Sunteți pe pagina 1din 5

Organizatori:

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ


CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 LUGOJ

Colaboratori:
CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA – FACULTATEA DE ARTE PLASTICE
CLUBUL COPIILOR LUGOJ

Parteneri:
- şcoli şi grădiniţe partenere din judeţ şi din ţară

Argument:

SFÂNTUL NICOLAE este prietenul şi ocrotitorul copiilor. Cu toţii ştim că el vine pe căi
nevăzute şi le aduce daruri celor buni, cuminţi şi ascultători.
Acest concurs urmăreşte implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în exprimarea valorilor
morale ce transced timpul şi spaţiul cu ocazia sărbătorilor de iarnă, prin diferite forme artistice ce se
regăsesc şi în tradiţiile populare, cunoaşterea semnificaţiei sărbătorilor de iarnă, a modului cum ele pot
modela şi îmbogăţi sufletele noastre.

Scop:
Stimularea creativităţii copiilor, încurajarea exprimării sentimentelor creştine şi înţelegerea
evenimentelor şi manifestărilor acestor sărbători, cunoaşterea tradiţiilor şi a valorilor morale transmise
de sărbătorile de iarnă.

Obiective:
- să înţeleagă semnificaţia sărbătorii de Moş Nicolae;
- cunoaşterea tradiţiilor sărbătorilor de iarnă;
- formarea unei atitudini pozitive faţă de tradiţiile străbune;
- stimularea potenţialului creativ al copiilor;
- să exprime stările afective ce însoţesc aceste sărbători.

Grup ţintă:
- preşcolari, elevi din ciclul primar, cadre didactice;

Secţiuni:
- desen/pictură
- colaj
- felicitări

Perioada şi locul desfăşurării:


- GRĂDINIŢA PP5 LUGOJ
- 6 decembrie 2011
Regulament de participare:
 Inscrierea participanţilor se va face prin trimiterea lucrărilor, a FIŞEI DE ÎNSCRIERE şi a
ACORDULUI DE PARTENERIAT (completat şi ştampilat – în 2 exemplare) la
GRĂDINIŢA PP5 LUGOJ – str.CEAHLĂULUI, nr. 21, loc. LUGOJ, jud. TIMIŞ, cod 305500
(cu menţiunea – Pentru concursul - ,,CIZMULIŢA CU SURPRIZE”) până în 02.12.2011 – data
poştei. Tot în plicul cu lucrări vă rugăm să trimiteţi un plic autoadresat (cu adresa exactă unde doriţi
să primiţi diplomele)
 Compoziţiile vor respecta tematica propusă şi vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe
suport A4;
 În partea dreapta jos a lucrărilor se va regăsi titlul lucrării, numele şi prenumele
participantului, grupa/clasa, unitatea şcolară, localitatea, judeţul, numele cadrului didactic
coordonator.
 Un cadru didactic poate participa cu un număr de maxim 3 lucrări;
 Se vor acorda diplome cu: premiul I, II, III, menţiune, pe care va fi menţionat coordonatorul, iar
pentru cadrele didactice, adeverinţe de coordonator.
 Lucrările trimise nu se restituie, iar diplomele şi un exemplar al ACORDULUI DE
PARTENERIAT vor fi trimise până la sfârşitul lunii ianuarie 2012.
 Taxa de participare este de 10 ron pentru fiecare cadru didactic participant, aceasta presupune
cheltuieli de organizare, jurizare şi expediere a mapelor (se va trimite în plic odată cu lucrările,
fişa de inscriere şi parteneriatul).

relaţii suplimentare: la telefon 0733679055

sau
concurs.pp5lugoj@yahoo.com - concurs.pp5lugoj@yahoo.com
ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS NAŢIONAL

„CIZMULIŢA CU SURPRIZE”
Ediţia a-III-a
- 6 decembrie 2011 -

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător ……………….


………………………………………………………………………
Specialitatea......................................................................................
Unitatea de învăţământ …………………………………………….
Adresa e-mail ………………………………………………………
Nr. telefon ………………………………………………………….

Adresa la care doriţi să primiţi diplomele ………………………….


………………………………………………………………………

Nr. Numele şi prenumele Secţiunea Clasa/ Titlul lucrării


crt. elevului/preşcolarului (desen/pictură, colaj, grupa
felicitări)

Semnătură cadru didactic îndrumător,


Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.5 Lugoj Grădiniţa/Şcoala...........................
Str. Ceahlău Nr. 21; Str............................... Nr. ............
Loc. Lugoj, jud. Timiş Loc. ............................Jud.....................
Tel. 0256/354069 Tel. ………..............................
Nr............... din........................... Nr............... din...........................

Acord de parteneriat

Încheiat între:
 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.5 Lugoj, jud. Timiş - reprezentată de Director prof. Bunea Ariana Cătălina şi
Colectivul Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, în calitate de organizatori ai concursului.

 Grădiniţa/Şcoala...................................................................................................................reprezentată de Director,
........................................................................................................................şi ..................................................................
................................................................................................................, cadre didactice îndrumătoare participante la
concursul ,,CIZMULIŢA CU SURPRIZE’’ ediţia a-III-a, Anul şcolar 2011-2012, în calitate de parteneri.
Durata: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2011 – 2012.

Grădiniţa coordonatoare se obligă:


 Să distribuie regulamentul concursului grădiniţelor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de parteneri;
 Să organizeze o expoziţie cu lucrările preşcolarilor, şcolarilor;
 Să asigure jurizarea lucrărilor prin corectitudine;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele cu premiile obţinute la concurs;

Grădiniţa/Şcoala participantă se obligă:


 Să înscrie preşcolarii, elevii în concurs;
 Să respecte regulamentul concursului;
 Să distribuie copiilor participanţi diplomele obţinute;
 Să permită copiilor să-şi expună liber creativitatea fără intervenţia educatorului;

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului
stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare instituţie.

Director, Director,
Prof. Bunea Ariana Cătălina .............................................................
........................................................... .................................................................

L.S. L.S.

Iniţiatori: Parteneri,
Prof. Lorinţ Florica ..................................
Prof. Mocanu Maricela Nina ......................................
Educ. Boja Dorica, ..............................
Prof. Vug Adela,
Prof. Ciorogariu Camelia,
Educ. Chilea Antonica
Prof. Bloju Rodica,
Prof. Kozilek Renate
Prof. Guran Georgeta
Prof. Mureşan Rolica
Educ. Holodniac Marieta
Educ. Imbroane Doina
Educ. Ursache Mărioara
Prof. Ciurescu Ramona
Educ. Tîrziu Ana