Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE ŞTIINȚE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ

VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI

MANAGEMENTUL PRODUCȚIILOR ANIMALE

METODOLOGIA CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

Coordonator științific,
Prof. univ. dr. Paul Corneliu Boișteanu

Masterand,
Narcisa-Elena CIUBOTARIU

2020
Cuprins

1. Titlul

2. Obiectivul /Obiectivele

3. Justificarea studiului

4. Ipoteza/Ipotezele

5. Tipul studiului

6. Factorul/factorii studiaţi

7. Subiecţii

8. Analiza datelor

9. Bugetul

10. Referinţele
1. Titlul
CONDIȚIONAREA ȘI PĂSTRAREA PRODUSELOR AGRICOLE ÎN
CADRUL FERMEI S.C. ALFA BIT S.R.L.

2. Obiectivele
Obiectivele experimentale din cadrul lucrării de diplomă sunt reprezentate de studierea
procesului de lucru, a parametrilor constructivi, a influenţei diferiţilor parametri funcţionali
asupra indicilor cantitativi ai condiţionării în silozurile metalice-cilindrice şi a optimizării
fluxului cu scopul creşterii calităţii produselor agricole şi scăderii costurilor economice.
Tehnologiile moderne de condiționare și păstrare, necesită cunoașterea proprietăților
fizice și fizico-chimice ale produselor, dacă obiectivul este de creștere a calității și scăderii
costurilor economice. Cercetarea preliminară a domeniul proprietăților produselor agricole a
vizat problema originii pierderilor cantitative ale acestora prin metodele de păstrare.

3. Justificarea studiului
Proiectul de diplomă ”Condiționarea și păstrarea produselor agricole în cadrul fermei
S.C. ALFA BIT S.R.L.” conturează o idee de ansamblu a diferitor parametri cu privire la
operațiunile de condiționare și păstrare a produselor agricole produse în cadrul fermei agricole
cu sediul în localitatea Plopenii Mari, comuna Ungureni, județul Botoșani.
Producția agricolă pentru a putea fi valorificată trebuie mai întâi supusă unor operații
preliminare de curățire, sortare, uscare și maturare. Prin operațiunea de curățare se urmărește
ca din masa de semințe să fie extrase următoarele impurități: praf, plevuri, paie, resturi
vegetale, semințe de buruieni, pietre, granule de pământ, nisip și altele ce pot apărea
accidental: bucăți de metal, sticlă, carton, plastic, sfori etc.
Sortarea are rolul separării boabelor conforme de cele ce prezintă deforări cum ar fi:
spărturi, boabe mici, aglomerări de semințe, semințe seci, semințe șiștave etc.
Maturarea semințelor după recoltare este esențială pentru a rezulta ulterior prin
prelucrare produse cu înalte valori calitative, cum ar fi de exemplu grâul dedicat industriei de
panificație.
4. Ipoteza
Încă din cele mai vechi timpuri oamenii au exploatat resursele naturale cultivând
pământul și crescând animale. În funcție de condițiile climatice, tehnologia aplicată și gradul
de implicare a acestora, s-au obținut, prin cultivarea plantelor, diferite producții mai mici sau
mai mari, fiind utilizate imediat în alimentație sau supuse procesului de condiționare și
păstrare pe perioade mai mari de timp.
În zilele noastre, o dată cu explozia demografică și a progresului științific, importanța
condiționării și păstrării producțiilor agricole a căpătat o mare notorietate în rândul cercetării
experimentale cu privire la îmbunătățirea pierderilor, a duratei și a costului de condiționare și
păstrare. Problematicile actuale cu privire la securitatea alimentară, cât și a suveranității
alimentare și-au găsit soluții prin introducerea și perfecționarea tehnologiilor de păstrare
eficientă a producției agricole, care de cele mai multe ori este supusă deteriorării și
pierderilor.

5. Tipul studiului
Studiul este unul analitic, privind comportamentul pe care îl au produsele luate în
considerare, în timpul proceselor de uscare, condiționare, manipulare și transport, respirație.

6. Factorii studiați
Recepționarea cantitativă a semințelor – se realizeză cu cântarul tip basculă care
consemnează, pe lângă greutatea masei de semințe și numărul de înmatriculare a mijlocului de
transport cu care a fost deplasat la sediul fermei.
Recepționarea calitativă a semințelor - Recepţia calitativă se realizează pentru fiecare
mijloc de transport în parte, prin preluarea de eșantioane folosind sonda hidraulică din dotare
în vederea efectuării analizelor de laborator.
Principalele analize efectuate, care stau la baza recepţiei calitative sunt:
 examinarea senzorială;
 determinarea umidității;
 determinarea conţinutului de corpuri străine;
 determinarea masei hectolitrice;
 infestarea cu boli și dăunători în masei de seminţe.
Analizele se vor efectua după cum urmează:
- examinarea senzorială constă în examinarea culorii, luciului, mirosului, gustului,
aspectului și mărimii boabelor.
- determinarea umidităţii. Umiditatea optimă pentru recepţie și depozitare în cazul
cerealelor (grâu, orz, porumb, etc.) de 14 -16%. Loturile de cereale cu umiditatea mai
mare decât limita maximă admisă vor fi identificate corespunzător astfel încât după
efectuarea operaţiei de curățire să fie direcţionate spre uscător și abia după uscare vor fi
dirijate spre silozurile de depozitare. Se previn pe această cale riscurile determinate în
timpul depozitării de excesul de umiditate, cum sunt: încingerea, autoaprinderea,
mucegăirea.
- determinarea corpurilor străine se efectuează manual, folosind site de diferite mărimi, iar
nivelul acestora în condiţiile recoltării cu utilaje performante este de 5-6% și se compun
din impuritățile minerale (negre), nevalorificabile (praf, nisip, pietriş, corpuri metalice,
etc) și impuritățile albe, valorificabile sub denumirea de gozuri, reprezentate de resturi
vegetale, spărturi, boabe și seminţe de buruieni sau alte plante de cultură. Ponderea
impurităților valorificabile reprezintă peste 4% din cereale, respectiv peste 80% din totalul
corpurilor străine. Procentul de corpuri străine și natura acestora dau informaţii asupra
tipului operaţiei de curăţire.
- determinarea masei hectolitrice este facultativă și se efectuează folosind aparatura
specifică din dotarea laboratorului.
- aprecierea infestării cu boli și dăunători al masei de seminţe urmărește prezența
mucegaiurilor și ploşnitelor. Aceste boli conduc la deprecierea boabelor de cereale în
timpul depozitării.
Rezultatele analizelor sunt consemnate în buletine de analiză și în registrul special, cu
precizarea furnizorului, datelor de identificare a mijlocului de transport, datele de
identificare ale delegatului, natura și cantitatea de produse agricole, cantitatea utilă și
brută, menţiunea recepţionat/respins.

Determinarea scăzămintelor de masă prin uscare - conținutul de umiditate reprezintă


un parametru foarte important pentru condiționarea produselor, deoarece este un indicator
care influențează calitatea masei de semințe pe parcursul păstrării.
Înainte de începerea uscării, se pune un eșantion cântărit de boabe uscate într-un sac
poros și se îngroașă în stratul superior al boabelor din coșul de cereale. În orice moment în
timpul procesului de uscare, sacul poate fi îndepărtat, cântărit și returnat în recipient.
Determinarea scăzămintelor prin condiționare a produselor agricole - corpurile
străine care sunt prezente în masa de semințe au efecte negative aupra păstrării produselor
agricole pe o perioadă mai îndelungată de timp, deoarece măresc procentul de respirație al
semințelor, având cauze precum încingerea, autoaprinderea etc.
Determinarea scăzămintelor de masă prin procesul de respirație - pierderile
înregistrate în lotul de semințe, prin respirație, sunt datorate proceselor biochimice de oxidare
a hidraților de carbon și a substanțelor organice, care provoacă pierderi de substanță uscată.
Respirația semințelor se manifestă prin două metode, în funcție de tipul de depozit unde se
păstrează cerealele. Acest proces este influențat de factori precum: conținutul de umiditate,
impuritățile, microorganismele, dăunătorii și acarienii, temperatura și concentrația de oxigen
din mediu.
Determinarea scăzămintelor prin transportul produselor - transportul produselor de la
S.C. ALFA BIT S.R.L., se realizează cu mijloacele proprii, în incinta unității. Pierderile
datorate transportului sunt de 0,015 pentru cereale și legumisoase, 0,02 pentru oleaginoase.

7. Subiecții
Subiecții aleși în cadrul proiectului de diplomă „Condiționarea și păstrarea produselor
agricole în cadrul firmei S.C. ALFA BIT S.R.L.” sunt porumbul, soia, floarea-soarelui,
rapiță, grâu, orz și mazăre.
Produsele vegetale destinate condiționării în cadrul fermei, sunt recepționate imediat cum au
sosit la sediu . Următorul pas este acela de a cântării masa de semințe, ca mai apoi să se
extragă eșantioanele necesare executării probelor necesare pentru scopul propus.

8. Analiza datelor

Scăzăminte determinate în urma condiționării și păstrării produselor agricole


Scăzăminte prin
Canti- Cantita-
tatea Total tea
Nr. recep- uscare condiț. resp. transp. pierderi comer-
Produs Anul
Crt. ționată cializată
tone tone tone tone tone tone Tone
2017 4283 298,5 136,52 4,71 0,64 440,37 3842,63
1 Porumb
2018 3550 163,3 108,65 3,9 0,53 276,38 3273,62
2017 130 3,69 4,89 0,1 0,01 8,69 121,30
2 Soia
2018 90 2,01 2,57 0,07 0,01 4,66 85,33
Floarea- 2017 268 4,02 11,04 0,21 0,05 15,32 252,67
3
soarelui 2018 317 6,87 13,13 0,25 0,06 20,31 296,68
2017 620 13,57 34,72 0,49 0,12 48,9 571,1
4 Rapiță
2018 922 14,9 37,6 0,73 0,18 53,41 868,59
2017 645,7 14,98 18,32 0,51 0,1 33,91 611,79
5 Orz
2018 1250,4 43,63 55,24 1 0,18 100,05 1150,35
2017 1034,6 36,1 33,34 0,82 0,15 70,41 964,18
6 Grâu
2018 896,3 20,5 37,41 0,71 0,13 58,75 837,55
2017 398,5 13,7 21,76 0,32 0,06 35,84 362,66
7 Mazăre
2018 261,68 12,03 13,19 0,2 0,04 25,46 236,22

9. Bugetul
Lucrările pentru spațiile de depozitare ale firmei S.C. ALFA BIT S.R.L. au început în
anul 2011, prin demararea unui proiect în cadrul programelor Uniunii Europene de dezvoltare
rurala. Investiția a avut ca scop creearea unui spațiu de stocare, depozitare în condiții optime
cu respectarea cerințelor pieței, cât și prestarea serviciilor de recepție, condiționare și
depozitare a altor producători de cereale din raza județului Botoșani.

Finanțarea investiției pentru construirea silozului de la


S.C. ALFA BIT S.R.L. BOTOȘANI
Curs valutar: 4.1920 lei/euro din data de 10.03.2011
Procent de finanțare publică = 50%
  Cheltuieli eligibile Cheltuieli Total
neeligibile
  Euro Euro  Euro
Ajutor public 942 995   942 995
nerambursabil
Sursele de finanțare 942 995 725 430 1 668 425
pentru completarea
necesarului de
finanțare din care:
- autofinanțare 0 722 535 722 535
- împrumuturi 942 995 2 895 945 890
TOTAL PROIECT 1 885 990 725 430 2 611 420

10. Referințe
În urma realizării lucrării privind condiționarea și păstrarea produselor agricole
vegetale în cadrul fermei S.C. AFLA BIT S.R.L., din comuna Ungureni, județul Botoșani, s-
au constatat evoluții calitative privind modul de conservare, pătrare și livrare.
Astfel, în realizarea studiul privind condițiile de conservare s-a demonstrat că
produsele păstrate la S.C. ALFA BIT S.R.L. li s-a adăugat plus valoare, mărindu-se calitatea
atât sub aspect tehnologic cât și economic.
Cele mai mari cantități recepționate au fost înregistrate la porumb (2017, 2018),
respectiv 7833 t din care în urma proceselor specifice bazei de condiționare au rezultat 716,75
t (9,15%) pierderi reprezentate de scăderea umidității, extragerea impurităților și a boabelor
neconforme.
Cantățile cele mai scăzute supuse proceselor de condiționare au fost reprezentate de
soia (2017, 2018), cu o cantiatate de 220 tone din care au rezultat pierderi cantitative de 13,35
t (6,06%) reprezentate de scăderea conținutului de umiditate și excluderea impurităților.
Prețul cel mai mare pe tona de produse a fost stabilit pentru rapiță (2018) 1464 RON/t
la care în urma calculelor a fost adaugat la valoarea de piață (1400 RON/t) un spor de +4,6%.
Prețul cel mai redus pe tona de produse agricole vegetale comercializate a fost stabilit
la porumb (2017), respectiv 615 RON/t, la care a fost adăugat un plus calitativ de +0,9 %.

S-ar putea să vă placă și