Sunteți pe pagina 1din 37

An școlar: 2017 – 2018 Manualul utilizat: Limba și literatura română.

Manual PROIECTAREA
Unitatea de învățământ: ……………………… pentru clasa a IV-a, autori: Alina Radu, Roxana Jeler / PE UNITĂŢI
Profesor:………………………………………… Editura Art, Bucureşti, 2016 DE ÎNVĂŢARE
Aria curriculară: Limbă şi comunicare Auxiliar recomandat: Limba și literatura română.
Clasa: a IV-a Caiet de lucru pentru clasa a IV-a, Semestrul I,
Disciplina de învățământ: Limba şi literatura autori: Alina Radu, Roxana Jeler / Editura Art, Semestrul I
română Bucureşti, 2016
Semestrul I: 17 săptămâni Nr. de ore pe săptămână: 5

Capitolul I:
Am scăpat de vacanță (Recapitularea cunoștințelor din clasa a III-a)
Nr. ore: 15
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE * ORE
1. Recapitularea cunoștințe- 1.1. - exerciţii de citire expresivă a textelor 2 resurse materia- - frontală
lor din clasa a III-a 1.2. - exerciţii de citire selectivă (citire pe fragmente) le: manual, caiet - formativă
• Scrisoare, 1.5. - formularea unor predicții, pe baza unor frag- de lucru, fişe de
de Ana Blandiana 2.2. mente de text audiate lucru, videopro- Fișa de porto-
- Textul literar în versuri 2.3. - intuirea sensului cuvântului dintr-o secvență iector, calculator/ foliu
2.4. audio/video tabletă, DEX,
3.1. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii Dicționar de sino-
3.2. - exerciţii de citire explicativă şi de citire selecti- nime, Dicționar de
3.4. vă pentru identificarea mesajului antonime, carton,
- răspunsuri la întrebări pe baza textului foarfecă, lipici,
- exerciții de transcriere selectivă culori (pentru re-
- ilustrarea prin desen a textului citit alizarea afişelor/
- folosirea metodelor gândirii critice posterelor/orga-
- realizarea unui jurnal de lectură nizatorilor grafici)
* Competențele specifice vizate de această unitate au fost selectate din programa şcolară pentru clasa a III-a.
1
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
- notarea unor elemente considerate importan- resurse proce-
te dintr-un text literar durale: observa-
- identificarea elementelor specifice textului în rea dirijată, con-
versuri (vers, strofă) versaţia, explica-
- exerciții de identificare a sensului unor expresii ţia, învăţarea prin
din text (figuri de stil şi imagini artistice) descoperire, jocul
- exerciții de argumentare a unei păreri didactic, munca
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice independentă
2. - Cartea poștală 1.1. - exerciții de scriere/redactare a unui text funcți- 2 resurse mate- - frontală
- Cererea politicoasă 1.4. onal (cartea poştală) riale: manualul, - formativă
- Relatarea unei întâmplări 2.2. - exerciţii de autocorectare şi corectare în caiet de lucru, fişe
trăite 2.4. perechi a greşelilor de scriere, a greşelilor de de lucru, video- Observarea sis-
- Scrierea corectă – Cratima 3.1. punctuaţie etc. proiectorul, cal- tematică: pro-
3.4. - selectarea adecvată a cuvintelor în texte proprii culatorul/tableta, be orale, fişe
3.5. - redactarea unor texte scurte respectând aşe- DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.1. zarea corectă a textului în pagină, plasarea co- sinonime, Dicțio- pentru acasă
4.2. rectă a alineatelor şi a titlului, aprecierea corec- nar de antonime,
4.4. tă a spaţiului dintre cuvinte carton, foarfecă, Fișa de porto-
4.5. - exerciţii de utilizare corectă a cuvintelor scrise lipici, culori (pen- foliu
cu cratimă tru realizarea afi-
- alcătuire de propoziții cu ortograme şelor/posterelor/
- explicarea folosirii ortogramelor în diferite organizatorilor
contexte grafici)
- exerciţii de autocorectare şi corectare în pe- resurse proce-
rechi a greşelilor de scriere durale: observa-
- completare de texte lacunare rea dirijată, con-
- analiza textelor redactate după criterii date versaţia, explica-
- exprimarea propriei păreri în legătură cu tex- ţia, învăţarea prin
tele personale şi cu cele create de colegi descoperire, jocul
- exerciţii de simulare în situaţii de comunicare didactic, munca
- exerciţii de caligrafie independentă

2
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
3. - Substantivul 1.3. - exerciţii de intuire/identificare a părţilor de 2 resurse mate- - frontală
- Adjectivul 1.5. vorbire învăţate: substantivul, adjectivul riale: manualul, - formativă
2.4. - exerciţii de identificare şi corectare a unor îm- caiet de lucru, fişe
3.5. binări de cuvinte incorecte în cadrul unui enunţ de lucru, video- Observarea sis-
4.1. (substantiv şi adjectiv) proiectorul, cal- tematică: pro-
4.2. - exerciţii de acord, de modificare a formei ad- culatorul/tableta, be orale, fişe
4.5. jectivului, prin schimbarea numărului substanti- DEX, Dicționar de de lucru, teme
vului pe care îl determină sinonime, Dicțio- pentru acasă
- exerciţii de identificare a perechii determinat – nar de antonime,
determinant şi a acordului gramatical dintre cei carton, foarfecă, Fișa de porto-
doi etc. lipici, culori (pen- foliu
- completarea unor propoziţii lacunare cu ad- tru realizarea afi-
jectivele potrivite şelor/posterelor/
- schimbarea topicii adjectivului faţă de sub- organizatorilor
stantiv grafici)
- înlocuirea unor expresii date cu adjective co- resurse proce-
respunzătoare durale: obser-
- identificarea unor adjective potrivite unor sub- varea dirijată,
stantive date conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
4. Pinocchio în Țara Jucării- 1.1. - exerciţii de citire a textelor, respectând intona- 3 resurse mate- - frontală
lor, adaptare după Carlo 1.2. ţia impusă de semnele de punctuaţie riale: manualul, - formativă
Collodi 1.5. - exerciţii de citire explicativă şi de citire selectivă caiet de lucru, fişe
- Textul literar în proză – tex- 2.2. - explicarea sensului cuvântului prin mijloace de lucru, video- Observarea
tul narativ 2.3. verbale şi nonverbale pornind de la context proiectorul, cal- sistematică:
- Descrierea 2.4. - intuirea sensului cuvântului dintr-un text culatorul/tableta, probe orale,
3.1. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii DEX, Dicționar de fişe de lucru,

3
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
3.2. - exerciţii de citire pe fragmente sinonime, Dicțio- teme pentru
3.4. - exerciții de identificare a trăsăturilor unui text nar de antonime, acasă
literar narativ carton, foarfecă,
- exerciţii de delimitare a unui text narativ în lipici, culori (pen- Fișa de porto-
secvențe logice tru realizarea afi- foliu
- exerciţii de ordonare a ideilor principale din şelor/posterelor)
textul citit resurse proce-
- realizarea unor desene pentru a ilustra ceea ce durale: obser-
s-a înțeles din text varea dirijată,
- descrierea frontală, cu sprijin din partea profe- conversaţia, ex-
sorului plicaţia, învăţarea
- formularea de răspunsuri la întrebări simple prin descoperire,
- jocuri de rol jocul didactic,
- găsirea cuvintelor cu sens asemănător/sens munca indepen-
opus dentă
- completarea unor enunţuri lacunare
- răspunsuri la întrebări pe baza textului
- exerciții de transcriere selectivă
- activități de grup cu angajarea verbală a tutu-
ror membrilor
- exerciții de exprimare/de argumentare a opiniei
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice
- utilizarea unor organizatori grafici
- exprimarea acordului/dezacordului față de ac-
țiunile/atitudinile unor personaje
5. - Invitația 1.2. - revizuirea şi interevaluarea textelor redactate 2 resurse mate- - frontală
- Afișul 1.5. - relatarea unei întâmplări după întrebări riale: manualul, - formativă
- Ortografie și punctuație 2.2. - realizarea unui afiş caiet de lucru, fişe
2.4. - antrenamente de scriere creativă de lucru, video- Observarea sis-
3.5. - completarea unor tabele/scheme/organizatori proiectorul, tematică:
4.1. grafici cu informații din texte audiate

4
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
4.2. - redactarea unor texte funcționale scurte, res- calculatorul/ probe orale,
4.5. pectând caracteristicile fiecăruia (invitația, afişul) tableta, DEX, Dic- fişe de lucru,
- explicarea folosirii ortogramelor şi a semnelor ționar de sinoni- teme pentru
de punctuație în diferite contexte me, Dicționar de acasă
- exerciţii de autocorectare şi corectare în pe- antonime, carton,
rechi a greşelilor de ortografie şi de punctuație foarfecă, lipici, Fișa de porto-
- completare de texte lacunare culori (pentru re- foliu
- analiza textelor redactate după criterii date alizarea afişelor/
- exprimarea propriei păreri în legătură cu tex- posterelor)
tele personale şi cu cele create de colegi resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
6. - Verbul 1.3. - exerciţii de identificare/intuire a verbelor şi 2 resurse mate- - frontală
- Pronumele 1.5. pronumelor personale într-un text riale: manualul, - formativă
2.4. - selectarea verbelor dintr-un şir de cuvinte caiet de lucru, fişe
3.5. - completarea enunţurilor lacunare cu verbele de lucru, video- Observarea sis-
4.1. la forma cerută de pronume proiectorul, cal- tematică: pro-
4.2. - exerciții de intuire a numărului verbelor culatorul/tableta, be orale, fişe
4.5. - exerciții de intuire a numărului şi a genului DEX, Dicționar de de lucru, teme
pronumelor personale (persoana a iii-a) sinonime, Dicțio- pentru acasă
- exerciţii-joc pentru identificarea verbelor/pro- nar de antonime,
numelor carton, foarfecă, Fișa de porto-
- exerciții de completare a informației despre lipici, culori (pen- foliu
clasele morfologice ale substantivelor tru realizarea afi-
şelor/posterelor)

5
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
7. Evaluare inițială 1.1. - test de evaluare inițială 1 resurse mate- - inițială
… - exerciții de ameliorare/dezvoltare 1 riale: manualul,
4.5. caiet de lucru,
portofoliul de
evaluare, fişe de
lucru, videopro-
iectorul, calcula-
torul/tableta
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

6
Capitolul al II-lea:
Vorbim pe săturate (Comunicarea orală)
Nr. ore: 20
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
1. Un delfin bine-crescut, 1.1. - exerciţii de citire în ritm propriu, citire selecti- 2 resurse mate- - frontală
adaptare după Carlo 1.2. vă, pe roluri riale: manualul, - formativă
Collodi (lectură) 1.4. - exerciţii de citire respectând intonația impusă caiet de lucru, fişe
- Banda desenată 1.5. de semnele de punctuație de lucru, video- Observarea sis-
2.3. - relatarea unor întâmplări având ca suport ban- proiectorul, cal- tematică: pro-
2.4. da desenată culatorul/tableta, be orale, fişe
2.5. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii DEX, Dicționar de de lucru, teme
3.2. - răspunsuri la întrebări pe baza textului sinonime, Dicțio- pentru acasă
3.4. - ilustrarea prin desen a textului citit nar de antonime,
3.6. - intuirea sensului cuvântului dintr-o secvență carton, foarfecă, Fișa de porto-
audio/video lipici, culori (pen- foliu
- completarea unor enunţuri lacunare tru realizarea afi-
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice şelor/posterelor)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

7
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
2. - Dialogul 1.5. - exerciţii de discriminare a elementelor esenţia- 3 resurse mate- - frontală
- Inițierea și menținerea unui 2.1. le de cele de detaliu dintr-un mesaj ascultat riale: manualul, - formativă
schimb verbal 2.3. - identificarea vorbitorului, a ascultătorului, a caiet de lucru, fişe
- Formularea de solicitări 2.4. mesajului de lucru, video- Observarea sis-
formale și informale 3.3. - identificarea situaţiilor de adaptare la particu- proiectorul, cal- tematică: pro-
- Inițierea și menținerea unui 3.6. larităţile interlocutorului şi identificarea formu- culatorul/tableta, be orale, fişe
schimb verbal 4.3. lelor de adresare specifice DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.4. - exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în sinonime, Dicțio- pentru acasă
4.5. funcţie de context şi de partenerul de dialog nar de antonime,
- exersarea unor acte de vorbire: iniţierea, carton, foarfecă, Fișa de porto-
menţinerea sau încheierea unui schimb verbal; lipici, culori (pen- foliu
utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de tru realizarea afi-
permisiune, de solicitare şelor/posterelor)
- simularea unor situaţii de comunicare diverse resurse proce-
- exerciţii de dialog: elevi – elevi, elev – învăţător; durale: obser-
jocuri de rol de tipul vorbitor – ascultător, vizând varea dirijată,
formarea comportamentului de ascultător conversaţia, ex-
- discuţii libere, în perechi, pe teme date plicaţia, învăţarea
- exerciţii de dezvoltare a iniţiativei comunicative prin descoperire,
- jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vor- jocul didactic,
bire, de construire a unor dialoguri imaginare munca indepen-
- sesizarea unor mijloace nonverbale (gesturi, dentă
mimică)
- sesizarea corespondenţei elementelor verbale
cu cele nonverbale
- sesizarea rolului imaginilor
- exprimarea şi argumentarea propriilor gânduri
cu ajutorul desenului
- exerciţii de descoperire a semnificației unui
desen, afiş, indicator
- vizionarea de scurtmetraje animate

8
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
- oferirea de concluzii simple pornind de la
scurtmetraje animate
- realizarea unei benzi desenate
- participarea la joc de rol şi aprecierea interpre-
tării după criterii convenite
3. - Cuvântul – formă și conți- 3.1. - exerciţii de înlocuire a cuvântului nou prin si- 2 resurse mate- - frontală
nut 3.4. nonime riale: manualul, - formativă
3.5. - exerciţii de identificare a sinonimelor/antoni- caiet de lucru, fişe
3.6. melor/omonimelor de lucru, video- Observarea sis-
4.1. - exerciţii de formare a familiei lexicale proiectorul, cal- tematică: pro-
4.3. - exerciţii de identificare a câmpului lexical culatorul/tableta, be orale, fişe
4.4. - exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt ne- DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.5. cunoscut prin raportare la conţinut sinonime, Dicțio- pentru acasă
- exerciţii de determinare a sensului unor cuvin- nar de antonime,
te în contexte date carton, foarfecă, Fișa de porto-
- folosirea dicţionarului pentru identificarea lipici, culori (pen- foliu
sensului unor cuvinte şi a sinonimelor/antoni- tru realizarea afi-
melor şelor/posterelor)
- înlocuirea în texte a unor cuvinte cu sinonime- resurse proce-
le lor şi transcrierea acestora durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

9
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
4. Secretele unei prezentări 1.1. - exerciţii de citire respectând intonația impusă 3 resurse materia- - frontală
reușite (lectură) 1.2. de semnele de punctuație le: manual, caiet - formativă
1.4. - exerciţii de citire/interpretare adaptate de lucru, fişe de
1.5. particularităților textului lucru, videopro- Observarea
3.1. - exerciţii de discriminare a elementelor iectorul, calcu- sistematică:
3.2. esenţiale de cele de detaliu dintr-un mesaj latorul/tableta, probe orale,
3.4. ascultat DEX, Dicționar de fişe de lucru,
- integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii sinonime, Dicțio- teme pentru
- intuirea sensului cuvântului dintr-o secvență nar de antonime, acasă
audio/video carton, foarfecă,
- răspunsuri la întrebări pe baza textului lipici, culori (pen- Fișa de
- exerciţii de citire explicativă şi de citire tru realizarea afi- portofoliu
selectivă pentru desprinderea ideilor principale şelor/posterelor)
- exerciţii de ordonare a ideilor principale din resurse proce-
textul citit durale: obser-
- completarea unor enunţuri lacunare varea dirijată,
- realizarea unor postere/organizatori grafici conversaţia, ex-
pentru a indica relația dintre text şi experiențele plicaţia, învăţarea
proprii prin descoperire,
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice jocul didactic,
- ilustrarea prin desen a textului citit – afişul munca indepen-
dentă
5. - Prezentarea – oferirea de 1.4. - simularea unor situaţii de comunicare diverse 4 resurse mate- - frontală
informații referitoare la uni- 2.1. - exerciții de adaptare la particularităţile situați- riale: manualul, - formativă
versul școlar sau extrașcolar 2.2. ei de comunicare date caiet de lucru, fişe
- Caracteristicile unei pre- 2.3. - exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în de lucru, video- Observarea sis-
zentări 2.4. funcţie de context proiectorul, cal- tematică: pro-
2.5. - identificarea de caracteristici ale unei prezen- culatorul/tableta, be orale, fişe
4.1. tări orale DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.3. - identificarea etapelor în conceperea unei pre- sinonime, Dicțio- pentru acasă
4.4. zentări nar de antonime,

10
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
- sesizarea asemănărilor şi diferențelor dintre carton, foarfecă, Fișa de porto-
prezentările narative/descriptive/argumentative lipici, culori (pen- foliu
- sesizarea corespondenţei elementelor verbale tru realizarea afi-
cu cele nonverbale în cadrul unei prezentări şelor/posterelor)
- discuţii libere, în perechi, pe teme date resurse proce-
- exerciţii de dezvoltare a iniţiativei comunicative durale: obser-
- discuții referitoare la prezentarea proiectelor varea dirijată,
- minidezbateri conversaţia, ex-
- proiecte în perechi/grupe plicaţia, învăţarea
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
6. Recapitulare: Leul, 1.1. - exerciţii de citire în ritm propriu, citire selecti- 4 resurse mate- - frontală
de Daniil Harms 1.2. vă, pe roluri riale: manualul, - formativă
(fragment) 1.4. - exerciţii de citire respectând intonația impusă caiet de lucru, fişe
1.5. de semnele de punctuație de lucru, video- Observarea sis-
2.1. - identificarea răspunsurilor unor întrebări pe proiectorul, cal- tematică: pro-
2.2. baza textului culatorul/tableta, be orale, fişe
2.3. - relatarea după întrebările investigatorului per- DEX, Dicționar de de lucru, teme
2.4. fect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? sinonime, Dicțio- pentru acasă
2.5. Cu ce?) nar de antonime,
3.1. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii carton, foarfecă, Fișa de porto-
3.2. - exerciţii de discriminare a elementelor esenţia- lipici, culori (pen- foliu
3.4. le de cele de detaliu dintr-un mesaj ascultat tru realizarea afi-
4.1. - identificarea vorbitorului, a ascultătorului, a şelor/posterelor)
4.3. mesajului resurse proce-
4.4. - identificarea situaţiilor de adaptare la particu- durale: obser-
larităţile interlocutorului şi identificarea formu- varea dirijată,
lelor de adresare specifice conversaţia,

11
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
- exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în explicaţia, învă-
funcţie de context şi de partenerul de dialog ţarea prin des-
- exersarea unor acte de vorbire: iniţierea, coperire, jocul
menţinerea sau încheierea unui schimb verbal; didactic, munca
utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de independentă
permisiune, de solicitare
- simularea unor situaţii de comunicare diverse
- susținerea unei prezentări după plan dat
- transcrierea unor enunțuri din text în care se
regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte pre-
cizate de învățător
- exerciţii de înlocuire a cuvântului nou prin si-
nonime
- exerciţii de identificare a sinonimelor/antoni-
melor/omonimelor
- exerciţii de formare a familiei lexicale
- exerciţii de identificare a câmpului lexical
- exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt ne-
cunoscut prin raportare la conţinut
- exerciţii de determinare a sensului unor cuvin-
te în contexte date
- folosirea dicţionarului pentru identificarea
sensului unor cuvinte şi a sinonimelor/antoni-
melor

12
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
7. Evaluare sumativă 1.1. - proiecte de documentare 1 resurse mate- - individuală
… - concurs de prezentări 1 riale: manualul, - sumativă
4.5. - exerciții de ameliorare/dezvoltare caiet de lucru,
portofoliul de
evaluare, fişe de
lucru, videopro-
iectorul, calcu-
latorul/tableta,
DEX, Dicționar de
sinonime, Dicțio-
nar de antonime,
carton, foarfecă,
lipici, culori (pen-
tru realizarea afi-
şelor/posterelor)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

13
Capitolul al III-lea:
Carte frumoasă, cinste cui te-a scris (Comunicare scrisă)
Nr. ore: 20
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
1. Fluturi cu sute de aripi, 1.2. - exerciţii de citire a textelor, respectând 2 resurse mate- - frontală
adaptare după Mircea 1.4. intonaţia impusă de semnele de punctuaţie riale: manualul, - formativă
Cărtărescu (lectură) 1.5. - exerciţii de citire selectivă (citire pe fragmente) caiet de lucru, fişe
2.2. - formularea unor predicții pe baza unor de lucru, video- Observarea
2.4. fragmente de text audiate proiectorul, cal- sistematică:
3.1. - intuirea sensului cuvântului dintr-o secvență culatorul/tableta, probe orale,
3.2. audio/video DEX, Dicționar de fişe de lucru,
3.3. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii sinonime, Dicțio- teme pentru
3.4. - completarea unor enunţuri lacunare nar de antonime, acasă
3.5. - exerciţii de delimitare a unui text în secvențe carton, foarfecă,
4.1. logice lipici, culori (pen- Fișa de
4.4. - exerciţii de citire explicativă şi de citire tru realizarea afi- portofoliu
selectivă pentru identificarea ideilor principale şelor/posterelor/
- exerciţii de ordonare a ideilor principale din organizatorilor
textul citit grafici)
- răspunsuri la întrebări pe baza textului resurse proce-
- exerciții de transcriere selectivă durale: obser-
- ilustrarea prin desen a textului citit varea dirijată,
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice conversaţia, ex-
- exerciţii-joc: Ce comunic? (stări sufleteşti: plicaţia, învăţarea
bucurie, curiozitate, tristeţe, uimire, frică, prin descoperire,
confuzie) jocul didactic,
- realizarea unui jurnal de lectură munca indepen-
dentă

14
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
2. - Cartea – obiect cultural 3.1. - notarea unor elemente considerate importan- 2 resurse mate- - frontală
3.4. te dintr-un text audiat riale: manualul, - formativă
3.5. - stabilirea rolului fiecărui element component caiet de lucru, fişe
3.6. al unei cărţi de lucru, video- Observarea sis-
4.1. - gruparea cărţilor pe diferite criterii proiectorul, cal- tematică: pro-
4.3. - exerciții de recunoaştere a tipurilor de cărţi: culatorul/tableta, be orale, fişe
4.4. dicţionare, atlase, manuale, culegeri, poveşti, DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.5. poezii sinonime, Dicțio- pentru acasă
- exerciții de observare a unor cărţi: copertă, cu- nar de antonime,
prins, număr de pagini, ilustraţii carton, foarfecă, Fișa de porto-
- exerciții de comparare a filmelor şi cărților, cu lipici, culori (pen- foliu
rolul de a identifica asemănările şi deosebirile tru realizarea afi-
dintre acestea şelor/posterelor/
- exerciții de identificare a sensului unor expresii organizatorilor
din text (figuri de stil şi imagini artistice) grafici)
- identificarea rolului cărții în dezvoltarea cultu- resurse proce-
rală a fiecărui individ durale: obser-
- exerciții de argumentare a unei păreri varea dirijată,
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

15
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
3. - Compunerea 1.5. - antrenament de structurare a compunerii în 2 resurse mate- - frontală
- Planul compunerii 2.1. introducere, cuprins şi încheiere riale: manualul, - formativă
- Așezarea textului în pagină 2.3. - recunoaşterea părților unei compuneri caiet de lucru, fişe
3.1. - însemnarea folosind culori diferite a părților de lucru, video- Observarea sis-
3.4. unei compuneri date proiectorul, cal- tematică: pro-
3.5. - exerciții de redactare a unor texte narative/ culatorul/tableta, be orale, fişe
3.6. descriptive/argumentative pe baza unui plan DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.4. de idei sinonime, Dicțio- pentru acasă
4.5. - exerciţii de rezolvare a unor sarcini în perechi nar de antonime,
sau în grupe mici de lucru carton, foarfecă, Fișa de porto-
- selectarea adecvată a cuvintelor într-un text lipici, culori (pen- foliu
propriu tru realizarea afi-
- redactarea compunerilor respectând aşezarea şelor/posterelor/
corectă a textului în pagină, plasarea corectă a organizatorilor
alineatelor şi a titlului, aprecierea corectă a spa- grafici)
ţiului dintre cuvinte resurse proce-
- analiza compunerilor după criterii date durale: obser-
- exprimarea propriei păreri în legătură cu tex- varea dirijată,
tele personale şi cu cele create de colegi conversaţia, ex-
- exerciţii de caligrafie plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

16
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
4. - Ortografie și punctuație 1.5. - exerciţii de folosire corectă a ghilimelelor 1 resurse mate- - frontală
(ghilimelele) 2.1. - exerciţii de utilizare corectă a semnelor de riale: manualul, - formativă
2.3. punctuaţie caiet de lucru, fişe
3.1. - exerciţii de autocorectare şi corectare în pe- de lucru, video- Observarea sis-
3.4. rechi a greşelilor de scriere şi a greşelilor de proiectorul, cal- tematică: pro-
3.5. punctuaţie etc. culatorul/tableta, be orale, fişe
3.6. - exerciții de completare a textelor lacunare cu DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.4. semnele de punctuație lipsă sinonime, Dicțio- pentru acasă
4.5. nar de antonime,
carton, foarfecă, Fișa de porto-
lipici, culori (pen- foliu
tru realizarea afi-
şelor/posterelor/
organizatorilor
grafici)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

17
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
5. O altfel de bibliotecă, de 1.1. - exerciţii de citire a textelor, respectând intona- 2 resurse mate- - frontală
Dan Rădulescu (lectură) 1.2. ţia impusă de semnele de punctuaţie riale: manualul, - formativă
1.4. - exerciţii de citire explicativă şi de citire selectivă caiet de lucru, fişe
1.5. - intuirea sensului cuvântului dintr-un text de lucru, video- Observarea sis-
2.3. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii proiectorul, cal- tematică: pro-
2.4. - exerciții de citire pe fragmente culatorul/tableta, be orale, fişe
2.5. - exerciții de delimitare a unui text informativ în DEX, Dicționar de de lucru, teme
3.2. secvențe logice sinonime, Dicțio- pentru acasă
3.4. - exerciţii de ordonare a ideilor principale din nar de antonime,
3.6. textul citit carton, foarfecă, Fișa de porto-
- completarea unor enunţuri lacunare lipici, culori (pen- foliu
- răspunsuri la întrebări pe baza textului tru realizarea afi-
- exerciții de transcriere selectivă şelor/posterelor)
- activități de grup cu angajarea verbală a tutu- resurse proce-
ror membrilor durale: obser-
- participarea la jocuri de imaginație cu aprecie- varea dirijată,
rea reciprocă după criterii convenite – Fiți și voi conversaţia, ex-
scriitori! plicaţia, învăţarea
- exerciții de exprimare a opiniei prin descoperire,
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice jocul didactic,
munca indepen-
dentă

18
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
6. - Cartea – mijloc de infor- 1.5. - identificarea rolului cărții ca mijloc de informare 1 resurse mate- - frontală
mare 2.1. - activități de grup cu angajarea verbală a tutu- riale: manualul, - formativă
- Articolul 2.3. ror membrilor caiet de lucru, fişe
2.4. - participarea la jocuri de imaginație cu aprecie- de lucru, video- Observarea sis-
3.3. rea reciprocă după criterii convenite proiectorul, cal- tematică: pro-
3.6. - exerciții de exprimare a opiniei culatorul/tableta, be orale, fişe
4.3. - exerciții de identificare a unui text informativ DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.4. - exerciții de argumentare a unei păreri sinonime, Dicțio- pentru acasă
4.5. - exerciții de identificare a sensului cuvintelor nar de antonime,
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice carton, foarfecă, Fișa de porto-
lipici, culori (pen- foliu
tru realizarea afi-
şelor/posterelor)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

19
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
7. - Cartea poștală, mesajul 3.1. - exerciții de scriere/redactare a unui text funcți- 1 resurse mate- - frontală
text 3.4. onal (cartea poştală, mesajul text, invitația) riale: manualul, - formativă
3.5. - identificarea caracteristicilor unei cărți poştale caiet de lucru, fişe
3.6. (expeditor, destinatar, mesaj) de lucru, video- Observarea sis-
4.1. - identificarea caracteristicilor unui mesaj text proiectorul, cal- tematică: pro-
4.3. (mesaj scurt transmis prin intermediul telefo- culatorul/tableta, be orale, fişe
4.4. nului) DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.5. - actualizarea caracteristicilor unei invitații sinonime, Dicțio- pentru acasă
- identificarea asemănărilor şi deosebirilor între nar de antonime,
articolele din ziare şi reviste şi textele funcționale carton, foarfecă, Fișa de porto-
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor re- lipici, culori (pen- foliu
dactate tru realizarea afi-
şelor/posterelor)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

20
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
8. - Substantivul 1.3. - exerciţii de identificare/intuire a substantivelor 2 resurse mate- - frontală
3.1. - selectarea substantivelor dintr-un şir de cuvin- riale: manualul, - formativă
3.4. te, dintr-un text caiet de lucru, fişe
3.5. - completarea enunţurilor lacunare cu substan- de lucru, video- Observarea sis-
3.6. tivele potrivite proiectorul, cal- tematică: pro-
4.1. - exerciții de intuire a numărului şi genului sub- culatorul/tableta, be orale, fişe
4.3. stantivului DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.4. - exerciţii-joc pentru identificarea substantivelor sinonime, Dicțio- pentru acasă
4.5. - exerciții de completare a informației despre nar de antonime,
clasele morfologice ale substantivelor carton, foarfecă, Fișa de porto-
- gruparea substantivelor în funcție de clasele lipici, culori (pen- foliu
morfologice tru realizarea afi-
- identificarea substantivelor care au aceeaşi şelor/posterelor)
formă la singular şi plural resurse proce-
- identificarea substantivelor defective de sin- durale: obser-
gular/plural varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

21
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
9. - Semnele de punctuație 1.5. - exerciţii de folosire corectă a punctelor de sus- 1 resurse mate- - frontală
(punctele de suspensie) 2.1. pensie riale: manualul, - formativă
2.3. - explicarea folosirii punctelor de suspensie în- caiet de lucru, fişe
3.1. tr-o situație dată de lucru, video- Observarea sis-
3.4. - exerciţii de utilizare corectă a virgulei proiectorul, cal- tematică: pro-
3.5. - explicarea folosirii virgulei într-o situație dată culatorul/tableta, be orale, fişe
3.6. - exerciţii de autocorectare şi corectare în pe- DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.4. rechi a greşelilor de scriere şi a greşelilor de sinonime, Dicțio- pentru acasă
4.5. punctuaţie etc. nar de antonime,
- exerciții de completare a textelor lacunare cu carton, foarfecă, Fișa de porto-
semnele de punctuație lipsă lipici, culori (pen- foliu
- exerciții de redactare tru realizarea afi-
şelor/posterelor)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
10. Recapitulare: 1.1. - exerciții de citire în ritm propriu, citire selectivă 4 resurse mate- - frontală
A doua carte cu Apolodor, 1.2. a textului, pe baza unor repere date de învățător riale: manualul, - formativă
de Gellu Naum (fragmen- 1.4. - exerciții de citire respectând intonația impusă caiet de lucru, fişe
te) 1.5. de semnele de punctuație de lucru, video- Observarea sis-
2.1. - exerciții de memorare a unor poezii cu temă proiectorul, cal- tematică: pro-
2.2. dată culatorul/tableta, be orale, fişe
2.3. - exerciții de determinare a sensului unor cuvinte DEX, Dicționar de de lucru, teme
în contexte date sinonime, pentru acasă

22
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
2.4. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii Dicționar de an-
3.6. - formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizează tonime, carton, Fișa de porto-
4.5. informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse foarfecă, lipici, foliu
din textul citit culori (pentru re-
- completarea unor enunţuri lacunare alizarea afişelor/
- intuirea sensului cuvântului dintr-o secvență posterelor)
audio/video resurse proce-
- exerciții de transcriere selectivă durale: obser-
- exerciții de scriere/redactare a unui text func- varea dirijată,
țional conversaţia, ex-
- exerciții de exprimarea a opiniei plicaţia, învăţarea
- antrenamente de scriere creativă prin descoperire,
- exerciţii de rezolvare a unor sarcini în perechi jocul didactic,
sau în grupe mici de lucru munca indepen-
- selectarea adecvată a cuvintelor într-un text dentă
propriu
- redactarea compunerilor respectând aşezarea
corectă a textului în pagină, plasarea corectă a
alineatelor şi a titlului, aprecierea corectă a spa-
ţiului dintre cuvinte
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor re-
dactate
- discutarea greşelilor de ortografie şi de punc-
tuație
- exerciții de intuire a claselor morfologice (sub-
stantivul)
- exerciții de intuire a numărului şi a genului sub-
stantivului
- exerciții de utilizare corectă a semnelor de
punctuație

23
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
11. Evaluare sumativă 1.1. - test de evaluare 1 resurse mate- - individuală
… - realizarea unei cărți uriaşe pentru colegii de la riale: manualul, - sumativă
4.5. clasa I 1 caiet de lucru,
- exerciții de ameliorare/dezvoltare portofoliul de
evaluare, fişe de
lucru, videopro-
iectorul, calcu-
latorul/tableta,
DEX, Dicționar de
sinonime, Dicțio-
nar de antonime,
carton, foarfecă,
lipici, culori (pen-
tru realizarea afi-
şelor/posterelor)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

24
Capitolul al IV-lea:
O iarnă de … poveste ( Textul literar)
Nr. ore: 20
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
1. Darul lui Moș Crăciun, 1.2. - exerciţii de citire a textelor, respectând intona- 3 resurse mate- - frontală
adaptare după T.O. Bobe 1.4. ţia impusă de semnele de punctuaţie riale: manualul, - formativă
(lectură) 1.5. - exerciții de citire selectivă (citire pe fragmente) caiet de lucru, fişe
- Textul literar 2.2. - explicarea sensului cuvântului pornind de la de lucru, video- Observarea sis-
- Textul literar în proză 2.4. context proiectorul, cal- tematică: pro-
3.1. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii culatorul/tableta, be orale, fişe
3.2. - completarea unor enunţuri lacunare DEX, Dicționar de de lucru, teme
3.3. - exerciții de delimitare a unui text în secvențe sinonime, Dicțio- pentru acasă
3.4. logice nar de antonime,
3.5. - exerciţii de citire explicativă şi de citire selecti- carton, foarfecă, Fișa de porto-
4.1. vă pentru identificarea ideilor principale lipici, culori (pen- foliu
4.4. - exerciţii de ordonare a ideilor principale din tru realizarea afi-
textul citit şelor/posterelor/
- răspunsuri la întrebări pe baza textului organizatorilor
- exerciții de transcriere selectivă grafici)
- formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizea- resurse proce-
ză informaţiile esenţiale sau de detaliu desprin- durale: obser-
se din textul citit varea dirijată,
- formularea unor predicții, pe baza unor frag- conversaţia, ex-
mente de text plicaţia, învăţarea
- concursuri pe echipe pentru rezolvarea unor prin descoperire,
sarcini simple/itemi cu alegere multiplă jocul didactic,
- activități de grup cu angajarea verbală a tutu- munca indepen-
ror membrilor şi exprimarea propriilor opinii dentă
- exerciții de comparare a două texte: literar/
nonliterar, cu scopul de a identifica asemănările
şi deosebirile dintre acestea

25
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
- exerciții de identificare a sensului unor expresii
din text (figuri de stil şi imagini artistice)
- exerciții de identificare a caracteristicilor unui
text literar (în proză/în versuri)
- exerciții de argumentare a unei păreri
2. - Compunerea imaginativă 3.1. - antrenament de structurare a compunerii în 2 resurse mate- - frontală
cu început/sfârșit dat 3.4. introducere, cuprins şi încheiere riale: manualul, - formativă
3.5. - recunoaşterea părților unei compuneri caiet de lucru, fişe
3.6. - redactarea unor scurte texte cu introducere/ de lucru, video- Observarea sis-
4.1. sfârşit dat proiectorul, cal- tematică: pro-
4.3. - exerciţii de rezolvare a unor sarcini în perechi culatorul/tableta, be orale, fişe
4.4. sau în grupe mici de lucru DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.5. - selectarea adecvată a cuvintelor într-un text sinonime, Dicțio- pentru acasă
propriu nar de antonime,
- redactarea compunerilor respectând aşezarea carton, foarfecă, Fișa de porto-
corectă a textului în pagină, plasarea corectă a lipici, culori (pen- foliu
alineatelor şi a titlului, aprecierea corectă a spa- tru realizarea afi-
ţiului dintre cuvinte şelor/posterelor/
- analiza compunerilor după criterii date organizatorilor
- exprimarea propriei păreri în legătură cu tex- grafici)
tele personale şi cu cele create de colegi resurse proce-
- discutarea greşelilor de ortografie şi de punc- durale: obser-
tuație varea dirijată,
- exerciţii de caligrafie conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

26
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
3. - Ortografie și punctuație 1.5. - exerciţii de folosire corectă a apostrofului 1 resurse materia- - frontală
(apostroful) 2.1. - exerciţii de utilizare corectă a semnelor de or- le: manualul, ca- - formativă
2.3. tografie şi de punctuaţie iet de lucru, fişe
3.1. - explicarea folosirii apostrofului într-o situație de lucru, video- Observarea sis-
3.4. dată proiectorul, cal- tematică: pro-
3.5. - explicarea folosirii semnelor de punctuație în- culatorul/tableta, be orale, fişe
3.6. tr-o situație dată DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.4. - exerciţii de autocorectare şi corectare în pe- sinonime, Dicțio- pentru acasă
4.5. rechi a greşelilor de scriere şi a greşelilor de nar de antonime,
punctuaţie etc. carton, foarfecă, Fișa de porto-
- exerciții de completare a textelor lacunare cu lipici, culori (pen- foliu
semnele de punctuație lipsă tru realizarea afi-
şelor/posterelor/
organizatorilor
grafici)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

27
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
4. - Adjectivul 1.3. - exerciţii de identificare/intuire a adjectivelor 1 resurse materia- - frontală
3.1. - selectarea dintr-un text a adjectivelor însoțite le: manualul, ca- - formativă
3.4. de substantivul pe care îl determină iet de lucru, fişe
3.5. - exerciții de intuire a numărului şi a genului ad- de lucru, video- Observarea sis-
3.6. jectivului proiectorul, cal- tematică: pro-
4.1. - exerciții de completare a informației despre culatorul/tableta, be orale, fişe
4.3. clasele morfologice ale substantivelor DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.4. - transformarea adjectivelor în funcție de număr sinonime, Dicțio- pentru acasă
4.5. şi gen nar de antonime,
carton, foarfecă, Fișa de porto-
lipici, culori (pen- foliu
tru realizarea afi-
şelor/posterelor/
organizatorilor
grafici)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

28
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
5. Cum a furat Grinch 1.2. - exerciții de citire în ritm propriu, citire selectivă 3 resurse materia- - frontală
Crăciunul, de Dr. Seuss 1.4. a textului pe baza unor repere date de învățător le: manualul, ca- - formativă
(fragment) (lectură) 1.5. - exerciții de citire respectând intonația impusă iet de lucru, fişe
- Textul literar în versuri 2.2. de semnele de punctuație de lucru, video- Observarea sis-
2.4. - exerciții de memorare a unor versuri din poezie proiectorul, cal- tematică: pro-
3.1. - exerciții de determinare a sensului unor cuvinte culatorul/tableta, be orale, fişe
3.2. în contexte date DEX, Dicționar de de lucru, teme
3.3. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii sinonime, Dicțio- pentru acasă
3.4. - formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizează nar de antonime, Fișa de porto-
3.5. informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse carton, foarfecă, foliu
4.1. din textul citit lipici, culori (pen-
4.4. - exerciții de identificare a caracteristicilor textu- tru realizarea afi-
lui literar narativ în versuri şelor/posterelor/
- exerciții de delimitare a unui text în secvențe organizatorilor
logice grafici)
- exerciţii de citire explicativă şi de citire selectivă resurse proce-
pentru identificarea ideilor principale durale: obser-
- exerciţii de ordonare a ideilor principale din varea dirijată,
textul citit conversaţia, ex-
- completarea unor enunţuri lacunare plicaţia, învăţarea
- exerciții de identificare a sensului unor expresii prin descoperire,
din text (figuri de stil şi imagini artistice) jocul didactic,
- exerciții de transcriere selectivă munca indepen-
- transferarea informațiilor dintr-un text într-un dentă
tabel
- exerciții de exprimare a opiniei
- concursuri pe echipe/în perechi pentru rezolva-
rea unor sarcini simple
- activități de grup cu angajarea verbală a tuturor
membrilor
- minidezbateri pe baza unui text audiat

29
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
- exerciții de identificare a câmpului lexical
- exerciții de identificare a cuvintelor cu sens
opus
6. - Scrisoarea 1.5. - exerciții de scriere/redactare a unui text func- 2 resurse materia- - frontală
- E-mailul 2.1. țional (scrisoarea/e-mailul) le: manualul, ca- - formativă
- Ortografie și punctuație 2.3. - antrenamente de scriere creativă iet de lucru, fişe
3.1. - exerciţii de rezolvare a unor sarcini în perechi de lucru, video- Observarea sis-
3.4. sau în grupe mici de lucru proiectorul, cal- tematică: pro-
3.5. - selectarea adecvată a cuvintelor într-un text culatorul/tableta, be orale, fişe
3.6. propriu DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.4. - redactarea textelor respectând aşezarea co- sinonime, Dicțio- pentru acasă
4.5. rectă a textului în pagină, plasarea corectă a nar de antonime,
formulelor de adresare şi de încheiere carton, foarfecă, Fișa de porto-
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor re- lipici, culori (pen- foliu
dactate tru realizarea afi-
- discutarea greşelilor de ortografie şi de punc- şelor/posterelor/
tuație organizatorilor
- analiza textelor după criterii date grafici)
- exprimarea propriei păreri în legătură cu tex- resurse proce-
tele personale şi cu cele create de colegi durale: obser-
- exerciţii de caligrafie varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

30
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
7. - Legătura substantivului cu 1.3. - exerciții de intuire a claselor morfologice (sub- 2 resurse materia- - frontală
adjectivul 3.1. stantivul/adjectivul) le: manualul, ca- - formativă
3.4. - exerciții de intuire a numărului şi genului sub- iet de lucru, fişe
3.5. stantivului/adjectivului de lucru, video- Observarea sis-
3.6. - selectarea dintr-un text a adjectivelor şi a sub- proiectorul, cal- tematică: pro-
4.1. stantivului pe care îl determină culatorul/tableta, be orale, fişe
4.3. - exerciții de completare a informației despre DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.4. clasele morfologice ale substantivelor sinonime, Dicțio- pentru acasă
4.5. - exerciții de scriere a adjectivelor poziționate în nar de antonime,
fața substantivului pe care îl determină carton, foarfecă, Fișa de porto-
- redactarea unor scurte texte gramaticale lipici, culori (pen- foliu
tru realizarea afi-
şelor/posterelor/
organizatorilor
grafici)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

31
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
8. Recapitulare: 1.2. - exerciţii de citire a textelor, respectând intona- 4 resurse materia- - frontală
Șifonierul, Leul și 1.4. ţia impusă de semnele de punctuaţie le: manualul, ca- - formativă
Vrăjitoarea, adaptare 1.5. - exerciții de citire selectivă (citire pe fragmente) iet de lucru, fişe
după C.S. Lewis (lectură) 2.2. - explicarea sensului cuvântului pornind de la de lucru, video- Observarea sis-
2.4. context proiectorul, cal- tematică: pro-
3.1. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii culatorul/tableta, be orale, fişe
3.2. - exerciții de delimitare a unui text în secvențe DEX, Dicționar de de lucru, teme
3.3. logice sinonime, Dicțio- pentru acasă
3.4. - exerciţii de citire explicativă şi de citire selectivă nar de antonime, Fișa de porto-
3.5. pentru identificarea ideilor principale carton, foarfecă, foliu
4.1. - exerciţii de ordonare a ideilor principale din lipici, culori (pen-
4.4. textul citit tru realizarea afi-
- exerciții de transcriere selectivă şelor/posterelor/
- formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizează organizatorilor
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse grafici)
din textul citit resurse proce-
- formularea unor predicții, pe baza unor frag- durale: obser-
mente de text varea dirijată,
- activități de grup cu angajarea verbală a tuturor conversaţia, ex-
membrilor plicaţia, învăţarea
- exprimarea propriilor opinii prin descoperire,
- exerciții de identificare a sensului unor expresii jocul didactic,
din text (figuri de stil şi imagini artistice) munca indepen-
- exerciții de identificare a caracteristicilor unui dentă
text literar
- exerciții de argumentare a unei păreri
- redactarea unor scurte texte după o temă dată
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redac-
tate
- discutarea greşelilor de ortografie şi punctuație
- analiza textelor redactate după criterii date

32
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
- exprimarea propriei păreri în legătură cu tex-
tele personale şi cu cele create de colegi
- exerciții de intuire a claselor morfologice (sub-
stantivul/adjectivul)
- exerciții de intuire a numărului şi genului sub-
stantivului/adjectivului
9. Evaluare sumativă 1.1. - test de evaluare 1 resurse mate- - individuală
… - exerciții de ameliorare/dezvoltare riale: manualul, - sumativă
4.5. 1 caiet de lucru,
portofoliul de
evaluare, fişe de
lucru, videopro-
iectorul, calcu-
latorul/tableta,
DEX, Dicționar de
sinonime, Dicțio-
nar de antonime,
carton, foarfecă,
lipici, culori (pen-
tru realizarea afi-
şelor/posterelor/
organizatorilor
grafici)
resurse proce-
durale: observa-
rea dirijată, con-
versaţia, explica-
ţia, învăţarea prin
descoperire, jocul
didactic, munca
independentă

33
Capitolul al V-lea:
Un final spectaculos (Recapitulare)
Nr. ore: 10
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
1. Recapitulare semestrială 1.2. - exerciţii de citire expresivă a textelor 3 resurse materia- - frontală
1.4. - exerciții de citire selectivă (citire pe roluri) le: manualul, ca- - formativă
Omul de zăpadă care voia 1.5. - formularea unor predicții, pe baza unor frag- iet de lucru, fişe
să întâlnească soarele, 2.2. mente de text audiate de lucru, video- Observarea sis-
adaptare după Matei 2.4. - intuirea sensului cuvântului dintr-o secvență proiectorul, cal- tematică: pro-
Vișniec (lectură) 3.1. audio/video culatorul/tableta, be orale, fişe
Comunicarea scrisă/orală 3.2. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii DEX, Dicționar de de lucru, teme
3.3. - exerciţii de citire explicativă şi de citire selecti- sinonime, Dicțio- pentru acasă
3.4. vă pentru identificarea mesajului nar de antonime, Fișa de porto-
3.5. - exerciții de delimitare a unui text în secvențe carton, foarfecă, foliu
4.1. logice lipici, culori (pen-
4.4. - exerciţii de citire explicativă şi de citire selecti- tru realizarea afi-
vă pentru identificarea ideilor principale
şelor/posterelor/
- exerciţii de ordonare a ideilor principale din
organizatorilor
textul citit
grafici)
- răspunsuri la întrebări pe baza textului
resurse proce-
- exerciții de identificare a trăsăturilor unor per-
sonaje durale: obser-
- exerciții de transcriere selectivă varea dirijată,
- ilustrarea prin banda desenată a textului citit conversaţia, ex-
- realizarea unui jurnal de lectură plicaţia, învăţarea
- identificarea elementelor specifice textului (în prin descoperire,
proză/în versuri, literar/nonliterar) jocul didactic,
- exerciții de identificare a sensului unor expresii munca indepen-
din text (figuri de stil şi imagini artistice) dentă
- exerciții de argumentare a unei păreri
- minidezbatere pe o temă dată
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice

34
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
2. Textul funcțional/Compune- 3.1. - exerciții de scriere/redactare a unui text func- 1 resurse materia- - frontală
rea imaginativă 3.4. țional respectând structura specifică (invitația/ le: manualul, ca- - formativă
Ortografie și punctuație 3.5. scrisoarea/cartea poştală) iet de lucru, fişe
3.6. - exerciţii de autocorectare şi corectare în pe- de lucru, video- Observarea sis-
4.1. rechi a greşelilor de scriere şi a greşelilor de proiectorul, cal- tematică: pro-
4.3. punctuaţie etc. culatorul/tableta, be orale, fişe
4.4. - selectarea adecvată a cuvintelor într-un text DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.5. propriu sinonime, Dicțio- pentru acasă
- redactarea unor texte scurte respectând aşe- nar de antonime, Fișa de porto-
zarea corectă a textului în pagină, plasarea co- carton, foarfecă, foliu
rectă a alineatelor şi a titlului, aprecierea corec- lipici, culori (pen-
tă a spaţiului dintre cuvinte tru realizarea afi-
- exerciţii de utilizare corectă a cuvintelor scrise şelor/posterelor/
cu cratimă organizatorilor
- exerciţii de autocorectare şi corectare în pe- grafici)
rechi a greşelilor de scriere şi de punctuație resurse proce-
- analiza textelor redactate după criterii date durale: obser-
- exprimarea propriei păreri în legătură cu tex- varea dirijată,
tele personale şi cu cele create de colegi conversaţia, ex-
- exerciţii de simulare a unor situaţii de comuni- plicaţia, învăţarea
care prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

35
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
3. Părți de vorbire 1.3. - exerciţii de intuire/identificare a părţilor de 2 resurse materia- - frontală
- Substantivul 3.1. vorbire învăţate: substantivul, adjectivul le: manualul, ca- - formativă
- Adjectivul 3.4. - exerciţii de identificare şi corectare a unor îm- iet de lucru, fişe
3.5. binări de cuvinte incorecte în cadrul unui enunţ de lucru, video- Observarea sis-
3.6. (substantiv şi adjectiv) proiectorul, cal- tematică: pro-
4.1. - exerciţii de acord, de modificare a formei ad- culatorul/tableta, be orale, fişe
4.3. jectivului, prin schimbarea numărului substanti- DEX, Dicționar de de lucru, teme
4.4. vului pe care îl determină sinonime, Dicțio- pentru acasă
4.5. - exerciţii de identificare a perechii determinat – nar de antonime, Fișa de porto-
determinant şi a acordului gramatical dintre cei carton, foarfecă, foliu
doi etc. lipici, culori (pen-
- completarea unor propoziţii lacunare cu ad- tru realizarea afi-
jectivele potrivite şelor/posterelor/
- schimbarea topicii adjectivului faţă de sub- organizatorilor
stantiv grafici)
- înlocuirea unor expresii date cu adjective co- resurse proce-
respunzătoare durale: obser-
- identificarea unor adjective potrivite unor varea dirijată,
substantive date conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

36
NR. DETALIERI COMPETENȚE NR. DE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONŢINUT SPECIFICE ORE
4. Evaluare semestrială 1.1. - test de evaluare 1 resurse mate- - individuală
… - exerciții de ameliorare/dezvoltare 1 riale: manualul, - semestrială
4.5. caiet de lucru,
- evaluarea portofoliilor 1 portofoliul de
evaluare, fişe de
- proiect – Mici copii, mari actori 1 lucru, videopro-
iectorul, calcu-
latorul/tableta,
DEX, Dicționar de
sinonime, Dicțio-
nar de antonime,
carton, foarfecă,
lipici, culori (pen-
tru realizarea afi-
şelor/posterelor/
organizatorilor
grafici)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

37