Sunteți pe pagina 1din 2

STATUTUL ELEVULUI (4742/10.08.

2016)

Art. 9
In vederea exercitarii dreptului de a contesta rezultatele evaluarii la lucrarile scrise,
stipulat la alin.(1), pct. k), elevul sau, dupa caz, parintele, tutorele sau susµnatorul legal al
elevului, poate acµona, astfel:
a) Elevul sau, dupa caz, parintele, tutorele sau susµnatorul legal solicita, oral, cadrului
didactic sa justifice rezultatul evaluarii, in prezenta elevului §i a parintelui, tutorelui
sau susµnatorului legal, in termen de maximum 5 zile de la comunicare.
b) In situaµa in care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate
satisfacatoare, elevul, parintele, tutorele sau susµnatorul legal poate solicita, in scris,
conducerii unitatii de invatamant, reevaluarea lucrarii scrise. Nu se poate solicita
reevaluarea probelor orale sau practice.
c) Pentru solu1ionarea cererii de reevaluare, directorul desemneaza alte doua cadre
didactice de specialitate din unitatea de inva1amant preuniversitar, care nu predau la
clasa respectiva §i care reevalueaza lucrarea scrisa.
d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevazute la pct. c) este nota
rezultata in urma reevaluarii. In cazul invatamantului primar, calificativul este
stabilit, prin consens, de catt·e cele doua cadre didactice.
e) In cazul in care diferenta dintre nota initiala, acordata de cadrul didactic de la clasa 1;,i
nota acordata in urma reevaluarii este mai mica de un punct, contestaµa este
respinsa §i nota acordata initial ramane neschimbata. In cazul in care diferenta dintre
nota iniµala §i nota acordata in urma reevaluarii este de eel puµn 1 punct, contestaµa
este acceptata.
f) In cazul acceptarii contestatiei, directorul anuleaza nota obtinuta 1n urma evaluarii
initiale. Directorul trece nota acordata 1n urma contestatiei, autentifica schimbarea
prin semnatura §i aplica §tampila unitatii de 1nvatamant.
g) Calificativul sau nota obtinuta 1n urma contestatiei ramane definitiv/definitiva.
h) In situatia 1n care 1n unitatea de !Ilvatamant preuniversitar nu exista alti
!Ilvatatori/institutori/profesori pentru 1nvatamantul primar sau profesori de
specialitate care sa nu predea la clasa respectiva, pot fi desemnati, de catre
inspectoratul 9colar, cadre didactice din 1nvatamantul primar sau profesori de
specialitate din alte unitati de 1nvatamant.

4
Drepturi de asociere 1;,i de exprimare
Art. 10
Elevii beneficiaza de urmatoarele drepturi de asociere:
a) dreptul de a forma, adera 9i participa la grupuri, organizatii, structuri sau mi9cari
care promoveaza interesele elevilor, inclusiv la grupuri 9i organizatii non-formale,
economice, sociale, recreationale, culturale sau altele asemenea, 1n conditiile legii;
b) dreptul la protest, 1n conditiile prevazute de legislatia 1n vigoare, fara perturbarea
orelor de curs;;
c) dreptul la reuniune, 1n afara orarului zilnic. Activitatile pot fi organizate 1n unitatea
de 1nvatamant preuniversitar, la cererea grupului de initiativa, numai cu aprobarea
consiliului de administratie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusa
decat acelor limitari care sunt prevazute de lege i;;i care sunt necesare 1ntr-o societate
democratica, 1n interesul sigurantei nationale, al ordinii publice, pentru a proteja
sanatatea i;;i moralitatea publica sau drepturile i;;i libertatile altora;
d) dreptul de a participa la 9edintele Consiliului Elevilor, 1n conditiile prevazute de
prezentul statut;
e) dreptul de a fi ales 9i de a alege reprezentanti, fara nicio limitare sau influentare din
partea personalului didactic sau administrativ;
f) dreptul de a publica reviste, ziare, bro9uri 9i alte materiale informative, precum 9i de
a le distribui elevilor din unitatea de 1nvatamant preuniversitar, fara obligatia unitatii
de 1nvatamant de a publica materialele. Este interzisa publicarea 9i distribuirea de
materiale care aduc atingere securitatii nationale, ordinii publice, drepturilor :;;i
libertatilor cetatene9ti, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.

Drepturi sociale
Art. 11
(1) Elevii beneficiaza de urmatoarele drepturi sociale:
a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local 1n comun, de
suprafata, naval 9i subteran, precum 9i pentru transportul intern auto, feroviar, naval
9i fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic.
b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transpmt mentionate
la alin (1), litera a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinte educationale speciale,
precum 9i cei pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, in conditiile legii,
sau tutela, 1n conformitate cu prevederile legale in vigoare;
c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe baza de
abonament, in cazul in care nu pot fi 9colarizati in ]ocalitatea de domiciliu, 1n
conformitate cu prevederile legale in vigoare;
d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a 8 calatorii
dus-intors pe semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazda,;
e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu 9i de merit, de performanta, precum
9i de ajutoare sociale 9i financiare in diverse forme, in conformitate cu prevederile
legale 1n vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se aproba prin ordin al
Ministrului Educatiei N ationale 9i Cercetarii �tiintifice;
5

S-ar putea să vă placă și