Sunteți pe pagina 1din 1

Consimțământ pentru înregistrarea evaluării online

În vederea susținerii examenului de finalizare studii în sesiunile aferente anului universitar 2019/2020

(completare la Declaratia de consimtământ prelucrare date personale în vedere absolvirii)

Subsemnatul, __________________________ (numele şi prenumele), având cod numeric


personal (CNP) ____________________________, absolvent al
facultății .....................................
programul de studii...........................................
îmi exprim acordul de a fi înregistrat audio şi foto/video în scopul susținerii examenului de
finalizare a studiilor de licență/diplomă și/sau disertație, în sesiunea ................, precum şi
pentru arhivarea înregistrării la nivelul facultății, conform prevederilor legale.

Acordul reprezintă o obligație necesară pentru susținerea examenului de finalizare studii în


regim online, conform OMEC nr. 4206/2020 Art.1.

Data: Nume și prenume

Semnătura