Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

PROIECT

GHID
de implementare
a Regulamentului de atestare a cadrelor didactice
din învăţămîntul preşcolar,
primar, secundar, special, complementar,
secundar profesional şi mediu de specialitate

Chişinău, 2012

1
INTRODUCERE

Atestarea cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar se realizează în baza


Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar,
special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate, aprobat prin ordinul
Ministerului Educaţiei Nr. 453 din 31.05.2012.
Scopul elaborării Regulamentului de atestare a cadrelor didactice constă în alinierea la
standardele şi practica evaluării profesionale europene, prin introducerea unui mecanism de
asigurare a calităţii procesului de evaluare a competenţei şi prestaţiei didactice, prin
monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor şi activităţilor din învăţămînt şi
motivarea cadrelor didactice pentru avansarea în cariera didactică.

Aspectele definitorii ale Regulamentului sînt:


 obligativitatea confirmării în funcţie a fiecărui cadru didactic;
 introducerea sistemului de credite profesionale şi a hărţii creditare;
 proiectarea propriului traseu de dezvoltare profesională pe parcursul a cinci ani în
dependenţă de nevoile profesionale şi opţiunile proprii, necesităţile/oportunităţile
instituţiei de învăţămînt, direcţiile dezvoltării sistemului de învăţămînt din ţară.
 conturarea clară a mecanismului, metodologiei şi a instrumentelor de evaluare şi
atestare - toate acestea urmînd să asigure obiectivitatea, coerenţa, eficacitatea
procesului de atestare şi promovarea culturii evaluării profesionale în învăţămînt.
Conform prevederilor Regulamentului, cadrele didactice sînt încurajate să-şi asume
responsabilitatea pentru avansarea în carieră şi să-şi construiască propriul traseu de formare
continuă şi dezvoltare profesională. Pentru aceasta se oferă Harta creditară, în care se precizează
o multitudine de activităţi de dezvoltare profesională continuă pe care le poate promova cadrul
didactic şi pentru care va acumula un anumit număr de ore, care apoi vor fi cuantificate în credite
profesionale. Cuantificarea orelor se realizează de către responsabilii de atestare din instituţia de
învăţămînt; principiul de cuantificare: 30 de ore se echivalează cu 1 credit profesional.
Tipurile de activităţi şi formele de dezvoltare profesională sînt stabilite de cadru didactic,
respectînd principiul diversităţii şi corespondenţei cu propriile interese profesionale. Un element
nou în acest Regulament este confirmarea în funcţie, care credem că va constitui un factor
motivator pentru cadrele didactice în sensul avansării în cariera didactică.

Structura Regulamentului:
 Obiectivele atestării cadrelor didactice;
 Principiile de bază ale atestării cadrelor didactice;
 Cadrul de referinţă al atestării cadrele didactice;
 Procedura de organizare şi desfăşurare a procesului de atestare a cadrelor didactice;
 Condiţiile de participare la atestare;
 Modul de constituire şi de activitate a comisiilor de atestare;
 Metodologia de conferire/confirmare a gradelor didactice;
 Anexe:
- Cererea cadrului didactic;
- Registrul dezvoltării profesionale a cadrului didactic;
- Harta creditară şi metodologia cuantificării, acumulării şi recunoaşterii creditelor
profesionale;
- Portofoliul de atestare a cadrului didactic;
- Fişa de atestare a cadrului didactic;
- Structura Raportului de autoevaluare pentru conferirea gradului didactic doi,unu;
- Structura Raportului de autoevaluare pentru confirmarea gradului didactic
doi,unu;
- Structura Lucrării metodice pentru conferirea gradului didactic superior;

2
- Structura Raportului privind promovarea schimbărilor/asigurarea calităţii
educaţiei la nivel local, raional, republican (pentru confirmarea gradului didactic
superior);
- Metodologia susţinerii Lucrării metodice/Raportului/Interviului de performanţă;
- Norma didactică a membrilor comisiilor de atestare a cadrelor didactice pentru
conferirea/confirmarea gradului didactic doi,unu şi superior;
- Indicatorii de evaluare a lucrării metodice şi a rapoartelor.
Regulamentul oferă instrumente aferente procesului de atestare, de la cerere pînă la fişe de
atestare, modele de completare a fişelor de atestare, criteriile de evaluare a lucrărilor etc.
Rapoartele care vor fi elaborate de cadrele didactice vor conţine prezentarea dovezilor despre
competenţa profesională în diverse aspecte şi trasarea direcţiilor de perspectivă în dezvoltarea
profesională, demonstrînd iniţiativă şi responsabilitate individuală faţă de autodezvoltarea
profesională şi creşterea propriei competitivităţi.

Urăm succes fiecărui cadru didactic dornic de avansare în cariera didactică!

3
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI LA CADRUL DE REFERINŢĂ AL ATESTĂRII
CADRELE DIDACTICE

Întrebarea 1: Ce sînt creditele profesionale?


Răspuns:
- Un credit profesional presupune un volum realizat de formare profesională
continuă echivalat cu 30 de ore, care include activităţi auditoriale şi activităţi individuale
realizate de cadru didactic. Raportul dintre orele auditoriale (de contact direct) şi cele de
lucru individual este 1:3, astfel 150 de ore auditoriale se vor completa cu 450 de ore de
lucru individual, evaluări etc. şi vor însuma 600 de ore echivalate cu 20 de credite
profesionale.
- Creditul profesional nu este divizibil.
- Creditele profesionale acumulate nu sînt transferabile de la o perioadă de
atestare la alta, adică sînt valabile doar pe o perioadă de 5 ani.
- Creditele profesionale sînt transferabile în aceeaşi perioadă de la o
instituţie de învăţămînt la alta instituţie şi/sau altă funcţie.

Întrebarea 2: Cum se acumulează creditele profesionale?


Răspuns:
- Creditele profesionale se acumulează de către fiecare cadru didactic pe
parcursul a 5 ani de zile, nu doar în anul atestării.
- Acumularea creditelor profesionale se realizează în conformitate cu
stipulările prevăzute în Harta creditară, promovînd activităţi obligatorii şi opţionale. Astfel,
conferirea/confirmarea gradului didactic doi necesită acumularea a 50 de credite
profesionale, dintre care 70% (35 credite) –din activităţi obligatorii.
Conferirea/confirmarea gradului didactic unu necesită acumularea a 60 de credite
profesionale, dintre care 70% (42 credite) - activităţi obligatorii. Conferirea/confirmarea
gradului didactic superior necesită acumularea a 80 de credite profesionale, dintre care
70% (56 credite) - activităţi obligatorii.
- Activităţile opţionale nu trebuie să depăşească 30% din numărul total de
credite acumulate pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice.

Întrebarea 3: Ce reprezintă harta creditară?


Răspuns:
- Harta creditară reprezintă documentul ce conturează sistemul de activităţi
obligatorii şi opţionale necesare pentru elaborarea traseului individual de formare şi
dezvoltare profesională al cadrului didactic cu precizarea valorii acestor activităţi
echivalată în credite profesionale.
- Compartimentele hărţii sînt:
I. Cursuri organizate în instituţiile specializate de formare continuă. Programele de formare
continuă realizate de către cadrele didactice pot fi de diverse tipuri: programe tematice;
programe de scurtă durată, programe de durată medie, programe de lungă durată, programe
modulare etc.
II. Activităţi didactice evaluate, activităţi ştiinţifico-metodice, comunitare, de mentorat, etc. Se
vor cuantifica în credite doar activităţile educaţionale susţinute pe bine şi foarte bine.
III. Evaluarea rezultatelor dezvoltării profesionale şi a formării continue.

Întrebarea 4: Cînd se depune cererea pentru participare la procesul de atestare?


Răspuns: Cererea pentru participare la procesul de atestare se depune în al 5-lea an de activitate/
după confirmarea în funcţie/confirmarea sau conferirea gradului didactic, pînă la 20 septembrie.

4
Întrebarea 5: Cum se va proceda în cazul cadrelor didactice care au depus cerere pentru
atestare în anul 2012 şi nu au acumulat numărul necesar de credite stipulate în Regulamentul de
atestare?
Răspuns: Pentru cadrele didactice care se vor atesta în perioada 2013-2015 vor fi obligatorii
doar pct. I; II.1; II.2; II.8; II.9; III din Harta Creditară, adică:
I. 1 Cursuri, stagii, ateliere, traininguri şi alte forme prevăzute de acte normative (la nivel
naţional) – 20 credite;
I.2. Cursuri, stagii, ateliere, traininguri şi alte forme prevăzute de acte normative (la nivel
local, raional, municipal, etc.) – 10 credite;
II.1. Pregătirea şi prezentarea orelor demonstrative (minim 3 ore);
II.2. Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare /extraşcolare (minim 2
activităţi);
II.8. Pregătirea şi publicarea articolelor ştiinţifice, didactice în reviste de specialitate şi
culegeri de articole (1 articol- 3 credite; opţional pentru gradele doi şi unu, obligatoriu pentru
gradul superior);
II.9. Pregătirea şi publicarea materialelor din domeniul profesional în ziarele de specialitate
(30 ore pentru un articol -1 credit; obligatoriu pentru gradul superior, opţional pentru gradele
doi şi unu);
III. Prezentarea şi susţinerea (se va lua în consideraţie conţinutul, perfectarea, calitatea
susţinerii): Portofoliului de atestare, Raportului de autoevaluare/Lucrării metodice,
Interviului de performanţă (pentru gr. unu şi superior).

Întrebarea 6: Confirmarea în funcţie este obligatorie?


Răspuns: Confirmarea în funcţie realizează evaluarea periodică a nivelului de pregătire
profesională a cadrelor didactice care nu deţin grad didactic, în mod obligatoriu, o dată la 5 ani.

Întrebarea 7: Confirmarea în funcţie este obligatorie şi pentru cadrul didactic deţinător de


grad didactic?
Răspuns: Cadrul didactic deţinător de grad didactic (doi, unu şi superior) nu se confirmă în
funcţie, dar confirmă gradul didactic deţinut în conformitate cu metodologia de confirmare a
gradelor didactice.
Întrebarea 8: În cazul recalificării, este necesară confirmarea în funcţie sau nu?
Răspuns: Dacă cadrul didactic a obţinut o calificare suplimentară/recalificare la una din
disciplinele şcolare şi nu a deţinut grad didactic (doi,unu şi superior) la această disciplină, dar
activează anume conform noii calificări, atunci este obligat să se confirme în funcţie în perioada
de 5 ani.

Întrebarea 9: Cine se confirmă în funcţie?


Răspuns: Se confirmă în funcţie:
- cadrul didactic cu studii superioare, care nu deţine grad didactic,
- cadrul didactic cu studii medii de specialitate, care nu deţine grad didactic,
- specialiştii tineri şi cadrele didactice care din anumite motive nu au
activat o perioadă de timp în sistemul educaţional (la al 3-lea an de activitate),
- cadrele didactice care nu au susţinut probele pentru conferirea gradului
didactic doi;
- cadrul didactic care a fost retrogradat de la gradul didactic doi,
- cadrul didactic care nu şi-a confirmat gradul didactic, şi, respectiv, gradul
didactic şi-a pierdut valabilitatea.

Întrebarea 10: Care sînt condiţiile pentru confirmarea în funcţie?


Răspuns:
5
- Pentru confirmarea în funcţie cadrul didactic va acumula 30 de credite
profesionale.
- Confirmarea în funcţie se efectuează în temeiul portofoliului de atestare,
rezultatul evaluării activităţii didactice (3 lecţii), rezultatul evaluării unei activităţi
extraşcolare cu obiectivul de integrare profesională şi socială la nivel de unitate de
învăţămînt.

Întrebarea 11: Cine este responsabil de confirmarea în funcţie?


Răspuns: Confirmarea în funcţie se efectuează obligatoriu o dată la cinci ani de către comisia
de atestare a instituţiei de învăţămînt, cu emiterea ulterioară a ordinului şi înscrierea în carnetul
de muncă.

Întrebarea 12: În cazul în care cadrul didactic nu este confirmat în funcţie, în baza cărui act
legislativ este concediat?
Răspuns: Dacă cadrul didactic nu este confirmat în funcţie, el este eliberat din funcţie conform
legislaţiei în vigoare (art.86, alineatul (1), lit.e), din Codul Muncii; art. 50, p.7 din Legea
Învățămîntului).

Întrebarea 13: La cîţi ani după confirmarea în funcţie cadrele didactice au dreptul la
solicitarea gradului didactic?
Răspuns: După confirmarea în funcţie, cadrele didactice pot depune cerere pentru obţinerea
gradului didactic doi începînd cu următorul an, în condiţia în care va acumula numărul de
credite solicitat de Regulament, fără a lua în calcul creditele (30 credite) pentru care a obţinut
deja confirmarea în funcţie.

Întrebarea 14: Cei care au depus cerere în anul 2012 pentru conferirea gradului didactic doi
trebuie obligatoriu să se confirme mai întîi în funcţie?
Răspuns: Cadrele didactice care au depus cerere în anul 2012 pentru conferirea gradului didactic
doi sînt admise la procesul de atestare pentru acordarea gradului didactic doi, fără a fi confirmate
în funcţie.

Întrebarea 15: Cadrele didactice cu studii medii de specialitate au dreptul să depună cerere
pentru avansarea în grad didactic?
Notă: Se propune revenirea la formula:
La gradul didactic unu si superior pot pretinde cadrele didactice cu studii superioare.
Respectiv, cadrele didactice cu studii medii de specialitate au dreptul să depună cerere pentru
avansarea la gradul doi.

Întrebarea 16: Cum se va proceda în cazul cadrelor didactice cu studii medii de specialitate
care au obţinut deja grade didactice pînă în 2012?
Răspuns:
- Toate cadrele didactice care au obţinut grade didactice pînă în 2012 pot
să-şi confirme gradul deţinut (doi, unu sau superior), o dată la 5 ani pe toată perioada
activităţii profesionale, în baza prezentului Regulament.
- Pentru conferirea gradului didactic unu şi superior cadrele didactice fără
studii superioare sînt obligate să se înscrie la studii superioare.

Întrebarea 17: Cadrele didactice care prestează activitate educaţională la altă disciplină decît
cea indicată în diploma de studii superioare pot solicita atestarea?
Răspuns:

6
- Dacă cadrul didactic a obţinut deja grad didactic pînă în 2012, atunci el
poate să-şi confirme gradul deţinut o dată la 5 ani pe toată perioada activităţii profesionale,
în baza prezentului Regulament.
- Pentru conferirea gradului didactic următor cadrele didactice care
prestează activitate educaţională la altă disciplină decît cea indicată în diploma de studii
superioare sînt obligate să se înscrie la studii de recalificare profesională la disciplina
pentru care doreşte să se atesteze.

Întrebarea 18: Cum se va proceda în cazul cadrelor didactice care au obţinut calificarea pînă
la apariţia noilor discipline şcolare (de exemplu, Informatica, Educaţia civică)?
Răspuns:
- Cadrele didactice care deţin diplome de studii superioare în: Matematică
aplicată/Cibernetică/Prelucrarea automată a datelor/Tehnica de calcul,
Automatică/Calculatoare electronice etc. pot pretinde la grad didactic la disciplina
Informatică, fără a fi obligate să obţină studii de recalificare la această disciplină, dar sînt
obligate să promoveze programa specială la psihopedagogie în volum de 30 credite
profesionale (Ordinul 199 al ME din 09.04.2011).
- Gradul didactic deţinut la disciplina Limba şi Literatura română este
valabil şi pentru disciplina Literatura universală.
- Toate cadrele didactice care predau Educaţia civică dar deţin diplome de
studii superioare la altă disciplină şcolară (inclusiv cei cu diplomă de studii superioare la
Istorie) pot accede la grad doar după promovarea studiilor de recalificare profesională la
Educaţia civică.

Întrebarea 19: Cum se va proceda în cazul cadrelor didactice ce deţin grade la 2 discipline (de
exemplu, se deţine grad didactic şi la istorie şi la educaţia civică)?
Răspuns:
- Dacă cadrul didactic are grad la 2 discipline, atunci el continuă avansarea
în grad la disciplina pentru care deţine diplomă de studii superioare.
- Gradul didactic la disciplina pentru care nu deţine diplomă de studii
superioare poate fi confirmat pe toată perioada activităţii profesionale, dar pentru accedere
la următorul grad este obligatoriu să se urmeze studii de recalificare profesională la această
disciplină.

Întrebarea 20: Ce semnifică planificarea propriului traseu de dezvoltare?


Răspuns: Cadrul didactic care participă la procesul de atestare îşi proiectează traseul de
dezvoltare profesională, completînd cu activităţi obligatorii şi opţionale un Plan individual de
dezvoltare profesională (vezi modelul de Plan individual de dezvoltare profesională în Anexa
5). Ulterior activităţile care au reuşit/sînt apreciate cu bine şi foarte bine sînt trecute în Registrul
dezvoltării profesionale a cadrului didactic.

Întrebarea 21: Promovarea programelor speciale la Psihopedagogie de către specialiştii cu


studii superioare din diverse ramuri ale economiei angajaţi în şcolile profesionale şi în colegii
este obligatorie pentru toţi?
Răspuns: Conform ordinului 199 al ME din 09.04.2011, toţi specialiştii cu studii superioare din
diverse ramuri ale economiei, angajaţi în şcolile profesionale şi în colegii vor fi admişi la
procesul de atestare (pentru obţinerea gradului) după o pregătire profesională conform unei
programe speciale la psihopedagogie, în volum de 30 credite profesionale.

Întrebarea 22: Cadrele didactice de vîrstă pensionară au posibilitatea de a participa la


conferirea/confirmarea gradelor didactice?

7
Răspuns: Cadrele didactice de vîrstă pensionară care activează în continuare pot participa la
conferirea/confirmarea gradelor didactice, respectînd aceleaşi condiţii de atestare stipulate în
Regulament.

Întrebarea 23: Cum procedează administraţia instituţiei în cazul cadrului didactic pensionar,
deţinător de grad didactic, a cărui Contract individual de muncă a fost încetat conform art. 301,
alin.1), lit.c) şi ulterior, peste 1 an, a fost reangajat? Se menţine gradul didactic sau nu?

Răspuns: Cadrul didactic de vîrstă pensionară care activează pe o perioadă determinată de timp
se atestează în conformitate cu cerinţele Regulamentului de atestare. Dar dacă gradul şi-a pierdut
valabilitatea, cadrul didactic de vîrstă pensionară se conformează cerinţelor prezentului
Regulament.

Întrebarea 24: Care sînt situațiile în care gradul didactic se poate obţine cu titlu de excepţie?
Răspuns:
- Cadrul didactic poate pretinde, cu titlu de excepţie, la următorul grad după
doi ani de la conferirea/confirmarea gradului precedent, atunci cînd întruneşte trei din
următoarele condiţii: a) este autor de manual; b) este autor al unui ghid metodic; c) are
experienţă de formator certificată prin adeverinţa respectivă; d) demonstrează rezultate
deosebite şi eficienţă în activitatea didactică.
- În cazul cînd întruneşte aceste condiţii, cadrul didactic prezintă dosarul la
începutul lunii octombrie, trecînd în Fişa de atestare doar activităţile realizate după anul în
care i s-a conferit/confirmat gradul didactic.
- Numărul total de credite acumulate trebuie să corespundă cu numărul
precizat în Regulament pentru gradul solicitat.

Întrebarea 25: Studiile de masterat din alte domenii decît cele din ştiinţele educaţiei sînt
recunoscute?
Răspuns: Sînt recunoscute studiile de masterat în ştiinţele educaţiei/ în domeniul disciplinei de
studiu.

Întrebarea 26: Registrul dezvoltării profesionale este completat cu activităţile realizate pînă la
depunerea cererii sau şi cu cele care se vor efectua pe parcursul anului curent?
Răspuns: Registrul dezvoltării profesionale este completat cu toate tipurile de activităţi de
dezvoltare profesională, realizate pe parcursul celor 5 ani, inclusiv cu cele din anul în care cadrul
didactic se atestează.

Întrebarea 27: Cum se va proceda în cazul în care Registrul dezvoltării profesionale este
completat cu activităţi realizate doar în ultimul an (în anul atestării)?
Răspuns:
- Responsabilul de atestare din instituţia de învăţămînt va monitoriza
continuu procesul de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din instituţie. Este
recomandabil ca la începutul fiecărui an de studiu să fie discutate, aprobate la catedră şi
coordonate cu responsabilul de atestare Planurile individuale de dezvoltare profesională a
fiecărui cadru didactic, în care se va preciza tipurile de activităţi preconizate a fi promovate
de cadrul didactic în anul respectiv.
- Ulterior activităţile care au reuşit/sînt apreciate cu bine şi foarte bine sînt
trecute în Registrul dezvoltării profesionale a cadrului didactic.

Întrebarea 28: Ce prezintă cadrul didactic solicinatnt a conferirii/confirmării gradului didactic


în şedinţa Consiliului Profesoral?

8
Răspuns: Cadrul didactic prezintă în şedinţa Consiliului Profesoral cererea, Registrul
dezvoltării profesionale a cadrului didactic, confirmat de către directorul instituţiei de
învăţămînt.

Întrebarea 29: Ce volum de muncă (indicate în ore şi/sau în credite) trebuie să fie indicate în
Registrul dezvoltării profesionale a cadrului didactic ca cererea să fie validată?
Răspuns: Pentru ca cererea să fie validată cadrul didactic trebuie să indice în Registrul
dezvoltării profesionale a cadrului didactic minimum 70% din nr. total de credite prevăzut
pentru confirmarea în funcţie/ conferirea/confirmarea gradelor didactice, ţinînd cont de faptul că
pe parcursul lunilor septembrie-februarie cadrele didactice vor mai acumula credite la portofoliu,
raportul de autoevaluare, interviul de performanţă/lucrarea metodică, ore demonstrative,
activităţi extracurriculare/participări la ateliere, training-uri la diferite niveluri etc.

Întrebarea 30: Cum se va proceda în cazul în care se constată neajunsuri în activitatea


cadrului didactic, deţinător de grad didactic?
Răspuns: În cazul în care se constată neajunsuri în activitatea cadrului didactic, deţinător de
grad didactic administraţia instituţiei de învăţămînt are dreptul de a interveni cu un demers la
organul ierarhic superior în vederea atestării înainte de termen. Atestarea înainte de termen se
realizează conform cerinţelor Regulamentului în vigoare.

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI LA ORGANIZAREA PROCESULUI DE ATESTARE

Întrebarea 31: Cînd se constituie şi care este componenţa comisiei de atestare din unitatea de
învăţămînt?
Răspuns:
- Comisia de atestare din unitatea de învăţămînt se constituie anual, prin
ordinul conducătorului instituţiei.
- Comisia de atestare din unitatea de învăţămînt este alcătuită din membri
permanenţi (directorul, directorul adjunct, preşedintele/membru al comitetului sindical) şi
membri supleanţi (cadre didactice cu grade didactice unu şi superior la disciplinele pentru
care sînt depuse cereri de atestare în acel an).
- În cazul în care instituţia de învăţămînt nu dispune de cadre didactice cu
gradul didactic unu şi superior, conducătorul solicită/cooptează (cu acordul Direcţiei
raionale/municipale de învăţămînt) specialişti din altă instituţie.
- În cazul în care Direcţia raională/municipală de învăţămînt nu dispune de
cadre didactice cu gradul didactic unu şi superior la disciplinele solicitate, membrii
comisiei pot fi cadrele didactice din instituţia de învăţămînt, activitatea comisiei fiind
monitorizată de către inspectorul la disciplină.

Întrebarea 32: Care este gradul de implicare în procesul de atestare şi în cel de confirmare în
funcţie a reprezentanţilor comitetului sindical?
Răspuns:
- Membrii Comitetului Sindical monitoriză procesul de atestare la toate
etapele atestării.
- Reprezentanţii Comitetului Sindical sînt membrii permanenţi ai Comisiei
de atestare din unitatea de învăţămînt.
- Reprezentanţii Comitetului Sindical, în calitate de membri ai Comisiei,
participă la echivalarea şi recunoaşterea creditelor profesionale acumulate de cadrul
didactic solicitant de grad didactic.

9
Întrebarea 33: Cîţi membri ai comisiei de atestare din unitatea de învăţămînt sau din cea
raională/municipală trebuie să fie prezenţi în cazul în care pretendentul la grad prezintă o oră
demonstrativă/o activitate extraşcolară/extracurriculară/realizează un seminar?
Răspuns: Participă nu mai puţin de 3 membri. Este obligatorie prezenţa specialistului de la
disciplina de studiu.

Întrebarea 34: În ce constă şi cine este responsabil de procesul de echivalare şi recunoaştere a


creditelor profesionale ?
Răspuns:
- Echivalarea şi recunoaşterea creditelor profesionale acumulate de către
cadrul didactic este realizată:
a) La nivelul instituţiei de învăţămînt, de către Comisia de atestare.
b) La nivel de raion/municipiu, de către Comisia Raională/Municipală de Atestare.
c) La nivel republican, de către Consiliul Republican de atestare.
- Responsabilul prim pentru acumularea creditelor profesionale este cadrul didactic. El
completează Fişa de atestare şi confirmă creditele/orele acumulate prin semnătura personală.
- Corectitudinea cuantificării şi echivalării activităţilor în credite profesionale este confirmată de
către directorul instituţiei de învăţămînt prin semnătură şi ştampila instituţiei de învăţămînt în
Fişa de atestare.
- Directorul permite prezentarea dosarului către Comisia de Atestare din unitatea de învăţămînt.
- Comisiile de atestare în conformitate cu pct. 30 a, b, c: realizează evaluarea rezultatelor
dezvoltării profesionale, apreciază calitatea prezentării şi susţinerii materialelor aferente, alocă
credite profesionale în conformitate cu Harta creditară pentru evaluarea rezultatelor
(compartimentul III).
- Recunoaşterea rezultatelor formării continue şi a creditelor profesionale acumulate se prezintă
Consiliului Republican de Atestare cu recomandarea pentru conferire/confirmare.

Întrebarea 35: Ce prezintă responsabilul de atestare din instituţia şcolară comisiei raionale de
atestare?
Răspuns:I etapă (pînă la data de 1 octombrie):
Se prezintă: - lista cadrelor didactice solicitante de conferire/confirmare a gradului didactic după
forma:
Specialitatea Disciplina de Specialitatea
Anul
Sarcina conform studiu conform
Nr. Numele, Codul Vechimea în ultimei
Instituţia didactică diplomei de diplomei de
d/r prenumele personal muncă perfecţio
deţinută studii recalificare
nări
superioare (cînd e cazul)
Confirmarea în funcţie

Conferirea gradului didactic II

Conferirea gradului didactic I

Conferirea gradului didactic superior

Confirmarea gradului didactic II

Confirmarea gradului didactic I

Confirmarea gradului didactic superior

- Copia Registrului dezvoltării profesionale pentru fiecare pretendent.

II etapă (pînă la data de 1 martie):


- Extras din procesul verbal al şedinţei comisiei de atestare şi listele anexate
după forma de mai sus.
10
- Rapoartele de autoevaluare, care ulterior vor fi inaintate unui membru a
comisiei raionale pentru recenzare.
- Fişa de atestare a cadrului didactic.
III etapă (pînă la data de 1 mai): Raport privind modul de desfăşurare a procesului de atestare la
nivel de instituţie şcolară şi acţiunile întreprinse pentru asigurarea calităţii acestui proces precum
şi realizarea planului de atestare a cadrelor didactice pentru anul de studii, după forma:
Nr. total de Conferirea gradului didactic Confirmarea gradului didactic
Nr. d/r. Disciplina
cadre atestate II I Superior II I Superior

Preşedintele Comisiei de atestare (semnătura şi ştampila)


_____________________________
Numele, prenumele

Întrebarea 36: Ce prezintă Consiliului Republican de atestare responsabilul de atestare din


Comisia raională/municipală de Atestare?
Răspuns:
I etapă (pînă la data de 1 octombrie):
- Listele nominale pentru atestarea la conferirea /confirmarea gradelor
didactice doi, unu şi superior.
- Copia Registrului dezvoltării profesionale pentru candidaţii la
conferirea/confirmarea gradului didactic unu şi superior.
- Extras din Procesul verbal al şedinţei Comisiei raionale/municipale de
atestare.
II etapă (pină la data de 1 martie):
- Extras din Procesul verbal al şedinţei comisiei raionale/municipale de
atestare cu anexarea listelor candidaţilor la conferirea/confirmarea gradelor didacticeunu şi
superior.
- Fişa de atestare a cadrului didactic (pentru conferirea /confirmarea
gradelor didacticeunu şi superior).
- Rapoartele de autoevaluare pentru conferirea gradului didacticunu,
Lucrările metodice pentru conferirea gradului didactic superior, Raportul privind
promovarea schimbărilor la nivel local, raional, republican pentru confirmarea gradului
superior, Raportul privind dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale pentru
confirmarea graduluiunu.
III. etapă (pînă la data de 1 mai):
- -Realizarea planului de atestare a cadrelor didactice pentru anul de studii,
conform modelului:
Nr. total de Conferirea gradului didactic Confirmarea gradului didactic
Nr./r. Disciplina
cadre atestate II I Superior II I Superior

Preşedintele Comisiei de atestare (semnătura şi ştampila)


_____________________________
Numele, prenumele
- Raport (cantitativ şi calitativ) cu privire la desfăşurarea procesului de atestare la nivel
raional/municipal.

Întrebarea 37: Care sînt acţiunile directorului instituţiei de învăţămînt?


Răspuns: Directorul instituţiei de învăţămînt:
- ţine evidenţa respectării Regulamentului (atestarea cadrelor didactice se
realizează o dată la 5 ani prin confirmarea în funcţie sau conferirea/confirmarea
consecutivă a gradului didactic doi, unu şi superior);
- aprobă componenţa Comisiei de atestare a instituţiei de învăţămînt;

11
- este responsabil de corectitudinea cuantificării acumulării creditelor
profesionale, confirmînd prin semnătură şi ştampila instituţiei numărul de credite
acumulate de către cadrul didactic;
- emite ordin de confirmare în funcţie şi face înscrierea dată în carnetul de
muncă;
- confirmă prin semnătură şi ştampilă Registrul de dezvoltare profesională a
cadrelor didactice.
- numeşte preşedintele Comisiei de atestare din instituţia de învăţămînt;
- eliberează din funcţie prin ordin cadrele didactice care nu au fost
confirmate în funcţie. (art.86 al.1 lit. e) din Codul Muncii).

Întrebarea 38: Care sînt acţiunile cadrului didactic?


Răspuns: Cadrul didactic:
- poate aspira la grad didactic numai după confirmarea în funcţie;
- îşi planifica traseul propriu de dezvoltare profesională pe tot parcursul a 5
ani, conform Hărţii creditare în scopul obţinerii creditelor profesionale;
- depune cererea pentru atestare la începutul anului şcolar (pînă la 20
septembrie);
- prezintă la Consiliul Profesoral Registrul dezvoltării profesionale
confirmat prin semnătura directorului instituţiei.
- perfectează Portofoliul de atestare.
- susţine public Raportul de autoevaluare/Lucrarea metodică şi Interviul de
performanţă.

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI LA METODOLOGIA DE CONFERIRE/CONFIRMARE A


GRADELOR DIDACTICE

Întrebarea 39: Care sînt condiţiile pentru conferirea/confirmarea gradului didactic doi?
Răspuns:
- Gradul didactic doi necesită acumularea a 50 de credite profesionale (70%
(35 credite)- activităţi obligatorii) şi se conferă în temeiul: a) Portofoliului de atestare; b)
rezultatelor evaluării activităţilor realizate în baza Hărţii creditare; c) rezultatului susţinerii
publice a Raportului de autoevaluare în cadrul Comisiei de atestare raionale/municipale.
- Deţinătorii diplomelor de master în ştiinţele educaţiei/în domeniul
disciplinei de studiu li se conferă gradul didactic doi în temeiul: a) Portofoliului de
atestare; b) documentului ce confirmă titlul nominalizat; c) rezultatelor evaluării
activităţilor realizate în baza Hărţii creditare.

Întrebarea 40: Care sînt condiţiile pentru conferirea/confirmarea gradului didactic unu?
Răspuns: Gradul didactic doi necesită acumularea a 60 de credite profesionale (70% (42
credite)- activităţi obligatorii) şi se conferă în temeiul: a) Portofoliului de atestare; b) rezultatelor
evaluării activităţilor realizate în baza Hărţii creditare; c) rezultatul susţinerii publice a
Raportului de autoevaluare şi a Interviului de performanţă în cadrul Comisiei Republicane de
atestare.

Întrebarea 41: Care sînt condiţiile pentru conferirea/confirmarea gradului didactic superior?
Răspuns:
- Gradul didactic superior necesită acumularea a 80 de credite profesionale
(70% (56 credite) - activităţi obligatorii) şi se conferă în temeiul: a) Portofoliului de
atestare; b) rezultatelor evaluării activităţilor realizate în baza Hărţii creditare; c)
rezultatului susţinerii publice a Lucrării metodice şi a Interviului de performanţă în cadrul
Comisiei Republicane de atestare.

12
- Deţinătorilor de titluri/grade ştiinţifico-didactice în pedagogie sau în
domeniul disciplinei de studiu li se conferă gradul didactic superior în temeiul: a)
Portofoliului de atestare; b) actului ce confirmă titlul nominalizat; c) rezultatelor evaluării
activităţilor realizate în baza Hărţii creditare; d) rezultatul susţinerii publice a Interviului de
performanţă în cadrul Comisiei republicane de atestare.

Întrebarea 42: Cadrele didactice care obţin la una din probe calificativul respins sînt admise la
celelalte probe?
Răspuns:
- Cadrele didactice care obţin la una din probe calificativul respins nu sînt
admise la celelalte probe.
- Candidatul care nu susţine una din probele pentru gradul didactic unu sau
superior, îşi confirmă gradul deţinut în sesiunea dată, conform prezentului Regulament, şi
poate pretinde la următorul grad peste un an.
- Candidatul la gradul didactic doi care nu susţine una din probe, poate fi
confirmat în funcţie în sesiunea dată, conform prezentului Regulament, şi poate pretinde la
gradul didactic peste un an.

Întrebarea 43: Ce se întimplă cînd cadrul didactic nu-şi confirmă gradul didactic?
Răspuns: Gradul didactic neconfirmat îşi pierde valabilitatea.

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI LA HARTA CREDITARĂ


Întrebarea 44: Prin ce se deosebeşte formările indicate în Compartimentul I din Harta
creditară de cele din Compartimentul II ?
Răspuns:
- Compartimentul I din Harta creditară presupune activităţi realizate în
instituţiile specializate şi acreditate de formare profesională continuă (20 credite) şi
activităţi de formare profesională continuă (ateliere, traininguri etc.) realizate la nivel de
raion/municipiu (10 credite). Sînt recunoscute şi activităţile de formare profesională
continuă realizate la nivel internaţional.
- În compartimentul II.3 din Harta creditară sînt incluse activităţile de
formare profesională continuă realizate la nivel de instituţie şcolară.

Întrebarea 45: Creditele pentru activitatea de voluntariat sau activitatea desfăşurată în funcţia
de mentor/şef de catedră se calculează pentru 1 an sau pentru toţi anii în care a fost
desfăşurată această activitate?
Răspuns:
- Creditele oferite pentru activităţile precizate în compartimentul II.13,
II.14, II.15, II.16 se înmulţeşte cu numărul de ani în care activităţile date au fost prestate.
- De exemplu, cadrul didactic prestează activitate de voluntariat în
comunitate pe parcursul a 3 ani de zile. În acest caz numărul de credite precizate în Harta
creditară (2 credite) se înmulţeşte la 3. Astfel cadrul didactic va acumula, în final, 6 credite
(2 credite x 3 ani) pentru această activitate.
- Dacă cadrul didactic prestează activitate de voluntariat în comunitate pe
parcursul a toţi 5 ani de zile, atunci numărul de credite precizate în Harta creditară (2
credite) se înmulţeşte la 5.

Întrebarea 46: Cît timp sînt valabile creditele profesionale acumulate?


Răspuns:
- Numărul de credite acumulate pentru o etapă (conferire/confirmare) nu
sînt reportabile/transferate pentru următoarea etapă.

13
- Creditele pentru titlul de master, doctor în ştiinţe se iau în calcul doar o
singură dată în procesul de atestare.
- Cadrele didactice din colegii şi şcoli profesionale care participă la atestare
vor obţine un credit pentru o oră demonstrativă de 90 de min.

Întrebarea 47: De ce în Harta creditară nu se oferă credite pentru rezultate ale elevilor la
olimpiadele şcolare?
Răspuns: Rezultatele elevilor la olimpiadele şcolare, dinamica reuşitei elevilor se vor indica în
Rapoartele de autoevaluare şi vor întregi imaginea cadrului didactic.

Întrebarea 48: Este obligatoriu ca orele demonstrative să fie desfăşurate în ultimul an al


atestării?
Răspuns: Orele demonstrative pot fi susţinute pe parcursul a 5 ani de zile, cu planificarea lor la
începutul anului şi anunţarea responsabilului de atestare.

Întrebarea 49: Cum se creditează următoarele activităţi: organizarea expoziţiilor, organizarea


şi realizarea competiţiilor sportive, vizitarea spectacolelor, participarea elevilor la diferite
festivaluri, concursuri, participări cu programe la cenaclul literar, serate de creaţie în afara
instituţiei/colegiului?
Răspuns: Toate activităţile sînt descrise calitativ şi cantitativ în Raportul de autoevaluare,
compartimentul Dovezi despre promovarea imaginii favorabile a instituţiei de învăţămînt de
către cadrul didactic.

Întrebarea 50: Regulamentul prevede acţiuni de contracarare a fenomenului de plagiat a


lucrărilor metodice?
Răspuns:

- Lucrările metodice sînt analizate şi recenzate de către cei mai buni


specialişti din cadrul catedrelor de profil ale instituţiilor de învăţămînt superior din
republică.
- Recenziile sînt elaborate cu responsabilitate maximă, în baza indicatorilor
de evaluare, cu aplicarea semnăturii recenzentului şi a ştampilei instituţiei de învăţămînt
superior.
- Direcţiile de învăţămînt şi Ministerul Educaţiei vor monitoriza calitatea
lucrărilor metodice.
- Se recomandă Direcţiilor raionale/municipale de învăţămînt a constitui
baza de date (electronică) cu privire la tematica şi conţinutul esenţial al lucrărilor metodice
elaborate de cadrele didactice din raion.
- În cazul în care se constată un plagiat (la orice etapă de susţinere) sau
lucrarea metodică nu întruneşte cerinţele, lucrarea este respinsă, iar candidatul nu este
admis la susţinerea probelor ulterioare.

14
ANEXE

Anexa 1.
Model de acumulare a creditelor pentru confirmarea în funcţie
1. Cursuri de formare continuă multidisciplinare (20 credite).
2. Ore demonstrative (3) – 3 credite.
3. Activităţi extracurriculare (1) – 1 credit
Sumar: 24 credite

Posibilităţi suplimentare de acumulare a creditelor profesionale, conform Hărţii creditare


• Alte activităţi de formare continuă în conformitate cu Harta creditară
• Ore demonstrative şi activităţi extracurriculare suplimentare
• Activităţi opţionale din compartimentul II (proiecte, comisii, consilii, activităţi de
voluntariat etc.)

Sau:
• Studii de master
• Activităţi de formare continuă
• Activităţi obligatorii şi opţionale din compartimentul II
- Ore demonstrative
- Activităţi extracurriculare
- Activităţi de voluntariat

15
Anexa 2.
Model de acumulare a creditelor pentru conferirea/confirmarea gradului didactic II

1. Cursuri de formare continuă (30 credite)


2. Activităţi din compartimentul II
• Ore demonstrative
• Activităţi extracurriculare
• Alte activităţi opţionale (15 credite)
3. Evaluarea rezultatelor
• Portofoliu (3 credite)
• Raport de autoevaluare (2 credite)

Posibilităţi suplimentare de acumulare a creditelor profesionale


• Studii la masterat
• Programe de recalificare profesională
• Activităţi opţionale din compartimentul II

16
Anexa 3.
Model de acumulare a creditelor pentru conferirea/confirmarea gradului didactic I

1. Cursuri de formare continuă (30 credite)


2. Activităţi obligatorii din compartimentul II
• Ore demonstrative
• Activităţi extracurriculare
• Alte activităţi opţionale (22 credite)
3. Evaluarea rezultatelor
• Portofoliu (3 credite)
• Raport de autoevaluare (2 credite)
• Interviu de performanţă (3 credite)

Posibilităţi suplimentare de acumulare a creditelor profesionale


• Studii la masterat
• Programe de recalificare profesională
• Activităţi opţionale din compartimentul II
• Deţinător a titlurilor onorifice şi/sau a ordinelor RM
• Autori de manuale la comanda ME

17
Anexa 4.
Model de acumulare a creditelor pentru conferirea/confirmarea gradului didactic superior

1. Cursuri de formare continuă (30 credite)


2. Activităţi obligatorii din compartimentul II
• Activităţi obligatorii din compartimentul II
• Ore demonstrative
• Activităţi extracurriculare
• Alte activităţi opţionale (34 credite)
2. Evaluarea rezultatelor
• Portofoliu (3 credite)
• Interviu de performanţă (3 credite)
• Lucrarea metodică (10 credite)

Posibilităţi suplimentare de acumulare a creditelor profesionale:


• Studii la masterat
• Programe de recalificare profesională
• Activităţi opţionale din compartimentul II
• Deţinător a titlurilor onorifice şi/sau a ordinelor RM
• Autori de manuale la comanda ME
• Teza de doctor în ştiinţe

18
Anexa 5.

Model de Plan individual de dezvoltare profesională


a cadrului didactic _____________________________

Obiective Unităţi de Modalităţi de Perioada Indicatori


conţinut/Subiecte dezvoltare de
profesională performanţă

19