Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PSIHOLOGIE


CLASA: a X-a
SUBIECTUL: ATENŢIA ( definirea şi caracterizarea atenţiei; formele atenţiei; însuşirile atenţiei)
TIPUL LECŢIEI: de comunicare de noi cunoştinţe

OBIECTIVE :
Competenţă generală: Cunoaşterea fenomenelor psihice, a componentelor şi trǎsăturilor specifice personalităţii umane, în
scopul înţelegerii vieţii subiective a omului;

Obiective operaţionale: Oo1: să definească atenţia ; să cunoască principalele caracteristici ale atenţiei;
Oo2:să cunoască formele atenţiei;
Oo3:sǎ cunoască însuşirile atenţiei şi modul de educare a lor ;

STRATEGII DIDACTICE:

 METODE ŞI PROCEDEE:
expunerea, explicaţia didacticǎ, conversaţia, problematizarea, observaţia sistematicǎ şi independentǎ,
reflecţia personalǎ, activitatea independentǎ.

 MIJLOACE ŞI MATERIALE:
fişe de lucru individuale

BIBLIOGRAFIE:
Mielu, Zlate – coordonator manual „Psihologie” – cls. A X-a, Edit. Aramis 2005
Tinca, Creţu ; Nicolae , Mitrofan; Mihai, Aniţei – colab.

1
Elemente esenţiale de conţinut Strategii didactice
Secvenţele lecţiei T Ob. Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace

1. Captarea 3' - se va realiza discutând pe - participǎ la discuţii, -strategie -manual de observarea


atenţiei marginea următoarei argumentându-şi discursivǎ de psihologie- sistematicǎ
afirmaţii pentru tema în rǎspunsurile ; tip Editura a elevilor;
cauzǎ : argumentativ- Aramis;
persuasiv ;
În viaţa noastră deseori
explicăm anumite nereuşite
prin faptul că „nu am fost
atenţi”, şi foarte rar ne
întrebăm „de ce nu am fost
atenţi”.

2.Comunica- 2' - se vor trece în revistǎ - ascultǎ cu atenţie -dezbaterea ;


rea subiectului elementele-cheie ale temei, obiectivele lecţiei ;
şi a prezente în schema lecţiei - ascultǎ ceea ce li se
obiectivelor (anexa nr. 1) ; comunicǎ ;
lecţiei

3. Dirijarea 30' Oo1 Definirea şi caracterizarea


învăţării atenţiei
Atenţia este orientarea , - participǎ la discuţii, -strategie
selectivitatea şi încercând sǎ explice care discursivǎ de
concentrarea conştiinţei ar fi rolul motivaţiei în tip explicativ ;
noastre asupra unor stimuli dezvoltarea individului
aflaţi în afara noastră sau în uman
2
interiorul nostru.
- selectivitatea se produce ferǎ exemple practice ; -expunerea ;
diferit în funcţie de punctele
de reper, este strâns legată -manual de
de starea de veghe a psihologie-
persoanei (persoana nu Editura
poate fi atentă în timpul Aramis;
somnului);
- atenţia nu face parte din
categoria proceselor de
cunoaştere, deoarece nu are -explicaţia observarea
un conţinut informaţional- didacticǎ ; sistematicǎ
refllectoriu propriu, nici din a elevilor
categoria activităţilor
psihice ; ea are calitate de
condiţie facilitatoare pentru
procesele şi activităţile
psihice;
- atenţia este strâns legată
de motivaţie, mai ales de - enumeră care sunt -conversaţia ;
interese – dacă persoana principalele caracteristici
este preocupată şi atrasă de ale atenţiei
anumiţe categorii de
stimuli, orice semn al
prezenţei acestora îi va
capta imediat atenţia. -strategie
didacticǎ de tip
Principalele caracteristici argumentativ-
ale atenţiei sunt : deductiv ;
- a fi atent înseamnă a fi
orientat către ceva anume manual de
- a fi atent înseamnă a fi psihologie-
3
atras de ceva anume Editura
- a fi atent înseamnă a Aramis;
ignora cât mai mult din tot -conversaţia ;
ceea ce există şi se întâmplă
în jurul a ceva anume de
care ne ocupăm
- a fi atent înseamnă a fi
concentrat asupra a ceva
anume.

Formele atenţiei

Oo2 A) În funcţie de - explică şi exemplifică -problematiza- observarea


prezenţa/absenţa efortului formele atenţiei rea ; sistematicǎ
depus şi a gradului de a elevilor
conştientizare :
1. Atenţia involuntară –
atenţia este captată deşi nu
ne propunem acest lucru.
2. Atenţia voluntară – se
implică în majoritatea
activităţilor şi acţiunilor -strategie
noastre , presupune discursivǎ de
depunerea unui efort pentru tip explicativ;
a atinge un anumit obiectiv,
pentru a finaliza o anumită
sarcină.
3. Atenţia postvoluntară -
multe activităţi conduc la
formarea unor deprinderi şi
la dezvoltarea unor atitudini
pozitive faţă de acestea în -expunerea; manual de
4
sensul că ele devin psihologie-
preferate, deci reluarea lor - exemplifică cu situaţii Editura
nu va mai necesita efortul concrete Aramis;
voluntar – deci atenţia
postvoluntară se bazează pe
deprinderea de a fi atent.
B) În funcţie de direcţia
principală de orientare a - -explicaţia ;
atenţiei :
1. Atenţia internă -
presupune orientarea către
diferite aspecte ale
psihologiei proprii : - identifică unele situaţii observarea
gânduri, imagini, în care atenţia ar avea un sistematicǎ
sentimente ; ea intervine în rol important a elevilor
cadrul comunicării cu sine
( introspecţie, reflecţie
interioară).
2. Atenţia externă - este
orientată către lumea
exterioară ( obiecte, -expunerea;
fenomene, persoane) ; ea -explicaţia ;
intervine în toate tipurile de
activitate umană : muncă,
joc, învăţare, creaţie.
3. Atenţia expectativă – de
aşteptare , atunci când
suntem în aşteptarea iniţierii
sau finalizării unor acţiuni. -strategie
didacticǎ de tip
argumentativ- manual de
Însuşirile atenţiei şi deductiv ; psihologie-
5
educarea lor -conversaţia ; Editura
Aramis;
a) Volumul atenţiei -
Oo3
aspectul cantitativ al - reţin însuşirile atenţiei
atenţiei : numărul de şi modul în care ele pot fi
elemente (stimuli) pe care educate temǎ de
le putem include lucru în
concomitent în sfera de clasǎ ;
cuprindere a atenţiei este de
7±2, adică acest număr este -problematiza-
cuprins între 5 şi 9 ; prin rea ;
antrenament putem extinde
volumul atenţiei.
b) Concentrarea atenţiei –
este abordarea racordării
atenţiei la un stimul din
perspectiva intensităţii ;
gradul de concentrare a
atenţiei depinde de -activitatea observarea
particularităţile psiho- independentǎ; sistematicǎ
fiziologice ale individului , a elevilor;
de motivaţia pentru sarcină, - exemplifică cu situaţii -exerciţiul;
de nivelul de importanţă şi concrete
de utilitate a sarcinii, de
experienţa confruntării cu
factorii perturbatori.
c) Stabilitatea - este -observaţia
capacitatea de a menţine sistematicǎ şi
racordată atenţia la un independentǎ;
stimul o perioadă mai mare - reliefează importanţa
de timp; ea se dezvoltă o însuţirilor atenţiei în
dată cu vârsta. desfăşurarea activităţilor -conversaţia;
6
d) Distributivitatea - umane
capacitatea persoanei de a-
şi concentra simultan
atenţia asupra a doi sau mai temǎ de
mulţi stimuli. lucru în
e) Mobilitatea - uşurinţa ; clasǎ ;
comutării atenţiei de la un -reflecţia
stimul la altul , de la o - explică importanţa personalǎ;
activitate la alta. Opusul ei atenţieiîn îndeplinirea -fişe de
este fixitatea / rigiditatea – sarcinilor lucru
când persoana nu-şi poate individuale;
deplasa uşor atenţia.
f) Distragerea - evaluare
incapacitatea de a fi atent, orală
persoanele sunt „distrase”
de orice modificare a
mediului extern sau intern. -activitatea
Toate aceste însuşiri ale - reliefează rolul independentǎ;
atenţiei sunt foarte însuţirilor atenţiei în
importante în momentul alegerea unei profesiuni -exerciţiul;
evaluării concordanţei
dintre cerinţele unei
profesiuni şi psihologia
celor care vor să o practice.
-observaţia
sistematicǎ şi
independentǎ;
- pe baza datelor privind - participă la discuţii ,
.Obţinerea importanţa motivaţiei în argumentând importanţa
performanţei ; 5' conturarea personalităţii atenţiei în desfăşurarea -conversaţia;
asigurarea umane şi în dezvoltarea activităţilor umane şi manual de temǎ de
feed-back-ului individului uman , se va îndeplinirea sarcinilor psihologie- lucru în
7
realiza caracterizare a Editura clasǎ ;
motivaţiei ca factor Aramis;
declanşator în manifestarea
personalităţii

5.Intensificarea 7' - se va realiza frontal, prin - răspund solicitărilor -activitatea


retenţiei şi evaluarea rǎspunsurilor independentǎ;
transferului obţinute la solicitările -reflecţia
adresate; evaluarea va avea personalǎ;
o componentǎ predominant
stimulativǎ; observarea
sistematicǎ
6. Evaluarea 3' - se vor da îndrumǎri - vor fi atenţi la a elevilor;
performanţei bibliografice, referitoare la îndrumările profesorului
tema abordatǎ.

ANEXA NR. 1
SCHEMA LECŢIEI

DEFINIREA ŞI CARACTERIZAREA ATENŢIEI


Atenţia este orientarea , selectivitatea şi concentrarea conştiinţei noastre asupra unor stimuli aflaţi în afara noastră sau în interiorul
nostru.
Principalele caracteristici ale atenţiei sunt :
8
- a fi atent înseamnă a fi orientat către ceva anume
- a fi atent înseamnă a fi atras de ceva anume
- a fi atent înseamnă a ignora cât mai mult din tot ceea ce există şi se întâmplă în jurul a ceva anume de care ne ocupăm
- a fi atent înseamnă a fi concentrat asupra a ceva anume.

I. FORMELE ATENŢIEI
(A) În funcţie de prezenţa/absenţa efortului depus şi a gradului de conştientizare :
a. Atenţia involuntară
b. Atenţia voluntară
c. Atenţia postvoluntară
(B) În funcţie de direcţia principală de orientare a atenţiei :
1. Atenţia internă
2. Atenţia externă
3. Atenţia expectativă

II. ÎNSUŞIRILE ATENŢIEI ŞI EDUCAREA LOR


a) Volumul
b) Concentrarea atenţiei
c) Stabilitatea
d) Distributivitatea
e) Mobilitatea
f) Distragerea

Toate aceste însuşiri ale atenţiei sunt foarte importante în momentul evaluării concordanţei dintre cerinţele unei profesiuni şi
psihologia celor care vor să o practice.

S-ar putea să vă placă și