Sunteți pe pagina 1din 9
ORC: 1716661904 Cad toca: FO 5049801 ‘Capra social Ron 14005 000 © ARABESQUE) oo: = alt offce @anaberaue MATERIALE DE CONSTRUCTII $I FINISAJE mogey 1380/09.10.2007 ‘ARNAUCEANU CATALINA Str. Decebal nr. 29, bl. Z13, se. B, et. 3, ap. 11, LAST Subscrisa, S.C. ARABESQUE S.R.L., cu sediul social in Galati, str. Timisului nr. 1, cu punctul de lucru deschis in lasi, B-dul Chimiei nr, 12, inregistrata la .T.R.C.—Galati sub nr. 17/666/1994, C.U.1. R5340801, avand contul ROSSING0014000023928921, deschis la ING BANK, prin roprozentatul sau legal, Radu Munteanu in calitate de Director Zona, VA NOTIFICAM ce aveti un debit la societatea noastra in valoare de 9,072.29 tei decurgind din contraetul de vanzare- cumparare nr. $93/17.07.2006, conform urmatoarclor facturi fiscale ~ nr, 3199700/26.07.2006 in valoare de 2,091.60 lei; — nr, 3199699/26.07.2006 in valoare de 282.34 leis — nr. 3226442/25.07.2006 in valoare de 389.93 leis ~ Br. 3226443/25.07.200 valoare de 685.26 lei; ~" nr, 3226444/25.07.2006 in valoare de 1,644.45 leis - nr, 3226312/21.07.2006 in valoare de 735.73 lei; ~ nr. 3226244/19.07.2006 in valoare de 9.02 leis - nr. 3270443/19.07.2006 in valoare de 2,607.89 leis partial din factura nr, 3270442/19.07.2006 in vatioare de 5,797.04 lei. dministrator_la S.C. A GROUP S.RLL. IASI, cu sediu! in Str. s ap. 11, Iesi inregistrata la Oficiul Registrului Cormertulai sub nr. J 22/1968/2003, cod fiscal RO 15850522 v-ati obligat fata de societatea noastra, conform capitolului XI din contractul de vanzare-cumparare, respectiy art. 13.1, in calitate de garant, sa executati obligatia debitoarei S.C. AMPRA GROUP S.R.L.. daca aceasta cu rea vointa nu o executa Prin prezenta, in temeiul art. 720! Cod procedura civila, va convocam la sediul punctului de lueru din Iasi, B-dul Chimiei:nr.,12, in data de 14.11.2007, intre orele 09,00 -- 12,00, in vederea concilierii directe. Daca veti achita débitul pana la data de 14.14.2007, nu mai este necesara prezenta d-voastra la conciliere. In cazal in care in data de 14.11.2007 nu va veti prezenta la concilicrea directa, vom considera acest lucru acceptarea tacita a pretentiilor S.C. ARABESQUE S.R.L. lasi de la d-voastra, Daca_nu va veli onora obligatiile de plat in suma de 9,072.29 lei, urmeazi s& reactualizam toate sumele datorate in baza contractului si sa ne adresam instantelor judecstoresti competente in vederea solulionzrii litigiulu Anexam la prezenta documentele care fae dovada pretentiilor no: mentionate in prezenta, copie de pe contractul de vanzare cumpa re ¢ capi de pe facturile fiscale , fisa cont ). S.C. ARABESQUE S.2.L, DIRECTORQE ZONA, MUSFEANU Bote CONSILIER JURIDIC, GRADINARU LACRAMIOARA Decueyt este Tokemesonrig cipal Aeott-wour Kaden Tes 1007800 Tal 021-9172196 (iar: Brgor Tos o2sa.a70i71 SSA Sauaf? Te 0256.430088 ft Tiicunire sy 7” plete oamt Te 0359 ao0D4 Te 01-2409 lense: Car napeca Tet cst ore8 siefoi nmi ded sf Plage: tesa Tel 031058622 (Gina) Cenctnta Te: 024 7 Tinigoare Te 056291 03 ash P.L. IASI B-DUL CHIMIEI NR. 12 CS14005000 Fisa de cont Perioada: 01/01/2006 - 30/08/2006 Centru de cost pana la: zzzzz Tip tranzaetio pana la : zzzzz (0911072007 12:44 We | Data E Cont eoreep. | Doct [Dock a i Te Bebe | Tal Great | Sold ai a 411.1080 AMPRA GROUP SRLIASI Analitic: IS4S Cod Fiscal: RO1586052 Localitatea: IASI Judetul: 7 aos So 70776 am 8 ve ae o rrr) “etal ransacle C600640914 11924 Totaltranzactie €50085582 a3ea7 © 77K GTKTMA TORS most oo we ona . asom 7 _ gran oTRrN "ae some we ae > 400 Total tranzactie «50058538, 80 © o7e7ne ornmM soH.38 ow 8800 seus 8 06re6 144705 7Or18, sus 0 ve 169 ° aes7s 10 toqrme vecres er per 0 ve 38 . 3955.58, Total anzactie «50055992 e419 1 Trem reas 70718 mo 2 zo ° as40 ‘Total ranzactle €20080528 osost 15 rere oars 7 moe 0 we i800 . ‘om Total tranzacie €50058062 sa 17 zs sence zr mai 0 we 22 . ass Total tranzactle 650060673, 309.93 18 250rM 25cce FORIS mains 0 ve 565 . soso 19 2507 20H 427 ~ meus 0 r wwe ro > swan ‘Total rarzastie 650060682 685.25 20 xc0rms sca Tors sous oo ve 18 . sense 2 0m 23cm 427 mm we 228 ° sets Texalanzactio 550060691 64.45 ‘Total rarzactle 650061000 2238 ‘Trai ranzactie €50084008 2001.60, i 28 eqpuce mmRG8 70746, eon 0 papsercrmcrains we 20 ° 000.20 27 cawos comune zr ‘wore 0 Reeteranso72m we 1691 > son oval wanzactie 650082416 05.89 Total cont 414.1108 nena ano wore oe Raportl clude trenaat Prec by wizcoUNT Ef Sey sore See a aap eu Ne Bata aa] Conteoress i fz | Detalt i Fi tr] Lei debit TeiCreait Sod cad, Total raport ‘Sold initial 0.00 ula debitor e212 Rlaj creditor 2,148.95 ‘Sold final > 9,072.28 Raporulinduds wanvadii temparare = rnted by MZCOUNT Dat tart OMHOOG7 ara sDuk-29 iv SAPUNARU Pagina 2 din 2 ARABESQUE =, Bee MATERIALE DE CONSTRUCTH SI FINISAJE . CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE din. AE OF: 2006 |. PARTILE CONTRACTANTE: punet de lucru in WASI, B-dut od fiscal R5340801, avand S.C. ARABESQUE SRL. c Chimiei_nr.12,ncecisirala la Reaistrul Comartulut sub_ne.J17 contul ROS9INGB0014000023928921 deschis la ING BANK Munteanu ini calitate de Director Zona si VANZATOR stato! OSL ae sot ec RARE Ts win reprezentantuli sau legal, vc prin libera vointa side comun acord, avand in vedere dixpocitiile legate in materie, ain convenit incheierea prezentului contract de vanzare-cumparare, dupa cum urmeaca: ll, OBIECTUL CONTRACTULU! ‘Art24 Obiectul contractului il constituie comercializarea de produse distribuite de §.C ARABESQUE S.R.L., cum ar fi * pal si feronerie; parchet laminat si OSB; gips carton,tavan fals si electrice; vopsele,adeziv si sisteme tetmo; materiale pulverulente si produse metalurgice; instalatii termice si sanitare; membrano,acoporisuri si hidroizolati Art22 Vanzsiorul se obliga sa trans plateasca pretul convenit Ie termenete si conditile stiouiate in Facturile emse de calre vanzator si acceplate de calre cumpi ita proprietatea marfii iar cump ator fac alte integrania din prezentu ntru o perioade de timp egala cu lunta in seris, cu 30 Zle lucratoare inainte de expirare gintre partt nu il MATERIALE DE CONSTRUGTHI SI FINISAJE ; ©) ARABESQUE 3 Art. 3.3 Aceste date pot fi schimbat cl cla sau schir Ge nole scrise Rezultalele negocierilor, semnale valabil si sl pane inlegranta din prezentul coniract IV. CONDITI_DE LIVRARE. Art44 Vanzatorul va nora livraréa mariutilor cate cumparater in taza unei cor emise de care acesta Art.d.2 Prin comanda ferma Se intelege Comanda semnata, siampilata ce cumparator si completata cu toate datele necesaro: sortiment, cantitate, tormon de livrare, locatia obicctivilui, porsoana de contact, numar de telefon ete. In ce tia ura, confirmand primirea ‘form come! Comenzile serise se vor trimite prin fax la numerel zona arondaia, in minim 48 ore inaintea Ivr 11 comenzilor telefonice, la ntul curnperatorului are obligatia de a semna telefon mentonate in antetul paginil, in functie de Art.4.3 in cazul livrarior de marfa la o} ‘e cumparator, zi marfa va fi livrata cu aviz de insotire m cu onginalul, c2 nate de catre reprezentantul cumpat ie conformtale emise de caire PRODUCATOR Factutile criginale urmand a fi duse de prezentantul vanzatorului la sedi’ cumparaterulul pent avizare (semnatura si stampa} Art4.4 Peniru comenaile speciale efentoz odusele iin mod uzual pe sumparatorul are obligatia de @ emite © co a, feima, conf. art4.2, si de a achita un avans de % din valoarea marfii comandate Art4.5 In baza comenzi ferme data de ct mparator, vanzatorul produsele vor putea ‘are, datorate unor cauze obiective, vor fi stabillt fi nolifc V. RECEPTIA SI TRANSPORTUL PRODWSELOR Art.5.1. Raceptia cant produselar co cumparator si acceptata de catre vanzator se va fe Art5.2_ La livrarea bunurilor, vanzaterul este ob rfi cc crice alte documer Art5.3. Dupa liv iderata daia semnati tacturi(Sau avizulu' dupa Art5.4 Cumparatorul are emisa de imparato ra sil sau piodusului emis de producator © isin @ vanzator la cumparator, dat Art5.5 Marfurile sunt consi | recepliel, cumparato depozitarea, marta pastrandu-se in spatii adecvate fiecarui produs, Marfurile liveate man in proprie umandu-si riscurie paving cumparatorul are obligalia_ sa anunte in scris in termen de 24 ore Ge i@ receptie. Par lraclanle vor convent in seri, amatia afecteaza Sau nu continuitataa livraru produselor Gola (nay 2236461606 @ARABESQUE MATERIALE DE CONSTRUCTII SI FINISAJE Consionue ~ 04-12. Pte Neamt — (4-133 2736 Tumor — (000123629 fa fis) 83338007 Plote 46367312 In 2lua urmatoare notificarii scrise a cumparatorului, vanzatorul va delega un reprezeniant pent constatarea marfunior deteriorate urmand a se inchera un proces verbal in acest sens ‘Art.5.7 Refuzul partial al unor marfuri nu-| scuteste pe cumparator de obligatia de a piati marfurile pe Care-quie refuza sau de a execute si celelaite obligatii contractuale JArt 5.8 Orice reclamatie ulterioara livrarior priving cantitatea si/sau calitatea marfii receptionate nu va fi “teat inconsiderate - ‘ArE5.9 Pietul froneportuui este inclus in valoarca facturi. Transportul 69 va ofectua de catro vanzater, -exccptic fac situatiile speciale in care vanratorul considera:ca veloarea marfii nu si justifica chetuicliie legate de combust in functie de distentele parcurse VL FACILITATI ACORDATE CUMPARATORULUI Art. 61 Cumparatorul. poate benefcia la primirea marfi de reducer de pret diferentiste pe categori de produse , in uima negocierilor directe, De asemen! S.CARABESQUE S.R.L. goals acorda reduceri comerciale uttenoare facturaril pentru vanzari efectuate in decursul unel perioade determinate. PRETUL , MODALITATI DE PLATA , SANCTIUNI vi Art. 7.1 Pretul produselor este prevazut in listele de preturi din ofertele de vanzare intocmite si aduse la cunostinia umparatorului de cate vanzator si este expiimat in EUR si/ USD. Art. 7.2 Facturerea produselor se va tace in lel la CUISU! spot BCR vanzare din ziua respective Art. 7.3 Plata produselor cumparate se va efectua de catre cumparator in baza facturii date de vanzator prin fila CEC, BO avalizat sau prin orice alt instrument de plata in termen de —-~-- zile de la data facturarii, ori numerar. In cazul efectuanii piati prin orcin de plata, cumparatorul se obliga sa trimita catre vanzator 0 copic dupa ordinul de plata dopus, inainte de emiterea unei noi comonzi si a facturii respective. Plaia se considera efectuata [a daia incasarii sumelor in coftul vanzatorului. Art.7.8 In situatia in care cumparatorul ru achita contravaloarea mari achizitionale la termenele scadente, vanzatorul este in drept sa sisteze livraiea cave aveste, pana la achitarea_integrala a facturilor restante Art7.6 Cu priv le aspectele prevazute la art./ 5 din prezentul contract, vanzatorul se angajeaza sa notifice cumparatorul de nerespectarea obligatilor asumate, n teimen de 24 ore de la data refuzulu’ din banca a bilatului la ordin si sau filei cec, pentru ipsa disponibila de lichiitati din cont. Art7.7 Vanzatorul nu se face vinovat d= modficarle de preturi survenite ca urmare a modificari preturilor de achizitie da caire producator si intervenite in timeul derula‘i contractulu! Vanzatorul se angajeaza sa aduca la cunosiinia cumparatorului in termen de 7 zile de modificarile de pret surverite Art.7.8 Credilul comercial maxim pe cere vanzaiorul l acorda cumparatorulul este in valoare ——-—-- RON. In cazul in care cumparatorul depasaste creditul comercial stabilt de ambele parti, are obigatia de a achita pe loc sau de a face dovada prin acreditiv sau scrisoare de garantie bancara pentru sumele ce depasesc plafonul convenit VII OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE, Art. 8.1 Obligatiile vanzatorului a) sa furnizeze marta in cantitateg, calitatea si sortmentele solctate de cumparator in baza comenzilor acceptato si in limita stocului disponibil. Sa respecte clauzele prozontului contract Tielinal, Sir Timisulai ar |. 6200—Calati ROMANIA 3) Telefon: (004-0236) = 114 667-461 646: 465.083 Fax: (004-0236) — 460,683: 434 cerns; seoretariat @ambesaue com 10 iccons. o£ BSTADSN Gata oes) a2sose10se “G@ARABESQUE Cy Nepoca (064-0264 416473 MATERIALE DE CONSTRUCTII SI FINISAJE Constanta (04)-0241-595303 Plows b) sa puna adispozitia cumparatorulu oferia de preturi a produselor ori de cate ori aceasta se modifica €). 5a asigure transportul produselor, cu exceptia cazurior prevazute la art 5.9 din prezentul contract. d) sa acorde la cerere informatii pnvitoare Ia produse sau ia punerea acesiora in opera. ee estan a) sa cuimpere marfa in cartitatea, calitatea si sortimentele solicitate prin comenzile proprii Cantitatle de marfa comandate si preturile lor vor fi evidentiate in functie de obiectivele respective. in anexalele) ce. face parte integranta cin prezertui contract. b) “a asigure disponibiul necesar in cont a datcle scadente 4, €) sa ofere teate informatie legate de activitetea, prodisele, pieta, recomandarilc si cricile cientior eu privire la produsele dstibuite de S.C. ARABESQUE SRL. care vot fi ansmise reprezentantlor vanzatorulu 4) sa nu intrepringa actiuni prin care dauneaza imaginit sau numelul vanzatorulul si al producatorulul de origine a marfurilor. In caz contrar vanzatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe relatile de afacen si de a cere daune interese si daune morale. TX. CONDITH SPECIALE Art.9.1 Partie coniractante isi vor comunica in Stris rice modificare a contunior bancare sau a altor elemente ce at putea intluenta deruiaree contractulul in maxim 24 de ore Ar.9.2 Cumparatorul sie obligat sa pastreze cu ngurozitate, confidentialtatea dalelor, informatilor si documentelor refertoare la activitate socetati si de care a luat cunostinta in timpul detulari prezentului contract. Art.9.3 Pana Ja achitarea contravalorii produselor _ cumparatorului ii este interzis sa gajeze, cedeze sau sa constituie garanti de orice fel cu marfurie vanzatorului ) Art10.1 In cazul in care, cumparatorul nu efectueaza plata pretului in termenele contractuale, ve plati vanzatorului penalitati de 0,25% pe 2i intarziere, dar nu mai mult decat suma datorata Art.10.2 Debitorul esta de drept in intarziore de la data scandent’ plati hotarate de comun acord, XI, INCETAREA CONTRACTULUI Art. 11.1 Prezeniul contract incateaza de drept in urmatoarele cazur a) djungorea la tormen,conform art 3.1 siart 3.2 din contract; b) ecordul Sartor, ©) rezlierea contractului ca urmare a neexeculativexecutarl partale si/sau defectuoase ve catre una Gintre part a obiigatilor contractuale d) este declarala in incapacitate de plati sau @ fost dectansata procecura de lichidare(faliment) inainte de inceperea executari ori chiar in timpul derulani prezentului contract e) cesioneaza drepturie si obligatile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealata parte, ca 0 noua nerespectare a acastora va duce la rezolutiunealrerilierea prezentului contract Tidlina | St. Timigului ne 1, 6200 Galati ROMANIA dl )= 414.667; 461.646: 463.063, pee } / 36161646 © ARABESQUE mieterE ‘hy Napoca (4) 0°64 416075 MATERIALE DE CONSTRUCTII SI FINISAJE onstonte. —(004)-0241-698303 Paes 4) 0244567 ‘Art.11.2 Partea care invoce 0 ceuza de incetare @ prevederilor prezentului contract 0 va notiica coleialte pati, Cu cel pulin 15 ile inannte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele ‘Art1.3-Reziierea prezentulvi contract nu va evea nici un efect asupra obligatilor deja scadente intre » Partie contractante. Moeeriscitin frm 7 Xil. NOTIFICARILE INTRE PART! ‘Art.12.1 in acceotiunea partlor contractarte, orice nolificate adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa mentonata in pattea ntroductiva a orezentului contract ‘Art.122 In cazul in care notificarea se face pe eale postala ca va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinafar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare Art.12.3 Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, dace nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la aliniatele precedente Xill. PREVEDERI LEGALE Art-134 Administratori/ascciatii cumparatorului in caltate de garanti se obliga fata de vanzator sa execute obigatia debitorului daca acesta cu rea vointa nu o executa, Partie vor considera drept cazuri de rea-vointa urmatoerete situati > Incetarea de facio a acivitali pe firma debiloere sau desfasurarea activitali avesteia direct sau prin persoane interpuse print-o alta firma > Constatarea lipsel de acopere in conturlle bancare in vederea garantani plati marti livrate si ce piata hu s.a facut piint-o alta modaiitate de plat ‘Art.13.2 In temmenul acestei garanti, in caz de neexeoutare a obligatior. vanzatorul, poate se urmareasca direct pe oricare dintre garant, fara ca aceasta urmarire sa fie conditionata de 0 prealabila urmarire a debitorului principal xiv. FORTA MAJORA Art14.1 Forte majora exonereaza de respundere pariea care o invoca in conditile legii romane in vigoare Art.142 In cazul aparitei cazului de forta majora, partea care o invoca trebule sa nolifice in scris celeilalte Parti contractante in termen de cel mult 15(cincisprezece) zie calendaristice de la data apartici acestoia rin serisoare recomandata cu conjirmare de primire Art.143 Imeciat dupa incetarea cazului de forta majora, partes care a invocato, trebuio sa notifice in seris caleilete parti contractante, in termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la dala incetani acesteia, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Art.14.4 In.cazul in care forta majora se irtinde pe o perioada mai mate de 6(sase) luni de la deta apartiel acesteia, prezentul contract inceleaza de dept XV. DISPOZITII FINALE Art.18.4 Prezentul contract incheiat cu acordul parilor reprezinta instrumentul oficiel si legal dintre agent economic, parteneri de afaceri. El constituie instrumentul juridic probant pentru solutionarea eventualelor litigiiintre parti. Modificarea prezentului contract se face numai prin act acitional incnelat, semnat si stampiiatinire partle contractante. ina |. Sr. Tinigului ne. 1, 6200 ~ Galati. ROMANIA Telefon: (004-0236) - 414.667: 461.646: 463.063, Fax: (004-(236) ~ 460,633: 43 Foe (0s iAs6063 P © ARABESQUE He RE ATERIALE DE CONSTRUCTII SI FINISAJE Consumes (04 fast hy 032280072 Plot — (O14) 0244567312 Art.45.2 Prezentul contract impreuna cu anexele sale fac parte integranta din contract, reprezinta vointa Partilor si inlatura orice alta intelegere veroala dintre acestea, anterioara sau ullerinara incheleri {ul Art.15.3 Toate iitigile care decurg din deularez prezentului contract si nu pot fi solutionate amviabil, vor fi #eupuse rezolvani. conform lagisiatiei romane in vigoare, la Instantele judecatoresti competente, hotararile 2 Ter eenstitina titirexecutoru sentra ambete~partt. Arl494 Acesl cenbact Je verzere- ghost eggost intocmit, cedaciat senrat s\ stampllat de cate ambel parti contracianle, astazi OOS ia sediui punctulul de tucru din tasi al S.C. ARABESQUE S.R.L.-Galatl, in 2(dcua) exemplare , cate unul pentru flecare oarte contractanta, ambele avand aceeasi valoare juridica VANZATOR, S.C. ARABESQUE S.R.L. DIRECTOR ZONA, RADU MUNTEANU. CONSILIER JURIDIC, GABRIEL AMIRONESE! lina | Siz Timigulii nr 1, @200— Gala, ROMANIA 6 Teleton: (004-0236) = 114,667, 401.546: 463.063 Fax: (004-0236) = 460.633, 434.777 e-mail: sccictariat@urabesque.corn.co oR aNe Tan

S-ar putea să vă placă și