Sunteți pe pagina 1din 5

Catavasii la Nașterea Domnului

Glas 1 Πα
3 3 5
1.
ris tos Se naș te slă vi i ți-L Hris tos din ce e ruri în tâm pi
5 3
*
na a ți-L Hris to os pe pă mânt î năl ța ți vă cân tați Dom nu lui
3

tot pă mân tul și cu ve se li i e lă u da ți-L no roa de că S-a

pro o slă ă vi it
3
*
cân tați Domnu lui tot pă mâ ân tu ul și cu ve se li i e

Alta, după Ștefanache Popescu

ris tos Se naș te slă vi i ți-L Hris tos din ce e ruri în tâm pi na

ți-L Hris to os pe pământ î năl ța ți vă cân tați Dom nu lui tot


3

pă mân tul și cu ve se li i e lă u da ți-Lno roa de că S-a pro

o slă ă vi it

1
3 3
3. *
i u lui Ce e lui năs cut fă ră stri că ciu ne din Ta a
5

tăl mai î na i in te de veci iar mai pe ur mă din Fe cioa ră în


3 5 3

tru pat fă ră să mân ță lui Hris tos Dum ne ze eu să-I stri găm Cel ce

ai î năl ța at cor nul nos tru sfânt ești Doaam ne

sfânt ești Doam ne e e

3 3
4.
o iag din ră dă ci na lui I e sei și floa re din trâ ân sul Hris
5

to a se din Fe cioa ră ai o drăs lit Cel lă u dat din mu un

te le cel cu um bra dea a să Ve ni t-ai în tru pân du Te din cea ne


3

is pi ti tă de băr bat Cel fă ră trupși Dum ne zeu Sla vă pu te rii

Ta le Doam ne
3
5.
um 3ne zeu fi ind pă cii Ta tăl în du ră ri lor pe
3 3

în ge rul sfa tu lui ce lui ma re dă ru in du ne pa ce l-ai tri mis no

uă deci po vă țu iți fi ind la lu mi na cu noș ti in ței deDum


3

ne zeu de noap te mâ ne când Te slă vim Iu bi to ru le de oa meni

2
5
6.
in pân te ce pe I o na l-a le pă da at fia ra mă rii pre

cu um l-a lu at iar în Fe cioa a ră să lăș lu in du se Cu vân

tul și trup lu ând a ie șit pă zi in du o ne stri ca tă


3 5 5

că Cel ce n-a pă ti mit stri că ciu u ne pe ce ea ce L-a năs cut

o a pă zit ne vă tă ma tă

cu încheiere
ma a tă ă ă
3 3
7.
i ne rii în bu na cre di in ță fi ind cres cuți ne bu neas ca
3

po ru un că ne bă gân du o în sea a mă de groa a za fo cu lui nu


3

s-au spăi mân tat ci în mij lo cul vă pă ii stând au cân tat Dum ne
3 3

ze e e ul pă rin ți lor no oș tri bi ne ești cu vân ta at

Stih:
ă lă u dăm bi ne să cu vân tăm și să ne in chi năm

(la care, la, noi, mai nou se adaugă și:)


Dom nu luicân tând și prea î năl țându-L în

tru toți ve e cii

5 3
8.
up to rul cel ră co rit a în chi pu it chi pul mi nu nii cei

3
3

mai pre sus de fi i re că n-a + ars pe ti ne rii pe ca re i-a pri mit


5

pre cum nici fo culDum ne ze i i rii pân te ce le Fe cioa a rei în


4 3

ca re a in trat pen tru a cea as ta cân tând sti i găm să la


3

u de toa a tă făp tu ra pe Do om nul și să-L prea î na al țe în

tru toți ve e e e ci i i i ii

Pe cea mai cinstită...

ă reș te su fle te al meu pe Dom nul și s-a bu cu rat

du hulmeu de Dum ne zeu Mân tu i to rul meu


3 3 3

e cea mai cin sti tă de cât He ru vi i mii și mai slă vi tă


5 3

fă ră de a se mă na a re de cât Se ra fi mii ca re fă ră stri că

ciu u ne pe Dum ne zeu Cu vân tul ai năs cut pe ti i ne cea cu a


3 5

de vă rat Năs că toa rea de Dum ne ze eu te mă rim

3 3
Stih:
ă reș te su fle te al meu pe Cel din Fe cioa a ră și în
3 3

peș te ră năs cut Hris tos Îm pă ra tul

4
4 3 3
9.
ai nă stră i nă văd și prea slă vi i tă + ce er fi ind peș

te ra sca un he ru vi cesc Fe cioa ra ie es lea să lăș lu i i


3

re în tru ca a re S-a cul ca a at Cel ne în că put Hris tos Dum


3

ne zeu pe Ca re le lă u dân du-L Îl mă ri i i i im

Prelucrate de Ion Minoiu după Ștefanache Popescu.


Scrise astăzi 12 decembrie 2018 de Ilie Prelipceanu Preotul.