Sunteți pe pagina 1din 6

ARGUMENT

Sărbătoarea Crăciunului este polul în jurul căruia gravitează o multitudine de colinde, urări şi
tradiţii specifice, care trimit spre vremuri demult apuse, dar care se regăsesc, surprinzător, în
contemporaneitate.

Bucuria de a colinda, de a saluta Naşterea Domnului, de a-L întâmpina cu urări, daruri, petreceri,
cântece şi jocuri este străveche.

Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un popor făcându-l
unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului.

Educându-i de mici pe copii, prin astfel de activităţi desfăşurate în familie şi în şcoală, ei vor
îndrăgi obiceiurile zonei în care s-au născut. În acest fel, ne putem asigura că tradiţiile şi obiceiurile
populare vor avea continuitate în generaţiile următoare.

Şcoala, dascălul, familia, comunitatea locală, mass-media sunt factorii care, în timp, trezesc
copiilor dorinţa de a citi, de a cunoaşte tradiţiile specifice sărbătorii Crăciunului. Cu aceast ă ocazie copiii
au posibilitatea să se implice în cunoaşterea şi păstrarea nealterată a obiceiurilor şi tradiţiilor specifice
zonei în care locuiesc.

Ne îndeamnă la acest demers educativ, datoria morală faţă de educaţia moral-religioasă şi cultural-
artistică ce le-o datorăm elevilor noştri.

SCOPUL: Dezvoltarea interesului elevilor pentru valorificarea şi păstrarea obiceiurilor tradiţionale


româneşti legate de sarbatoarea Crăciunului.

OBIECTIVE SPECIFICE:

- Stimularea interesului pentru tradiţii şi obiceiuri specifice ţării noastre;


- Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări literare şi
plastice originale;
- Formarea de comportamente adecvate în receptarea valorilor religioase, de cultură
şi civilizaţie tradiţională românească;
-  Extinderea colaborării cu alte unităţi şcolare din judeţ şi din ţară, precum şi cu alţi
factori educaţionali;
GRUP TINTA:

- Preşcolari , elevi din ciclul primar şi gimnazial


- Cadre didactice
- Părinţi
- Comunitatea locală

DURATA PROIECTULUI

- octombrie 2015- martie 2016

RESURSE:

Umane :cadre didactice , copii participanţi la acest concurs;

REGULAMENTUL CONCURSULUI

ETAPE :

 Încheierea acordului de parteneriat şi trimiterea pe adresa de e-mail


manea_gaby_2007@yahoo.com : 01.11.2015-15.11.2015
 Înscrierea şi trimiterea lucrărilor pentru concurs pentru toate sectiunile se va face în
perioada : 25.11.2015-18.12.2015
 Jurizarea lucrărilor: 10.01.2016-20.02.2016
 Trimiterea listei cu câştigătorii: 23.02.2016-10.02.2016
 Expedierea diplomelor : 10.03-30.03 2016

SECTIUNI :
1. Creaţie literară ( eseuri , compuneri , poezii)
2. Creaţie plastică ( desene, picturi, colaje)

Secţiunea creație literară


Lucrările ( compuneri, poezii, eseuri) vor fi tehnoredactate şi trimise pe
adresa de e-mail :manea_gaby_2007@yahoo.com
Creaţiile literare vor respecta următoarele reguli: - format A4; - sub titlu se va
specifica numele şi prenumele elevului, sub nume: clasa, şcoala, localitatea, judeţul,
numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător;
Textul va fi scris la 2 rânduri distanţă de titlu; - tehnoredactare text: Microsoft
Office Word, font Times New Roman, size 12 Normal, la 1,5 rânduri;

Sectiunea creație plastică


Lucrările ( desene, picturi, colaje) vor fi realizate în orice tehnică de lucru la
alegere pe suport A4 , încadrându-se în tema anunțată .
Pe spatele lucrării se vor nota : numele şi prenumele elevului , clasa , şcoala ,
localitatea , judeţul, numele cadrului didactic îndrumător.
Lucrările vor fi trimise prin poştă la adresa:

Manea Gabriela
Str.1 Decembrie 1918
Bl.A13, Et.1,Ap.3
Rm. Sărat, jud. Buzău
Evaluare
Juriul va fi format din profesorii coordonatori și parteneri ai proiectului . Se vor
avea în vedere, drept criterii de evaluare: originalitatea, creativitatea, ingeniozitatea,
acurateţea, aspectul lucrării; armonizarea dintre mesajul lucrării şi mijloacele artistice
alese;

Condiţii de participare
Înscrierea se va face pe baza fişei de înscriere (anexa 1) care se poate trimite la
adresa de e-mail manea_gaby_2007@yahoo.com sau prin poştă la adresa amintită, în
perioada 25.11.2015- 18.12.2015

Nu se percepe taxă de participare.

Notă: Diplomele pentru elevi şi cadre didactice se vor trimite în format electronic, pe
adresa de e-mail a profesorului coordonator. Se vor acorda diplome de participare
cadrelor didactice îndrumătoare şi elevilor precum şi premii la fiecare secţiune.

Persoane de contact:
Prof. inv.primar Manea Gabriela :tel: 0765937918 ;emai:manea_gaby_2007@yahoo.com
Anexa 1

Formular de înscriere elevi

Numele şi prenumele profesorului îndrumător: .......................................................................

Specialitatea: ................................ E-mail: ................................................. Nr.tel :


……………………

Unitatea de
învăţământ:.............................................................................. ....................... ................................
....................... .........................................................................

. Adresa de e-mail la care cadrul didactic îndrumător doreşte să primească


diploma: ............................................................................................................

Tabel cu elevii participanți

Nr.crt Numele şi prenumele elevului Clasa Sectiunea Titlul lucrării

Semnătura cadrului didactic

SCOALA GIMNZIALA NR.1 Scoala.........................................


Loc. RÎMNICELU Localitatea....................................
Jud. BUZAU Jud. ........................................ .....
Tel/ fax 0238575790- Tel/fax..........................................
e-mail: scoalarimnicelu@yahoo.com e-mail …………………………
Nr 1117din 27.11.2015 Nr………..din…........................

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi între:


1.Părtile contractante:
A)Scoala Gimnaziala Nr.1 ,comuna Rimnicelu, jud. Buzau, reprezentată prin director
prof.Burlacu Petrache, respectiv Manea Gabriela, în calitate de aplicant si
B)Scoala ………………………………………………............................ reprezentată prin
director ……………….……………si (numele cadrului didactic participant)
……………….................………………………………in calitate de partener.
2.Obiectul contractului: Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a
obiectivelor propuse în cadrul proiectului, asigurarea unui climat favorabil de colaborare.
3.Grup tinta: preşcolari si elevii claselor primare şi gimnaziale
4.Obligatiile părtilor:
Aplicantul Scoala Gimnaziala Nr.1 ,comuna Rîmnicelu, jud. Buzau în calitate de aplicant al
proiectului, se obligă :
- să informeze şcolile despre organizarea proiectului;
- să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului;
- să coordoneze şi să monitorizeze desfăşurarea proiectului;
- să organizeze expoziţii cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăsurare a activitătilor;
- să mediatizeze activităţile desfăşurate în cadrul proiectului prin:reviste, simpozioane, apariţii
mass-media
- să trimită diplome tuturor elevilor şi cadrelor didactice participante, la sfârşitul proiectului;
B. Şcoala …………………………………………………………………………………,
în calitate de partener, se obligă:
- să mediatizeze proiectul la nivelul scolii;
- să respecte regulamentul proiectului;
- să desfăşoare activităţi respectând temele şi termenele propuse de coordonatorii proiectului;
- să trimită în timp util coordonatorilor de proiect fişele de înscriere,acordul de parteneriat şi
lucrările realizate de elevi.
-să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului;
5.Durata acordului: Acordul intră in vigoare la data semnării acestuia şi este valabil
pentru anul scolar 2015/2016
6.Clauze finale:
Proiectul „Bucuria Crăciunului în suflet de copil”,face parte din categoria activitătilor
extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ.
Director,
Director,
Prof. Burlacu Petrache