Sunteți pe pagina 1din 5

PROGNOZĂ DIDACTICĂ

PROPUNĂTOR: Bojoga Angela


DATA 9 aprilie 2019
CLASA a X-a A
OBIECTUL Psihologie
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Procese psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii
SUBIECTUL: reactualizare – Voinţa
predare - Atenţia
TIPUL LECŢIEI: mixt
FORMA DE ORGANIZARE: frontală şi individuală
METODE SI PROCEDEE: explicaţia, exemplul, exerciţiul,
conversaţia euristică,
MATERIAL DIDACTIC: teste de atenţie
videoproiector
prezentare Power Point
COMPETENŢE GENERALE
- aplicarea cunoştinţelor specifice psihologiei în realizarea sarcinilor propuse;
- cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice în cadrul grupului;
COMPETENŢE SPECIFICE
- identificarea proceselor psihice şi a legăturilor dintre ele;
- analizarea unor procese psihice pornind de la exemple concrete;
COMPETENŢE OPERAŢIONALE
- O1 să utilizeze în exprimare concepte specifice psihologiei;
- O2 să definească conceptele-cheie;
- O3 să identifice calităţile voinţei ce reies din mai multe proverbe;
- O4 să găsească exemple din experienţa proprie de viaţă referitoare la implicarea atenţiei
în diverse activităţi;
- O5 să-şi aprecieze propriul nivel al atenţiei;
- O6 să utilizeze noţiunile nou însuşite în situaţii diverse.

INFORMAŢIE DIAGNOSTICĂ

Clasă de elevi cu potenţial mediu; elevii se limitează la conţinuturile reţinute în clasă; au un


vocabular limitat; participă la discuţii iniţiate de profesor cu argumente din sfera experienţei
lor de viaţă; majoritatea elevilor provin din medii sărace cultural; o parte dintre ei sunt
navetişti.
Secvenţele Comp. Conţinutul lecţiei Strategii Evaluare
lecţiei operaţ. didactice
1. Reactualizarea O1;O2; Moment organizatoric; se face prezenţa. -organizarea frontală; Se consideră
noţiunilor însuşite O3 Se reactualizează noţiunile însuşite în lecţia - conversaţia performanţă dacă toţi
anterior anterioară - Voinţa elevii şi-au însuşit
Ce este voinţa? corect conceptele
10’ Care sunt etapele procesului volitiv? cheie
Ce calităţi ale voinţei cunoaşteţi ?
Pentru a demonstra însuşirea cunoştinţelor
referitoare la calităţile voinţei elevii au
urmatoarea sarcină :
Citiţi cu atenţie proverbele care urmează şi, -organizarea individu- -aprecieri prin
apoi, precizaţi ce calităţi ale voinţei sunt ală a colectivului; calificative
implicate. Argumentaţi-vă răspunsul. -exerciţiul;
- Buturuga mică răstoarnă carul mare.
- O cusătură la timp scuteşte o sută.
- Cine nu vrea când poate, atunci când vrea,
nu poate.
- Picătura mică găureşte piatra tare.
Se prezintă frontal rezultatele.

2. Anunţarea temei Cine a terminat corect primul? Ce -organizarea frontală;


şi a obiectivelor demonstrează acest fapt? Că a învăţat şi că a - conversaţia
fost atent la cerinţa exerciţiului.
2’ ATENŢIA este lecţia nouă pe care o vom
învăţa astăzi. La sfârşitul orei voi va trebui să
ştiţi
 Definirea şi caracterizarea atenţiei
 Formele atenţiei
 Însuşirile atenţiei şi educarea lor
3. Prezentarea O4; Se prezină definiţia şi caracterizarea atenţiei. -organizarea frontală;
optimă a În paralel, propunătorul expune pe ecranul - conversaţia
conţinutului videoproiectorului o prezentare Power Point -explicaţia,
cu noţiunile cheie predate. -exemplul,
25’ -exerciţiul;
Atenţia este orientarea , selectivitatea şi
concentrarea conştiinţei noastre asupra unor
stimuli aflaţi în afara noastră sau în interiorul
nostru.
Principalele caracteristici ale atenţiei sunt :
- a fi atent înseamnă a fi orientat către ceva
anume
- a fi atent înseamnă a fi atras de ceva anume
- a fi atent înseamnă a ignora cât mai mult din
tot ceea ce există şi se întâmplă în jurul a ceva -exerciţiul;
anume de care ne ocupăm -explicaţia, -aprecieri prin
- a fi atent înseamnă a fi concentrat asupra a -exemplul, calificative;
ceva anume.
Propunătorul face în permanenţă apel la
experienţa de viaţă a elevilor şi le cere
exemple.
Formele atenţiei
(A) În funcţie de prezenţa/absenţa
efortului depus şi a gradului de conştientizare :
a. Atenţia involuntară
b. Atenţia voluntară
c. Atenţia postvoluntară
(B) În funcţie de direcţia principală de
orientare a atenţiei :
1. Atenţia internă
2. Atenţia externă
3. Atenţia expectativă

4. Realizarea feed- Exerciţii:


back-ului O5; Calităţile atenţiei se pot măsura folosind mai -organizarea frontală; Se consideră
12’ O6; multe teste. performanţă dacă toţi
1. De exemplu pentru concentrarea atenţiei - conversaţia; elevii rezolvă 80%
putem folosi urmatorul test (anexa 1). Testul -exerciţiul; din sarcina dată.
se rezolva de catre un elev, frontal.
2.Fixaţi-vă privirea pe acest desen -organizarea individu-
(anexa2).Timp de 60 de secunde trasaţi câte o ală a colectivului; -aprecieri prin
liniuţă pe o foaie ori de câte ori veţi vedea -exerciţiul; calificative;
altceva. Câte linii aţi tras? Ce însuşire a
atenţiei demonstrează acest lucru ?
3. Elevii vor efectua un test de atenţie
distributiva (anexa3 ) - conversaţia;
După 8 minute se va face interpretarea
rezultatelor, iar elevii vor afla propriul nivel a
atenţiei.
5. Anunţarea şi O4; 1. Încercaţi să inventariaţi profesiile care -exerciţiul;
explicarea temei solicită foarte mult calităţi ale atenţiei, precum
pentru acasă. concentrarea şi stabilitatea.
1’ 2.Efectuaţi următorul test de atenţie
concentrată (anexele 4 şi 5)