Sunteți pe pagina 1din 10

Şcoala Gimnazială “LUCIAN BLAGA” JIBOU Avizat

NR. Înregistrare:.............................................. Responsabil comisie prof. Daróczi Adela-Elena

Avizat
Director prof. Pop - Cozac Sorina

Liceul Tehnologic “OCTAVIAN GOGA” JIBOU Avizat


NR. Înregistrare:.............................................. Responsabil comisie prof. Munteanu Marius

Avizat
Director adj. prof. Csatlos Sandor
PROF. DARÓCZI ADELA-ELENA
CLASA A VII-A
1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ
SEM. I = 15 ORE
SEM AL II-LEA = 20 ORE
Programa clasei a VII-a, cf. Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017
Într-o săptămână din anul școlar se desfășoară activități extrașcolare” Școala altfel”

EDUCAŢIE PLASTICĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ, CLASA a VII-a
Competenţe generale:
1. a recepta cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază;
2. a utiliza instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative;
3. exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate.

Valori şi atitudini:
1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază:
1.1 Interpretarea de mesaje și semnificații transmise prin limbaj artistic în cazul artelor decorative.
- exerciții de analiză a expresivității limbajului vizual în lucrări de artă decorativă;
- observarea părților componente ale unui ansamblu de vestimentație;
- identificarea corespondențelor dintre destinația unui spațiu ambiental și mijloacele de expresie folosite de proiectant (de exemplu, cromatică,
lumină, elemente de decorație).
1.2 Analizarea valențelor expresive ale limbajului plastic în compoziții diverse;

1
- descrierea unor creații artistice în paralel cu conștientizarea diferitelor reacții proprii;
- joc de rol (de exemplu, de ghid/interpret local de inițiere în comunicarea de tip artistic).
1.3 Recunoașterea unor forme de comunicare artistică, plastică și decorativă, pe teritoriul României:
- realizarea unor organizatori grafici ale caracteristicilor fiecărui secol studiat;
- comentarea imaginilor;
- vizionarea de filme documentare;
- exerciții de argumentare a preferințelor în ceea ce privește diferite lucrări de artă.
2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative:
2.1. Utilizarea limbajului plastic, a tehnicilor și instrumentelor variate în cadrul studiului după natură și/sau compoziției:
– realizarea aceleiași compoziții tematice, folosind diferite tehnici și instrumente;
– desenarea, după natură, a unor obiecte, evidențiind fiecare etapă de studiu (paginație, construcție, valorație);
2.2. Valorificarea valențelor expresive ale limbajului plastic în studiul după natură și/sau compoziției;
– realizarea de schițe după natură în diverse tehnici rapide (pensulă, băț, pană etc.);
– realizarea unei compoziții plecând de la realitatea obiectivă, folosind contrastul extrem al scării valorice, în tehnica creion sau tuș;
– obținerea elementelor de limbaj prin tehnici grafice și de pictură.
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate:
3.1. Explorarea unor modalități noi de exprimare a ideilor, sentimentelor și mesajelor prin compoziții plastic;
– realizarea de motive decorative folosind tehnici diverse;
– realizarea de compoziții folosind redarea în perspectivă a formelor;
– realizarea de studii după natură;
– realizarea de peisaje cu ajutorul perspectivei libere.
3.2. Conceperea de produse artistice creative, originale și funcționale, în cadrul unor evenimente la nivel local sau la nivel de comunitate:
– organizarea unor expoziții în afara școlii în scopul promovării/ evidențierii talentelor;
– participarea la diverse evenimente culturale în școală sau în comunitate.
CONŢINUTURI:
Domenii de conţinut:
1. Redarea în perspectivă a liniei, a suprafeţei şi a volumului: natura statică, peisaj;
2. Studii după natură (natură statică, peisaj);
3. Modularea formelor și texturilor prin valoare;
4. Efectul spaţial al culorilor;
5. Valoraţie creion – cărbune;
6. Compoziţia plastică cu mai multe centre de interes - compoziţia statică şi compoziţia dinamică;
7. Compoziţia decorativă; principii decorative: stilizarea, simetria, repetiţia, alternanţa şi jocul de fond;
8. Privire de ansamblu asupra istoriei artei de pe teritoriul României - periodizare pe milenii și secole;
2
9. Portofoliu de documentare.
PLANIFICARE ANUALĂ
Anul școlar 2019-2020

Nr. Unitatea tematică Competențe specifice Conținuturi vizate Săpt Nr. Observații
crt. . ore
1. Limbajul plastic 1.2 Analizarea valențelor expresive ale limbajului plastic 1. Instrumente și materiale Semestrul I -
(recapitulare) în compoziții diverse; de lucru în artele plastice 15 săpt.
3.2. Conceperea de produse artistice creative, originale 2. Tehnici de lucru S1 2 Stilul personal de lucru
și funcționale, în cadrul unor evenimente la nivel local 3. Amprenta personală. S2
sau la nivel de comunitate
2. Limbajul plastic. 2.1. Utilizarea limbajului plastic, a tehnicilor și 1. Redarea în perspectivă a S3 Perspectiva liniară
Perspectiva. instrumentelor variate în cadrul studiului după natură; liniei, a suprafeţei şi a S4 Perspectiva volumului
2.2. Valorificarea valențelor expresive ale limbajului volumului S5 9 Perspectiva și iluziile
plastic în studiul după natură și/sau compoziției; 2. Studiu după natură S6 optice
3.1 Valorizarea propriilor idei și a sentimentelor 3. Modularea formelor și S7 Peisaj de toamnă
exprimate prin limbaj plastic în cadrul unor compoziții texturilor prin valoare S8 Detaliile dintr-un peisaj
proprii; 4. Natura statică S9 Natura statică
3.2. Conceperea de produse artistice creative, originale 5. Efectul spațial al S10 Halloween
și funcționale, în cadrul unor evenimente la nivel local culorilor. S11
sau la nivel de comunitate.
3. Tehnici specifice 2.2. Valorificarea valențelor expresive ale limbajului
artelor plastice. plastic în studiul după natură și/sau compoziției; 1. Tehnici grafice. S12 21.12.2019 –
3.1 Valorizarea propriilor idei și a sentimentelor Valorația în creion. S13 4 12.01.2020
exprimate prin limbaj plastic în cadrul unor compoziții 2. Valorația în cărbune. S14 Vacanța
proprii; Recapitulare și evaluare. S15 intersemestrială
3.2. Conceperea de produse artistice creative, originale
și funcționale, în cadrul unor evenimente la nivel local
sau la nivel de comunitate.
4. Compoziția 2.2. Valorificarea valențelor expresive ale limbajului 1. Compoziția statică și S16 5 Semestrul II
plastică. plastic în studiul după natură și/sau compoziției; compoziția dinamică S17 20 săptămâni
3.1 Valorizarea propriilor idei și a sentimentelor 2. Centrele S18

3
exprimate prin limbaj plastic în cadrul unor compoziții compoziționale: centrul de S19
proprii; interes S20
3. Compoziția plastică cu
mai multe centre de
interes.
5. Compoziția 1.1 Interpretarea de mesaje și semnificații transmise prin
plastică în artele limbaj artistic în cazul artelor decorative; 1. Compoziția decorativă: S21
decorative. 2.1. Utilizarea limbajului plastic, a tehnicilor și stilizarea. S22
instrumentelor variate în cadrul studiului după natură 2. Principii decorative: S23 7
și/sau compoziției; repetiția, alternanţa, S24
2.2. Valorificarea valențelor expresive ale limbajului simetria S25
plastic în studiul după natură și/sau compoziției. 3. Jocul de fond. S26
3.1. Explorarea unor modalități noi de exprimare a S27
ideilor, sentimentelor și mesajelor prin compoziții
plastice.
6. Noțiuni de 1.3 Recunoașterea unor forme de comunicare artistică, 1. Pagini din istoria artei S28 Laptop
cultură artistică plastică și decorativă, pe teritoriul României; românești: Preistoria și S29 8 Proiector
1.2 Analizarea valențelor expresive ale limbajului plastic Antichitatea; S30 Albume de artă.
în compoziții diverse; 2. Pagini din istoria artei S31
3.1. Explorarea unor modalități noi de exprimare a românești: Epoca S32 06 – 21.04.2020
ideilor, sentimentelor și mesajelor prin compoziții Medievală; S33 Vacanța de primăvară
plastice. 3. Arta românească din S34 Vacanța de vară
secolul al XIX-lea; S35 13 iunie - 13 sept.
4. Arta românească din
secolul al XX-lea.

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
4
SEMESTRUL I

1. Amprenta (recapitulare)
Nr. ore: 4
Săptămânile: 1-4
Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale,
ref. umane şi temporale
Să recunoască instrumente și materiale 2.1. Dialogul dirijat, conversația și problematizarea. Manual, materiale diferite
de lucru în artele plastice. 1.1. Utilizarea limbajului plastic, a tehnicilor și instrumentelor variate în specifice artelor plastice
Să cunoască diferite tehnici de lucru. cadrul studiului după natură și/ sau compoziției
Să înțeleagă importanța amprentei – realizarea aceleiași compoziții tematice, folosind diferite tehnici și
personale. instrumente
Interpretarea de mesaje si semnificații transmise prin limbaj artistic
– exerciții de analiză a expresivității limbajului vizual în lucrări de artă
– argumentarea valențelor expresive ale limbajului vizual în lucrări
proprii

2. Perspectivă: Redarea în perspectivă a liniei şi a suprafeţei;


Redarea în perspectivă a volumului
Număr de ore = 5
Săptămânile = 5 – 9

Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale,


ref. umane şi temporale
Recunoaşterea elementelor 1.2. Observaţii pe imagini – reproduceri de artă exemple de naturi statice în tehnici variate; PPT -uri
componente ale unei 2.1. Conversaţia; Cercul cromatic;
compoziţii (suprafaţa, 2.2. Explicaţia. Trusa de geometrie.
paginarea, raportul plin-gol, 3.1. Analizarea valențelor expresive ale limbajului plastic în compoziții diverse Reproduceri din
elemente de limbaj plastic, – exerciții de corelare a efectului obținut cu mijloacele de expresie folosite în manual
mijloace de expresie plastice, transmiterea unui mesaj artistic
centre de interes şi unitatea – argumentarea mijloacelor de expresie folosite pentru a transmite un mesaj cu impact
compoziţională). – identificarea diferitelor semnificații asociate unui mesaj transmis de o lucrare de
Redarea în perspectivă a liniei, artă, de un monument etc.
a suprafeţei şi a volumului – observarea unor creații artistice în paralel cu conștientizarea diferitelor reacții
Studiu după natură - peisajul proprii
3. Modularea formelor și 2.1. Utilizarea limbajului plastic, a tehnicilor și instrumentelor variate în cadrul
5
texturilor prin valoare. studiului după natură și/ sau compoziției
4. studiu după natura statică. – realizarea aceleiași compoziții tematice, folosind diferite tehnici și instrumente
– desenarea, după natură, a unor obiecte, evidențiind fiecare etapă de studiu
Evaluare: (paginație, construcție, valorație)
- elevul îşi analizează 2.2. Valorificarea valențelor expresive ale limbajului plastic în studiul după natură
propria lucrare. și/sau compoziției
- Prezentarea unui – realizarea de schițe după natură în diverse tehnici rapide (pensulă, băț, pană etc.)
portofoliu cu lucrări – realizarea unei compoziții plecând de la o , folosind contrastul extrem a scării
personale. valorice, în tehnica creion sau tuș
– obținerea elementelor de limbaj prin tehnici grafice, de pictură și de modelaj
3.1. Explorarea unor modalități noi de exprimare a ideilor, sentimentelor și mesajelor
prin compoziții plastice
– realizarea de motive decorative folosind tehnici diverse
– realizarea de compoziții folosind redarea în perspectivă a formelor
– realizarea de studii după natură
– realizarea de peisaje cu ajutorul perspectivei

3. Efectul spațial al culorilor


Număr de ore = 2
Săptămânile = 10 - 11
Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale, umane şi
ref. temporale
Recunoaşterea efectelor spaţiale între două sau mai multe culori 1.1 Observaţii pe imagini – reproduceri de Albume de artă:
pe imagini – reproduceri de artă; 3.1 artă a efectelor spaţiale şi termodinamice Henri Catargi, Henri Toulouse –
Realizarea unor contraste cromatice puternice între perechile de 3.4 ale culorilor; Lautrec, Al. Ciucurencu, Nicolae
complementare; 3.2 Exerciţii de recunoaştere pe imagini – Tonitza;
Evaluare: reproduceri de artă a efectelor cromatice; Cercul cromatic;
- elevul cunoaşte modul de obţinere a efectelor cromatice; Conversaţia; Culori, bloc de desen, paletă, apă,
Proba practică: Explicaţia. şerveţele din hârtie;
Realizarea unei compoziţii geometrice în care se regăsesc efecte Reproduceri din manual
spaţiale ale culorilor.

4. Studii după natură: valoraţie creion, cărbune, culoare


6
Număr de ore = 4
Săptămâna = 12 – 15

Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale,


umane şi temporale
ref.

Recunoaşterea naturii statice pe reproduceri 1.2. - realizarea de compoziții folosind redarea în perspectivă a formelor PPT -uri
de artă;
2.1. - exerciții de corelare a efectului obținut cu mijloacele de expresie Cercul cromatic;
Realizarea unor compoziţii cu două – trei folosite în transmiterea unui mesaj artistic
elemente care compun natură statică 2.2. Culori, bloc de desen,
folosind liniile de forţă, mărimea formelor, - argumentarea mijloacelor de expresie folosite pentru a transmite un paletă, apă, şerveţele din
detalii care să atragă atenţia şi culoarea. 3.1. mesaj cu impact hârtie;

Realizarea unor compoziţii cu două – trei 3.2. - realizarea unei compoziții plecând de la o, folosind contrastul extrem Reproduceri din manual
elemente care compun natura statică a scării valorice, în tehnica creion sau tuș,
folosind liniile de forţă, mărimea formelor,
detalii care să atragă atenţia şi culoarea. - obținerea elementelor de limbaj prin tehnici grafice, de pictură și de
modelaj
Evaluare:
Conceperea de produse artistice creative, originale și funcționale.
- elevul îşi analizează propria lucrare.
Exerciţii de recunoaştere pe imagini – reproduceri de artă a
caracteristicilor specifice naturii statice (sau moarte);

Exerciţii de redare a volumului prin culoare şi crearea unei unităţi


cromatice a compoziţiei.

Conversaţia;

Explicaţia.

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
7
SEMESTRUL II

5. Compoziția statică și compoziția dinamică


Număr de ore = 3
Săptămânile = 16 - 18

Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale,


ref. umane şi temporale
Să înțeleagă particularitățile unei compoziții statice și a unei 1.1. - exerciții de analiză a expresivității limbajului Manualul, caiet de
compoziții dinamice. 1.2. vizual în lucrări de artă; notițe, bloc de desen,
Să aplice în creațiile proprii caracteristicile compoziției statice sau 2.2. - argumentarea valențelor expresive ale pensule, instrumente de
dinamice. 3.1. limbajului vizual în lucrări proprii; desenare (trusă
Să țină cont de etapele realizării unei compoziții (paginația, 3.2. - observarea compozițiilor din diferite imagini geometrică, creioane),
structura, proporția, contrastul și ritmul). și compararea acestora pe criterii de culori de apă la alegere.
Să știe să analizeze prin comparație două lucrări diferite din punct comunicare vizual-artistice; Lucrări din arhiva
de vedere compozițional. - exerciții de corelare a efectului obținut cu personală.
Să recunoască în compoziții centrele de interes și rolul lor. mijloacele de expresie folosite în transmiterea
Evaluarea constă în prezentarea compozițiilor pe tema plastică unui mesaj artistic;
cerută dar cu subiectul la alegere și elevii să își analizeze creațiile. argumentarea mijloacelor de expresie folosite
pentru a transmite un mesaj cu impact;
- identificarea diferitelor semnificații
asociate unui mesaj transmis de o
lucrare de artă, de un monument etc.

6. Compoziția plastică
Număr de ore = 3

8
Săptămânile = 19 – 21
Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale,
Ref. Umane şi temporale
Recunoaşterea centre de interes pe reproduceri de artă; 1.1 Observaţii pe imagini – reproduceri de PPT - urî
Realizarea unor compoziţii cu două sau mai multe centre de interes utilizând liniile de 3.1 artă a efectelor spaţiale şi termodinamice Manualul, caiet de
forţă, mărimea formelor, detalii care să atragă atenţia şi culoarea. 3.2 ale culorilor; notițe, bloc de desen,
Evaluare: Exerciţii de recunoaştere pe imagini – pensule, instrumente de
- elevul cunoaşte modul de obţinere centrelor de interes; reproduceri de artă a compoziţiei desenare (trusă
- elevul cunoaşte diferenţa între compoziţie dinamică şi statică, închisă sau dinamică şi statică, închisă sau deschisă, geometrică, creioane),
deschisă, cu unul sau mai multe centre de interes sau fără centru de interes. cu unul sau mai multe centre de interes culori de apă la alegere.
Proba practică: sau fără centru de interes; Lucrări din arhiva
Realizarea unei compoziţii la alegere în care să se regăsească efect dinamic sau static şi Conversaţia; personală.
efect închis sau deschis. Explicaţia.

7. Compoziția decorativă
Număr de ore = 5
Săptămânile = 22 - 26
Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale,
Ref. Umane şi temporale
Recunoaşterea centre de interes pe reproduceri de artă; 1.1. Observaţii pe imagini – reproduceri de artă a PPT -uri
Realizarea unor compoziţii cu două sau mai multe centre de interes 1.2. efectelor spaţiale şi termodinamice ale culorilor; Cercul cromatic;
utilizând liniile de forţă, mărimea formelor, detalii care să atragă 2.1. - Argumentarea valențelor expresive ale limbajului Culori, bloc de desen, paletă,
atenţia şi culoarea. 3.2. vizual în lucrări proprii; apă, şerveţele din hârtie;
Evaluare: - Observarea compozițiilor din diferite imagini și Reproduceri din manual
- elevul cunoaşte caracteristicile compoziţie compoziţiei compararea acestora pe criterii de comunicare
decorative vizual-artistice;
Proba practică: - Interpretarea de mesaje și semnificații transmise
Realizarea unei compoziţii la alegere în care să se regăsească prin limbaj artistic în cazul artelor decorative.
stilizarea, repetiția, alternanța, simetria formelor vegetale și zoomorfe. Observaţii pe imagini – reproduceri de artă a
Pot să realizeze la alegere și jocul de fond având la bază motivele caracteristicilor compoziției decorative.
decorative respectând caracteristicile compoziției menționate mai sus. Exerciţii de recunoaştere pe imagini – reproduceri de
artă a compoziţiei decorative;
Conversaţia;
Explicaţia.

8. Istoria artei: Preistoria și Antichitatea, Epoca Medievală, Arta românească în secolele XVIII, XIX
Număr de ore = 5
9
Săptămânile = 27 – 31

Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale,


Ref. umane şi temporale
Recunoaşterea caracteristicilor fiecărui stil artistic 1.2. - Observarea unor creații artistice în paralel cu PPT -uri
prezentat succint din artele plastice Preistoria și 1.3. conștientizarea diferitelor reacții proprii; Cartoane duplex, carioci,
Antichitatea, Epoca Medievală, Arta românească în Analiza valențelor expresive ale limbajului plastic în texte şi imagini.
secolele XVIII, XIX compoziții diverse. Reproduceri din manual
Recunoaşterea trăsăturilor dominante ale operelor unor Recunoașterea unor forme de comunicare artistică,
reprezentanţi de seamă ai picturii şi ai sculpturii. decorativă și plastică, pe teritoriul României.
Realizarea unor comentarii cuprinzând judecăţi de Observaţii pe prezentările PPT a stilurilor artistice pe care
valoare asupra unor reproduceri de artă. le vor aprofunda acasă şi vor întocmi postere cu stilul ales
Evaluare: de elevi, pe echipe.
- Elevii analizează proiectele concepute pe grupe. Conversaţia;
Problematizarea.
Explicaţia.

1. Recapitulare și evaluare finală


Număr de ore = 4
Săptămânile = 32 - 35

Detalieri de conţinut Ob. de Activitatea de învăţare Resurse materiale, umane şi


Ref. temporale
Să învețe să fie organizați, 1.2. Analizează lucrările. Mapa de lucrări personale și
Să își dezvolte spiritul de observație și spiritul analitic. Se prezintă portofoliul cu lucrări, fișe de lucru.
Să își dezvolte sensibilitatea artistică. Se face autoevaluare de grup
Să învețe să emită judecăți de valoare.

10

S-ar putea să vă placă și