Sunteți pe pagina 1din 6

„Întărit” „Aprobat”

Dir. Adj. Bujor V. F. la Comisia Metodică


_______________ Preşedintele comisiei
Grosu Petru Ion
______________

Planul tematic didactic de lungă durată


la disciplina „DESENUL TEHNIC”

Numărul de ore
Studii pe 3 ani Studii pe 1 an

studiiAnul 2 de

studiiAnul 3 de
Nr. capitolelor

După
Anul 1 de studii După 11-12 cl.
9 cl.
Conţinutul tematic
Lăcătuș carosieri

Lăcătuş carosier

Lăcătuş carosier

Lăcătuş electrici
Lăcătuş electrici

Electro-montori

Lăcătuş auto

Lăcătuş auto
Lăcătuş auto

Strungar
Strungar

Sudori

Sudori
Introducere în cursul de
1. 6 6 6 6 6 - 4 4 4 4 4 6 6
„DESEN TEHNIC”
Construcţiile geometrice
2. 2 2 2 2 8 - 2 2 2 2 2 5 5
şi aplicarea lor practică
Proiecţiile ortogonale şi
3. 6 6 5 5 8 - 6 6 6 6 6 7 7
axonometrice
4. Secţiuni şi tăieturi 6 6 6 6 8 - 6 6 6 6 6 6 6
Desenul de lucru al
5. 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 9 9
pieselor
6. Desenul de ansamblu 4 4 4 4 - 12 4 4 4 4 4 4 9
7. Schemele 2 2 5 5 - - 4 2 2 2 2 10 4
Reprezentarea
8. 2 2 - - - 6 - 2 2 2 2 - -
rulmenţilor
Citirea şi efectuare
9. desenelor conform 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
profesiei
Nr. Ore 34 34 34 34 34 34 32 32 32 32 32 48 48
Consultaţii 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
TOTAL ORE 36 36 36 36 36 36 34 34 34 34 34 51 51

Profesorul: ________ Bârlădeanu Alexandru L.


Metode şi
procedee

Criterii de
evaluare
Resurse
Competenţe

Studii pe 3 ani
Conţinutul

studiiAnul 2 de

studiiAnul 3 de
tematic

9 clase
Anul 1 de studii După 11-12 cl.

Electro-montori

Lăcătuș electrici
Lăcătuş electrici
carosierLăcătuş

carosierLăcătuş
Lăcătuş auto
Lăcătuş auto
Lăcătuş auto

Strungar
Strungar

Sudori

Sudori
Introducere în Comunicarea Rechizite Corectitudinea
bazată pe folosite la îndeplinirii
Identificarea şi I. cursul de „Desenul 6 6 6 6 6 - 4 4 4 4 6 6 limbajul obiect. sarcinii propuse.
trasarea
diferitor tipuri
Tehnic” tehnic. Planşete şi fişe Corespunderea
Exerciţii, de lucru. dimensională a
de linii. Conţinutul, sarcinile
exemple de Manualul. sarcinii propuse
Realizarea şi rolul cursului de trasare a spre realizare cu
scrierii tehnice la D.T. în tehnică şi liniilor ce realizată.
nivel 1. producere. 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 utilizate în Aspectul estetic
satisfăcător. desenul tehnic, al lucrării
Trasarea Amplasarea
întocmire a executate.
elementelor vederilor.
indicatorului, Respectarea
grafice ale 2. Formatul desenelor, 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 desenare a termenilor de
formatului A4, chenarul şi inscripţia cifrelor şi realizare a
cît şi caracterelor. lucrării.
principală
Liniile desenului şi
3. scările 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Notarea
4. dimensiunilor pe 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1
desen
completarea Exemple şi
indicatorului. Notarea rugozităţii exerciţii de
Realizarea
5. pe desen 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 trasare a
corectă a cotării dimensiunilor
unui obiect, cît şi 6. Lucrare practică 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 pe desenul
notarea corectă tehnic şi de
a rugozităţii notare a
Construcţiile
geometrice şi Corectitudinea
Identificarea şi II. 2 2 2 2 8 - 2 2 2 2 5 5 Comunicarea
trasarea aplicarea lor în bazată pe
îndeplinirii
sarcinii propuse.
diferitor tipuri practică limbajul
Corespunderea
de racordări. Împărţirea tehnic.
dimensională a
Realizarea Exerciţii şi Rechizite
corectă a unei 1. circumferinţelor în - - - - 2 - - - - - 1 1 exemple de folosite la
sarcinii propuse
părţi egale spre realizare cu
elipse sau a unui împărţire a obiect.
ce realizată.
oval. Racordările şi circumferinţe- Planşete şi fişe
Aspectul estetic
Realizarea 2. aplicarea lor în 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 2 2 lor, de de lucru.
al lucrării
corectă a construire a Manualul
împărţirii unei
practică ovalelor şi
executate.
Respectarea
circumferinţe Construcţia ovalelor elipselor, de
intr-un anumit 3. şi a elipselor - - - - 2 - - - - - 1 1 trasare a
termenilor de
realizare a
număr de părţi. racordărilor.
lucrării.
4. Lucrare practică 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1
Realizarea şi Proiecţiile Comunicarea Rechizite Corectitudinea
amplasarea bazată pe folosite la îndeplinirii
corectă pe desen III. ortogonale şi 6 6 5 5 8 - 6 6 6 6 7 7 limbajul obiect. sarcinii propuse.
a proiecţiilor axonometrice tehnic. Planşete şi fişe Corespunderea
diferitor corpuri Exerciţii şi de lucru. dimensională a
geometrice Proiecţiile ortogonale. exemple de Manualul sarcinii propuse
1. Dreapta auxiliară. 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1
simple. executare a spre realizare cu
diferitor tipuri ce realizată.
2. Proiectarea corpurilor 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 2 2 de proiecţii a Aspectul estetic
geometrice diferitor al lucrării
Construcţia proiecţiei obiecte şi executate.
a treia. corpuri Respectarea
Proiecţiile
3. axonometrice. 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Amplasarea axelor.
Proiecţiile izometrice.
4. Amplasarea axelor. 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 geometrice termenilor de
simple. realizare a
Schiţele. Destinaţia. lucrării.
5. Ordinea efectuării 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1
schiţelor.

6. Lucrare practică 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1

IV. Secţiuni şi tăieturi 6 6 6 6 8 - 6 6 6 6 6 6


Clasificare, destinaţia
1. ordinea efectuării şi 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 Comunicarea Corectitudinea
notarea secţiunilor bazată pe îndeplinirii
Clasificare, destinaţia limbajul sarcinii propuse.
2. ordinea efectuării şi 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 tehnic. Corespunderea
Realizarea corecta
Exerciţii şi dimensională a
a secţiunilor şi notarea tăieturilor exemple de
Rechizite
sarcinii propuse
tăieturilor Tăieturile locale. folosite la
executare a spre realizare cu
diferitor corpuri obiect.
geometrice simple, 3. Cazuri particulare de 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 diferitor tipuri
Planşete şi fişe
cea realizată.
tăieturi. de secţiuni şi Aspectul estetic
cît şi amplasarea de lucru.
tăieturi a al lucrării
lor corectă pe Îmbinarea vederilor şi diferitor
Manualul
executate.
desen. 4. a tăieturilor. Notarea 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 obiecte şi Respectarea
grafică pe tăieturi. corpuri termenilor de
Tăieturile compuse. geometrice realizare a
simple. lucrării.
5. Notarea planelor 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
secante.

6. Lucrare practică 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Realizarea corectă Desenul de lucru al Comunicarea
a desenului de V. 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 8 9 bazată pe
Corectitudinea
pieselor îndeplinirii
Redarea formei piesei,
lucru a diferitor 1. vederi de jos, din 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 2 2
dreapta, din spate Rechizite
corpuri
limbajul tehnic. folosite la
geometrice simple
Vederi auxiliare. Exerciţii şi obiect. sarcinii propuse.
cît şi amplasarea 2. Elemente extrase
1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 2 2 exemple de Planşete şi fişe Corespunderea
lui corectă pe
executare a de lucru. dimensională a
formatul dat de Notarea filetului. Manualul sarcinii propuse
hîrtie.
3. Reprezentarea 1 1 1 1 - 4 1 1 1 1 2 2 spre
îmbinărilor prin filet.
Reprezentarea
convenţională a realizare cu cea
4. roţilor dinţate şi a
- - - - - 4 - - - - 1 - realizată.
desenelor de
Aspectul estetic
angrenajelor lucru la diferite
al lucrării
Reprezentarea tipuri de
executate.
corpuri
5. arcurilor cilindrice şi - - - - - 2 - - - - - - geometrice
Respectarea
conice. termenilor de
simple.
realizare a
lucrării.
6. Lucrare practică 1 1 1 1 - 2 1 1 1 1 1 1
Desenul de
VI. 4 4 5 5 - 12 4 4 4 4 4 9
ansamblu Corectitudinea
Tăieturile pe desenul Comunicarea îndeplinirii
Realizarea corectă
a desenului de
1. de ansamblu.
1 1 2 2 - 2 - 1 1 1 1 1 bazată pe sarcinii propuse.
limbajul tehnic. Corespunderea
ansamblu a
diferitor
Reprezentarea Exerciţii şi
Rechizite
dimensională a
mecanisme 2. îmbinărilor 1 1 - - - 2 2 - - - - 2 exemple de
folosite la
sarcinii propuse
nedemontabile executare a spre realizare cu
simple, obiect.
diferitor desene cea realizată.
ansambluri şi Reprezentarea Planşete şi fişe
de ansamblu a Aspectul estetic
subansambluri cît de lucru.
şi amplasarea
3. îmbinărilor prin pene 1 1 - - - 4 - 1 1 1 1 2 diferitor
Manualul
al lucrării
corectă pe şi caneluri mecanisme executate.
simple, Respectarea
formatul dat de
4. Detalierea - - 2 2 - 2 1 1 1 1 1 2 ansambluri şi termenilor de
hîrtie.
subansambluri. realizare a
lucrării.
5. Lucrare practică 1 1 1 1 - 2 1 1 1 1 1 2
Realizarea corectă
VII. Schemele 2 2 5 5 - - 4 2 2 2 10 4 Comunicarea Corectitudinea
bazată pe Rechizite îndeplinirii
a diferitor scheme
Noţiuni generale limbajul tehnic. folosite la sarcinii propuse.
simple cît şi
amplasarea lor 1. despre scheme. 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 2 1 Exerciţii şi obiect. Corespunderea
Clasificarea lor. exemple de Planşete şi fişe dimensională a
corectă pe
executare a de lucru. sarcinii propuse
formatul dat de Notaţiile diferitor tipuri Manualul spre realizare cu
hîrtie.
2. convenţionale grafice - - 2 2 - - 1 - - - 4 1 de scheme. cea realizată.
pentru scheme.
Regulile de executare Aspectul estetic
3. ale schemelor. 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 2 1 al lucrării
executate.
Citirea schemelor. Respectarea
termenilor de
4. Lucrare practică - - 1 1 - - 1 - - - 2 1 realizare a
lucrării.
Reprezentarea Corectitudinea
VIII 2 2 - - - 6 - 2 2 2 - - îndeplinirii
rulmenţilor sarcinii propuse.
Clasificarea Corespunderea
Comunicarea
Realizarea corectă 1. rulmenţilor 1 1 - - - 2 - 1 1 1 - - bazată pe Rechizite
dimensională a
a diferitor tipuri sarcinii propuse
limbajul tehnic. folosite la
de rulmenţi cît şi spre realizare cu
Exerciţii şi obiect.
amplasarea lor cea realizată.
exemple de Planşete şi fişe
corectă pe Aspectul estetic
executare a de lucru.
formatul dat de Reprezentarea al lucrării
diferitor tipuri Manualul
hîrtie. 2. rulmenţilor 1 1 - - - 4 - 1 1 1 - - de rulmenţi.
executate.
Respectarea
termenilor de
realizare a
lucrării.
Citirea şi efectuare
IX. desenelor conform 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
profesiei

Profesorul: _________ Berlodeanu Alexandru L.