Sunteți pe pagina 1din 97
‘Tidul in original: AWAKEN HEALING ENERGY ‘THROUGH THE TAO MANTAK CHIA ‘© 1983 AURORA PRESS, INC. First published by: AURORA PRESS, INC P.O, BOX 573, ‘Santa Fe, New Mexico 87504 ‘Traduoere: Lotei Zoltin {© Copyright 1995 Editure DIVIA ‘Toate drepturile de publicare,reproducere gi aaptare tn limba romnd (inciusiv desenele) sunt rezervate editurit DIVIA. Editura DIVIA CP.1416 3400 Cluj-Napoca ROMANIA fax 004-064-19.84.45 ISBN 973-96789-4-7 MANTAK CHIA TREZIREA ENERGIEL VINDECATOARE PRIN TAO SECRETUL TAOIST AL CONTROLULUI ENERGIEI INTERNE = DRAA Cluj-Napoca 1995 MULTUMIRI Cu aceasth ocazie doresc si mulyumesc tuturor studenfilor mei care si- ‘an conszcrat de bund voie timpul si efortl pentru accasti practicd. De asemenea, dorese si Je muljumesc c& au const si fie intervievati,astfel ‘ncdt s& cunoascd si alli atat ceca ce ci au experimentat, cAt si modul in care au fost ajutali in mod direct de accasti practic. Vreau s& muljumese domnului doctor in medicink Lawrence Young, medic asistent la New York Infirmary- Beekman Downtown Hospital, medicului internist doctor CY. Hsu, coordonatorul secfiei de acupuncturi gi a sectie: de boli nervoase de la Colegiul de Medicini Albert Binstein*, domnului doctor Stephen Pan, director al East Asian Research Institute si domnului H. Reid Shaw, avocat, ‘care sunt angajafi activ in prezentarea activitatit mele comunitajii medicale, ‘Ag dori si-mi exprim recunostinja fat de Sam Langberg pentru {njelegerca ecordati si pentru munca sa neobositit depust pentra claborarea primel edi. Defi teste in zona New York-ulu, et este um adevirat deschizdtor de drumuri gi fn acelagi timp wn veritebil instructor fn Taoismul ‘yoghin, practick yoga de mai mult de zece ani si colsboreazti cu Tacist Esoteric ‘Yoga Center, elaborind mamuale si alte materiale Exprim mulfumirile mele Ini Michael Winn gi Robin Winn pentru lunile petecuterevizaind gi completind ediia « doua. Multumese Tal Susan Mackay care a revizuit si a ilustratIucrarea noastri Taoist Esoteric Yoga. Multumiri deosebite si secretarei mele Jo Ann Cutrera pentru ribdarea cu care a dactilografiat manuscrisul lucriri. ; fn str, mi exprim cunning fade sya mea, Mancewan Chia, ale clrei sugesti si incurajéri pentru realizarea acestei Iuerrica giealtora, au fost intodeauna valorosse. CUVANT INAINTE Gunther Weil, doctor n flozofie {n ultimii douizeci si cinci de ani, Statele Unite gi Europa de Vest au fost martorii unei,cresteri uimitoare @ interesului publicului pentru o multime de discipline de evoluye gi ,crestere* individual, precum si pentiu metodele holistice de insinttosire, Ine o dat Vestul a devenit creuzerul in care fuzioneaxi tadigile sare ale Orientului cu uncle tchnici aplute fn Occident, care vizeaza corpul, mintea si spiritul. Aceasté migcare, cunoscuti fn general sub mumele de Nova Eri, are multe periodice de largi popularitate si o Dibliogratie in evident crestere; este constituiti dintr-un mare mumir de ‘grupuri cu orientare spirituali, constituind 0 piajk de desfacere tn continua crestere pentru medicina holistic i alte asemenea tehnologii, Este evidenté 0 Schimbare majori de atitudine gi de ierarhie a valorilor privind viaja noastra i responsabilitatea pentru viitoral planetei noastre. {n paralel, putem de asemenca vedea dezvolinds-se 0 imagine stlimjficd a Universului care seamfini cu imagines clasicd asupra lumii, conforma cu punctul de vedere sf marilor religii orientale. Aceastt viziune Stngificd, ce a luat fing la sfrgitl secolului al XX-lea, este mai putin iniari, ‘deterministi $i reductionist, si este situata la frontiera unor stinge ca fizica gi biologia. Aceastl reprezentare devine din ce in ce mai asemintoare cu ‘modelul intutiv, fenomenologie si de interactiune permanent a Omului eu Universul, care a caracterizat de mii de ani filosofia si stinfa chineza. ‘Tendinjele de expansionare a constinjei si de schimbare a paradigmelor ‘oastre stiinifice incep si convearga spre cdteva aplicagi practice legate de medicina de orientare holistic, Probabil cel mai bun exempla tn'acest sens este terapia prin acupuncturi, una dintre cele mai cficiente tehnici ale ‘medicinei clasice chineze. Un fapt pafin cunoscut despre acupuncturé medicina chinezi este ci acestea s-an inspirat in mare misura din taoismul yoghin. De fapt, taoismal yoghin.este izvorul medicinei chineze gi a altor sisteme terapeutice. Pentru multi occidentali, Taoismu! pireca un drum inabordabil si neclar, cexemplificat cel mai bine de misterele oraculare ale I Ching-ului si de fnjelepciunea lui Lao Tse si Chuang Tsu, filosofii naturii si ai C&ii. Pentru cei preocupati de medicina orientalS sau de Artele mmarfiale, sunt interesante disciptine ca Macrobiotiea sau Tai Chi Chuan, dar natura conexiunilor dintre cle este departe de a ficlar¥. A sogera o legituri Intre acestea gi sémburele ezoteric al Taoismului inseamna a impinge confezia si mai depute. De fapt, chiar conceptul de ezoteric sau de simbure ascuas al Taoismului este prin el {nsugi o idee noua pentru adepiii New Age-ului. Ce idee ne pute face asupra fundamentului ezoteric al unei radii care este deja att de dificil de ingeles, fn special in ceea ce priveste aspectele ei practice? Incontrast cu accasta, suntem deja acomodati ca conceptele majore ale diferitelor metode de meditatie din India gi ale practicii yoga, care au inceput deja si-si giseasci locul fn cultura noastel imcepénd cu andi 1920. Apreciabill ste gi influenja sistemelor de gindire si de ptacticd budhisti, fn special bbadhismul Zen si badhismul tibetan, care au inceput st se infiltreze mn cconstiinja publicului occidental incepand cu anii “60. Dar Taoismual? Ce altceva stim cu adevarat despre aceasti traditie, decat pufinele fragmente ale {nfelepciuni din I Ching, Tao Te King si pusinele elemente practice cunoscute din sistemele de medicin’ chinez& si din antele maryiale? Cum putem incepe si fnjelegem aplicajile practice ale acestui sistem antic de vindecare si de dezvoltare spititual&? Ce form trebuie si ia aceste informafi pentra a intra in fondul principal de cunostinje al societitii noastre tehnologice Ia vremea actualei tranziyi? Cartea maestrului Mantak Chis formuleaz& aceste intrebari si reprezinti, dup plrerea mea, cea mai bund gars pentru un occidental de a fnfelege si asimila aspectele eseniiale ale practicii Taoismului yoghin. Macsirul Chia ne-a flicut un serviciu inestimabil prin prezentarea acestor metode psihiofizice fntr-o form si succesiune care corespunde viziunii stingfice contemporane asupra lumii. Informafia din accasti carte, prima

S-ar putea să vă placă și