Sunteți pe pagina 1din 1

Obligaţia debirentierului

 1. De a plăti renta sau redevenţa care trebuie să fie făcută în conformitate cu cele prevăzute în contract.
Plata ratei de rentă (redevenţă) se face în cuantumul stabilit pe toată durata contractului (viager). Atunci
cînd contractul nu conţine stipulaţii privind vreun termen determinat, renta va trebui plătită pe toată durata
vieţii credirentierului, ori pînă la decesul terţului, cînd renta s-a constituit în favoarea lui.
2. În caz de moarte a debirentierului, obligaţia de plată a rentei se transmite asupra moştenitorilor lui
deoarece această obligaţie nu este legată de o calitate personală a defunctului. Debirentierul nu se poate
libera de obligaţia plăţii rentei nici prin vânzarea bunului şi asumarea acestei obligaţii de către cumpărător.
Drepturile debirentierului:
Debirentierul, are dreptul de a cere rezilierea contractului de rentă dacă, în urma neexecutării obligaţiilor
sau din alte motive temeinice, continuarea acestor raporturi nu mai este posibilă.În urma rezilierii
contractului de rentă, bunul transmis în legătură cu constituirea rentei este restituit.
Prestaţia efectuată de debirentier nu este restituită dacă în contract nu este prevăzut altfel.

1.
Rascumpararea bunului instrainat este insä numai o opțiune, o facultate dat vanzátorului, care o poate
exercita (caz in care vânzarea se desființează cu efecte de la data incheierii contractului, jar vånzätorul
redobândește proprietatea lu crului instrainat) sau nu (caz in care vanzarea se consolidează, iar
cumpărătorul rămâne definitiv proprietarul lucrului)". Prin vånzarea cu pact de răscumpărare se ințelege-
acea vănzare prin care aanzatorul işi rezerva dreptul de a relua bunul vândut, restituind prețul cumpå-
råtorului.
Conform art.1136 CC RM. care explica vanzarea cu pact de răscum- pårare, aceasta are loc dacă in
contractul de vânzare-cumpărare vânzătorul și-a rezervat dreptul de răscumpărare, aceasta se face prin
declarația vânzătorului fața de cumpărātor că va exercita dreptul de răscumpărare. Declarația nu nece sita
forma stabilită pentru contractul de vânzare-cumpărare. O asemenea vânzare-cumpărare este afectată de o
condiție expresa. Cất despre prețul de răscumpărare, art.1138 CC RM a prescris că răscum- pārarea se
efectuează la prețul de vânzare.
Revånzătorul este in drept să ceara compensarea cheltuielilor aferente bunului cumpărat până la
răscumpărare, in cuantum egal cu creșterea valorii bunului datorită acestor cheltuieli. Dacă bunul pe care
trebuie să il restituie a fost dotat cu un accesoriu, cumpărătorul il poate reține dacă nu däunează bunuluí.
Termenul de räscumpărare este o condiție esențiale pentru acest mecanism. Anume, răscumpărarea poate fi
exercitată doar in termenul stipulat in contract. care nu poate fi mai mare de 10 aní pentru terenuri și de 5
ani pentru alte bunuri. Aceste termene nu pot fi prelungite (art.1141 CC RM). In același sens se inčadréază
și ipoteza dacă, până la exercitarea dreptului de răscumpărare, a dispus de obiectul contractului, in acest
caz, după dispozițiile art.1140 CC RM, cumpărătorul este obligat sā inlăture drepturile terților asupra
bunului. Se consideră că revânzătorul a dispus de bun și in cazul in care bunul a fost instrăinat în cadrul
procedurii de executare silită sau a fost însträinat de către administratorul procesului de insolvabilitate.
 Dreptul de preemţiune
Dreptul de care se bucura cineva prin lege de a fi preferat in calitate de cumpărător al unui bun. Nu se
confundă cu dreptul de preferinţă. Dreptul de preemţiune se naşte direct din lege, fiind prevăzut de o normă
juridică imperativă. Ex: înţelegerea dintre vînzător şi cumpărător la cumpărarea unui bun imobil scos la
licitaţie. Exemplu: co-proprietarul unei case va propune mai întîi celuilalt co-proprietar de a încheia
contractul de vînzare – cumpărare.

3.
Legea stabileşte ca donația este irevocabila, in unele cazuri totuşi donația se revoca, dar acest drept al
donatarului trebuie să fie prevázut de lege sau contract.
Conform prevederilor alin.(2) art. 1207 CC RM, donația poate fi revocată:
In cazul in care donatarul ar predeceda donatorului;
In cazul in care atat donatarul, cat și descendenții sài ar predeceda donatorului.
Donatorul işi exercità dreptul de revocare prin notificare adresată donatarului sau mostenitorilor sai.
Astfel, potrivit art.1210 CC RM, donatorul are dreptul să revoce donația dacă donatarul a atentat la viața
donatorului sau a unci persoane apropiate acestuia, dacă se face vinovat de o altă fapta ilicita fața de
donator sau față de o persoana apropiată acestuia, fapt care atestå o ingratitudine grava, sau dacă refuză fara
motive intemeiate să acorde donatorului intreținerea datorată.
Prin urmare, legea stabileşte expres și exhaustiv temeiurile de revocare pentru ingratitudine. După cum
rezultă din lege aceste temeiuri constituie trei la numår:
Atentatul la viața donatorului sau a unei persoane apropiate a acestuia; (sivarsirea cu vinovație a unei fapte
ilicite față de aceste persoane care monstrează o ingratitudine gravă;
Refuzul neintemeiat de a acorda donatorului intreținerea datorată.
Dreptul de a cere revocarea donației pentru ingratitudine este un drept strict individual și aparține numai
donatorului şi rudei apropiate, împotriva căreia au fost săvârşite oarecare acțiuni ilicite.
Revocarea donației pentru ingratitudine reprezintă o sancțiune personală împotriva donatarului vinovat și
nu poate avea efecte negative pentru terți.
Un alt temei pentru revocarea donației este prevăzut in alin.(1) art.1211 CC RM. când apare starea de
nevoie și donatorul are dreptul să revoce donația daca este in stare să se intrețină din contul patrimoniului
sau venitului său Se prezumă că donatorul nu este in stare să se intreținā dacă sunt Intrunite anditiile
stabilite de lege pentru a cere intreținere de la o altă persoană sau pen- tm a primi prestații de asigurări
sociale în sistemul public, chiar dacă donatorul nu a exercitat aceste drepturi. Legislația stabileşte un termen
destul de redus pentru revocarea donației pe motiv de ingratitudine.
Dreptul de revocare poate fi exercitat, de asemenea pentru ingratitudine, de către oricare moştenitor al
donatorului (alin.(4) art.1207 CC RM). Consecințele revocării, de asemenea, sunt prevăzute de lege. Astfel,
potrivit art.838' in cazul revocării donației, obligațiile neexecutate ale părților care re- zultă din contract se
sting. In caz de revocare parțială, obligațiile neexecutate se sting doar în partea corespunzătoare revocării
parțiale.
Un alt temei de revocare este stipulat in alin.(3) art.1204 CC RM, unde se menționează că dacă donatarul
nu indeplineşte sarcina, donatorul poate exercita mijloacele juridice de apărare ale creditorului prevăzute de
lege in caz Ae neexecutare a obligațiilor. Revocarea donației pentru acest temei legal este posibila in
aceleași condiții și produce aceleași efecte juridice ca rezoluțiunea contractelor sinalagmatice".
Conform prevederilor art. 1212 CC RM, donatorul are dreptul să revoce donația în situația in care există
alte circumstanțe decisive care au stat la baza incheierii contractului (boala fatală a donatorului, intenția de
căsătorie sau căså- toria donatarului, relația de căsătorie dintre donator și donatar etc.) și care s-au schimbat
esențial după încheierea contractului, dacă în urma acestei schimbāri: a) folosul oferit donatarului este vădit
nepotrivit sau excesiv; sau b) este vådit injust de a obliga donatorul să respecte donația. Dreptul de revocare
apare doar dacă: O schimbarea circumstanțelor era atåt de imprevizibilă, încât donatorul, in momentul
încheierii contractului, nu ar fi putut in mod rezonabil să o prevada; (6) donatorul nu și-a asumat riscul
acestei schimbări a circumstanțelor.

S-ar putea să vă placă și