Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de înscriere la examenul de obținere a gradului didactic I seria 2021-2023

Doamnă Inspector Şcolar General,

Subsemnatul(a) _____________________________________________________________,
(numele de pe diploma de studii, iniţiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie - cu majuscule)

funcția didactică_________________specializarea___________________ , titular /suplinitor/ detaşat, în

anul şcolar 2020–2021 la _______________________________________________________________


(denumirea unităţii de învăţământ)

din localitatea_________________________absolvent/ă al/a __________________________________


promoţia _________________, specializarea _________________________________________,

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic II/ gradului didactic I,

sesiunea/seria _____________, la specializarea__________________________________________.

Menţionez că am obţinut gradul II în sesiunea_____________, cu media_________.


(luna,anul)
La 31 august _____________________ voi realiza o vechime efectivă la catedră de_______ani,
(anul susţinerii examenului final)

______luni, ______zile de la gradul II.

Am susţinut prima inspecţia curentă (IC1) necesară înscrierii la gradul didactic I în data de

______________ apreciată cu calificativul _____________ .

Doresc să susţin examenul de acordare a gradului didactic I în centrul de


perfecţionare_____________________________________________________________________
(Universitatea/Colegiul)

Optez / nu optez pentru participarea la cursurile de pregătire.

Îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.

Data___________ Semnătura candidatului______________

Doamnei Inspector Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea

S-ar putea să vă placă și