Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

CUM PUTEM CREA O


UNIVERSITATE MORALA
Elaborat: FLOREA (PETROV) LILIA

CHIŞINĂU, 2020
Aspecte ale abordării valorilor morale:
 Socrate, se numără printre filosofii antici, care a pus la baza moralităţii
raţiunea ca virtute, realizând o ierarhie valorică a personalităţii umane:
- Înţelepciunea;
- Curajul;
- Cumpătarea;
- Dreptatea.
 Iar, filosoful grec Platon, a preluat ideile lui Socrate şi a stabilit propria
ierarhie a valorilor morale:
- Dreptatea;
- Înţelepciunea;
- Curajul;
- Cumpătarea.
ACTUALMENTE: universitatea rămâne a fi cea mai veche instituţie din Europa,
după biserică, care are o continuitate de mai multe secole şi a
evoluat pe parcursul secolelor într-un mediu educaţional în
care se transmit cunoştinţe şi se formează generaţii.

ROLUL UNIVER- indiferent de profil constă nu numai în formarea specialiştilor


SITATII: şi cercetătorilor în diverse domenii de activitate, dar şi
transmiterea unor valori morale, etice şi spirituale care vor
contribui la formarea unor oameni civilizați, culți, oameni de
caracter, în care ne respectăm semenii şi instituţiile, ca
oameni morali.

VALORI Printre primele judecăţi de valoare umană ale filosofilor antici


MORALE: pot fi enumerate: „binele şi răul” (Biblia); „conştiinţa de sine a
omului” (Aristotel); „virtutea” (Socrate) etc.
Managementul eticii:
dupa V. Mureșan:

descrierea și analiza situației etice curente;

determinarea situației dezirabile;

decizia asupra măsurilor care trebuie luate pentru a o


atinge, în perfectă concordanță cu celelalte forme de
management.
Șapte virtuți organizaționale necesare unei
universitați:
 Claritate;
 Consistență;
 Realizabilitate;
 Susținere;
 Vizibilitate;
 Criticabilitate;
 Sancționabilitate
Principalele acţiuni care ar putea contribui
la crearea unei universităţi morale:

• Constituirea
Consiliului
de etică
universitară
Principiile etico-profesionale
după M. Bulgaru
1. Profesionalismul.
2. Autonomia personală şi consimţământul informat.
3. Confidenţialitatea.
4. Respectarea dreptului la proprietate.
5. Colegialitatea.
6. Dreptul la critica.
7. Cultura vorbirii
-
Reguli morale pe care trebuie să le
respecte o universitate:
să respecte libertatea și autonomia academică și
personală prin neimpunerea unor credinţe religioase,
ataşamente politice sau alte categorii de convingeri,
precum și prin libertatea de a alege programele de studiu
şi de cercetare, oportunităţile şi nivelurile de pregătire pe
care le consideră adecvate;
să protejeze dreptul la confidenţialitate în toate
problemele ce ţin de viaţa celorlalți;
să promoveze egalitatea de șanse, evitând orice formă
de discriminare;
să prevină şi să combată corupţia;
să prevină atât abuzului de putere, cât și abuzului de
încredere;
să respecte onestitatea academică și corectitudinea
intelectuală;
să manifeste respectul și toleranță față de ceilalți;
să evite și să sancționeze orice formă de hărțuire;
să arăte bunăvoință atât prin recunoaşterea şi
recompensarea celor merituoşi, cât şi prin înţelegerea şi
sprijinirea celor aflaţi în dificultate.
Concluzie:
crearea unei universităţi morale poate fi
asigurată prin respectarea principiilor şi
normelor morale, cât şi a regulilor morale
care contribuie la eficacitatea acestui proces
pentru toate domeniile: resurse umane
implicate, suport informaţional şi material,
consiliere psihopedagogică, parteneriat.
Recomandări:
BIBLIOGRAFIE
1. BULGARU, Maria. Etica profesională - o necesitate pentru activitatea de succes a
specialistului. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2018, nr.3 (113), Seria “Ştiinţe sociale”,
pp. 143-202. ISSN 1814-3199, ISSN online 2345-1017.
2. COMENIUS, J., A. Didactica Magna. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970. 200
p.
3. CRĂCIUN, Dan. Etica în afaceri: o scurtă introducere. Bucureşti: ASE, 2005. 358 p.
4. CUCOŞ, C. Pedagogie. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Iaşi: Editura Polirom, 2014. 536 p.
5. Dicţionar de filosofie, Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1999, 470 p.
6. MIHĂILESCU, N. Managementul eticii în instituţia şcolară: tz. de doct. în pedagogie.
Chişinău, 2001. 163 p.
7. MÂNDÂCANU, V. Etica pedagogică. Chişinău: Lyceum, 2001. 243 p.
8. MUREȘAN, Valentin. Managementul eticii în organizaţii. Bucureşti: Editura Universităţii
din Bucureşti, 2009. 349 p. ISBN 978-973-737-657-2.
9. RĂDULESCU-MOTRU, C. Personalismul energetic/Personalismul energetic şi alte scrieri. –
Bucureşti: Editura Eminescu, 1984, 650 p.
MULȚUMESC
PENTRU
ATENŢIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!