Sunteți pe pagina 1din 17

Canon în luminata zi a Paștelui

Alcătuire a Cuviosului Ioan Damaschinul


Prelucrat după Ioan, Protopsaltul Bisericii celei Mari, Ioan Popescu-Pasărea
și Diacon Constantin Cornel Coman, pe textul traducerii diortosite de
Diacon Constantin Cornel Coman
Glas ©Û

Peasna întâi
3 3

i ua În vi e rii no roa de sĉ ne lu mi nĉm Paɇ te

le Dom nu lui Paɇ te le cĉ din moar te la vi a a Ħĉ ɇi de pe


3 3

pĉ mânt la cer Hris tos Dumne zeu ne-a tre cut pe noi cei ce-I cîn

tĉm cân ta a re de bi ru in Ħĉ

(sau:)
la vĉ Sfin tei În vi e rii Ta le Doam ne

la vĉ Sfin tei În vi e rii Ta le Doam ne


3 3

ĉ ne cu rĉ Ħim sim Ħi ri le ɇi sĉ ve dem pe Hris tos strĉ


3

lu cind cu ne a pro pi a tĉ lu mi i nĉ a În vi e
3

rii ɇi Bu cu ra Ħi vĉ zi când lu mi nat sĉ-L a u zim

cân tân du-I cân ta a re de bi ru in Ħĉ

e ru ri le du pĉ vred ni ci e sĉ se ve se lea as cĉ

ɇi pĉ mân tul sĉ se bu cu re ɇi sĉ prĉz nu ias cĉ lu mea


3 3

toa tĉ cea vĉ zu tĉ ɇi cea ne vĉ zu u tĉ cĉ Hris tos a


3

în vi at Bu cu ri a cea ve eɇ ni i cĉ
(La sfâròitul fiec©rei Pesne, dup© Catavasie, se cânt© aceste tropare:)
3 3
Ȇ

ris tos a în vi at din morĦi cu moartea pe moar te


ȃ 3
Ȇ

cĉl când ɇi ce lor din mor mâ ân turi vi a Ħĉ dĉ ru

(De 3 ori) sau:


i in du u le
3 3

ris tos a în vi at din morĦi cu moartea pe moar te


3

cĉl când ɇi ce lor din mor mân turi vi a Ħĉ dĉ ru i in

(De 3 ori)
du u le
3 3

n vi ind I i sus din mor mânt pre cum a zis mai î na

i in te ne-a dĉ ru it vi a Ħĉ veɇ ni cĉ ɇi ma re mi i

Peasna a III-a
lĉ ĉ ĉ

e niĦi sĉ bem bĉ u tĉ rĉ no o uĉ nu din piatrĉ stea

ar pĉ fĉ cu tĉ cu mi nu ne ci din Iz vo rul nestri cĉ ciu u


3

nii cel iz vo rât din mormân tul lui Hris tos în tru

Ca re le ne în tĉ ri im

la vĉ Sin tei În vi e rii Ta le Doam ne


3

cum toa te s-au um plut de lu mi i nĉ ɇi Ce rul

ɇi pĉ mâ ân tul ɇi ce le de de desubt deci sĉ prĉz nu ias


3

cĉ toa tĉ zi di rea În vi e rea lui Hris tos în tru ca

a rea s-a în tĉ ri it
3

la vĉ Ta tĉ lui ɇi Fi u lui ɇi Sfân tu lui Duh


3

la vĉ Ta tĉ lui ɇi Fi u lui ɇi Sfân tu lui Duh

i a cum ɇi pu rurea ɇi în ve cii ve ci lor A min


3 3 3

eri m-am în gro pat îm pre u nĉ cu Ti ne Hris toa a se


3 3

as tĉzi mĉ ri di ic îm pre u nĉ cu Ti i ne Cel ce ai


3 3 3

în vi at rĉs tig ni tu m-am ieri îm pre u nĉ cu Ti i ne

În suĦi îm pre u u nĉ mĉ ɇi slĉ veɇ te Mân tu i to ru le


3

în tru Îm pĉ rĉ Ħi i a a Ta
(dup© catavasie, troparele de la sfâròitul Pesnei I)
Peasna a IV-a
3

a dum ne ze ias ca stra jĉ de Dum ne zeu grĉ i to


3 3

rul A va cum sĉ stea îm pre u nĉ cu noi ɇi sĉ a ra a


3 3 3

te pe În ge rul cel pur tĉ tor de lu mi i nĉ ca re a


3

grĉ it cu ma re glas As tĉzi e mân tu i rea lu u mii


3

cĉ Hris tos a în vi at ca un Pu te er nic a toa te

la vĉ Sfin tei În vi e rii Ta le Doam ne

ar te bĉr bĉ tea scĉ des chi zând pîn te ce le fe cio resc a rĉ


3

ta tu S-a Hris tos iar ca mu ri tor mie el S-a che mat ɇi


4 4

fĉ rĉ pri ha nĉ ca Cel ce n-a gustat în ti nĉ ciu u ne


3 3

Paɇ te le no os tru iar ca Dum ne zeu a de vĉ rat de

sĉ vâr ɇi it S-a nu mit


3

a un mie el de un an cea bi ne cu vân ta tĉ no

uĉ cu nu na cea bu u nĉ de vo ie pen tru to oĦi S-a


3 3 3

jert fit Paɇ te le Cel cu rĉ Ħi tor ɇi ia rĉ fru mos din mor

mânt Soa re le drep tĉ ĉ Ħii strĉ lu ci t-a no o uĉ


3

l lui Dum ne zeu Pĉ rin te Da vid î na in tea chi


3

vo tu lui um brei a sĉl tat jucând ia rĉ noi po po rul cel


3 3

sfânt al lui Dum ne zeu sfâr ɇi tulsim boa le lor vĉ zând sĉ

ne ve se lim dum ne ze ie eɇ te cĉ Hris tos a în vi at ca

un Pu te er nic a toa te

Peasna a V-a
3

ĉ mâ ne cĉm cu mâ ne ca re a dâ ân cĉ ɇi în

loc de mir cân ta re sĉ a du cemStĉ pâ nu lui ɇi sĉ ve


3

dem pe Hris tos Soa re ledrep tĉ Ħii rĉ sĉ rind vi a Ħĉ

tu tu ro ra

i los ti vi rea Ta cea ne mĉ su ra a tĉ vĉ

zâ ân du o cei Ħi nuĦi în le gĉ tu ri le ia du lui spre lu mi


nĉ se grĉ beau Hris toa se cu pi cioa re ve se le Paɇ te

le cel veɇ nic lĉ u dân du-L


3 3

ĉ ne-a pro pi em pur tĉ to ri lor de lu mi i nĉ

de Hris tos Cel ce a ie ɇi it din mor mâ ânt ca un mi re ɇi


3 3

sĉ prĉz nu im cu ce te le iu bi toa re de praz ni ce

Paɇ te le lui Dum ne zeu cel de mîn tu i re

Peasna a VI-a
Ȇ Ȁ Ļ Ȇ

o go râ tu Te-ai în ce le mai de jos a le pĉ mân tu lui


3

ɇi ai sfĉ râ mat în cu ie to ri le veɇ ni ce ca re


3

Ħi neau pe cei le gaĦi Hris toa a se ɇi a tre ia zi pre cum I


3

o na din chit ai în vi a at din mor mâ ânt

ĉ zind pe ce Ħi le în tregi Hris toa a se ai în vi


3

at din mor mânt Cel ce che i le Fe cioa rei n-ai stri cat în tru
2 3

na aɇ te rea Ta ɇi ai des chis no uĉ u ɇi le Ra a

iu u lui
3

ân tu i to rul meu vi e ɇi ne jert fi tĉ je ert


3

fĉ ca un Dum ne zeu pe Ti ne În suĦi de vo o ie a du

cân du Te Ta tĉ lui îm pre u nĉ ai scu lat cu tot nea mul

pe A da am în vi i ind din mor mâ ânt

Peasna a VII-a
3 3

e el ce a iz bĉ vit pe fe cio ori dincup tor fĉ cân

du se om pĉ ti meɇ te ca un mu ri tor ɇi prin pa ti mĉ


3

pe cel mu ri tor îl îm bra cĉ în po doa a ba ne stricĉ ciu


3

nii Cel U nul bi ne cu vân tat Dum ne ze ul Pĉ rin Ħi lor


ɇi prea a slĉ ĉ vit
3

e me e i le ce le cu ge tĉ toa a re de Dum ne

zeu în ur ma Ta cu mi i ruri au a ler gat ɇi pe


3

Ca re le ca pe un mort cu la crimi Te cĉ u tau bu

cu rân du se s-au în chi nat ĥi e Dum ne ze u lui Ce lui viu


5

Paɇ te le de tai nĉ U ce ni i ci lor Tĉi Hris toa se


3

bi ne ves ti in du u le

rĉz nu i im o mo râ rea mo or Ħii sfĉ râ ma rea ia du


3

lui ɇi în ce pĉ tu ra al tei vi e eĦiveɇ ni ce ɇi sĉl

tând lĉ u dĉm pe Pri ci nu i to o rul Cel U nul bi ne cu


3

vân tat Dum ne ze ul Pĉ rin Ħi lor ɇi prea a slĉ ĉ vit

â ât e de sfân tĉ cu a de vĉ rat ɇi în tru to tul prĉz


5

nu i i tĉ a ceas tĉ noap te de mântu i i re ɇi strĉ

lu ci tĉ a zi lei pur tĉ toa re de lu mi nĉ a În

vi e e rii mai î na in te ves ti toa a re fi ind în


3

tru ca a rea Lu mi na cea fĉ rĉ de ani din mor mânt tru peɇ

te strĉ lu ci t-a tu tu ro ra

Peasna a VIII-a
3

ceas tĉ nu mi i tĉ ɇi sfân tĉ zi a sâm be te


7

lor u u na îm pĉ rĉ tea a sa ɇi doam na al praz ni ce lor

praz nic ɇi sĉr bĉ toa re es te sĉr bĉ to ri lor în tru ca


3

re bi ne cu vân tĉm pe Hris to os î în veci


3 3

e niĦi cu ro o dul vi Ħei cel nou al dum ne ze ieɇ tii ve

se lii în zi ua cea ves ti i tĉ a În vi e rii Îm


pĉ rĉ Ħi i ei lui Hris tos sĉ ne îm pĉr tĉ ɇim lĉ u

dâ ân du-L pe El ca pe un Dum ne ze eu î în veci

i ne cu vân tĉm pe Ta tĉl pe Fi ul ɇi pe

Sfân tul Duh pe Dom nul


3

i di cĉ îm pre ju ur o chii tĉi Si oa ne ɇi vezi

cĉ ia a tĉ au ve nit la ti i ne ca niɇ te fĉ clii de

Dumne ze eu lu mi na te de la a pus ɇi de la mia zĉ

noap te ɇi de la ma a re ɇi rĉ sĉ ri it fi ii tĉi în
3

tru ti ne bi ne cu vân tând pe Hris to os î în veci

i a cum ɇi pu ru rea ɇi în ve cii ve ci lor A min


3 3

ĉ ri in te A tot Ħi i to ru le ɇi Cu vin te ɇi Du

hu le fi re ce eɇti U u na în tre ei I pos ta suri


3 3 3

mai pre sus de fi in Ħĉ ɇi de e dum ne ze i re în

tru Ti i ne ne-am bo te zat ɇi pe Ti ne bi ne Te cu vân tĉm

în tru toĦi ve cii


Peasna a IX-a
3 4 3
Stih:
n ge rul a stri gat ce lei cu har dĉ ru i i te
3 3 3

Cu ra tĉ Fe cioa rĉ Bu cu rĉ te ɇi ia rĉɇi zic Bu cu rĉ te

cĉ Fi ul tĉu a în vi at a tre ia zi din groa pĉ


Dup© varianta oral© aghioritic©:
3

u mi nea a zĉ te lu mi nea zĉ te no u le I e ru

sa li i me cĉ sla va Do om nu lui pes te ti ne a rĉ


3

sĉ rit Sal tĉ a cu um ɇi te bu cu rĉ Si oa a ne ia
3

rĉ tu Cu ra a tĉ ve se leɇ te te de Dum ne zeu Nĉs cĉ


3

toa a re în tru În vi e rea Ce lui Nĉs cu ut a al tĉu


Altul, dup© Ioan Protopsaltul:
3
Ȇ ȃ
Ȇ
u mi nea zĉ te lu mi nea zĉ te no u le I e ru
3

sa li i me cĉ sla va Dom nu lui pes te ti ne a rĉ sĉ


3

rit sal tĉ a cum ɇi te bu cu rĉ Si oa ne ia rĉ tu


3

Cu ra tĉ ve se leɇ te te de Dum ne zeu Nĉs cĉ toa a re


3
sau, literal:
în tru în vi e rea Ce lui Nĉs cu ut a al tĉu
3 3

în tru scu la rea Ce lui Nĉs cu ut a al tĉu


Stihuri, potrivite podobnic de Sabin Preda
3
2.
u fle te-al meu mĉ re eɇ te pe Ce la ce'n vi a a t-a

sau:
a tre ia zi din groa pĉ de via Ħĉ Dĉ tĉ to rul
3

a tre ia zi din groa a pĉ de via Ħĉ Dĉ tĉ to rul


Lumineaz©-te, Lumineaz©-te...
3
3.
u fle te-al meu mĉ re eɇ te pe Ce la ce de vo o ie a
3

pĉ ti mit cu tru u pul ɇi S-a'n gro pat ɇi-a tre ia zi a


în vi iat din groa a pĉ
Lumineaz©-te, Lumineaz©-te...
3 3
4.
ris tos Paɇ te le nou jert fa vi e jert fi tĉ Mie e lul lui
3

Dum ne zeu Ca re le a le lu u mii pĉ ca te le ri di cĉ


Lumineaz©-te, Lumineaz©-te...

1.
eɇ tep ta t-ai pe cei morĦi din veac du pĉ ce ai a

dor mit rĉc nind îm pĉ rĉ te eɇ te ca un leu din Iu u da


Dup© cel aghioritic
Ȇ ȃ Ȇ

o, dum ne ze ies cul o, iu bi i tul o, prea dul ce le Tĉu


3

glas cĉci cu noi fĉ rĉ min ciu nĉ Te-ai fĉ gĉ du it sĉ fii

pâ nĉ la sfâr ɇi tul vea cu lui Hris toa se pe Ca a re le


3 3

a an co rĉ a nĉ dej dii a vâ în du-L ne bu cu rĉ ĉm credin

cio ɇii
Altul, dup© Ioan Protopsaltul òi Cornel Coman
Ȇ ȃ Ȇ

o, dum ne ze ie es cul o, iu bi i tul o, prea dul ce


3

le Tĉu glas cĉci cu noi fĉ rĉ min ciu nĉ Te-ai fĉ gĉ du it

sĉ fii pâ nĉ la sfâr ɇi i tul vea cu lui Hris toa se pe Ca a


3

re le a an co rĉ a nĉ dej dii a vâ ân du-L ne bu cu

rĉ ĉm cre din cio ɇii

2.
a ri a Mag da le e na la groa pĉ a ler ga a t-a
3

ɇi pe Hris tos vĉ zâ ân du-L ɇi grĉ di nar cre zâ ân du-L

L-a în tre bat pe Dâ ân sul


O, dumnezeiescul...
3
3.
n ge rul de lu mi i nĉ cĉ tre fe mei de gra a bĉ
3

stri ga t-a nu mai plâ ân geĦi cĉ în vi a t-a Do om nul


4. Hristos azi înviat-a, * moartea c©lcând òi morôii * sculându-i din morminte: * S©ltaôi,
dar©, popoare!
O, dumnezeiescul...
1. Ast©zi f©ptura toat©, * s©ltând, se veseleòte, * c© înviat-a Domnul, * iadul vr©jmaò
pr©dându-l.
Dup© varianta oral© aghioritic©
Ȇ ȃ Ȇ

o, Paɇ te le ma a re ɇi prea sfin Ħit Hris toa se o, în


Ħe lep ciu nea ɇi Cu vâ ân tul lui Dumne ze eu ɇi Pu te rea

dĉ ne no uĉ mai în ve de rat cu Ti i ne sĉ ne îm pĉr tĉ ɇim

în cea ne în se ra tĉ zi i ua Îm pĉ rĉ Ħi ei Ta a le
Altul, dup© Ioan Protopsaltul òi Cornel Coman
Ȇ 3
ȃ Ȇ

o, Paɇ te le ma a re ɇi prea sfin Ħit Hris toa a se o, în

Ħe lep ciu nea ɇi Cu vân tul lui Dum ne ze eu ɇi Pu te rea

dĉ ne no o uĉ mai în ve de rat cu Ti i ne sĉ ne îm

pĉr tĉ ɇim în cea ne în se ra tĉ zi i ua Îm pĉ rĉ

Ħi ei Ta a le
2. Ast©zi pr©dat-a iadul * St©pânul, ridicându-i * pe cei legaôi de-acela * ôinuôi din veac
într-ânsul.
O, Paòtele mare...
3

la vĉ Ta tĉ lui ɇi Fi u lui ɇi Sfân tu lui Duh


3
3.
u fle te-al meu mĉ re eɇ te pe Dum ne ze i i rea cea
3 3 3

în trei I pos ta a suri ɇi ne des pĉ Ħi tĉ


O, Paòtele mare...
i a cum ɇi pu ru rea ɇi în ve cii ve ci lor A min
3
4.
u cu rĉ te Fe cioa a rĉ Bu cu rĉ te Cu ra a tĉ

Prea bi ne cu vân ta a tĉ Bu cu rĉ te Ma ri i e cĉ Fi

ul tĉu a în vi at a tre ia zi din groa pĉ


O, Paòtele mare...
Apoi Catavasia

S-ar putea să vă placă și