Sunteți pe pagina 1din 5

Ajutaţi membrii sectei „Martorii lui Iehova" Iisus Hristos.

Iisus Hristos. Dar mă voi silica, şi după plecarea mea, să vă amintiţi necontenit de acestea (I
Petru 1;13-15);
(înfiinţaţi în 1870 de Charles T. Russel – american), • De aceea ei se miră că voi nu mai alergaţi cu ei în aceeaşi revărsare a desfrâului şi vă
dându-le întrebări! hulesc. Ei îşi vor da seama înaintea Celui ce este gata să judece viii şi morţii. Că spre
aceasta s-a binevestit morţilor, ca să fie judecaţi ca oameni, după trup, dar să vieze, după
Dumnezeu cu duhul (I Petru 4;4-6);
Dând întrebări elementare, fiecare dintre noi, creştinii ortodocşi putem ajuta pe cei ce • Şi am văzut tronuri şi celor ce şedeau pe ele li s-a dat să facă judecată. Şi am văzut
se numesc „Martori ai lui Iehova". sufletele celor tăiaţi pentru mărturia lui Iisus şi pentru cuvântul lui Dumnezeu, care nu s-au
1. Cerem scuze, sunteţi Martor al lui Iehova? Se spune că Martorii lui Iehova, cheamă închinat fiarei, nici chipului ei, şi nu au primit semnul ei pe fruntea şi pe mâna lor. Şi ei au
numele lui Iehova pentru mântuire, iar în Noul Testament, cineva a făcut acest înviat şi au împărăţit cu Hristos mii de ani. (Apocalipsa 20;4);
lucru? A chemat cineva numele lui Iehova pentru mântuire? (Vă vor arăta : „Căci
oricine va chema numele Domnului se va mântui" (Romani 10;13), atunci le reproşaţi 5. Cum spuneţi că raiul va fi pe pământ? Noul Testamnet spune altfel:
faptul că acest verset vine ca trimitere din Vechiul Testament). Arătaţi-mi vă rog un • „Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este de folos, dar voi veni totuşi la vedenii şi la
verset din Noul Testament, care să arate foarte clar că cineva cheamă numele lui descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup,
Iehova. (Vă vor întreba neapărat, de ce anume din Noul Testament?). La care îi puteţi nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al
întreba: Dar de ce Dvs., dacă credeţi atât de mult în Vechiul Testament, nu treilea cer. Şi îl ştiu pe un astfel de om - fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu
îndepliniţi ziua sâmbetei? Sau, altfel formulat, de ce la Dvs., este totul ca în Vechiul ştie - Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le
Testament? Pentru că Noul Testament spune: grăiască (II Corinteni 12;1-4);
• „Şi întru nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în
care trebuie să ne mântuim noi (Faptele Apostolilor 4;12)". Aici versetul se referă clar la Iisus 6. Unde scrie în Noul Testament că în iad nu vor fi chinuri? Noul Testament spune
Hristos. altfel:
• Călcând cineva legea lui Moise, e ucis fără de milă, pe cuvântul a doi sau trei martori;
gândiţi-vă: cu cât mai aspră fi-va pedeapsa cuvenită celui ce a călcat în picioare pe Fiul lui
2. Cine, în întreg Noul Testament, măcar vre-o dată ia spus cuiva, că pe Dumnezeu Dumnezeu, şi a nesocotit sângele testamentului cu care s-a sfinţit şi a batjocorit duhul
Tatăl îl cheamă Iehova? (Nu există nici un verset în acest sens. Ceea ce vor încerca să harului. Căci cunoaştem pe Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea;Eu voi răsplăti". Şi iarăşi:
vă spună sunt cele mai obişnuite spceculaţii pe baza Sfintei Scripturi). „Domnul va judeca pe poporul Său". Înfricoşător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului
celui viu (Evrei 10;28-31):
3. Spuneţi-mi vă rog, Avraam, a ştiut că pe Dumnezeu îl cheamă Iehova? (Nu nu a
ştiut de acest nume a lui Dumnezeu. Ştim foarte clar că Dumnezeu oamenilor se 7. Unde scrie în Noul Testament că Iisus Hristos este Arhanghelul Mihail? (Ei au o
descoperă sub mai multe nume.) Dar lui Avraam nu s-a descoperit sub nici un nume: învăţătură ofensatoare precum că Iisus Hristos este Arhanghelul Mihail.) Puteţi arăta
• „Şi M-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, ca Dumnezeu Atotputernic, iar cu numele Meu într-un singur verset că Iisus Hristos este Arhanghelul Mihail? Dar Arhanghelul Mihail
de Domnul nu M-am făcut cunoscut lor. (Ieşire 6, 3)". a poruncit vre-odată diavolului? (Nu. El zice: „Să te certe pe tine Domnul" Iuda 1;9,
pe când Mântuitorul porunceşte şi izgoneşte pe diavolul. Deci reese că Arhanghelul
4. Unde este scris în Noul Testament că omul nu are suflet? Noul Testament vorbeşte Mihail are o putere redusă, în comparaţie cu cea a Mântuitorului nostru Iisus Hristos).
despre existenţa sufletului în următoarele locuri din Noul Testament:
• Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufltetul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de 8. Am auzit, că după învăţătura Martorilor lui Iehova, astfel de bărbaţi, ca Avraam,
acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena. (Matei 10;28) Isaac, Iacob, Moise, Daniil, vor fi înviaţi pentru viaţă veşnică pe pământ? Ei vor
• Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este de folos, dar voi veni totuşi la vedenii şi la răspunde da. Atunci îi întrebaţi mai departe: Cum puteţi afirma că Avraam şi toţi
descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup,
ceilalţi bărbaţi sfinţi vor avea mai puţină cinste înaintea lui Dumnezeu decât cei
nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al
treilea cer. Şi îl ştiu pe un astfel de om - fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu 144000 mii?
ştie - Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le
grăiască (II Corinteni 12;1-4); Mai ales că Noul Testament spune altfel:
• Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe voi desăvârşit, şi întreg duhul vostru, şi • Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu
sufletul, şi trupul să se păzească, fără de prihană, într-u venirea Domnului nostru Iisus Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor (Matei 8;11);
Hristos (I Tesaloniceni 5;23). • Toţi aceştea au murit într-u credinţă fără să primească făgăduinţele, ci văzându-le de
• Socotesc, dar, că este drept, câtă vreme sunt în acest cort, să vă ţin treji, prin aducerea departe şi iubindu-le cu dor şi mărturisind că pe pământ ei sunt străini şi călători. Iar cei ce
aminte, fiindcă ştiu că degrabă voi lepăda cortul acesta, precum mi-a arătat Domnul nostru grăiesc unele ca acestea dovedesc că ei îşi caută lor patrie. Într-adevăr, dacă ar fi avut în
1
minte pe aceea din care ieşiseră, aveau vreme să se întoarcă. Dar acum ei doresc una mai că este cel mai bun prieten al nostru, şi noi nu vorbim cu el, ce fel de prieteni
bună, adică pe cea cerească. Pentru aceea Dumnezeu nu se ruşinează de ei ca să Se suntem? Sau ne mai putem numi prieteni, după ce trecem nepăsători, fără să vorbim
numească Dumnezeul lor, căci le-a gătit lor cetate (Evrei 11;13-16); cu prietenul nostru, cu toate că El s-a răstignit şi a pătimit pentru noi? În continuare
întrebaţi-i: Dar ştiţi că David sa rugat lui Iisus?
9. Dvs., propovăduiţi împărăţia lui Dumnezeu? Dar ce este Împărăţia lui Dumnezeu? • Iar către Fiul: „Tronul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului; şi toiagul dreptăţii este
(O să auziţi nişte explicaţii neclare, ceva în legătură cu corporaţia lor, etc). Dar ştiţi că toiagul Împărăţiei Tale. Iubit-ai dreptatea şi ai urât fărădelegea; pentru aceea Tea uns pe
Noul Testament spune: tine Dumnezeule, Dumnezeul Tău cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtaşii Tăi".
• Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi Şi: „Într-u început Tu, Doamne, pământul L-ai întemeiat şi cerurile sunt lucrul mâinilor Tale;
ele vori pieri, dar tu rămâi şi toate ca o haină se vor învechi şi ca pe un veşmânt le vei
bucurie în Duhul Sfânt (Romani 13;17). Cum de înţeles?
strânge şi ca o haină vor fi schimbate. Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor sfârşi. (Evrei
1;8-12)".
10. Ne iubeşte oare Dumnezeu pe noi oamenii pe toţi totuna? Dacă da, cum se poate
de aflat acest lucru? De ce, dacă ne iubeşte pe toţi totuna, unuia îi propune raiul pe 17. Spuneţi-mi vă rog, Dvs., afirmţi că primiţi în permanenţă o lumină nouă:
pământ, iar altuia în cer? „Lumina vine crescând". Aceasta înseamnă că lumina veche nu a fost corectă. Care
este siguranţa că afirmaţiile de azi, ale martorilor lui Iehova, mâine nu vor deveni
11. Spuneţi-mi vă rog, sclavul fidel şi prevăzător, sau turma cea mică, sunt cei minciună? Nu vor deveni o lumină învechită? (Ca exemplu, martorii lui Iehova au
144000? Aici este neapărată nevoie să le atrageţi atenţia martorilor că cartea fumat până la 1973, au permis transfuzia de sânge, până la 1945; au interzis transferul
Apocalipsei este ultima carte a Noului Testament, scrisă aproximativ pe la anul 96-97. de organe, apoi peste 20 ani au permis din nou, până la 1931, au crezut în cruce,
Reiese, că Apostolul Ioan abea atunci a aflat despre cei 144000 mii. Atunci când a scris credeau că toţi merg în ceruri, se închinau Mântuitorului, sărbătoreau Crăciunul, zilele
Evanghelia şi a folosit termenul „alte oi", el nu se putea nici de cum gândi la cei de naştere, participau la războaie pentru apărare, etc.)
144000 mii şi la ceilalţi. Este un moment foarte important.
Toate aceste schimonosiri, martorii le explică prin lumina ce vine crescând. Aşa, pentru aşi
12. Dacă abia în jurul anului 100, datorită Apocalipsei, în Biserică s-a aflat despre argumenta erorile ce ţin de învăţătura Turnului de Veghe, martorii aduc drept exemplu pe
existenţa unei clase superioare de oameni, ce sa predicat până la acel moment, şi ce Proorocul Moise, Sfântul Apostol Petru şi Sfântul Apostol Pavel, care pe parcursul vieţii au greşit.
speranţă se propunea oamenilor? De a fi în cer sau pe pământ? Noul Testament ne În discuţiile noastre noi suntem datori să le explicăm, că aceştia au greşit în ceea ce priveşte viaţa
ajută să înţelegem: lor personală, dar nici de cum nu în învăţăturile lor, sau în scrierile lor, care au fost insuflate de
• Cât pentru noi, cetatea noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm Mântuitor, pe Domnul către Duhul Sfânt. Astfel, le puteţi explica, că dacă într-o cameră, stă un bec de 100 wt, iar noi îl
Iisus Hristos, care va schimba la înfăţişare trupul smereniei noastre, ca să fie asemenea scoatem şi punem altul tot de 100 wt., lumina în cameră nu se va schimba deloc. Tot aşa este şi cu
trupului Slavei Sale, lucrând cu puterea ce are de a-Şi supune Sieşi toate (Filipeni 3;20-21);
învăţătura Mortorilor lui Iehova. Dacă ei scot o învăţătură şi aduc alta în loc, prin aceasta nu
• După aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi, împreună cu ei, în nori, ca să
întâmpinăm pe Domnul în văzduh şi aşa pururea vom fi cu Domnul (I Tesaloniceni 4; 17); schimbă cu nimic situaţia.

13. Dvs., afirmaţi că acolo, în cer nu va fi interesant, şi nu va fi cu ce să te ocupi. Secta a fost infiintata de americanul Charles Taze Russell, in 1870. Dupa diferite surse, in prezent
Dar dacă însuşi Hristos va da Împărăţia Tatălui, cei 144000 cu ce se vor ocupa? numara circa 6 milioane de membri, cu mai putin de 60.000 de adepti in Romania.
In 1961 a aparut propria lor traducere a Bibliei in limba engleza in care isi introduc tezele. Ca orice
14. Anul 607, înainte de Hristos, înseamnă anul distrugerii Ierusalimului de către grupare neo-protestanta, resping principalele invataturi si practici ale credintei, care stau la baza
Nabucodonosor. Toţi istoricii indică o dată cu 20 ani mai târziu. Doar în publicaţiile vietii crestine a Bisericii. Dupa ei, Iisus Hristos nu este Dumnezeu, ci o creatura ca toate celelalte,
Dvs., este altfel, de ce? si El n-ar fi inviat. Spiritul Sfânt este o energie a Tatalui. Nu exista nemurire, nici rai, nici iad.
Maica Domnului ar mai fi avut si alti copii. Resping biserica, preotii, icoanele, sfintii, crucea.
15. Spuneţi-mi vă rog, când s-a încheiat perioada păgânilor? Anul 1914. Dar data Numarul celor mantuiti este dinainte stabilit, la fel ca si data sfarsitului lumii, pe care liderii sectei
concretă? Ei nu ştiu! o recalculeaza la diferite intervale de timp. In fapt, ei nu au un cult propriu-zis, acesta fiind inlocuit
de raspândirea produselor Societatii Turnul de Veghere.  In general, Iehovistii refuza orice dialog
constructiv in baza convingerii ca sunt detinatorii adevarului unic.
16. Se poate să ne rugăm lui Iisus Hristos? (Răspunsul va fi nu). Aici încercaţi să le
explicaţi că cuvântul rugăciune se traduce ca: „Convorbirea cu Dumnezeu". Deci puteţi Un lucru este sigur, cel putin in viziunea B.O.R.: din cauza distorsionarii grave a invataturilor
să-i întrebaţi. Dacă aveţi un prieten foarte bun, iar Domnul nostru Iisus Hristos spune evanghelice ei nu pot fi, practic, numiti crestini…

2
CE FAC MARTORII LUI IEHOVA ? Iehovistii nu accepta transfuziile medicale. Sunt numeroase cazurile cand s-ar fi putut salva vieti
omenesti prin intermediul unor interventii chirurgicale care presupuneau si transfuzii de sange, dar
N-ar fi nimic de comentat daca aceste convingeri ale “Martorilor” ar ramane doar ale lor si atat.
pe care “Martorii lui Iehova” le-au refuzat cu indarjire.
Din pacate insa, ca toate gruparile sectare, iehovistii pun accent intr-un mod maniac pe cresterea
Ultimul eveniment (cunoscut) de acest gen a avut loc la sfaristul anului trecut la Iasi; medicii de la
numarului de membri ai sectei, prin orice mijloace. Si aceste mijloace depasesc nu doar limitele
Spitalul Sfanta Maria au fost nevoiti sa apeleze la ajutorul autoritatilor pentru a putea face o banala
bunului-simt, ci si legile in vigoare.
– dar vitala! – transfuzie unui copil de sectanti.
 Propaganda si manifestarile publice Interzicerea vaccinarilor reprezinta o alta forma a politicii iehoviste ostile asistentei sanitare. De
asemenea, interzicerea transplanturilor de organe, situatie care a dus la moartea a numerosi membri
Iehovistii practica un prozelitism extrem de agresiv si insistent. Ei depun o sustinuta munca de ai sectei.
teren; oamenii sunt abordati oriunde, pe strada, in gari, in piete, la domiciliu. Vizitele in cursul
carora se fac “studii biblice gratuite” sunt combinate cu raspandirea revistelor “Turnul de veghe” si  Necinstirea drapelului si refuzul intonarii imnului national
“Trezeste-te”. Toti adeptii sectei, fara exceptie, sunt angajati in raspandirea acestor publicatii.
“Martorii” manifesta o nedisimulata ostilitate fata de sarbatorile crestine si celebrarea lor in functie De mici, copiii iehovistilor sunt invatati sa nu acorde cinstirea cuvenita drapelului de stat, atat in
de spiritualitatea fiecarui popor. In locul acestor sarbatori, iehovistii celebreaza o singura data pe an semn de protest fata de guvernarea politica, cat si fata de ceea ce ei considera a fi un act de
“Comemorarea mortii lui Isus” si organizeaza congrese al caror scop este de fapt declansarea unei inchinare avand alt destinatar decat Iehova. Si “martorii” maturi insulta imnul national, iar drapelul
imense campanii de publicitate. Iehovisti din intreaga lume se aduna pe stadioane, pentru a produce Patriei este numit “o zdreanta”. La congresul iehovist tinut in 1975 la Rizupoli in Grecia, ei au dat
impresie, dar si tulburari si convulsii sociale in locurile unde se desfasoara. jos de pe catarg insemnele statului grec si le-au aruncat.
Nu rare sunt cazurile de conflict intre ortodocsi si sectari, cauzate de atitudinea foarte agresiva a Copiii iehovistilor sunt invatati sa refuze intonarea imnurilor nationale, pe motiv ca acestea
celor din urma. glorifica “eroi nationali si sarbatori de origine pagana”.
Ziarul “Romania Libera” din 9 iulie 1996 prezinta in articolul “Toleranta religioasa si libertatea  Refuzul apararii patriei
individuala”, un fapt real: dupa ce au iesit de la slujba de Inviere, mai multi crestini ortodocsi au
fost somati de trei “martori” sa stinga lumanarile, sa “termine cu porcaria asta cu Invierea si cu Din ideea centrala ca intreaga lume este “guvernata de Satan”, iehovistii au tras concluzia ca si
Hristos” si sa vina la casa lor de adunare. Autorul articolului mentioneaza socul produs de formele de conducere politica nationale (guverne, parlamente, institutii monarhice sau
“agresivitatea cu care am fost abordati”, precum si “insultele si trivialitatile pe care cei trei le-au prezidentiale) sunt satanice. Ei refuza categoric implicarea intr-un eventual razboi, inclusiv de
proferat”. aparare. O astfel de pozitie este insa neconforma cu invatatura crestin ortodoxa, bazata pe Sfanta
Sunt de notat si conflictele din zona comunei sibiene Saliste, zona care a dat ortodoxiei martiri in Scriptura si Sfanta Traditie, care afirma ca viata omului este bunul cel mai de pret primit de la
secolul XVIII in timpul persecutiei habsburgice a Mariei Tereza contra ortodocsilor din Ardeal. Dumnezeu, iar legitima aparare este recomandata. Mai mult, refuzul indeplinirii stagiului militar si
Desi au doar cativa adepti, “Martorii” si-au construit o casa de adunare impozanta, exact pe drumul al apararii patriei echivaleaza, practic, cu pacatul unei sinucideri generalizate. “Martorii lui Iehova”
spre una din bisericile ortodoxe si nu pierd ocazia de a-i provoca pe crestinii din sat. refuza, de asemenea, si serviciul civil care, in anumite tari, inlocuieste stagiul militar.

 Izolarea sociala a membrilor sectei Sustinand ca ideea de patrie este o creatie a regimurilor plutocrate care asupresc popoarele,
“Martorii lui Iehova” socotesc o crima apararea acesteia si ironizeaza eroii care s-au jertfit pentru
neatarnarea ei. Numeroase state au interzis aceasta secta datorita opozitiei acesteia fata de politica
Copiii “Martorilor lui Iehova” se lovesc in intregul proces educativ, de o multitudine de interdictii.
militara si de aparare a respectivelor tari. De luat aminte si pentru autoritatile romane!
Ei nu au voie sa salute steagul, nu canta si nu se ridica la intonarea Imnului National, nu serbeaza
Ziua Nationala. Nu au voie sa participe la serbarile scolare organizate atat cu prilejul sarbatorilor  Resursele banesti
oficiale sau religioase. De asemenea, ei sunt opriti a participa si la petrecerile particulare (zile
onomastice, aniversari). Acesti copii nu au voie sa foloseasca computerul si sa vizioneze emisiuni Unul din argumentele pe care le utilizeaza iehovistii in retorica anti-clericala este felul in care
T.V. In afara sectei, orice relatie amicala este oprita, pentru a nu determina eventuale “dezertari”. parohiile ortodoxe sau catolice colecteaza fonduri de la enoriasi, prin diferite taxe. Cu toate acestea,
Adultilor le sunt interzise si unele profesii, preferandu-se ca “martorii” sa se angajeze in slujbe Martorii lui Iehova “uita” ca si ai au un sistem financiar remarcabil: ofrandele “voluntare” (bani,
usoare, daca este posibil chiar cu jumatate de norma, pentru a-si putea dedica cat mai mult timp imobile, valori) sunt trimise “casei mama” din S.U.A. sau unei filiale care le trimite la centru si
actiunilor prozelitiste. Prin programul de indoctrinare, cel in cauza nu mai are puterea necesara sa care dispune de un cont bancar pentru necesitatile locale. De ce am pus “voluntare” intre ghilimele
distinga adevarul de minciuna, obiectivul de subiectiv, realitatea de propaganda. este usor de inteles: in tentativa lor de a-si revendica interpretarea ad-literam a Scripturii, sectantii

 Refuzul asistentei medicale


3
recurg la constrangerea, pe diferite cai, a adeptilor, de a dona o cota-parte din venituri organizatiei, 4. Pierde ajutorul Crucii, care este armă îmotriva Diavolului, negând puterea
asemanand aceasta practica cu zeciuiala biblica. icoanelor, multe dintre care sunt făcătoare de minuni, cât şi rugăciunile
sfinţilor, mulţi dintre care au suferit martiriul pentru numele lui Hristos.
CE URMARESC, DE FAPT, MARTORII LUI IEHOVA?
5. Pierde pe Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu adevărat (Ioan
“Martorii” nu doresc altceva decat ruperea de identitatea nationala si nesocotirea datinilor strabune, 1;1), prin afirmaţia că Iisus Hristos este o creatură.
pentru inregimentarea in imperiul multinational iehovist dupa modelul S.U.A. Nici nu e de mirare 6. Pierde toate sărbătorile creştine, ca Paştele, Crăciunul, Boteaza, Bunavestire,
ca ne confruntam cu o astfel de masura, fiindca stim bine ca pamantul american n-a putut, tocmai de fapt, absolut toate sărbătorile creştin-ortodoxe;
din cauza amalgamului sau de natiuni, sa genereze o cultura si o civilizatie unitara. Dar de aici si
pana la a strica si identitatile nationale, culturale si sociale ale altor state, unele cu traditii
7. Pierde posibilitatea de a se ruga Maicii Domnului nostru Iisus Hristos, care este
veşnică rugătoare către Fiul Său iubit, pentru noi cei ce ne chinuim;
multimilenare (cum e si cazul tarii noastre), este, fireste, un pas destul de lung. Dar usor de trecut,
in mentalitatea egoista a iehovistilor, unde secta primeaza inclusiv asupra constiintei apartenentei
personale la neamul si tara natale. Iata pericolul real al iehovismului, iata de ce aceasta secta este, Acestea sunt doar câteva momente, din învăţătura de Credinţă Ortodoxă, în care Secta
pe buna dreptate, in multe state ale lumii, scoasa in afara legii. Martorii lui Iehova nu cred, luptând aprins împotriva adevărului de credinţă, care este
mărturisit doar de către Biserica Ortodoxă.
CONCLUZIA: “MARTORII LUI IEHOVA” – SECTA ANTICONSTITUTIONALA 1. Martorii lui Iehova neagă principalele învăţături ale Bibliei. După cum am spus
La adapostul Constitutiei, care apara libertatile religioase ale cetatenilor, aceasta organizatie exista mai sus, este vorba despre Iisus Hristos, pe care ei îl consideră doar un înger,
liber in societatea romaneasca, insa ea sfideaza, prin atitudine si conceptii, principii majore inscrise care nu este decât mai mare decât ei, dar de fapt, arhanghelul Mihail. Neagă
in Legea fundamentala a statului: fidelitatea fata de tara, obligativitatea satisfacerii stagiului militar dogma Sfintei Treimi, învierea trupească, existenţa sufletului, pedeapsa pentru
sau a servicilor alternative, a respectarii legilor tarii, garantarea dreptului la viata (vezi opozitia lor cei păcătoşi, existenţa raiului şi a iadului, etc. Ba mai mult, prin traducerea
fata de transfuziile sangvine), nerecunoasterea autoritatii statale si guvernamentale, nerespectarea care au făcut-o la 1961, ei au modificat o serie de versete în interesul lor, prin
insemnelor oficiale ale statului (drapelul si imnul national). acestea înşelând lumea. Nu este oare primejdios să aparţii unei organizaţii ce
neagă principalele învăţături ale Bibliei?
Cunoscand atitudinea sectei iehoviste fata de insemnele statului, fata de conducerea politica si fata 2. Martorii lui Iehova au un trecut de profeţii false neâmplinite. Liderii Martorilor
de obligatia apararii patriei, ne pare aproape de neinteles decizia de recunoastere oficiala a sectei, lui Iehova pretind să vorbească cu autoritate profetică în Numele lui Iehova
obtinuta pe cale judecatoreasca, urmata, iata, de recunoasterea din partea autoritatilor de resort. Dumnezeu, însă au emis mai multe profeţii care nu s-au adeverit. De exemplu,
Oare de ce neconstitutionalitatea sectei, desi e cunoscuta, in general, mediilor politice romanesti, nu ei au prezis ca Armaghedonul şi sfârşitul lumii vor veni in anul 1975. Pentru a
este tratata ca atare, printr-o decizie de interdictie? Sa fie mai puternic degetul aratator al unui acoperi aceasta profeţie neadeverită, majoritatea Martorilor din zilele noastre
congressman american decat simtul datoriei si constiinta politicienilor romani? neagă ca această prezicere s-ar fi făcut vreodată, deşi acest fapt se poate
Prin acest gest (dealtfel discret) autoritatile romane dau inca o palma credinciosilor ortodocsi dovedi cu uşurinţă în propria lor literatură. Organizaţia Martorilor lui Iehova a
romani, legalizand un cult cu care acestia din urma se afla in disputa absolut ireconciliabila si care, mai prezis că sfârşitul lumii va veni şi în anii 1914, 1915, 1918, 1925 si 1942.
prin activitatile sale, jigneste grav majoritatea crestin-ortodoxa. Si de parca n-ar fi fost de ajuns Martorii au profeţit că Avraam, Isaac şi Iacov trebuiau să învieze şi să revină pe
acest lucru, Organizatia Religioasa “Martorii lui Iehova” este declarata “cult crestin”, desi aceasta pământ în anul 1925. Au greşit în fiecare dintre preziceri. Biblia declară ca
afirmatie este absolut nebuneasca! profetia neimplinită este caracteristica de bază a unui profet fals (vezi,
Deuteronomul 18:21-22). Nu este oare primejdios sa urmezi o organizatie ce are
un trecut plin de profetii false?
Fiecare creştin care discută sau participă la adunările acestei secte riscă să piardă: 3. Organizatia Martorilor lui Iehova isi foloseste autoritatea abuziv. In ciuda
1. Comuniunea cu Sfânta Sobornicească şi Apostolească Biserică,  singura numeroaselor ei profeţii false, organizatia Martorilor lui Iehova pretinde ca ea
păstrătoare a adevărului, de 2000 de ani încoace; este singura religie adevarată şi că doar membrii ei sunt singurii creştini
2. Pierde Sfântul Botez, cu care au avut grijă să-l încreştineze părinţii încă din adevaraţi. Organizaţia afirmă că nimeni nu poate afla adevăruri spirituale dacă
fragedă copilărie cât şi celelalte Taine ca Cununia, Sfântul Maslu, Impărtăşania, nu face parte din ea. De asemenea, mai susţine că mântuirea se obţine doar
Spovedania, etc.; intrând în organizaţie şi că toţi ceilalţi, cu exceptia Martorilor lui Iehova, vor fi
3. Pierde viaţa de veci, nădejdea în învierea morţilor, rugăciunile pentru cei distruşi la Armaghedon. Organizatia Martorilor lui Iehova pretinde ca membrii ei
adormiţi, părinţi, fraţi, moşi şi strămoşi ai noştri; să asculte şi să accepte fără discuţie orice poruncă şi interpretare oferită de
către organizaţie.

4
Arhimandritul Ilie Cleopa, în cartea "Călăuză în credinţa ortodoxă" (editată
în 2003), ne avertizează:
"Sub masca unei organizaţii religioase se ascunde una din cele mai mari
întreprinderi economice, bazată pe o îngrozitoare exploatare a credulităţii adepţilor
săi, transformaţi printr-o strategie bine pusă la punct în fiinţe fără voie proprie,
care execută orice dispoziţii sau ordine primite de sus, cu un fanatism rar întâlnit şi
foarte periculos. Este suficient să amintim că după credinţa "martorilor", orice
organizaţie în afară de cea a lor este satanică.
Nu păstra aceste pagini pentru tine, dăruieşte-le la cine crezi tu că e nevoie.
Mulţumesc, pr. Gabriel Mc.