Sunteți pe pagina 1din 34

CUPRINS:

Introducere.......................................................................................................3

Capitolul I Definiţia, componenţa şi clasificarea cheltuielilor generale şi


administrative................................................................................................11

Capitolul II Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor generale şi


administrative................................................................................................19

Capitolul III Legătura dintre cheltuieli şi raportul privind rezultatul financiar


........................................................................................................................28

Concluzie........................................................................................................30

Bibliografie.....................................................................................................33
Introducere
Actualitatea temei. Realizarea obiectului de activitate al fiecărui agent economic
impune utilizarea tuturor elementelor ce compun procesul muncii (obiectele muncii,
mijloacele de muncă şi forţa de muncă). O parte din aceste elemente se consumă în
procesul de producţie sau comercializare al unităţii patrimoniale, o altă parte se
depreciază, iar altele trebuie să fie remunerate. Indiferent de modul de utilizare,
mijloacele materiale şi băneşti şi forţa de muncă folosită în procesul economic al
întreprinderii generează cheltuieli de exploatare.
Cheltuielile reprezintă expresia bănească a consumului de muncă vie şi
materializată determinat de obţinerea şi desfacerea bunurilor materiale, executarea de
lucrări şi prestarea de servicii.
Recuperarea cheltuielilor ocazionate de obţinerea unui bun, prestarea unui
serviciu sau executarea unei lucrări se realizează prin includerea lor în costul producţiei
obţinute, vânzarea şi încasarea contravalorii de la clienţi.
Termenul generic de “cheltuială” are în vedere totalitatea cheltuielilor ocazionate
de desfăşurarea procesului economic la nivelul unei întreprinderi.
Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii constituie unul dintre
cele mai importante şi dificile sectoare ale sistemului naţional de contabilitate. În cadrul
acestui sector se formează atât indicatorii contabilităţii de gestiune (suma totală a
consumurilor de producţie, costul produselor fabricate, rentabilitatea producţiei etc.), cât
şi ai contabilităţii financiare (costul mărfurilor, produselor vândute, serviciilor prestate,
mărimea cheltuielilor perioadei etc.). De exactitatea şi oportunitatea calculului acestor
indicatori sunt cointeresaţi atât utilizatorii interni, cât şi cei externi ai informaţiei
contabile.
Odată cu trecerea la noul sistem contabil bazat pe standardele naţionale, se modifică
conţinutul noţiunilor “consumuri” şi “cheltuieli”, precum şi structura şi criteriile de
clasificare a acestora. Astfel, în condiţiile sistemului contabil precedent n-a existat o

3
delimitare clară între noţiunile “consumuri” şi “cheltuieli”. Aceşti termeni se considerau
sinonime. În S.N.C. semnificaţia noţiunilor “consumuri” şi “cheltuieli” nu coincide
Scopul şi obiectivele tezei constă în examinarea profundă şi multilaterală a
particularităţilor contabilităţii cheltuielilor generale şi administrative, perfectarea şi
documentarea lor precum şi fundamentarea direcţiilor de perfecţionare a acestora.
Pentru realizarea acestui obiectiv au fost stabilite următoarele sarcini:
- examinarea noţiunilor generale şi clasificarea cheltuielilor generale şi
administrative;
- examinarea documentelor primare şi centralizatoare privind cheltuielile generale
şi administrative;
- determinarea componenţei cheltuielilor generale şi administrative şi
perfecţionarea contabilităţii acestora.
Obiectul cercetării îl constituie experienţa contabilităţii cheltuielilor generale şi
administrative în Societatea Comercială „Vatel Prim” SRL (în continuare „Vatel Prim ”
SRL) din Republica Moldova.
Sarcinile tezei au determinat structura ei logică, care cuprinde introducerea, trei
capitole, concluzii, şi bibliografie.
În Introducere se expune în linii generale conţinutul principal al tezei, se
argumentează actualitatea temei, se descriu scopul şi obiectivele tezei în procesul
elaborării prezentei teze anuale. De asemenea se prezintă caracteristica unităţii
economice în baza căreia a fost elaborată teza.
În capitolul I – “Definiţia, componenţa şi clasificarea cheltuielilor generale şi
administrative” – se examinează definiţia şi structura cheltuielilor generale şi
administrative a întreprinderii, modul de determinare şi de constatare a acestora.
În capitolul II-“Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor generale şi
administrative” – se examinează întocmirea documentelor primare şi centralizatoare
privind cheltuielile generale şi administrative precum şi modul de reflectare a lor în

4
evidenţa contabilă în baza exemplului şi documentelor contabile „Vatel Prim” SRL
prezentate în anexe la prezenta lucrare.
În capitolul III – „Legătura dintre cheltuieli şi raportul privind rezultatul
financiar” – autorul examinează modul de reflectare a cheltuielilor generale şi
administrative în raportul privind rezultatele financiare în baza datelor întreprinderii
„Vatel Prim” SRL.
Precizările şi reconsiderările de rigoare sunt dictate de o serie de obiective privind
reflectarea operaţiilor aferente cheltuielilor generale şi administrative şi perfectarea
documentaţiei acestora la întreprinderea „Vatel Prim” SRL.
Prezentarea generală a societăţii comerciale “Vatel Prim” SRL
In prezenta lucrare autorul a folosit material practic şi date de la întreprinderea
„Vatel Prim” SRL.
Conform certificatului de înregistrare (Anexa 1) întreprinderea „Vatel Prim” SRL
este înregistrată ca persoană juridică la 09 martie 2005, cu numărul de înregistrare
1005600009874. Conform datelor din Extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi
organizaţiilor (Anexa 2), „Vatel Prim” SRL are următoarea adresă juridică: Municipiul
Chişinău, str. Ginta Latină, 19/1, ap. 107;capitalul social al întreprinderii constituind
5400 lei.
Genurile principale de activităţi sunt:
1. Construcţia de clădiri şi (sau) instalaţii inginereşti şi de reţele tehnico-editare,
reconstrucţiile, consolidările, restaurările;
2. Fabricarea de structuri şi tâmplării metalice pentru construcţii;
3. Producţia mobilierului pentru birou şi magazine;
4. Comerţul cu ridicata pe bază de tarife şi contracte;
5. Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi
echipamentului sanitar.
La moment întreprinderea se ocupă de fabricarea termopanelor.

5
SRL „Vatel Prim” dispune de bilanţ propriu şi de conturi curente la bancă. De
asemenea ea poate încheia contracte din numele său, obţine drepturi patrimoniale şi
drepturi personale nepatrimoniale, îşi poate asuma anumite obligaţii, poate fi ca
reclamant etc.
Conducerea întreprinderii implică drept componentă esenţială analiza
economico-financiară cu ajutorul căreia se supraveghează şi evaluează funcţiunea ei ca
sistem, mişcarea pe coordonatele eficienţei economice şi asigurarea performanţelor
concurenţiale.
Raportul financiar anual este întocmit în baza convenţiilor fundamentale
prevăzute în politica de contabilitate.
Vorbind despre situaţia economico-financiară a SRL „Vatel Prim” ne referim în
primul rând la analiza mijloacelor economice din patrimoniul întreprinderii în baza
bilanţului ei contabil.
În componenţa activelor nemateriale a întreprinderii sunt incluse licenţele care
sunt reflectate în bilanţul contabil la valoarea de intrare. Amortizarea lor se calculează
prin metoda liniară, ţinîndu-se cont de durata utilizării acestora.
În componenţa fondurilor fixe ale firmei este inclus inventarul neproductiv.
Toate mecanismele necesare pentru efectuarea lucrărilor de comerţ cu ridicata sunt
acordate de către alte întreprinderi în calitate de servicii. Valoarea de bilanţ a fondurilor
fixe se determină ca diferenţă dintre valoarea de intrare şi uzura acumulată. Uzura se
calculează după metoda direct proporţională.
Stocurile de mărfuri şi materiale sunt reflectate în bilanţ la valoarea calculată
după metoda costului mediu ponderat. În componenţa stocurilor intră materialele de
construcţie, produsele fabricate etc.
Creanţele, datoriile, mijloacele băneşti se contabilizează şi se reflectă în bilanţ la
suma nominală, inclusiv TVA.
Capitalul propriu al întreprinderii include capitalul statutar, alte rezerve, profitul
nerepartizat din anii precedenţi şi profitul net al perioade de gestiune.
6
Patrimoniul este ansamblul bunurilor pe care le deţine întreprinderea la un
moment dat, după lichidarea tuturor datoriilor sale. Acest indicator apreciază activele
din bilanţul firmei.
Conform naturii de funcţionare, activele sunt nişte indicatori dinamici. În
procesul funcţionării întreprinderii mărimea activelor şi structura lor se schimbă
permanent. Din aceste considerente analiza patrimoniului SRL „Vatel Prim” se
efectuează în modul următor:
1. Se efectuează evaluarea generală conform datelor despre modificarea surselor
proprii şi a celor atrase ale întreprinderii;
2. Se apreciază structura activelor, adică ponderea fiecărui component în costul total
al patrimoniului.
Întreprinderea SRL „Vatel Prim” realizează servicii în domeniul industriei
construcţiilor şi a producerii de mobilier. Prin urmare întreprinderea are activitate mixtă.
In lucrarea dată autorul va descrie particularităţile cheltuielilor generale şi administrative
a întreprinderii.
Supravieţuirea, dorinţa (tendinţa) de activa cît mai mult este unul din scopurile
principale ale SRL “Vatel Prim”. Însă pentru a rămâne puternică şi a supravieţui firma
este nevoită să-şi schimbe periodic scopurile în conformitate cu schimbările mediului
ambiant. În acest sens pe lângă activitatea de bază a fost deschisă o nouă secţie din
2006- secţia de mobilă.
Pentru a avea succes pe o perioadă mai îndelungată , pentru a supravieţui şi a-şi
atinge scopurile sale, SRL “Vatel Prim” trebuie să fie atât efectivă cît şi rezultativă
(consecventă). Astfel SRL “Vatel Prim” asigurând o calitate superioară a produselor
sale, la un preţ optim pentru consumatori, minimizând timpul de deservire tinde mereu
spre o eficienţă şi o rezultabilitate maximă.
Eficacitatea SRL “Vatel Prim” în mare măsură depinde de nivelul productivităţii.
Conducerea SRL ”Vatel Prim” decide care vor fi scopurile pentru ridicarea

7
productivităţii, care metode de obţinere a productivităţii vor fi folosite şi formele de
stimulare care să intereseze pe lucrători să ridice productivitatea.
Analiza indicatorilor economico- financiari ai performanţei întreprinderii
SRL „Vatel Prim”
Ratele de rentabilitate a capitalurilor se determină prin raportarea rezultatelor
obţinute (diferite marje şi solduri intermediare de gestiune, ca expresie a efectelor) la
capitalurile investite (totale sau clasificate în surse proprii şi împrumutat, ele
reprezentând expresii ale eforturilor investitorilor de capital). Puterea informativă a
acestor rate rezidă doar în comparabilitatea lor în timp şi în mediu concurenţial, nu şi în
comparaţia cu rate de dobândă, de rentabilitate a pieţei de capital şi cu rata inflaţiei.
Caracteristica generală pentru toţi aceşti indicatori este aceea că dacă rata va exprima
o valoare cît mai mare, cu atât rentabilitatea (sau randamentul) este mai bună.
Societatea SRL „Vatel Prim”, pe parcursul perioadelor de gestiune studiate, a înregistrat
următoarele valori ale rentabilităţii.
Tabelul 1
Aprecierea în dinamică a indicatorilor activităţii economice a întreprinderii SRL „Vatel Prim” pe
perioada 2005-2006
N   Anii Abaterea Ritmul
d/o Indicatorii 2005 2006 absolută creşterii
1 Venitul din vânzări, mii lei 234556 653020 +418464 278.41
2 Costul vânzărilor, mii lei 183896 544690 +360794 296.19
3 Profitul brut, mii lei 50660 108330 +57670 213.84
4 Rezultatul din activitatea operaţională, 7152 -4160 -11312 -58.17
mii lei
5 Profitul până la impozitare, mii lei 4187 -4459 -8646 -106.50

6 Profitul net, mii lei 3433 -4459 -7892 -129.89


7 Valoarea medie a activelor, mii lei 675296 1030354.50 +355058.50 152.58

8 Valoarea medie a capitalului propriu, 8833 6603.50 -2229.50 74.76


mii lei

8
9 Rentabilitatea vânzărilor, % (rd. 3 : rd. 21.60 16.59 -5.01 76.81
1) x 100
10 Rentabilitatea activelor, % (rd. 5 : rd. 7) 0.62 -0.43 -1.05 -69.80
x 100
11 Rentabilitatea capitalului propriu, % (rd. 38.87 -67.52 -106.39 -173.74
6 : rd. 8) x 100
Sursa: Elaborat de către autor în baza Rapoartelor financiare a SRL „Vatel Prim”
(Anexele nr. 5, 7).
La SRL „Vatel Prim” toate ratele de rentabilitate, cu excepţia rentabilităţii
vânzărilor atestă valori negative pe anul 2006.
Rentabilitatea vânzărilor reflectă în ce măsură este capabilă întreprinderea să
obţină profit din activitatea de desfacere sau profitabilitatea acesteia. În condiţii normale
de activitate mărimea acestui indicator trebuie să fie nu mai mică de 20 %. În baza
calculelor efectuate în tabelul 1 poate fi notat faptul că societatea analizată, nu realizează
eficient activitatea sa de bază, astfel, la 1 leu venit din vânzări, ea obţine 0.1659 lei
pierdere din activitatea operaţională, această cifră este totuşi mai mică decât cea a anului
precedent, unde rentabilitatea vânzărilor constituia 21.60 %, adică 0.216 lei, profit
obţinut la 1 leu din vânzări, constatându-se astfel o evoluţie negativă.
Rentabilitatea activelor reflectă eficienţa utilizării activelor angajate în activitatea
întreprinderii, care în mod ideal ar trebui să atingă un nivel nu mai mic de 10 %, este
mult inferioară acestei valori, fapt care ne demonstrează că nu are loc utilizarea eficientă
a activelor angajate în activitatea întreprindere, aceasta având chiar o tendinţă de
diminuare în anul 2006 cu 1.05 % faţă de anul precedent.
Rentabilitatea capitalului propriu reflectă capacitatea întreprinderii de a utiliza
capitalul propriu. Pentru a desfăşura o activitate de producţie prosperă, nivelul
indicatorului trebuie să atingă cel puţin 15 %. Valoarea rentabilităţii capitalului propriu
(financiare) ne demonstrează că SRL „Vatel Prim” nu utilizează în mod raţional
mijloacele proprii în procesul activităţii sale economice. Astfel, la fiecare leu capital
investit, se obţine o pierdere netă a perioadei anului 2006 de 0.67 lei, ceea ce este cu

9
1.06 lei mai puţin decât în anul precedent. Analiza indicatorului respectiv, ne arată o
situaţie problematică, manifestată prin lipsa unei remunerări proprii a capitalurilor,
situaţie cu o evoluţie negativă accentuată.
Rentabilitatea vânzărilor este unicul indicator de rentabilitate al societăţii
analizate ce atestă valori pozitive, dar care, în pofida încercărilor managementului de a
îmbunătăţi performanţa financiară a întreprinderii date, încercări care s-au soldat cu
înregistrarea unor evoluţii negative ale celorlalte rentabilităţi, atestă o tendinţă de
diminuare. Societatea comercială „Vatel Prim” SRL trebuie să-şi revadă activitatea în
capacitatea de a utiliza mai eficient activele întreprinderii şi capitalul propriu, pentru a
obţine pe viitor profit.

10
Capitolul I Definiţia, componenţa şi clasificarea cheltuielilor generale şi
administrative
Cheltuielile generale şi administrative includ cheltuielile aferente deservirii
şi gestiunii întreprinderii în ansamblu.
Componenţa cheltuielilor generale şi administrative, modul de determinare şi
constatare a acestora sunt determinate de prevederile S.N.C. 3 “Componenţa
consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”.
Cheltuielile generale şi administrative cuprind:
1) cheltuielile privind retribuirea muncii salariaţilor atribuite personalului de
conducere şi gospodăresc, premiile de orice tip conform sistemelor existente la
întreprindere, adaosurile de orice tip, inclusiv:
a) sumele plătite pentru absenţele forţate sau îndeplinirea unui lucru plătit
insuficient în cazurile prevăzute de legislaţie;
b) suplimentele (adaosurile) plătite pentru concediul medical pînă la nivelul
salariului efectiv, stabilit de legislaţie;
c) diferenţa de salarii plătită lucrătorilor transferaţi de la alte întreprinderi cu
păstrarea în decursul unei anumite perioade, a cuantumurilor salariului de funcţie
de la locul de muncă precedent, precum şi în cazul interimatului provizoriu, dacă
aceasta este prevăzut de legislaţia în vigoare;
d) recompensele unice pentru vechimea în muncă şi adaosurile pentru vechimea
de muncă în specialitate la întreprinderea respectivă plătite salariaţilor în conformitate
cu legislaţia în vigoare;
2) contribuţiile pentru asigurările sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală şi/sau medicale facultative (benevole), fondul de
pensii, fondul de stat de plasare în câmpul muncii din suma cheltuielilor privind
retribuirea muncii;
3) plăţile suplimentare, indemnizaţiile, sporurile, compensaţiile acordate salariaţilor
întreprinderii, inclusiv:
11
a) sumele plătite salariaţilor concediaţi de la întreprinderile din cauza reorganizării
acesteia, reducerii personalului şi statelor;
b) sumele plătite salariaţilor, inclusiv femeilor care educă copii, pentru concediile
acordate suplimentar;
c) sporurile la pensii, indemnizaţiile unice acordate salariaţilor care se
pensionează;
d) sumele plătite sub formă de compensare ca urmare a majorării preţurilor,
scumpirea alimentaţiei (bucatelor) la ospătării, bufete şi profilactorii sau acordarea ei la
preţuri reduse sau gratuit (exceptând alimentaţia specială pentru anumite categorii
de salariaţi în conformitate cu legislaţia);
e) compensarea daunelor materiale salariaţilor întreprinderii cauzate de traumele
în producţie şi plata pensiei de invaliditate, recuperate din această cauză din fondul
social, indemnizaţiilor unice în caz de deces al salariatului ca rezultat al accidentului de
producţie;
f) indemnizaţiile plătite atât în temeiul deciziilor judecătoreşti, cît şi fără acestea
în legătură cu pierderea capacităţii de muncă din cauza traumelor de producţie;
g) sumele plătite salariaţilor-donatori de sânge pentru zilele examinării
medicale, donării de sânge şi pentru zilele de odihnă, acordate după fiecare zi de
donare a sângelui;
4) ajutorul material acordat salariaţilor (inclusiv cota iniţială pentru construcţia
de locuinţe cooperatiste sau pentru rambursarea parţială a creditului, acordat în
scopul construcţiei de locuinţe cooperatiste sau construcţiei individuale a locuinţelor);
5) întreţinerea, uzura şi reparaţia mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă,
gospodărească şi de protecţie a naturii (clădiri, construcţii etc.);
6) amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie generală a întreprinderii;
7) valoarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în limita stabilită;
8) uzura şi reparaţia obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;
9) plata pentru locaţiune (chirie), arendă, leаsing (redevenţă);
12
10) cheltuieli de întreţinere a obiectelor şi mijloacelor fixe conservate în
conformitate cu actele normative în vigoare;
11) cheltuielile aferente întreţinerii şi deservirii mijloacelor tehnice de
comandă, centrelor de telecomunicaţii, mijloacelor de semnalizare, centrelor de
calcul şi altor mijloace tehnice de comandă, care nu se referă la producţie (de exemplu,
cheltuielile pentru chirie a mijloacelor de telecomunicaţii, utilizate în scopuri de
conducere);
12) cheltuielile poştale şi telegrafice, cheltuielile de întreţinere şi exploatare a
staţiilor de telefoane, comutatoarelor, faxurilor, instalaţiilor de dispecerat, de
radiou şi de alte tipuri de telecomunicaţii, utilizate pentru administrare şi care se
includ în bilanţul întreprinderii; pentru lucrările tipografice, pentru întreţinerea şi
exploatarea biroticii; pentru procurarea rechizitelor de birou, formularelor de evidenţă,
de dări de seamă;
13) plata serviciilor pentru dirijarea producţiei efectuată de terţe organizaţii în
cazurile în care în statele de funcţiuni ale întreprinderii nu este prevăzută
finanţarea unor servicii funcţionale sau cînd aceste înreprinderi nu sînt în stare să
asigure îndeplinirea unor lucrări necesare fără participarea organizaţiilor specializate,
inclusiv pentru executarea unor lucrări periodice la solicitarea organelor de
conducere de stat pentru îndeplinirea cărora nu este raţional de a întreţine un personal
permanent, precum şi alte cheltuieli legate nemijlocit de activitatea întreprinderii;
14) cheltuielile privind paza obiectelor administrativ-gospodăreşti şi asigurarea
securităţii antiincendiare a acestora;
15) cheltuielile de întreţinere a transportului auto de serviciu: remunerarea
salariaţilor care deservesc acest transport, valoarea combustibilului, lubrifianţilor şi
altor materiale, uzura şi reparaţia cauciucurilor, asistenţa tehnică a transportului auto;
cheltuieli de întreţinere a garajelor, arenda pentru garaje şi parcarea
autovehiculelor, cotele de amortizare şi cheltuielile pentru toate tipurile de reparaţie

13
a autovehiculelor şi clădirilor, garajelor, cheltuielile pentru închirierea autoturismelor
de serviciu;
16) cheltuielile privind deplasările personalului de conducere;
17) cheltuielile de reprezentare;
18) cheltuielile pentru măsurile de protecţie civilă, inclusiv uzura inventarului şi
mijloacelor fixe, utilizate în aceste scopuri;
19) plata compensaţiilor personalului administrativ - de conducere al
întreprinderilor, activitatea de producţie a cărora este legată de necesitatea unor
deplasări sistematice în interes de serviciu, a cheltuielilor ce ţin de utilizarea în
aceste scopuri a autoturismelor personale;
20) defalcări pentru întreţinerea aparatului de conducere al organizaţiilor
ierarhic superioare, a asociaţiilor, concernelor şi altor structuri şi organe de conducere;
21) cheltuielile în scopuri de caritate şi sponsorizare;
22) cheltuielile de întreţinere a subdiviziunilor de producţie şi de deservire;
23) cheltuielile pentru asigurarea salariaţilor şi a bunurilor cu destinaţie generală şi
administrativă prevăzute de actele normative în vigoare;
24) cheltuielile aferente angajării forţei de muncă;
25) plata pentru diversele servicii prestate întreprinderii în conformitate cu
contractele (acordurile) încheiate de către:
a) bănci, bursele de mărfuri, organizaţiile intermediare şi alte organizaţii;
b) organizaţiile consultative, juridice, informaţionale, de audit, traducători;
c) mass-media în legătură cu publicarea rapoartelor financiare;
26) cheltuielile pentru pregătirea şi reciclarea personalului, inclusiv:
a) salariul lucrătorilor întreprinderilor în timpul studiilor acestora cu scoaterea
din producţie în sistemul de ridicare a calificării şi de reciclare a cadrelor, precum şi
sumele plătite în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru concediile de studii,
acordate muncitorilor şi funcţionarilor, care au succese bune la învăţătură în

14
instituţiile de învăţământ superior şi mediu, seral şi fără frecvenţă, la doctorantura fără
frecvenţă;
b) sumele plătite absolvenţilor şcolilor medii profesional-tehnice şi tinerilor
specialişti care au absolvit instituţia de învăţământ superior sau mediu de specialitate,
pentru deplasarea la locul de lucru, concediul înainte de a-şi începe activitatea,
precum şi plata indemnizaţiilor;
c) cheltuielile de întreţinere a instituţiilor de învăţământ, care se află la bilanţul
întreprinderii;
27) cheltuielile pentru cercetări ştiinţifice;
28) cheltuielile pentru invenţii şi raţionalizări cu caracter de producţie,
efectuarea lucrărilor experimentale, confecţionarea şi proba modelelor şi mostrelor în
baza invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare, organizarea expoziţiilor,
concursurilor, trecerilor în revistă, acţiunilor de certificare şi a altor acţiuni
privind implementarea inovaţiilor şi propunerilor de raţionalizare, plata onorariilor
şi alte cheltuieli, cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora prevăzute de S.N.C.
9 "Contabilitatea cheltuielilor de cercetare, proiectare şi experimentare";
29) cheltuielile privind reparaţia ambalajului folosit în multiplă circulaţie şi
returnabil, precum şi valoarea ambalajului, scos din uz ca urmare a uzurii naturale a
acestuia;
30) impozitele şi taxele, conform legislaţiei în vigoare, precum şi impozitul pe
valoarea adăugată şi accizele nerecuperabile, cu excepţia impozitului pe venit;
31) cheltuielile de judecată, cheltuielile de arbitraj şi taxele de stat;
32) cheltuielile pentru procurarea literaturii speciale, actelor normative şi
instructive, precum şi abonarea la ediţii speciale (ziare, reviste etc.) necesare în
activitatea de producţie;
33) cheltuielile pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii, organizarea timpului
liber şi odihnei salariaţilor de la întreprindere, inclusiv pentru:

15
a) întreţinerea şi uzura utilajului şi încăperilor, acordate gratuit pentru desfăşurarea
activităţii culturale şi sportive;
b) întreţinerea obiectelor de ocrotire a sănătăţii, azilurilor pentru bătrâni şi
invalizi, instituţiilor preşcolare pentru copii din sistemul învăţământului public,
precum şi a obiectelor din fondul locativ (inclusiv uzură şi cheltuielile pentru
efectuarea diverselor tipuri de reparaţii;
c) achitarea din contul întreprinderii a foilor de tratament şi în case de odihnă,
organizarea excursiilor şi călătoriilor, ocupaţiilor în secţii sportive, cercuri şi cluburi, a
vizitării acţiunilor culturale distractive şi sportive;
34) cheltuielile de organizare aferente desfăşurării adunărilor acţionarilor,
perfectării documentelor;
35) alte cheltuieli.
Cheltuielile neproductive:
a) pierderile din cauza întreruperilor în producţie;
b) pierderile, cauzate de casarea produselor alimentare şi medicamentelor cu
termenul de garanţie expirat.
La contabilizarea cheltuielilor generale şi administrative apar două probleme
principale:
- determinarea cheltuielilor generale şi administrative, adică calcularea sumelor
acestora, care trebuie să fie reflectate în contabilitate şi rapoartele financiare;
- constatarea cheltuielilor generale şi administrative, adică stabilirea perioadei de
gestiune în care acestea trebuie să fie reflectate în contabilitate şi rapoartele
financiare.
În conformitate cu cerinţele S.N.C., cheltuielile generale şi administrative se
evaluează la valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente ieşite, a sumelor
calculate la retribuirea muncii şi ale contribuţiilor pentru asigurările sociale, uzurii
mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, amortizării activelor

16
nemateriale, rezervelor create, cheltuielilor şi plăţilor preliminate, corecţiilor la datoriile
dubioase etc.
Cheltuielile generale şi administrative se constată şi se reflectă în contabilitate în
baza respectării următoarelor principii:
 specializării exerciţiilor
 prudenţei
 concordanţei
 necompensării
Principiul specializării exerciţiilor prevede că cheltuielile generale şi
administrative se constată şi se reflectă în contabilitate în perioada de gestiune în care au
avut loc, indiferent de momentul plăţii efective a mijloacelor băneşti sau altei forme de
compensare. De exemplu, energia electrică consumată, furnizată de către terţi se trece la
cheltuieli generale şi administrative în perioada de gestiune în care a fost consumată, dar
nu în momentul achitării acesteia.
Principiul prudenţei prevede că cheltuielile generale şi administrative se
constată şi se reflectă în contabilitate în momentul efectuării acestora. De exemplu,
lipsurile constatate cu ocazia inventarierii valorilor în mărfuri şi materiale, precum şi
pierderile din deteriorarea acestora, valoarea produselor rebutate definitiv, cheltuielile
privind remedierea rebuturilor etc. se înregistrează în contabilitate ca cheltuieli la data
depistării acestora, indiferent de motive şi vinovaţi. Suma de recuperare a acestora
(venitul) se constată numai în cazul când întreprinderea are o certitudine întemeiată,
adică o confirmare documentară (consimţământul în scris al salariatului privind
recuperarea daunei materiale, decizia judecătorească etc.).
Principiul prudenţei oferă întreprinderilor, în caz de necesitate, dreptul să creeze
rezervele corespunzătoare pe seama cheltuielilor generale şi administrative perioadei
privind recuperarea pierderilor probabile aferente datoriilor dubioase, returnării şi
reducerii preţurilor la mărfurile vândute, reparaţiei cu termen de garanţie şi deservirii
produselor şi mărfurilor vândute etc. Totodată, principiul prudenţei nu justifică crearea
17
rezervelor latente, ceea ce poate să genereze supraevaluarea neîntemeiată a cheltuielilor
şi diminuarea rezultatului financiar.
Principiul concordanţei prevede reflectarea simultană în contabilitate şi
rapoartele financiare a cheltuielilor şi veniturilor ocazionate de unele şi aceleaşi
operaţiuni economice.
Principiul necompensării nu permite modificarea sumelor veniturilor şi
cheltuielilor constatate şi reflectate anterior în rapoartele financiare şi nu permite casarea
reciprocă a acestora în cursul perioadei de gestiune. În acest caz, dacă apar îndoieli
referitor la primirea sumei cuvenite incluse anterior în venit, o asemenea sumă se trece
la majorarea cheltuielilor, dar nu la diminuarea sumei venitului, constatată iniţial.
Aceasta prevedere se referă în special la veniturile şi cheltuielile reflectate în raportul
anual privind rezultatele financiare.

18
Capitolul II Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor generale şi
administrative
Pentru generalizarea informaţiei privind cheltuielile generale şi administrative
este destinat contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative", în care, în particular
se reflectă:
 uzura şi cheltuielile privind reparaţia şi întreţinerea mijloacelor fixe cu destinaţie
generală şi de protecţie a mediului ambiant;
 amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie generală;
 cheltuielile priind retribuirea muncii (ţinând cont de contribuţiile de asigurări
sociale şi medicale) personalului administrativ şi gospodăresc al întreprinderii;
 plata pentru arendă (leasing, locaţiune) bunurilor cu destinaţie generală;
 impozitele şi taxele calculate în conformitate cu legislaţia în vigoare (cu excepţia
impozitului pe venit), precum şi taxa pe valoarea adăugată şi accizele
irecuperabile;
 cheltuielile în scopuri de binefacere (caritate) şi sponsorizare;
 cheltuielile pentru protecţia muncii;
 ajutorul material acordat angajaţilor;
 cheltuielile de reprezentanţă, de poştă şi telegraf, de judecată, de audit,
consultative şi de alt gen;
 cheltuielile de deplasare ale personalului administrativ şi gospodăresc al
întreprinderii;
 cheltuielile pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii, organizarea timpului liber şi
odihnei angajaţilor întreprinderii;
 cheltuielile legate de desfăşurarea adunărilor acţionarilor, întocmirea
documentelor;
 cheltuielile pentru cercetări ştiinţifice, pentru invenţii şi raţionalizări cu caracter
de producţie;
19
 cheltuieli pentru procurarea literaturii speciale, actelor normative şi instructive,
precum şi abonarea la ediţiile speciale necesare în activitatea de întreprinzător;
 cheltuielile pentru pregătirea şi reciclarea personalului;
 achitarea diferitelor servicii prestate întreprinderii în conformitate cu contractele
încheiate;
 cheltuielile aferente angajării forţei de muncă;
 cheltuielile de întreţinere a producţiilor şi unităţilor de deservire
 cheltuielile neproductive (pierderi din staţionări nemotivate; pierderi din casarea
produselor alimentare ş medicamentelor cu termenul de garanţie expirat etc.);
 alte cheltuieli aferente deservirii şi gestiunii întreprinderii1.
La contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" pot fi deschise
următoarele subconturi:
7131 "Cheltuieli privind uzura, repararea şi întreţinerea mijloacelor fixe cu destinaţie
generală",
7132 "Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale",
7133 "Cheltuieli de întreţinere a personalului administrativ şi de conducere",
7134 "Impozite, taxe şi plăţi, cu excepţia impozitului pe venit",
7135 "Cheltuieli în scopuri de binefacere şi sponsorizare",
7136 "Cheltuieli privind protecţia muncii",
7137 "Cheltuieli de reprezentare",
7138 "Cheltuieli de deplasare",
7139 "Alte cheltuieli generale şi administrative".
Evidenţa analitică a cheltuielilor generale şi administrative se ţine pe
tipurile lor pe articole şi pe alte direcţii stabilite în politica de contabilitate a
întrerpinderii.

1
Nomenclatorul detaliat al cheltuielilor generale şi administrative este prezentat în paragraful 20 din S.N.C. 3.
20
În cursul perioadei de gestiune cheltuielile generale şi administrative se
colectează cu total cumulativ de la începutul anului în debitul contului 713 şi se reflectă
prin următoarele formule contabile:
1. Calcularea amortizării activelor nemateriale (licenţelor, programelor informatice
pentru oficiu şi pentru ţinerea contabilităţii, cheltuieli de constituire, goodwill-ului
etc.) cu destinaţie generală gospodărească.
La întreprinderea SRL „Vatel Prim” s-a calculat amortizarea activelor
nemateriale pe ianuarie 2007, în sumă de 65.30 lei, înregistrându-se astfel următoarea
formulă contabilă:
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”, 7132 „Cheltuieli privind amortizarea
activelor nemateriale” la suma de 65.30 lei
Ct 113 “Amortizarea activelor nemateriale”, 1131 „Amortizarea cheltuielilor de
constituire” la suma de 65.30 lei
Ca temei pentru înregistrarea în contabilitate a formulei contabile de mai sus
serveşte Borderoul de calculare a amortizării activelor nemateriale (Anexa 15) sau
Registrul de evidenţă la contul 713 (Anexa 10)
2. Calcularea uzurii mijloacelor fixe proprii (clădirilor, mobilei, tehnicii de calcul,
autoturismelor etc.) şi celor primite în arendă finanţată (leasing financiar) cu
destinaţie generală gospodărească şi de protecţie a mediului ambiant.
La întreprinderea SRL „Vatel Prim” s-a calculat uzura pe ianuarie 2007, în sumă
de 65.30 lei, înregistrându-se astfel următoarea formulă contabilă:
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”, 7131 "Cheltuieli privind uzura,
repararea şi întreţinerea mijloacelor fixe cu destinaţie generală", la suma de 238.03
lei
Ct 124 “Uzura mijloacelor fixe”, la suma de 238.03 lei
Ca temei pentru înregistrarea în contabilitate a formulei contabile de mai sus
serveşte Borderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe (Anexa 16) sau Registrul de
evidenţă la contul 713 (Anexa 10).
21
3. Înregistrarea cheltuielilor de reprezentare sau acceptarea spre achitare a facturilor
diverselor organizaţii, deconturilor de avans pentru serviciile prestate imputabile
cheltuielilor de reprezentare:
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”
Ct 241 “Casa”
Ct 242 “ Conturi curente în valută naţională”
Ct 243 “Conturi curente în valută străină”
Ct 244 “Conturi speciale la bănci”
Ct 227 “Creanţe pe termen scurt ale personalului”
Ct 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”
Ct 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii”
Ct 539 “Alte datorii pe termen scurt”.
Ca temei pentru înregistrarea în contabilitate a formulei contabile de mai sus
serveşte Ordinul de plată (Anexa 18), Registrul de casă, Facturi fiscale şi alte
documente de decontare, Registrul de evidenţă la contul 713 (Anexa 10).
Conform Notei de plată nr. 1110049 din 28 Februarie 2007 (Anexa 18)
întreprinderea SRL „Vatel Prim” a achitat cu mijloace băneşti din contul curent în
valută naţională serviciile bancare, în sumă de 15 lei, înregistrându-se astfel
următoarea formulă contabilă:
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”, 7139 "Alte cheltuieli generale şi
administrative", la suma de 15 lei
Ct 242 “ Conturi curente în valută naţională”, 2421 “Mijloace băneşti nelegate” la
suma de 15 lei
4. Calcularea remuneraţiilor, diverselor premii, indemnizaţiilor acordate lucrătorilor
administraţiei, personalului de deservire, muncitorilor pentru întreruperi în
producţie, onorariilor autorilor pentru propuneri de raţionalizare şi inovaţii şi
contribuţiile pentru asigurările sociale:
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”
22
Ct 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 “Datorii privind asigurările”.
La întreprinderea SRL “Vatel Prim” a fost calculate pe luna ianuarie salariul
personalului administativ şi gospodăresc al întreprinderii în sumă de 1500 lei
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative” ”, 7133 "Cheltuieli de întreţinere a
personalului administrativ şi de conducere", la suma de 1500 lei
Ct 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, 5311 „Datorii
privind retribuirea muncii” la suma de 1500 lei
S-au reflectat contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii (25 %) pe
luna februarie 2007 ale angajatorului aferente salariilor personalului administrativ şi
gospodăresc al întreprinderii directorului Bulmaga Valeriu în sumă de 375 lei
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”, 7133 "Cheltuieli de întreţinere a
personalului administrativ şi de conducere", la suma de 375 lei
Ct 533 “Datorii privind asigurările”, 5331 “Datorii faţă de Fondul Social”, la
suma de 375 lei
S-au reflectat primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (2.5 %) pe
luna februarie 2007 ale angajatorului aferente salariului personalului administrativ şi
gospodăresc al întreprinderii dirctorului Bulmaga Valeriu în sumă de 37.5 lei (Anexa
19). Formula contabilă se întocmeşte atunci când salariile se calculează şi se achită în
aceiaşi lună.
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”, 7133 "Cheltuieli de întreţinere a
personalului administrativ şi de conducere", la suma de 37.5 lei
Ct 533 “Datorii privind asigurările”, 5333 “Datorii privind asigurarea medicală”,
la sumade 37.5 lei
Drept temei pentru înregistrarea în contabilitate a formulelor contabile de mai
sus serveşte Tebelele de pontaj, Registrul de salariu, Registrul de evidenţă la contul 713
(Anexa 10).

23
5. Reflectarea cheltuielilor pentru delegaţii şi alte scopuri efectuate de titularii de
avans la acordarea avansurilor sau fără acordarea anticipată a avansurilor spre
decontare:
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”
Ct 227 “Creanţe pe termen scurt ale personalului”
Ct 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii”.
Drept temei pentru înregistrarea în contabilitate a formulelor contabile de mai
sus serveşte Decontul de avans, Facturi fiscale, Bouri de casă, Notă de contabilitate,
Registrul de evidenţă la contul 713 (Anexa 10).
6. Achitarea sau calcularea impozitelor şi taxelor, cu excepţia impozitului pe venit,
taxelor de stat, cheltuielilor de judecată:
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”
Ct 241 “Casa”
Ct 242 “Cont de decontare”
Ct 243 “Cont de decontare”
Ct 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”
Ct 539 “Alte datorii pe termen scurt”.
La întreprinderea SRL “Vatel Prim” a fost calculat impozitul pe amanajarea
teritoriului îm sumă de 20 lei (Anexa 20) şi impozitul pe apă în sumă de 3 lei (Anexa 21)
în total suma impozitelor calculată pe trimestrul I anul 2007 constituie 23 lei. S-a
reflectat următoarea formulă contabilă:
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative” 7134 "Impozite, taxe şi plăţi, cu
excepţia impozitului pe venit", la suma de 23 lei
Ct 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”, 5348 “Datorii privind alte impozite
şi taxe”, la suma de 23 lei.
Drept temei pentru înregistrarea în contabilitate a formulelor contabile de mai
sus serveşte Dărea de seamă privind calcularea şi achitarea impozitelor, Nota de
contabilitate (Anexa 20, 21), Registrul de evidenţă la contul 713 (Anexa 10).
24
În afară de formulele contabile expuse mai sus care se utilizează la întreprinderea
SRL „Vatel Prim” de regulă în contabilitatea întreprinderilor se mai reflectă următoarele
formule contabile.
7. Reflectarea cheltuielilor privind întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe cu
destinaţie general gospodărească:
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”
Ct 211 “Materiale”
Ct 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”
Ct 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate
Ct 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 “Datorii privind asigurările”
Ct 812 “Activităţi auxiliare”.
8. Reflectarea valorii de bilanţ a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în
valoare de până la 1/20 din plafonul stabilit pentru o unitate:
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”
Ct 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”.
9. Calcularea uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu valoarea unitară peste
1/20 din plafonul stabilit utilizate pentru nevoile generale gospodăreşti ale
întreprinderii:
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”
Ct 214 “Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”.
10.Acceptarea spre plată a facturilor pazei extradepartamentale pentru asigurarea
pazei obiectelor cu destinaţie generală gospodărească:
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”
Ct 539 “Alte datorii pe termen scurt”.
11.Achitarea sau calcularea plăţii pentru serviciile bancare, juridice, de audit, poştale,
telefonice, telegrafice etc.
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”
25
Ct 241 “Casa”
Ct 242 “Cont de decontare”
Ct 244 “Conturi speciale la bănci”
Ct 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”
Ct 539 “Alte datorii pe termen scurt”.
12.Calcularea plăţilor pentru asigurarea bunurilor cu destinaţie administrativă şi
generală a întreprinderii:
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”
Ct 533 “Datorii privind asigurările”.
13.Reflectarea cheltuielilor pentru întreţinerea transportului de serviciu:
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”
Ct 211 “Materiale”
Ct 124 “Uzura mijloacelor fixe”
Ct 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 533 “Datorii privind asigurările”
Ct 539 “Alte datorii pe termen scurt”.
14.Reflectarea sumelor pentru binefacere şi sponsorizare:
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”
Ct 539 “Alte datorii pe termen scurt”.
15.Reflectarea cheltuielilor pentru întreţinerea producţiilor şi unităţilor de deservire
(exploatarea caselor de locuit, căminelor, instituţiilor preşcolare, caselor de
odihnă, sanatoriilor şi altor instituţii incluse în bilanţul întreprinderii):
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”
Ct 124 “Uzura mijloacelor fixe”
Ct 211 “Materiale”
Ct 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Ct 214 “Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”
Ct 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
26
Ct 533 “Datorii privind asigurările”
Ct 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”
Ct 812 “Activităţi auxiliare”.
16.Trecerea la cheltuieli a valorii produselor alimentare şi medicamentelor cu
termenul de valabilitate expirat:
Dt 713 “Cheltuieli generale şi administrative”
Ct 211 “Materiale”
Ct 216 “Produse”
Ct 217 “Mărfuri”.
La finele anului de gestiune, contul de cheltuieli generale şi administrative se
închide prin trecerea rulajelor debitoare ale acestora la rezultatul financiar. În acest caz,
se întocmeşte formula contabilă:
Dt 351 “Rezultat financiar total”
Ct 713 “Cheltuieli generale şi administrative”
La începutul anului de gestiune următor contul de cheltuieli generale şi
administrative nu are sold.
La sfârşitul anului 2006 rulajul debitor al contului 713 a constituit 67 813 lei
(Anexa 5), înregistrându-se formula contabilă:
Dt 351 “Rezultat financiar total” la suma de 67 813 lei
Ct 713 “Cheltuieli generale şi administrative” la suma de 67 813 lei
După înscrierea tuturor operaţiunilor economice în jurnalul de înregistrare şi în
registrele contabile se întocmeşte Cartea mare, în care se calculează rulajele şi soldul
contului 713. Cartea mare reprezintă un registru (carte) generalizator, în care pentru
fiecare cont sintetic este prevăzută o foaie separată pentru reflectarea operaţiunilor din
toate lunile anului. Pentru a uşura rezolvarea problemei în cazul SRL „Vatel Prim”,
Cartea mare se întocmeşte în mod simplificat. După determinarea soldurilor conturilor
acestea se compară cu datele contabilităţii analitice şi se întocmeşte Balanţa de
verificare.
27
Capitolul III Legătura dintre cheltuieli şi raportul privind rezultatul
financiar
Întreprinderile de producţie, de comerţ şi prestări servicii întocmesc raportul
privind rezultatele financiare după un formular unic, care cuprinde: costul vînzărilor,
cheltuielile comerciale, cheltuielile generale şi de administraţie, alte cheltuieli
operaţionale, cheltuieli ale activităţii de investiţii şi financiare, pierderi excepţionale
(Anexa 3).
Structura elementelor din Raportul privind rezultatele financiare referitoare la
consumuri şi cheltuieli include: costul vânzărilor, cheltuielile comerciale, generale şi
administrative şi alte cheltuieli operaţionale, precum şi cheltuielile activităţii de
investiţii şi financiare, pierderile excepţionale.
La sfârşitul fiecărui trimestru cheltuielile generale şi administrative acumulate în
debitul contului 713 se reflectă în raportul privind rezultatele financiare în În postul
“Cheltuieli generale şi administrative” (cod rd.060) şi se scad din venituri la
determinarea rezultatului financiar contabil.
Evidenţierea cheltuielilor de dirijare într-un rând distinct în raportul privind
rezultatele financiare are scopul să prezinte informaţia privind nivelul acestor cheltuieli
proprietarilor întreprinderii şi altor utilizatori de rapoarte financiare. Practica
demonstrează că la întocmirea raportului privind rezultatele financiare conducerea
întreprinderii uneori tinde să diminueze mărimea cheltuielilor generale şi administrative
pe seama raportării acestora la costul vânzărilor sau la cheltuielile comerciale.
La înregistrarea în raportul privind rezultatele financiare a datelor referitoare la
cheltuielile de conducere este necesar să se ţină cont de prevederile
S.N.C. 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”, potrivit căruia în
componenţa cheltuielilor generale şi administrative se includ: cheltuielile privind
retribuirea muncii personalului de administraţie şi economic cu contribuţiile pentru
asigurările sociale; uzura, reparaţia şi întreţinerea mijloacelor fixe cu destinaţie generală
gospodărească; amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie generală gospodărească;
28
uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu destinaţie generală gospodărească;
cheltuielile de reprezentare; cheltuielile pentru întreţinerea transportului auto de
serviciu; achitarea serviciilor cu caracter general şi administrativ prestate întreprinderii;
cheltuielile pentru organizarea adunărilor generale ale acţionarilor; cheltuielile de
deplasare a personalului de administraţie; cheltuielile pentru pregătirea cadrelor;
cheltuielile de binefacere şi sponsorizare; cheltuielile pentru investiţii, raţionalizare şi
lucrări de cercetări ştiinţifice; impozitele şi taxele, cu excepţia impozitului pe venit
prevăzute de legislaţie etc.
Conform datelor din Registrul de evidenţă la contul 713 (Anexa 10), Raportului
Statistic 5 – C „Consumurile şi cheltuielile întreprinderii” (Anexa 4), cheltuielile
generale şi administrative suportate de întreprinderea SRL „Vatel Prim” în cursul
trimestrului I 2007 constituie:
uzura mijloacelor fixe cu destinaţie generală gospodărească 714.09
lei 
amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie generală gospodărească 362.57 lei
retribuirea muncii personalului de administraţie 4500 lei
defalcări pentru asigurări sociale şi medicale de la suma salariului personalului de
administraţie 1237.50
lei
servicii de pază 300
lei
valoarea serviciilor poştale şi telegrafice 3218 lei
impozite şi taxe incluse în cheltuieli generale şi administrative 23 lei
servicii bancare 91 lei
alte servicii 1142 lei
alte cheltuieli 427 lei
Total 13 322
lei
29
La rândul 060 al Raportului privind rezultatele financiare (Anexa 3) Se reflectă
cheltuielile generale şi administrative efectuate în trimestrul I în sumă de 13 322 lei.

Concluzie
În esenţă, preocuparea oricărui agent economic este de a-şi acoperi cheltuielile şi
de a obţine un profit cât mai mare. În condiţiile economiei de piaţă, o întreprindere care
nu îşi acoperă cheltuielile, care nu este deci, rentabilă, îşi iroseşte capitalul, şi ajunge la
faliment. De aceea, reducerea cheltuielilor constituie o latură deosebit de importantă a
managementului unei activităţi economice, cu implicaţii majore în maximizarea
profitului. În condiţiile economiei concurenţiale, preţul de vânzare al produselor se
stabileşte pe piaţă, prin confruntarea cererii cu oferta. Pentru a putea rezista concurenţei,
producătorii trebuie să-şi vândă mărfurile la un preţ mai mic decât media preţului
practicat pe piaţa respectivă. În acest scop, ei trebuie să gestioneze eficient factorii de
producţie, întrucât partea din preţul de vânzare ce reprezintă profitul producătorului
poate fi majorată pe seama reducerii continue a părţii ce reprezintă cheltuielile.
Mărimea rezultatelor financiare depinde în mod organic de dimensiunea
cheltuielilor şi veniturilor. Astfel, cu cât cifra de afaceri se obţine cu un volum de
cheltuieli minime, în condiţiile negocierii unor preţuri de vânzare a produselor cât mai
favorabile, cu atât venitul SRL „Vatel Prim” va fi mai substanţial (mai mare).
Conducerea SRL „Vatel Prim” are sarcina să prevadă efectele economice a
veniturilor şi cheltuielilor obţinute sub formă de profit din efortul financiar în lei şi în
devize de cheltuieli depus la fabricarea producţiei de bază a prestărilor de servicii sau
executărilor de lucrări.
În momentul efectuării lor, cheltuielile generale şi administrative ale întreprinderii
SRL „Vatel Prim” nu pot fi afectate unui anumit obiect de calculaţie (produs) şi ca atare
nu se pot include direct în costul acestora, ci indirect, prin repartizare (imputare) pe baza
unor criterii convenţionale, după ce mai întâi au fost colectate pe locurile (centrele) de
cheltuieli care le-au ocazionat. Din această categorie fac parte:cheltuielile cu întreţinerea
30
şi funcţionarea utilajelor şi cheltuielile generale ale secţiei care la un loc formează
cheltuielile indirecte de producţie şi cheltuielile generale de administraţie.
Existenţa cheltuielilor generale şi administrative care au un caracter neproductiv
în întreprinderea SRL “Vatel Prim” este determinată de unele lipsuri privind organizarea
şi conducerea producţiei care duc la pierderi din întreruperi, la depăşirea consumurilor
specifice la materiile prime şi materialele consumabile, la utilizarea unor materiale de
calitate superioară sau de alte dimensiuni decât cele prevăzute în standarde, la salarii
suplimentare pentru abateri de la procesul tehnologic stabilit etc.
Deşi cheltuielile cu caracter neproductiv nu sunt socialmente necesare şi nu se
bugetează, ele se includ totuşi în costul efectiv al producţiei, care trebuie să reflecte
cheltuielile reale de producţie, stimulând prin aceasta interesul organelor responsabile
pentru a evita astfel de cheltuieli care au o influenţă negativă asupra mărimii costului de
producţie şi deci asupra rentabilităţii întreprinderii. Delimitarea acestor cheltuieli arată
modul cum se gospodăresc întreprinderile care se ocupă de producere, creând
posibilitatea urmăririi reducerii lor continue şi ea se înfăptuieşte în contabilitate prin
înregistrarea separată a acestora, de cele cu caracter productiv.
Cheltuielile generale de administraţie, sunt indirecte atât faţă de secţiile de
producţie, cât şi faţă de produsele rezultate în cadrul acestora. Rezultă că aceste
cheltuieli se identifică cel mult pe locurile care le-au ocazionat, motiv pentru care
înregistrarea lor în contabilitate trebuie să se facă după criteriul locurilor (centrelor) de
costuri. Ele sunt determinate de administrarea şi conducerea SRL “Vatel Prim”.
Cheltuielile generale de administraţie în mod normal nu trebuie să se includă în
costul producţiei fabricate întrucât nu sunt legate de desfăşurarea normală a activităţii
curente a întreprinderii, cu excepţia dobânzilor la creditele care privesc producţia cu
ciclu lung de fabricaţie, şi cele extraordinare care, de regulă, nu se includ în costul
producţiei. Aceste cheltuieli se suportă direct din rezultatele financiare ale SRL “Vatel
Prim”.

31
Colectarea şi repartizarea cheltuielilor generale de administraţie, înregistrarea
producţiei finite obţinute şi decontarea ei la costul efectiv la sfârşitul perioadei de
gestiune, ca operaţii economice de interes general pentru întreprindere, se înscriu în
documente şi se înregistrează în conturi la nivelul întregii întreprinderi. Lucrările
respective se efectuează de către un singur contabilul al întreprinderii SRL “Vatel Prim”.
Acest mod de organizare a contabilităţii ar trebui să implice un număr mai mare
de contabili care să se ocupe cu activitatea de bugetare, cu efectuarea lucrărilor de
evidenţă a cheltuielilor şi de calcul a costurilor. De asemenea, analiza şi procesul de
luare a deciziilor pe baza costurilor se realizează numai de factorul principal de decizie a
întreprinderii – directorul.
În condiţiile folosirii pe scară largă a mijloacelor informatice de prelucrare a
datelor, organizarea contabilităţii în formă centralizată este aplicată în majoritatea
întreprinderilor indiferent, de mărimea lor, oferind posibilitatea adoptării unei concepţii
şi viziuni unitare de lucru, ceea ce creează premisele soluţionării eficiente a problemelor
ce le ridică contabilitatea cheltuielilor în toată complexitatea ei.

32
Bibliografie
I. Acte legislative şi normative
1. Legea contabilităţii nr. 426-XIII din 04.04.95 // Monitorul Oficial al RM
nr.28/321 din 25.05.1995.
2. Codul Fiscal al Republicii Moldova // Monitorul Oficial al RM nr.102-103 din
23.08.1993.
3. Standardele Naţionale de Contabilitate // revistele „Contabilitate şi sudit”
nr.1,1998, nr.5, 1999.
4. „Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a
întreprinderilor” //Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.147
din 25.12.1997, MonitorulOficial al RM nr. 93-96/182 din 30.12.1997.
II. Manuale, cărţi, broşuri, monografii
5. Nederiţă Alexadru “Corespondenţa conturilor cotabile conform prevederilor
S.N.C. şi Codului Fiscal”, Seria “Biblioteca contabilului” anexă la revista
“Contabilitate şi Audit”, Chişinău, 2007;
6. ASEM Contabilitate financiară Ediţia a II – a revăzută şi completată // ACAP,
Chişinău, 2003.
7. Biroul Naţional de statistică al Republicii Moldova // Buletin Statistic, Chişinău,
2006.
8. Negruţiu Magdalena Contabilitatea financiară şi de gestiune internă a
cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor în comerţ – turizm // E.D.P., R.A.,
Bucureşti, 1999.
9. Ţurcanu V. Contabilitatea conform standardelor internaţionale // ASEM,
Chişinău, 1996.
10.Bojian Octavian. Contabilitate generală. Bucureşti.: Eficient, 1998. – 560p.
33
11.Creţoiu Gh., Bucur I. Contabilitate. Noul sistem şi expertiza contabilă. Ediţia a
III-a. – Bucureşti: Editura ACTAMI, 1997. – 384 p.
12.Dumitrana M., Negruţiu M. Contabilitatea firmei. Editura MAXIM, 1997. – 235
p.
13.Epuran M., Băbăiţă V., Grosu C. Contabilitatea financiară în noul sistem contabil.
Volumul I.- Timişoara: Editura de Vest, 1994. – 303 p.
14.Epuran M., Cotleţ D., Ineovan F., Pereş I. Contabilitatea financiară în noul sistem
contabil. Volumul II. – Timişoara: Editura de Vest, 1995. – 307 p.
15.Feleagă N., Ionaşcu I. Contabilitate financiară. Volumele I-IV. – Bucureşti:
Editura de Vest, 1993. – 894 p.
16.Mazarachi Ch., Luca L., Nicolai M. Contabilitate aplicată. Fundamente ale
contabilităţii. Contabilitate generală. Contabilitate managerială. Controlul
economico-financiar prin intermediul conturilor. – Editura NAŢIONAL, 1996. –
292 p.
17.Noul sistem contabil al agenţilor economici din Republica Moldova. Colectiv de
autori: coordonator – A.Nederiţă. Chişinău: ACAP, 1998 – 432 p.
III. Articole din presa periodică
18.Букур В., Гаврилюк Л., Казаку Ю., Карауш М., Недерица А., Палади В.,
Тостоган П., Цуркану В. Методические рекомендации по составлению
новых форм финансовых отчетов. - Contabilitate şi audit, 1998, nr.5.
19.Казаку Ю., Букур В., Недерица А. О порядке составления и представления
годового финансового отчета за 1998 год. - Contabilitate şi аudit, 1999, nr.1-2.
20.Недерица А., Тостоган П. Новый порядок учета затрат, расходов и доходов
предприятия и составления Отчета о финансовых результатах. - Сontabilitate
şi audit, 1998, nr.4.
21.Недерица А. Методические указания по разработке учетной политики
предприятия на 1998 год. -  Сontabilitate şi audit, 1998, nr.5.

34
22.Nederiţa A., Ţiriulnicov N., Paladi V., Gavriliuc L. Recomandări practice privind
întocmirea notei explicative la raportul financiar anual. - Contabilitate şi audit,
1999, nr.4.

ANEXE

35

S-ar putea să vă placă și