Sunteți pe pagina 1din 16
AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE ‘A REPUBLICII MOLDOVA. HALMOHAJIbHbI OPPAH 110 HENOAKYNHOCTH PECTIYBJIMKH MOJLLOBA 005, mun. Chi ‘Tel (373 22) 820 601, nu, str. Mitropolit Gavril Banuleseu-Bdloni, 26 (G73-22) $20 602, www annd, e-mail: info@aniamd ACT DE CONSTATARE, nr, 182/04 mun. Chisinau 20 august 2020 Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autoritétii Nationale de Integritate, Griciue Ada, conducindu-se de prevederile art,10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale si in temeiul dispozitiilor art.7 alin.(1), art.19, art.32, art.34 si art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Nationali de Integritate, in rezultatul controlului averii si intereselor personale, a intocmit prezentul Act de constatare in privinta dlui Ciobanas Alexandru, ex-sef al Sectiei urmarire penal a Inspectoratului de Politic Centru din cadrul Directiei de Politie mun. Chisinau a Inspectoratului General de Politic al Ministerului Afacerilor Interne. 1. Partea deseriptiva a situatiei de fapt. La data de 09.01.2019, in temeiul art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate (in continuare — Legea nr. 132/2016), inspectorului de integritate Griciue Ada i-a fost repartizati ic aleatoriu, prin intermediul sistemului informational automatizat e- Integritate. sesizarea Jin 02.01.2019, care a stat la baza formarii dosarului de control ne | inijiat in privinta dlui Ciobanas Alexandru, IDNP [a domicitiat in Conformindu-se cerintelor art.29 si art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul a demarat la 09.01.2019 procedura de verificare prealabila a sesizdrii, intru clucidarea urmatoarelor aspecte: respectarea conditiilor de forma si continut a sesizarii, incadrarea persoanei supuse controlului acesteia la categoria de subicct al declararii, precum gi existenta binuielii rezonabile privind inealcarea regimului juridic al declararii averii sia intereselor personale. in cadrul procedurii de verificare prealabila, la dosarul de control au fost comasate materiale cu obiect similar, readresate Autorititii spre examinare conform competenfei institufionale prin denersurilc EE cin 09.01.2019 si TT cin 10.01.2019, Potrivit sesizarii, dl Ciobanas Alexandru ar fi admis o eventuala incalcare a regimului juridic al declaratii averii sia intereselor personale prin ,,ascunderea si nedeclararea veniturilor si automobilului de marca Hyundai Tueson, nr. inmatriculare La etapa verificatii prealabile, Sistemul informational automatizat e-Integritate a prezentat urmatoarele declaratii depuse de subiectul declaririi Ciobanas Alexandru: Declaratie cu privire la venituri si proprietate pentru anul 2012 ~ la data de 01.02.2013, ~ Declaratie cu privire la venituri si proprietate pentru anul 2013 —la data de 10.03.2014, Declaratie cu privire la venituri si proprietate pentru anul 2014 ~ la data de 05.03.2015, - Declaratie cu privire la venituri si proprietate pentru anul 2015 —la data de 12.02.2016, = Deelarajie de avere si interese personale pentru anul 2016 ~ la data de 16.02.2017, = Declarajie de avere si interese personale pentru anul 2017 — la data de 31.03.2018. Rezultatele validarii datelor din declarafii prin intermediul Sistemului informational e- Integritate au infirmat cele invocate de petifionar cu privire la automobilul de model Hyundai Tucson, nrinm. ARBRE, acesta fiind declarat in Declaratia de avere si interese personale pentru anul 2017 ca bun mobil dobindit in proprietate in 2017 de caitre ee Pede alld parte, raportind costul autoturismului de 464251 lei la volumul veniturilor obtinute de familia Ciobanas in anul 2017 in marime de 117983 lei, s-a constatat prezenta unei eventuale diferente substantiale in marime de 346268 lei Subsidiar, urmare validarii datelor din declaratii s-au stabilit eventuale omisiuni si erori admise de Ciobanag Alexandru la completarea declaratiilor pentru anii 2012 - 2017, si anume: - nedeclararea autoturismului. de marca TOYOTA YARIS, nr. inmatriculare IIE, detinut in comodat din anul 2013 de catre nedeclararea venitului salarial in mirime de 12174,90 lei oblinut de citre n anul 2017 din activitatea in cadrul f = nedeclararea calitatii de unic fondator si administrator «| precum si nedeclararea veniturilor obtinute din activitatea in cadrul acestei firme. ‘Astfel, ludnd act de calitatea de subiect al declararii si obligatia dlui Ciobanag Alexandru de a respecta prevederile legale privind declararea averii, inspectorul a conchis cd informatiile acumulate la etapa verificarii prealabile sunt suficiente si indica la prezenta banuielii rezonabile de incaileare de tre Ciobanas Alexandru a regimului juridic al declararii averii si intereselor personale. Subseevent, in temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 si art.31 din Legea nr.132/2016, a fost intoemit Procesul-verbal din 17.01.2019, prin care s-a dispus inifierea procedurii de control a averii in privinfa dlui Ciobanas Alexandru, ex-sef al Sectiei urmarire penala a Inspectoratului de Politic Centra din cadrul Directiei de Politie mun. Chisinau a Inspectoratului General de Politie al Ministerului A facerilor Interne (in continuare — ex-sef SUP IP Centru). Prin scrisoarca MEM din 18.01.2019, dl Ciobanas Alexandru a fost informat despre inifierea procedurii de control, precum si despre drepturile de care beneficiaz’ potrivit art.33 al eee de se Es 5 0.02 205: aaa din 12.03.2019 atesta nereceptionarea de catre dl Ciobanag Alexandru a informatici privind inijie procedurii de control, din care motiv scrisoarea a fost transmis Ja locul de munca al acestuia, Directia de Politie mun. Chisinau (str. Tighina, 6). DI Ciobanas Alexandru a beneficiat de drepturile sale si a luat cunostinga de actele si materialele dosarului de control. Sub aspect procedural, in temeiul dispovitiilor art.20 alin.(1) si art.32 alin.(3)-(5) din Ley nr.132/2016, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal pertinent perioadei si functiei persoanei supuse controlului si solicitate informatii si documente de la surse si entitati inregistrate pe teritoriul Republicii Moldova: IL. Analiza datelor privind veniturile si avers in acceptiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii si a intereselor personale consti in verificarea declaratiilor de avere si interese personale, a datelor si informajiilor privind averea existent, precum si a modificdrilor patrimoniale intervenite pe durata exercitirii mandatelor, a functiilor publice si de demnitate publica. Docuncniele prezentate cI prin caspunsu] TT din.01.03.2019 atest urmatoarele functii exercitate de subiectul declararii Ciobanas Ale = prin ord ‘din 19.02.2016 a fost transferat in functia sef de Sectie urmarire penala a Inspectoratului de Politie Centru din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau a Inspectoratului General de Politie al Ministerului Atacerilor Interne (in continuare ~ sef SUP IP Centru), functie delinuta la data initierii prezentei proceduri de control. Conform declaratiei de avere si interese personale pentru anul 2019, la data emiterii prezentului act de constatare, Ciobanas Alexandru exercita functia sef de Directie generala urmarire penala in baza ordinului RRM din 21.04.2020. Prin urmare, dl Ciobanag Alexandru a definut calitatea de subiect al declararii in temeiul art.3 alin.(1) lit.) din Legea nr.1264/2002 privind declararea si controlul veniturilor i al proprietitii persoanelor cu functii demnitate publica, judecatorilor, procurorilor, functionarilor publici gi a unor persoane cu functii de conducere (jn continuare — Legea nr.1264/2002, in vigoare la perioada supusd controlului, abrogaté la 01.08.2016), continuind detinerea acesteia in temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii si a imteresclor personale (i continuare Legea nr.133/2016), fiind functionar public cu statut special ciruia se aplicd prevederile Legii nr.288/2016 privind functionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. in conformitate cu dispozitiile art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr,132/2016, in cadrul controlul averii si intereselor personale inspectorul de integritate verificd averea persoanei supuse controlului si modificarile patrimoniale intervenite pe durata exercitirii mandatelor, a functiilor publice sau de demnitate publica si in decursul a 3 ani dupa incetare, extinzénd verificarea asupra averii membrilor de familie si/sau concubinului/concubinei acesteia. Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului s-a jinut cont de data dobindirii calitatii de subiect al declararii si de continuitatea exercitirii functici publice de catre Ciobanas Alexandru in cadrul Ministerului Afacerilor Interne. La extinderea controlului asupra averii membrilor de familie Ciobanas s-a tinut cont de datele Registrului de stat al populatiei si datele indicate de Ciobanas Alexandru in declaratiile cu privire la venituri si proprietate si cele de avere gi interese personale cu privire la urmitoarele persoane cu statut de membru de familie: Datele disponibile despre activitatea de control a Comisici Nationale de Integritate si Autoritatii Nationale de Integritate denota eX subiectul declararii Ciobanas Alexandru nu a fost supus controlului averii pe durata exercitarii functiilor publice. Urmand logica expunerii, in circumstanjele de fapt si de drept enunfate, inspeetorul de integritate a conehis efectuarea controlului averii existente sia modificarilor patrimoniale intervenite pe durata exercitirii functiilor publice, cu extinderea verificirilor asupra averii dol npreuna mbrii_de familie eee in perioada 01.01.2012 )3.2018 (din data survenirii obligajiei de declarare pind la data depunerii ultime! declaratii de avere la data initierii controlului). 2.1 Analiza datelor inserise in declarati in ordinea art.7 alin.(1) lita), art.26 si art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, in cadrul controlului respectarii regimului juridic al declararii averii si intereselor personale, inspectorul de integritate verified veridicitatea si plenitudinea datelor gi constata existenfa de erori sau omisiuni in dvclaratiile depuse de subiectul declararii pe durata exercitarii mandatelor si a funefiilor publice. Potrivit dispozitiilor tranzitorii ale art.44 alin.(12) din Legea nr.132/2016, declaratiile cu privire la venituri si proprietate si declaratiile de interese personalc, depuse pind la intrarea in Vigoare a prezentei legi, rimin valabile si sunt utilizate de Autoritate in cadrul procedurilor de control pentru realizarea atribuliilor specifice prevazute de lege. ‘Astlel, avind in vedere ca durata functiilor exercitate de Ciobanas Alexandru se extinde anterior intrarii in vigoare Legii nr.132/2016 si Legii nr.133/2016, relevante prezentei proceduri de control sunt prevederile art4 gi art. din Legea nr.1264/2002 (in vigoare la perioada supusd controlului, abrogatd la 01.08.2016), pottivit carora Ciobanas Alexandru a avut obligatia declararii veniturilor, activelor si datoriilor, bunurilor mobile si imobile de toate tipurile, definute in proprietate, cu drept de uzutruct, de uz, de abitatie, de superficie ori aflate in posesie in baza contractelor de mandat, comision, administrare fiduciara si celor translative de posesie gi folosinta. De asemenea, conform cerintelor art.4 si art.6 din Legea nr.133/2016, Ciobanas Alexandru a avut obligatia si-si declare averea, veniturile, activele si datoriile, bunurile mobile si imobile, inclusiv nefinalizate, detinute impreund cu membrii familiei in proprietate, cu drept de uzultuet, de uz, de abitatie, de superficie ori aflate in posesia acestora in baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciara, a unor contracte translative de posesie si de folosint Urmare comparirii datelor din declaratiile cu privire la venituti si proprietate si cele de avere si interese personale depuse in perioada 2012-2018 cu informatiile si documentele acumulate in cadrul controlului, inspectorul de integritate a constatat_urmiitoarele omisiuni, erori si date incomplete admise de catre Ciobanas Alexandru. 1) Materialul probatoriu al dosarului_de control denota ci Ciobanas Alexandru nu a declarat veniturile obtinute impreund cu [IA in marime totali de 2.846.021,91 lei, inclusiv in anul 2012 — 106.567,6 lei, in anul 2013 — 500.595,15 lei, in anul 2014 — 1.068.588,06 lei, in anul 2015 ~ 434.429,85 lei, in anul 2016 ~ 334,104,44 lei si in anul 2017 ~ 401.736.81 lei: Pentru anul_ 2012 nu au fost declarate venituri in suma totala de 106.567,6 lei, inclusiv 12866,53 lei si 6021,92 euro (echivalent — 93701,07 lei Venit in marime de 1842,0 lei objinut de citre activitatea desfisurata in_cadrul - Venit in marime de 6586,93 lei ridicat de catre ye parcursul anului 2012 sul fora de indemniatie penta cesterea copiuls, pt conta! aaa Venit in marime de 6000 euro (echivalent ~ 93360 lei) inregistrat pe parcursul_perioadei la contul sub forma de salariu din |_fapt confirmat de deschis la |. fapt confirmat de ne de 4000 lei inregi = Venit in mari numerar de |. fapt confirmat de frat pe parcursul anului 2012 sub forma de doband’ la contul depozit al |. fapt confirmat de catre Pentru anul 2013 nu au fost declarate venituri in marime de $00.595,15 lei, inclusiv 26358.02 87 dolari SUA (echivalent — $1038,22 lei) gi 25310,94 euro (echivalent ~ 423198,91 lei): - Venit in marime de 355,00 lei obtinut de catre sub forma de salariu din activitatea desfigurata in cadrul |, fapt confirmat de [Venit in marime de 5261,99 lei ridicat de catre pe parcursul anului 2013 sub forma _de_indemnizatie pentru cresterea copilului, fapt_ confirmat de ~ Venit in marime de 4000 dolari SUA (echivalent — $0360 lei) inregistrat pe parcursul anului 2013 sub forma de depuneri in numerar_de_catre la_contul depozit deschis la BB. fp: cont = Venit in marime de 2013 sub forma de dobanda 1a contul depozit al confirmat de catre = Venit in marime de 2: sub forma de depuneri in numerar_de RB. fp confirmat de = Venit in marime de 310,94 euro (echivalent — 5198.91 lei) inregistrat pe 2013 sub forma de dobinda la contul depozit ddeschis la confirmat de catre = Venit in marime de 20000 ei inregistrat pe parcursul la contul depozit deschis mat dle 3,87 dolari SUA (cchivalent — 678.22 lei) inregistrat pe deschis la yaroursul anulUi | fapt 000 euro (echivalent = 418000 lei) inregistrat pe parcursul anului 2013 la_contul_depozit_deschis_la arcursul_anului | fapt anului 2013 sub forma de depuneri in | fapt confirmat de numerar de catre care } anului 2013 sub forma de dobanda Venit in marime de |, fapt confirmat de cite El contul depozit al 1,03 lei inregistrat pe parcursul deschis Pentru anul 2014 nu au fost declarate venituri in marime de 1.068.588,06 lei, inclusiv 376262.88 lei, 6610.72 dolari SUA (echivalent ~ 93391,18 lei) si 32148,90 curo (echivalent 598934 lei) - Venit in marime de 12249,28 lei obtinut de catre activitatea desfaguratain cadrul sub forma de salariu din | fapt confirmat de parcursul 2.2014 sub = Venit in marime de 12744,89 lei rid forma de indemnizatie pentru cresterea copilului, fapt conti Venit in marime de 3600 dolari SUA (echivalent — 50508 lei) inregistrat pe parcursul a. 2014 de depuneri in numerar_de_citre la_contul_depozit_deschis la | fapt confirmat de . ~ Venit in marime de 148,13 dolari SUA (echivalent — 2078,26 lei) inregistrat pe parcursul anului 2014 sub forma de dobanda la contul depozit al deschis 1a fapt confirmat de catre I = Venit in marime de 31500 euro (echivalent — 586845 lei) inregistrat pe parcursul a. 2014 sub forma de depuneri in numerar de elie la contul depozit deschis la sub forma confirmat de eatre = Venit in marime de 648,90 euro (echivalent — 12089.0 lei 2014 sub forma de dobanda ta contul depozit al confirmat de catre - Venit in marime de 74400 lei inregistrat pe parcursul anului 2014 sub formé de depuneri in . fapt confirmat de parcursul anului |, fapt inregistrat pe deschis 1a numerar de cate, Jenit in mirime de 2500 dolari SUA (cchivalent ~ 35075 lei) inregistrat pe parcursul anului ma de depuneri in numerar de catre Ciobanas Alexandru la contul depozit deschis 1a fapt confirmat de catre 9 dolari SUA (echivalent ~ 878,13 lei) inregistrat pe parcursul anului fapt - Venit in marime de 62, 2014 sub forma de dobanda la contul depozit al cet. Ciobanas Alexandru deschis la confirmat de eatre 5 venit in marime de 300 dolari USD (echivalent ~ 4851,79 lei) ridicat de catre Ciobanas Alexandru la data de 15.02.2014 sub forma de transfer banear prin sistemul Unistream din Federatia Rust de la | apt confirma Le eee eee = Venit in marime de 275930,70 lei_objinut de familia Ciobanas la data de [ME cin yanzarea_bunului_imobil amplasat in |. cu nr. cadastral , dejinut in proprietate de Ciobanas Alexandru din anul 2004, ‘Notd: Marimea venitului 27593070 lei constituie diferenta dintre 94503 lei, suma declarata in Deelaratia cu privire la venituri si proprictate pentru anul 2014 si valoarea reali 370433,7 lei, echivalent 19500 euro, incasata de Ciobanas Alexandru din vizarea bunului. Potrivit informatie’ din Registrul bunurilor imobile al Agentiei Servicii Publice, apartamentul a fost vindut reall baza Contractului de vinzare-cumparare din 31.12.2014 La punctul de vedere prezentat la data Me 21.08.2019, REM. dl Ciobanas Alexandru a anexat dovada tranzactiei, Recipisa intocmita la data de 15.01.2014, prin care vanzaitorul Ciobanas imei_de_19500 euro de la cumparitorul pentru rimirea, Alexandru_confi vinzar in temeiul art.7 alin.(1) lit.d) gi art.34 alin.(3) din Legea nr.132/2016, pentru decidere oficiala asupra marimii venitului supus declararii in sensul Legii nr.1264/2002, inspectorul de integritate a sesizat prin demersurile caper din 12.11.2019 si repetat din 07.05.2020 Serviciul Fiscal de Stal, care a informat prin rispunsul din 03.06.2020 urmatoarele, citat: ,, Urmare a aplicarié actiunilor de conformare voluntard, la data de 02.01.2020, Chines exer, IR corecian Dectaranic eu privire fa imposital pe venit pentru perioada A/2014, indicind crestere de capital in sumd de 275931 lei objinutd de ta Vinzarea apartamentului_nr-405 amplasat pe adresa mun. Chisindu, sir. Independentei_nr.34, calculind suplimentar la BPN impozit in valoare de 39892 lei Baza de date a Serviciului Fiscal de Stat a generat sub nr/document/sistem [ED Declarajia cu privire la impozitul pe venit pentru perioada A/2014, rectificata de Ciobanas Alexandru la data de 02.01.2020, care atest din vinzare bun imobil incasarea sumei de 370433,7 lei, crestere de capital de 275930,7 lei si impozit pe venit calculat suplimentar la buget de 39892 lei wul_ 2015 nu au fost declarate venituri in suma totali de 434.429,85 lei, inclusiv 16,49 dolari SUA (echivalent — 45454,17 lei) si 15108,31 euro (echivalent 7414082 | 314834,86 lei) Hilvenit in marime de 22383,65 activitatea desfisurata in cadrul sub forma de salariu din |. fapt_confirmat de btinut de catre JVenit in marime de 12768,58 lei ridicat de citre [A pe parcursul sub forma de indemnizatic pentru cresterea copilului, fapt_confirmat de anului_2015 = Venit in marime de 2400 dolari SUA (echivalent — 45144 lei) inregistrat pe parcursul anului 2015 sub forma de depuneri in_numerar de catre la contul depozit deschis la t confirmat de ~ Venit in marime de 16,49 dolari SUA (echivalent — 310.17 lei) inregistrat pe 2015 sub forma de dobinda ta contul dey deschis la contirmat de eatre ji = Venit in marime de 14200 euro (echivalent = 296638 lei) inregistrat pe parcursul anului 2015 sub forma de depuneri in numerar de citre la_contul_depozit_deschis_ la ERB. tap contirmat de ; = Venit in mirime de 122,72 euro (echivalent — 2563,62 Ici) inregistrat pe parcursul anului 2015 sub forma de dobanda la contul depozit al deschis la fapt confirmat de catre ~ Venit inn humerar de catre la contul depozit de: yareursul anului fapt me de 38000 lei inregistrat pe parcursul anului 2015 sub forma de depuneri in chis , fapt confirmat de catre: ; sursul_anului 2015 sub forma de dobinds {apt confirmat de catre [il ~ Venit in marime de 785,59 euro (echivalent — 15633,24 lei) ridicat de catre [a la data de 28.09.2015 sub forma de transfer bancar prin sistemul Unistream din Marea Britanie de la HERR f2p¢ consirmat de Pentru_anul nu au fost declarate venituri in sum total de 334.104,44 lei, inclusiv 7180,10 lei, 699,75 dolari SUA (cchivalent-13939 lei) si 14194.32 curo (echivalent-312984,74 lei): - Venit in marime de 699,75 dolari SUA (echivalent — 13939 lei) inregistrat pe parcursul 2.2016 sub forma de depuneri_in numerar de citre la contul depozit deschis la GRE. (4) confirmat de . = Venit in marime de 11699,78 euro (echivalent — 257980, 14 lei) inregistrat pe parcursul anului 2016 sub forma de depuneri in numerar de catre la contul_depozit deschis 1a GB. fap contirmat de |. ~ Venit in marime de 12,71 euro (echivalent — 280,25 lei) inregistrat pe parcursul anului 2016 sub forma de dobinds la contul depozit al deschis a | fapt confirmat de catre ~ Venit in marime de 380,70 lei inregistrat pe parcursul anului 2016 sub forma de doban contul depozit al deschis | fapt confirmat de catre Bi Venit in marime de 2231,83 euro (echivalent — 49211,85 lei) ridicat de catre A HERR pe parcursul anului 2016 sub forma de transfer bancar prin sistemul Unistream din Marea Britanie de |: MAN in mdrime de 1471.28 curo side la in marime de_760,55 euro, fapt confirmat de contul depozit al lent — 5512,5 lei) inregistrat_ pe parcursul a. 2016 sub Ja contul_curent deschis Venit in marime de 250 euro (echiva forma de depuneri in numerar (alimentare cont) de catre la mse fapt confirmat de ~ Venit in marime de 6800 lei inregistrat pe parcursul anului 2016 sub forma numerar (alimentare cont) de catre Ja contul curent deschis la confirmat de catre Pentru anul_ 2017 nu au fost declarate venituri in suma totali de 401.736,81 lei, inclusiv 49423,54 lei, 300 dolari SUA (echivalent — $547 lei) si 16652.20 euro (echivalent ~ 346766,27 lei): Venit in marime de 12174,9 lei obtinut de catre sub forma de salariu_din activitatea_destasurata in cadrul | fapt confirmat de de depuneri in J. fapt 5547 lei) inregistrat pe parcursul a.2017 la contul depozit deschis la = Venit in marime de 300 dolari SUA (cchivalent sub forma de depuneri numerar de ci fapt confirmat de catre L - Venit in marime de 6112,57 euro (cchivalent — 127263,7 lei) inregistrat pe parcursul a.2017 sub forma de depuneri numerar de catre Eee la contul depozit deschis la y= fapt confirmat de eatre } ~ Venit in marime de 4000,0 lei inregistrat pe parcursul anului 2017 sub forma de dobanda la |, fapt confirmat de catre contul depozit al = Venit in mirime de 48,64 lei inregistrat pe_parcursul anului 2017 sub forma de dobanda la pozit al deschis. |, fapt confirmat de catre Ei Ment in marime de $498,98 NAS8.76 lei) ridicat de cxtre KSA pe parcursul anului 2017 sub forma de transter bancar prin sistemul Unistream din Marea Britanie de la | fapt contcmat << ea Venit in marime de 650 euro (echivalent — 13533 Ici) ridicat de cite A 1 data de 07.03.2017 sub forma de transfer bancar prin sistemul Unistream din Marea Britanie de la contul de ‘0 (echivalent n> lS ES Venit in marime de 160,65 euro (cchivalent — 3412,21 lei) ridicat de cite TS Ja data de 12.01,2017 sub forma de transfer bancar prin sistemul Unistream din Marea Britanie de la Pop aaa eee eT EY [Venit in marime de 4230 euro (cchivalent — 88068.6 lei) inregistrat pe parcursul anului 2017 sub forma de depuneri in numerar (alimentare cont) de citre la contul curent deschis ta fapt confirmat de catre - Venit in marime de 25900 lei inregistrat parcursul anului 2017 sub forma de depuneri in numerar (alimentare cont) de catre ja contul curent deschis la J. fapt confirmat de eatre = Venit in marime de 7300 lei inregistrat sub forma de donatie de la GER. (DN? AT prin depuneri in mumerar la data de 07.02.2017, 15.02.2017 si | fapt_cor 18.02.2017 la contul salarial al dlui Ciobanas Alexandru deschis la fapt confirmat de catre j Tot la acest capitol se observa c3, materialele controlului au infirmat supozifiile invocate la capa ites comtolala ca privite keeventusle ventor bine