Sunteți pe pagina 1din 6

Acceptarea / continuarea angajamentelor de audit

Înainte de acceptarea unui angajament cu un client nou sau continuarea unui angajament cu un client
existent, auditorul trebuie să ia în considerare:
1) Integritatea principalilor proprietari, a managementului cheie și a celor însărcinați cu
guvernanța. Acesta implică1:
– Identitatea și reputația în mediul de afaceri a principalilor proprietari, managementului
cheie și celor însărcinați cu guvernanța
– Natura afacerii clientului, inclusiv practicile de afaceri
– Informații privind atitudinea principalilor proprietari , managementului cheie și celor
însărcinați cu guvernanța față de chestiuni precum interpretarea agresivă a standardelor
contabile și mediul de control intern
– Dacă clientul este preocupat în mod agresiv de menținerea onorariilor de audit la un nivel
cât mai scăzut
– Indicii de limitare neadecvată a muncii de audit
– Indicii că clientul ar fi implicat în spălare de bani sau alte activități ilegale
– Motivele pentru numirea propusă și pentru necontinuarea angajamentului cu auditorul
precedent – codul etic cere auditorului succesor să contacteze auditorul precedent pentru
a-l întreba dacă există motive profesionale sau de alt fel care ar putea să îl împiedice să
accepte angajamentul. Pentru a contacta auditorul precedent trebuie să obțină
permisiunea clientului.
– Identitatea părților afiliate și reputația lor în mediul de afaceri
2) Auditorul/firma de audit are competența și abilitățile necesare pentru realizarea auditului,
inclusiv timp și resurse. Aceasta implică:
– Cunoștințe despre sectorul de activitate în care activează clientul
– Experiență în ceea ce privește cerințele legale și de raportare relevante pentru client sau
capacitatea de a le obține
– Suficient personal cu competența și abilitățile necesare
– Experți sunt disponibili dacă este nevoie
– Capacitatea de a finaliza misiunea în termenul stabilit
3) Firma de audit și echipa respectă cerințele etice relevante
4) Pentru continuarea angajamentului: probleme semnificative apărute în angajamentele precedente
și implicațiile lor pentru continuarea relației.

Stabilirea termenilor angajamentelor de audit

Auditorul va accepta/continua angajamentul doar atunci când:


- A stabilit că precondițiile pentru audit sunt prezente și
- A obținut confirmarea că există o înțelegere cu managementul privind termenii angajamentului
de audit
1
Surse de informație:
- Comunicarea cu alți furnizori de servicii profesionale actuali sau precedenți
- Întrebări adresate terților (bancheri, consilieri juridici sau parteneri de afaceri ai clientului)
Pentru a stabili că precondițiile pentru un angajament de audit sunt prezente, auditorul trebuie:
- Să determine dacă în întocmirea situațiilor financiare este utilizat un cadru acceptabil de
raportare financiară
- Să obțină o declarație a managementului cu privire la faptul că acesta își înțelege
responsabilitățile privind întocmirea situațiilor financiare și controlul intern și că se angajează să
ofere auditorului :
o Acces la toate informațiile despre care managementul consideră că sunt relevante pentru
situațiile financiare (înregistrări, documente ș.a.)
o Orice informații suplimentare pe care auditorul le poate solicita în scopul auditului
o Acces nerestricționat la persoane din entitate de la care auditorul consideră că este
necesar să obțină informații
Termenii conveniți ai angajamentului trebuie să fie consemnați în scris, de obicei prin scrisoarea de
misiune care trebuie să cuprindă:
- Obiectivul și întinderea auditului situațiilor financiare (inclusiv identificarea cadrului aplicabil de
raportare financiară, standardele de audit, referire la cerințele etice etc.)
- Responsabilitățile auditorului
- Responsabilitățile conducerii
- Menționarea faptului că, datorită limitărilor inerente ale auditului și ale sistemului de control
intern, există riscul ca greșeli semnificative să nu fie descoperite
- Așteptarea ca managementul să furnizeze reprezentări scrise
- Eventual aranjamente privind planificarea și realizarea auditului
- Baza de calcul a onorariilor și orice aranjamente privind facturarea
- O cerere ca managementul să confirme primirea scrisorii de misiune și acceptarea termenilor din
aceasta

In cadrul auditurilor recurente, auditorul va evalua dacă există circumstanțe care să facă necesară
revizuirea termenilor angajamentului sau dacă este necesar să i se reamintească entității termenii
existenți ai angajamentului.

Exemplu de scrisoare de angajament – ISA 210.

Către Consiliul de Administraţie sau reprezentanţilor adecvaţi ai conducerii la vârf:

(Obiectivul și întinderea auditului)


Dumneavoastră aţi cerut ca noi să efectuăm auditul situaţiilor financiare ale societăţii XYZ, care
conţin bilanţul la data 31.12.N, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi
situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar care se încheie la această dată, precum şi un
rezumat al politicilor contabile semnificative şi alte note explicative. Suntem încântaţi să vă confirmăm
acceptarea şi înţelegerea noastră în ce priveşte acest angajament prin conţinutul acestei scrisori. Auditul
pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastră asupra situaţiilor
financiare.

(Responsabilitățile auditorului)
Auditul nostru va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. Acele standarde
cer ca noi să respectăm cerinţele de etică şi să planificăm şi să efectuăm auditul astfel încât să obţinem o
asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu conţin denaturări semnificative. Un audit implică
aplicarea de proceduri în vederea obţinerii de probe de audit cu privire la valorile şi prezentările de
informaţii din situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de raţionamentul auditorului, inclusiv
evaluarea riscului existenţei de denaturări semnificative în situaţiile financiare datorate fraudei sau
erorii. Un audit include, de asemenea, evaluarea conformităţii politicilor contabile folosite şi a
rezonabilităţii estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum şi evaluarea prezentării
generale a situaţiilor financiare.
Datorită evaluării pe bază de teste şi a altor limitări inerente ale oricărui sistem contabil şi de control
intern, există un risc inevitabil ca unele denaturări semnificative să rămână nedescoperite.
Atunci când vom efectua evaluarea riscului, vom considera controlul intern relevant pentru
întocmirea situaţiilor financiare de către societate pentru a putea defini procedurile de audit care sunt
corespunzătoare în circumstanţele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii asupra eficacităţii
controlului intern din cadrul societăţii. Totuşi, vă vom furniza o scrisoare separată referitoare la orice
deficienţe semnificative în structurarea sau implementarea controlului intern în raportarea financiară de
care am luat cunoştinţă pe parcursul auditării situaţiilor financiare.

(Responsabilitățile conducerii)
Vă reamintim că responsabilitatea pentru întocmirea situaţiilor financiare care prezintă în mod corect
poziţia financiară, performanţele financiare şi fluxurile de trezorerie ale societăţii în conformitate cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară este a conducerii societăţii. Raportul nostru de audit
va explica faptul că responsabilitatea pentru întocmirea şi corecta prezentare a situaţiilor financiare în
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil revine conducerii societăţii, iar această
responsabilitate include:
 Structurarea, implementarea şi menţinerea controlului intern relevant pentru întocmirea situaţiilor
financiare care nu conţin denaturări provenite din fraudă sau eroare;
 Selectarea şi aplicarea politicilor contabile corespunzătoare şi
 Efectuarea de estimări contabile care sunt conforme cu circumstanţele.
De asemenea, este responsabilitatea conducerii societății să ne ofere:
(i) Acces la toate informatiile despre care conducerea stie ca sunt relevante pentru pregatirea
situatiilor financiare ca de exemplu, inregistrari, documentatie si alte aspecte;
(ii) Informatii adiacente pe care le-am putea solicita din partea conducerii in scopul auditului; si
(iii) Acces nerestrictionat la persoanele din entitate de la care noi considerăm ca este necesar sa
obtinem probe de audit.
Ca parte a procesului nostru de audit, vom solicita din partea conducerii confirmări scrise cu privire
la declaraţiile ce ne-au fost date în legătură cu auditul.
[Se vor introduce orice alte informaţii suplimentare referitoare la onorarii şi modalităţile de
facturare, după caz].
Aşteptăm cu nerăbdare o colaborare deplină cu echipa dumneavoastră
Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi exemplarul ataşat acestei scrisori pentru a ne arăta că scrisoarea
este conformă cu înţelegerea dumneavoastră în legătură cu organizarea auditului pe care îl vom efectua
asupra situaţiilor financiare.
XYZ & Co.
S-a luat la cunoştinţă în numele societăţii ABC de către
(semnătura)
..............
Numele şi funcţia
Data
Studiu de caz: Limousine Ltd.

Compania Limousine Ltd. operează în domeniul închirierii de autovehicule din anul 2007. Până
în prezent, situaţiile financiare ale companiei nu au mai fost auditate. Deoarece, în cursul anului 2013,
Limousine Ltd. a contractat un nou credit bancar, banca a solicitat ca situaţiile financiare să fie auditate
începând cu 31.12.2013. În acest scop, compania a cerut oferte din partea mai multor firme de audit.
Firmelor de audit li s-au pus la dispoziţie informaţii generale despre companie şi o copie a situaţiilor
financiare pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2012.
Firma Flipper&Clipper, la care sunteţi angajat, este una dintre firmele de audit căreia i s-a
solicitat o ofertă. Vă aflaţi în data de 15 septembrie 2013 şi, în calitate de manager în această firmă, vi s-
a cerut să analizaţi factorii relevanţi pe care firma trebuie să-i ia în considerare pentru fundamentarea
deciziei de a accepta sau nu angajamentul.
Iată informaţiile pe care Limousine Ltd. le-a pus la dispoziţia auditorilor, completate cu alte
câteva date pe care le-aţi putut afla despre compania în cauză:

Compania Limousine Ltd. a fost înfiinţată în 2007 de către Peter Delany, care este în prezent
director executiv al companiei şi, în acelaşi timp, acţionar majoritar. Sediul central al companiei este în
Dallas, având centre de închiriere regionale în Austin, San Antonio, Houston şi Amarillo. Centrele din
Dallas, Austin şi San Antonio sunt cele mai mari, având un efectiv mediu de 60 de automobile. Centrele
din Houston şi Amarillo deţin fiecare aproximativ 20 de maşini. Majoritatea centrelor sunt şi au fost
profitabile chiar de la deschidere, excepţie face centrul din Amarillo care a înregistrat pierderi în ultimii
trei ani şi urmează să fie închis la sfârşitul anului 2013.
În primii ani de activitate, compania închiria maşini de lux pentru diverse evenimente speciale
precum nunţi, petreceri, festivităţi. În ultimii ani, şi-a extins activitatea, trecând şi la închirierea de
microbuze şi autocare. Cu doi ani în urmă a încheiat un contract pe cinci ani cu un lanţ de casinouri din
Dallas, iar în prezent negociază un contract similar cu o serie de hoteluri şi casinouri din San Antonio.
Limousine Ltd. achiziţionează majoritatea autovehiculelor de la un dealer local la un preţ
negociat mai mic decât preţul de catalog. Finanţarea autovehiculelor se realizează prin leasing.
Contractele de leasing se încheie pe o perioadă de maxim 3 ani, la sfârşitul căreia Limousine are
opţiunea de a cumpăra autovehiculele la un preţ mai mic decât preţul pieţei. De obicei, Limousine îşi
exercită opţiunea de cumpărare.
Compania şi-a făcut un nume pe piaţă datorită maşinilor noi şi luxoase pe care le oferă spre
închiriere şi, pentru a menţine această poziţie, Limousine obişnuieşte să utilizeze autovehiculele pe
perioade relativ scurte de timp (maxim 4 ani) comparativ cu durata lor de viaţă utilă, vânzându-le apoi la
un preţ bun.
Peter Delany intenţioneză să-şi extindă afacerea prin deschiderea de centre de închiriere şi în alte
oraşe din sudul Statelor Unite. Pentru a face faţă efortului investiţional a contractat un credit în valoare
de 700.000$ ce va fi rambursat în 10 rate anuale egale. Pe lângă cerinţa ca situaţiile financiare să fie
auditate, banca a pus şi condiţia ca rata lichidităţii generale (Active curente/Datorii curente) să nu scadă
sub 1,2, iar rata de acoperire a dobânzilor (Dobânda/EBIT) să nu fie mai mare 0,8 pe toată durata
acoperită de creditul bancar. Nerespectarea acestor clauze ar determina rambursarea anticipată a întregii
sume acordate.
În cursul anului 2012, Limousine a implementat un nou sistem informatic integrat folosit pentru
gestionarea parcului de maşini de către toate cele 5 centre de închiriere şi în acelaşi timp pentru evidenţa
contabilă a tuturor operaţiunilor companiei. La fiecare centru regional, poate fi accesat on-line
programul de control al închirierilor de autovehicule. Acest program calculează şi înregistrează chiriile
şi actualizează situaţia care arată starea autovehiculelor. Simultan, sistemul operează în contabilitate
înregistrarea creanţei, a venitului, precum şi a sumelor încasate în numerar. Restul înregistrărilor
contabile se realizează la sediul central din Dallas. Sistemul informatic a fost realizat la comandă, luând
în considerare specificul operaţiilor şi cerinţele companiei, de către o firmă locală de produse software.
Deşi acest sistem informatic aduce multe îmbunătăţiri, Limousine are în continuare probleme cu
localizarea autovehiculelor sale. Spre exemplu, recent, un raport indica faptul că acelaşi autovehicul
fusese închiriat în acelaşi timp către două persoane diferite şi urma să fie înapoiat la date diferite şi în
locaţii diferite.
Directorul financiar al companiei a fost schimbat recent. Despre noul director financiar, Mr.
Bleach, aţi reuşit să aflaţi nişte referinţe furnizate de un coleg de la departamentul de taxe. În urma cu 7
ani, colegul dvs. a fost implicat într-un angajament pentru furnizarea de servicii de consultanţă fiscală
pentru firma la care lucra atunci Mr Bleach. Cu acea ocazie, Mr Bleach s-a dovedit a fi greu de
contactat, reţinut în furnizarea de informaţii şi a trezit suspiciuni cu privire la sinceritatea declaraţiilor
sale.

Bilanţul la 31.12.2012
31.12.2012 31.12.2011
Active necurente 338,000 95,000
Construcţii şi terenuri 298,000 89,000
Computere şi programe informatice 75,000 15,000
Amortizarea 35,000 9,000
Active curente 891,200 461,000
Creanţe comerciale 526,000 335,000
Vehicule uzate păstrate pentru a fi vândute 255,600 126,000
Disponibilităţi 109,600 0
Capitaluri proprii 182,200 157,000
Capital social 20,000 20,000
Rezerve şi rezultat reportat 162,200 137,000
Datorii curente 347,000 348,000
Descoperire de cont curent 0 25,000
Credit bancar pe termen lung 51,000 50,000
Datorii comerciale 296,000 273,000
Datorii necurente 700,000 51,000
Credit bancar pe termen lung 700,000 51,000
Contul de profit şi pierdere la 31.12.2012

Indicatori 31.12.2012 31.12.2011


Venituri din chirii 1,476,000 1,301,000
Venituri din vânzarea autovehiculelor 159,000 130,000
Costul autovehiculelor vândute 126,000 109,000
Alte cheltuieli de exploatare 1,479,000 1,287,000
Cheltuieli cu dobânda 6,000 12,000
Profit brut 30,000 23,000
Impozit pe profit 4,800 3,680
Profit net 25,200 19,320

Sarcini:
1. Evaluaţi factorii pro şi contra acceptării misiunii de audit.
2. Identificaţi factorii de risc pentru o misiune de audit la compania Limousine.
3. Indicaţi erorile descoperite în raportările financiare, respectiv ajustările ce ar trebui operate.
4. Ce informaţii suplimentare consideraţi că vă mai sunt necesare înainte de a accepta misiunea
de audit?