Sunteți pe pagina 1din 1

SCHIMBAREA LA FA A DOMNULUI

Tropar, glas T


chim ba tu Te-ai la fa n mu un te Hris toa se Dum ne

ze u le a r tnd u ce ni ci lor Ti sla va Ta pe ct li se pu
'
tea str lu ceas c i no u p c to o i i lor lu mi

na Ta cea pu u ru rea fi i toa a re. Pen tru ru g

ciu ni le Ns c toa a re ei de Dum ne zeu D t to ru le

de lu mi n sla v i i i i e.