut posibilitatea calculului costului produselor fabricate nu numai
pe centre de consumuri, ci şi la orice etapă a procesului de producţie; se utilizează un criteriu care
permite a determina nu numai gradul de finalizare a producţiei în curs de execuţie, ci şi a calcula
costul acesteia, după caz, pentru rezolvarea problemelor manageriale; se utilizează sistemul
flexibil al standardelor CIP; drept bază de repartizare a CIP serveşte capacitatea de producţie a
întreprinderii exprimată în ore-maşină care constituie factorul obiectiv ce condiţionează CIP;
costul produselor fabricate se contabilizează în conturile contabile la costul standard; se ţine
contabilitatea separată şi se efectuează controlul abaterilor pentru asigurarea eficienţei procesului
de producţie şi repartizarea abaterilor pe tipuri de produse fabricate.
III. Sinteza rezultatelor obţinute
Costul reprezintă un indicator sintetic care reflectă eficienţa sistemelor de planificare,
evidenţă şi control. Acesta se măsoară prin totalitatea consumurilor legate de fabricarea produselor
condiţionate de tehnologia şi organizarea producţiei, de aceea el este menit să evalueze produsul
fabricat la o etapă concretă a procesului de producţie.
Gestiunea costului trebuie să fie efectuată în baza utilizării clasificărilor complexe ale
consumurilor, metodelor moderne de calculaţie şi de repartizare a consumurilor indirecte de
producţie. Acestor sarcini le corespunde aplicarea la întreprinderile de confecţii a calculării costului
după metoda standard-cost care constituie una dintre cele mai moderne şi progresiste metode.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


În scopul controlului este necesar a ţine contabilitatea pe locuri de apariţie a consumurilor şi
pe centre de responsabilitate, luînd în considerare particularităţile tehnologice ale producţiei
confecţiilor şi analiza valorică-funcţională a consumurilor indirecte (Activity-based costing –
ABC).
În vederea implementării metodei specificate la întreprinderile industriei de confecţii este
împortantă elaborarea planului de conturi de lucru, structurii conturilor analitice ale consumurilor şi
abaterilor şi aplicarea evidenţei separate a consumurilor indirecte transmise (primite).
Repartizarea obiectivă a consumurilor indirecte de producţie la întreprinderile de confecţii este
posibilă numai în bază de ore-maşină şi de întocmire a bugetelor rigide şi flexibile care este raţional
să fie elaborate ţinînd cont de influenţa volumului de producţie al întreprinderii asupra consumurilor
fiecării subdiviziuni în parte.
Sistemul rapoartelor interne de producţie la întreprinderile de confecţii trebuie să fie
ameliorat, utilizîndu-se registre elaborate în mod special, care trebuie să corespundă funcţiilor
contabilităţii manageriale.
IV. Concluzii şi recomandări
Cercetările efectuate permit a trage următoarele concluzii:
1. Metoda de evidenţă a consumurilor şi de calculaţie a costurilor care este în vigoare în
industria de confecţii are un şir de neajunsuri şi nu este orientată la: îndeplinirea funcţiilor
contabilităţii manageriale; obţinerea informaţiei veridice privind costul produselor fabricate;
asigurarea eficienţei procesului de producţie pe subdiviziuni structurale de producţie.

2. Este necesar de elaborat metoda de calculaţie a costului confecţiilor, ţinînd cont de


optimizarea calculaţiei consumurilor şi reflectarea rezultatelor în conturile contabile.
Pentru implementarea metodei de calcul a costului care corespunde funcţiilor contabilităţii
manageriale autorul a formulat următoarele propuneri:
1. Organizarea contabilităţii consumurilor pe locuri de apariţie şi centre de responsabilitate a
acestora care răspunde principiului verificabilităţii ce presupune acumularea consumurilor
pe locuri de apariţie a acestora. În acest scop sînt recomandate principii unice de formare a
centrelor şi locurilor de apariţie a consumurilor, ţinînd cont de particularităţile tehnologice
ale producţiei industriei de confecţii şi a fost studiată calculaţia costului prin metoda
funcţională (ABC).
2. Utilizarea planului de lucru şi a structurii conturilor analitice ale consumurilor care asigură
realizarea principiului acumulării consumurilor pe centre de consumuri şi de
responsabilitate. Întrucît metoda ABC se bazează pe evidenţierea tipurilor de producţie ale

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


activităţii din structura de producţie generală şi repartizarea consumurilor pe locuri de
apariţie a acestora şi centre de responsabilitate, pentru implementarea acestei metode la
întreprinderile industriei de confecţii a fost elaborat planul de lucru şi structura conturilor
analitice de consumuri construită în conformitate cu principiul verificabilităţii.
3. Elaborarea sistemului flexibil al standardelor CIP şi a formulei de calculare a acestora în
baza bugetelor rigide şi flexibile întocmite pentru realizarea funcţiilor de planificare şi
control. Autorul a propus utilizarea şi calcularea coeficientului de variaţie, apoi a fost
întocmit devizul ţinînd cont de modificarea consumurilor variabile în funcţie de capacitatea
de producţie. Aceasta permite a diviza strict toate consumurile în constante şi variabile, ceea
ce constituie baza calculării devizului flexibil. Autorul recomandă structura bugetului rigid
pentru subdiviziunile, consumurile cărora nu depind relativ de volumul de producţie al
întreprinderii. În baza utilizării bugetelor rigide şi flexibile s-a propus formula de calcul al
cotei abaterilor prin compararea cotelor standard şi calculate ale repartizării, ceea ce permite
a efectua calculul cheltuielilor perioadei la orice etapă a procesului de producţie în scopul
controlului acestora.
4. Argumentarea bazei de repartizare a CIP – capacitatea de producţie exprimată în ore-
maşină ca un factor care condiţionează CIP ale întreprinderilor de confecţii. Studierea
particularităţilor procesului tehnologic a permis autorului să tragă concluzia că baza
obiectivă de repartizare a CIP la întreprinderile de confecţii este ora-maşină şi să propună
metodica de calculare a acesteia. Utilizarea acestei metodici va permite a argumenta
ştiinţific calculul standardelor consumurilor indirecte care condiţionează formarea costului
standard pentru realizarea unei sarcini importante a contabilităţii manageriale - planificarea.
5. Implementarea la întreprinderile de confecţii a metodei de calculaţie a costului „standard-
cost”. Cercetările au arătat că metoda specificată răspunde mai integral atît sarcinilor
contabilităţii manageriale, cît şi particularităţilor producţiei confecţiilor.
6. Utilizarea contului 815 „Abateri” în cadrul cărora sunt elaborate conturile analitice care se
folosesc pentru contabilitatea eficientă, controlul şi analiza abaterilor de la consumurile
standard. Autorul tezei a elaborat Clasificatorul abaterilor pe cauze şi vinovaţi pentru
producţia confecţiilor propus pentru utilizare la întreprinderile de confecţii.
7. Aplicarea mecanismului de repartizare şi decontare a abaterilor CIP care corespunde
metodei de calculare standard–cost. Mecanismul elaborat ia în considerare principiul
corespunderii şi factorul obiectivităţii care influenţează asupra apariţiei abaterilor CIP şi
depinde în ansamblu de metodica de repartizare a CIP.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


8. Deschiderea unui cont separat în cadrul contului 813 „Consumuri indirecte de producţie”
pentru CIP transmise în scopul respectării principiului de acumulare a consumurilor.
9. Utilizarea formularelor rapoartelor interne de producţie scopul cărora este asigurarea cu
informaţii operative privind consumurile curente şi abaterile care răspund sarcinilor
contabilităţii manageriale – planificarea, evidenţa, controlul şi analizaa.
În final este de remarcat că rezultatele cercetării pot fi utilizate pe larg pentru optimizarea
procesului de producţie şi sporirea eficienţei funcţionării întreprinderilor din industria uşoară a
Republicii Moldova, inclusiv în ramura de confecţii.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


IV. Lista publicaţiilor la tema tezei
1. Голочалова И., Цуркану В. От нормативного метода учета затрат и калькулирования
себестоимости к методу стандарт – кост // Бухгалтерские и налоговые консультации № 4,
2001, pag.34 – 39 (0.65 с.а).
2. Голочалова И. Методика составления жёсткого и гибкого бюджетов затрат в
производстве // Simpozionul internaţional “Probleme regionale în contextul procesului de
globalizare”, Республика Молдова, г. Кишинэу, 9 –10 октября, 2002, pag. 191 – 193 (0.30
с.а).
3. Голочалова И. Расчет и контроль себестоимости готовой продукции и незавершенного
производства в швейной промышленности // Simpozionul internaţional al tinerilor
cercetători, ASEM, Chişinău, 18 - 19 aprilie 2003, pag. 323 - 325 (0.30 с.а).
4. Голочалова И. Совершенствование учета и распределения косвенных производственных
затрат // Бухгалтерские и налоговые консультации № 10, 2003, pag.40 – 48 (1.10с.а).
5. Голочалова И. Совершенствование методики калькулирования продукции //
Бухгалтерские и налоговые консультации № 11, 2003, pag.65 – 69 (0.55 с.а).
6. Голочалова И. Determinarea bazei de repartizare a consumurilor indirecte de producţie pentru
întreprinderile industriei de confecţii // Economica № 2, 2004 , ASEM, pag. 82 - 84 (0.40
с.а.).
7. Голочалова И. Учет и контроль затрат в системе стандарт – кост // Economie şi sociologie
№ 2, 2004 , АНМ, pag. 110-118 (0.40 с.а).

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ANNOTATION

of the thesis for a Doctor’s degree in economical on the subject


“Calculation cost of production in the sewing branch of industry”

In the dissertation are analyse about cost accounting system, which correspond with the acting
to a point of order accounting for costs and calculation cost of sewing industry. It was also learned
and formulated the disadvantages one’s method. In the thesis are suggesting an applying the method
Standard-cost, which was elaborated experience of the theory and practice in the countries of
develop. Using of method Standard-cost ensure investigation the most control at all the types
resources and theirs rational allocating between the object of calculation.
In the work are purpose method of accounting and allocating of indirect industrial costs,
which correspond with specific process of technologic and structure of manufactory of sewing
industry. It was suggested using Activity-based costing and applying machine hour for allocation
factory overhead.
The most attention was given of the account and control of variances (differences) between
actual and standard manufactories costs. It was formulated proposals about allocating of variances
in the method Standard-cost.
For decision of problems to account a costs and calculation cost of production on the sewing
manufactory it was designed structure of analytical conts of costs and variances.
These results of experience have a methodological and an applied significance for a practice
of calculation cost a production in the sewing industry.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


АННОТАЦИЯ
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему
“Калькулирование себестоимости продукции в швейной отрасли”

В диссертации анализируется метод калькулирования себестоимости продукции, в


соответствии с действующим порядком учета затрат и калькулирования себестоимости и
указываются его недостатки, обосновывается и предлагается метод Стандарт–кост,
выработанный теоретическим и практическим опытом развитых стран, который
обеспечивает усиление контроля над рациональным использованием всех видов ресурсов,
объективное их распределение по объектам калькуляции и, как следствие, - оптимизацию
производственного процесса.
В работе предложена методика учета и распределения косвенных производственных
затрат в соответствии с особенностями технологического процесса на швейных
предприятиях и их производственной структуры, а именно использование системы АВС и
объективной базы распределения КПЗ на швейных предприятиях - машино–часов.
Особое внимание уделено обоснованию необходимости учета и контроля отклонений
фактических производственных затрат от стандартных и порядку их распределения и
списания в контексте метода стандарт–кост.
Исходя из задач поставленных перед учетом затрат и калькулированием себестоимости
продукции на швейных предприятиях, разработана структура аналитических счетов затрат и
отклонений.
Результаты исследования имеют методологический и прикладной характер и могут
быть использованы для совершенствования учета затрат и калькулирования себестоимости
на швейных предприятиях.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


IRINA GOLOCIALOVA

CALCULAREA COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN INDUSTRIA DE


CONFECŢII

Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică

AUTOREFERAT
al tezei de doctor în ştiinţe economice

CUVÎNT DE MULŢUMIRE
Aduc sincere mulţumiri pentru susţinerea, îndrumările şi consultaţiile ştiinţifice pe
care le-am avut pe tot parcursul întocmirii tezei de doctorat din partea dl. VIOREL
ŢURCANU, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar
Academia de Studii Economice din Moldova

Bun de tipar.
Formatul
Tirajul 50 exemplare. Comanda
Tipografia Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 59
tel:28-98-86; 23-80-65

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

S-ar putea să vă placă și