Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECŢIE

STUDENT PRACTICANT: Chitoroagǎ Evelina-Maria


CLASA: a X-a H
LOCAŢIE: Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, Iaşi.
OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Psihologie
LECŢIA: Atenţia
TIPUL LECŢIEI: predare-învăţare

OBIECTIVE :
Competenţă generală: Cunoaşterea fenomenelor psihice, a componentelor şi trǎsăturilor specifice personalităţii umane, în
scopul înţelegerii vieţii subiective a omului;

Obiective operaţionale: O1: să definească atenţia


O2: sǎ enumere şi sǎ exemplifice caracteristicile atenţiei;
O3: să cunoască formele atenţiei şi interacţiunea lor;
O4: sǎ identifice însuşirile atenţiei şi modul de educare a lor ;

STRATEGII DIDACTICE:

 METODE ŞI PROCEDEE:
expunerea, explicaţia didacticǎ, conversaţia, problematizarea, observaţia sistematicǎ şi independentǎ,
reflecţia personalǎ, activitatea independentǎ.

 MIJLOACE ŞI MATERIALE:
fişe de lucru individuale

BIBLIOGRAFIE:
1
Munteanu Cristina– coordonator manual „Psihologie” – clasa a X-a

Elemente esenţiale de conţinut Strategii didactice


Secvenţele lecţiei T Ob. Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace

1. Moment 3' - salută elevii, răspund la salut;


organizatoric -face prezenţa

-Recapituare :
(Afectivitatea)

2.Comunicarea -anunţă lecţia nouă, - ascultǎ cu atenţie -dezbaterea ;


subiectului şi a -scrie titlul lecţiei pe tablă: obiectivele lecţiei ;
obiectivelor ”Atenţia ” - ascultǎ ceea ce li se
lecţiei -comunică obiectivele comunicǎ ;
lecţiei:
O1: să definească atenţia
2' O2:sǎ enumere şi sǎ
exemplifice caracteristicile
atenţiei
O3:sǎ cunoască formele
atenţiei si -strategie
interacţiunea lor; discursivǎ de
O4:să enumere insuşirele tip explicativ ;
atenţiei
30' Oo1
3. Dirijarea notează pe tablă:
învăţării -expunerea ;
2
Atenţia
-manual de
Definirea şi caracterizarea psihologie
atenţiei:
Atenţia este fenomenul
psihic de activare selectivǎ,
concentrare şi orientare a
energiei psihonervoase în -explicaţia
vederea desfǎşurǎrii optime didacticǎ ;
a activitǎţii psihice, cu
deosebire a proceselor observarea
senzoriale şi cognitive. sistematicǎ
- selectivitatea se produce a elevilor
diferit în funcţie de punctele
de reper, este strâns legată
de starea de veghe a
persoanei (persoana nu -conversaţia ;
poate fi atentă în timpul
somnului);
- atenţia nu face parte din
categoria proceselor de
cunoaştere, deoarece nu are
un conţinut informaţional- -strategie
refllectoriu propriu, nici din didacticǎ de tip
categoria activităţilor argumentativ-
psihice ; ea are calitate de deductiv ; manual de
condiţie facilitatoare pentru psihologie
procesele şi activităţile
psihice;
- atenţia este strâns legată
de motivaţie, mai ales de
3
interese – dacă persoana -conversaţia ;
este preocupată şi atrasă de
anumiţe categorii de
stimuli, orice semn al
prezenţei acestora îi va
capta imediat atenţia.

Principalele caracteristici - enumeră care sunt


ale atenţiei sunt : principalele caracteristici
- a fi atent înseamnă a fi ale atenţiei
orientat către ceva anume -problematiza-
- a fi atent înseamnă a fi rea ;
atras de ceva anume
- a fi atent înseamnă a observarea
selecta cât mai mult din tot sistematicǎ
ceea ce există şi se întâmplă a elevilor
Oo2 în jurul a ceva anume de
care ne ocupăm
- a fi atent înseamnă a fi
concentrat asupra a ceva -strategie
anume. discursivǎ de
tip explicativ;
Formele atenţiei şi - explică şi exemplifică
interacţiunea formele atenţiei manual de
lor psihologie

A) În funcţie de
prezenţa/absenţa efortului
depus şi a gradului de
conştientizare : -expunerea;
1. Atenţia involuntară –
atenţia este captată deşi nu
4
ne propunem acest lucru.
2. Atenţia voluntară – se
implică în majoritatea
activităţilor şi acţiunilor
noastre , presupune
depunerea unui efort pentru -explicaţia ;
a atinge un anumit obiectiv,
pentru a finaliza o anumită
sarcină.
3. Atenţia postvoluntară -
multe activităţi conduc la
formarea unor deprinderi şi - exemplifică cu situaţii
la dezvoltarea unor atitudini concrete
pozitive faţă de acestea în observarea
sensul că ele devin sistematicǎ
preferate, deci reluarea lor a elevilor
nu va mai necesita efortul
voluntar – deci atenţia -
postvoluntară se bazează pe -expunerea; manual de
deprinderea de a fi atent. -explicaţia ; psihologie
B) În funcţie de direcţia
principală de orientare a
atenţiei : - identifică unele situaţii
1. Atenţia internă - în care atenţia ar avea un
presupune orientarea către rol important
diferite aspecte ale
psihologiei proprii : -strategie
gânduri, imagini, didacticǎ de tip
sentimente ; ea intervine în argumentativ-
cadrul comunicării cu sine deductiv ;
( introspecţie, reflecţie -conversaţia ;
interioară).
5
2. Atenţia externă - este
orientată către lumea
exterioară ( obiecte,
fenomene, persoane) ; ea
intervine în toate tipurile de
activitate umană : muncă,
joc, învăţare, creaţie. temǎ de
Oo3 reţin însuşirile atenţiei şi -problematiza- lucru în
modul în care ele pot fi rea ; clasǎ ;
Însuşirile atenţiei şi educate
educarea lor

a) Volumul atenţiei -
aspectul cantitativ al
atenţiei : numărul de
elemente (stimuli) pe care
le putem include -activitatea
concomitent în sfera de independentǎ;
cuprindere a atenţiei este de
7±2, adică acest număr este -exerciţiul; observarea
cuprins între 5 şi 9 ; prin sistematicǎ
antrenament putem extinde a elevilor;
volumul atenţiei.
b) Concentrarea atenţiei –
este abordarea racordării -observaţia
atenţiei la un stimul din - exemplifică cu situaţii sistematicǎ şi
perspectiva intensităţii ; concrete independentǎ; -fişe de
gradul de concentrare a lucru
atenţiei depinde de individuale;
particularităţile psiho- -conversaţia;
fiziologice ale individului ,
de motivaţia pentru sarcină,
6
de nivelul de importanţă şi
de utilitate a sarcinii, de - reliefează importanţa
experienţa confruntării cu însuţirilor atenţiei în
factorii perturbatori. desfăşurarea activităţilor ;
c) Stabilitatea - este umane -reflecţia temǎ de
capacitatea de a menţine personalǎ; lucru în
racordată atenţia la un clasǎ ;
stimul o perioadă mai mare
de timp; ea se dezvoltă o
dată cu vârsta.
d) Distributivitatea -
capacitatea persoanei de a- - explică importanţa
şi concentra simultan atenţiei în îndeplinirea
atenţia asupra a doi sau mai sarcinilor evaluare
mulţi stimuli. -activitatea orală
e) Mobilitatea - uşurinţa independentǎ;
comutării atenţiei de la un manual de
stimul la altul , de la o -exerciţiul; psihologie
activitate la alta. Opusul ei
este Distragerea -
incapacitatea de a fi atent,
persoanele sunt „distrase” - reliefează rolul
de orice modificare a însuţirilor atenţiei în -observaţia
mediului extern sau intern. alegerea unei profesiuni sistematicǎ şi
Toate aceste însuşiri ale independentǎ;
atenţiei sunt foarte
importante în momentul
evaluării concordanţei -conversaţia;
dintre cerinţele unei
profesiuni şi psihologia
celor care vor să o practice.
- participă la discuţii , temǎ de
7
argumentând importanţa lucru în
.Obţinerea 5' atenţiei în desfăşurarea clasǎ ;
performanţei ; - pe baza datelor privind activităţilor umane şi
asigurarea importanţa motivaţiei în îndeplinirea sarcinilor
feed-back-ului conturarea personalităţii -activitatea
umane şi în dezvoltarea independentǎ;
individului uman , se va -reflecţia
realiza caracterizare a personalǎ;
motivaţiei ca factor
declanşator în manifestarea
7' personalităţii - răspund solicitărilor
5.Intensificarea
retenţiei şi observarea
transferului - se va realiza frontal, prin sistematicǎ
evaluarea rǎspunsurilor a elevilor;
obţinute la solicitările
adresate; evaluarea va avea
3' o componentǎ predominant - vor fi atenţi la
6. Evaluarea stimulativǎ; îndrumările profesorului
performanţei
- se vor da îndrumǎri
bibliografice, referitoare la
tema abordatǎ.

8
ANEXA NR. 1
SCHEMA LECŢIEI

DEFINIREA ŞI CARACTERIZAREA ATENŢIEI


Atenţia este fenomenul psihic de activare selectivǎ, concentrare şi orientare a energiei psihonervoase în vederea desfǎşurǎrii optime a
activitǎţii psihice, cu deosebire a proceselor senzoriale şi cognitive
Principalele caracteristici ale atenţiei sunt :
- a fi atent înseamnă a fi orientat către ceva anume
- a fi atent înseamnă a fi atras de ceva anume
- a fi atent înseamnă a selectacât mai mult din tot ceea ce există şi se întâmplă în jurul a ceva anume de care ne ocupăm
- a fi atent înseamnă a fi concentrat asupra a ceva anume.

I. FORMELE ATENŢIEI
(A) În funcţie de prezenţa/absenţa efortului depus şi a gradului de conştientizare :
a. Atenţia involuntară
b. Atenţia voluntară
c. Atenţia postvoluntară
(B) În funcţie de direcţia principală de orientare a atenţiei :
1. Atenţia internă
2. Atenţia externă

II. ÎNSUŞIRILE ATENŢIEI ŞI EDUCAREA LOR


a) Volumul
b) Concentrarea atenţiei
c) Stabilitatea
d) Distributivitatea
e) Mobilitatea
Toate aceste însuşiri ale atenţiei sunt foarte importante în momentul evaluării concordanţei dintre cerinţele unei profesiuni şi
psihologia celor care vor să o practice.

9
eu_scumpa_ta jupana: ((((((((((((((((((((((( cosa ho fatto .....che ho sbagliato .....lo sai cosa e succeso????????????????????vado a diavolo
con me sono distruta.......e andata via mio telefono...ho samsung gt s 5230 e andata il tach screem non si sente niente e caduto giu sulla
ghiachia quando ero a arad.....sono arrivata in italia non potevo prendere tuo numero perche e in telefono sono tutta ghiacciata ho pagato
10
per tornare in romania 2 anegli e una colagna di oro da mia nonna non sono ancora arrivata in iasi perche con chi sono tornata non
arrivava in iasi....il pulman mi ha lashato li in italia ....adesso devo vedere come faccio di arrivare a iasi perche qui a cluj non conosco
nessuno...sono da un internet sto morendo di fame e freddo ho anche il piede con ghips...e la valigia .......non ho piu soldi
eu_scumpa_ta jupana: di andare a hotel o per treno....neanche non so dove e la stazione .....brunoo sono disperataa managia ...telefono
non posso usare non so se e chiuso o aperto non ho nessun numero sulla scheda....dimi cosa devo fare...quanquno si e colegatto sull mio
facebook a cambiato tanto qui sono delle photo non capisco un cazzo.....ho parlato qui di rimanere ancora pocco tempo spero che scrivi
qualcosa che mi dici qualcosa non ce nessuno che mi po alzare il moralle....dimi cosa devo fare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! non so
nienteeeeeeee non so dove andare ((((((( sto pianggendo credimi sono gelata
Last message received on 1/8/2011 at 9:37 AM

11