Sunteți pe pagina 1din 12

INSTRUMENTE

FINANCIARE
PRIMARE
Valorile mobiliare
= active financiare  titluri de proprietate sau de creanţă
- confirmă titularului drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale
- sunt lichide şi negociabile
- sunt emise în formă materială şi dematerializată
- sunt cu venit variabil şi cu venit fix

DERIVATE

PRIMARE INSTRUMENTE FINANCIARE SINTETICE

STRUCTURATE
INSTRUMENTE FINANCIARE

Valorile mobiliare:
= acţiuni emise de societăţi comerciale şi alte valori mobiliare echivalente ale acestora,
negociate pe piaţa de capital;
= obligaţiuni şi alte titluri de creanţă, inclusiv titlurile de stat cu scadenţă mai mare de 12 luni,
negociabile pe piaţa de capital;
= orice alte titluri negociate în mod obişnuit, care dau dreptul de a achiziţiona respectivele
valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani.

Tipul de valori mobiliare = valorile mobiliare care conferă aceleaşi categorii de drepturi
asupra emitentului sau drepturi de a achiziţiona respectivele valori mobiliare prin subscriere
sau schimb (ex: acţiuni, obligaţiuni, warante, drepturi de preferinţă, drepturi de alocare).

Clasa de valori mobiliare = valorile mobiliare de acelaşi tip, care au aceleaşi clauze şi
caracteristici:
* acțiuni = valoare nominală, drept de vot, drept de plată a dividendelor, drepturi de
preferinţă
* obligațiuni = valoare nominală, dobândă, durată/scadenţă, condiţii de răscumpărare, plan
de rambursare, drepturi de conversie
Caracteristici ale instrumentelor financiare

 sunt instrumente negociabile


Negociabilitatea = posibilitatea transmiterii valorilor mobiliare către alte persoane pe baza mecanismului cerere/ofertă şi cu
respectarea legislaţiei în vigoare

 pot fi emise în formă materializată (suport de hârtie) sau dematerializată (înscrieri electronice în cont)
În practică, locul acţiunilor materializate este luat de acţiunile dematerializate.

 conferă deţinătorilor drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale


Aceste drepturi decurg din caracteristicile emisiunii de valori mobiliare (dreptul de coproprietate, dreptul la vot, dreptul de a
obţine o remunerare – dividend/dobândă, dreptul de creanţă, dreptul de preferinţă etc.)

Instrumente financiare primare

Produsele primare ale pieţei de capital = acţiuni, obligaţiuni, produse speciale generate de drepturile conferite de acţiuni
(drepturi de preferinţă, de atribuire, de alocare, certificate de depozit pe acţiuni şi warante)

În raport cu modul de fructificare a plasamentelor, produsele primare pot fi:

 instrumente financiare cu venit variabil (acţiuni)


Nivelul remunerării este dat de rezultatul financiar al exerciţiului şi de politica promovată de emitent cu privire la
repartizarea profitului.

 instrumente financiare cu venit cert (obligaţiuni corporative/municipale, titluri de stat cu scadenţă mai mare de 12
luni), pentru care se asigură o fructificare prin dobândă.
Certitudinea = emitentul se angajează irevocabil să plătească dobânzi (fixe sau variabile), indiferent de rezultatul financiar
al activităţii desfăşurate.
ACŢIUNILE

Caracteristici Clasificare

= titluri financiare emise de o societate


pentru constituirea, majorarea sau
restructurarea capitalului propriu

- După forma de prezentare:


- valoare nominală * acţiuni nominative * acţiuni la purtător
- fracţiuni egale ale capitalului social -După locul lor pe piaţă:
- indivizibilitate * acţiuni autorizate * acţiuni emise
- negociabilitate * acţiuni neemise * acţiuni de trezorerie
* acţiuni pe piaţă
-După drepturile conferite posesorilor:
* acţiuni comune * acţiuni preferenţiale
(cumulative, necumulative, participative, convertibile,
răscumpărabile)
Înregistrare:
- physical certificate
- direct registration
- street name registration
 nominative
Clasificare acţiuni - după modul de identificare  la purtător

Acţiunile nominative pot fi emise în formă materială (pe suport de hârtie) sau în formă
dematerializată (înscrieri electronice în cont)
- Acţiunile dematerializate presupun existenţa unei înregistrări electronice (pe suport
magnetic)
- Atestarea calităţii de acţionar se face printr-un extras de cont
- Acţiunile dematerializate pot fi numai acţiuni nominative

Acţiunile la purtător nu se specifică numele deţinătorului, se materializează doar în formă


fizică.
- Se pot transmite fără nici o formalitate, cel care le deţine fiind recunoscut ca acţionar
- Acţiunile nominative pot fi convertite în acţiuni la purtător şi invers (prin hotărârea
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor)
 ordinare (comune)
Clasificare acţiuni - după drepturile generate  preferențiale (privilegiate)

Acţiunile ordinare
= fracţiuni egale ale capitalului social
= conferă drepturi egale deţinătorilor lor (principalele drepturi: la vot şi la dividend)

Emisiunea de acţiuni ordinare este modalitatea cea mai simplă de atragere a capitalului deoarece nu presupune o plată
la scadenţă (spre deosebire de orice împrumut).

Investitorii în acţiuni ordinare pot obţine următoarele categorii de venituri: dividendul, câştigul din capitalizare (dacă
societatea are un potenţial ridicat) sau câştigul din speculaţie (diferenţa dintre preţul de vânzare şi cel de cumpărare).

Acţiunile preferenţiale conferă posesorului lor calitatea de coproprietar şi asigură o rentabilitate minimă pe baza unui
dividend prioritar (de regulă, se plăteşte înaintea dividendelor la acţiunile ordinare)

Deţinătorii acţiunilor preferenţiale nu beneficiază de dreptul la vot (în afara cazului în care a fost dispus altfel prin
contractul preferenţial).

Decizia de a emite acţiuni preferenţiale aparţine exclusiv acţionarilor ordinari, cu respectarea condiţiilor:
o acţiunile preferenţiale să aibă aceeaşi valoare nominală ca şi acţiunile ordinare
o acţiunile preferenţiale să nu depăşească o pătrime din capitalul social

Acţiunile preferenţiale pot fi oricând transformate în acţiuni ordinare prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor.

Administratorii, directorii şi cenzorii societăţii nu pot fi titulari de acţiuni cu dividend prioritar fără drept de vot.
 autorizate
Clasificare acţiuni - după locul pe piață  neemise
 emise (puse în vânzare)
 aflate pe piață
 de trezorerie

Acţiunile autorizate
= numărul maxim de acțiuni aprobate pe care societatea îl poate emite fără modificarea actelor constitutive

Acţiunile neemise
= parte din acțiunile autorizate
= potențial de autofinanțare

Acţiunile emise (puse în vânzare)


= acțiuni aflate în procesul vânzării inițiale
= contravaloarea lor urmează a fi încasată de către societate
= nu sunt încă purtătoare de dividende

Acţiunile aflate pe piață


= acțiuni emise aflate în posesia acționarilor (purtătoare de dividende)
= acțiuni tranzacționate la prețuri determinate de cerere/ofertă

Acţiunile de trezorerie
= acțiuni proprii răscumpărate de către emitent de pe piață
= nu sunt purtătoare de dividende + au drept de vot suspendat
= nu pot depăși 10% din capitalul social subscris
Valoare
de
randament

Valoare Valoarea unei acţiuni


Valoare
nominală intrinsecă

Valoare Valoare
de de
emisiune piaţă
Majorările de capital
Emisiune Încorporare
de noi din
acţiuni rezerve

Drept Drept
Drept
de de de
preferință atribuire
alocare

Efecte
de
diluţie
Dreptul de preferinţă

= valoare mobiliară negociabilă care încorporează dreptul titularului său de a subscrie cu prioritate acţiuni în cadrul unei
majorări a capitalului social, proporţional cu numărul de drepturi deţinute la data subscrierii, într-o perioadă de timp
determinată.

Dacă deţinătorii acţiunilor ordinare nu doresc să cumpere acţiuni din noua emisiune, ei pot obţine un venit prin vânzarea
drepturilor de preferinţă dobândite pe piaţa secundară pe care se tranzacţionează şi acţiunile cărora le sunt ataşate.

Drepturile de preferinţă sunt achiziţionate de către investitorii care doresc să achiziţioneze acţiuni din noua emisiune.

Aceste drepturi de preferinţă au valoare în sine (îi îndreptăţesc pe posesorii lor să cumpere acţiuni la un preţ mai mic
decât preţul de piaţă), precum şi o valoare de piaţă.

Dreptul de atribuire

= constă în participarea tuturor posesorilor de acţiuni ordinare la majorarea capitalului social prin încorporarea din
rezerve.
Acesta intervine direct în situaţia distribuirii dividendului sub formă de acţiuni.
Practic, majorarea de capital social generează o distribuire gratuită de acţiuni.

Ca şi în cazul dreptului de preferință, acesta poate fi calificat drept valoare mobiliară negociabilă şi poate fi vândut pe
piaţă dacă acţionarul urmăreşte să încaseze un flux de numerar imediat.
Dreptul de alocare

= valoarea mobiliară negociabilă, emisă pe termen scurt, care certifică dreptul deţinătorului acestuia de a primi o
acţiune ce îi va fi atribuită la momentul înregistrării majorării capitalului social la Depozitarul Central.

Numărul drepturilor de alocare este egal cu numărul de acţiuni nou emise.


Raportul de alocare va fi: 1 acţiune la 1 drept de alocare.

Drepturile de alocare se emit ataşat acţiunilor şi se înregistrează la Depozitarul Central.

Valoarea nominală a dreptului de alocare este zero, acesta având numai valoare intrinsecă dată de acţiunea ataşată.

După închiderea perioadei de derulare a ofertei publice primare de vânzare, persoanele care au subscris şi plătit
integral acţiunile vor primi drepturi de alocare.

Dreptul de alocare certifică faptul că posesorul acestuia deţine o acţiune, care îi va fi atribuită ulterior.