Sunteți pe pagina 1din 2

PARASTAS 1

Troparele celor adormiţi, glas leghetos T C u 
du 
hu ri le dre ep 
ţi 
lor ce 
lor
ce  să
s-au vâr şit 


o dih neş te su fle te le ro 
bi 
lor 
Tă 
ăi Mân tu i to 
ruAle
su fle tul ro bu lui Tă ău Mân tu i to ru le


su 
fle
tul roa 
bei
Ta leMân
 
tu i to 
ruAle


pă zin du le în tru vi a a
ţa cea fe ri ci tă  
ca
pă zin du-l
pă zin du o


re es 
 te la Ti ne Iu
bi to 
ru
le de oa meni.

Î 
n tru 
o dih
na Ta Doa am 
ne 
un de toţi sfin
ţii
Tăi


se o dih nesc  
o 
dih neş te şi su fle te le
ro 
bi 
lorA
Tăi
su fle tul ro bu lui Tău


su fle tul roa
bei Ta le 

  eşti
că Tu sin gur fă 
ră
de moar te. 

S    A 
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh.

T    A    


u eşti Dum ne zeu Ca re Te-ai po go rât în iad şi ai dez


le 
gat du re ri
le ce 
lor
fe
re  
A 
caţi Î î î 
în 
suţişi
su fle
şi su u


te le
ro 
bi!S
lor Tă ă ăi o dih neş tele.A 
fle tul ro bu lui Tă ă ău o dih ne eş te-l.


fle
tul
roa bei
Ta a le o dih ne 
eş A 
te-l.
2

Ş 
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor.A min.

U !
na cu ra a tă şi prea ne vi no va a tă Fe cioa


ră 
 ca re ai năs cut   ne
pe Dum 
 pre
zeu mai sus de fi i 
re
A 
roa

  
gă-Lsă mân tu ias că 
su 
flete 
le ro 
bi
lor
Tă ăi.
su fle tul ro bu lui Tă ău.

  bei
su fle tul roa Ta ale.