Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA TEOLOGIE, LITERE,


ISTORIE ŞI ARTE

MATERIA: BAZE DE DATE

CERERI ACŢIUNE

STUDENTE: LAZEA M. MIHAELA


PĂTRU IRINA
AN I, MASTER LSTAC

2019

0
Cereri de acţiune

Cererile de acţiune pot avea ca rezultat următoarele:


• Update Query - permite modificarea unui grup de înregistrări selectate pe baza unui criteriu
dintr-un tabel
• Delete Query - permite ştergerea uneia sau mai multor înregistrări dintr-un tabel
• Append Query - permite adăugarea de noi înregistrări la un tabel dintr-un tabel sursă
• Make Table Query - permit crearea unui nou tabel

Update Query
Această înregistrare permite modificări globale într-un grup de înregistrări. Pentru a
transforma o interogare de selecţie în una de tip acţiune de modificare se parcurg etapele:
- se trece în modul Design View;
- se selectează meniul Query şi se alege opţiunea Update Query; se va introduce în
grila de proiectare linia Update To şi se schimbă numele interogării într-o interogare
de modificare;
- se introduc în linia Update To expresiile de calcul sau valorile cu care se vor face
modificările;
- se selectează meniul Query şi se alege opţiunea Run; se afişează o casetă de dialog în
care sunt prezentate numărul de înregistrări ce vor fi modificate. Se selectează
butonul Yes pentru modificarea înregistrărilor.
Exemplu: Pentru clienţii din oraşul Bacău vom pune o reducere de valoarea 10. Pentru a
realiza o interogare de tip Update, se vor realiza următorii paşi:

a) În modul Design View se vor selecta câmpurile pentru care aplicăm modificarea:
Câmpurile folosite sunt: Nume client, client oraş cu criteriul „bacau”, şi reducere, pentru care
vom face modificarea.
b) Din meniul Query se va selecta opţiunea Update Query:

1
c) În linia Update To se va completa formula de calcul sau valoarea dorită pentru
actualizare:

Mergeţi apoi şi verificaţi în tabela clienţi daca valorile dorite au fost modificate.
În cadrul interogărilor Update nu sunt admise modificări asupra câmpurilor cheie primară sau
modificări ce ar putea conduce la nerespectarea restricţiilor de integritate.

Delete Query
Scopul acestei interogări este eliminarea unui grup de inregistrări dintr-un tabel sau mai
multe tabele. Pentru a crea o cerere de tip acţiune Delete Query în vederea ştergerii unui grup de
înregistrări trebuie să se plece de la interogarea de selecţie.
Se parcurg următoarele etape:
- se trece în modul Design View;
- se selectează meniul Query şi se alege opţiunea Delete query care va afişa în grila de
proiectare linia Delete;
- se selectează meniul Query şi se alege opţiunea Run; se afişează o casetă de dialog
care va prezenta numărul de înregistrări ce vor fi şterse. Se selectează butonul Yes pentru
ştergerea numărului de înregistrări care respectă condiţia specifică. Exemplul următor prezintă

2
modalitatea în care se pot şterge din baza de date toate comenzile efectuate de clienţii ce au
codurile 2 sau 3.
Se selectează câmpurile după care aplicăm criteriul dorit. Apoi se alege opţiunea Delete
Query.

Interogarea va arăta astfel:

Rulaţi apoi interogarea.

Append Query
Interogările pentru adăugare oferă posibilitatea inserării unor noi înregistrări într-un tabel
pornind de la înregistrările sursă.
Pentru exemplificare vom presupune că dorim adăugarea în tabela comenzi după localitate
(ce conţine în momentul actual doar comenzile pentru clienţii din Bacău) a comenzilor pentru
clienţii din Iaşi (existenţi în tabela comenzi).
Pentru a realiza o interogare de tip Append este necesară parcurgerea următoarelor etape:

3
a) Elaborarea unei interogări de selecţie în modul Design View. Se va alege tabela / tabelele
ce conţine datele şi vor fi luate în calcul doar câmpurile ce conţin valorile ce vor fi adăugate,
iar, în cazul în care se doreşte aplicarea unor criterii de selecţie a acestora, se vor adăuga
câmpurile de restricţionat.

b) Din meniul Query sau din bara de unelte de sub meniu, se va selecta opţiunea Append Query
ce va conduce la afişarea ferestrei Append în care se va selecta numele tabelei în care dorim
adăugarea.

4
c) Transformarea interogării de selecţie într-o interogare de adăugare are ca efect apariţia
rândului Append To în fereastra de proiectare a interogării. În acest rând se va specifica
pentru fiecare câmp din tabela ce conţine datele, denumirea câmpului corespondent din
tabela unde vor fi adăugate.

Rulaţi interogarea şi vedeţi dacă au fost adăugate înregistrări în tabela comenzi după
localitate.

Make Table Query


Crearea unei tabel nou în urma interogării tabelelor deja existente, presupunând realizarea
următorilor paşi:
- se trece în modul Design View;
- se selectează meniul Query şi se alege opţiunea Make-Table Query;
- pe ecran se afişează fereastra de dialog Make Table unde se introduce noul nume al
tabelului. Se stabileşte dacă acesta va face parte dintr-o bază de date Access sau de alt
tip şi dacă înlocuieşte un alt tabel care este deja creat, apoi se apasă butonul OK;
- se selectează meniul Query şi se alege opţiunea Run;
- se afişează o casetă de dialog în care se specifică numărul de înregistrări în tabelul
nou creat. Tabelul nou creat prin această interogare va fi în fereastra Database la
obiectul Tables, iar câmpurile vor moşteni numai tipurile şi dimensiunile din tabele
sursă. Se recomandă ca după executarea interogării cu funcţia de creare să se
stabilească cheia primară şi proprietăţile câmpurilor.
Exemplu:
Crearea unei tabele ce va conţine numele clienţilor şi pentru fiecare client cantitatea
totală de articole comandate. Vom face o grupare după numele clienţilor, iar ca expresie
calculată vom face sumă după cantităţile de produse comandate. După ce am ales cîmpurile care
vor forma noua tabelă, vom alege din meniul Query opţiunea Make-Table Query. După care vom
lansa în execuţie interogarea.

5
Am ales câmpurile care vor apărea în noua tabelă.
Din meniul Query alegem Make-Table query.
Va apărea o fereastră unde vi se cere un nume pentru tabela nou creată.

După ce veţi scrie numele tabelei veţi rula interogarea apăsând butonul: . Apăsaţi Yes
pentru ferestrele de atenţionare care vor apărea. Apoi mergeţi în fereastra Database, pe tabul
Tables şi verificaţi dacă a fost creată noua tabelă. Daţi Open să vedeţi rezultatul interogării.

6
7
Bibliografie:

1. Șerbănescu, Luminița; Baze de date relaționale Aplicații Access, pp 113-120


2. Rotaru, Simona; Ghită, Mirela, (2017), Îndrumar laborator Limbaje de programare şi
Baze de Date, ASERS Publishing, 2017
3. Rîcu Lascu, Rotaru, Simona; Ghită, Mirela, (2005), Baze de date. SGBD ACCESS .,
Editura Universitaria, Craiova.
4. Rotaru, Simona; Ghită, Mirela (2015), Sisteme și aplicații informatice pentru economie,
Editura Revers, Craiova.
5. Fusaru D., Gherasim Z, (2005), Programare şi baze de date, Editura Fundaţia România
de mâine, Bucureşti.