Sunteți pe pagina 1din 46

Tema 2.

Contabilitatea şi raportarea
taxei pe valoarea adăugată
1. Reglementarea normativă şi caracteristica generală a taxei
pe valoarea adăugată
2. Contabilitatea TVA la efectuarea operaţiilor de procurare a
bunurilor şi serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova
3. Contabilitatea TVA la efectuarea operaţiilor de procurare a
bunurilor
4. Contabilitatea TVA la efectuarea operaţiilor de livrare a
bunurilor şi serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova
5. Contabilitatea TVA la efectuarea operaţiilor de livrare a
bunurilor şi serviciilor scutite de TVA cu drept de deducere
6. Raportarea TVA

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 1


1. Reglementarea normativă şi caracteristica generală a
taxei pe valoarea adăugată
Taxă pe valoarea adăugată (art. 93 CF) – impozit de stat care
reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor
livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul
Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor,
serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

De mărfuri De servicii

Livrări cu TVA

Perioada fiscală o lună


prezentarea Declarației TVA – data 25 luna următoare
Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 2
Subiecții impunerii cu TVA art. 94 CF

PJ și PF care sunt înregistraţi sau urmează să se


înregistreze ca plătitori de TVA.;

b) PJ și PF care importă mărfuri de uz sau consum


personal;

c) PJ și PF care importă servicii, indiferent de faptul dacă


sunt sau nu înregistraţi în calitate de plătitori de TVA

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 3


importul mărfurilor în
RM, cu excepţia
mărfurilor de uz sau
consum personal
livrarea
importul
mărfurilor,
serviciilor în RM
serviciilor în RM

Obiectele
impozabile cu
TVA
art. 95 CF

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 4


Nu constituie obiecte impozabile art. 95 CF
livrarea mărfurilor, serviciilor
venitul sub formă de dobîndă
efectuată în interiorul zonei
obţinut de către locator în baza
economice libere sau în cadrul
unui contract de leasing
regimului de antrepozit vamal

livrarea de mărfuri şi servicii


efectuată cu titlu gratuit în
transmiterea proprietăţii în cadrul
scopuri de publicitate în mărime
reorganizării agentului
anuală de 0,5% din venitul din
economic
vînzări obţinut pe parcursul
anului precedent

livrarea bunurilor materiale


valoarea nominală a tichetelor
fungibile în procesul de
de masă percepută de către
împrospătare şi înlocuire
operatori şi de către unităţile
privind rezervele materiale de
comerciale/de alimentaţie publică
stat şi de mobilizare.
Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 5
20% standard

8%, 10% redusă


Cotele
TVA
art. 96 CF Scutite cu drept de
deducere

Scutite fără drept de


deducere

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 6


Caracterul
teritorial

Trecerea în cont Locul livrării


Principiile
de
înregistrare
TVA

Baza impozabilă Termenii obligației


fiscale

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 7


• prevede că livrările se impozitează
cu TVA numai în cazul când acestea
se utilizează pe teritoriul RM,
indiferent de locul de aflare a
Caracterul subiectului care le efectuează.
teritorial
• Bunurile importate se impozitează cu
TVA la momentul trecerii frontierii
și perfectării declarației vamale

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 8


• Se consideră locul de aflare a
bunurilor la momentul predării sau
la momentul trecerii în posesia
consumatorului.
Locul
livrării
• La transportare, locul livrării se
consideră locul de aflare a bunurilor
la începutul transportării, cu
excepția livrărilor de export.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 9


• Data livrării se consideră data
predării bunurilor:
• La transportare – data la care
începe transportarea.
Termenii
obligației • La export – data scoaterii bunurilor
fiscale de pe teritoriul Republicii Moldova.
• La import – data declarării bunurilor
la punctele vamale.
• Serviciile – data prestării acestora,
data eliberării facturii fiscale.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 10


• Valoarea impozabilă nu trebuie să
fie mai mică decât costul efectiv al
produselor.

Baza • La import baza impozabilă poate fi


impozabilă stabilită de Serviciul Vamal, dacă
nu corespunde prețului indicat.

• Valoarea impozabilă a bunurilor


transmise cu titlu gratuit se
consideră valoarea justă

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 11


• Dacă valoarea TVA înregistrată în:
• Dt 534 > Ct 534 are loc trecerea în
cont a TVA pentru perioadele
următoare sau restituirea;

Trecerea în • Valoarea TVA aferentă materiilor


cont prime de producere a produselor de
panificație și lactate care depășește
valoarea TVA a bunurilor
produse, diferența se restituie în
limita cotei standard timp de 45
zile.

• TVA la export se recuperează


Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 12
Înregistrarea ca plătitor TVA,
art. 112 CF

Este obligat:
dacă într-o perioadă de Are dreptul:
12 luni consecutive, a
dacă el preconizează
efectuat livrări de
efectuarea livrărilor
mărfuri, servicii în sumă
impozabile de mărfuri
ce depăşeşte 1200000
sau servicii
lei, cu excepţia livrărilor
scutite de TVA

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 13


Livrări scutite de TVA, art. 103 CF

- Produse alimentare pentru copii;


- Operațiuni financiare și de creditare;
- Schimb de valută;
- Emitere de acțiuni și depunere în capitalul statutar;
- Serviciile instituțiilor de învățământ;
- Serviciile medicale și de îngrijire a bolnavilor și a
bătrânilor;
- Produsele de fabricație proprie ale cantinelor;
- Serviciile poștale;
- Serviciile de transportare a pasagerilor pe teritoriul țării;
- Cazarea, serviciile comunale ale populației;
- Etc.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 14


Documentarea

Documente Documente
primare centralizatoare

• Factura fiscală; •Registrul de evidență a


procurărilor;
• Declarația vamală;
•Registrul de evidență a
• Cecul fiscal.
livrărilor
Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 15
Evidența contabilă a TVA

225 „Creanțe ale 534 „Datorii față de


bugetului”, subcontul buget”, subcontul
2252 „Creanțe 5344 „Datorii privind
privind taxa pe taxa pe valoare
valoarea adăugată”. adăugată”

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 16


2. Contabilitatea TVA la efectuarea operaţiilor de procurare
a bunurilor şi serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova

Contabilizarea TVA aferentă procurărilor depinde de factorii:


TVA deductibil - Debit 534

Calitatea
Locul Tipul furnizorului
procurării mărfurilor rezident-
piața internă și/sau nerezident;
sau import serviciilor plătitor-
neplătitor

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 17


Relații dintre cumpărător și vânzător

Cumpărătorul
Ambii înregistrați ca înregistrat ca plătitor
plătitori TVA TVA, furnizorul nu e
înregistrat ca plătitor
TVA

Cumpărătorul nu e Cumpărătorul
înregistrat ca plătitor înregistrat ca plătitor
TVA, furnizorul este TVA, furnizorul nu
înregistrat ca plătitor are relații fiscale cu
TVA sistemul bugetar RM

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 18


1: Cumpărătorul și furnizorul sunt înregistrați ca
plătitori TVA

Cumpărător Furnizor

•Dt 5344 • Ct 5344


•Registrul de evidență a • Registrul de evidență
procurărilor a livrărilor
•TVA se trece în cont • TVA datorat bugetului

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 19


Exemplu: entitatea „A” vinde entității „B” produse cu 24000 lei
inclusiv TVA-20%. Costul produselor vândute 14500 lei.
Entitatea A și B – plătitori de TVA

Entitatea „B” – cumpărător

- Procurarea mărfii:

- Achitarea cu furnizorul:

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 20


2: Cumpărătorul înregistrat ca plătitor TVA,
furnizorul nu e înregistrat ca plătitor TVA

Cumpărător Furnizor

•Nu trece în cont TVA • Nu este înregistrat ca


•Nu întocmește Registrul de plătitor TVA
evidență a procurărilor

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 21


Exemplu: entitatea „A” vinde entității „B” produse cu 20000 lei.
Costul produselor vândute 14500 lei. Entitatea A nu e plătitor de
TVA, iar entitatea B – plătitor de TVA

Entitatea „B” – cumpărător

- Procurarea mărfii:

- Achitarea cu furnizorul:

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 22


3: Cumpărătorul nu e înregistrat ca plătitor TVA,
furnizorul este înregistrat ca plătitor TVA

Cumpărător Furnizor

•Nu este înregistrat ca • Ct 5344


plătitor TVA • Registrul de evidență a
• TVA se include în valoarea livrărilor
bunurilor procurate • TVA datorat bugetului

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 23


Exemplu: entitatea „A” vinde entității „B” produse cu 24000 lei
inclusiv TVA-20%. Costul produselor vândute 14500 lei.
Entitatea A – plătitor de TVA, entitatea B – nu este plătitor de
TVA.
Entitatea „B” – cumpărător

- Procurarea mărfii:

- Achitarea cu furnizorul:

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 24


Condițiile ce permit trecerea în cont a TVA

• Este prezentă factura fiscală;


• TVA achitat sau ce va fi achitat furnizorilor;
• Procurările sunt efectuate cu scopul livrării ulterioare;
• Procurări efectuate pentru livrări scutite de TVA;
• Procurări pentru livrări mixte (impozabile și scutite
de TVA);
• TVA aferent bunurilor/serviciilor importate.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 25


Trecerea în cont a TVA în contabilitate

Dt 5344 – trecerea în cont a TVA la:


Ct 521 – procurarea de la furnizori de bază;
Ct 522 – procurarea de la întreprinderile asociate;
Ct 544 – procurarea de la terți;
Ct 226 – procurarea prin intermediul titularilor de avans cărora s-a acordat
avans;
Ct 532 – procurarea prin intermediul titularilor de avans cărora nu s-a acordat
avans;
Ct 241 – achitarea imediată în numerar;
Ct 242 – achitarea imediată prin transfer de numerar;
Ct 243 – achitarea imediată prin transfer în valută străină;
Ct 123 – scoaterea din funcțiune a unui mijloc fix a cărui valoare de intrare
cuprinde TVA;
Ct 234 – import prin acordarea prealabilă a avansului Serviciului Vamal;
Ct 544 – import fără acordarea prealabilă a avansului Serviciului Vamal.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 26


3.3. Contabilitatea TVA la efectuarea operaţiilor de
procurare a bunurilor
Valoarea de
procurare

Cheltuieli de
Accize transport până la
vamă
Baza
impozabilă
cu TVA la
Taxa pentru import Cheltuieli de
procedurile
art. 100 CF asigurare
vamale

Servicii de
Taxa vamală încărcare-
descărcare până la
vamă
Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 27
Exemplu: Entitatea importă parfumuri din Franța cu o valoare de
procurare de 8300 €, cheltuieli de transport până la frontieră – 150 €
(curs oficial al BNM la data trecerii frontierei 1€ = 20,20). Pentru taxa
vamală, proceduri vamale, accize și TVA entitatea achită în prealabil un
avans în vamă de 85000 lei. Taxa vamală – 10%, taxa pentru proceduri
vamale – 0,5%, accize – 30%, TVA – 20%. Cheltuieli de transport pe
teritoriul RM – 960 lei inclusiv TVA – 20%, efectuate de o companie
terță. Curs oficial al BNM la data achitării datoriei cu furnizorul străin
1€ = 20,05.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 28


4. Contabilitatea TVA la efectuarea operaţiilor de livrare a
bunurilor şi serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova
Contabilitatea TVA aferentă livrărilor depinde de factorii:
TVA colectat – Credit 534

Piața de
Caracterul
desfacere Tipul mărfurilor operațiilor
(piața internă sau și/sau serviciilor economice
export)

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 29


TVA livrări = valoarea impozabilă x cota TVA
Registrul de evidență a livrărilor

Valoarea contractuală

Valoarea ambalajului neinclus în preț


Valoarea
impozabilă Valoarea accizelor (dacă bunurile
vândute sunt supuse accizelor)
cu TVA
art. 97 CF Cheltuielile de transport

Alte cheltuieli neincluse în preț

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 30


Exemplu: entitatea „A” vinde entității „B” produse cu 24000 lei inclusiv
TVA-20%. Costul produselor vândute 14500 lei. Conform contractului
încheiat anterior s-au vândut ambalaje în valoare de 2000 lei, TVA – 20%,
valoarea contabilă fiind 1300 lei. Livrarea s-a efectuat cu transportul
propriu la o valoare de 600 lei, TVA 20%, costul serviciilor de transport
livrate 350 lei.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 31


Vânzarea mijloacelor fixe poate fi contabilizată
diferit în dependență de data lor de procurare:

• în costul de intrare se include


Mijloace fixe suma TVA
procurate până la • la vânzare se trece în cont suma
01.01.1998 TVA din valoarea contabilă
• Dt 5344

• în valoarea de intrare nu se
Mijloace fixe include suma TVA
procurate după
01.01.1998

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 32


Exemplu: entitatea a procurat un utilaj până la 01.01.1998 cu
valoare de intrare de 36000 lei. În anul 2000 mijlocul fix a fost
vândut cu 27000 lei inclusiv TVA. Amortizarea acumulată a
mijlocului fix 24000 lei.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 33


Înregistrarea TVA aferent livrărilor are loc:

La momentul livrării La momentul încasării


bunurilor mijloacelor bănești

•Eliberare: factura fiscală •Primire: ordin de


încasare, extras de cont
•Înregistrare în Registrul
de evidență a livrărilor •Înregistrare în Registrul
de evidență a livrărilor

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 34


La încasarea avansului de la cumpărător, furnizorul
înregistrează operațiile:

Înregistrări în conturile curente de evidență a


mijloacelor bănești

Calculul datoriei privind TVA față de buget

Înscrierea în Registrul de evidență a livrărilor

Trecerea în cont a sumei TVA aferentă livrărilor

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 35


Exemplu: Entitatea primește un avans în luna martie un avans în
valoare de 39000 lei, în contul livrării produselor finite. În aprilie s-au
livrat produse cu o valoare de 27300 lei inclusiv TVA, costul produselor
livrate fiind – 15800 lei. În mai: livrare – 9600 lei inclusiv TVA, costul
produselor vândute – 7100 lei și se restituie avansul nefolosit.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 36


Exemplu: Entitatea primește un avans în luna martie un avans în
valoare de 39000 lei, în contul livrării produselor finite. În această
perioadă s-au livrat produse în valoare de 6000 lei inclusiv TVA 20%,
costl – 3000 lei. În aprilie s-au livrat produse cu o valoare de 42000 lei
inclusiv TVA, costul produselor livrate fiind – 25800 lei.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 37


5. Contabilitatea TVA la efectuarea operaţiilor de livrare a
bunurilor şi serviciilor scutite de TVA cu drept de
deducere
se permite restituirea sumei TVA aferentă exportului
Condițiile de restituire a TVA aferentă exportului:

- Se calculează TVA trecută în cont Dt 5344;


- Se determină suma TVA trecută în cont în perioadele în care a
avut loc exportul;
- Se achită datoriile față de furnizori prin transfer pentru
mărfurile procurate și deja exportate
- Se calculează TVA din valoarea bunurilor scutite de TVA cu
drept de deducere
- Se acceptă spre restituire separat fiecare perioadă;
- Se prezintă actele ceContabilitatea
justifică restituirea.
impozitelor, Bajan Maia 38
Exemplu: entitatea în luna mai a efectuat următoarele operațiuni
economice: export – 20000 lei; valoarea de cumpărare a bunurilor
exportate – 16000 lei; achitare integrală cu furnizorul pentru bunurile
destinate exportului.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 39


Exemplu: entitatea în luna mai a efectuat următoarele operațiuni
economice: export – 20000 lei; valoarea de cumpărare a bunurilor
exportate – 16000 lei; achitare 70% cu furnizorul pentru bunurile
destinate exportului.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 40


6. Raportarea TVA

1.Registrului de 2.Registrului de
evidență a evidență a
procurărilor; livrărilor

Declarația TVA

Lunar până la data 25


a lunii următoare
Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 41
Structura Declarației TVA

TVA la livrări TVA la procurări


• TVA colectat • TVA deductibil
• C 534 • D 534

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 42


Declarația TVA
boxa 1 -valoarea livrărilor de mărfuri, servicii impozitate la cota
standard efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv sumele
primite în avans pentru aceste livrări.
boxa 2 -suma TVA calculată de la valoarea livrărilor reflectate în boxa
1, inclusiv suma TVA calculată de la avansul primit
subboxele 1.1 şi 2.1 valoarea livrărilor producţiei de fabricaţie proprie
din fitotehnie şi horticultură în formă naturală
boxa 3 -valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii la cota redusă, inclusiv
sumele primite ca avans pentru aceste livrări.
boxa 4 -suma TVA calculată de la valoarea livrărilor reflectate în boxa
3
boxa 5 -valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii pentru care este
prevăzută aplicarea cotei zero a TVA, cu excepţia plăţilor primite ca
avans
boxa 6 valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii scutite de TVA cu
excepţia plăţilor primite caContabilitatea
avans.impozitelor, Bajan Maia 43
Declarația TVA
boxa 7 - valoarea serviciilor importate, valoarea bunurilor
importate
boxa 8 suma TVA calculată de la valoarea serviciilor, bunurilor
din boxa 7
boxa 9 sumele TVA ajustate în cazul în care în perioadele fiscale
precedente au fost comise erori în reflectarea TVA aferente
livrărilor efectuate.
boxa 10 volumul total al livrărilor efectuate în perioada
gestionară, constituit din suma indicilor din boxele 1, 3, 5, 6.
boxa 11 suma TVA aferentă livrărilor de mărfuri, servicii
efectuate în perioada gestionară, constituită din suma indicilor din
boxele 2, 4, 9.
subboxa 11.1 valoarea TVA aferentă plăţilor anticipate (în
avans), încasate de la beneficiar pentru livrările impozitate cu
TVA la cota standard şi cota redusă. Aceasta nu se completează în
cazul în care plata anticipată (în avans) a fost primită în aceeaşi
Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 44
perioadă fiscală în care a fost efectuată livrarea.
Declarația TVA
boxa 12 valoarea mărfurilor şi serviciilor procurate pe teritoriul RM
folosite pentru desfăşurarea activităţii, cu excepţia procurărilor
efectuate de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe
teritoriul RM şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.
boxa 13 suma TVA pentru procurările de mărfuri şi servicii efectuate
pe teritoriul RM, determinate în boxa 12
boxa 14 se indică- valoarea mărfurilor şi serviciilor importate;
boxa 15 suma TVA aferentă mărfurilor şi serviciilor importate şi
procurate, valoarea cărora este reflectată în boxa 14.
boxa 16 sumele TVA ajustate în cazul în care în perioadele fiscale
precedente au fost comise erori
boxa 17 suma trecută în cont din perioada fiscală precedentă şi
reflectată în declaraţia pentru perioada precedentă în boxa 21,
majorată cu suma TVA, indicată în boxa 22, dar nesolicitată sau
neacceptată spre restituire.
Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 45
Declarația TVA
boxa 18 suma totală a TVA spre deducere, calculată ca suma indicilor
din boxele 13, 15, 16, 17.
boxa 19 suma TVA aferentă bugetului. Boxa dată se completează
numai în cazurile în care suma totală a TVA pe volumul de livrări
efectuate în perioada fiscală dată depăşeşte suma totală a TVA spre
deducere şi care se determină ca diferenţa boxelor (11 – 18)
boxa 20 suma TVA aferentă bugetului (echivalentă cu suma TVA
reflectată în boxa 8), calculată de la valoarea serviciilor, activelor
nemateriale, mărfurilor reflectată în boxa 7.
boxa 21 suma TVA destinată trecerii în cont în perioada fiscală
ulterioară. Boxa dată se completează numai în cazul în care suma totală
a TVA spre deducere depăşeşte suma totală a TVA pe valoarea livrărilor
efectuate în perioada fiscală dată şi TVA spre restituire (18 – 11 – 22).
boxa 22 suma TVA solicitată spre restituire şi stipulată în cererea de
restituire. Completarea boxei se efectuează în Declaraţia privind TVA
prezentată în perioada fiscală în care a fost depusă cererea.
Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 46