Sunteți pe pagina 1din 1

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANI/"

BAROUL IASI
ABINET DE AVOCATURA POPA JLAURENTIU
S.C. COMM~oCATURA MAX][MIUC DAN
INTRARE IESIRE
Nr. . Nr.-2!1!
~!~~kluna4- Anu,~f
p'

ftM TPJi- G: :;~Tf~A L


tw
~

If/l J::rEct?AffJL v(;. 21 ;/f*7 ' .,


. s.c. COM BETON S.A. IASI, cu sediul in localitatea Iasi, bId. Chirniei, nr.
r-.~ 14, judo I_asi,inmat~iculata la ~egistrul C~mertului subl1r. J f2=-189/j
inregistrare fisca1a RO 5551582, prin avocat ales Popa Laurentiu si ?vl~ximi~_J2an
va punem in vedere ca 1a data de 1/.{;)£.J...oo;:f£1&1.1ra1i
in evidentelecontabde ale
unitatii noastre cu un debit in cuantum de .., :j-:3 (;V.r reprezentand
contrava10are produse livrate.
1ntrucat ati fost notifieat in vederea prezentarii 1a sediul societatii din
loealitateaIasi, bId. Chimiei,nr. ~ 4, 'ud. 1asi,pentru a proeeda 1aachitareasolduJui

scadeht de
termen conform
5 zi1edeadxesei nr.'
1aprimirea careia
r zentei sa nu debitu1
aehitati sumavade3Cj'V:-
i-ati datincurs, slam ca in
in C011tulnr. RO81 BPOS 2400 6225 455RONOl desehis 1aBane Post - Sueursa!a
la81 sau 1acasieria unitatii noastre.
In eaz contrar, ne yom adresa instantei de judeeata urmand sa suportati S1
penaliitati de intarziere calculate 1a valoarea debitului, cheltuieli de judecata
de tirribru, timbru judieiar, onorariu avotati), cheltuieli de executare silita (taxe de ;,

timb,rtr; onorariu executor judecatoresc) pr~cum si daune-interese.


;1t~
!"'Pel11'ftreventuale neclarit&tj-,-coritactati Departamentul finaneiar -
'I,
societ~tii noastre la mo. de telefon 0232/236278, into 404.

ij r
-.S .c. C M BE O S.A. A~~~;;~ft;entiu
l~o? C~,"
.!Oficiul idic, ({~Z3 fW~ _\', -
~
.

iNica Di ' W~ Li\U~r~rf !


\\ \ ~
...

! \~-%> POP'i
~gAROU~)
,~

IDirector economic,
. Ec. Iurea Lidia

S-ar putea să vă placă și