Sunteți pe pagina 1din 10

ÎN SLUJBA PATRIEI

SEMPER DIGNITATE FIDELIS PATRIAE

Anul XV * Nr. 12 (173) * 30 septembrie * 10 pagini

Publicaţie editată de Divizia 2 Infanterie „Getica“


Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, Buzău
www.ar mata- bu z a u .r o www.is p .f o r ter.r o

Eroii Regimentului 48
Infanterie au fost
omagiați la Deleni
Vineri, 21 septembrie, în comuna şi are delimitate opt parcele cu
ieșeană Deleni s-a desfășurat o câte două cruci fiecare, în total
ceremonie militară şi religioasă 16 cruci din piatră de Năieni.
dedicată eroilor Regimentului Ansamblul mai cuprinde o
48 Infanterie, căzuți la datorie troiţă din lemn de stejar, scul-
în iarna dintre anii 1916-1917. ptată de Maricel Potoroacă din
Cimitirul Militar Deleni a Iaşi, o placă comemorativă pe
fost reabilitat în octombrie care stă scris: În iarna
2012, la iniţiativa Fundaţiei 1916/1917, în timp ce se aflau
,,Mareşal Alexandru Averescu” în refacere, cantonaţi în bor-
din Buzău, prin grija Primăriei deie săpate în pământ la mar-
Deleni, în amintirea şi întru po- ginea satelor Deleni şi Maxut,
menirea eroilor peste veacuri, a peste 600 de militari din Regi-
sacrificiului vieţilor lor tinere, mentul 48 Infanterie Buzău au
săvârşit pentru libertatea ne- fost răpuşi de epidemiile de
amului românesc. Cimitirul are tifos exantematic şi febră recu- rândurile armatei române, dar generalul de brigadă Dragoș Onorul a fost acordat de mili-
o suprafaţă de 480 metri pătraţi rentă, care au făcut ravagii în mai ales în rândul populaţiei Iacob, comandantul Brigăzii 15 tari ai Batalionului 151 Infante-
din greu încercata Moldovă. Mecanizate, colonelul Remus rie ,,Războieni”, cunoscuţi
Parte dintre ei se află înhumaţi Bondor, comandanții marilor drept ,,Lupii Negri”, alături de
aici, în gropi comune, în şan- unități și unități din structura Muzica Militară a garnizoanei
ţuri paralele săpate la margi- Diviziei 2 Infanterie. De ase- Iaşi.
nea cimitirului comunal, ca menea, au fost prezenți Am cinstit azi memoria eroi-
într-o camaraderie de arme, în- reprezentanți ai asociațiilor ca- lor buzoieni căzuţi la datorie pe
cepută odată cu Marele Război drelor militare în rezervă și re- aceste meleaguri în Primul
şi continuată dincolo de mor- tragere și veteranilor de război Război Mondial. În fiecare an,
mânt. din Buzău, ai Fundaţiei ,,Mare- începând cu anul 2012, noi ne
Ceremonia, desfășurată în şal Alexandru Averescu”, comemorăm aici înaintaşii. S-a
cadrul programului Centenaru- autorități centrale și locale, reuşit deschiderea acestui cimi-
lui, a fost organizată de către elevi și profesori, locuitori ai tir printr-un efort comun şi tre-
Divizia 2 Infanterie ,,Getica” şi comunei. Serviciul religios a buie să amintesc ajutorul dat
Primăria comunei Deleni, cu fost oficiat de Înaltpreasfinţia atunci de Elena Viţelariu, în
sprijinul Brigăzii 15 Mecani- Sa Teofan, Mitropolit al Mol- vârstă de 105 ani, ce a indicat
zate ,,Podu Înalt”. La activitate dovei și Bucovinei, însoțit de cu precizie locul unde îşi dor-
au participat comandantul Diviziei un sobor de preoți. meau somnul de veci câteva
2 Infanterie, generalul de bri- La finalul ceremoniei au fost sute de eroi buzoieni, a de-
gadă Gheorghiță Vlad, șeful depuse coroane și jerbe de flori clarat generalul de brigadă
Directiei Instrucție și Doctrină la toate parcelele și monumen- Gheorghiţă Vlad.
din Statul Major al Apărării, tele Cimitirului Militar Deleni. Redacția

Ceremonial de repatriere a
Platinum Eagle - 18.2 ,,Black Bats”, o nouă misiune!
Batalionului 30 ,,Vulturii Carpaţilor”

Pa gin a 4 Pagin a 5 Pagin a 6- 7


În slujba patriei
2 Nr. 12 (30 septembrie 2018)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro ACTUALITATEA MILITARĂ

Cel mai bun pluton este din În memoria unui erou


Divizia 2 Infanterie ,,Getica”
finală pe Ministerul Apă- Vineri, 14 septembrie,
la sediul Batalionului 47
rării Naționale. Concursul, Comunicaţii şi Informatică
aflat la prima ediție, a fost „General Nicolae Petres-
câștigat de plutonul din cu", a avut loc ceremonia
cadrul Batalionului 21 Vâ- de comemorare a sublo-
nători de Munte din Pre- cotenentului post-mortem
deal. Următoarele trepte Mădălin Stoica, căzut la
ale podiumului au fost datorie în data de 15 sep-
ocupate de plutoanele ce tembrie 2017, în teatrul
au reprezentat Statul Major de operații din Afganis-
al Forțelor Aeriene și Co- tan.
mandamentul Comunicațiilor Cu acest prilej a fost
și Informaticii. dezvelită o placă come-
Felicitări tuturor
morativă în memoria tu- alina durerea celor cărora La ceremonie au parti-
turor eroilor Batalionului sublocotenentul post-mor- cipat membri ai familiei,
participanților! 47 Comunicaţii şi Infor- tem Mădălin Stoica, căzut foşti camarazi de misiune
Luna aceasta, în garni- competiția aplicativ-militară Text și foto: matică „General Nicolae la datorie în Afganistan, şi personal militar şi civil
zoana Zalău, s-a desfășurat „Cel mai bun pluton”, etapa plt.adj. Daniel Dodan Petrescu". le-a fost soţ, tată, rudă, din cadrul Diviziei 2 In-
Pierderea unui camarad prieten sau coleg, a spus fanterie ,,Getica”.
este o grea încercare pen- generalul de brigadă Dumnezeu să-l odih-
tru noi toţi. De aceea, Gheorghiţă Vlad, coman- nească în pace!
orice am spune în aceste dantul Diviziei 2 Infanterie Foto: Paul Oprea
momente, nu vom putea ,,Getica”.

Performanță sportivă de excepție a


locotenentului Robert Hajnal
Locotenentul Robert
Hajnal a primit Emblema
de Onoare a Statului Ma-
jor al Apărării, în semn
Copii în vizită la
Batalionul 21 Vânători de Munte
de apreciere a rezultatului
de excepție, pentru
ambiția, tenacitatea și efor-
tul depus pentru clasarea copiii au asistat la un
pe locul II la UTMB 2018, exercițiu demonstrativ de
precum și pentru promo- instrucție alpină, în poligo-
varea imaginii Armatei nul artificial de alpinism
României prin intermediul aflat în incinta unității. În
sportului. cadrul acestui exercițiu,
Robert Hajnal a făcut militari batalionului au
o cursă extraordinară la executat tehnici de
Ultra Trail du Mont Blanc. cățărare la coardă simplă
După parcurgerea distanței 10.000 de metri, colegul 31 de minute şi 37 de se- și dublă, coborâri libere și
de 171 de kilometri, cu o nostru a terminat pe po- cunde. în rapel, precum și tehnici
diferență de nivel de ziţia a 2-a după 21 de ore, Foto: Laurențiu Turoi de traversare cu ajutorul
funicularului.
La final, copiii au dat
dovadă de curaj când, cu
La inițiativa și cu spri- monumentele comemora- ajutorul militarilor, au
jinul Fundației ,,Sfântul tive din incinta unității, făcut traversări pe funicu-
Mare Mucenic Gheorghe, precum și tehnica și ar- lar.
Purtătorul de Biruință”, mamentul din dotare. Text și foto: Claudiu
copiii participanți la pro- Tot cu această ocazie, Dogaru
gramul ,,Tabăra de Vară
C.T.F. Corabia - 2018,
Predeal”, au fost prezenți
săptămâna trecută la se-
diul Batalionul 21 Vână-
tori de Munte ,,General
Leonard Mociulschi“.
Copiilor de la Casa de
Tip Familial (C.T.F.)
,,Sfânta Elena” – Cora-
bia, însoțiți de instructo-
rul Geta Mitroi, le-au fost
prezentate istoricul bata-
lionului, sala tradițiilor și
În slujba patriei
Nr. 12 (30 septembrie 2018) 3
ACTUALITATEA MILITARĂ www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro

Competiția „Subofițerul/Soldatul anului”, faza pe Regimentul 528 ISR ,,Vlad Țepeș”


Divizia 2 Infanterie „Getica”, ediția 2018 - 50 de ani de la înființare
În perioada 16-19 sep- Batalionul 528 ISR Piaţa Independenţei din în țară, cât și în teatrele
tembrie a.c., în garni- „Vlad Ţepeş” Brăila îm- municipiul Brăila. de operații, Președintele
zoana Roman, la sediul plineşte anul acesta, pe În semn de apreciere pen- României a conferit Or-
comandamentului Bazei 3 data de 1 octombrie, 50 tru contribuția importantă dinul „Virtutea Militară”
Logistică ,,Zargidava”, s-
a desfășurat cea de a IX-
a ediţie a concursului
„Subofițerul/Soldatul anu-
lui”, etapa pe Divizia 2 In-
fanterie „Getica”.
La activitate au partici-
pat maiştrii militari, subo-
fiţerii şi gradaţii profesio-
nişti declaraţi câştigători
ai etapelor pe mari unităţi
şi unităţi subordonate ne- fost alcătuite exclusiv din „Vlad Ţepeş”. Locul II a
mijlocit diviziei, care şi- subofiţeri de comandă. revenit caporalului cls. a
au demonstrat calităţile in- La sfârşitul celor trei II-a Ionuț Codrin, din Ba-
dividuale de luptători, de zile de competiţie, s-au talionul 43 Aprovizionare
instructori şi lideri, dobân- desemnat câştigătorii. şi Transport „Roman I
dite pe parcursul anului La grupa maiştrilor mili- Muşat”, iar locul III a
de instruire. tari şi subofiţerilor locul I fost adjudecat de
Probele de concurs au a fost ocupat de sergentul fruntașul Bogdan Gabor,
constat în evaluarea ca- Andrei Cojocaru, din Ba- din Batalionul 206 Artile-
pacităţii de efort fizic, talionul 341 Infanterie rie „General Mihail Lăcă-
evaluarea cunoştinţelor la „Constanţa”. Locul II a tuşu”.
pregătire militară gene- fost ocupat de plutonierul Toţi militarii câştigători
rală şi limba engleză. adjutant Marian Gugiu, au primit diplome şi cupe,
Concurenţii au executat din Regimentul 528 ISR iar ocupanţilor primului
trageri cu armamentul in- „Vlad Ţepeş”, iar pe locul loc le-au fost înmânate cu-
dividual, activităţi prac- III s-a clasat sergentul Ge- pele transmisibile pentru
tice specifice instrucţiei orgel Dima, din Batalionul „ Subofiţerul/Soldatul anu- de ani de la înfiinţare. și rezultatele remarcabile în grad de Cavaler, cu
de bază şi au susținut un 300 Infanterie Mecanizată lui” şi au fost recompesaţi Evenimentul a fost mar- obținute de personalul însemn de pace, Drape-
interviu în fața comisiei. „Sfântul Andrei”. financiar de Fundaţia cat joi, 27 septembrie, unității în îndeplinirea lului de Luptă al unității.
Activitatea a fost con- La grupa soldaţilor/gra- „Sfântul Mare Mucenic printr-un amplu ceremo- cu responsabilitate a mi- Redacția
dusă de subofiţerul de co- daţilor profesionişti, pe Gheorghe - Purtătorul de nial militar, desfăşurat în siunilor încredințate, atât
mandă al Diviziei 2 Infan- locul I s-a clasat fruntașul biruinţă”.
terie „Getica”, iar Mugur Dobrescu, din Redacția
Campanie de donare de sânge la Brăila
comisiile de evaluare au Regimentul 528 ISR

Vizită a studenților mediciniști În perioada 21- 26 sep-


tembrie, aproximativ 30
de militari din cadrul Re-
În data de 12 septembrie gimentului 528 ISR
a.c., Batalionul 202 Apă- ,,Vlad Țepeș” au donat
rare CBRN (Intervenţie sânge în cadrul campa-
la dezastre) ,,General Ghe- niei ,,Sânge pentru
orghe Teleman” a fost gaz- viață”, la Centrul de
da unui grup de studenţi
din cadrul Facultăţii de Transfuzii Sanguine din
medicină şi farmacie ,,Gri- Brăila.
gore T. Popa” - Iaşi şi In- Gestul militarilor brăi-
stitutului Medico-Militar leni nu este unul singu-
- Târgu Mureş. Acest eve- lar, ei răspunzând prezent
niment a făcut parte din de fiecare dată la astfel
proiectul ,,Şcoala de vară- de activități.
2018”. echipamentelor de protec- au avut ocazia să viziteze În urma donării s-au
În cadrul activităţii, ţie individuală. De ase- sala de tradiţii militare şi primit 217 de bonuri va-
după prezentarea unui menea, au arătat capela militară cu hramul lorice în valoare de fost donați către Protecția Copilului
scurt istoric al unităţii, studenților modul de de- ,,Sfântul Mare Mucenic 2076,69 lei care, la Direcția Generală de Brăila.
militarii Companiei Cer- inițiativa militarilor, au Asistență Socială și Text și foto: Aurel Voicu
terminare a unei zone de Dimitrie - Izvorâtorul de
cetare CBRN au organizat risc, în urma unui atac Mir”.
un atelier de prezentare CBRN. Activitatea a continuat
a tehnicii din dotare și a În continuare, studenţii în poligonul de apărare
CBRN - Recea, unde mi-
litarii Companiei Decon-
taminare RBC au pregătit
şi prezentat un raion de
decontaminare totală. Aici
studenții au putut vedea
un flux complet de de-
contaminare a tehnicii, te-
renului, personalului şi
echipamentelor.
Text și Foto:
Cătălin Carlescu
În slujba patriei
4 Nr. 12 (30 septembrie 2018)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro ACTUALITATEA MILITARĂ

Drapelul României flutură pe Vârful Moldoveanu Ceremonie de repatriere a


Batalionului 30 ,,Vulturii Carpaţilor"
fost alături, chiar și aici
pe Vârful Moldoveanu.
De asemenea, vreau să
mulțumesc domnului di-
rector Ion Sănduloiu, de
la Serviciul Salvamont
Argeș, pentru sprijinul
acordat și pentru ceea ce
am realizat astăzi. Sunt
bucuros că la apelul nos-
tru au răspuns foști
comandanți ai unității,
Anul acesta, la 1 oc- de inox, pusă tot de care deși au o vârstă îna-
tombrie, Regimentul 528 cercetașii brăileni, care cu intată, ne sunt alături aici,
ISR ,,Vlad Țepeș” aniver- axcest prilej a fost și ea și vreau să le mulțumesc
sează o jumătate de veac restaurată. Placa amintește domnului gl.lt.(rtr.) Nicu
de la înființare. turiștilor de traseele pe Apostu – 70 ani, col. (rtg.)
Pentru a marca acest care le-au parcurs Constantin Giurcă- 68 ani,
eveniment important din cercetașii militari prin col. (rz.) Adrian Stamatin În data de 20 septem- militarilor întorși din mi- cu defilarea militarilor în-
viața unității, dar și pentru brie, la sediul Batalionului siune. torşi din teatrul de opera-
30 Vânători de Munte După intonarea Imnului ţii.
a omagia eroii căzuți în ,,Dragoslavele" din Câm- Național, efectuarea ape- Misiunea principală a
Bătălia de la Sibiu (13/26 pulung Muscel a avut loc luului solemn şi oficierea Batalionului 30 Protecţia
- 16/29 septembrie 1916), ceremonia de repatriere serviciului religios, Dra- Forţei ,,Vulturii Carpaţi-
cercetașii brăileni au in- din Afganistan a militarilor pelul de luptă al unității a lor", desfăşurată în pe-
stalat un catarg permanent care au încadrat Batalionul fost decorat cu Ordinul rioada februarie - august
pe Vârful Moldoveanu, 30 Protecția Forței ,,Vul- Virtutea Militară în grad 2018, a constat în securi-
cel mai înalt vârf din Ro- turii Carpaţilor". de Ofiţer, cu însemn de zarea Bazei Aeriene
mânia, cu o altitudine de
2544 m.
Într-o scurtă ceremonie
organizată pe ,,acoperișul
României”, militarii regi-
mentului, alături de colegii marș în perioada 2002- - 53 ani și col. Iulian
lor din Batalionul 33 Vâ- 2003. Constantinescu – 61 ani.
nători de Munte ,,Posada” Activitatea a impus o Doresc să adresez invitația
și camarazii răniți în tea- planificare foarte rigu- tuturor generațiilor de
trele operații, membri ai roasă, prin care a trebuit cercetași care au servit
echipei ,,Invictus Româ- să sincronizăm atât sub drapel în unitatea
nia”, au arborat Drapelul acțiunile noastre, cât și noastră, să ne fie alături
național, dar și steagurile pe cele ale partenerilor în data de 27 septembrie
de identificare ale celor noștri din cadrul proiectului. ac., atunci când vom serba
ziua unității toți cei care
purtăm în suflet roza
cercetașului - a declarat
comandantul regimentului, La eveniment au parti- război pentru militari. Militare din Kandahar,
locotenent-colonelul Va- cipat ministrul apărării, Distincția a fost acordată pentru a asigura protecţia
lentin Cioranu. Mihai Fifor, șeful Statului prin decret prezidențial, forţelor coaliţiei şi a per-
La finalizarea lucrărilor, Major General, generalul în semn de recunoaştere mite executarea operaţiu-
catargul și drapelul arborat Nicolae Ciucă, comandan- a meritelor deosebite și nilor de instruire, consi-
au fost sfințite de către tul Diviziei 2 Infanterie rezultatelor obținute în în- liere şi asistenţă a Forţelor
preotul regimentului, Cri- ,,Getica”, generalul de bri- deplinirea cu succes a mi- de Securitate şi Apărare
stian Leontin, în cadrul gadă Gheorghiță Vlad, siunilor încredinţate, în Naţionale Afgane.
unui scurt serviciu religios. reprezentanți ai cadrul misiunii ,,Resolute Redacția
La finalul acestuia, celor autorităților locale, precum Support" din Afganistan.
două structuri, precum și Vreau să mulțumesc lo- prezenți le-au fost oferite și membrii familiilor Festivităţile s-au încheiat
drapelul jocurilor ,,Invictus cotenent-colonelului An- icoane cu protectorii re-
Games Sydney 2018”. tonio Alexe, comandantul gimentului, Sfinții Martiri
Parteneri în cadrul pro- Batalionului 33 Vânători Brâncoveni.
iectului au fost Serviciul de Munte, pentru sprijinul Lt.col. Eduard Borhan
Public Județean Salvamont acordat și pentru că ne-a
Argeș și Primăria
Nucșoara. Fiecare parti-
cipant a avut în rucsac o
parte dintre materialele ce
s-au folosit pentru a înălța
catargul. Unii au dus țevile
de aluminiu și placa de
bază, alții cimentul și unel-
tele necesare, iar cei mai
mulți au transportat apa
necesară. Pe Vârful Mol-
doveanu mai este o placă
În slujba patriei
Nr. 12 (30 septembrie 2018) 5
INSTRUCȚIE www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro

Exercițiul militar multinațional Platinum Eagle -18.2


,,Agile Spirit 2018”
În perioada 27 august foarte bună între militarii comandă şi control şi
- 8 septembrie, la Centrul celor şapte naţiuni par- executarea de trageri cu
Secundar de Instruire ticipante. În cadrul exer- armamentul din dotare.
pentru Luptă Babadag, ciţiilor tactice s-au exer- Numeroși militari ai
judeţul Tulcea, s-a des- sat cu succes proceduri Brigăzii 9 Mecanizate
făşurat modulul de pre- de comandă şi control „Mărăşeşti" participanți
gătire „Platinum Eagle- la nivel de subunitate. la exercițiu, au la activ
18.2", din cadrul exer- Nivelul ridicat de pre- multe misiuni în teatrele
ciţiului multinaţional gătire al militarilor do- de operaţii din Afganis-
Black Sea Rotational brogeni, dobândit pe tim- tan, Irak şi Kosovo. Ba-
Force -18 (BSRF-18), la pul participării la exer- talionul 341 Infanterie
care au participat apro- ciţii naţionale şi inter- Constanţa (denumit sim-
ximativ 100 de militari naţionale, cât şi în teatrele bolic şi „Rechinii Albi")

În perioada 1-11 sep- România, Letonia, Grecia, Vizitatori, comandantul


tembrie, o echipă de 6 mi- Ucraina, Turcia, Cehia și detașamentului românesc,
litari din comandamentul Estonia. Scopul său a fost locotenent-colonelul Cri-
Brigăzii 9 Mecanizate de a pregăti personalul mi- stian Manoliu, a primit o
“Mărășești”, condusă de litar integrat în Forța de medalie de la Șeful Statu-
comandantul Batalionului Răspuns a NATO pentru lui Major General al
911 Infanterie ,,Capidava’’, participarea la exerciții forțelor armate georgiene,

din Forţele Terestre Ro- de operaţii, s-a putut ob- s-a întors anul trecut din
mâne, din cadrul Brigăzii serva pe timpul antrena- misiunea NATO „Reso-
9 Mecanizate „Mără- mentelor, care au inclus lute Support". După ce
şeşti", precum şi din Ba- trageri cu muniţie reală au acționat timp de şase
talionul 307 Infanterie cu armamentul din do- luni cu proceduri stan-
Marină (subordonat Sta- tare, precum şi acordarea dard de operare NATO,
tului Major al Forţelor primului ajutor în zonele infanteriştii dobrogeni s-
Navale). de operaţii. au adaptat cu uşurinţă
Camarazii noștri s-au Obiectivul principal al mediului de instruire
instruit alături de militari exerciţiului a fost antre- multinaţional, obţinând
din Bulgaria, Georgia, narea în comun a subu- rezultate foarte bune pe
Ucraina, Republica Mol- nităţilor participante, într- timpul antrenamentelor.
dova şi Statele Unite ale o concepţie unitară, pen- Text:
Americii. tru menţinerea capacităţii Lt. Mirela Gheorghe
Antrenamentele comu- operaţionale şi creşterea Foto:
ne au fost complexe, interoperabilităţii, prin Plt.adj. Gheorghe Gabără
reușindu-se o cooperare exersarea procedurilor de
locotenent-colonelul Cri- comune și reacția la generalul-maior Vladimir
Scutul de foc - 2018
stian Manoliu, a participat situații de criză. Acest gen Chachibaia, pentru modul
la exercițiul multinațional de exerciții îmbunătățesc, profesionist în care mili-
,,Agile Spirit 18”, de asemenea, interacțiunea tarii români și-au îndepli-
desfășurat în Georgia. dintre unitățile militare la nit misiunea.
La acest exercițiu au nivel tactic. Text și foto:
participat 237 de militari Luni, 10 septembrie, în plt.maj.Viorel Vizireanu
din Georgia, SUA, Bulgaria, cadrul Zilei Distinșilor

Luna aceasta, militari Republica Moldova. se desfășoară din anul


din cadrul Regimentului În cadrul Zilei 2015, alternativ în Româ-
52 Artilerie Mixtă din Bâr- Distinșilor Vizitatori, mi- nia și Republica Moldova,
lad, au participat la litarii noștri și-au probat și vizează creșterea
exercițiul tactic cu trageri profesionalismul în fața interoperabilității între cele
de luptă „Scutul de foc unor înalți oficiali civili două armate.
- 2018", desfășurat în și militari din statul vecin. Text și foto:
Poligonul Bulboaca din Exercițiul „Scutul de foc" mr. Florin David
În slujba patriei
6 Nr. 12 (30 septembrie 2018)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro INSTRUCȚIE

”Black Bats”,
o nouă misiune!

Bazat pe o selecție riguroasă vremea fiind de asemenea ne- infanterie, cu tunul antiaerian protecția forței, controlul Ca orice început și acesta a
și solicitantă ce a avut loc în prietenoasă de cele mai multe calibru 2x35 mm ,,Oerlikon”, spațiului aerian, drept fost greu, însă militarii au dat
primăvara acestui an, ori. Pe tot parcursul pregătirii, exerciții de antrenament în internațional umanitar, apărare dovadă de maturitate, profe-
Detașamentul de Apărare An- sionalism și perseverență în ve-
tiaeriană - rotația a IV-a, a fost dere îmbunătățirii în
constituit pentru îndeplinirea și permanență a nivelului de pre-
asigurarea continuității angaja- gătire, astfel încât să putem
mentului pe care România și l- executa toate sarcinile primite,
a asumat în urma Summit-ului în conformitate cu cerințele
NATO de la Varșovia din 8-9 mediului internațional. Pe
iulie 2016. Acest acord a vizat această cale vreau să
crearea unui Grup de Luptă în mulțumesc familiilor militari-
cadrul căruia, alături de mili- lor pentru înțelegerea și supor-
tarii români, partenerii polo- tul moral acordat în perioada
nezi, americani, britanici și de pregătire și să îi asigur de
croați contribuie cu forțe ce vor tot sprijinul meu - a precizat
derula misiuni în comun pe te- comandantul detașamentului,
ritoriul Poloniei. maiorul Iulian Stoica.
Astfel, în data de 24 aprilie Totodată, o parte din perso-
a.c., în cazarma Batalionului nalul detașamentului a partici-
228 Apărare Antiaeriană ,,Pia- pat la un curs pe linie E.O.D.
tra Craiului” Brașov, unitatea la Centrul de Instruire pentru
generatoare a forței, a început Geniu, E.O.D și Apărare
pregătirea personalului nomi- C.B.R.N. ”Panait Donici” din
nalizat să participe la misiune. Râmnicu Vâlcea. Parcurgerea
Scopul procesului de instruire cursului de către militarii
a vizat un obiectiv bine definit: desemnați, a avut un rol
atingerea nivelului operațional esențial pentru creșterea stan-
necesar desfășurării cu succes dardelor asociate acestui do-
a misiunii alături de partenerii meniu de activitate.
străini, dislocați în Polonia. (continuare în pagina 7)
Au urmat 5 luni de foc, atât militarii au executat trageri de teren, cunoaștere specifică a împotriva incendiilor, protecția
la propriu, cât și la figurat, luptă cu armamentul ușor de domeniilor C.B.R.N., E.O.D., mediului, comunicații și medical.
În slujba patriei
Nr. 12 (30 septembrie 2018) 7
INSTRUCȚIE www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro

Un alt factor important pen- Comandamentului Forțelor În- să răspundă la orice întrebare misiunii. Acest exercițiu a avut vederea participării la misiune.
tru desfășurarea optimă a pro- trunite și Componentei sau solicitare din partea echipei ca scop instruirea și evaluarea Încă de când am pășit în ca-
cesului de instruire, l-a consti- Operaționale Terestre. Militarii de evaluare. militarilor detașamentului în drul acestei mari familii, și
tuit experiența dobândită în detașamentului s-au ridicat la În poligonul Centrului condiții apropiate de realita- anume sistemul militar, mi-am
teatrele de operații din Afga- standardele stabilite la începutul Național de Instruire pentru tea câmpului operațional din dorit să particip la o misiune
nistan, Irak, Kosovo, Bosnia- externă. Probele au fost exi-
Herțegovina sau Polonia de că- gente, însă am reușit să trec
tre unii militari din cadrul peste orice obstacol, iar astăzi
detașamentului. Aceștia au dat mă aflu aici, participând la
dovadă de profesionalism și le- evaluarea finală a
au oferit ajutor celor ce ur- detașamentului. Sunt bucu-
mează să participe la prima mi- roasă pentru ceea ce am reali-
siune într-un mediu zat până în prezent și vreau să
internațional. duc la bun sfârșit toate sarci-
Consider că sunt un militar nile încredințate pe timpul mi-
bine pregătit și îmi doresc să siunii - a precizat sergentul
reprezint România în cel mai major Monica Netcu.
bun mod posibil. Pe parcursul În perioada septembrie 2018
pregătirii am reușit să le – martie 2019, Detașamentul
împărtășesc colegilor din de Apărare Antiaeriană “Lilie-
experiența acumulată în prima cii Negri” va face parte din
misiune din cadrul Grupului de Grupul de Luptă NATO condus
Luptă din Polonia (martie-sep- de către SUA, cu scopul de a
tembrie 2017). Vreau ca la fi- asigura prezența înaintată con-
nalul acestei rotații să revin în solidată în N-E Alianței, pentru
țară sănătos și cu noi descurajarea oricărei potențiale
cunoștințe acumulate – a de- agresiuni. Pentru realizarea mi-
clarat fruntașul Valentin Cio- siunilor specifice, detașamentul
banu. pregătirii. În aceeași ordine de Apărare Antiaeriană Polonia. Se poate afirma faptul are în dotare tunuri antiaeriene
La jumătatea lunii august idei, documentele specifice fie- (C.N.I.Ap.AA) Capu Midia, că aceștia au atins toate obiec- calibru 2X35mm “Oerlikon”.
a avut loc evaluarea statică a cărui domeniu în parte au fost Detașamentul de Apărare An- tivele stabilite de către comisia Text: Lt. Irina Cimpoer
detașamentului, realizată de întocmite corespunzător, iar tiaeriană a fost evaluat în ca- de evaluare, reușind să finali- Foto: Lt. Irina Cimpoer, Cpt.
către reprezentanți ai ofițerii specialiști au fost capabili drul exercițiului de repetare a zeze cu succes pregătirea în Mariana Dinu
În slujba patriei
8 Nr. 12 (30 septembrie 2018)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro INSTRUCȚIE

Exercițiul multinațional Batalionul 300 Infanterie din Galaţi a început


,,Saber Junction -18” pregătirea pentru o nouă misiune în Afganistan.
Militarii Batalionului
300 Infanterie Mecanizată
,,Sfântul Andrei'' din Galaţi
au început, la sediul uni-
tăţii, pregătirile pentru o
nouă misiune în teatrul de
operaţii Afganistan.
Cei aproximativ 400 de
militari vor parcurge mai
multe etape de pregătire,
atât individuală, cât şi co-
lectivă.
Pregătirea teoretică va
consta în familiarizarea
cu situaţia politico-militară
actuală a Afganistanului,
iar în cadrul pregătirii
Luna aceasta, colegii multinațional “Saber Întrunită ,,Getica” – Cin- practice, militarii vor apli-
ca şi valida tehnici, tactici
noștri din cadrul Brigăzii Junction -18”, ce s-a cu, sub coordonarea Cen- şi proceduri specifice tea-
282 Infanterie Mecanizată desfășurat în cadrul Cen- trului Multinațional de In- trului de operaţii.
au participat la exercițiul trului Național de Instruire struire Întrunit – Hohen- Cele două tipuri de pre-
fels, Germania. gătire se vor desfăşura
Exercițiul a urmărit în- până la sfârşitul anului
tărirea coeziunii modu- 2018, când, la Centrul de
lelor din cadrul coman- Instruire pentru Luptă al
damentului brigăzii și a Forţelor Terestre din Cin-
structurilor subordonate, cu, va avea loc Exercițiul
precum și îmbunătățirea de Repetare a Misiunii va fi gata să acţioneze in durata misiunii va fi de
capabilităților de lucru în (M.R.E). Acesta are ca cadrul misiunii NATO aproximativ 6 luni.
mediu multinațional. scop antrenarea şi evaluarea ,,Resolute Support”, pentru Batalionul 300 Infanterie
În perioada 11-30 sep-
tembrie a.c., un detaşa-
ment din cadrul Batalionul
280 Infanterie Mecanizata
,,Căpitan Valter Mărăci-
neanu” a participat, în ca-
drul aceluiași exercițiu, la
activități de instrucție în
baza militară Hohenfels
Training Area din Ger-
mania.
La exercițiul ,,Saber
Junction -18”, ce se
desfășoară în mai multe
țări, participă aproximativ
5500 de militari din 20
de țări aliate sau partenere
NATO.
Text si foto: mr. Sorin militarilor batalionului în îndeplinirea misiunilor şi din Galaţi va executa a
Dumitrache condiţii cât mai apropiate sarcinilor primite. patra misiune în teatrul
de mediul operaţional. Dislocarea militarilor de operaţii Afganistan.
În urma parcurgerii tu- în Baza Aeriană Kandahar Redacția
turor etapelor de pregătire, va avea loc în prima ju-
Batalionul Protecţia Forţei mătate a anului 2019, iar
În slujba patriei
Nr. 12 (30 septembrie 2018) 9
MOZAIC www.isp.forter.ro / www.jointophq.ro

HOROSCOP LUNA OCTOMBRIE ,,Drumul dintre nori”


Berbec. Din punct de vedere profesional ai putea avea mai mult de câștigat În urmă cu 44 de ani, pe 20 septembrie 1974, era inaugurat DN 7C cu o
cu vorba bună și cu fapte concrete. Te poți impune demonstrându-ți lungime de 90 km, drum care face legătura dintre Muntenia și Ardeal, de la
competența, nu contestând autoritatea altora. Este o perioadă bună pentru Vidraru la șoseaua care leagă Făgărașul de Sibiu. Dar acesta nu era un simplu
renegocierea unor drepturi financiare și pentru plata unor restanțe. Este indicat drum național, ci ,,Tranfăgărășanul" sau ,,Drumul dintre nori", o grandioasă
construcție de importanță strategică, într-o zonă minunată.
să îți asiguri câte un răgaz pentru activități care te relaxează și să îți rezervi timp Drumul a început ca o necesitate pentru ca armata să poată disloca rapid forțe
pentru odihnă. Banii pot trezi în tine tot felul de tentații. și mijloace peste munți, urmare a creșterii riscului și posibilității de a fi și Româ-
Taur. Luna octombrie poate sublinia necesitatea unor reevaluări. Este mo- nia invadată precum Cehoslovacia în august 1968. Construcția a început în 1970,
mentul să faci un bilanț al parteneriatelor profesionale. Negocierile legate simultan din două direcții, din nord și din sud, de către regimentele de geniu din
Alba Iulia și Râmnicu Vâlcea. Pe parcurs, au fost implicate majoritatea coman-
de veniturile rezultate din muncă nu sunt simple și tind să devină impreviz- damentelor și armelor, cu militari și mijloace tehnice.
ibile sau stresante. În această perioadă poți fi avantajat dacă ți-ai propus să Militarii au lucrat fără întrerupere, la peste 2000 m altitudine, deși iernile aici
investești în imobiliare sau să vinzi o proprietate de care vrei să scapi. țin 8 luni, pe geruri năprasnice, viscole și nămeți uriași, cu echipamente tehnice
Gemeni. Încă din prima săptămână a lunii octombrie, te preocupă datoriile românești la nivelul acelor ani și echipați ca vai de ei. Drumul nu a fost lăsat de
acumulate sau un credit ori o moștenire. S-ar putea ca la originea acestor
preocupări să fie chiar predispozițiile tale către speculații și cheltuieli inutile
sau negândite. La îmbunătățirea situației financiare pot contribui și creativi-
tatea sau valorificarea unui hobby. Se recomandă să eviți intrigile și vorbele arun-
cate la întâmplare la locul de muncă, fiindcă riscă să provoace neînțelegeri.
Rac. Agitație mare în luna octombrie, atât în plan profesional, cât și în plan
financiar. Banii ar putea să genereze tensiuni în familie, de exemplu din
cauza unor controverse în ceea ce privește investițiile necesare pentru
spațiul de locuit. Se recomandă să te înarmezi cu răbdare, cu argumente clare
și pragmatice și să fii cât mai diplomat. Prietenii sau anumite persoane din anturaj
te pot împinge pe o cale greșită. Ai grijă cui acorzi încredere!
Leu. Viața profesională rămâne încărcată în octombrie și poate fi sursă de
tensiuni și neplăceri. Atitudinea poate face toți banii, la propriu. Dacă lași
orgoliul deoparte și nu te grăbești să tragi concluzii, poți constata că este
loc de negocieri cu șeful în ceea ce privește condițiile de muncă și câștigurile.
S-ar putea să ai parte de stres și să simți că te ajunge oboseală dar, cel puțin, poți
avea satisfacția unor performanțe profesionale de invidiat.
Fecioară. Ai putea primi o nouă ofertă de colaborare din partea unui prieten
sau din partea unui grup cu care ai mai lucrat sau cu care lucrezi și în
Dumnezeu așa cum îl văd mulți astăzi când se bucură de el, nu a fost făcut nici
prezent. Ai posibilitatea să îți pui în aplicare idei originale și ingenioase pe de comuniști, așa cum spun alții, ci a fost edificat de români și de militarii Armatei
care, în alt context, poate că nu ai fi îndrăznit să le propui. Tinzi să iei lucrurile prea Române, care efectiv au muncit în condiții mai mult decât vitrege, chiar inumane,
în serios și să uiți să te bucuri de lucruri simple, de prezența celor dragi. În plan iar mulți și-au dat chiar viața și sănatatea. Inițial, a fost proiectat să traverseze
profesional, asigură-te că îți susții drepturile și că ți se recunosc valoarea. munții pe la mare altitudine, pe o singură bandă de circulație, să fie numai pietruit
și să fie mult mai scurt. Proiectul inițial a fost modificat pe timpul construcției,
Balanţă. Este posibil să fii mai frământat de dileme decât de obicei. Luna deoarece condițiile tehnice și geologice nu au permis, iar realizatea proiectului
octombrie te inspiră spre noi începuturi, atât în plan personal, cât și în plan inițial presupunea costuri suplimentare foarte mari. În final, a fost construit ca
profesional. Este indicat să acționezi metodic și cu răbdare, mai ales în plan drum național cu două benzi, lat de 7 m, și a fost asfaltat. Deși inaugurat pentru
financiar, ca să nu ajungi să fii descurajat de rezultate. Fă tot posibilul să nu nevoi strategice în 1974, definitivarea în forma actuală a continuat până în anul
depășești resursele de care dispui! Evită să dai bani cu împrumut amicilor! 1980.
În prezent, constituie o atracție turistică importantă și pentru frumusețea
Scorpion. Este clar că în octombrie banii te preocupă și nu îți este greu zonelor pe care le traversează, este catalogat ca fiind printre cele mai minunate
să-i câștigi. Se recomandă să eviți parteneriatele îndoielnice și să fii prudent drumuri de pe glob. Este singura construcție gigantică la care regimul comunist
când semnezi contracte noi. În a doua parte a lunii octombrie ai șanse să te a recunoscut oficial că au murit 40 de militari. Cei care au lucrat acolo știu că
bucuri de succes profesional și de recunoașterea meritelor. Poți să îți refaci victimele au fost de zece ori mai multe. Să nu-i uităm și să le aducem un pios
energia în compania celor dragi și ar fi bine să încerci să-ți faci un bilanț personal, omagiu și un gând bun. Alți mulți militari au rămas cu numeroase afecțiuni de
sănătate pe întreaga viață.
să fii sincer cu tine însuți și să încerci să înțelegi unde și cum greșești. Sursa:turistderomania.ro
Săgetător. Se poate spune că este o perioadă bună pentru a face un bilanț, Pagină realizată de Olga Murariu
pentru a vedea ce ai câștigat de-a lungul timpului și ce tip de activități
te-au avantajat mai mult. Anumite proiecte profesionale ar putea să intre Caporalul, cu un aer satisfăcut, zice:
într-un con de umbră sau să ajungă în etapa de finalizare. Este contraindicat - Aşa, toată lumea să ia câte o lopată şi să treacă la săpat!
să iei decizii de capul tău, fără să te consulți cu superiorii, mai ales în a doua - Înainte de asta. E vreunul printre voi care se pricepe la algebră?
jumătate a lunii. Apar oportunități de câștig și cresc șansele de stabilizare financiară. - Eu, să trăiţi. Sunt student la mate-fizică, dom' caporal.
Optimismul rămâne arma ta secretă, atunci când ești decis să te autodepășești. - Bravo, mă. Atunci aruncă lopata aia, că nu-i de tine. Soldatul,
Capricorn. Este vremea să îți reevaluezi colaborările profesionale, uşurat, aruncă lopata cu o mină veselă. Caporalul continuă:
proiectele de grup și interesele personale. Merită să acorzi mai multă atenție - Şi pune mâna pe hârleţ. Tu vei extrage rădăcinile!

U M O R
proiectelor și să îți alegi cu grijă colaboratorii și metodele de promovare.
Nu-ți lipsesc nici motivația, nici spiritul organizatoric, așa că ai putea porni
pe o cale care să ți se potrivească mai bine. Din punct de vedere financiar se poate
spune că dai dovadă de tenacitate. Ideal ar fi să ai un fond de rezervă.
Ion, în prima zi de armată...
Vărsător. Este de așteptat să se ivească oportunități profesionale deosebite, Un plutonier trece prin faţa rândului de soldaţi şi întreabă:
dar care au nevoie de timp pentru a se concretiza. Cu răbdare și perseverență, − Ce-ai fost în viaţa civilă, soldat?
poți să pui bazele unei afaceri noi sau ale unor noi relații de cooperare ori Unul brutar, altul măcelar, altul electrician, fiecare după pregătire...
de asociere. În a doua jumătate a lunii ești mai dispus să lupți pentru ceea ce ți Ajunge şi la Ion:
se cuvine și s-ar putea să obții o promovare sau recunoașterea publică a meritelor
ori a contribuției la un proiect. Se recomandă să tratezi situația cu prudență maximă. − Ce-ai fost în viaţa civilă?
− Am fost fericit, să trăiţi!
Peşti. Vrei să faci prea mult dintr-o dată sau la scară prea mare și ai putea J
sfârși dezamăgit de tine însuți, demoralizat sau epuizat. Din fericire, găsești
resursele interioare necesare pentru a te remonta, astfel că poți depăși pe- Profesorul către student: – De ce eşti aşa nervos?
rioadele dificile mai repede decât de obicei. Când simți că stresul devine greu Ţi-e frică de întrebările mele?
de suportat, ai face bine să petreci mai mult timp în natură sau să faci sport în aer
liber. Ar fi bine să te înarmezi cu răbdare și diplomație. – Nu, dom’ profesor, mi-e frică de răspunsurile mele!
În slujba patriei
10 Nr. 12 (30 septembrie 2018)
www.armata-buzau.ro/www.isp.forter.ro ALMA MATER

Deschiderea anului şcolar 2018-2019 la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”
Luni, 10 septembrie, la Co- La eveniment au participat
legiul Naţional Militar „Ştefan şeful Direcţiei Operaţii din Sta-
cel Mare” din Câmpulung tul Major al Apărării, generalul
Moldovenesc a avut loc des- de brigadă Marian Botea,
chiderea anului şcolar 2018 – reprezentanți ai autorităților lo-
2019. Această zi festivă a reunit, cale, dar şi foşti profesori şi

Popescu, locţiitorul şefului cote maxime în momentul în „Ştefan cel Mare” cu speranţe,
Statului Major al Componentei care şi-au văzut copii defilând aspiraţii şi idealuri, iar după
Operaţionale Terestre, şi colonelul în uniformă militară. Deschiderea patru ani de studii vor păşi din-

Nicolae-Daniel Bănică, de la anului şcolar a fost un moment colo de pragul adolescenţei,


Direcţia Doctrină şi Instrucţie din de o încărcătură aparte şi pen- bine pregătiţi şi capabili să în-
alături de elevii ştefănişti, pă- cadre militare în rezervă. De Statul Major al Apărării. tru elevii care au început luni frunte dificultăţile vieţii de mi-
rinţi, rude, prieteni şi absol- asemenea, în tribuna oficială Emoţia de pe chipul părinţi- clasa a IX-a. Bobocii au venit litar.
venţi din promoţiile anterioare. s-au aflat colonelul Adrian lor celor 120 de boboci a atins în Colegiul Naţional Militar Colegii mai mari continuă
aventura cunoaşterii în cadrul
colegiului. Au ales să se pre-
gătească într-o instituţie pres-
tigioasă de învăţământ militar,
un reper de calitate şi educaţie
solidă pe harta învăţământului
preuniversitar românesc. În
acest demers vor fi sprijiniţi de
profesori şi instructori militari,
având ca reper cele peste 150
de premii obţinute în anul şco-
lar trecut la concursuri şi olim-
piade, promovabilitatea de
100% la examenul de bacalau-
reat şi rezultatele remarcabile
de la concursurile de admitere
în instituţiile militare de învă-
ţământ superior.
Text: Georgiana Lupu
Foto: Lt.col. Eduard Borhan

ÎN SLUJBA PATRIEI
Opiniile și părerile exprimate în articolele publicate sub
ISSN - 2359 - 9898 semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează
în vreun fel răspunderea editorului sau a redacției. Manuscrisele
nu se înapoiază.
Redactor şef: Locotenent - colonel Eduard BORHAN
Secretar general de redacție: Locotenent - colonel Benone MAVRIŞ ISSN - L 2359 - 9898 Copyright: este autorizată orice reproducere, fără a per-
cepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a
Reporter - fotoreporter: P.c.c. Olga MURARIU datei apariţiei publicaţiei.
Redacția: U.M. 02470 Buzău, fax: 0232/271666, telefon: 0232/242046 interior 231 sau 169, e-mail: isp@forter.ro, adresă web: www.isp.forter.ro