Sunteți pe pagina 1din 3

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

CATEDRA: CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ

STUDIU INDIVIDUAL
LA ANALIZA GESTIONARĂ

VARIANTA 7

Studiu de caz 1: În baza datelor din Bilanț, Anexa nr. 6 și Anexa7 ”Informațiile privind activele
imobilizate” a Situațiilor financiare, să se calculeze și să se aprecieze indicatorii ce caracterizează
eficiența utilizării mijloacelor fixe, calculați în baza volumului producției fabricate. Pe rezultatele
analizei de formulat concluzii.

ELABORAT: VERIFICAT:
CODREANU CĂTĂLINA O.STRATU
Grupa :CON 1705G Magistru în economie,
grad didactic I

CHIȘINĂU 2020
Anexa 7
Nota explicativă

1. Informațiile privind activele imobilizate


Existenț Amortiza Deprecier Intrare Ieșirea Existenț Amorti Depreci
a la rea ea a în în a la za-rea e-rea
începutu acumulat acumulat cursul cursul sfârșitul acumul acumul
l ă la ă perioad perioad perioad ată la ată
Indicatori perioade începutul la ei (la ei ei (la sfârșitu
i (la costul (la costul costul la
perioadei începutul l
costul de perioadei de de de perioad sfârșitul
intrare) intrare) intrare) intrare) ei perioad
ei
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Mijloace fixe, total 108 098 43 424 8 745 566 54 512 10 800 151 811 46 802 9 689
660 593 355 000 015 288 235
5.3. mașini, utilaje, 36 228 8 980 973 3 848 989 53 153 9 270 80 111 10 202 4 385
instalații de transmisie 224 686 628 282 006 144

Date suplimentare ale evidenței contabile primare (lei)


Nr. Denumirea 31.12.20XX 31.12.20XX+1
2 Volumul producției fabricate în prețuri curente 140 258 123 241 156 410

16 Numărul mediu scriptic muncitori (persoane) 544 519

Analiza eficienței utilizării mijloacelor fixe de producție în baza indicatorilor generalizatori


sintetici

Indicatori Semne Anul precedent Anul de Abaterea Ritmul


conv. gestiune (+, -) creșterii,
%
A B 1 2 3 4
1. Volumul producției fabricate, lei VPF 140 258 123 241 156 410 +100 898 287 171,94
2. Valoarea medie a mijloacelor fixe de MF 108 098 660 151 811 015 +43 712 355 140,44
producție, lei
inclusiv:
2.1. Valoarea medie a părții active a MFa 36 228 224 80 111 282 +43 883 052 221,13
mijloacelor fixe (mașini, utilaje, instalații
de transmisie), lei
3. Numărul total de muncitori în schimbul Nmax 544 519 -25 95,40
cu durată maximă, persoane
4. Înzestrarea muncii cu mijloace fixe, lei Îmf 198 710,77 292 506,77 +93 796 147,20
(rd.2 : rd.3)
5. Capacitatea mijloacelor fixe, bani Cmf 77,07 62,95 -14,12 81,68
[(rd.2 : rd.1) x 100]
6. Randamentul mijloacelor fixe, lei RMF 1,298 1,588 +0,29 122,34
(rd.1 : rd.2)
7. Randamentul mijloacelor fixe active, RMFa 3,872 3,01 -0,862 77,74
lei (rd.1 : rd.2.1)
8. Ponderea părții active în valoarea P%pa 33,51 52,77 +19,26 157,48
medie totală a mijloacelor fixe de
producție, %
(rd.2.1 : rd.2) x 100
Concluzie:

Conform calculelor din tabel putem deduce că odată ce volumul producției fabricate s-a majorat în anul
de gestiune cu 100 898 287 lei sau cu 71,94%, eficiența utilizării mijloacelor fixe cunoaște o dimanică
pozitivă la trei dintre indicatorii eficienței. Astfel, randamentul mijloacelor fixe s-a majorat în anul de
gestiune curent cu 0,29 lei. Capacitatea mijloacelor fixe, care este un indicator invers proporțional cu
randamentul mijloacelor fixe, reflectă o diminuare în anul curent cu 14,12 bani, factor favorabil pentru
entitate.
Alți doi indicatori generalizatori sintetici care sunt în creștere, demostrând o îmbunătățire a eficienței,
sunt: înzestrarea muncii cu mijloace fixe, care s-a majorat cu 93 796 lei, sau cu 47,20% și ponderea părții
active în valoarea medie totală a mijloacelor fixe de producție, care a crescut cu 19,26%, sau 57,48%.
Randamentul mijloacelor fixe active este unicul indicator care cu o dinamică negativă, diminuându-se în perioada
de gestiune cu 0,862 lei, micșorând astfel din eficiența utilizării mijloacelor fixe.
Se recomandă evidențierea cauzelor care au condus la diminuarea randamentului mijloacelor fixe
active în perioada curentă.