Sunteți pe pagina 1din 2

Exerci]ii pentru exersarea limbajului

Exerci]ii pentru limb=


q mi[c=ri circulare (unge]i buzele cu miere)
q limba ghemuit= în fundul gurii
q mi[c=rile limbii în jos [i în sus cu gura deschis=
q pronun]area rapid= [i repetat= a silabei “la”
q tropoiala calului

Exerci]ii pentru buze [i obraji GHID DE LIMBAJ


q mi[c=ri de ]uguiere a buzelor
q vibrarea buzelor
q plesc=itul gurii
q umflarea [i baterea obrajilor cu pumnii

Exerci]ii pentru v=lul palatin


exerci]ii de imitare a cascatului
q
q exerci]ii de imitare a tusei, str=nutului
Cunoa[te-m=
Exerci]ii pentru expira]ie [i inspira]ie
mai
q sufl= nasul în batist=
q stinge lumânarea bine
q umfl= balonul
q sufl= în baloane de s=pun
q sufl= în ap= cu paiul
]inerea unui fulg în aer
q ]inerea unei hârtii pe perete
q miroase florile
q imit= un câine care adulmec=

Mult succes în ajutarea copiilor!

Informa]ii practice
Centrul de Informare [i Consiliere pentru
P=rin]ii Copiilor cu Dizabilit=]i
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 Rom\nia
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI Str. Rota[ului nr.7,
Sector 1, cod 012167,
Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, Sector 5 Bucure[ti, Rom\nia
Fax: 3101731; Tel 3159413 Tel: +40 21 222 91 01
Fax: +40 21 224 29 72
www.worldvision.ro
CUM S+-MI AJUT COPILUL S+ VORBEASC+? ala 7 luni este capabil s= vocalizeze în serie [i începe silabisirea
GHID PRACTIC PENTRU P+RIN}I ala 8 luni pronun]= clar silabe izolate sau repetate
DEFICIEN}A DE LIMBAJ ala 9 luni pronun]= spontan sau imitativ silabe izolate
ala 10 luni este capabil s= pronunte clar cuvinte forrmate din silabe
Limbajul este definit cel mai adesea ca fiind activitatea psihic= de care se repet=
ala 11 luni pronun]= spontan cuvinte simple cu semnifica]ie
comunicare între oameni prin intermediul limbii. precis=
ala 12 luni are dezvoltat vocabularul pasiv; are capacitatea de a
Deficien]a de limbaj se refer= la toate abaterile de la limbajul normal, recunoa[te unele obiecte sau ac]iuni dup= denumire
ala 15 luni î[i îmbog=]e[te limbajul pasiv; începe s= î[i dezvolte [i
standardizat, de la manifest=rile verbale tipizate, unanim acceptate în limba
uzual=, atât sub aspecul reproducerii cât [i al perceperii, începând de la limbajul activ care con]ine la aceast= vârst= numai 4-6 cuvinte
dereglarea diferitelor componente ale cuvântului [i pân= la imposibilitatea ala 18 luni este capabil s= formeze propozi]ii din dou= cuvinte
total= de comunicare oral= sau scris=. (mama, papa)
ala 21 luni vocabularul activ con]ine 10-12 cuvinte
Limbajul s-a dezvoltat din necesitatea de a comunica [i de a transmite
informa]ii [i sentimente. Acesta ajut= la îmbog=]irea cuno[tin]elor [i la ala 24 luni este capabil s= formuleze propozi]ii din 2-3 cuvinte;
integrarea în mediul social. Primele manifest=ri ale limbajului apar înc= de vocabularul se îmbog=]e[te ajungând la 200-300 cuvinte
la na[tere sub forma ]ip=tului biologic, care anun]= normalitatea aparatului ala 27 luni vorbe[te singur când se joac=; este capabil s= imite
fono-articulator. adul]ii în ac]iunile verbale
ala 33 luni poate reproduce poezii simple de 3 versuri scurte [i
u[oare
Clasificarea tulbur=rilor de limbaj are la baz= numeroase criterii. În
cele ce urmeaz= o prezent=m pe cea care realizeaz= o îmbinare a acestora.
Copilul între 1 [i 3 ani se afl= în perioada achizi]iilor. De aceea este bine
Putem vorbi astfel de:
ca el s= intre în contact cu cât mai multe situa]ii [i s= i se vorbeasc=
pentru a-[i putea dezvolta limbajul verbal. Tot în aceast= perioad= este
- tulbur=ri de pronun]ie: dislalia, rinolalia [i dizartria
specific= vorbirea cu diferite obiecte.
- tulbur=ri de voce: disfonia, afonia [i fonastenia
- tulbur=ri de ritm [i fluen]a vorbirii: bâlbâiala, tahilalia, bradilalia [i
Nu trebuie s= pierdem din vedere faptul c= fiecare copil are propriul
mutismul.
ritm de dezvoltare. Unii copii încep s= vorbeasc= mai devreme al]ii mai
- tulbur=ri ale limbajului scris: disgrafia, agrafia [i dislexia-alexia
târziu. Îns= în momentul în care limbajul întârzie s= apar= trebuie s= v=
- tulbur=ri polimorfe de limbaj: alalia si afazia
adresa]i unui specialist pentru a determina exact cauza întârzierii.

 Dezvoltarea normala a limbajului oral:


apân= la vârsta de 3 luni copilul începe s= vocalizaze (uu, oo, aa, oa)
Este recomandat ca procesul de recuperare s= fie la nivelul de
dezvoltare al copilului.
ala 5 luni este capabil s= emit= grupuri de sunete (mama, tata, baba)
ala 6 luni este capabil s= emit= sunete mai variate, cum ar fi vocalele
combinate cu consoane)
 Copilul trebuie încurajat, l=udat [i recompensat de fiecare
dat=!