Sunteți pe pagina 1din 27

ITI DAU LA MUlE TEPIERULE FUTUTI MORTII MORTILOR MATI'

-oentru s@varsirea infractiunii art, 215 alin,l.3's din Codul penal,

de

,Jnseliiciune"

orev,

de

3).Cheltuielile judiciare raman In sarcina statului. 4).Solutia se comuntca celor 4 invinuiti ~i persoanelor .-Barbier I n-Cristian cu domiciliul actual In mun. Iasi, Aleea M, Sadoveanu n r. ,Jud. Ia~i (nu figureaza cu nici 0 adresa de re~edinta ~i nici nu a filcut vreo solicitare siH fie comunicate actele de procedure. La data prezentei acesta figureaza cu domiciliul stabil la imobilul din last, str. Aleea M. Sadoveanu nr.28. Oeasemeni din verific@rile efectuate numitul BVr . n-Cristian PH rna; ete iocarcf@t, acesta fUgd 'iherat condi ionat 10 enitenciarul Ia i la data de 17, 10,2912) ~i nana omtctiata m satul ~i comuna Farca~a,judetul

~ .. PROCUROi{~<'I": {t,;

Mihal-(frJia.lill. ", ..
"'~.;

------------------c~O~NrS"TJr-:------------------La data de 12 iulie 2002 fo~tii soti Barhjerl! IpQ-CrjstigQ CNP-1691117272631 ~i Barbieru Adriana, CNP-2700618274785 ce au avut domiciliul comun 7n mun. Iai, Aleea Mihail Sadoveanu
_ __ n __ _

TeI,037,f,128220

ROuAMA. '~. Sir. V. Cont,.1 ',"", 2tI .1~Ul37412822(1 IF.:lx:023:21Z12.52IJ E~a1: pl_i.1$I@rnpubIlC.fO.

PagifllHW!lx _'.'f.mpis,fO

contractu I de credltare, drept garan~ii imobiliare, situate In Ias], str. Aleea M. Sadoveanu nr.28, proprietatea sa ~i a sotiei sale. Datorita faptului ca SC INTERMERIDIAN SRL IA I re rezentata de Barbieru Ion-Cristian r rsa nlCI un an In cre I pe care -a 0 tinut e a C BANKCOOPSA - Sucursa a Neamt, aceasta unitate bancara re rezentata rin lichidator,..a. procedat la recuperarea creantei pe ca e ju ICiar , In cursu anului. 2002. Astfel, lichidatorul SC BANKCOOP SA, prin angajaSii sai - executor bancar, - inspector bancar ~i - jurist, In luna iunie 2002, a demarat rocedura de executare silita prin scoaterea la v nz re a ICIa Ie a irno I e or SI ua e In a~i, str. Aieea M. Sadoveanu nr.28, aoartinand sotilor Barbieru.

acest sens, Barbleru Ion-Cristian a prezentat un raport de evatuare intocmit de ing. Procovanu Elena membru A.N.E.V.A.R. care a stabilit pentru respectlvele imobile valoarea de 157.518 USD. Acest report a avut in vedere doar considerente de ordin tehnic ~i nu a tmut cont de sttuatra juridica a bunurilor scoase ta licitatie. Evaluatorul ANEVAR nu a avut in vedere ca pentru casa nefintsata forrnata din parter ~i 2 etaje, care fikea parte din gaj ~i care reprezlnta circa 80% din valoarea acestuta exista 0 notarare judecatoreasca ramasa definitiva de demolare, fiind constnnta in mod abuziv pe 0 parte din terenul altuia. Astfel, la evaluarea facuta in anul 2002 de catre evaluatorul nu s-a avut in vedere casa construita in mod ile al de catre so II Barbieru. va ua oru a atesat ta dosar 0 copie dupa diploma de evaluator emisa de ANEVAR . partea vatamata Barbieru refuzat sa oea Avand in vedere cele anterior expuse $i vazand prevederile art.249 din Codul de procedura penala: In temeiul art.ll pct.1 lit.b raportat la art.10 alin.1 lit.a din Codul de procedure penala:

DISPUN:

l).Scoaterea de sub urrnartre penala.a invinuitului DIACONU GELi.J-~TEFAN, fiul lui Constantin i Melania, nascut la

ROMANIA MINISTERUL PUBLIC


PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL IA$I

O~"r nr, 16.J4IPJ2002

Data- 07.12.2012
~tlll1lpila (U

. ~ __._.J.:Ot R~!H.r~'!I!.~1.1C!,! ... _

Operator de date til Caracter personal ANSPDCp4111

!
.
data prcunt.!irli J C 01'1 UN I C f\ R E C ii I r c.

.'".. ,

,~L

!
I

;,~ .0, '>' ...... 'P".J:"'fl:; X 11,-'.. '"":>..'1

." "'i\~ ,., .1... ~_I~..!"'",-~.

I I

: ur , ).i):;fftGi~241!mt-3 .-......- .. ---~,,---.-...

--

-- r

-:

-.

'

..

ROMANIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL IA$I
~~W~~~A_N_sp._._a_cp_~_ . _~_t
__

Dosar1644/P/2002

REZOLUTIE Anul 201.2, luna decembrie, ziua 04,

Procuror Popa Mihai-Catalin, din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ia~i; Examlnand dosarul cu numarul de mal sus privind pe Invinuitii: l).DIACONU GELU-!jTEFAN cercetat pentru savar~irea Infracttunrlor de -.;n$elaciune" prev. de art.215 alin.l,2,3 $i 5 din Codul penal; -.abuz in servidu in forma calincat" prev. de art. 248' din Codul penal; -Jals intelectual" prev. de art.289 din Codul penal; -"uz de fals" prev. de art.291 din Codul penal;
~ .. 3)

. -

- _-

-- .

4).~_ . ".. sava~irea infractiunii de .in$elikiune" din Codul penal,

_ cercetati pentru prev. de art.215 alin.l,3,5 '

CONS

TA T:

La data de 12 lulle 2002 fo~tii soti Bllrbieru Ion-Cristlan, CNP-1691117272631 ~i Barbieru Adriana, CNP-2700618274785 ce au avut domiciliul comun in mun. Ia~i, Aleea Mlhail Sadoveanu

nr.2S, judo Ia~i au depus planqere penera la Inspectoratul de Polltie al Judetului Ia~i impotriva nurnrtilor Diaconu Gelu-Stefan, fost director la BANKCOOP SA - Sucursala judo Nearnt, .. fest executor ban car la BANKCOOP SA Sucursala judo Nearnt, ., fost inspector ta BANKCOOP SA - Sucursala judo Nearnt, . . fosta jurista la BANKCOOP SA - Sucursala judo Nearnt, pentru savar~irea infractiunilor de in~elaciune in forma calitlcata, abuz in serviciu in forma callftcata, fals intelectual ~i uz de fals. Dosarul a fost initial inreqlstrat ta Inspectoratul de Politie al Judetutul Ia~i sub nrA05593/2002 (nr, dosar potitte fiind anterior atribuirii nr. unic) iar cercetarue au fost efectuate de cstre organele de cercetare penala din cadrul Serviciului Poli~iei economtco-ftnanctare ( actualul Serviciu de Investigare Fraude). in urma cercetarltor efectuate in cauza in faza actelor prernerqatoare organele de cercetare penala au intocmit la data de 02.12.2002 referat cu propunere de a nu se incepe urmanrea
penala .

Dosarul a fost inaintat cu propunere .ta Parchetul de pe langa Tribunalul Iai ~Iinregistrat sub nr.1644/P/2002 (fiind ~i nurnarul actual de dosar), Prin rezotutla procurorului din 19.12.2002 din dosarul 1644/P/2002 s-a confirmat propunerea organelor de cercetare penalli de a nu se incepe urmarirea penala impotriva persoanelor indicate in plangerea penate pentru savar~irea Infractiunllor prey. de art.24S' CoWiiFW.j'iili"~!lJ."~Cod penal. SollJ~~)_~;;;L!lUI'_.l4\,,~_omunicata partii vatamate ~arbie~J(i.~ql:6l_~t~.~'6Wl0. Impotriva solutlel de netrimltere 111 judecats numitul Barbieru ton-crtsuan a fonnulat plangere la prim-procurorul unitatii de parchet, Prin rezolutia nrA05/II/2/2010 din data de 05.05.2010 s-a respins plangerea acestuia. Irnpotnva celor doua rezolutn anterior precizate numitul Barbieru Ion-Cristian a formulat planqere la Tribunalul Ia~L Prin sentlnta penals nr.114 din 24.02.2011 a Tribunalului Ia~i a fost admisa planqerea numitului Barbieru IonCristian lmpotnva rezolutlllor din data de 19.12.2002 din dosarul nr.1644/P/2002 a Parchetului de pe lan9a Tribunalul Ia~i respectiv

nr.405/11/2/2010 a prim procurorului adjunct din data de 05.05.2010 pe care Ie-a desfuntat, Totodata, prln senunta penala anterior preclzate cauza a fost trimisa la Parchetul de pe langa Tribunalul la~i pentru inceperea urmaririi penale fata de Diaconu $tefan-Gelu pentru savarirea lnfractluntlor prey. de art.2481 din Codul penal, art.215 alin.1,2,3, ~I 5 din Codul penal, art.289 din Codul penal i art.291 din Codul penal pre-urn i fa~a de . . pentru savarlrea infractiunii prey. de art.215 alin.1,2,3, i 5 din Codul penal. sentmta penala anterior preclzata a ramas definitiva i trevocebua prin decizia penala nr.1148/25.10.2011 a Cu~ii de Apel la~i prin care au fost respinse recursurile numitilor Ca urmare a prevederilor senttntel penale anterior preeizate organele de eercetare penala ale politiei judiciare au dispus prin rezolutie la data de 20.05.2011 inceperea urmaririi penale fata de invinuitll Diaconu Gelu-$tefan, masura eonflrmata pnn rezolutia procurorului ra
aceeasi datil.

____

in urma cercetartlor efectuate atat initial, in faza actelor premerqatoare. cat ~i ulterior dupa momentul inceperii urmartrn penale de catre organele de cercetare penala s-a stabilit ea faptele sesizate nu extsta. Astfel, s-a stabilit cA toti eei 4 invinuitl care au fost angajati ai BANKCOOPSA - Sucursala Judeteana Nearnt (bandi care in prezent nu mal extsta) au actlonat lntr-un cadru legal pentru ea banca sa-~i reeupereze un imprumut acordat ee fusese aehitat i garantat eu bunuri imoblliare. Cu ocazia cercetaruor efectuate s-a stabilit urmatoarea situa~ie de fapt: rrsusttrrere<f15'angenl, SO~II Barbleru au preclzat, la data de-09..J..0.J.996,-iR-Galltate-{!e-admiAistFatori-ai-5-JN-ltRMERIElIANSRL IA$I, au eontractat un credit nr.5210/1996 in valoare de 1.665.000.000 ROL de la BANKCOOPSA - Sueursala Nearnt Filiaia Poiana Teiului. Numitul Barbieru Ion-Cristian redama ea pentru obtinerea acestui credit conducerea de atunci a SC BANKCOOP SA - Sucursala lai, ar fl treeut, in mod abuziv, fara stirea sa. In
3

contractu I de credltare, drept garan~ii imobiliare, situate In Iasl, str. Aleea M. Sadoveanu nr.28, proprietatea sa ~i a sotiei sale. Datorita faptului ca SC INTERMERIDJAN SRL IA$I, reprezentata de sarbteru Ion-Cristian nu a rambursat niei un ban din credit pe care l-a obtlnut de la SC BANKCOOPSA - Sucursala Nearnt, aceasta unitate bancara, reprezenteta prin lichidator, a procedat la recuperarea creantel pe cale judiciara, in cursu I anului 2002. . Astfel, lichidatorul SC BANKCOOP SA, prin angajatii sai - executor banear, - inspector bancar ~i - jurist, In luna iunie 2002, a demarat proeedura de exeeutare silita prin scoaterea la vanzare la licitatie a imobilelor situate In Iasl, str. Aleea M. Sadoveanu nr.28, epertinand sotuor Barbieru. Numitii sarbieru Ion-Cristian ~i Barbieru Adriana reclama faptul ca vanzarea la lrcitatie a respectivelor imobile s-ar fi facut fara respectarea prevederilor legale, iar in plus pretul de vanzare de 21.000 USD este net inferior valent reale a imobilului, care a fost stabutta la suma de circa 150000 USD. Acest pret de vilnzare de 21.000 USD ar fj fost stabilit In mod fraudulos pe baza reportulul de evatuare intocmit in luna iunie 2002, de catre prin care se aprecia ca valoarea imobilului este de circa 700.000.000 ROL. Evaluarea facuta de numitul este contestata de reciamant, atilt sub aspectut vaioru stabilite, cat i sub aspectul ealitatii celui care a facut-o. Astfel, reclernantli arata ca numitul .. nu este membru A.N.E.V.A.R. i in plus prezinta orqanelor de polltte un report de evaluare intocmit de evaluatorul Procovanu Elena, membra a A.N.E.V.A.R. - Romania, prin care se stablleste pentru -respectivete imobile valoarea totala de..157.518 USD. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca in luna septembrie 1996, numltul Barbleru Ion-Cnsmlh in calltate de ----administrator-aI--Se-INl'ERMER:leI-AN-5Rt-iai-a-seliGit~psRt,<I~l.l-I -eceasta societate un credit de 2,5 miliarde lei de la BANCKOOP SA
- Sucursala nearnt.

Pentru a putea obtine acest credit, numitul Barbieru ionCristian ~i sotia sa Barbieru Adriana, s-au angajat In calitate de garanti ai SC INTERMERIDIAN SRL IA$I, prezentand drept garantii bunurile irnobile situate in mun. last, str. Aleea M. Sadoveanu nr.28, pe care Ie detmeau cu tiotlu de proprietate.

-----_._--_.- ..-.

Aceste garantii s-.au concretizat prin contractul de garantie imobiliara nr.5210 din 24.09.1996 incheiat intre SC BANKCOOP SA - Sucursala Neamt, in calitate de lrnprumutator ~i numitii Barbieru 10n- Cristian, respectiv BlIrbieru Adriana, in calitate de garanti ai SC INTERMERIDIAN SRL Ia~i. Prin acest contract, sotn Barbieru lon-Cristian ~i Barbieru Adriana au consimtit sa garanteze imprumutul de 2,5 miliarde lei pentru SC INTERMERIDIAN SRL cu bunurile Imobile proprietate personate, situat in Ia~l, str. Aleea M. Sadoveanu nr.28. Ulterior, dupa ce conducerea SC BANKCOOPSA Nearnt a analizat cererea de credltare Facuta de Barbieru Icn-Cristian in numele SC INTERMERIDIAN SRL IASI, a conctuzlonat di, pe baza garantiilor reale prezentate nu poate acorda imprumutul in suma de 2,5 miliarde lei, ci doar suma de 1.665.000.000 lei ROL. in acest sens, organele de specialitate din cadrul BANKCOOP SA sucurseta Nearnt, au intocmit referatul nr.5609 din 09.10.,1996 prin care s-a hotarat transferarea creditului la Filiala Bankcoop SA - Polana Teiului. Totodata, In zlua de 09.10.1996 s-a lnchelat contractu I de credit nr.5210 intre BANKCOOP SA NEAMT In ealitate de lrnprumutator (creditor) ~i SC iNTERMERIDIAN SRL IASI, in calitate de imprumutat (debitor)pentru suma de 1.665.000.000 lei. Se observe cll acest contract de credit incheiat la data de 09.10.1996, are acelasl nurnar cu contractul de garantie imobiliara din 24.09.1996, respectiv 5210 . Aveste lucru se datoreaza numllrului rntc prin care s-a lnreqtstrat cererea de creditare depusa ta SC INTERMERIDIAN SRL IASI, in luna septembrle, la BANKCOOP SA NEAMT, respectiv 5210. Astfel, atat contractul de garantie imoblliarll cat ~i contractul de creditare incheiat ulterior au primit excat acetast nurnar . -,Cu toate aceste numitul Barbieru rcn-crrsuen sustme ca in realitate este vorba de doua contracte de credltare dare care in ----mod abuziv au fust IIUllIerotate co acela~1nom:!r pennu a se pOtea ___ -lm/{)ca_j~ta-instaRtei--de judeEat:a-contl'det-ui__d~dl'dA~e-Imobiliara nr.5210 din 24.09.2002 ~i pe care de consecinta sa se ooata trece la executa rea silita prin vanzarea la ticltatte a bunurilor imobiliare care fac oblectul acestui contract. Persoana vllti:lmata Barbieru Ion-Cristlan sustine In plangerea sa ell in realitate ar Fi incheiat doui:l contracte de credit cu SC BANKCOOPSA in numele SC INTERMERIDIAN SRL lAS!.
5

Primul contract, care a avut drept obiect imprumutarea sumei de 2,5 miliarde lei nu s-a mai derulat in sensul ca SC INTERMERIDJANSRL IA~1 nu a primit acest credit. Totusi pentru derularea acestui contract a fost incheiat in prealabil contractul de qarantie imobiliara nr.s210 din 24.09.1996. AI doilea contract, cu nr.s210 din 09.10.1996 care a avut drept obiect imprumutul sumei de 1.665.000.000 lei s-a derulat, In sensuI ca SC INTERMERIDlAN SRL IA~I a beneficiat de aceasta surna de bani, dar nu a mai rambursat creditul prim it. In realitate, este yorba doar de un singur contract de creditare, care a avut la baza 0 singura cerere de creditare facuta de catre Barbieru ion-Cristian in numele SC INTERMERIDIAN SRL IA~I, in luna septembrie 1996, prin care solicita imprumutul sumei de 2,5 millarde lei. Deoarece nu s-a putut acorda drept imprumut aceasta suma ci doar suma de 1.665.000.000 lei, contractul de credit nr.S210 incheiat la data de 09.10.1996, rnenttoneaza corect doar suma de bani Imprurnutata. Acest contract a fost incheiat $i semnat de parti la data de 09.10,1996 data la care SC INTERMERJDIANSRL IA~I, reprezentata de Barbieru Ion-Cristian a prim.it suma de 1.665.000.000 lei. Contractu I este inchelat pe un formulat tipizat compus din 3 file, completate pe fiecare pagina. Partile contractante nu au' rubrici pentru sernnatura dedit pe ultima pagina. FUnd astfel conceput formularul tlpizat, se prezuma cil prin depunerea sernnaturu la sfar~itul actului, fiecare poarte i$i insuseste contrnutul intregului act. La fila 3 a respectivului contract este rnentionata calitatea de debitori solidari cu SC INTERMERIDlAN SRL IA~I a numinlor Barbieru Ion-Cristian ~i Barbieru Adriana. 'rotodete, la aceasta fila este.. mentionat ~i contractul de qarantie imobiliara nr.S210 din 24.09.1996 pentru bunurile lmobue situate fn Ia~i, str. Aleea M. Sadoveanu nr.28 . -------INumitl:lI-BaFbieFI:J-!eA-tFistfan-a-semRat-F8SpeGtill.ul-_ contractu I de creditare in dublil calitate, respectiv de administrator al SC INTERMERIDIAN SRL IA~I i de debitor solidar (garant). Prin semnarea contractului, la singura rubrica prevazuta pentru debitor numitul Barbieru Ion-Cristian i-a insustt contmutut lntregului act. Aceasta este 0 prezumtie, care nu poate fi rasturnata prin simpla afirrnatie a numitului Barbieru Ion-Crtstlan din care rezulta dj ar fi fost indus in eroare de catre reprezentanth

---_. __ ._._---------_._,,----_._-

,,-_-_._.

__

BANKCOOP SA NEAMJla incheierea contractului, in sensul el nu a conslm~ita garanteze personal SC INTERMERIDIANiar rnentiuntle de la fila nr.3 ale respectivului contract (act) ar fi fost fikute ulterior, dupa ce el I-a semnat. Mai mult, avand in vedere calitatea de comerciant a numitului Barbieru Ion-Cristian aceasta ar fi putut sa semnaleze eventualele nereguli sau ilegalita~i legate de perfectarea contractului de imprumut inca de la data incheierii acestuia ~i nu ~upa 6 ani de zile,1timp in care a obttnut imprumutul de 1.665 millarde lei pe care nu l-a mai rarnbursat, In legatu~a cu rectarnatta de abuz de serviciu contra ntereselor oersoanelor facute ImpotJ'va numttuor I . cercetarlle au relevat faptul acesna sunt an9aja~i de catre II hidatorul SC BANKCOOPSA I~EAMJ, banca In 1 faliment i a atribui~iI specifice pentru desfa~urareaactivitatilor de recupera1:ea activelor bancare. Astfel, dopa ramanerea definitiva a senttntei civile nr.1.ll2/E/2000, data in coser I civil nr.l094/E/2000 a (Tribunalului Neam~ ~i pronuntata sedlnta publica la data de 113.07.2000 cei in cauza au desfa~urat activita~i specifice pentru [ecuperarea creditului de 1.665 mlliarde lei, care fusese acordat SC INTERMERIDIANSRL Deoarece societatea credit~ta nu mai dispunea de bunuri care 511 acopere valoarea creditului ~I a dobanzttor, lichidatorul SC IBANKCOOP SA NEAi>1J, s-a orientate firesc i legal catre executare lIita a bunurilor i~Obile constituite brept garantie reala de catre otli Barbieru prin contractu I de garan~ie Imoblliara nr.S210 din 4.09.1996. Fapta numitltor fe a incerca recupe area creantel SC BANKCOOP A IIit::AMJ, banca in faliment prin xecutarea silita a bunurilor -. imobiliara constituite garantie de catr garanti, fara a proceda, mai ---4...t3Ha execucarea bununlor socleCl! uz ----de-Servlciul~. -1._

ca

f.~

in

Este dreptul ortcarui creditor de a se Indrepta impotriva oncaror bunuri constituite drept garantie reala, in vederea satisfacerii creantet sale. Nici un text de lege nu ii impune creditorulul sa urrnareascasilit, cu priorltate, doar anumite bunuri din cele constituite garantie, pentru recuperarea creantei sale, in detrimentul altor cateqoru de bunuri. Acesta este un drept exclusiv

- --- ... r----- ..

al creditorului avand la baza conslderente economice de natura a asigura stabilitatea circuitului civil i comercial. In lumina acestor principii de drept civil, contractul de creditare nr.5210 din 09.10.1996 la pagina nr.3 a stipulat indubitabil di so~ii Barbieru se obliga in solidar cu SC INTERMERlDIANSRL IA$I, beneficierea creditului qarantand cu bunurile imobile situate in Iai, str. Aleea M. Sadoveanu nr.28, fara a putea invoca beneficiul discutlunf sau al diviziunii. Chiar daca numitul Barbieru Ion-Cristtan a reclarnat faptul cli acessta clauza ar fi fost introdusa abuziv in cuprinsul contractului, fara stirea sa, dupa ce actul a fost semnat de reprezentantii partilor, am aratat dl rectamatta este nefondata ~i tardiva, flind facuta dupa 6 ani de ta luarea creditului ~i nerambursarea lui. Reprezentantii SC BANKCOOP SA NEAMJ nu ar fi avut posibilitatea fizidj sa introduca unele ctauze suplimentare in contractul de creditare, pe exemplarul rarnas la debitor (lrnprumutat), dupa ce acesta a semnat actul, fara acordul ~i fara snrea lui. Toate aceste aspecte au fost avute in vedere i de catre Tribunalul Ia~i cand a pronuntat decizia civila nr.376, in sedinta publica la data de 11.03.2002 in dosarul civil nr.1297/2002. Prin aceasta decizie a fost respins apelul sotilor Barbieru formulat impotriva incheierii Judeciltoriei la~i de lncuviintare a executaru silite a bunurllor imobile situate in Iai, str. Aleea M. Sadoveanu nr.28, constituie drept qarantle reala imobiliara la contractul de creditare nr.5210 din 09.10.1996. Astfel, numi~ii . ~i si-au indeplinit atnbutule de serVICIU ~i au efectuate toate demersurile pentru vanzarea la licitatte a bunurilor -,lmoblle situate in Ias], str. Aleea M.,.Sadoveanu nr.28,m conform hotl'irarilor judecatoresti mentronate anterior. Vanzarea la licltatle a bununlor mentlonate anterior a ------,.17tJt-loc-rn-mtlnicipiul-Piatra-neam~~a-da1:a-cle 11.0Be0:2,.,...,-conform procesului verbal de licitatie. Bunurile au fost adjudecate de catre numitul Gartan Dumitru, singurul ofertant, la valoarea de pornire, respectiv suma de 21.000 USD. Numitul Barbieru Ion-Cristian reclarna faptul ca aceasta valoare a respectivelor bunuri imobue ar fi fost abuziv stabilita de catre inspectorul fiind mult subevaluata. In

-_._._--_-- _--_.
..

acest sens, Barbieru Ion-Cristian a prezentat un raport de evaluare Intocmit de ing. Procovanu Elena membru A.N.E.V.A.R. care a stabilit pentru respectlvele imobile valoarea de 157.518 USD. Acest raport a avut in vedere doar considerente de ordin tehnic ~i nu a ~inut cont de situatia juridica a bunurilor scoase la licitatie. Evaluatonul ANEVAR nu a avut in vedere ca pentru case neflnlsata forrnata din parter ~i 2 etaje, care fikea parte din gaj ~i care reprezinta circa 80% din valoarea acestuta exlsta 0 hotarare judecatoreasca rarnasa definitive de demolare, fiind construtta in mod abuziv pe 0 parte din terenul altuia. Astfel, ta evaluarea fikuta in anul 2002 de catre evaluatorul . . nu s-a avut in vedere casa construtta in mod ilegal de catre sotli Barbieru. Evaluatorul a atesat la dosar 0 copie dupa diploma de evaluator emisa de ANEVAR . In cursul cercetaruor ulterior, partea vatamata Barbieru Ion-Corneliu ce se afla detinut In Penitenciarul Iasi.a refuzat sa dea
declaratll. Avand in vedere cele anterior expuse ~i vazand prevederlle art.249 din Codul de procedure penala: In temeiul art.ll pct.1 lit.b raportat la art.10 alin.1 lit.a din Codul de procedure penala:

DISPUN:

l).Scoaterea de sub urmanre penala.a invinuitului GELi.J-~TEFAN, fiul lui Constantin i Melania, nascut la data de 06.12.1969, In comuna Doorovaf,JUd. la~l, domlclliat Ih ----B"'UFe~i,b-Iuh-geeBal-Flr-.;!;_l3lee-&h!B,se,-2Tet.;_aJh34,_5eaeF-3, CNP-1591208374069, pentru savarstrea tnfractlunttor de : -"Imjelaciune" prev, de art.215 alin.l,2,3 ~i5 din Codul penal; -iebu: In serviciu In forma calificat" prev. de art.248' din Codul penal; <rets intelectual" prev. de art.289 din Codul penal; -iuz de tels" prev. de alt. 291 din Codut penal;
DIACONU

2). Scoaterea de sub urrnanre penal a lnvinuttuor: . , fiul lUi Dan ~i Adina, nascut la data de 06.10.1967 in mun. Piatra Nearnt, judo Neamt, cu acelasi domiciliu stabil, fiul lui Dumitru ~i Elena-Ioana, nascutr la data de OB.10.1967, i.n oras Buhusi, judo Badlu, domiciliat in . . .. tiica lui Constantin ~i Tereza, nascuta la data de 13.04.1976 in mun. . cu acelasi domiciliu stabil, -pentru saviirsirea infractiunii de ,Jnseliiciune" prev, de art, 215 alin.1.3's din Codul penal, 3).Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. 4).Solu~ia se cornuntca celor 4 invinui~i ~i persoanelor vatamate .-Barbieru Ion-Crtstian cu domiciliul actual in mun. Iasi, Aleea M. Sadoveanu nbr.28, judo la~i (nu figureaza cu nici 0 adresa de re~edin~a ~i nici nu a facut vreo solicitare siH fie comunicate actele de procedure. La data prezentei acesta figureaza cu domiciliul stabil la imobilul din last, str. Aleea M. Sadoveanu nr.2B. Deasemeni din verifieiirile efectuate numitul B~rbieru lon-Cristian nu mai este incarcerat, acesta fiind liberat condltionat din Penitenciarul Ia~i la data de 17.10.2012) ~i -Barbieru Adriana domtctuata in satul 3i comuna Farca3a, judetul
Neamt.

Popa M;hai-rtJj~lin .

djMIC

10

S-ar putea să vă placă și