Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA BABEŞ- BOLYAI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

PROIECT DE LECŢIE

Realizat de : Răstău Maria


An III
Secţia: Psihologie - zi

Cluj-Napoca, 2010
Proiect de lecţie
DATA: 7 aprilie 2011;
CLASA: a X-a A;
PROFESOR: Răstău Maria
DISCIPLINA: PSIHOLOGIE;
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Diferenţe individuale în construirea şi manifestarea personalităţii;
Subiectul: Caracterul
TIPUL LECTIEI: consolidare-predare-învăţare.

OBIECTIVE:

Obiective generale:

▪ dobândirea cunoştinţelor ce visează caracterul;

▪ aplicarea cunoştinţelor despre caracter în rezolvarea unor situaţii din viaţa cotidiană.

Obiective specifice:

O1: sǎ înţeleagă caracteristicile caracterului, pornind de la explicaţiile şi exemplele profesorului;


O2: să definească caracterul din prisma cunoştinţelor acumulate anterior;
O3: sǎ precizeze componentele caracterului fără a avea în faţă schema lecţiei;
O4: sǎ idendifice exemple de atitudini, pornind de la textele date;
O5: să înţeleagă implicarea caracterului în relaţionarea interumană;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, munca individuală, expunerea, învăţarea prin descoperire, exerciţiul, discuţia
liberă, problematizarea.

Resurse materiale:
Fişe de evaluare, Fişe de consolidare, tablă, cretă.
Etapele lecţiei Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare Metode şi resurse Modalităţi de evaluare şi
materiale indicatori de
performanţă consideraţi
1. Managementul - Se asigură condiţiile necesare pentru ●Observaţia,
clasei desfăşurarea optimă a orei. conversaţia

2. Activarea Personalitatea: Elevii primesc o fişă individuală de lucru, cu ●Explicaţia, ●Parametri


cunoştinţelor - Temperamentul ajutorul căruia se recapitulează materia conversaţia, comportamentali:
anterioare - Aptitudinile parcursă. (Anexa 1) - participarea activă la
Elevii sunt rugaţi sa fie atenţi la întrebările sarcină;
(8 minute) profesorului: „ Ce profesie ati dorii să aveti?
„ Ce aptitudini credeţi că sunt necesare?” ●Fişă de evaluare ●Parametri cognitivi:
Se iau ca exemple câteva din răspunsurile - completarea corectă a
elevilor şi se discută care ar fi aptitudinile Fişei de lucru.
necesare. - completarea
răspunsurilor colegilor;
-capacitatea de facet
transferul cunoştintelor în
viaţa de zi cu zi.
3. Anunţarea Elevii sunt anunţaţi că astăzi vor învăţa despre ●Expunerea
temei o altă diferenţa individuală necesară în
( 2 minute) construirea şi manifestarea personalităţii –
Caracterul.

4. Predare- Caracteristicile Prin metoda „ Brainstormingului” elevii ●explicaţia, ●Parametri


învăţare caracterului: împreună cu profesorul vor încerca să expunerea, comportamentali:
(30 minute) Se dezvoltă pe identifice şi sa înţleagă cât mai multe conversaţia, - participarea activă la
parcursul vieţii, într-un caracteristici ale caracterului. Mai întâi le sunt Metoda sarcină;
sistem de relaţii amintite regulile metodei: „ Brainstorming” -completarea si/sau
sociale;  Nu criticati ideile altora! corectarea răspunsurilor
Dobăndit;  Daţi frâu liber imaginaţiei! oferite de colegi;
Modificabil (modelare;  Produceţi o cantitate cât mai mare de - respectarea cerinţelor
Influenţabil; idei! ●explicaţia, sarcinii.
Universal;  Preluaţi ideile celorlalţi si amplificaţi- conversaţia, ●Parametri cognitivi:
Orientat valoric. le! expunerea - rezolvarea corectă a
Se accentuează: -caracterul este predominant sarcinii;
dobândit, el putând fi astfel modificat; - formularea unor
- este latura personalităţii care poate fi cel mai răspunsuri pertinente şi la
mult modificată; obiect;
- importanţa rolului familiei, şi a - oferirea de exemple
diferitelor medii în formarea caracterului, a pentru ideile găsite;
sistemului de norme şi valori al unei persoane, - capacitatea de a face