Sunteți pe pagina 1din 25

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

AUTORITATEA NA IONAL PENTRU CALIFIC RI

STANDARD OCUPA IONAL

SPECIALIST PENTRU PREVENIRE

Sectorul : ADMINISTRA IE I SERVICII PUBLICE

Versiunea: 0
Data aprob%rii:
Data propus% pentru revizuire: martie 2012

Ini+iator proiect: Comitetul Sectorial Administra+ie -i Servicii Publice

Echipa de redactare: Marin BOBOC – ef serviciu la Centrul Na+ional pentru Securitate la


Incendiu -i Protec+ie Civil%

Verificator sectorial: Bogdan GRIGORE – Ofi+er specialist la Inspectoratul General pentru


Situa+ii de Urgen+%

Comisia de validare:

Denumirea documentului electronic: SO_SPECIALIST PENTRU PREVENIRE_00

Responsabilitatea pentru con+inutul standardului ocupa+ional revine Comitetului Sectorial


Administra+ie -i Servicii Publice

Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Specialist pentru prevenire, ASP 5, Pagina 1 din 16
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Descriere:

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt rii analizei ocupa ionale pentru ocupa ia
Specialist pentru prevenire grup COR 5161

Ocupa ia este înscris în COR cu codul de înregistrare 516103


Serviciile de urgen voluntare/private sunt structuri specializate, altele decât cele apar inând
serviciilor de urgen profesioniste, organizate cu personal angajat &i/sau voluntar, în scopul ap r rii
vie ii, avutului public &i/sau a celui privat împotriva incendiilor &i a altor calamit i, în sectoarele de
competen stabilite cu avizul inspectoratelor.
Serviciile de urgen voluntare/private au în structur compartiment sau speciali&ti pentru
prevenirea incendiilor, forma ii de interven ie, salvare &i prim ajutor, precum &i, dup caz, ateliere
de repara ii &i de între inere.
Constituirea, încadrarea &i dotarea serviciilor de urgen voluntare/private se realizeaz pe
baza criteriilor de performan elaborate de Inspectoratul General &i aprobate prin ordin al
ministrului administra iei &i internelor.
Organizarea &i func ionarea serviciilor de urgen voluntare/private se stabilesc prin
regulamente aprobate, dup caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici &i
institu iilor care le-au constituit, cu respectarea criteriilor de performan .
Specialistul pentru prevenire face parte din personalul serviciilor voluntare/private pentru
situa ii de urgen &i are ca principale atribu ii prevenirea producerii unor situa ii de urgen , prin
ac iuni de îndrumare &i control în sectorul de competen în care î&i desf &oar activitatea.
Activitatea de prevenire a situa iilor de urgen desf &urat de c tre serviciile voluntare &i
private pentru situa ii de urgen , reprezint totalitatea ac iunilor specifice planificate &i realizate,
potrivit legii, în vederea preîntâmpin rii, reducerii sau elimin rii riscurilor de producere a situa iilor
de urgen &i a consecin elor acestora, a protec iei popula iei, a mediului, a bunurilor &i valorilor.
Activitatea de prevenire se desf &oar pe baza urm toarelor principii:
a) principiul legalit ii - respectarea legisla iei privind ap rarea împotriva incendiilor &i
protec ia civil , indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici &i a institu iilor publice
controla i/controlate din sectorul de competen ;
b) principiul impar ialit ii &i independen ei - în exercitarea atribu iilor func ionale,
personalul compartimentului sau speciali&tii de prevenire sunt obliga i s aib atitudine obiectiv &i
neutr fa de orice interes politic, economic, religios sau de alt natur ;
c) principiul confiden ialit ii - p strarea de c tre personalul compartimentului de prevenire
a secretului informa iilor care nu sunt de interes public &i care sunt ob inute în cursul desf &ur rii
activit ii;
d) principiul transparen ei - desf &urarea activit ii într-o manier deschis fa de public,
prin care accesul liber &i neîngr dit la informa iile fundamentate &tiin ific, de interes public, s
constituie regula, iar limitarea accesului la informa ii s constituie excep ia, în condi iile legii;
e) principiul continuit ii &i gradualit ii - asigurarea unor controale periodice ale factorilor
de risc &i aplicarea unor m suri din ce în ce mai severe în cazul men inerii riscului peste nivelele
acceptabile.
Specialistul pentru prevenire din cadrul serviciilor voluntare &i private pentru situa ii de
urgen urmeaz anual, pe centre de localit i, cursuri de specializare &i perfec ionare organizate în
condi iile legii, cu sprijinul inspectoratului jude ean/al municipiului Bucure&ti pentru situa ii de
urgen .
Planificarea, organizarea, desf &urarea &i finalizarea activit ii de prevenire a situa iilor de
urgen se desf &oar conform prevederilor legisla iei în vigoare.

Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Specialist pentru prevenire, ASP 5, Pagina 2 din 16
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Lista unit%+ilor de competen+%

Unit%+i de competen+% cheie

Titlul unit%+ii 1: Comunicare în limba oficial%


Titlul unit%+ii 2: Comunicare în limbi str%ine

Titlul unit%+ii 3: Competen+e de baz% în matematic%, -tiin+%, tehnologie

Titlul unit%+ii 4: Competen+e informatice

Titlul unit%+ii 5: Competen+a de a înv%+a

Titlul unit%+ii 6: Competen+e sociale -i civice

Titlul unit%+ii 7: Competen+e antreprenoriale

Titlul unit%+ii 8: Competen+e de exprimare cultural%

Unit%+i de competen+% generale

Titlul unit%+ii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la s%n%tatea -i securitatea


în munc%

Titlul unit%+ii 2: Aplicarea normelor de protec+ie a mediului

Unit%+i de competen+% specifice

Titlul unit%+ii 1: Planificarea activit%+ii de prevenire a situa+iilor de urgen+%

Titlul unit%+ii 2: Preg%tirea activit%+ilor de prevenire a situa+iilor de urgen+%

Titlul unit%+ii 3: Desf%-urarea activit%+ilor de prevenire a situa+iilor de urgen+%

Titlul unit%+ii 4: Asigurarea inform%rii preventive privind situa+iile de urgen+%

Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Specialist pentru prevenire, ASP 5, Pagina 3 din 16
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Planificarea activit%+ii de prevenire a situa+iilor de urgen+% Nivelul de


(unitate de competen+% specific%) responsabilitatea
-i autonomie
2EQF
Elemente de Criterii de realizare asociate Criterii de realizare
competen+% rezultatului activit%+ii descrise de asociate modului de
elementul de competen+% îndeplinire a activit%+ii
descris% de elementul de
competen+%
1. Propune planul 1.1. Planul activit ilor de prevenire a Propunerea planului
activit ilor de situa iilor de urgen este propus în activit ilor de prevenire a
prevenire a situa iilor func ie de termenele de implementare situa iilor de urgen se
de urgen a m surilor stabilite prin strategiile &i realizeaz cu aten ie &i
programele de prevenire a situa iilor responsabilitate.
de urgen .
Propunerea planului
1.2. Planul activit ilor de prevenire activit ilor de prevenire a
a situa iilor de urgen este propus în situa iilor de urgen se
func ie de concluziile rezultate din realizeaz cu rigurozitate &i
evaluarea periodic a situa iei meticulozitate.
operative.
1.3. Planul activit ilor de prevenire a Propunerea planului
situa iilor de urgen este propus în activit ilor de prevenire a
func ie de tipurile de riscuri situa iilor de urgen se
identificate în plan teritorial &i realizeaz cu preocupare &i
perioada de manifestare a acestora. prin implicare activ .

1.4. Planul activit ilor de prevenire


a situa iilor de urgen este propus în
func ie de ordinele primite, vizând
ac iuni preventive prioritare.
1.5. Planul activit ilor de prevenire
a situa iilor de urgen este propus în
func ie de posibilit ile de asigurare a
resurselor necesare.
2. Stabile&te resursele 2.1. Resursele necesare desf &ur rii Stabilirea resurselor necesare
necesare activit ii de prevenire a situa iilor de desf &ur rii activit ii de
desf &ur rii activit ii urgen sunt stabilite în corela ie cu prevenire a situa iilor de
de prevenire a nivelul predominant al tipurilor de urgen se realizeaz cu
situa iilor de urgen riscuri din sectorul de competen . aten ie &i meticulozitate;
2.2. Resursele necesare desf &ur rii Stabilirea resurselor necesare
activit ii de prevenire a situa iilor de desf &ur rii activit ii de
urgen necesare sunt stabilite în prevenire a situa iilor de
func ie de obiectivele din sectorul de urgen se realizeaz cu
competen . responsabilitate &i
2.3. Resursele necesare desf &ur rii rigurozitate.
activit ii de prevenire a situa iilor de
urgen sunt stabilite în conformitate
cu prevederile reglement rilor &i

Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Specialist pentru prevenire, ASP 5, Pagina 4 din 16
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

legisla iei în vigoare.


3. Solicit alocarea 3.1. Resursele pentru realizarea Solicitarea aloc rii resurselor
resurselor pentru activit ilor de prevenire a situa iilor pentru realizarea activit ilor
realizarea activit ilor de urgen sunt solicitate în func ie de prevenire a situa iilor de
de prevenire a de complexitatea formei activit ii de urgen se realizeaz cu
situa iilor de urgen prevenire desf &urat . aten ie, responsabilitate &i
rigurozitate.
3.2. Resursele pentru realizarea
activit ilor de prevenire a situa iilor Solicitarea aloc rii resurselor
de urgen sunt solicitate în corela ie pentru realizarea activit ilor
cu evolu ia situa iei operative în de prevenire a situa iilor de
sectorul de competen . urgen se realizeaz cu
3.3. Resursele pentru realizarea profesionalism, preocupare &i
activit ilor de prevenire a situa iilor prin implicare activ .
de urgen sunt solicitate în func ie
de nivelul de preg tire &i de
experien a personalului.
Contexte:
Activitatea se desf &oar sub supravegherea &i coordonarea &efului serviciului voluntar/privat
pentru situa ii de urgen , cu un grad limitat de autonomie.
Specialistul pentru prevenire r spunde de calitatea lucr rilor întocmite.
Gama de variabile:
Termene de implementare: zile, luni, ani.
Tipuri de riscuri: riscuri naturale, riscuri tehnologice, riscuri biologice.
Resurse: umane, materiale, financiare.
Obiective: gospod riile popula iei, unit i de înv mânt, operatori economici &i institu ii
publice, etc.
Reglement ri: norme, normative, etc.
Legisla ie: legi, ordonan e de guvern, hot râri de guvern, ordine, hot râri, decizii, dispozi ii,
etc.
Forme ale activit ii de prevenire: control, verificare &i informare preventiv , serviciu de rond,
supraveghere &i instruire preventiv , asisten tehnic de specialitate.

Cuno-tin+e:
- no iuni fundamentale de prevenire a situa iilor de urgen

- legisla ie &i norme specifice

- reglement ri interne specifice

- no iuni privind tipurile de riscuri din domeniul situa iilor de urgen

- no iuni de organizare &i planificare

- tipuri de obiective

Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Specialist pentru prevenire, ASP 5, Pagina 5 din 16
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

PREG TIREA ACTIVIT ILOR DE PREVENIRE A Nivelul de


SITUA IILOR DE URGEN responsabilitatea
(unitate de competen+% specific%) -i autonomie
2EQF
Elemente de Criterii de realizare asociate Criterii de realizare
competen+% rezultatului activit%+ii descrise de asociate modului de
elementul de competen+% îndeplinire a activit%+ii
descris% de elementul de
competen+%
1. Stabile&te cerin ele 1.1. Cerin ele specifice privind Identificarea cerin elor
specifice privind prevenirea situa iilor de urgen sunt specifice privind prevenirea
prevenirea situa iilor stabilite pe baza prevederilor situa iilor de urgen se
de urgen legisla iei în vigoare.
realizeaz cu aten ie,
1.2. Cerin ele specifice privind rigurozitate &i meticulozitate.
prevenirea situa iilor de urgen sunt
stabilite în func ie de tipurile de Identificarea cerin elor
riscuri din sectorul de competen . specifice privind prevenirea
situa iilor de urgen se
1.3. Cerin ele specifice privind realizeaz cu
prevenirea situa iilor de urgen sunt
responsabilitate, preocupare
stabilite în func ie de obiectivele din
sectorul de competen . &i prin implicare activ .
2. Analizeaz situa ia 2.1. Situa ia obiectivului unde se vor Analizarea situa iei
obiectivului unde se efectua activit i de prevenire a obiectivului unde se vor
vor efectua activit i situa iilor de urgen este analizat pe efectua activit i de prevenire
de prevenire a baza documentelor de prevenire a
a situa iilor de urgen se
situa iilor de urgen situa iilor de urgen întocmite
anterior. realizeaz cu aten ie,
rigurozitate &i meticulozitate.
2.2. Situa ia obiectivului unde se vor
efectua activit i de prevenire a . Analizarea situa iei
situa iilor de urgen este analizat pe obiectivului unde se vor
baza reglement rilor specifice în efectua activit i de prevenire
domeniu.
a situa iilor de urgen se
2.3. Situa ia obiectivului unde se vor realizeaz cu preocupare,
efectua activit i de prevenire a profesionalism &i prin
situa iilor de urgen este analizat implicare activ .
având în vedere analiza periodic a
situa iei operative.
3. Elaboreaz 3.1. Documentele specifice în Elaborarea documentelor
documentele specifice vederea efectu rii activit ilor de specifice în vederea
în vederea efectu rii prevenire a situa iilor de urgen sunt efectu rii activit ilor de
activit ilor de elaborate pe baza prevederilor
prevenire a situa iilor de
prevenire a situa iilor legisla iei specifice în vigoare.
de urgen urgen se realizeaz corect,
3.2. Documentele specifice în cu aten ie, rigurozitate &i
vederea efectu rii activit ilor de meticulozitate.
prevenire a situa iilor de urgen sunt
elaborate în func ie de forma Elaborarea documentelor

Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Specialist pentru prevenire, ASP 5, Pagina 6 din 16
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

activit ii de prevenire a situa iilor de specifice în vederea


urgen desf &urat . efectu rii activit ilor de
prevenire a situa iilor de
3.3. Documentele specifice în urgen se realizeaz cu
vederea efectu rii activit ilor de responsabilitate, preocupare
prevenire a situa iilor de urgen sunt &i prin implicare activ .
elaborate în func ie de obiectivele din
sectorul de competen .
Contexte:
Activitatea se desf &oar sub supravegherea &i coordonarea &efului serviciului voluntar/privat
pentru situa ii de urgen , cu un grad limitat de autonomie.
Specialistul pentru prevenire r spunde de calitatea lucr rilor întocmite.

Gama de variabile:
Legisla ie: legi, ordonan e de guvern, hot râri de guvern, ordine, hot râri, decizii, dispozi ii,
etc.

Tipuri de riscuri: riscuri naturale, riscuri tehnologice, riscuri biologice.

Obiective: gospod riile popula iei, unit i de înv mânt, operatori economici &i institu ii
publice, etc.

Documente: grafic de control, programul serviciului de rond, carnet cu constat ri rezultate din
controale, not de control, registru cu constat rile din serviciul de rond.

Reglement ri: norme, normative, etc.

Forme ale activit ii de prevenire a situa iilor de urgen : control, verificare &i informare
preventiv , serviciu de rond, supraveghere &i instruire preventiv , asisten tehnic de
specialitate.

Cuno-tin+e:
- no iuni fundamentale de prevenire a situa iilor de urgen

- legisla ie, norme &i reglement ri specifice domeniului situa iilor de urgen

- cerin e specifice privind prevenirea situa iilor de urgen

- no iuni privind tipurile de riscuri din domeniul situa iilor de urgen

- no iuni privind tipuri de obiective

Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Specialist pentru prevenire, ASP 5, Pagina 7 din 16
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

DESF URAREA ACTIVIT ILOR DE PREVENIRE A Nivelul de


SITUA IILOR DE URGEN responsabilitatea
(unitate de competen+% specific%) -i autonomie
2EQF
Elemente de Criterii de realizare asociate Criterii de realizare
competen+% rezultatului activit%+ii descrise de asociate modului de
elementul de competen+% îndeplinire a activit%+ii
descris% de elementul de
competen+%
1. Verific respectarea 1.1. Respectarea prevederilor Verificarea respect rii
prevederilor normelor normelor de prevenire a situa iilor de prevederilor normelor de
de prevenire a urgen este verificat în prevenire a situa iilor de
situa iilor de urgen conformitate cu principiile prev zute urgen se realizeaz cu
de reglement rile specifice. aten ie &i responsabilitate.

1.2. Respectarea prevederilor Verificarea respect rii


normelor de prevenire a situa iilor de prevederilor normelor de
urgen este verificat periodic, prevenire a situa iilor de
conform planific rii aprobate. urgen se realizeaz cu
meticulozitate, rigurozitate &i
1.3. Respectarea prevederilor vigilen ;
normelor de prevenire a situa iilor de
urgen este verificat în corela ie cu Verificarea respect rii
legisla ia specific în domeniu. prevederilor normelor de
prevenire a situa iilor de
urgen se realizeaz cu
preocupare &i prin implicare
activ .
2. Propune m suri de 2.1. M surile de remediere a Propunerea m surilor de
remediere a deficien elor constatate pe timpul remediere a deficien elor
deficien elor controalelor de prevenire a situa iilor constatate pe timpul
constatate pe timpul de urgen sunt propuse dup analiza controalelor de prevenire a
controalelor de temeinic a acestora. situa iilor de urgen se
prevenire a situa iilor realizeaz cu aten ie,
de urgen 2.2. M surile de remediere a rigurozitate &i meticulozitate.
deficien elor constatate pe timpul
controalelor de prevenire a situa iilor Propunerea m surilor de
de urgen sunt propuse în remediere a deficien elor
conformitate cu reglement rile constatate pe timpul
specifice în domeniu. controalelor de prevenire a
situa iilor de urgen se
2.3. M surile de remediere a realizeaz cu
deficien elor constatate pe timpul responsabilitate, preocupare
controalelor de prevenire a situa iilor &i prin implicare activ .
de urgen sunt propuse în corelare
cu tipurile de riscuri din sectorul de
competen .

3. Întocme&te 3.1. Documentele specifice Întocmirea documentelor


documentele specifice activit ilor de prevenire a situa iilor specifice activit ilor de
activit ilor de de urgen sunt întocmite conform prevenire a situa iilor de
prevenire a situa iilor reglement rilor în vigoare. urgen se realizeaz cu
Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Specialist pentru prevenire, ASP 5, Pagina 8 din 16
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

de urgen aten ie &i corectitudine;


3.2. Documentele specifice
activit ilor de prevenire a situa iilor Întocmirea documentelor
de urgen sunt întocmite corect &i specifice activit ilor de
complet. prevenire a situa iilor de
urgen se realizeaz cu
3.3. Documentele specifice responsabilitate &i
activit ilor de prevenire a situa iilor rigurozitate.
de urgen sunt întocmite cu
promptitudine.

Contexte:
Activitatea se desf &oar sub supravegherea &i coordonarea &efului serviciului voluntar/privat
pentru situa ii de urgen , cu un grad limitat de autonomie.
Specialistul pentru prevenire r spunde de calitatea lucr rilor întocmite.

Gama de variabile:
Principii ale activit ii de prevenire a situa iilor de urgen : al legalit ii, al impar ialit ii &i
independen ei, al confiden ialit ii, al transparen ei, al continuit ii &i gradualit ii.

Periodicitate: zilnic, lunar, trimestrial, semestrial, anual, ocazional.

Legisla ie: legi, ordonan e de guvern, hot râri de guvern, ordine, hot râri, decizii, dispozi ii,
etc.

Reglement ri: norme, normative, etc.

Tipuri de riscuri: riscuri naturale, riscuri tehnologice, riscuri biologice.

Cuno-tin+e:
- legisla ie, norme &i reglement ri specifice domeniului situa iilor de urgen

- principii ale activit ii de prevenire a situa iilor de urgen

- no iuni fundamentale de prevenire a situa iilor de urgen

- cerin e specifice privind prevenirea situa iilor de urgen

- no iuni privind tipurile de riscuri din domeniul situa iilor de urgen

- no iuni generale privind obiectivele

Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Specialist pentru prevenire, ASP 5, Pagina 9 din 16
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

ASIGURAREA INFORM RII PREVENTIVE PRIVIND Nivelul de


SITUA IILE DE URGEN responsabilitatea
(unitate de competen+% specific%) -i autonomie
2EQF
Elemente de Criterii de realizare asociate Criterii de realizare
competen+% rezultatului activit%+ii descrise de asociate modului de
elementul de competen+% îndeplinire a activit%+ii
descris% de elementul de
competen+%
1. Identific 1.1. Informa iile de interes public Identificarea informa iilor de
informa iile de interes privind situa iile de urgen sunt interes public privind
public privind identificate conform prevederilor situa iile de urgen se
situa iile de urgen regulamentului interior. realizeaz cu aten ie &i
rigurozitate.
1.2. Informa iile de interes public
privind situa iile de urgen sunt Identificarea informa iilor de
identificate în corelare cu tipurile de interes public privind
riscuri din sectorul de competen . situa iile de urgen se
realizeaz cu
1.3. Informa iile de interes public responsabilitate.
privind situa iile de urgen sunt
identificate în corelare cu obiectivele
din sectorul de competen .

1.4. Informa iile de interes public


privind situa iile de urgen sunt
identificate în concordan cu
specificul formelor activit ilor de
prevenire desf &urate.

1.5. Informa iile de interes public


sunt identificate cu respectarea
principiilor activit ii de prevenire a
situa iilor de urgen .
2. Selec ioneaz 2.1. Informa iile de furnizat privind Selec ionarea informa iilor
informa iile de situa iile de urgen sunt selec ionate de furnizat privind situa iile
furnizat privind în func ie de relevan a acestora în de urgen se realizeaz cu
situa iile de urgen raport cu obiectivele activit ii. aten ie, rigurozitate &i
meticulozitate.
2.2. Informa iile de furnizat privind
Selec ionarea informa iilor
situa iile de urgen sunt selec ionate
de furnizat privind situa iile
în urma verific rii privind realitatea
de urgen se realizeaz cu
&i corectitudinea acestora.
responsabilitate &i
preocupare.
2.3. Informa iile de furnizat privind
situa iile de urgen sunt selec ionate Selec ionarea informa iilor
în func ie de prevederile de furnizat privind situa iile
regulamentului interior. de urgen se realizeaz cu
solicitudine &i prin implicare
activ .
3. Realizeaz 3.1. Informarea preventiv a Realizarea inform rii

Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Specialist pentru prevenire, ASP 5, Pagina 10 din 16
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

informarea preventiv entit ilor din sectorul de competen preventive a entit ilor din
a entit ilor din este realizat în formatul solicitat de sectorul de competen se
sectorul de competen c tre entit ile interesate. realizeaz cu aten ie &i
responsabilitate.
3.2. Informarea preventiv a
entit ilor din sectorul de competen Realizarea inform rii
este realizat pe baza informa iilor de preventive a entit ilor din
actualitate. sectorul de competen se
realizeaz cu solicitudine.
3.3. Informarea preventiv a
entit ilor interesate este realizat
periodic, conform prevederilor
legisla iei specifice în domeniu.
Contexte:
Activitatea se desf &oar sub supravegherea &i coordonarea &efului serviciului voluntar/privat
pentru situa ii de urgen , cu un grad limitat de autonomie.
Specialistul pentru prevenire r spunde de calitatea lucr rilor întocmite.

Gama de variabile:
Tipuri de riscuri: riscuri naturale, riscuri tehnologice, riscuri biologice.

Obiective: gospod riile popula iei, unit i de înv mânt, operatori economici &i institu ii
publice, etc.

Forme ale activit ii de prevenire a situa iilor de urgen : control, verificare &i informare
preventiv , serviciu de rond, supraveghere &i instruire preventiv , asisten tehnic de
specialitate.

Principii ale activit ii de prevenire a situa iilor de urgen : al legalit ii, al impar ialit ii &i
independen ei, al confiden ialit ii, al transparen ei, al continuit ii &i gradualit ii.

Tipuri de format: scris, electronic, audio, video, etc.

Entit i: popula ie, salaria i, elevi, operatori economici, institu ii publice, etc.

Legisla ie: legi, ordonan e de guvern, hot râri de guvern, ordine, hot râri, decizii, dispozi ii,
etc.

Cuno-tin+e:
- no iuni fundamentale de prevenire a situa iilor de urgen

- legisla ie &i norme specifice

- reglement ri interne specifice

- no iuni privind tipurile de riscuri din domeniul situa iilor de urgen

- no iuni privind obiectivele

- no iuni de informare public

- tipuri de informa ii

Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Specialist pentru prevenire, ASP 5, Pagina 11 din 16
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

- criterii de filtrare a informa iilor

- principii de ierarhizare a informa iilor

- metode &i mijloace de transmitere a informa iilor

Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Specialist pentru prevenire, ASP 5, Pagina 12 din 16
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA Nivelul de


S N TATEA I SECURITATEA ÎN MUNC responsabilitatea
(unitate de competen+% general%) -i autonomie
2EQF
Elemente de Criterii de realizare asociate Criterii de realizare
competen+% rezultatului activit%+ii descrise de asociate modului de
elementul de competen+% îndeplinire a activit%+ii
descris% de elementul de
competen+%
1. Identific riscurile 1.1. Riscurile sunt identificate, în Identificarea riscurilor în
în munc corela ie cu specificul activit ii de munc se realizeaz cu
executat. con&tiinciozitate &i
responsabilitate.
1.2. Riscurile în munc sunt
identificate avându-se în vedere toate
aspectele relevante pentru
desf &urarea activit ilor.

1.3. Riscurile sunt identificate prin


analizarea responsabil a mijloacelor
de interven ie.
2. Aplic prevederile 2.1. Prevederile legale referitoare la Aplicarea prevederile legale
legale referitoare la s n tatea &i securitatea în munc sunt referitoare la s n tatea &i
s n tatea &i securitatea aplicate în conformitate cu legisla ia securitatea în munc se
în munc specific în domeniu. realizeaz cu aten ie &i
promptitudine.
2.2. Prevederile legale referitoare la
s n tatea &i securitatea în munc sunt Aplicarea prevederile legale
aplicate în corela ie cu specificul referitoare la s n tatea &i
locului de munc . securitatea în munc se
realizeaz cu
2.3. Prevederile legale referitoare la con&tiinciozitate &i
s n tate &i securitatea în munc sunt responsabilitate.
aplicate permanent, pe toat perioada
activit ilor.
3. Intervine în caz de 3.1. În caz de accident intervine în Interven ia în caz de accident
accident conformitate cu prevederile se realizeaz cu aten ie &i
legisla iei în vigoare. promptitudine.

3.2. În caz de accident intervine în Interven ia în caz de accident


conformitate cu prevederile se realizeaz cu
regulamentului interior. con&tiinciozitate &i
responsabilitate.
3.3. În caz de accident intervine prin
modalit i adaptate situa iei concrete Interven ia în caz de accident
&i tipului de accident produs. se realizeaz cu operativitate
&i rigurozitate.
Contexte:
Activitatea se desf &oar sub supravegherea &i coordonarea &efului serviciului voluntar/privat
pentru situa ii de urgen , cu un grad limitat de autonomie.
Gama de variabile:
Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Specialist pentru prevenire, ASP 5, Pagina 13 din 16
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Tipuri de riscuri: pericol de lovire, surp ri de teren, c dere de la în l ime, pericol de alunecare,
t iere cu scule &i unelte con inând p r i metalice/ascu ite, pericol de c dere de materiale &i
obiecte de la în l ime, pericol de intoxicare etc.

Tipuri de mijloace tehnice de interven ie: autospeciale pentru interven ii în situa ii de urgen ,
motopompe, trenuri pentru stingerea incendiilor, nave pentru stingerea incendiilor, utilaje
mobile pentru interven ie, substan e de stingere, echipamente &i dispozitive pentru protec ia
personalului, accesorii, etc.

Modalit i de interven ie: îndep rtarea accidenta ilor din zona periculoas , degajarea frontului
pentru eliberarea accidenta ilor prin&i sub d râm turi, anun area operativ a persoanelor
abilitate, etc.

Tipuri de accidente: traumatisme mecanice (loviri, r niri, fracturi, c deri de la în l ime),


electrocutare, arsuri, intoxica ii cu gaze, etc.

Cuno-tin+e:
- tipuri de riscuri

- norme de s n tate &i securitate în munc

- modul de utilizare a echipamentelor specifice privind normele de s n tate &i securitate în


munc

- proceduri de acordare a primului ajutor

Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Specialist pentru prevenire, ASP 5, Pagina 14 din 16
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

APLICAREA NORMELOR DE PROTEC IE A MEDIULUI Nivelul de


(unitate de competen+% general%) responsabilitatea
-i autonomie
2EQF
Elemente de Criterii de realizare asociate Criterii de realizare
competen+% rezultatului activit%+ii descrise de asociate modului de
elementul de competen+% îndeplinire a activit%+ii
descris% de elementul de
competen+%
1. Aplic normele de 1.1. Normele de protec ia mediului Aplicarea normelor de
protec ia mediului sunt aplicate corespunz tor protec ie a mediului se
activit ilor desf &urate. realizeaz cu promptitudine,
aten ie &i corectitudine.
1.2. Normele de protec ia mediului
sunt aplicate conform instructajelor. Aplicarea normelor de
protec ie a mediului se
1.3. Normele de protec ia mediului realizeaz cu responsabilitate
sunt aplicate evitând efectul nociv &i perseveren .
asupra mediului înconjur tor &i a
zonei de lucru.
2. Ac ioneaz pentru 2.1. Pentru diminuarea riscurilor de Ac iunea pentru diminuarea
diminuarea riscurilor mediu ac ioneaz conform riscurilor de mediu se
de mediu procedurilor interne, f r afectarea realizeaz cu aten ie &i
factorilor de mediu. responsabilitate.

2.2. Pentru diminuarea riscurilor de Ac iunea pentru diminuarea


mediu ac ioneaz în conformitate cu riscurilor de mediu se
procedurile de urgen &i cu realizeaz cu perseveren &i
prevederile legisla iei în vigoare. operativitate.

2.3. Pentru diminuarea riscurilor de


mediu ac ioneaz cu promptitudine.
3. Ac ioneaz pentru 3.1. Pentru diminuarea consumului Ac iunea pentru diminuarea
diminuarea de resurse naturale se ac ioneaz consumului de resurse
consumului de resurse conform procedurilor interne. naturale se realizeaz cu
naturale aten ie &i responsabilitate.
3.2. Pentru diminuarea consumului
de resurse naturale se ac ioneaz Ac iunea pentru diminuarea
conform specificului locului de consumului de resurse
munc . naturale se realizeaz cu
perseveren &i operativitate.
3.3. Pentru diminuarea consumului
de resurse naturale se ac ioneaz
permanent &i con&tiincios.
Contexte:
Activitatea se desf &oar sub supravegherea &i coordonarea &efului serviciului voluntar/privat
pentru situa ii de urgen , cu un grad limitat de autonomie.

Gama de variabile:
Instructaje: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instruc iuni proprii în func ie de
specificul condi iilor de lucru.

Factori de mediu: ap , aer, sol, specii &i habitate naturale protejate, etc.
Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Specialist pentru prevenire, ASP 5, Pagina 15 din 16
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Resurse naturale: ap , gaze, i ei, sol, resurse energetice, etc.

Cuno-tin+e:
- norme de protec ia mediului

- legisla ie &i proceduri specifice locului de munc

- specificul locului de munc

Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Specialist pentru prevenire, ASP 5, Pagina 16 din 16
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

AUTORITATEA NA IONAL PENTRU CALIFIC RI

CALIFICAREA

SPECIALIST PENTRU PREVENIRE

COD RNC al calific rii:


Nivelul calific rii : 2

Sectorul : Administra%ie &i Servicii Publice

Versiunea: 0
Data aprob rii:
Data propus pentru revizuire: martie 2012

Echipa de redactare: Marin BOBOC – 0ef serviciu la Centrul Na%ional pentru Securitate la
Incendiu &i Protec%ie Civil

Verificator sectorial: Bogdan GRIGORE – Ofi%er specialist la Inspectoratul General pentru


Situa%ii de Urgen%

Comisia de validare:

Denumire document electronic: Q_Specialist pentru prevenire_00

Responsabilitatea pentru con%inutul acestei calific rii revine Comitetului Sectorial


Administra%ie &i Servicii Publice

Sector Administra ie i servicii publice, Calificare Specialist pentru prevenire, Q_ASP_5, Page 1 of 9
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Titlul Calific rii: Specialist pentru prevenire

Descriere:
Specialistul pentru prevenire face parte din personalul serviciilor voluntare/private pentru
situa ii de urgen i are ca principale atribu ii prevenirea producerii unor situa ii de urgen , prin
ac iuni de îndrumare i control în sectorul de competen în care î i desf oar activitatea.
Activitatea de prevenire a situa iilor de urgen desf urat de c tre serviciile voluntare i
private pentru situa ii de urgen , reprezint totalitatea ac iunilor specifice planificate i realizate,
potrivit legii, în vederea preîntâmpin rii, reducerii sau elimin rii riscurilor de producere a situa iilor
de urgen i a consecin elor acestora, a protec iei popula iei, a mediului, a bunurilor i valorilor.
Activitatea de prevenire se desf oar pe baza urm toarelor principii:
a) principiul legalit ii - respectarea legisla iei privind ap rarea împotriva incendiilor i
protec ia civil , indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici i a institu iilor publice
controla i/controlate din sectorul de competen ;
b) principiul impar ialit ii i independen ei - în exercitarea atribu iilor func ionale,
personalul compartimentului sau speciali tii de prevenire sunt obliga i s aib atitudine obiectiv i
neutr fa de orice interes politic, economic, religios sau de alt natur ;
c) principiul confiden ialit ii - p strarea de c tre personalul compartimentului de prevenire
a secretului informa iilor care nu sunt de interes public i care sunt ob inute în cursul desf ur rii
activit ii;
d) principiul transparen ei - desf urarea activit ii într-o manier deschis fa de public,
prin care accesul liber i neîngr dit la informa iile fundamentate tiin ific, de interes public, s
constituie regula, iar limitarea accesului la informa ii s constituie excep ia, în condi iile legii;
e) principiul continuit ii i gradualit ii - asigurarea unor controale periodice ale factorilor
de risc i aplicarea unor m suri din ce în ce mai severe în cazul men inerii riscului peste nivelele
acceptabile.
Specialistul pentru prevenire din cadrul serviciilor voluntare i private pentru situa ii de urgen
urmeaz anual, pe centre de localit i, cursuri de specializare i perfec ionare organizate în
condi iile legii, cu sprijinul inspectoratului jude ean/al municipiului Bucure ti pentru situa ii de
urgen .
Planificarea, organizarea, desf urarea i finalizarea activit ii de prevenire a situa iilor de
urgen se desf oar conform prevederilor legisla iei în vigoare.

Motiva ie:

Calificarea de “Specialist pentru prevenire” este solicitat pe pia a muncii, fiind necesar la
încadrarea în serviciile voluntare/private pentru situa ii de urgen .

Condi ii de acces:

Persoana care dore te s devin “Specialist pentru prevenire” trebuie s fie absolvent de liceu,
s fie declarat apt medical i psihologic.

Rute de progres:

Prin participarea la un program de formare profesional specific i prin certificarea


competen elor profesionale “Specialistul pentru prevenire” poate ob ine calificarea de +ef serviciu
voluntar/privat pentru situa ii de urgen .

Sector Administra ie i servicii publice, Calificare Specialist pentru prevenire, Q_ASP_5, Page 2 of 9
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Cerin e legislative specifice: Nu exist

Titlu calific rii: Specialist pentru prevenire


Codul calific rii:
Nivelul calific rii: 2

LISTA COMPETEN ELOR

Nivelul calific rii: 2

Codul Denumirea competen%ei Nivel Credite


Planificarea activit ii de prevenire a situa iilor de urgen 2
Preg tirea activit ilor de prevenire a situa iilor de urgen 2
Desf urarea activit ilor de prevenire a situa iilor de 2
urgen
Asigurarea inform rii preventive privind situa iile de urgen 2
Aplicarea prevederilor legale referitoare la s n tatea i 2
securitatea în munc
Aplicarea normelor de protec ie a mediului 2

Sector Administra ie i servicii publice, Calificare Specialist pentru prevenire, Q_ASP_5, Page 3 of 9
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Competen%a: Planificarea activit ii de prevenire a situa iilor de urgen


Cod:
Nivel: 2
Credite:

Deprinderi Cuno&tin%e

1. Propune planul activit ilor de prevenire


a situa iilor de urgen cu aten ie i - Reglement ri interne;
responsabilitate, conform reglement rilor - Termene de implementare;
interne, în func ie de concluziile rezultate - Tipuri de riscuri;
din evaluarea periodic a situa iei - Tipuri de resurse;
operative i de tipurile de riscuri - Legisla ie specific ;
identificate în plan teritorial i perioada de - Tipuri de obiective;
manifestare a acestora. - Forme ale activit i de prevenire.

2. Stabile te resursele necesare


desf ur rii activit ii de prevenire a
situa iilor de urgen cu aten ie i
responsabilitate, în conformitate cu
prevederile reglement rilor i legisla iei în
vigoare.

3. Solicit alocarea resurselor pentru


realizarea activit ilor de prevenire a
situa iilor de urgen cu aten ie i
rigurozitate în func ie de complexitatea
formelor activit ii de prevenire
desf urat , în corela ie cu evolu ia
situa iei operative în sectorul de
competen .

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt:
Deprinderi Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru • Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor

• portofoliu

Sector Administra ie i servicii publice, Calificare Specialist pentru prevenire, Q_ASP_5, Page 4 of 9
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Competen%a: Preg tirea activit ilor de prevenire a situa iilor de urgen


Cod:
Nivel: 2
Credite:

Deprinderi Cuno&tin%e

1. Stabile te cerin ele specifice privind


prevenirea situa iilor de urgen cu aten ie - Legisla ie specific ;
i responsabilitate, pe baza prevederilor - Tipuri de riscuri;
legisla iei în vigoare, în func ie de tipurile - Tipuri de obiective;
de riscuri i de obiectivele din sectorul de - Reglement ri specifice;
competen . - Forme ale activit ii de prevenire a situa iilor de
urgen .
2. Analizeaz situa ia obiectivului unde se
vor efectua activit i de prevenire a
situa iilor de urgen cu aten ie i
rigurozitate, având în vedere
reglement rile specifice în domeniu,
având în vedere analiza periodic a
situa iei operative.

3. Elaboreaz documentele specifice în


vederea efectu rii activit ilor de
prevenire a situa iilor de urgen corect i
cu rigurozitate în conformitate cu
prevederile legisla iei specifice în vigoare,
în func ie de forma activit ii de prevenire
a situa iilor de urgen desf urat i de
obiectivele din sectorul de competen .

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt:
Deprinderi Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru • Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
• portofoliu

Sector Administra ie i servicii publice, Calificare Specialist pentru prevenire, Q_ASP_5, Page 5 of 9
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Competen%a: Desf urarea activit ilor de prevenire a situa iilor de urgen


Cod:
Nivel:2
Credite:

Deprinderi Cuno&tin%e

1. Verific respectarea prevederilor


normelor de prevenire a situa iilor de - Legisla ie specific ;
urgen cu aten ie i rigurozitate, în - Norme de prevenire a situa iilor de urgen ;
conformitate cu prevederile legisla iei - Principii ale activit ii de prevenire a situa iilor de
specifice în vigoare, cu respectarea urgen ;
principiilor prev zute de reglement rile - Tipuri de riscuri;
specifice. - Reglement ri.

2. Propune m suri de remediere a


deficien elor constatate pe timpul
controalelor de prevenire a situa iilor de
urgen cu aten ie i rigurozitate, în
conformitate cu reglement rile specifice în
domeniu, în corelare cu tipurile de riscuri
din sectorul de competen .

3. Întocme te documentele specifice


activit ilor de prevenire a situa iilor de
urgen cu corectitudine i rigurozitate
conform reglement rilor în vigoare.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt:
Deprinderi Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru • Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
• Simulare
• portofoliu

Sector Administra ie i servicii publice, Calificare Specialist pentru prevenire, Q_ASP_5, Page 6 of 9
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Competen%a: Asigurarea inform rii preventive privind situa iile de urgen


Cod:
Nivel: 2
Credite:

Deprinderi Cuno&tin%e

1. Identific informa iile de interes public


privind situa iile de urgen cu aten ie i - Reglement ri interne specifice;
rigurozitate, conform prevederilor - Tipuri de riscuri;
regulamentului interior, în corelare cu - Forme ale activit ii de prevenire a situa iilor de
tipurile de riscuri i obiective din sectorul urgen ;
de competen . - Principii ale activit ii de prevenire a situa iilor de
urgen ;
2. Selec ioneaz informa iile de furnizat - Tipuri de obiective;
privind situa iile de urgen cu aten ie i - Tipuri de informa ii;
responsabilitate, în func ie de prevederile - Criterii de filtrare a informa iilor;
regulamentului interior, în func ie de - Principii de ierarhizare a informa iilor;
relevan a acestora în raport cu obiectivele - Legisla ie specific ;
activit ii. - No iuni de informare public ;
- Metode i mijloace de transmitere a informa iilor.
3. Realizeaz informarea preventiv a
entit ilor din sectorul de competen cu
aten ie i solicitudine conform
prevederilor legisla iei specifice în
domeniu, în formatul solicitat de c tre
entit ile interesate.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt:
Deprinderi Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru • Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
• Simulare
• portofoliu

Sector Administra ie i servicii publice, Calificare Specialist pentru prevenire, Q_ASP_5, Page 7 of 9
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Competen%a: Aplicarea prevederilor legale referitoare la s n tatea i securitatea în munc


Cod:
Nivel: 2
Credite:

Deprinderi Cuno&tin%e

1. Identific riscurile în munc corect, cu - Prevederi legale referitoare la s n tatea i


con tiinciozitate i responsabilitate, în securitatea în munc ;
conformitate cu specificul activit ii de - Norme interne;
executat. - Particularit ile locului de munc ;
- Tipuri de riscuri;
2. Aplic prevederile legale referitoare la - Factori de risc;
s n tatea i securitatea în munc cu aten ie - Tipuri de mijloace tehnice de interven ie;
i promptitudine, în conformitate cu - Reglement ri interne;
legisla ia specific în domeniu i cu - Tipuri de accidente.
specificul locului de munc .

3. Intervine în caz de accident cu


promptitudine i operativitate, conform
prevederilor legisla iei în vigoare i
reglement rilor interne.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt:
Deprinderi Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru • Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
• portofoliu

Sector Administra ie i servicii publice, Calificare Specialist pentru prevenire, Q_ASP_5, Page 8 of 9
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Competen%a: Aplicarea normelor de protec ie a mediului


Cod:
Nivel: 2
Credite:

Deprinderi Cuno&tin%e

1. Aplic normele de protec ia mediului cu


promptitudine i corectitudine, - Norme de protec ia mediului;
corespunz tor activit ilor desf urate. - Norme interne;
- Particularit ile locului de munc ;
2. Ac ioneaz pentru diminuarea riscurilor - Tipuri instructaje;
de mediu cu aten ie i operativitate, în - Factori de mediu;
conformitate cu procedurile de urgen i - Proceduri interne;
cu prevederile legisla iei în vigoare.

3. Ac ioneaz pentru diminuarea


consumului de resurse naturale cu aten ie
i responsabilitate, conform procedurilor
interne.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt:
Deprinderi Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru • Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor

• portofoliu

Sector Administra ie i servicii publice, Calificare Specialist pentru prevenire, Q_ASP_5, Page 9 of 9