Sunteți pe pagina 1din 1

Actele nesupuse controlului ?

i limitele controlului
Actele exceptate de la controlul instan?ei de contencios
administrativ sunt prevazute �n mod expres prin Constitu?ie.
Astfel, potrivit art.126 alin.(6) teza �nt�i din Legea fundamentala,
Controlul judecatoresc al actelor administrative ale autoritatilor
publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu
exceptia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum si
a actelor de comandament cu caracter militar.
85
Dispozi?iile art.5 alin.(1) din Legea nr.554/2004 consacra cele doua
categorii de acte exceptate de la controlul instan?elor de contencios
administrativ, preciz�nd ?i limitele controlului. �n acest sens, legea
statueaza ca nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ
actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se
prevede, prin lege organica, o alta procedura judiciara.
De asemenea, se precizeaza ca actele administrative emise pentru
aplicarea regimului starii de razboi, al starii de asediu sau al celei
de urgenta, cele care privesc apararea si securitatea nationala ori
cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum si pentru
�nlaturarea consecintelor calamitatilor naturale, epidemiilor si
epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de putere.