Sunteți pe pagina 1din 4

DESCRIEREA LUCRĂRII INDIVIDUALE ȘI SARCINILE FORMULATE

Lucrare individuală la Statistică Economică


pentru studenţii an. I

Problema 1 (20 puncte)

Sunt cunoscute următoarele informaţii despre activitatea unei întreprinderi pe parcursul a două perioade
– curentă (1) şi de bază (0):
Tabelul 1.1
Nr. mediu al
Producţia realizată Producţia Producţia realizată
salariaţilor pe
în perioada de planificată pentru în perioada
Secţia parcursul celor
bază, pe secţii perioada curentă curentă, pe secţii
două perioade
(mii lei) (mii lei) (mii lei)
(pers.)
-i- - Xi0 - - Xipl(1) - - Xi1 - - Ti -
A 20 25+N 30+N 10
B 15 17+N 20+N 4
C 25 23+N 20+N 5
D 18 20+N 20+N 4
E 30 35+N 38+N 6
Să se determine următorii indicatori relativi:
1. Indicatorii relativi de structură pentru producţia realizată în perioada de bază (g ix0 ) şi în
perioada curentă (gix1 );
2. Nivelul procentual al producţiei planificate pentru perioada curentă faţă de producţia realizată în
Xi
perioada de bază ( K pl (1) / 0 ), pe secţii şi pe totalul întreprinderii;
Xi
3. Coeficientul de realizare a planului în perioada curentă ( K 1 / pl (1) ), pe secţii şi pe total;
4. Indicatorii relativi ai dinamicii producţiei realizate în cele două perioade considerate ( I 1Xi/ 0 ), pe
secţii şi pe total;
5. Considerînd ca bază de comparaţie numărul minim al salariaţilor pe secţii T 0, calculaţi
indicatorii de coordonare (corespondenţă) pentru numărul salariaţilor din fiecare secţie ( K iT/ 0 );
6. Pentru perioada curentă să se calculeze indicatorii relativi de intensitate (productivitatea
efectivă a muncii – Wi ), pe secţii şi pe total.

Problema 2 (20 puncte)

La o întreprindere s-au efectuat observări asupra celor 20 de salariaţi ai întreprinderii, înregistrîndu-se


producţia realizată (caracteristica X) într-o lună (perioada curentă), precum şi secţia de producere din
care fac parte (caracteristica Y). Înregistrările sunt prezentate în tabelul 2.1.
Tabelul 2.1
Producţia realizată în Nr. d/o al Producţia realizată
Nr. d/o al
perioada curentă Secţia salariaţilo în perioada curentă Secţia
salariaţilor
(bucăţi)* r (bucăţi)
1
-i- - Xi - - Yi - -i- - Xi1 - - Yi -
1 18+N A 11 14+N B
2 11+N A 12 16+N A
3 14+N B 13 14+N D
4 17+N A 14 16+N B
5 12+N A 15 13+N B
6 15+N C 16 13+N D
7 15+N A 17 15+N C
8 15+N C 18 13+N D
9 15+N C 19 16+N A
10 14+N B 20 12+N B
*Notă: N este numărul de ordine al fiecărui student, conform registrului grupei;

Se cere:
a) Să se efectueze o grupare simplă a datelor după caracteristica nenumerică Y („secţia”),
obţinându-se repartizarea numărului de salariaţi pe secţii;
b) Pentru seria obţinută la punctul „a” să se centralizeze datele privind volumul producţiei;
c) Se mai cunoaşte:
Tabelul 2.2
Indicatorii relativi ai dinamicii Structura prod.
Secţia prod. realizate în perioada planificate pentru
curentă faţă de cea de bază (%) perioada curentă
xi
- Yi - - I1/0 - - gixpl(1) -
A 85+N 0,333
B 90+N 0,296
C 100+N 0,204
D 140+N 0,167

Utilizând rezultatele de la punctul b şi ştiind că producţia planificată pentru perioada curentă la nivelul
întregii întreprinderi este cu (5+N) % mai mare decât producţia totală realizată în perioada de bază, să
se calculeze:

1) Producţia realizată în perioada de bază (pe fiecare secţie şi pe total);


2) Producţia planificată pentru perioada curentă (pe fiecare secţie şi pe total);
3) Indicatorul relativ al dinamicii producţiei realizate la nivelul întregii întreprinderi în per. curentă
faţă de cea de bază;
4) Indicatorii relativi de îndeplinire a planului (pe fiecare secţie şi pe total);
5) Indicatori relativi de corespondenţă (coordonare) pentru producţia realizată în perioada curentă;
6) Indicatori relativi de intensitate pentru perioada curentă (pentru fiecare secţie şi pe total
întreprindere);
Problema 3 (30 puncte)

Considerând datele iniţiale de la Problema 2 (tabelul 2.1), să se construiască o serie statistică de


distribuţie a salariaţilor după variaţia caracteristicii numerice X (serie statistică de frecvenţe, pe
variante). Pentru seria statistică obţinută să se calculeze:

1) Frecvenţele individuale relative ( fi );


2) Frecvenţele absolute cumulate crescător ( Ni↑ ) şi descrescător ( Ni↓ );
3) Reprezentaţi grafic distribuţia statistică obţinută;
4) Grupaţi seria:
a) în 3 intervale egale;
b) într-un număr arbitrar de intervale, aplicând formula Sturges;
2) Indicatorii medii de calcul:
a) Media aritmetică;
b) Media pătratică;
c) Media geometrică;
d) Media armonică;
Verificaţi relaţia dintre valorile acestor medii;
3) Indicatorii medii de poziţie:
a) Modul (Mo);
b) Mediana (Me);
Interpretaţi semnificaţia valorilor obţinute;
4) Indicatorii simpli şi sintetici ai variaţiei ( ai dispersiei ):
a) Amplitudinea variaţiei (A);
b) Abaterea individuală (di );
c) Abaterea medie liniară ( đ );
d) Abaterea medie pătratică ( σ );
e) Dispersia (Varianţa) - σ2;
f) Coeficientul de variaţie ( ν );
Interpretaţi semnificaţia fiecărui indicator obţinut şi caracterizaţi omogenitatea seriei de
distribuţie analizate.

Problema 4 (20 puncte)


În baza datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), selectaţi informaţii (numerice)
referitoare la evoluţia în timp a unui fenomen economic (PIB, PNB, numărul populaţiei, numărul
copiilor de o anumită vîrstă, consumul populaţiei, veniturile populaţiei, populaţia activă, populaţia
ocupată......) pe o perioadă de 5 ani.
Datele culese de prelucrat cu ajutorul indicatorilor absoluţi relativi şi medii ai seriei
cronologice. În baza indicatorilor calculaţi analizaţi evoluţia in timp a fenomenului dat.
Problema 5 (10 puncte)

Dispunem de următoarele date despre realizarea cărnii la 3 piețe a orașului:


Iulie August
Piața
Prețul 1 kg,lei Cantitatea,qn Prețul 1 kg,lei Cantitatea,qn
A 75 120,5 +N 82 112,5 + N
B 78 130,9 + N 76 135,2 + N
C 69 150,7 + N 69,5 160,5 + N

Se cere:

1. Să se calculeze indicii individuali ai cantității, ai prețului și ai volumului valoric.


2. Să se calculeze indicele de grup al cantității, al prețului și al volumului valoric.
3. Să se calculeze modificarea absolută a cantității, a prețului și a volumului valoric.