Sunteți pe pagina 1din 12
Ahept EXECUTARE Subserisa A SRL cu sediul in boc V tuPucud im Guh. AS! im calitate de posesor al FILET CEC seria BH OF C00 Foh0F emisi investit’ cu formula executorie sin temeiul art. 61 /1934 asupra cambiei si biletului Ia ordin ,formulez prezenta a obligatici de plat’ a sumei de lei ,obligatic asumati sub forma —_emiterii._ FILET CEC oFo4og de citre SQ_AmpRA E Pour 5 FL . cu sediul in iAgl sre. DECEBAL, ARDY, Jub. 4 5/ in favoarea ui Sa INTER PRIMA "SRE plus cheltuielile aferente executirii - TRANSCRIU iN CONTINUARE FILA CEC NOI, PRESEDINTELE ROMANIEI Goo vive ae eae. Ss (eB eu e) Bane S A Cea | 2 scay| IB 5046 Sucursala [AST ts = | | ll tes Seat Mam sist ‘iran Los ptn tS urine: — "ROseBACKuo0n000078526250 fi a5 | co eae, REFUZAT ‘Ne intemeiem prezenta SOMATIE — in baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei sia biletului la ordin . pata:_ 07-92. Doot Semnitura: NOL ETE A AEE foe , / Catre, in AItPRA GROUP JA Z eu sediul in VALEA Lu Pusat, & sin calitate de posesor al FILEI CEC seria BH SOF 00040415 emis la 1 investiti cu formula executorie sin temeiul art. 61 din Tapa nr.58/1934 asupra cambiei gi biletului la ordin formulez. Subscrisa precenta SOMATIE DE EXECUTARE a obligatiei de platé a sumei de £200 ,00 Rov lei ,obligatie asumati sub forma emiterii, “KILEL CRC BH 307 (0070075 de cltre Sc_Ampea_Gour SL au sediul in sre A&c R29 Jubiksi im favoarea Be Iviek ee ina SRR plus cheltuiclile afcrente executirii.. TRANSCRIU IN CONTINUARE FILA CEC NOI, PRESEDINTELE ROMANIEI { Sveursala FAST i a | Boll Sencar Sn : oe avingin Crentconsmrd tact awmessa SSH tS | con conn ClO | cay EHBACRCOOCODOOTIEEB250 | hey 2 Ne intemeiem prezenta SOMATIE 58/1934 asupra cambiei NE Pg Hi STordanam agentiior = eae aidan! publiee 3 axecute t Procurorilor si stéruie Peniru sducs-e4 ghia indepliirs. Spre in baza prevederilor art. 61 din Legea nr. sia biletului la ordin . Semnitura: ROMANIA MINI USTIPIEL CAMERA EXECUTORILOR JUD: LINGA CURTEA DE APEL IASI BIROU EXECUTOR JUDECATORESC BIRCA GABRIEL JASI, sir. A. Pann nr. 23, bloc Miinenia Tel /fax: 0232/261820 CLE R 20034342 ; CONT * ROISRNCBO!75033 14507000 [-B.CR-SUC JASE Dosar executare nr. 138/2007 PROCES — VERBAL DE STABILIRE A CHELTUJELILOR DE EXECUTARE fncheiat ,astzi 14.02.2007. orele 14” de citre BIRCA GABRIEL executor judecitorese in cadrul Biroului Executor Judecitorese Birc& Gabriel cu sediul i Iasi, str. ‘Anastasie Panu nr. 23, bl. Muntenia, mezanin, numit prin Ordinul 685/C/4.04.2001 al Ministrufui Justitiei, in conformitate cu disp. art. 371°(3) Cod procedura civila in vederea ducerii Ia indeplinire a obligaliilor refinute prin titlurile executorii Fila CEC seria BH.307 00040408 emisa la 01.11 2006 si Fila CEC Seria BH_307 00040415 emis la 16.10.2006 creditorul SC INTERPRIMA SRL. cu sediul in loc, Valea Lupului, sos. Tasi-Tg Frumos km, 7, jud. Iasi a solicitat executarea siliti a debitorului SC AMPRA GROUP SRL ca sediul in Iasi, str. Decebal nr. 29 sens in care a avansat urmitoarcle sume: = 14lei_ tax judiciar de timbru—- cerere exccutare silité, = 0,30 lei timbre judiciare erere exeoutare siliti; = 8 Tei taxi judiciar de timbru ~investire ca formuli executorie; - 0,30 ]ei timbre judiciare - investire cu formuli executorie, 587,06 lai avans onorar executare achitat cu OP nx. 186/14.02.2007 Aceste cheltuieli in sum de 610,54 lei, avansate de creditor, precum si diferenta de onorarin in cuzntum de 1.371,92 le, sunt in sarcina deditorului urmarit SC AMPRA GROUP SRL, potrivit art 371"(2) Cod procedura civil {in conformitate cu disp. art.3717(4) Cod procedur’ civil prezentul proces-verbal constituie TITLU EXECUTORIU. Procesul-verbal a fost incheiat in lipsa partilor, azi data gi ora de mai sus la sediul Biroului Executor Judecatoresc Birca Gabriel in 3 exemplare din care: 1 ex. la dosarul de executare si cate 1 ex. va fi comunicat creditorului si debitorului. ROMANIA MINISTERUL JUSTITIED CAMERA EXECUTORILOR JUDECATORESTI DE PE LINGA CURTEA DE APEL IASI BIROU EXECUTOR JUDECATORESC BIRCA GABRIEL Jagi,str.A.Panu nr.23,bloc Muntenia , mezanin ; Tel./Fax 0232/261820 ELF. R 20034342; CONT BCR SUCURSALA IASI ROISRNCBOI 75033 145070001 Dosar executare nr. 1358/2007 Data: 12.03.2007 CATRE, AMPRA GROUP SRL. Tasi, str. Decebal nr. 29 Prin prezenta va facem cunoscut cA la staruinta creditorului SC INTERPRIMA SRL cu sediul in Iasi, gos. lagi-Tg. Frumos km. 7, loc. Valea Lupului s-a dispus infiintarea popririi pentru suma de 18.452,07 lei constituita din 16,469.59 lei debit Contour lor executor Fila CEC BH.307 00040415 emisa la 16.10.2006 si Fila CEC BH.307 00040408 emisa la 01.11.2006 gi 1.982,48 lei cheltuieli de executare stabilite prin procesul verbal care potrivit disp. art. 371” al.4 cod procedura civild constituie titlu executoriu, asupra contului dumneavoastra deschis la tertul poprit BANK LEUMI- SCU. IASI. SGECTITEOE TROUBLE eda. Avtordor Nr a, Secor! | 00040415 He NoererG aay corsa TAS! god ana, Data compensartt refuzulut 200,00 Refuzam la plata/incasare CECUL/ORBINUE DE PLAFA-Ar. _catre PH 30% esoy04Ie Cea oe (RRB OAARHTCT fob tote RU pals fo Saal Wp Mg 1) GIRANT aa Peniru sduccreg feriei pubiee sa execute Werocuraiiior Sa stanie Judecétoria lasi Dos nr 23733/245/2006 ROMANIA JUDECATORIA IASI PRESEDINTE: CRISAN IULIA GREFIER: MORARU SIMONA CAMERA DE CONSILIU DIN DATA DE 22.11.2006 INCHEIERE La ordine fiind solutionarea cererii promovati de subscrisa SC Interprima SRL,. cu sediul sat Valea Lupului, jud:lasi, prin care soliciti investirea cu formula executorie a CEC-ului seria BH.307 0004015, emis la data de 16.10.2006 de catre SC Ampra Grup SRL, cu sediul in Iasi, pentru suma de ce va fi platita catre SC Interprima SRL. INSTANTA Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele : Prin cererea inregistrata la Judecatoria lasi, sub nr. 23733/245/3.11.2006, creditoarea SC Interprima S.R.L. a solicitat investirea cu formula executorie a filei cec cu or.BH30740415,in suma de 8200 RON emisa la 16.10.2006 de catre Jebitoarea SC Ampra Group SRL. Cererea a fost legal timbrata, s-a anexat originalul si cpoia Xerox dupa urmatoarele acte: filei cec, borderoului de incasare, refuzul la plata. Conform dispozitiilor art. 376 C proc civ se investesc cu formula executorie atat hotararile definitive sau irevocabile, inscrisurile autentificate cat si alte hotarari sau inscrisuri, pentru ca sa devina executorii, in cazurile anume prevazute de lege. De asemenea conform disp ART. 53 din Lg nr 59/1934 Cecul are valoare de titlu executor pentru capital si accesorii, stabilite conform art. 48 si 49. Pentru aceste motive, instanta va admite cererea si va investi fila cec mentionata. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGI DISPUNE Admite cererea creditoarei SC Interprima S.R.L. Investeste cu formuld executorie CEC-ul emis la 16.10.2006 pentru 8200 Ron,emis de catre SC Ampra Group SRL. IREVOCABILA. Data in sedinta publicd,azi 22.11.2006. sedinte , Grefier, Red/tehnored-L.C. 24.11.2006 3EX Dosar nr. 24090/245/2006 ROMANIA JUDECATORIA IASI CIVIL PRESEDINTE Magdalena Roman Grefier Luminiga Toperczer Camera de consiliu din data 30 Noiembrie 2006 INCHEIERE La ordine fiind soluyionarea cererii formulata de subscris creditoarea SC Interprima SRL prin care solicits investirea cu formula executorie a CEG ului nr-BH 307 00040408 emis la data de 01.11.2006 de citre SC Ampra Group SRL pentru suma de 8.269,59 RON. JUDECATORIA Verificind existenta elementelor formale ale CEG-ului, vizind dispozitile art. 43,48,51 din Legea 59-1934 modificata prin O.G. nr. 11 din 04.08.1993 aprobata prin Legea nr. 83-1994, coroborate cu prevederile art. 269 gi art. 376 Cod proceduri civil DISPUNE: Investirea cu formula executorie a CEGului mentionat . Pronuntata in Camera de consiliu azi 30 Noiembnie 2006

S-ar putea să vă placă și